Actieve informatie.

Een raads- of commissielid kan een actief informatiestuk als overig behandelpunt op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering plaatsen.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde stuk? Ga dan naar de website van Archiefweb.

Actieve informatie

WeekOnderwerpBijlagen
29Bestuursrapportage mei 2019Bijlage - Bestuursrapportage mei 2019
29StikstofproblematiekBijlage - Brief provincie Fryslân d.d. 4 juli 2019
29Tussenevaluatie POH-GGZ JeugdBijlage - factsheet tussenevaluatie POH- Jeugd
28Voortzetting Structuur Plus Groepen SúdwesterBijlage I - Kwalitatieve evaluatie
Bijlage II - Resultaten dialoogtafels
Bijlage III - Kamerbrief van Slob en De Jonge over onderwijs-zorg
27Stand van zaken Nij Ylostins IJlst
27Evaluatierapport '10 jaar werken met Nije Pleats-methodiek'Bijlage - Evaluatierapport '10 jaar werken met Nije Pleats-methodiek'
26Rapportage Sociaal Collectief 2018Bijlage - Rapportage Sociaal Collectief 2018
26110kV- Hoogspanningsstation Ministerie/Tennet
25Kademuur Looxmagracht SneekBijlage - Kademuren in SWF
25Seismisch onderzoek deelgebied Hemelum
25Verkoop gemeentehuis WommelsBijlage - Informatiebijeenkomst
25Ferslach ferantwurding argyf- en ynformaasjebehear 2018Bijlage - Verslag verantwoording archief- en informatiebeheer 2018
Bijlage - KPI formulieren 2018
24Verbreding sluis KornwerderzandBijlage - Brief Minister van Infrastructuur en Waterstaat
24Jaarlijks overzicht social returnBijlage - Infografic social return
24Jaarverslag Leerplicht/RMC 2017-2018Bijlage Jaarverslag Leerplicht/RMC 'Thuiszitten is geen optie'
24Evaluatie van het Friese Merenproject gemeente Súdwest-FryslânBijlage I - Overzichten projectresultaten Definitieve vaststellingsformulieren aan provincie Fryslân
Bijlage II - Afwijkingenrapportage 2e en 3e kwartaal 2018
Bijlage III - Beeldenstorm deel 1
Bijlage III - Beeldenstorm deel 2
Bijlage III - Beeldenstorm deel 3
23Zienswijze op voorgenomen fusie tussen woningcorporaties Wonen Zuidwest Friesland - Lyaemer WonenBijlage I - Brief van het college aan Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen inclusief bijlage
Bijlage II - Fusie effecten rapportage
22Toezicht in het Sociaal Domein Jaarverslag 2018Bijlage Toezicht in het Sociaal Domein Jaarverslag 2018
22Bestuursrapportage april 2019Bijlage Bestuursrapportage april 2019
22Opvolging aanbevelingen rapport rekenkamer 'Financieel Belang'Bijlage Planning opvolging aanbevelingen Rekenkamerrapport Financieel Belang
21Aanpak Sportcarrousel Sneek (update/feitenrelaas)Bijlage Feitenrelaas Sportcarrousel Sneek
21Beschermd wonen
21Jaarverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 Bijlage Jaarverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018
21Jaarverslag Klachten 2016-2018Bijlage Jaarverslag Klachten 2016-2018
21Plan van Aanpak Mulier onderzoek "Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân"Bijlage Plan van Aanpak Mulier onderzoek "Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân"
21Planologisch afwijkingenbeleidBijlage Planologisch afwijkingenbeleid
21Herinvulling locatie Burggraaff Lollum
20Het realiseren van een cafetaria op de hoek Middelzeelaan-LoëngasterlaanBijlage 1: Het plan realisatie cafetaria
Bijlage 2: Luchtfoto
Bijlage 3: Ruimtelijke onderbouwing cafetaria Stadsfenne
Bijlage 4: Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland
19Dienstverleningsovereenkomst Stichting Sociaal Collectief
19Koers en aanpak Duurzame Ontwikkeling vanaf 2019 Bijlage Koers en aanpak Duurzame Ontwikkeling vanaf 2019
18Jaaruitvoeringsplan Veiligheid 2019Bijlage Jaaruitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2019
17Begrotingen 2019 stichtingen RSG Magister Alvinus, Odyssee en GearhingBijlage 1: Begroting 2019 Odyssee
Bijlage 2: Begroting 2019 Gearhing
Bijlage 3: Begroting 2019 RSG Magister Alvinus
17Evaluatie Sociaal Domein
17Verkabelen Hoogspanningsverbindingen Sneek Noord
17Stand van zaken doordecentralisatie onderwijshuisvesting
16Wijkvereniging Ut Wykje Sneek
16Herontwikkeling ASR-gebouw Woudsend
16Rapport draagkracht draaglastBijlage 1: De kracht van draagkracht, publieksversie
Bijlage 2: De kracht van draagkracht, Infographic
15Besluitvorming over de verplaatsing van een supermarkt in de wijk Tinga te Sneek
15Evaluatie Sneekweek 2018Bijlage evaluatie Sneekweek 2018
14Opgaaf programma onderwijshuisvesting 2019Bijlage opgaaf programma onderwijshuisvesting 2020
14Voorgenomen fusie corporaties Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest FrieslandBijlage 1: Fusie effectenrapportage
Bijlage 2: Onderzoek financiële meerwaarde fusie
Bijlage 3: Goedkeuring aan het voornemen tot fusie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
14Uitvoeringsnota integratie Nieuwe Nederlanders in lokale samenleving: Súdwest-Fryslân sorteert voor op nieuwe wet per 2021Bijlage uitvoeringsnota Integratie Nieuwe Nederlanders in lokale samenleving
14Subsidiebesluit en Samenwerkingsovereenkomst Ondernemersfonds Súdwest-FryslânBijlage Samenwerkingsovereenkomst Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân
Bijlage Brief besluit subsidieverlening
13Scenario's gymzaal Simon Havinga school
13Nationaal Modelspoormuseum
12Deelname aan Europees kennisuitwisselingsprogramma URBACT: Circular CitiesBijlage Collegeadvies
Bijlage Lijst deelnemende steden Circular Cities
12Breedband internet
12Verzoek handhavend optreden tegen gebruik van woningen als tweede woningen in Hindeloopen
11Intentieovereenkomst onderzoeksfase Warm HeegBijlage Intentieverklaring samenwerking Warm Heeg
11Plan van aanpak SopremaBijlage Plan van aanpak Soprema
11Evaluatie Onkruidbeheersing op verhardingen en Plan van Aanpak 2019Bijlage evaluatie Onkruidbeheersing op verhardingen 2018, Plan van Aanpak 2019
Bijlage visualisering Onkruidbeheersing verhardingen 2018 en 2019
11Van leegstand naar herbestemmenBijlage analyse kerkenenquête
Bijlage evaluatie en beleid herbestemmen
10Planning Historisch Centrum Westergo
10VTHup 2019Bijlage VTHup 2019
9Jaarverslag Wro 2018Bijlage jaarverslag Wro 2018
9Geluidhinder A7Bijlage brief Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellingea
Bijlage brief Vereniging De Grachten
Bijlage reactie Rijkswaterstaat
9Verkoop voormalig gemeentehuis Wommels
9Mededeling bestuur It Joo aangaande asbest
8Verzoek van Zorggroep Alliade voor de bouw van een woonvoorziening voor ouderen met intensieve zorg in de wijk Tinga SneekBrief aan het bestuur van De Spil
8Afronding 11FountainsprojectBrief Provinciale Staten overzicht kosten en effecten
8Vakantieregeling minimaEvaluatie vakantieregeling
7Woononderzoek 2018Bijlage bij het woononderzoek 2018
5Intentieverklaring fusie Stichting Odyssee en Stichting Gearhing
4Verleende ontwerp-omgevingsvergunning voor een geitenstal in Makkum
4Bestuursrapportage november 2018Bijlage Berap november 2019
4Verwachte overschrijding jeugdzorg
4Proces omgevingsvisieBijlage Proces omgevingsvisie
3Verslag AB FUMO 17 december 2018Bijlage Verslag AB FUMO 17 december 2018
3Nota Grondprijzen 2019Bijlage - Nota grondprijzen 2019
3Súdwest-Fryslân : Kulturele Haadstêd 2018 smakket nei mearTaheakke Súdwest-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 smakket nei mear
3Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019Bijlage Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019
3Jaarplan riolering 2019
3Planologisch terrasbeleid
3Bijsluiter aanslag gemeentelijke belastingen
51Prestatieafspraken Sociaal Wonen 2019Bijlage 1: Prestatieafspraken Sociaal Wonen 2019 (deel 1)
Bijlage 2: Prestatieafspraken Sociaal Wonen 2019 (deel 2)
Bijlage 3: Prestatieafspraken Sociaal Wonen 2019 (deel 3)
Bijlage 3: Prestatieafspraken Sociaal Wonen 2019 (deel 4)
51AntennebeleidBijlage Uitgaande brief over antennebeleid
51Ontwikkelplan SWF VTH kwaliteitscriteria Frysk peilBijlage ontwikkelplan SWF 2018
51Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland
51Gladheidsbestrijding winter 2018-2019Bijlage Jaarverslag/uitvoeringsplan gladheidsbestrijding
51Informatie 110 kV hoogspanningsstation en kabelcircuits westelijk FrieslandBijlage 1
Bijlage 2
51Stand van zaken en aanbevelingen rekenkameronderzoek Wmo 2017Bijlage bij stand van zaken en aanbevelingen rekenkameronderzoek Wmo
50Monnikeweg 9, ArumZienswijze behandeling
49Nieuwbouw gymzaal Simon Havingaschool kleedruimten LSC 1890
49Stand van zaken Agenda Duurzame OntwikkelingBijlage Agenda duurzame ontwikkeling
48Hemelumer Hoeve
48Ontwerpbestemmingsplan Sneek-Oosterpoort
48Medicijnafval en DemositeAangenomen motie dd 8 maart 2018
47Innovatief Actieplan Uitstroom 2018 - 2022Innovatief actieplan uitstroom 2018-2022
Samenvatting Innovatief actieplan uitstroom 2018-2022
47Stopzetten planologische procedure boothuizen Workum
47Mantelzorgpas voor diensten en activiteiten
47Religieus erfgoed
46Brief van GGD-Fryslân met antwoord op vragen over de noodzaak aanvullend onderzoek naar gevaarlijke stoffen in IJlstIngekomen brief GGD-Fryslân 018.002383
45Bestuursrapportage augustus - september 2018Bestuursrapportage augustus-september
44Te verwachten overschrijding begrote budget voor Jeugdzorg 2018
44Verslag AB FUMO - 19 oktober 2018Het verslag van AB FUMO
44Reactie op adviesverzoek Provincie Fryslân op aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte Sneek door DDH Energy B.V.Deel 1 Preadvies provincie Fryslân met beknopt projectplan
Deel 2 Preadvies provincie Fryslân met beknopt projectplan
44Verzoek om handhavend op te treden tegen gebruik van woningen als tweede woningen in Hindeloopen
42Aanvraag zonnepark Oppenhuizen
42Vervolgonderzoek toegang gemeentelijke schuldhulpverlening, Nationale OmbudsmanBrief Nationale Ombudsman
42Jaarverslag Hûs en Hiem 2017 en verslag omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsingJaarverslag Hûs en Hiem
Collegeverslag, omgang met welstandsadviezen
42Reactie Stichting Lokale Media-instelling Súdwest-Fryslân op de motie van FNP en PvdA over het gebruik van de Friese taalVerklaring Lokale Omroep
Motie FNP en PvdA van 6 april 2018
42De Hemelumer HoeveBesluit 1
Besluit 2
41Juryrapport Entente FloradeBeleidssamenvatting
Juryrapport
Artikelen Tuin en Landschap
41Afval van kringloopwinkels en rommelmarktenNotitie afval kringloopwinkels en rommelmarkten
40Welstandscriteria woningen Jouw Keuningstrjitte WorkumWelstandscriteria, huidig en gewenst
Toelichting bestemmingsplan Thomashof Zuid Workum
40Laaggeletterdheid Notitie laaggeletterdheid
40Resultaatsturing Wmo-maatwerkvoorzieningen
38Algehele herziening APV
36Bestuursrapportage juni, juli 2018Bestuursrapportage juni-juli
36Bestuursrapportage mei 2018
35Uitvoering nota 'Samen werken aan cultuur, cultuurbeleid 2017-2021'Collegevoorstel
Voortgangsrapportage
Nota cultuurbeleid
35CliëntervaringsonderzoekCliëntervaringsonderzoek Wmo
Rapportage CEO Jeugd
Cliëntervaringsonderzoek Participatie
Cliëntervaringsonderzoek Gebiedsteams