Actieve informatie

Een raads- of commissielid kan een actief informatiestuk als overig behandelpunt op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering plaatsen.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde stuk? Ga dan naar de website van het Archiefweb.

Actieve informatie publicaties

WeekOnderwerpBijlagen
3Aanwijzingsbesluit waarnemend gemeentesecretaris en vervangersBijlage - Aanwijzingsbesluit
1Datadashboard toerisme en recreatie
51Uitvoeringsprogramma VTHup 2022Bijlage - Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2022 (VTHup)
51Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek R.O.L.
51Jaarverslag en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2020-2021Bijlage - Jaarverslag en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2020 -2021
51Eindrapportage project 'De Tiid' Bolsward
51Rapportage OndernemersfondsBijlage - Rapportage
Bijlage bij rapportage
Bijlage - Samenstellingsverklaring
51Gezondheidsmonitor Windmolens Nij Hiddum Houw
51Oud papier en kartonBijlage - Bevindingen gesprekken oud papierinzamelaars
51Integraal veiligheidsplan
51Prestatieafspraken 2022Bijlage - Jaarschijf prestatieafspraken 2022
51Modelspoor Museum
51Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek Klameare Workum
51Glasvezel
50Voortgang Deltaplan voor Noord-Nederland
50Jaarplan riolering 2022Bijlage - Tussenevaluatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022
50Adviescommissie Omgevingskwaliteit onder de omgevingswetBijlage - Notitie 'Advisering Omgevingskwaliteit Fryslan'
50Ontmoetingsplaatsen
50Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022Bijlage - Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2022
50De gebiedsgerichte werkwijze (all-inclusive)
49Boscompensatie SneekBijlage - Memo plan boscompensatie Sneek 2021
49Vitale Regio en versterking aanbod thuiswonende mensen met dementie
49Ontwikkelingen Jeugdhulp
49Subsidieregeling subsidie naleving controle coronatoegangsbewijzen
49Sociaal Jaarverslag 2020Bijlage - Sociaal Jaarverslag 2020
Bijlage - Personeelsmonitor 2020
49N7 Sneek verkeersonderzoek afslag oost (afslag 22)
48Evaluatie woonvisie 2017-2022
47Vervolg nieuw afvalbeleid
46Evaluatie project Súdwest WerktBijlage I - Evaluatie project Súdwest Werkt
Bijlage II - Bijlage bij evaluatie project Súdwest Werkt - samenvatting
46Bestuursrapportage september, oktober 2021Bijlage - Bestuursrapportage september, oktober 2021
46Woningbouwprogramma 2020 - 2030Bijlage - Woningbouwprogramma 2020 - 2030
46Woningbouwplan Sélânswei in Raerd
46Planning besluitvorming businesscase Werkleerbedrijf
45Aanvraag derde ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW)Bijlage - Aanvraag derde ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW)
44Integrale gebiedsontwikkeling Bolsward-WestBijlage - Presentatie en resultaten mentimeter opiniërende bijeenkomst 6 oktober 2021
43CliëntenervaringsonderzoekBijlage - Publieksrapport cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein
43GFT-containers basisscholen
42Procesvoorstel Ambitie De PottenBijlage - Procesvoorstel vervolgtraject De Potten
42Verlenging tijdelijke uitbreiding horecaterrassen
42Ontwikkelagenda, subagenda Duurzame OntwikkelingBijlage - Verantwoording Ontwikkelagenda subagenda Duurzame Ontwikkeling
41Verkeerscirculatieplan SneekBijlage - onderzoek en maatregelen
40ToeslagenaffaireBijlage - Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen gemeente SWF
40Plan van aanpak opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen 2022Bijlage - Plan van aanpak opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen 2022
40Bestuursrapportage juli, augustus 2021Bijlage - Bestuursrapportage juli, augustus 2021
39Simon Havinga Gymzaal
38Recreatief gebruik woningen Hindeloopen
34Buurtbemiddeling
34Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie SWF
34Wateroverlast WoudsendBijlage - Brief bewoners Woudsend
32Datacenters en Groene StroomBijlage - Notitie Datacenters en Groene Stroom
32Friese Projecten MachineBijlage I - Ontwerp Friese Projecten Machine
Bijlage II - Brief aan Gedeputeerde Staten van Fryslân
29Gemeentepenning Bijlage - Beleidslijn gemeentepenning
29Bestuursrapportage mei, juni 2021Bijlage - Bestuursrapportage mei juni 2021
29Evaluatie (kredietgebruik) Tafel van MakkumBijlage - Publicatie ontwikkeling Tichelaarlocatie
29Ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst RAAK-publiek
28Integrale gebiedsbenadering Bolsward-West
28Jaarverslag 2020 beweegteam Súdwest-FryslânBijlage - Jaarverslag Beweegteam Súdwest-Fryslân 2020
28Jaarverslag leerplicht Súdwest-Fryslân en RMC regio ZuidwestBijlage - Jaarverslag leerplicht en RMC 2019-2020
28Jaarverslag 2020 van Stichting Sociaal CollectiefBijlage - Jaarverslag 2020 Stichting Sociaal Collectief
28Verzoek uitstel termijn indienen aanvraag revisievergunningBijlage - onderbouwing Soprema
Bijlage - onderbouwing Werkgroep Geuroverlast IJlst
27Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)Bijlage - Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 gemeente Súdwest-Fryslân
27Verantwoording informatieveiligheid (ENSIA) over 2020
27Jaarverslag 2020 commissie bezwaarschriftenBijlage - Jaarverslag 2020 | commissie bezwaarschriften Súdwest-Fryslân
27Jaarrapportage Kernenbeleid 2020Bijlage I - Infograpic 2020
Bijlage II - Jaaroverzicht Kernenbeleid 2020
27Oud papier en karton
27Invoering Wet InburgeringBijlage - Beleidsnotitie Veranderopgave Inburgering 2022 SWF
27Uitstel definitieve vaststelling Centrumregeling Sociaal Domein
27Startnotitie PlanMER bestemmingsplan Buitengebied SWF-IIBijlage - Startnotitie PlanMER
27Herzien governance GR Fryslân-West
26Financiële systematiek kapitaalgoederenBijlage - Financiële systematiek beheer en onderhoud kapitaalgoederen
Link naar animatie
26Landelijk Convenant Vroegsignalering
26Interne gedragslijn pre-mantelwoningenBijlage - Notitie interne gedragslijn pre-mantelzorgwoningen
26Voortgang proces Ruimte voor sport (Mulier rapport)Bijlage - Voortgangsrapportage Ruimte voor sport (Mulier)
26Ontwikkelen sport- en beweegroute TingaBijlage I - Brief aanvrager
Bijlage II - Projectplan
26Pilotjaar kinderburgemeester Súdwest-Fryslân
26Aanvragen Programma Onderwijshuisvesting 2022Bijlage - Overzicht aanvragen OHP 2022
26Jaarverslag kinderopvang Súdwest-Fryslân 2020Bijlage - Jaarverslag kinderopvang Súdwest-Fryslân in 2020
25Simmer Yn Súdwest; het alternatief voor de minimavakanties
25Gysbert Japicxhûs
25Onderzoek uitbreiding standplaatsen woonwagens Alexanderstraat te Sneek
25Meicirculaire 2021Bijlage I - Notitie meicirculaire 2021
Bijlage II - Meicirculaire 2021
Bijlage III - Maartbrief 2021
25Subsidieverstrekking 2020Bijlage I - Overzicht verstrekte subsidies 2020
Bijlage II - Afschrift Amendement
25Onbewaakte spoorwegovergangen
24Wijziging GR FUMO 2017Bijlage I - Aanbiedingsbrief wijziging GR FUMO 2017
Bijlage II - Wijzigingen GR FUMO 2017
Bijlage III - Aanvullende informatie wijziging GR FUMO 2017
24Project supermarkt aan de Snekerstraat 9a te Bolsward
24Transitievisie WarmteBijlage - Transitievisie Warmte
24Herziene begroting GR Fryslân-West en reactie op zienswijzeBijlage - Aanbiedingsbrief bij herziene begroting
Bijlage - Herziene begroting 2021
Bijlage - Reactie op zienswijze Raad Súdwest-Fryslân
Bijlage - Brief kostenverdeling (bijlage bij reactie op zienswijze)
24Kwartaalrapportage 1e Kwartaal 2021 GR Fryslân-WestBijlage - Aanbiedingsbrief GR Fryslân-West kwartaalrapportage Q1-2021 van GR en NV Empatec
Bijlage -l Memo kwartaalrapportage Q1-2021 van GR en NV Empatec
23Verkoop scoutinggebouw gelegen aan de Gedempte Putten te Makkum
23Kader sociale huur Súdwest-FryslânBijlage - Kader sociale huur in Súdwest-Fryslân
22Bouwstenen haalbaarheidsonderzoek vestiging ROL Sneek
22Bestuursrapportage april 2021Bijlage - Bestuursrapportage april 2021
22Meer zeggenschap over GR Fryslan-West en NV Empatec
21Natuur-inclusief inzetten van gemeentegrond die wordt verpachtBijlage - Beleidsnotitie Pachtbeleid gemeente Súdwest-Fryslân
20Minimavakanties 2021Bijlage - Openingsplan Rijksoverheid
20Afwikkeling toeslagenaffaire
20Bijdrage ontwikkelfase warmtetransitie Heeg- Warm HeegBijlage 1 - Resultaten na fase 2.1 (ontwikkelfase) van het project Warm Heeg
20VVV Waterland van Friesland: Koers 2022-2025Bijlage I - Aanbiedingsbrief bij Koersdocument
Bijlage II - Koersdocument Richting 2025 VVV Waterland van Friesland
Bijlage III - Bijlage Koersdocument 2020-2025 VVV Waterland van Friesland
Bijlage IV - Raadsbesluit uit 2017
Bijlage V - Kaders uit 2017
18Begroting 2021 schoolbesturen RSG Magister Alvinus en GearhingBijlage - Begroting 2021 Stichting RSG Magister Alvinus
Bijlage - Begroting 2021 Stichting Gearhing
18Toezicht in het Sociaal Domein Jaarverslag 2020Bijlage - Jaarverslag Toezicht in het Sociaal Domein 2020
18Geactualiseerd beleidsplan schulddienstverlening
18Armoederegeling
18Aanpak toegezegde kunstgrasnotitie
18Voedselhulp aan inwoners die gebruik maken van Tozo en TONK
17Herijking besluitvorming rondom gymzaal Simon Havinga
17Strategie Woningbouw 2020-2030Bijlage I - Strategie Woningbouw 2020-2030
Bijlage II - Uitkomst Mentimeter opiniërende bijeenkomst commissie DSO 8 april 2021
17Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2021
16Seismisch onderzoek deelgebied Hemelum
15Voortgang Programma Vitaal Landschap
15Pilot indicatiestelling huishoudelijke hulp door wijkverpleegkundigenBijlage - Pilot Huishoudelijke Hulp 2020
15Noodzakelijke besluiten implementatie Omgevingswet
14Ambitie De Potten bij SneekBijlage - concept-ambitie (De Potten 2 gebiedsvisie)
14Badpaviljoen Hindeloopen B.V.Bijlage I - Brief Badpaviljoen Hindeloop B.V. d.d. 12 maart 2021
Bijlage II - Brief U21.002068
13Rapportage 2020 en jaarplannen 2021 privacy, informatiebeveiliging, integriteit en archief/informatiebeheerBijlage I - Jaarrapportage 2020 en Jaarplan 2021 AVG
Bijlage II - Integriteit Jaarverslag 2020 en Speerpunten 2021
Bijlage III - Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2020
Bijlage IV - Jaaverslag informaiebeveiliging 2020 en speerpunten 2021
13Uitwerking motie in regeling Topsportfonds
13Jaarverslag klachten 2020Bijlage - Jaarverslag klachten 2020
13Aanpak Ds. L. Touwenlaan te MakkumBijlage - nieuwsbrief
12GlasvezelBijlage - Addendum
Bijlage - Afbakening aanleggebied bij Addendum
12Kop van de Afsluitdijk en Nij Hiddum HouwBijlage I - Mededeling Vattenfall voorgenomen verkoop windmolend bij Nij Hiddum Houw
Bijlage II - Brief van GS aan PS over de voorgenomen verkoop van windmolens door Vattenfall
Bijlage III - Motie Moorlag over alternatieven voor de hinderlijke verlichting op windturbines
12Voortgang aanpak zwerfafval
12Jaarevaluatie 2020 en Jaaruitvoeringsplan 2021 Openbare Orde en VeiligheidBijlage I - Jaarevaluatie 2020
Bijlage II - Jaaruitvoeringsplan 2021
12Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke KostenBijlage I - Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021
Bijlage II - brief-minister-koolmees-over-tonk-en-tozo
11Vaststelling Jaarverslag Vergunningen Toezicht en Handhaving 2020Bijlage - Jaarverslag Vergunning, Toezicht en Handhaving 2020
11Voortgang Veenweideprogramma 2021-2030
11Subsidie aan voedselbanken
10OnderwijsagendaBijlage - Onderwijsagenda 2021-2022
10Aanleverdata stukken en informatie GR Fryslân-WestBijlage - Brief aanleverdata van dagelijks bestuur GR Fryslân West
9Jaarverslag Wro 2019Bijlage - Jaarverslag Wro 2020
9Herziening van het luchtruimBijlage - ontwerp voorkeursbeslissing herziening van het luchtruim
9P&C-Cyclus 2021Bijlage - Voorbeeld format Bestuursrapportage 2021
9Procesupdate wijkvernieuwing het Eiland te Sneek
8Manifest Verkeersveiligheid Fryslân 2011-2025 derde Meerjaren Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid 2021-2025
8Verlenging tijdelijke uitbreiding horecaterrassen door verlenging coronamaatregelen
8Verantwoordingen subsidies over het jaar 2020 en 2021
8Onderzoek haalbaarheid gezamenlijk zoutdepot te Bolsward
8Informatiebeveiligingsincident / datalekBijlage I - Brief Subsidieloket Incident - particulieren
Bijlage I - Brief Subsidieloket Incident - organisaties
Bijlage II - Responsible disclosure beleid
8Strategische inkoopnotitie Wmo-ondersteuningBijlage I - Strategische inkoopnotitie Wmo-ondersteuning
Bijlage II - Advies van de Wmo-adviesraad met reactie van het college op de aandachtspunten
Bijlage III - Advies van de WWB-cliëntenraad met reactie van het college op de aandachtspunten
7Toeslagen machtigingsbesluit Belastingdienst
7Voortgangsrapportage Cultuur Historisch Centrum -de Tiid- BolswardBijlage - Voortgangsrapportage Cultuur Historisch Centrum -de Tiid-
7Right to Challenge- subsidieaanvraag hockeyclub SMHC Sneek
7Overzicht van de status van het onderhoud zwembaden in de gemeente
7Eenmalige verlenging aanvraagtermijn bijdrageregeling minima en aanvraagtermijn mantelzorgwaardering 2020Bijlage - Besluit éénmalige verlenging tot 1 juli 2021 van de aanvraagtermijn bijdrageregeling minima en aanvraagtermijn mantelzorgwaardering 2020
7Decentralisatie beschermd wonen
7Project supermarkt Snekerstraat 9a in Bolsward concept Gebiedsvisie Het groene hart van Bolsward
7Decembercirculaire 2020Bijlage I - Notitie decembercirculaire 2020
Bijlage II - Decembercirculaire
6Kernenbeleid verder door ontwikkelen Gebiedsgericht Werken
6Wadden Agenda 2050Bijlage - Wadden Agenda 2050
Bijlage - Nota van Antwoord
5Verduurzamen evenementenBijlage - Duurzaamheidscriteria evenementen
5Inspanningen Circulaire Economie 2020Bijlage - Inspanningen Circulaire Economie 2020 (overzicht)
5Jaarplan riolering 2021
5Omgevingsplan binnenstad SneekBijlage I - Plan van Aanpak omgevingsplan SWF
Bijlage II - Plan van Aanpak omgevingsplan binnenstad Sneek
Bijlage III - Visual pilot binnenstad Sneek
Bijlage IV - Samenhang instrumenten Sneek
5Uitwerking vergunningprocedure Soprema
5Beantwoording toezegging sportstimulering en buurtsportcoaches
4Voortgang pilot Energiecoach
3Wijziging beleidsregels draagkracht bijzondere bijstand
3Eindrapport invordering conversieproblematiekBijlage - Eindrapport invordering conversieproblematiek
3Procedure hogere geluidswaarde t.b.v. bestemmingsplan 'Sneek - Herontwikkeling locatie it Skulplak'Bijlage 1 - Ontwerpbesluit hogere waarde
Bijlage 2 - Akoestisch onderzoek Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak
Bijlage 3 - Ontwerpbestemmingsplan Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak
53Gevolgen jurisprudentie OZB opslag ondernemersfonds
53Visievorming Wonen & ZorgBijlage - Notitie Opgave Wonen & Zorg, meer en langer thuis
53Uitwerking motie regeling Topsportfonds
53Uitkomsten aanbesteding re-integratie 2021
53VTH-beleid Fryslân Uniform beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de provinciale en gemeentelijke basistakenBijlage - VTH-beleid Fryslân
53Uitvoeringsprogramma VTHup 2021Bijlage - Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2021 (VTHup)
53Ontwerp Gebiedsvisie Groene Hart BolswardBijlage - Ontwerp Gebiedsvisie Groene Hart Bolsward
53Right to challenge
53Woningbouwafspraken 2020-2030Bijlage - Woningbouwafspraken Regio Zuidwest Friesland en Provincie Fryslân 2020 tot 2030
53Woningbouwprogramma 2020-2030Bijlage - Woningbouwprogramma 2020-2030
53Woningbouw Bolsward OostBijlage - concept speerpunten en vlekkenplan
53Voortgang Programma Vitaal Landschap
53 Evaluatierapport SDFBijlage - Evaluatierapport SDF
53N7 Sneek verkeersonderzoek afslag oost (afslag 22)Bijlage - Nieuwsbrief november 2020 verspreid in de omgeving
51Herstel schade in de stadhuistoren van Bolsward
51Uitvoeringsaanpak Circulaire EconomieBijlage - Uitvoeringsaanpak Circulaire Economie 2021-2025 l Al doende leren
51Nota grondprijzen 2021Bijlage - Nota grondprijzen 2021
51VoedselagendaBijlage - Voedselagenda Súdwest-Fryslân
50Jaarstukken 2019 GR Fryslân-West en NV EmpatecBijlage 1 - Jaarrekening GR Fryslân-West 2019
Bijlage 2 - Jaarrekening NV Empatec 2019
Bijlage 3 - Controleverklaring NV Empatec 2019
Bijlage 4 - Controleverklaring GR Fryslân-West 2019
Bijlage 5 - Begeleidende brief jaarstukken 2019 GR en NV
50Prestatieafspraken sociaal wonen 2021Bijlage - Prestatieafspraken sociaal wonen 2021
50Beantwoording motie Windpark FryslânBijlage - Memorie van Toelichting GS
50Coronasteun aan charterschepen met vaste ligplaatsen in Súdwest-Fryslân
50Plan van Aanpak met rubber ingestrooide kunstgrasveldenBijlage - Plan van Aanpak
50Evaluatie bestrijden en beheersen van invasieve exoten Súdwest-Fryslân 2020Bijlage - Evaluatie bestrijden en beheersen invasieve exoten Súdwest-Fryslân 2020
50Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020 en 2021Bijlage 1 - Programma en overzicht 2020 en 2021
Bijlage 2 - Uitgebreide toelichting op het programma en overzicht 2020 en 2021
49Onderzoek haalbaarheid aquaduct Bolsward
49Concept regioplan beschermd wonenBijlage 1 - Brief voor de raden
Bijlage 2 - Concept Regioplan Beschermd wonen
Bijlage 3 - Brief aan gemeenteraad SWF
49Anticiperen in een tussenperiode 2021 t/m 2023 op rijksbeleid inzake renovatie en duurzaamheid scholen
49Ondersteuning aan gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire
49Tijdelijke Wet MaatregelenBijlage 1 - Concept beleidskader Twm Covid-19 voor burgemeesters
Bijlage 2 - Concept beleidskader Twm Covid-19 voor voorzitters Veiligheidsregio
Bijlage 3 - Presentatie Twm Covid-19 raadsinformatie
Bijlage 4 - VNG handreiking Twm covid-19
49Wet kwaliteitsborging voor het bouwenBijlage - Brief VNG en Ministerie van BZK
49Plan Brede aanpak dak- en thuislozen Fryslân 2021Bijlage - Plan Brede aanpak dakloosheid in Fryslân 2021
49Start verkoopprocedure voormalig schoolgebouw Bogerman Wommels
49Vier wetsaanpassingen schulddienstverleningBijlage - Notitie Vier wetsaanpassingen in het schuldendomein
49Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein 2019Bijlage - Rapportage Cliëntervaringsonderzoeken Sociaal Domein 2019
48Jaarrekening 2019 Stichting Odyssee voor openbaar onderwijsBijlage 1 - Jaarrekening 2019 Stichting Odyssee
Bijlage 2 - Doorkijk begroting 2020
48Instemmen met strategie Omrin 2021-2024
47Bestuursrapportage september oktober 2020Bijlage - Bestuursrapportage september oktober 2020
47 Invoering Wet InburgeringBijlage - Startnotitie Veranderopgave Wet Inburgering
47Afsluiting Centrale HuisvestingBijlage - Eindrapport Centrale Huisvesting
Bijlage - Visual afsluiting programma Centrale Huisvesting
47Compensatievergoeding Optisport Bolsward BV over 2019 inzake zwembad Vitaloo
46Veenweideprogramma 2021-2030Bijlage 1 - Raadsvoorstel
Bijlage 2 - Concept-zienswijze
Bijlage 3 - Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030
Bijlage 4 - Achtergronddocument Veenweideprogramma 2021-2030
Bijlage 5 - Notitie Uitgangspunten voor Nadeelcompensatie bij Peilwijzigingen Veenweidevisie
Bijlage 6 - Inspiratieteam Veenweide – ITV – Inspiratiemagazine Feangreide 2050
45Proces sportcomplex Rolpeal