Actieve informatie

Een raads- of commissielid kan een actief informatiestuk als overig behandelpunt op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering plaatsen.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde stuk? Ga dan naar de website van het Archiefweb.

Actieve informatie publicaties

WeekOnderwerpBijlagen
26Jaarverslag kinderopvang 2021Bijlage - Jaarverantwoording Kinderopvang Súdwest-Fryslân in 2021
26Stand van zaken aanbevelingen onderzoeksrapport raadsenquête EmpatecBijlage - Raadsvoorstel dd 3 februari 2022
25Voorontwerp bestemmingsplan Makkum - locatie Tichelaar
25Voorontwerp bestemmingsplan Oosthem - Ald Rien fase 2Bijlage I - Voorontwerp bestemmingsplan 'Oosthem - Ald Rien fase 2'
Bijlage II - Publicatietekst
25Veegplan bestemmingsplan Buitengebied SWF IBijlage I - Het voorontwerp Veegplan bestemmingsplan Buitengebied SWF I
Bijlage II - Regels BP Buitengebied Veegplan
24Update aangenomen motie tijdens raadsvergadering over startnotitie het Eiland Sneek d.d. 18 nov 2021Bijlage I - Aangenomen motie startnotitie het Eiland
Bijlage II - Brief motie woningcorporatie Elkien
24Voortgang woningbouw Sneek - Het PerkBijlage I - Stedenbouwkundige opzet oud (2019)
Bijlage II - Stedenbouwkundige opzet nieuw (2022)
23 Jaarrapportage 2021 en Jaarplan 2022 AvgBijlage - Rapportage 2021 en Jaarplan 2022 Avg
23Bestuursrapportage april 2022
22Uitwerking verkeerscirculatie plan SneekBijlage - Kaart met proefopstelling
22Reactie op préadvies Provincie Fryslân betreffende aanvraag opsporingsvergunning BolswardBijlage I - Brief- reactie op préadvies aan de Provincie Fryslân
Bijlage II - Brief- préadvies van de Provincie Fryslân
21Begroting 2022 RSG Magister Alvinus en stichting KyKBijlage I - Begroting 2022-2025 RSG Magister Alvinus
Bijlage II - Begroting 2022 stichting Kyk
21Fusie Effect Rapportage obs De Pikeloer - obs DûbelspanBijlage I - Brief KyK adviesaanvraag FER
Bijlage II - Fusierapportage Dûbelspan-De Pikeloer
Bijlage III - Uitgaande brief FER De Pikeloer
20Overdracht stedelijk water
20Premie aanvullende zorgverzekeringBijlage - Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering gemeente Súdwest-Fryslân 2022
20Lening 4 miljoen aan GR de Marrekrite
20Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022
20Friese samenwerkingsagendaBijlage - Friese Samenwerkingsagenda 2022-2025
18Jaarverslag integriteit 2021 Bijlage - Jaarverslag 2021 en speerpunten 2022
18Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2021Bijlage - Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2021
18Uitkomst constructieve dialoog Raerd - Elkien
17Voortgang deelname windpark Nij Hiddum HouwBijlage - Notitie deelname windpark Nij Hiddum Houw
17Besteding coronagelden cultuurBijlage I - Uitkomsten enquête 'cultuur en corona'
Bijlage II - Subsidieregeling 'Een jaarrond cultuur'en subsidieregeling 'Leve de vereniging'
17Modelspoor Museum, uitvoering van op 3 maart 2022 aangenomen motieBijlage I - Brief aan het bestuur van het Modelspoor Museum met besluit over verzoeken
Bijlage II - Brief aan het bestuur van het Modelspoor Museum met voorlopig besluit op aanvraag subsidie
16Factsheets onderwijsagendaBijlage I - Factsheet algemeen
Bijlage II - Factsheets per deelagenda Onderwijshuisvesting
Bijlage II - Factsheets per deelagenda onderwijs en participatie
Bijlage II - Factsheets per deelagenda Lokaal Educatieve Agenda
Bijlage III - Onderwijsagenda 2021-2022
16Beleidsregel toetsingskader kleine windturbines
16Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomenBijlage - Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Súdwest-Fryslân
16Benchmark formatieBijlage - Eindrapport Berenschot
15Informatie aan raad over subsidieverstrekking 2021Bijlage I - Overzicht verstrekte subsidies 2021
Bijlage II - Afschrift Amendement
15Jaaroverzicht klachten 2021Bijlage - Jaaroverzicht klachten 2021
15Dashboard monitor arbeidsmarkt | overzicht afgelopen bestuursperiodeBijlage - infographic dashboard arbeidsmarkt 2018-2021
Bijlage - overzicht Bestuursperiode 2018 2021 grafieken en tabellen
15Wegverkeerslawaai Harinxmaland te SneekBijlage - Rapportage verkeerslawaai
14Herstraten binnenstad Bolsward
14Beleidsregel toepassing artikel 8 Verordening bijdrageregeling minima 2018Bijlage - Beleidsregel toepassing artikel 8 Verordening bijdrageregeling minima 2018
13Contract Gazprom
13Subsidieregeling ondersteuning nalevering op controle coronatoegangsbewijzen 2022
13Oeverbeheer VaarwegenBijlage I - Vastgestelde beslisboom
Bijlage II - Processchema vervolg oeverbeheer vaarwegen
13Jaarverslag VTHup 2021 en jaarverslag kwaliteitscriteria Frysk Peil F2Bijlage I - Jaarverslag VTHup 2021
11Pilotaanpak warmtetransitieBijlage - Notitie De warmtetransitie 'leren door doen'
11Veenweideprogramma (stand van zaken)Bijlage - Brief aan Veenweideorganisatie
11Voortgang aanpak zwerfafval
10Locatie Tsjerkesleat Heeg
10Intentieovereenkomst haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling woningbouw Melkvaart fase 2 te Makkum
10Jaarverslagen hûs en hiem 2019 en 2020 en verslag omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsing 2019 en 2020Bijlage I - Jaarverslag 2019 van de lokale adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit SWF
Bijlage II - Jaarverslag 2020 van de lokale adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit SWF
Bijlage III - Verslag college inzake omgang met welstandsadviezen in 2019 en 2020
10Vervolg onderzoek Waterstof BolswardBijlage - Haalbaarheidsonderzoek Waterstof Bolsward
10Deelname Proeftuin Leve de verenigingBijlage I - Projectplan proeftuin Leve de vereniging
Bijlage II - Infographic Leve de vereniging - Fries Sociaal Planbureau
10Vrijmaken investeringsgeld voor vervanging kapitaalgoederen
8Duurzaamheidsprijs 2022Bijlage - Reglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân
8Indexering normbedragen onderwijshuisvestingBijlage I - Inleidende tekst VNG
Bijlage II - Normbedragen tm 2022
Bijlage III - Herberekening bedragen POH '22
8Bibliotheekbeleid Súdwest-Fryslân
7Procesmemo brede verkenning en uitwerking raadsenquête Empatec
7Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 Circulaire EconomieBijlage I - Jaarverslag Circulaire Economie 'Al doende leren' 2021
Bijlage II - Jaarplan Circulaire Economie 'Al doende leren' 2022
Bijlage III - Eindrapport milieu-impact meten (Sameen)
Bijlage IV - Informatieve folder Total Costs of Ownership
7Kinderhartchirurgie UMCGBijlage - Brief VFG
7Nota Grondprijzen 2022Bijlage - Nota Grondprijzen 2022
6Vervolg Simon Havinga GymzaalBijlage - Raadsvoorstel Simon Havinga
Bijlage 1 Argumenten ouderwerkgroep 3-2
Bijlage 3 Financiële onderbouwing bij gemeente 2-2
Bijlage 4 Vergelijking andere gymzalen 3-2
6Verkeersonderzoek OffingawierBijlage - Verkeersonderzoek Offingawier
6Motie vergisrecht - tussenantwoord
6Huisvesting statushouders in 2021
6Uitvoeringsprogramma 2021-2026 Agenda Wadden 2050
6Wachttijden gebiedsteams
6Eenmalige verlenging aanvraagtermijn bijdrageregeling minima en aanvraagtermijn mantelzorgwaardering 2021Bijlage - Besluit eenmalige verlenging tot 1 juli 2022 van de aanvraagtermijn bijdrageregeling minima en de aanvraagtermijn mantelzorgwaardering 2021
6Huisvesting buitendienst
6Impuls Nationaal Landschap Zuidwest FrieslandBijlage I - Voorstel Impuls Nationaal Landschap, vastgesteld door de stuurgroep gebiedsagenda Súdwesthoeke
Bijlage II - Duiding meerwaarde Nationaal Landschap
6Afsluiten project Cultuur Historisch Centrum De TiidBijlage - Voorlopige eindrapportage
6Voortgang bedrijventerrein De Hemmen III Sneek
5Stedenbouwkundige onderbouwing Flexaterrein in SneekBijlage - Praatprent
5Voorstellen vanuit omgevingswet
5Evaluatie bestrijden en beheersen van invasieve exoten en eikenprocessierups in Súdwest-Fryslân 2021Bijlage - Evaluatie bestrijden en beheersen van invasieve exoten en eikenprocessierups in Súdwest-Fryslân
5Woningbouw Raerd (constructieve dialoog Raerd - Elkien)
5Modelspoor Museum Bijlage - Masterplan Modelspoor Museum I rapport beoordeling haalbaarheid
4Intentieovereenkomst en voorbereidingskrediet voor realisatie woonzorgcomplex Thaborlocatie Sneek
4Bestuursrapportage november, december 2021Bijlage - Bestuursrapportage november, december 2021
3Aanwijzingsbesluit waarnemend gemeentesecretaris en vervangersBijlage - Aanwijzingsbesluit
1Datadashboard toerisme en recreatie
51Uitvoeringsprogramma VTHup 2022Bijlage - Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2022 (VTHup)
51Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek R.O.L.
51Jaarverslag en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2020-2021Bijlage - Jaarverslag en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2020 -2021
51Eindrapportage project 'De Tiid' Bolsward
51Rapportage OndernemersfondsBijlage - Rapportage
Bijlage bij rapportage
Bijlage - Samenstellingsverklaring
51Gezondheidsmonitor Windmolens Nij Hiddum Houw
51Oud papier en kartonBijlage - Bevindingen gesprekken oud papierinzamelaars
51Integraal veiligheidsplan
51Prestatieafspraken 2022Bijlage - Jaarschijf prestatieafspraken 2022
51Modelspoor Museum
51Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek Klameare Workum
51Glasvezel
50Voortgang Deltaplan voor Noord-Nederland
50Jaarplan riolering 2022Bijlage - Tussenevaluatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022
50Adviescommissie Omgevingskwaliteit onder de omgevingswetBijlage - Notitie 'Advisering Omgevingskwaliteit Fryslan'
50Ontmoetingsplaatsen
50Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022Bijlage - Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2022
50De gebiedsgerichte werkwijze (all-inclusive)
49Boscompensatie SneekBijlage - Memo plan boscompensatie Sneek 2021
49Vitale Regio en versterking aanbod thuiswonende mensen met dementie
49Ontwikkelingen Jeugdhulp
49Subsidieregeling subsidie naleving controle coronatoegangsbewijzen
49Sociaal Jaarverslag 2020Bijlage - Sociaal Jaarverslag 2020
Bijlage - Personeelsmonitor 2020
49N7 Sneek verkeersonderzoek afslag oost (afslag 22)
48Evaluatie woonvisie 2017-2022
47Vervolg nieuw afvalbeleid
46Evaluatie project Súdwest WerktBijlage I - Evaluatie project Súdwest Werkt
Bijlage II - Bijlage bij evaluatie project Súdwest Werkt - samenvatting
46Bestuursrapportage september, oktober 2021Bijlage - Bestuursrapportage september, oktober 2021
46Woningbouwprogramma 2020 - 2030Bijlage - Woningbouwprogramma 2020 - 2030
46Woningbouwplan Sélânswei in Raerd
46Planning besluitvorming businesscase Werkleerbedrijf
45Aanvraag derde ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW)Bijlage - Aanvraag derde ronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken (PAW)
44Integrale gebiedsontwikkeling Bolsward-WestBijlage - Presentatie en resultaten mentimeter opiniërende bijeenkomst 6 oktober 2021
43CliëntenervaringsonderzoekBijlage - Publieksrapport cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein
43GFT-containers basisscholen
42Procesvoorstel Ambitie De PottenBijlage - Procesvoorstel vervolgtraject De Potten
42Verlenging tijdelijke uitbreiding horecaterrassen
42Ontwikkelagenda, subagenda Duurzame OntwikkelingBijlage - Verantwoording Ontwikkelagenda subagenda Duurzame Ontwikkeling
41Verkeerscirculatieplan SneekBijlage - onderzoek en maatregelen
40ToeslagenaffaireBijlage - Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen gemeente SWF
40Plan van aanpak opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen 2022Bijlage - Plan van aanpak opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen 2022
40Bestuursrapportage juli, augustus 2021Bijlage - Bestuursrapportage juli, augustus 2021
39Simon Havinga Gymzaal
38Recreatief gebruik woningen Hindeloopen
34Buurtbemiddeling
34Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie SWF
34Wateroverlast WoudsendBijlage - Brief bewoners Woudsend
32Datacenters en Groene StroomBijlage - Notitie Datacenters en Groene Stroom
32Friese Projecten MachineBijlage I - Ontwerp Friese Projecten Machine
Bijlage II - Brief aan Gedeputeerde Staten van Fryslân
29Gemeentepenning Bijlage - Beleidslijn gemeentepenning
29Bestuursrapportage mei, juni 2021Bijlage - Bestuursrapportage mei juni 2021
29Evaluatie (kredietgebruik) Tafel van MakkumBijlage - Publicatie ontwikkeling Tichelaarlocatie
29Ondertekenen Samenwerkingsovereenkomst RAAK-publiek
28Integrale gebiedsbenadering Bolsward-West
28Jaarverslag 2020 beweegteam Súdwest-FryslânBijlage - Jaarverslag Beweegteam Súdwest-Fryslân 2020
28Jaarverslag leerplicht Súdwest-Fryslân en RMC regio ZuidwestBijlage - Jaarverslag leerplicht en RMC 2019-2020
28Jaarverslag 2020 van Stichting Sociaal CollectiefBijlage - Jaarverslag 2020 Stichting Sociaal Collectief
28Verzoek uitstel termijn indienen aanvraag revisievergunningBijlage - onderbouwing Soprema
Bijlage - onderbouwing Werkgroep Geuroverlast IJlst
27Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)Bijlage - Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 gemeente Súdwest-Fryslân
27Verantwoording informatieveiligheid (ENSIA) over 2020
27Jaarverslag 2020 commissie bezwaarschriftenBijlage - Jaarverslag 2020 | commissie bezwaarschriften Súdwest-Fryslân
27Jaarrapportage Kernenbeleid 2020Bijlage I - Infograpic 2020
Bijlage II - Jaaroverzicht Kernenbeleid 2020
27Oud papier en karton
27Invoering Wet InburgeringBijlage - Beleidsnotitie Veranderopgave Inburgering 2022 SWF
27Uitstel definitieve vaststelling Centrumregeling Sociaal Domein
27Startnotitie PlanMER bestemmingsplan Buitengebied SWF-IIBijlage - Startnotitie PlanMER
27Herzien governance GR Fryslân-West
26Financiële systematiek kapitaalgoederenBijlage - Financiële systematiek beheer en onderhoud kapitaalgoederen
Link naar animatie
26Landelijk Convenant Vroegsignalering
26Interne gedragslijn pre-mantelwoningenBijlage - Notitie interne gedragslijn pre-mantelzorgwoningen
26Voortgang proces Ruimte voor sport (Mulier rapport)Bijlage - Voortgangsrapportage Ruimte voor sport (Mulier)
26Ontwikkelen sport- en beweegroute TingaBijlage I - Brief aanvrager
Bijlage II - Projectplan
26Pilotjaar kinderburgemeester Súdwest-Fryslân
26Aanvragen Programma Onderwijshuisvesting 2022Bijlage - Overzicht aanvragen OHP 2022
26Jaarverslag kinderopvang Súdwest-Fryslân 2020Bijlage - Jaarverslag kinderopvang Súdwest-Fryslân in 2020
25Simmer Yn Súdwest; het alternatief voor de minimavakanties
25Gysbert Japicxhûs
25Onderzoek uitbreiding standplaatsen woonwagens Alexanderstraat te Sneek
25Meicirculaire 2021Bijlage I - Notitie meicirculaire 2021
Bijlage II - Meicirculaire 2021
Bijlage III - Maartbrief 2021
25Subsidieverstrekking 2020Bijlage I - Overzicht verstrekte subsidies 2020
Bijlage II - Afschrift Amendement
25Onbewaakte spoorwegovergangen
24Wijziging GR FUMO 2017Bijlage I - Aanbiedingsbrief wijziging GR FUMO 2017
Bijlage II - Wijzigingen GR FUMO 2017
Bijlage III - Aanvullende informatie wijziging GR FUMO 2017
24Project supermarkt aan de Snekerstraat 9a te Bolsward
24Transitievisie WarmteBijlage - Transitievisie Warmte
24Herziene begroting GR Fryslân-West en reactie op zienswijzeBijlage - Aanbiedingsbrief bij herziene begroting
Bijlage - Herziene begroting 2021
Bijlage - Reactie op zienswijze Raad Súdwest-Fryslân
Bijlage - Brief kostenverdeling (bijlage bij reactie op zienswijze)
24Kwartaalrapportage 1e Kwartaal 2021 GR Fryslân-WestBijlage - Aanbiedingsbrief GR Fryslân-West kwartaalrapportage Q1-2021 van GR en NV Empatec
Bijlage -l Memo kwartaalrapportage Q1-2021 van GR en NV Empatec
23Verkoop scoutinggebouw gelegen aan de Gedempte Putten te Makkum
23Kader sociale huur Súdwest-FryslânBijlage - Kader sociale huur in Súdwest-Fryslân
22Bouwstenen haalbaarheidsonderzoek vestiging ROL Sneek
22Bestuursrapportage april 2021Bijlage - Bestuursrapportage april 2021
22Meer zeggenschap over GR Fryslan-West en NV Empatec
21Natuur-inclusief inzetten van gemeentegrond die wordt verpachtBijlage - Beleidsnotitie Pachtbeleid gemeente Súdwest-Fryslân
20Minimavakanties 2021Bijlage - Openingsplan Rijksoverheid
20Afwikkeling toeslagenaffaire
20Bijdrage ontwikkelfase warmtetransitie Heeg- Warm HeegBijlage 1 - Resultaten na fase 2.1 (ontwikkelfase) van het project Warm Heeg
20VVV Waterland van Friesland: Koers 2022-2025Bijlage I - Aanbiedingsbrief bij Koersdocument
Bijlage II - Koersdocument Richting 2025 VVV Waterland van Friesland
Bijlage III - Bijlage Koersdocument 2020-2025 VVV Waterland van Friesland
Bijlage IV - Raadsbesluit uit 2017
Bijlage V - Kaders uit 2017
18Begroting 2021 schoolbesturen RSG Magister Alvinus en GearhingBijlage - Begroting 2021 Stichting RSG Magister Alvinus
Bijlage - Begroting 2021 Stichting Gearhing
18Toezicht in het Sociaal Domein Jaarverslag 2020Bijlage - Jaarverslag Toezicht in het Sociaal Domein 2020
18Geactualiseerd beleidsplan schulddienstverlening
18Armoederegeling
18Aanpak toegezegde kunstgrasnotitie
18Voedselhulp aan inwoners die gebruik maken van Tozo en TONK