Actieve informatie.

Een raads- of commissielid kan een actief informatiestuk als overig behandelpunt op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering plaatsen.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde stuk? Ga dan naar de website van Archiefweb.

Actieve informatie

WeekOnderwerpBijlagen
7Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
7Regels geluid bij evenementenBijlage - Regels geluid bij evenementen l deel I
Bijlage - Regels geluid bij evenementen l deel II
6Mantelzorgbeleid 2020-2022Bijlage - Mantelzorg 2020-2022
5VN-verdrag personen met een handicapBijlage I - Brief van de cliëntenraden
Bijlage II - Brief van het college aan de cliëntenraden
5Beschut Werk
5Reglement DuurzaamheidsprijsBijlage 1 - Reglement duurzaamheidsprijs 2020
Bijlage 2 - Motie D66 | PoieszZijlstra | GL - Duurzaamheidsprijs
Bijlage 3 - Raadsbesluit Duurzaamheidsprijs
5Toezegging inzake Regierol Inburgering
5Jaarplan riolering 2020
4Monitor sociale huurBijlage - Resultaten uit de monitor sociale huur 2018 (toelichting)
4Samenwerkingsovereenkomst voor de RES Fryslân
4Betrekken van de inwoners bij de RES met NPBOBijlage - De Energietransitie we doen het samen (of we doen het niet)
4Nota grondprijzen 2020 en Nota grondbeleidBijlage I - Nota grondprijzen 2020
Bijlage II - Stroomschema voor herziening van grondexploitaties (concept)
3Renovatie Looxmagracht
3Potentie Waterstof in Súdwest-FryslânBijlage l Rapport Potentie voor waterstof in de omgeving van Bolsward
3Afsluiting project Energiesprong SWFBijlage l Projecteindrapport Energiesprong SWF
2Raad van Toezicht Stichting Odyssee
51Onderzoeksrapport OntmoetingsplaatsenBijlage - Totaalrapportage - Toekomstbestendigheid ontmoetingsplaatsen gemeente Súdwest-Fryslân
51Wijkgebouw Ut Wykje
51Herstel schade bonte knaagkever stadhuiscomplex BolswardBijlage I - Presentatie Overzicht schade stadhuistoren Bolsward
Bijlage II - Voortgangsrapportage stadhuistoren
51Rapportage OndernemersfondsBijlage - Samenstellingsverklaring
Bijlage - Rapportage
51Onderzoek restwarmte potentie Bolsward Noord
51Eindevaluatie POH-GGZ JeugdBijlage - Eindevaluatie pilot POH-GGZ Jeugd
51Ontmoetingsplaatsen OnderzoeksrapportBijlage - Totaalrapportage | Toekomstbestendigheid ontmoetingsplaatsen gemeente Súdwest-Fryslân
51Wet Verplichte Geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
51Modelspoormuseum
51Stand van zaken ontwikkelingen Klameare
51Handhaving Tweede woningen/ recreatiewoningen Hindeloopen
49Verhoging van de beslagvrije voet naar 95% van de bijstandsnorm
49Agenda Klimaatadaptatie SWF
48Financiële situatie Empatec
48Financiële situatie Stichting Odyssee
47Stand van zaken betreffende de aansluiting van het windmolenpark op het IJsselmeer en de hiervoor benodigde netwerkverzwaring
47Jaarverslag en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2019 - 2020Bijlage - Jaarverslag | Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding Winter 2019-2020
47Gaswinning OppenhuizenBijlage I - Aan ministerie verzonden brief d.d. 17 maart 2017
Bijlage II - Brief met reactie ministerie d.d. 10 september 2019
Bijlage III - Algemene brief van het ministerie d.d. 21 december 2018
47AV Frieso
46Vervolgproces inpassing supermarkt met parkeerterrein op het perceel Snekerstraat 9a te Bolsward
46Richtlijn voor consumentenvuurwerkBijlage I - Richtlijn voor consumentenvuurwerk
Bijlage II - Brief Nederlands Genootschap van Burgemeesters
46Jaarrapportage kernenbeleid 2018Bijlage - Kernenbeleid - jaaroverzicht 2018
46Geluid bij evenementen
46Bestuursrapportage oktober 2019Bijlage - Bestuursrapportage oktober 2019
46Verkeerscirculatie binnenstad Sneek
46Verduurzaming panden Marktstraat 5-11 (A-bestuur)Bijlage I - Notitie verduurzaming Markstraat 5 - 11 vervolgproces
Bijlage II - Eindrapportage verduurzaming Marktstraat 2 tot en met 11
Bijlage III - Oorspronkelijke investeringsraming
45Jaarverslag Hûs en hiem 2018Bijlage - Jaarverslag Hus en hiem 2018
Bijlage - Jaarverslag inzake omgang met welstandsadviezen
45Bestuursrapportage juli - augustus - september 2019Bijlage - Bestuursrapportage - juli augustus september 2019
4411Fountains, financiën, beheer/onderhoud en marketing gemeenteraadBijlage I - Brief provincie financiële afrekening
Bijlage II - Actieve informatie van 19-02-2019
Bijlage III - Notitie Beheer en Onderhoud 11Fountains definitief
44Evaluatie Sneekweek 2019Bijlage - Evaluatie Sneekweek 2019
43Aanwijzen Pingjumer Gulden Halsband als gemeentelijk monumentBijlage - Registerbladen
43Septembercirculaire gemeentefonds 2019Bijlage - Notitie septembercirculaire gemeentefonds 2019
43Uitwerken van bovenwijkse kostenverhaal bij private bouwplannenBijlage - Factsheet verhalen bovenwijkse kosten op marktpartijen
42Te verwachten overschrijding begrote budget voor Wmo-begeleiding
42Verzoek om handhavend op te treden tegen gebruik van tweede woningen in Hindeloopen
42GFT afvalscheiding op scholenBijlage l Motie d.d. 9 mei 2019
41Plancapaciteit woningbouw Sneek
41Landschapsbiografie SúdwesthoekeBijlage I - Uitnodiging lancering Landschapsbiografie Súdwesthoeke
Bijlage II - PowerPoint Presentatie
41Klimaatagenda Súdwest-Fryslân 2020
41Interbestuurlijk toezicht
40Insectennetwerk Súdwest-FryslânBijlage - adviesrapport insectennetwerk
39Inzameling oud papier
39Jaarverslag kinderopvang Súdwest-Fryslân 2018Bijlage I - Jaarverslag kinderopvang Súdwest-Fryslân 2018
38Jaarverslag 2018 Stichting GearhingBijlage - Jaarverslag Stichting Gearhing-
38Prostitutiecontroles
38Toegankelijkheid stembureausBijlage I - checklist toegankelijkheid stemlocaties
Bijlage II - advies CIG Adviesraad Toegankelijkheid met overzicht per locatie
37Stikstofproblematiek, voorlopig stand van zaken en aanpak
37Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlanBijlage - Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan 2019 - 2020
37Samenvatting vergadering AB FUMO 4 juli 2019Bijlage I - Samenvatting vergadering AB FUMO 4 juli 2019
Bijlage II - Motie AB FUMO - Beleidswijzigingen
Bijlage III - Motie AB FUMO Asbest
Bijlage IV - Motie AB FUMO - Handhaving
36Voortgang aanpak zwerfafval
36Stand van zaken toekomst zwembad Vitaloo BolswardBijlage - Amendement Groen Links en D66
36Bestuursrapportage juni 2019Bijlage - Bestuursrapportage juni 2019
35Vertraging procedure bestemmingsplan Dorpen midden-oost gemeente SWF
35Meicirculaire gemeentefonds 2019Bijlage - Notitie meicirculaire gemeentefonds 2019
35Kosten-baten analyse belastingen op de roerende ruimten
35Drijvend zonnepark IJsselmeer
35Plan van Aanpak - opkomstverhoging gemeenteraadsverkiezingenBijlage - Plan van Aanpak - Opkomstverhoging gemeenteraadsverkiezingen
35Jaarverslag van de commissie bezwaarschriftenBijlage - Jaarverslag 2018 van de commissie bezwaarschriften
35Kinderconferentie / Kindervragenuur
35Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2019Bijlage - Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2019
34Weigering subsidieverlening Cultuur Kwartier Sneek voor dekken
tekort At the Watergate
Bijlage I - Brief verzoek eenmalige bijdrage At the Watergate
Bijlage II - Brief weigering subsidieverlening At the Watergate
Bijlage III - Evaluatie At the Watergate
29Bestuursrapportage mei 2019Bijlage - Bestuursrapportage mei 2019
29StikstofproblematiekBijlage - Brief provincie Fryslân d.d. 4 juli 2019
29Tussenevaluatie POH-GGZ JeugdBijlage - factsheet tussenevaluatie POH- Jeugd
28Voortzetting Structuur Plus Groepen SúdwesterBijlage I - Kwalitatieve evaluatie
Bijlage II - Resultaten dialoogtafels
Bijlage III - Kamerbrief van Slob en De Jonge over onderwijs-zorg
27Stand van zaken Nij Ylostins IJlst
27Evaluatierapport '10 jaar werken met Nije Pleats-methodiek'Bijlage - Evaluatierapport '10 jaar werken met Nije Pleats-methodiek'
26Rapportage Sociaal Collectief 2018Bijlage - Rapportage Sociaal Collectief 2018
26110kV- Hoogspanningsstation Ministerie/Tennet
25Kademuur Looxmagracht SneekBijlage - Kademuren in SWF
25Seismisch onderzoek deelgebied Hemelum
25Verkoop gemeentehuis WommelsBijlage - Informatiebijeenkomst
25Ferslach ferantwurding argyf- en ynformaasjebehear 2018Bijlage - Verslag verantwoording archief- en informatiebeheer 2018
Bijlage - KPI formulieren 2018
24Verbreding sluis KornwerderzandBijlage - Brief Minister van Infrastructuur en Waterstaat
24Jaarlijks overzicht social returnBijlage - Infografic social return
24Jaarverslag Leerplicht/RMC 2017-2018Bijlage Jaarverslag Leerplicht/RMC 'Thuiszitten is geen optie'
24Evaluatie van het Friese Merenproject gemeente Súdwest-FryslânBijlage I - Overzichten projectresultaten Definitieve vaststellingsformulieren aan provincie Fryslân
Bijlage II - Afwijkingenrapportage 2e en 3e kwartaal 2018
Bijlage III - Beeldenstorm deel 1
Bijlage III - Beeldenstorm deel 2
Bijlage III - Beeldenstorm deel 3
23Zienswijze op voorgenomen fusie tussen woningcorporaties Wonen Zuidwest Friesland - Lyaemer WonenBijlage I - Brief van het college aan Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen inclusief bijlage
Bijlage II - Fusie effecten rapportage
22Toezicht in het Sociaal Domein Jaarverslag 2018Bijlage Toezicht in het Sociaal Domein Jaarverslag 2018
22Bestuursrapportage april 2019Bijlage Bestuursrapportage april 2019
22Opvolging aanbevelingen rapport rekenkamer 'Financieel Belang'Bijlage Planning opvolging aanbevelingen Rekenkamerrapport Financieel Belang
21Aanpak Sportcarrousel Sneek (update/feitenrelaas)Bijlage Feitenrelaas Sportcarrousel Sneek
21Beschermd wonen
21Jaarverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 Bijlage Jaarverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018
21Jaarverslag Klachten 2016-2018Bijlage Jaarverslag Klachten 2016-2018
21Plan van Aanpak Mulier onderzoek "Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân"Bijlage Plan van Aanpak Mulier onderzoek "Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân"
21Planologisch afwijkingenbeleidBijlage Planologisch afwijkingenbeleid
21Herinvulling locatie Burggraaff Lollum
20Het realiseren van een cafetaria op de hoek Middelzeelaan-LoëngasterlaanBijlage 1: Het plan realisatie cafetaria
Bijlage 2: Luchtfoto
Bijlage 3: Ruimtelijke onderbouwing cafetaria Stadsfenne
Bijlage 4: Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland
19Dienstverleningsovereenkomst Stichting Sociaal Collectief
19Koers en aanpak Duurzame Ontwikkeling vanaf 2019 Bijlage Koers en aanpak Duurzame Ontwikkeling vanaf 2019
18Jaaruitvoeringsplan Veiligheid 2019Bijlage Jaaruitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2019
17Begrotingen 2019 stichtingen RSG Magister Alvinus, Odyssee en GearhingBijlage 1: Begroting 2019 Odyssee
Bijlage 2: Begroting 2019 Gearhing
Bijlage 3: Begroting 2019 RSG Magister Alvinus
17Evaluatie Sociaal Domein
17Verkabelen Hoogspanningsverbindingen Sneek Noord
17Stand van zaken doordecentralisatie onderwijshuisvesting
16Wijkvereniging Ut Wykje Sneek
16Herontwikkeling ASR-gebouw Woudsend
16Rapport draagkracht draaglastBijlage 1: De kracht van draagkracht, publieksversie
Bijlage 2: De kracht van draagkracht, Infographic
15Besluitvorming over de verplaatsing van een supermarkt in de wijk Tinga te Sneek
15Evaluatie Sneekweek 2018Bijlage evaluatie Sneekweek 2018
14Opgaaf programma onderwijshuisvesting 2019Bijlage opgaaf programma onderwijshuisvesting 2020
14Voorgenomen fusie corporaties Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest FrieslandBijlage 1: Fusie effectenrapportage
Bijlage 2: Onderzoek financiële meerwaarde fusie
Bijlage 3: Goedkeuring aan het voornemen tot fusie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
14Uitvoeringsnota integratie Nieuwe Nederlanders in lokale samenleving: Súdwest-Fryslân sorteert voor op nieuwe wet per 2021Bijlage uitvoeringsnota Integratie Nieuwe Nederlanders in lokale samenleving
14Subsidiebesluit en Samenwerkingsovereenkomst Ondernemersfonds Súdwest-FryslânBijlage Samenwerkingsovereenkomst Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân
Bijlage Brief besluit subsidieverlening
13Scenario's gymzaal Simon Havinga school
13Nationaal Modelspoormuseum
12Deelname aan Europees kennisuitwisselingsprogramma URBACT: Circular CitiesBijlage Collegeadvies
Bijlage Lijst deelnemende steden Circular Cities
12Breedband internet
12Verzoek handhavend optreden tegen gebruik van woningen als tweede woningen in Hindeloopen
11Intentieovereenkomst onderzoeksfase Warm HeegBijlage Intentieverklaring samenwerking Warm Heeg
11Plan van aanpak SopremaBijlage Plan van aanpak Soprema
11Evaluatie Onkruidbeheersing op verhardingen en Plan van Aanpak 2019Bijlage evaluatie Onkruidbeheersing op verhardingen 2018, Plan van Aanpak 2019
Bijlage visualisering Onkruidbeheersing verhardingen 2018 en 2019
11Van leegstand naar herbestemmenBijlage analyse kerkenenquête
Bijlage evaluatie en beleid herbestemmen
10Planning Historisch Centrum Westergo
10VTHup 2019Bijlage VTHup 2019
9Jaarverslag Wro 2018Bijlage jaarverslag Wro 2018
9Geluidhinder A7Bijlage brief Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellingea
Bijlage brief Vereniging De Grachten
Bijlage reactie Rijkswaterstaat
9Verkoop voormalig gemeentehuis Wommels
9Mededeling bestuur It Joo aangaande asbest
8Verzoek van Zorggroep Alliade voor de bouw van een woonvoorziening voor ouderen met intensieve zorg in de wijk Tinga SneekBrief aan het bestuur van De Spil
8Afronding 11FountainsprojectBrief Provinciale Staten overzicht kosten en effecten
8Vakantieregeling minimaEvaluatie vakantieregeling
7Woononderzoek 2018Bijlage bij het woononderzoek 2018
5Intentieverklaring fusie Stichting Odyssee en Stichting Gearhing
4Verleende ontwerp-omgevingsvergunning voor een geitenstal in Makkum
4Bestuursrapportage november 2018Bijlage Berap november 2019
4Verwachte overschrijding jeugdzorg
4Proces omgevingsvisieBijlage Proces omgevingsvisie
3Verslag AB FUMO 17 december 2018Bijlage Verslag AB FUMO 17 december 2018
3Nota Grondprijzen 2019Bijlage - Nota grondprijzen 2019
3Súdwest-Fryslân : Kulturele Haadstêd 2018 smakket nei mearTaheakke Súdwest-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 smakket nei mear
3Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019Bijlage Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019
3Jaarplan riolering 2019
3Planologisch terrasbeleid
3Bijsluiter aanslag gemeentelijke belastingen
51Prestatieafspraken Sociaal Wonen 2019Bijlage 1: Prestatieafspraken Sociaal Wonen 2019 (deel 1)
Bijlage 2: Prestatieafspraken Sociaal Wonen 2019 (deel 2)
Bijlage 3: Prestatieafspraken Sociaal Wonen 2019 (deel 3)
Bijlage 3: Prestatieafspraken Sociaal Wonen 2019 (deel 4)
51AntennebeleidBijlage Uitgaande brief over antennebeleid
51Ontwikkelplan SWF VTH kwaliteitscriteria Frysk peilBijlage ontwikkelplan SWF 2018
51Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland
51Gladheidsbestrijding winter 2018-2019Bijlage Jaarverslag/uitvoeringsplan gladheidsbestrijding
51Informatie 110 kV hoogspanningsstation en kabelcircuits westelijk FrieslandBijlage 1
Bijlage 2
51Stand van zaken en aanbevelingen rekenkameronderzoek Wmo 2017Bijlage bij stand van zaken en aanbevelingen rekenkameronderzoek Wmo
50Monnikeweg 9, ArumZienswijze behandeling
49Nieuwbouw gymzaal Simon Havingaschool kleedruimten LSC 1890
49Stand van zaken Agenda Duurzame OntwikkelingBijlage Agenda duurzame ontwikkeling
48Hemelumer Hoeve
48Ontwerpbestemmingsplan Sneek-Oosterpoort
48Medicijnafval en DemositeAangenomen motie dd 8 maart 2018
47Innovatief Actieplan Uitstroom 2018 - 2022Innovatief actieplan uitstroom 2018-2022
Samenvatting Innovatief actieplan uitstroom 2018-2022
47Stopzetten planologische procedure boothuizen Workum
47Mantelzorgpas voor diensten en activiteiten
47Religieus erfgoed
46Brief van GGD-Fryslân met antwoord op vragen over de noodzaak aanvullend onderzoek naar gevaarlijke stoffen in IJlstIngekomen brief GGD-Fryslân 018.002383
45Bestuursrapportage augustus - september 2018Bestuursrapportage augustus-september
44Te verwachten overschrijding begrote budget voor Jeugdzorg 2018
44Verslag AB FUMO - 19 oktober 2018Het verslag van AB FUMO
44Reactie op adviesverzoek Provincie Fryslân op aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte Sneek door DDH Energy B.V.Deel 1 Preadvies provincie Fryslân met beknopt projectplan
Deel 2 Preadvies provincie Fryslân met beknopt projectplan
44Verzoek om handhavend op te treden tegen gebruik van woningen als tweede woningen in Hindeloopen
42Aanvraag zonnepark Oppenhuizen
42Vervolgonderzoek toegang gemeentelijke schuldhulpverlening, Nationale OmbudsmanBrief Nationale Ombudsman
42Jaarverslag Hûs en Hiem 2017 en verslag omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsingJaarverslag Hûs en Hiem
Collegeverslag, omgang met welstandsadviezen
42Reactie Stichting Lokale Media-instelling Súdwest-Fryslân op de motie van FNP en PvdA over het gebruik van de Friese taalVerklaring Lokale Omroep
Motie FNP en PvdA van 6 april 2018
42De Hemelumer HoeveBesluit 1
Besluit 2