Actieve informatie

Een raads- of commissielid kan een actief informatiestuk als overig behandelpunt op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering plaatsen.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde stuk? Ga dan naar de website van het Archiefweb.

Actieve informatie publicaties

WeekOnderwerpBijlagen
29Meicirculaire 2024Bijlage 1. Notitie meicirculaire 2024
Bijlage 2. Meicirculaire 2024
Bijlage 3. Uitdraai Pauw
29Gebiedsontwikkeling Workum ZuidBijlage: deelstructuurvisie (ter info)
29Verkabelen hoogspanningskabels Sneek-noordBijlage 1. Haalbaarheidsstudie verkabeling 110kV Rauwerd-Sneek-Marnezijl
29Vaststellen Regeling Reiskosten Voortgezet Onderwijs schooljaar 2024-2025Bijlage 1. Nadere regels Reiskosten Voortgezet Onderwijs schooljaar 2024-2025
29Gymzaal De StadsfenneBijlage 1. Actieplan Beweging organiseren rondom Gymzaal Stadsfenne
29Incidentele subsidie Stichting Kledingbus
29Aanvullende afspraken anterieure overeenkomst woningbouwproject Koepoort Stavoren
29Financiële jaarrapportage Kernenbeleid 2023Bijlage 1. Infographic Kernenbeleid Jaaroverzicht 2023
Bijlage 2. Bijlage: Financiële jaarrapportage Kernenbeleid 2023
28Voortgang doordecentralisatie onderwijshuisvesting van het voortgezet onderwijs in Súdwest-FryslânBijlage 1. Actieve informatie 23 april 2019 (naar aanleiding van collegebesluit 23/4/2019)
Bijlage 2. Actieve informatie 27 oktober 2020 (naar aanleiding van collegebesluit 27/10/2020)
28Adviesaanvraag voor het college voor de fusie van OBS It Leech in Pingjum en Ontmoetingsschool De Oanrin in ArumBijlage 1. Fusie-effectrapportage OBS it Leech en Ontmoetingsschool De Oanrin
Bijlage 2. Brief beëindiging lesactiviteiten OBS It Leech Pingjum d.d. 19 juni 2024
Bijlage 3. Brief adviesaanvraag college SWF fusie OBS it Leech & Ontmoetingsschool De Oanrin d.d. 27 juni 2024
28Voorbereiding verkoop schoolgebouw It Finster Workum
28Jaarverslag 2023 Stichting Sociaal Collectief
28Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2023Bijlage 1. Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2023
28Het jaarverslag integriteit 2023Bijlage 1. Het jaarverslag integriteit 2023
27Invoering Ja-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerkBijlage 1. Aangenomen motie invoering Ja-sticker d.d. 28 september 2023
Bijlage 2. Rapportage onderzoek Ja-sticker Súdwest-Fryslan
Bijlage 3. VNG-tool milieu-effect Ja-sticker
Bijlage 4. Verzamelbrief I&W - onderzoek landelijke invoering opt-in systeem
Bijlage 5. Aanvullende informatie over JA/JA-sticker of Ja-sticker
27Rijbewijs als identiteitsbewijs in nieuwe Participatiewet
27Derde tranche subsidie fase 3.1 project Warm Heeg
27Vaststellen subsidie fase 2.2 project Warm Heeg
26Jaarrapportage 2023 en Jaarplan 2024 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)Bijlage - Rapportage 2023 en Jaarplan 2024 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)
25Aanvullend krediet voor het herstel van een constructiefout in de brede school Duinterpen
25Nationaal ModelspoormuseumBijlage 1. Motie Modelspoormuseum 3 maart 2022
25Monitoring en vervolgstappen proef autoluwe binnenstad SneekBijlage 1. Samenvatting van de resultaten van de tweede monitoringsronde
Bijlage 2. Resultaten van meetgegevens autoverkeer binnenstad
Bijlage 3. Resultaten van meetgegevens autoverkeer rondom binnenstad
Bijlage 4. Maandrapportage bezoekerstellingen RMC mei 2024
Bijlage 5. Samenvatting van de 10-minutengesprekken
25Verlenging hulpfonds bestaanszekerheidBijlage 1. Wijziging van de Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
Bijlage 2. Wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke initiatieven 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
25Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Gemeente Súdwest-Fryslân
25Tweede tranche subsidie fase 3.1 project Warm HeegBijlage 1. Verslag stuurgroep vergadering 12 februari 2024
Bijlage 2. Bijlage bij verslag stuurgroep vergadering 12 februari 2024; voortgangsrapportage t/m december 2023 Warm Heeg fase 2.2
Bijlage 3. Verslag stuurgroep vergadering 22 mei 2024
Bijlage 4. Bijlage bij verslag stuurgroep vergadering 22 mei 2024; voortgangsrapportage t/m april 2024 Warm Heeg fase 3.1
24Jaarverantwoording kinderopvang 2023Bijlage 1. Jaarverantwoording Kinderopvang 2023
24Jaarrekening 2022 en begroting 2024 - 2027 openbaar onderwijsBijlage 1. Jaarrekening 2022 RSG Magister Alvinus
Bijlage 2. Meerjarenbegroting 2024 - 2027 RSG Magister Alvinus
Bijlage 3. Bestuursverslag 2022 stichting KyK incl. controleverklaring w.g.
Bijlage 4. Begroting 2024 en meerjaren stichting KyK
Bijlage 5. Uitgaande brief openbaar onderwijs RSG Magister Alvinus
Bijlage 6. Uitgaande brief openbaar onderwijs stichting KyK
24Herontwikkeling locatie voormalig kaaspakhuis OsingahuizenBijlage 1. Marktconsultatie
24Jaarstukken 2023 Cultuur Kwartier SneekBijlage 1. Jaarverslag en jaarrekening 2023
Bijlage 2. Aanbiedingsbrief CKS
Bijlage 3. Toelichting Accountant
Bijlage 4. Factsheet jaarverslag
24Participatiewijzer ruimtelijke initiatievenBijlage 1. Beleidsregels
Bijlage 2. ‘belutsenheidswizer’
Bijlage 3. Infographic
24Ontwikkelingen ruimtelijk spoor Soprema
24Planningsvoorstel gebiedsvisie binnenstad Sneek
23Proces toekomst milieustraten en tijdelijke extra dienstverlening
23Tijdelijke huur Maria Louisestraat 1 te Sneek voor de opvang van Oekraïense ontheemden
23Jaarverslag leerplicht gemeente Súdwest-Fryslân 2022-2023Bijlage 1. Jaarverslag Leerplicht Súdwest-Fryslân 2022-2023
23Voortgang aanpak scenario’s meerjarenbegroting
22Evaluatie Pilot Leve de verenigingBijlage - Rapportage/Eindevaluatie pilot Leve de vereniging – Underweis yn Súdwest
Bijlage - Financieel verslag van Stichting Keunstwurk
22Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2023Bijlage 1. Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTHup 2023)
22Ziekenhuis en gezondheidslandschapBijlage 1. Position Paper J. Bengevoord t.b.v. rondetafelgesprek Acute zorg d.d. 28 maart 2024
Bijlage 2. Motie van het lid Bushoff - over waar nodig een pauzeknop voor veranderingen in de regionale ziekenhuiszorg
Bijlage 3. Motie van de leden Van Nispen en Dijk - over een stop instellen op het sluiten van essentiële onderdelen van ziekenhuizen tot een nieuw kabinet hierover heeft beslist
Bijlage 4. Motie van het lid Bushoff - komen tot bereikbaarheidsnorm
22Opzet rapportage JeugdzorgBijlage 1. Opzet rapportage Jeugdzorg
22Regionale reactie op Denkrichtingen NOVEX-LelylijnBijlage 1. Brief met Regionale reactie op de Denkrichtingen NOVEX-Lelylijn
Bijlage 2. Samenvatting Denkrichtingen NOVEX-Lelylijn 2050
22Bezuiniging op industriële verlichting
20Bestuursrapportage januari, februari, maart 2024Bijlage 1. Bestuursrapportage januari, februari, maart 2024
20Uitvoeringsagenda 3Noord en voortgang Regiovisie JeugdBijlage 2. Jaarplan doorontwikkeling en versterking gebiedsteams
Bijlage 3. Jaarplan samenwerking gemeenten-onderwijs
Bijlage 4. Brief voortgang Fryske Regiovisie Jeugd
Bijlage 5. Uitvoeringsplan 3Noord
20Continuïteitsplan Jeugdhulp FrieslandBijlage 1. Continuïteitsplan Jeugdhulp Friesland 1.0
Bijlage 2. Brief aan college B&W Leeuwarden over JHF
20Woningbouwprogramma Súdwest-Fryslân 2022-2031Bijlage 1. Woningmarktonderzoek 2024 gemeente Súdwest-Fryslân (Companen)
Bijlage 2. Vraagdrukmonitor sociale huur woningbouwcorporaties Fryslân (2023)
Bijlage 3. Woningbouwprogramma Súdwest-Fryslân 2022-2031
Bijlage 4. Factsheet Woningbouw 2023
20Resultaten ENSIA 2023 - DigiD en SuwinetBijlage 1. Collegeverklaring DigiD en Suwinet
Bijlage 2. Bijlage 1 – DigiD
Bijlage 3. Bijlage 2 – Suwinet
19Beleidsregels Brede ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaireBijlage 1. Beleidsregels Brede ondersteuning gedupeerden kinderopvangaffaire
19Voortgang plan van aanpak re-integratie en vervolgacties
18Toekomstscenario gemeentelijke begraafplaatsenBijlage 1. Toekomstscenario beheer gemeentelijke begraafplaatsen
17Lokale Inclusie Agenda: voortgang en procesBijlage 1. Uitvoeringsnotitie Lokale Inclusie Agenda: Divers en gelijkwaardig
17Aanbestedingsprocedure gebiedsontwikkeling Veenkracht HeegBijlage 1. Ambitiedocument Veenkracht Heeg
17Meerjarenplan Circulaire Economie 2024-2028Bijlage - Meerjarenplan Circulaire Economie 2024-2028 It nije normaal yn Súdwest-Fryslân
17Ruimtelijke Strategie Sneek 2050Bijlage 1. De Systeematlas
Bijlage 2. De sleutelgebieden en groene wiggen van Sneek
16Verzoek tot wezenlijke wijziging PAW-aanvraag project Warm Heeg
15Voortgang deelname windmolenpark Nij Hiddum HouwBijlage 1. Notitie voortgang deelname windmolenpark Nij Hiddum Houw (versie Februari 2024)
15Stand van zaken proef autoluwe binnenstad Sneek
15Evaluatie regeling TopsportfondsBijlage 1. Gebruik regeling Topsportfonds 2023 en 2024
15Jaarwerkplan 2024 Stichting Sociaal CollectiefBijlage - Jaarwerkplan 2024 Stichting Sociaal Collectief
15 Zwembad Vitaloo te BolswardBijlage - Nieuwsbrief Stichting Ons Zwembad
15Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2024 (VTHup 2024)Bijlage 1. Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2024
14Propositie Stedelijk Netwerk Fryslân, F4 gemeentenBijlage 1. Propositie folder stedelijk netwerk F4
14Invulling voormalige schoolgebouwen Arum
14Motie aantal campingplaatsen bij kleinschalige recreatieondernemerBijlage - Brief aan PS van Provincie Fryslân d.d. 8 augustus 2023
14Beantwoording motie over een culturele invulling Tichelaarspand MakkumBijlage 1. Onderzoeksrapport “Tichelwurk Makkum; haalbaarheidsonderzoek voor een toekomstbestendige exploitatie”
Bijlage 2. Motie Culturele invulling Tichelaarspand
13Jaaroverzicht klachten 2023Bijlage - Jaaroverzicht klachten 2023
13Factsheet woningbouw 2023Bijlage - Factsheet woningbouw 2023
12Stand van zaken Taskforce wonenBijlage 1. Taskforce wonen stand van zaken januari 2024
11Strategische aankoop Bolsward
11Bestuursrapportage oktober, november, december 2023Bijlage - Bestuursrapportage oktober, november, december 2023
11Overdracht stedelijk water
11Voortgang uitvoering Omgevingsprogramma Wonen & ZorgBijlage 1. Startnotitie Samenwerkingsafspraken tussen woningcorporaties, zorginstellingen en gemeente bij ontmoetingsplaatsen
Bijlage 2. Plan van Aanpak Gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma's Wonen, Welzijn & Zorg
11Intentieovereenkomst woningbouwproject Hommerts locatie tuincentrum Groen Goed Menken
11Nieuwe achtervangovereenkomst gemeente Súdwest-Fryslân en het Waarborgfonds Sociale WoningbouwBijlage 1. Brief WSW-nieuwe achtervangovereenkomst
Bijlage 2. Nieuwe achtervangovereenkomst WSW
11Intentieovereenkomst Lidl supermarkt in BolswardBijlage - Brief Lidl van 25 mei 2023
Bijlage - Actieve raadsinfo 20 juni 2023
10Ziekenhuis en gezondheidslandschapBijlage 1. Samen naar toekomstbestendige ziekenhuiszorg in de regio, Gupta Strategists (06-07-2023)
Bijlage 2. Kamerbrief minister Helder als reactie op petitie (24-01-2024)
Bijlage 3. Reactiebrief van DG Curatieve Zorg VWS, aan gemeente Winterswijk (15-01-2024)
Bijlage 4. Brief van bestuurders Friese Ziekenhuizen en zorgverzekeraars (19-02-2024)
10Subsidieregeling musea 2025-2028Bijlage 1. Subsidieregeling 2025-2028
Bijlage 2. Reglement museumcommissie
Bijlage 3. Reactienota
10Wijziging voorlopig besluit subsidie Masterplan verhuizing Nationaal Modelspoormuseum
10Evaluatie Sneekweek 2023Bijlage 1. Evaluatie Sneekweek 2023
Bijlage 2. Evaluatie Sneekweek 2023 Stichting Sneekweek
9Woningbouw Koepoort Stavoren
8Decembercirculaire 2023Bijlage 1. Notitie decembercirculaire 2023
Bijlage 2. Decembercirculaire 2023 Gemeentefonds
Bijlage 3. Uitdraai Pauw
8Jaarverslag hûs en hiem 2022 en verslag college inzake omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsing 2022Bijlage 1. Jaarverslag 2022 van de lokale adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Súdwest-Fryslân
Bijlage 2. Verslag burgemeester en wethouders inzake omgang met welstandsadviezen 2022
7Soprema, reactienota zienswijzenBijlage 1. Reactienota
7Kwartaalrapportage 2023-Q3 en prognose 2023 van de GR Fryslân-West en Empatec N.V.Bijlage 1. Aanbiedingsbrief GR Fryslân-West kwartaalrapportage Q3-2023 van GR en NV Empatec
Bijlage 2. Memo kwartaalrapportage Q3-2023 van GR en NV Empatec
7Stand van zaken gezonde voeding en motie Poiesz-ZijlstraBijlage 1. Motie d.d. 2 juli 2020
7Eerste bevindingen proef autoluwe binnenstad SneekBijlage 1. Verkeerstellingen
Bijlage 2. Gespreksverslag van de gesprekken met inwoners en ondernemers
7Jaarplan riolering 2024
7Afronding fase 2.2 en start fase 3.1 project Warm Heeg
6VTH-beleid Sudwest-Fryslan Vergunningen, Toezicht en HandhavingBijlage 1. VTH-beleid Súdwest-Fryslân (Vergunningen, Toezicht en Handhaving)
Bijlage 2. Samenvatting Hoge prioriteiten
Bijlage 3. Infographic resultaten enquête
6Prestatieafspraken sociale huur 2024Bijlage 1 (deel 1). Jaarschijf prestatieafspraken sociale huur 2024
Bijlage 1 (deel 2). Jaarschijf prestatieafspraken sociale huur 2024
Bijlage 2. Prestatieafspraken 2024 gemeente Súdwest-Fryslân en Woonzorg Nederland
Bijlage 3. Bieding Prestatieafspraken Woonzorg Nederland 2024
6Fryske Urgentieverordening
6Undersyk nei fersterke fyts- en kuierferbiningen troch fytspontsjesBylage 1. Moasje FNP, CDA I Nije fytspont
6Gezond en Actief Leven in Súdwest-FryslânBijlage 1. Gezond en Actief Leven in Súdwest-Fryslân
Bijlage 1a. Nota gezondheid 2022-2026
Bijlage 1b. Gemeentelijke cijfers
Bijlage 1c. Herijking sport versterkt in Sudwest-Fryslan
Bijlage 1d. Notitie 'Beleid ontmoetingsplaatsen 2023-2033'
Bijlage 1e. Mantelzorgbeleid 2022-2026
Bijlage 1f. Uitvoeringsplan Mantelzorg 2023 ev
Bijlage 1g. Praatplaat Gezond-ouder-worden_2023
Bijlage 1h. Lokale Inclusie Agenda
6Co-vergistersBijlage 1. Rapport Productstromingen co-vergisters
Bijlage 2. Memo ‘Amfetamine in digestaat’ (Trip Advocaten; d.d. 12 januari 2024)
Bijlage 3. Rapport ‘Informatiedocument Amfetamine in biogasinstallaties; d.d. 9 januari 2024)
Bijlage 4. Bijlagen bij rapport onder bijlage 3
Bijlage 5a. Brief aan ministeries d.d. 30 januari 2024
Bijlage 5b. Brief aan ministeries d.d. 30 januari 2024
Bijlage 5c. Brief aan ministeries d.d. 30 januari 2024
Bijlage 5d. Brief aan ministeries d.d. 30 januari 2024
Bijlage 5e. Brief aan ministeries d.d. 30 januari 2024
Bijlage 6. Brief aan de co-vergisters d.d. 6 februari 2024
6Interbestuurlijk toezichtBijlage 1. Brief Gedeputeerde Staten d.d. 18 juli 2023 over jaarverslag en uitvoeringsagenda
5Instellen meldpunt Wet goed verhuurderschap
5Adviesaanvraag ministerie EZ&K over aanvragen extra boringen en verhogen dagelijkse gasproductie op de mijnbouwlocatie bij OppenhuizenBijlage - Brief met gemeentelijke reactie op de adviesaanvraag ministerie EZ&K
5Gesprekken inwoners en ondernemers over proef autoluwe binnenstad
5Open HiringBijlage Motie Open Hiring
4Vervolgproces Programma Vitaal Landschap - Ús PLGBijlage I Verslag opiniërende bijeenkomst Programma Vitaal Landschap (25 oktober 2023)
Bijlage I Brief GS over de verdere aanpak FPLG (december 2023)
4Klimaatsubsidieregeling 2024
4Gratis regentonnen voor inwoners Súdwest-Fryslân
3Ziekenhuis en gezondheidslandschapBijlage 1. Brief dd 23 november 2023 aan bestuurders Friese Ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de toekomst van zorg in Fryslân
Bijlage 2. Brief dd 20 november 2023 aan minister Kuipers over de regiobijeenkomst Acute Zorg
Bijlage 3. Brief dd 13 december 2023 van directeur-generaal Curatieve Zorg ministerie VWS als reactie op brief onder 2.
Bijlage 4. Petitie dd 12 december 2023 over overeind houden kwalitatief goede ziekenhuizen
2Uitvoerings- en handhavingsstrategie Fryslân 2024Bijlage 1. Uitvoerings- en handhavingsstrategie Fryslân 2024
Bijlage 2. Uitvoerings- en handhavingsstrategie Fryslân 2024 – Bijlage A
Bijlage 3. Landelijke Handhaving Strategie Omgevingsrecht
51Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2024Bijlage 1. Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2024
51Uitvoering motie extra inzet jongerenwerkers, ouderenwerkers, dorpencoördinatoren enof andere ondersteunersBijlage 1. motie extra jongerenwerkers, ouderenwerkers etc.
51Vrijmaken investeringsgeld kapitaalgoederen 2024
51Kleine kernen aanpak wonen HindeloopenBijlage 1. 1. 'Kernaanpak woningbouwprogramma Hindeloopen'
51Voortgangsrapportage Onderzoek EnergiebedrijfBijlage 1. Voortgangsrapportage 'Voortgang Energiebedrijf november 2023'
51Informatievoorziening Jeugd en Nieuwe inkoop Specialistische JeugdhulpBijlage 1. Motie ‘informatievoorziening jeugdhulp’, raadsvergadering gemeente Súdwest-Fryslân 28 september 2023
51Extra middelen Nationaal Programma Onderwijs
51Beantwoording brandbief Bezorgde bewoners van Sneek-NoordBijlage 1 - Beantwoording brandbrief ‘Bezorgde bewoners van Sneek-Noord’
51Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân 2024Bijlage 1 - Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân van 19 december 2023
Bijlage 2 - Plattegrond parkeerbelastingen Sneek 2024
50Ter inzagelegging bestemmingsplannen
50Terugkoppeling van de uitvoering van de aanbevelingen uit het onderzoek van de Rekenkamer over het woonbeleid uit 2021Bijlage 1. Rapport rekenkamercommissie ‘Woonbeleid in Súdwest-Fryslân’
49Verkeersbesluit proef autoluwe binnenstad SneekBijlage 1. Verkeersbesluit
Bijlage 2. Informatie juli 2023
Bijlage 3. Advies commissie bezwaarschriften
49Kwaliteitsonderzoek 2023 Hulp bij het HuishoudenBijlage 1. Kwaliteitsonderzoek 2023 Hulp bij het Huishouden
49Onderzoek digestaat covergisters Noordelijke Omgevingsdiensten
49Ter inzage leggen ontwerpbestemmingsplan ‘Sibrandabuorren - Aesgewei 3’Bijlage 1. reactienota ingebrachte overlegreacties
49Sociaal jaarverslag 2022Bijlage 1. Sociaal jaarverslag 2022
Bijlage 2. Personeelsmonitor 2022 (A&O)
48Motie afbouwen subsidie DoarpswurkBijlage 1. Motie CDA, PvdA en FNP over afbouwen subsidie Doarpswurk
48Nulmeting gaswinning OppenhuizenBijlage 1. Brief van college van B&W aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bijlage 2. Brief van Vermilion aan geselecteerde adressen over vrijwillige bouwkundige opname (nulmeting)
48Ontwerpbestemmingsplan Workum Oer de Dolte en bedrijventerreinen
48Eenmalige energietoeslag 2023Bijlage - Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
48Kleine Kernen Aanpak WonenBijlage 1. Evaluatierapport Kleine Kernen Aanpak
48Stand van zaken plan van aanpak Groene Sporthart Bolsward
47Inzet SWF Tichtby
46Bedrijfsmatig gebruik gemeentewater grenzend aan eigen kadeBijlage 1. Beleidsnotitie Bedrijfsmatig gebruik gemeentewater
46Proces Herijking Jeugdbeleid
45Afhandeling motie Plan van aanpak re-integratie d.d. 22 juni 2023Bijlage 1. Plan van aanpak re-integratie
Bijlage 2. Bijlage 1 plan van aanpak re-integratie
Bijlage 3. Motie Nieuw sociaal GBTL Pvda GL, plan van aanpak re-integratie
45Gladheidsbestrijding jaarverslag winter 2022-2023 en uitvoeringsplan winter 2023-2024Bijlage - Rapport “Gladheidsbestrijding jaarverslag winter 2022-2023 en uitvoeringsplan winter 2023-2024.”
45Onderzoek digestaat covergisters Noordelijke OmgevingsdienstenBijlage - Onderzoek digestaat covergisters Noordelijke Omgevingsdiensten d.d. 26 oktober 2023
45Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023Bijlage - Bestuurrapportage juli augustus september 2023
45Berichtgeving rondom voorgenomen sluiting WoodbrookersBijlage - Bestuurrapportage juli augustus september 2023
45Ontwerp Verordening winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023
44Indiening Regio Deal Zuidwest-FrieslandBijlage 1 - Aanvraag Regio Deal 30 oktober 2023
Bijlage 2 - Werkdocument “Grutsk Foarút” (eindversie sep 2023)
44Gedragscode voor de medewerkers van de gemeente Súdwest-FryslânBijlage 1. De nieuwe gedragscode voor de medewerkers en toelichting daarop uitgewerkt in een infographic
43Ontwerpbestemmingsplan Bolsward-OostBijlage 1. Ontwerpbestemmingsplan Bolsward-Oost met daarin opgenomen het ontwerpbeeldregieplan
43Ontwerpbestemmingsplan Sneek-Het EilandBijlage - Ontwerpbestemmingsplan Sneek-Het Eiland
43Ontwerpwijzigingsplan De Hemmen III, fase 2Bijlage - Ontwerpwijzigingsplan De Hemmen III, fase 2
43Aanpak scenario's meerjarenbegroting
43Ontwerpbestemmingsplan Sneek - Wijken Zuidwest én Besluit hogere waarde Bestemmingsplan Sneek - Wijken ZuidwestBijlage 1. Ontwerp bestemmingsplan Sneek - Wijken Zuidwest
Bijlage 2. Ontwerp Besluit hogere waarde Bestemmingsplan Sneek - Wijken Zuidwest
43Kwartaalrapportage Q2 2023 van GR Fryslân-West en NV EmpatecBijlage 1. Aanbiedingsbrief GR Fryslân-West kwartaalrapportage Q2-2023 van GR en NV Empatec
Bijlage 2. Memo kwartaalrapportage Q2-2023 van GR en NV Empatec
43Hulpfonds bestaanszekerheidBijlage 1. Beleidsregels tijdelijk noodfonds 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
Bijlage 2. Tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke initiatieven 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
42Verplaatsing carpoolterrein Bolsward-West naar rotonde nabij aansluiting Exmorraweg op N 359Bijlage 1. Bijlage bij Informatie raad carpool bolsward
42Tweede KamerverkiezingenBijlage - Locaties verkiezingsborden
42Trillingshinder NijesylBijlage - Uitgaande brief aan Dorpsbelang Oosthem
42Vijfde tranche subsidie fase 2.2 project Warm HeegBijlage 1. Subsidiebeschikking
Bijlage 2. Verslag stuurgroep vergadering 11 juli 2023
Bijlage 3. Bijlage bij verslag Warm Heeg tweede kwartaal 2023 fase 2.2
41Vaststellen nieuwe regelingen AV - Frieso 2023 en tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2023Bijlage 1. Regeling collectieve zorgverzekering AV-Frieso 2023
Bijlage 2. Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering gemeente Súdwest-Fryslân 2023
41Besluit tot wijziging beleidsregels bijzondere bijstand 2020Bijlage 1. Wijzigingen B-nummers
41(Deel)structuurvisie Workum ZuidBijlage 1. (deel)structuurvisie Workum Zuid
Bijlage 2. Bijlage 1 haalbaarheid beleid en milieu- en omgevingsaspecten
Bijlage 3. Bijlage 2 spve Workum Zuid
41Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2022Bijlage 1. jaarverslag commissie bezwaarschriften 2022
41Financiering van de uitvoering van de jeugdwet
41Septembercirculaire 2023Bijlage 1. Notitie septembercirculaire 2023
Bijlage 2. Septembercirculaire
Bijlage 3. Uitdraai Pauw
41Meicirculaire 2023Bijlage 1. Notitie meicirculaire
Bijlage 2. Meicirculaire 2023
Bijlage 3. Resolutie VNG
Bijlage 4. Uitdraai Pauw
41Voortgangsrapportage RES 1.0 FryslânBijlage 1. Voortgangsrapportage RES 1.0 Fryslân
Bijlage 2. Begeleidende brief bij voortgangsrapportage
40Afronding participatietraject woningbouw Scharnegoutum-Noord en instemmen met de Nota van UitgangspuntenBijlage 1. Participatierapport
Bijlage 2. Nota van Uitgangspunten
40Afronding participatietraject woningbouw Boazum en instemmen met de Nota van UitgangspuntenBijlage 1 - Nota van Uitgangspunten
40Afronding participatietraject woningbouw Folsgare en instemmen met de Nota van UitgangspuntenBijlage 1 - nota van uitgangspunten
40Afhandeling motie van 17 november 2022 over informatievoorziening en (besluitvormings)processen GR Fryslân-WestBijlage 1 - Motie raad d.d. 17 november 2022
Bijlage 2 - Actieve info d.d. 20 december 2022
39Update Pilot Leve de vereniging - Underweis yn Súdwest
38Intentieovereenkomst herontwikkeling Zuiderkerk te Sneek
38Uitstel start proef autoluwe binnenstad Sneek
37Jaarrekening 2022 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West en NV EmpatecBijlage 1- Aanbiedingsbrief vanuit GR
Bijlage 2 - Besluit AB vaststelling jaarrekening GR
Bijlage 3 - Jaarstukken 2022 GR Fryslân-West
Bijlage 4 - Jaarstukken 2022 NV Empatec
31Extra bijdrage Lokale Omroep t.b.v. experimentele samenwerkingBijlage 1 - Presentatie – Samen brengen we de regio dichterbij – experimentele samenwerking
Bijlage 2 - Voorlopig besluit op aanvraag subsidie Stichting Lokale Media-instelling Súdwest-Fryslân
30Cliëntervaringsonderzoeken Sociaal Domein 2022Bijlage 1 - Publieksrapport Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein 2022
Bijlage 2 - Rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022
Bijlage 3 - Rapport Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2022
Bijlage 4 - Rapport Cliëntervaringsonderzoek Participatiewet 2022
Bijlage 5 - Rapport Cliëntervaringsonderzoek Gebiedsteams 2022
30Waterstofhub BolswardBijlage 1 - Infographic Energiestad Bolsward
Bijlage 2 - Position paper waterstofhub Bolsward
30Stand van zaken uitwerking transitievisie warmte
30 Subsidieverstrekking 2022Bijlage 1 - Overzicht verstrekte subsidies 2022
Bijlage 2 - Afschrift Amendement
Bijlage 3 - Afschrift brief Rekenkamer
30 Bestuursrapportage april, mei, juni 2023Bijlage - Bestuursrapportage april, mei, juni 2023
30Gezondheidslandschap SWF
30Jaarverslag 2022 Stichting Sociaal CollectiefBijlage - Jaarverslag 2022 Stichting Sociaal Collectief
30WoodbrookersBijlage - Brief van Sociaal Domein Fryslân - stand van zaken jeugdhulpplus
30Rapportage 2023-Q1 en prognose 2023 van de GR Fryslan-West en Empatec N.V.Bijlage 1 - Rapportage 2023-Q1 en prognose 2023 GR Fryslân-West en Empatec N.V.
Bijlage 2 - Aanbiedingsbrief
30Intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling IJsbrechtum
29Verkoopproces voormalige gemeentekantoor IJlst
29Overzicht ontwikkelingen op vier locaties in het noorden en noordwesten van Sneek
28Watercampagne 'Waterregulering!? Laten we er ff in duiken'Bijlage - Campagne posters
28Vierde tranche subsidie fase 2.2 project Warm HeegBijlage 1 - Subsidiebeschikking
Bijlage 2 - Verslag stuurgroep vergadering 17 april 2023
Bijlage 3 - Bijlage bij verslag Warm Heeg eerste kwartaal 2023 fase 2.2
28Verkeersbesluit proef autoluwe binnenstad SneekBijlage 1 - Verkeersbesluit proef autoluwe binnenstad Sneek
Bijlage 2 - Verkeersbesluittekening proef autoluwe binnenstad Sneek
28Onderzoek Ombudsman huisuitzettingenBijlage 1 - Rapport Nationale ombudsman en Kinderombudsman - Als de overheid niet thuis geeft - jan. 2023
Bijlage 2 - Brief aan Ombudsman – reactie op het rapport – juli 2023
28Inspectierapport Gezondheidszorg en JeugdBijlage 1 - Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Gebiedsteams in Súdwest-Fryslân.
Bijlage 2 - Aanbiedingsbrief vastgesteld rapport Súdwest-Fryslân

Zie ook