Contact

Actieve informatie

Een raads- of commissielid kan een actief informatiestuk als overig behandelpunt op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering plaatsen.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde stuk? Ga dan naar de website van het Archiefweb.

Actieve informatie publicaties

WeekOnderwerpBijlagen
8Manifest Verkeersveiligheid Fryslân 2011-2025 derde Meerjaren Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid 2021-2025
8Verlenging tijdelijke uitbreiding horecaterrassen door verlenging coronamaatregelen
8Verantwoordingen subsidies over het jaar 2020 en 2021
8Onderzoek haalbaarheid gezamenlijk zoutdepot te Bolsward
8Informatiebeveiligingsincident / datalekBijlage I - Brief Subsidieloket Incident - particulieren
Bijlage I - Brief Subsidieloket Incident - organisaties
Bijlage II - Responsible disclosure beleid
8Strategische inkoopnotitie Wmo-ondersteuningBijlage I - Strategische inkoopnotitie Wmo-ondersteuning
Bijlage II - Advies van de Wmo-adviesraad met reactie van het college op de aandachtspunten
Bijlage III - Advies van de WWB-cliëntenraad met reactie van het college op de aandachtspunten
7Toeslagen machtigingsbesluit Belastingdienst
7Voortgangsrapportage Cultuur Historisch Centrum -de Tiid- BolswardBijlage - Voortgangsrapportage Cultuur Historisch Centrum -de Tiid-
7Right to Challenge- subsidieaanvraag hockeyclub SMHC Sneek
7Overzicht van de status van het onderhoud zwembaden in de gemeente
7Eenmalige verlenging aanvraagtermijn bijdrageregeling minima en aanvraagtermijn mantelzorgwaardering 2020Bijlage - Besluit éénmalige verlenging tot 1 juli 2021 van de aanvraagtermijn bijdrageregeling minima en aanvraagtermijn mantelzorgwaardering 2020
7Decentralisatie beschermd wonen
7Project supermarkt Snekerstraat 9a in Bolsward concept Gebiedsvisie Het groene hart van Bolsward
7Decembercirculaire 2020Bijlage I - Notitie decembercirculaire 2020
Bijlage II - Decembercirculaire
6Kernenbeleid verder door ontwikkelen Gebiedsgericht Werken
6Wadden Agenda 2050Bijlage - Wadden Agenda 2050
Bijlage - Nota van Antwoord
5Verduurzamen evenementenBijlage - Duurzaamheidscriteria evenementen
5Inspanningen Circulaire Economie 2020Bijlage - Inspanningen Circulaire Economie 2020 (overzicht)
5Jaarplan riolering 2021
5Omgevingsplan binnenstad SneekBijlage I - Plan van Aanpak omgevingsplan SWF
Bijlage II - Plan van Aanpak omgevingsplan binnenstad Sneek
Bijlage III - Visual pilot binnenstad Sneek
Bijlage IV - Samenhang instrumenten Sneek
5Uitwerking vergunningprocedure Soprema
5Beantwoording toezegging sportstimulering en buurtsportcoaches
4Voortgang pilot Energiecoach
3Wijziging beleidsregels draagkracht bijzondere bijstand
3Eindrapport invordering conversieproblematiekBijlage - Eindrapport invordering conversieproblematiek
3Procedure hogere geluidswaarde t.b.v. bestemmingsplan 'Sneek - Herontwikkeling locatie it Skulplak'Bijlage 1 - Ontwerpbesluit hogere waarde
Bijlage 2 - Akoestisch onderzoek Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak
Bijlage 3 - Ontwerpbestemmingsplan Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak
53Gevolgen jurisprudentie OZB opslag ondernemersfonds
53Visievorming Wonen & ZorgBijlage - Notitie Opgave Wonen & Zorg, meer en langer thuis
53Uitwerking motie regeling Topsportfonds
53Uitkomsten aanbesteding re-integratie 2021
53VTH-beleid Fryslân Uniform beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van de provinciale en gemeentelijke basistakenBijlage - VTH-beleid Fryslân
53Uitvoeringsprogramma VTHup 2021Bijlage - Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2021 (VTHup)
53Ontwerp Gebiedsvisie Groene Hart BolswardBijlage - Ontwerp Gebiedsvisie Groene Hart Bolsward
53Right to challenge
53Woningbouwafspraken 2020-2030Bijlage - Woningbouwafspraken Regio Zuidwest Friesland en Provincie Fryslân 2020 tot 2030
53Woningbouwprogramma 2020-2030Bijlage - Woningbouwprogramma 2020-2030
53Woningbouw Bolsward OostBijlage - concept speerpunten en vlekkenplan
53Voortgang Programma Vitaal Landschap
53 Evaluatierapport SDFBijlage - Evaluatierapport SDF
53N7 Sneek verkeersonderzoek afslag oost (afslag 22)Bijlage - Nieuwsbrief november 2020 verspreid in de omgeving
51Herstel schade in de stadhuistoren van Bolsward
51Uitvoeringsaanpak Circulaire EconomieBijlage - Uitvoeringsaanpak Circulaire Economie 2021-2025 l Al doende leren
51Nota grondprijzen 2021Bijlage - Nota grondprijzen 2021
51VoedselagendaBijlage - Voedselagenda Súdwest-Fryslân
50Jaarstukken 2019 GR Fryslân-West en NV EmpatecBijlage 1 - Jaarrekening GR Fryslân-West 2019
Bijlage 2 - Jaarrekening NV Empatec 2019
Bijlage 3 - Controleverklaring NV Empatec 2019
Bijlage 4 - Controleverklaring GR Fryslân-West 2019
Bijlage 5 - Begeleidende brief jaarstukken 2019 GR en NV
50Prestatieafspraken sociaal wonen 2021Bijlage - Prestatieafspraken sociaal wonen 2021
50Beantwoording motie Windpark FryslânBijlage - Memorie van Toelichting GS
50Coronasteun aan charterschepen met vaste ligplaatsen in Súdwest-Fryslân
50Plan van Aanpak met rubber ingestrooide kunstgrasveldenBijlage - Plan van Aanpak
50Evaluatie bestrijden en beheersen van invasieve exoten Súdwest-Fryslân 2020Bijlage - Evaluatie bestrijden en beheersen invasieve exoten Súdwest-Fryslân 2020
50Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020 en 2021Bijlage 1 - Programma en overzicht 2020 en 2021
Bijlage 2 - Uitgebreide toelichting op het programma en overzicht 2020 en 2021
49Onderzoek haalbaarheid aquaduct Bolsward
49Concept regioplan beschermd wonenBijlage 1 - Brief voor de raden
Bijlage 2 - Concept Regioplan Beschermd wonen
Bijlage 3 - Brief aan gemeenteraad SWF
49Anticiperen in een tussenperiode 2021 t/m 2023 op rijksbeleid inzake renovatie en duurzaamheid scholen
49Ondersteuning aan gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire
49Tijdelijke Wet MaatregelenBijlage 1 - Concept beleidskader Twm Covid-19 voor burgemeesters
Bijlage 2 - Concept beleidskader Twm Covid-19 voor voorzitters Veiligheidsregio
Bijlage 3 - Presentatie Twm Covid-19 raadsinformatie
Bijlage 4 - VNG handreiking Twm covid-19
49Wet kwaliteitsborging voor het bouwenBijlage - Brief VNG en Ministerie van BZK
49Plan Brede aanpak dak- en thuislozen Fryslân 2021Bijlage - Plan Brede aanpak dakloosheid in Fryslân 2021
49Start verkoopprocedure voormalig schoolgebouw Bogerman Wommels
49Vier wetsaanpassingen schulddienstverleningBijlage - Notitie Vier wetsaanpassingen in het schuldendomein
49Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein 2019Bijlage - Rapportage Cliëntervaringsonderzoeken Sociaal Domein 2019
48Jaarrekening 2019 Stichting Odyssee voor openbaar onderwijsBijlage 1 - Jaarrekening 2019 Stichting Odyssee
Bijlage 2 - Doorkijk begroting 2020
48Instemmen met strategie Omrin 2021-2024
47Bestuursrapportage september oktober 2020Bijlage - Bestuursrapportage september oktober 2020
47 Invoering Wet InburgeringBijlage - Startnotitie Veranderopgave Wet Inburgering
47Afsluiting Centrale HuisvestingBijlage - Eindrapport Centrale Huisvesting
Bijlage - Visual afsluiting programma Centrale Huisvesting
47Compensatievergoeding Optisport Bolsward BV over 2019 inzake zwembad Vitaloo
46Veenweideprogramma 2021-2030Bijlage 1 - Raadsvoorstel
Bijlage 2 - Concept-zienswijze
Bijlage 3 - Ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030
Bijlage 4 - Achtergronddocument Veenweideprogramma 2021-2030
Bijlage 5 - Notitie Uitgangspunten voor Nadeelcompensatie bij Peilwijzigingen Veenweidevisie
Bijlage 6 - Inspiratieteam Veenweide – ITV – Inspiratiemagazine Feangreide 2050
45Proces sportcomplex Rolpeal
44Vitaliteitsonderzoek Logiesaccommodaties FryslânBijlage 1 - Rapportage Vitaliteitsonderzoek Logiesaccommodaties, Fryslân maart 2020
Bijlage 2 - Bijlagenrapport Vitaliteitsonderzoek Logiesaccommodaties Fryslân
44Toezegging voortgang doordecentralisatie onderwijshuisvesting WO
43Realiseren winterproofterrassenBijlage - routekaart publiek Coronamaatregelen
43Oud papier en karton
42Septembercirculaire 2020Bijlage 1 - Notitie septembercirculaire 2020
Bijlage 2 - septembercirculaire 2020
42Sportakkoord Súdwest-Fryslân beweegtBijlage 1 - Sportakkoord Súdwest Fryslân beweegt
Bijlage 2 - Proces sportakkoord
42Bestuursrapportage augustus 2020Bijlage - Bestuursrapportage augustus 2020
40Beheer van oevers langs vaarwegenBijlage - Brief stuurgroep aan college
40Evaluatie leerlingenvervoer
40Jaarverslag Wet kinderopvang 2019Bijlage - Jaarverslag Wet kinderopvang 2019 Súdwest-Fryslân
39Bestuursrapportage juni juli 2020Bijlage - Bestuursrapportage juni juli 2020
39Verlenging tijdelijke uitbreiding horecaterrassen in verband met corona maatregelenBijlage - Algemeen gedoogbesluit tijdelijke uitbreiding terrassen
39Aanvraag voorbereidingskrediet en instemmen intentieovereenkomst herstructurering het Eiland Sneek
39Wijkuitvoeringsplan het Eiland SneekBijlage - Haalbaarheidsonderzoek Aardgasvrij Het Eiland Sneek
39Aanvullend krediet jaarplan riolering
39Verslag Verordening VTH Kwaliteit SWFBijlage 1 - Verslag Verordening VTH Kwaliteit SWF
Bijlage 2 - Ontwikkelplan d.d. 18 december 2018
38Ambitie De Potten en verkeersaspect Offingawier
36Proces met de stichting exploitatie Rolpeal
36Agenda Wadden 2050Bijlage 1- Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050
Bijlage 2 -Concept Instemmingsverklaring
Bijlage 3 - Raadsinformatiebrief Agenda Waddengebied 2050
Bijlage 4 - Brief College Bestuur aanbieden Ontwerp-Agenda voor het Waddengebied 2050
Bijlage 5 - Memo inzake Waddenagenda 2050
Bijlage 6 - Presentatie Governance Structuur
Bijlage 7 - Begeleidend schrijven namens Ministerie van I&W
Bijlage 8 - Advies ontwerp-Agenda van Omgevingsberaad Waddengebied
Bijlage 9 - Reactiedocument met input uit informele Consultatie
36Start Commissie Mijnbouwschade per 1 juli 2020Bijlage - Brief van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat aan het college van BW
Bijlage - Infographic Waar meld ik schade aan mijn pand door mijnbouw?
Bijlage - Publicatie Staatscourant Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade
33Intentieovereenkomst woningbouwproject Het Perk te Sneek
32Meicirculaire 2020Bijlage I - Notitie meicirculaire 2020
Bijlage II - Meicirculaire gemeentefonds 2020
32Preventie akkoord en preventie aanpakBijlage 1 - nieuwsbrief preventie
Bijlage II - lokaal preventie akkoord
Bijlage III - Memo proces preventie
30Beleidsnota opladen elektrische auto'sBijlage - Concept beleidsnota Opladen elektrische auto's
29Regels geluid bij evenementenBijlage - Regels geluid bij evenementen
29Beschikking luchtwasser Hemelumer Hoeve
28Jaarverslag 2019 van de commissie bezwaarschriftenBijlage - Jaarverslag 2019 commissie bezwaarschriften Súdwest-Fryslân
28Bestuursrapportage mei 2020Bijlage - Bestuursrapportage mei 2020
28Evaluatie Sociaal Domein Fryslân (SDF)
28Regeling Reductie EnergiegebruikBijlage - Toevoeging subsidieregeling Verminderen Energieverbruik aan Subsidieregelingen 2020
Bijlage - Toevoeging subsidieregeling Verminderen Energieverbruik aan Subsidieregelingen 2020 | bijlage
28Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân
27Vaststellen overzicht huisvestingsaanvragen 2020 - 2021Bijlage - Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2020-2021
27Voortgangsrapportage Cultuur Historisch Centrum 'de Tiid' BolswardBijlage - Voortgangsrapportage Cultuur Historisch Centrum 'de Tiid'
Bijlage - Voortgang invulling ambitie Cultuur Historisch Centrum de Tiid Bolsward
27Beëindigen huurovereenkomst stichting Popkelder Sneek (Havenstraat 7a Sneek)
27Proces met de Stichting Exploitatie Rolpeal
27Begrotingen 2020 stichtingen Gearhing en RSG Magister AlvinusBijlage - Begroting Gearhing 2020
Bijlage - Meerjarenbegroting 2020-2023 RSG
27Speerpunt vernieuwing lichte en specialistische ondersteuning: inkoop re-inkoop Re-integratie 2021
26VTH-beleid Súdwest-FryslânBijlage - VTH-beleid Súdwest Fryslân
26Jaarrapportage Kernenbeleid 2019Bijlage I - Infographic Jaarrapportage
Bijlage II - Kernenbeleid volledig jaaroverzicht 2019
26Handhaving tweede woningen / recreatiewoningen HindeloopenBijlage - Memo Legalisatieonderzoek Hindeloopen
Bijlage - Notitie Verkenning effect tweede woningen
25Actieve informatie - Verplaatsen weekmarkten SneekBijlage I - Verplaatsing weekmarkt Sneek, juridisch kader, locatie onderzoek
Bijlage II - Situatieschets markt di
Bijlage III - Situatieschets markt za
Bijlage IV - Reactieadvies VOS werkgroep Binnenstad verplaatsen weekmarkt
25KerkenvisieBijlage - kerkenaanpak Súdwest-Fryslân
25Aanbevelingen KokxDeVoogd over GR Fryslân-West en EmpatecBijlage - Rapport KokxDeVoogd
24Evaluatie IHP 2017, update IHP 2020-2035, kennis nemen van de leerlingenprognose 2020-2040
24Informatie over de subsidies die in 2019 zijn gegevenBijlage I - Amendement
Bijlage II - Overzicht Subsidies 2019
24Rapport rekenkamer informatieveiligheid
23Structureel organiseren KinderconferentieBijlage - Eindrapport Kinderconferentie 2020
23Sluiting nevenvestiging Master Sperkhem te SneekBijlage - Brief Odyssee 12-02-2020
23Jaarverslag archief 2019Bijlage - Verslag archief 2019
23Bestuursrapportage april 2020Bijlage - Bestuursrapportage april 2020
22Financiering sluis KornwerderzandBijlage I - Concept Spoorboekje
Bijlage II - concept brief GS
Bijlage III - Bidboek verbreding sluis Kornwerderzand
22Wet kwaliteitsborging voor het bouwenBijlage I - Bestuursakkoord MinBZK en VNG
Bijlage II - VNG ledenbrief Voorbereiding Wkb
Bijlage III - VNG-inbreng-voorhang-besluit-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen
22Woningbouw SneekBijlage - Aangepast en vastgesteld afwegingskader woningbouw
22Stand van zaken nieuw busstation te Bolsward
22Stand van zaken glasvezel
22Plan van aanpak Vrijwillige inzetBijlage - Plan van aanpak Vrijwillige inzet
22stap 4 NPBO traject - planning Burger ForumBijlage - Stap 4 NPBO traject - planning Burger Forum
22Jaarverslag VTHup 2019Bijlage - Jaarverslag VTHup 2019
21Tekorten jeugd
21Tijdelijke uitbreiding horecaterrassen in verband met corona maatregelenBijlage - werkwijze en uitgangspunten beoordeling uitbreiding terrassen
21Opheffen last onder dwangsom De Hemelumer Hoeve B.V.
21Extern en onafhankelijk onderzoek naar de toekomstbestendigheid van zwembad Vitaloo in Bolsward
20Aanpak energiecoachBijlage - Verkenning aanpak energiecoach
20Friesland Campina verplaatsing melkontvangst naar oostzijde van de Horsa te Workum
20Aanbestedingsprocedure herstelplan schade bonte knaagkever stadhuis Bolsward
19Afschaffen jaaroverzicht SROI en infographic SROI
19Factsheet Energie Súdwest-Fryslân mei 2020Bijlage - Factsheet Energie Súdwest-Fryslân - mei 2020
19Beantwoording deelvraag uit de motie At the Watergate
19Jaarlijkse informatie VVV organisatie Waterland van FrieslandBijlage I - Jaarverslag 2019 Waterland van Friesland
Bijlage II - Subsidiebeschikking met subsidiekaders 2019
18Handhaving tweede woningen - recreatiewoningen Hindeloopen
18Toezicht in het Sociaal Domein Jaarverslag 2019Bijlage - Toezicht in het Sociaal Domein jaarverslag 2019
18Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en Vervoer PlanBijlage - Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer en VervoerPlan 2020
18Adviestraject 'Samenwerking en versterking Musea Súdwest-Fryslân'Bijlage - Powerpoint tussenstand
1811 Fountains
18GFT-container basisscholen
17Jaarverslag 2019 en Jaaruitvoeringsplan 2020, integrale VeiligheidBijlage - Jaarverslag 2019 en jaaruitvoeringsplan 2020 integrale Veiligheid
17Het wandelpad aan de Koeweg in Stavoren definitief te onttrekken aan de openbaarheidBijlage - Onttrekkingsbesluit Stavoren 2020
17Voortgang Looxmagracht
17Bestuursrapportage januari, februari, maart 2020Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2020
17Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland N.V. 24 april 2020
16Rapportage implementatie OmgevingswetBijlage - Rapportage implementatie Omgevingswet
16Voortgang aanpak zwerfafval 2Bijlage - Diverse foto's vuilvangers
16Uitvoeringsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid
16Informatie financieel administratieve wijzigingen grondcomplex Formerusstraat Sneek
15Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân en bodemkwaliteitskaart PFAS in FrieslandBijlage - Bodemkwaliteitskaart PFAS in Friesland
Bijlage - Rapport Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Lievense
15Jaarverslag klachten 2019Bijlage - Jaaroverzicht klachten 2019
15Hoe gaan we om met gemeentelijke subsidies in tijden van Corona
15Tijdelijke verruiming aanvraagtermijn bijzondere bijstandBijlage - Besluit tijdelijke verruiming aanvraagtermijn bijzondere bijstand
15Samenvatting uitspraak Raad van State naar aanleiding van 10 beroepszaken bestemmingsplan buitengebied SWFBijlage - Samenvatting uitspraken beroep (BP Buitengebied SWF)
15Uitstellen Duurzaamheidsprijs
14Evaluatie verordening tegenprestatie
14Verkeersafwikkeling N7 SneekBijlage - Nieuwsbrief verkeerssituatie afrit 22 (afslag oost)
14Jaarverslag Wet ruimtelijke ordening 2019Bijlage - Jaarverslag Wro 2019
14Verduurzamen evenementenBijlage - Conceptplan van criteria
14Tafel van MakkumBijlage - Notitie tafel van Makkum
14Statutenwijziging t.b.v. cao-transitie stichting Cultuur Kwartier Sneek
14Startnotitie bibliotheekbeleid 2020-2024Bijlage - Startnotitie bibliotheekbeleid Súdwest-Fryslân 2020-2024
14Integrale onderwijsagendaBijlage - Integrale onderwijsagenda
13Jaarverslag leerplicht Súdwest-Fryslân en RMC Zuidwest Friesland 2018-2019Bijlage - Jaarverslag leerplicht Súdwest-Fryslân en RMC Zuidwest Friesland 2018-2019
13Nota openbare ruimte 2020-2025Bijlage - Nota openbare ruimte 2020-2025
Bijlagen behorende bij Nota openbare ruimte 2020-2025
13Plan van aanpak plan Lidl Bolsward en integrale gebiedsvisie 'Groene hart Bolsward'
12Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken voor het project Warm HeegBijlage - Aanvraag proeftuin aardgasvrije wijk - Warm Heeg
12Planologische instemming uitbreiding Martinikerk Sneek
12Voedseleducatie voor basisschoolleerlingenBijlage - projectvoorstel
Bijlage - Levensloop preventie SD
12Modelspoormuseum 2
12Vangnetuitkering 2018Bijlage - bezwaar tegen afwijzing vangnetuitkering 2018
Bijlage - beslissing op bezwaar
12Ontwerp programma van eisen aanbesteding busconcessie FryslânBijlage - Reactiebrief GS
10VTHup 2020Bijlage - VTHup 2020
10Herinrichting doorgaande route BolswardBijlage - Proef eenrichtingsverkeer
9NPBO notie - stap 1. aandachtspunten en thema's - werken aan een afwegingBijlage - NPBO notitie - stap 1 - aandachtspunten en thema's - werken aan een afweging
9Stand van zaken position paper Participatiewet (Empatec)
9Brief ondernemerscollectief Súdwest-FryslânBijlage - brief van college aan Ondernemerscollectief
9Informeren over besluit om wooncomplex Nij Ylostins IJlst niet aan te wijzen als gemeentelijk monument
8Actie Steenbreek
7Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
7Regels geluid bij evenementenBijlage - Regels geluid bij evenementen l deel I
Bijlage - Regels geluid bij evenementen l deel II
6Mantelzorgbeleid 2020-2022Bijlage - Mantelzorg 2020-2022
5VN-verdrag personen met een handicapBijlage I - Brief van de cliëntenraden
Bijlage II - Brief van het college aan de cliëntenraden
5Beschut Werk
5Reglement DuurzaamheidsprijsBijlage 1 - Reglement duurzaamheidsprijs 2020
Bijlage 2 - Motie D66 | PoieszZijlstra | GL - Duurzaamheidsprijs
Bijlage 3 - Raadsbesluit Duurzaamheidsprijs
5Toezegging inzake Regierol Inburgering
5Jaarplan riolering 2020
4Monitor sociale huurBijlage - Resultaten uit de monitor sociale huur 2018 (toelichting)
4Samenwerkingsovereenkomst voor de RES Fryslân
4Bestuursrapportage november 2019Bijlage - Berap november 2019
4Betrekken van de inwoners bij de RES met NPBOBijlage - De Energietransitie we doen het samen (of we doen het niet)
4Nota grondprijzen 2020 en Nota grondbeleidBijlage I - Nota grondprijzen 2020
Bijlage II - Stroomschema voor herziening van grondexploitaties (concept)
3Renovatie Looxmagracht
3Potentie Waterstof in Súdwest-FryslânBijlage l Rapport Potentie voor waterstof in de omgeving van Bolsward
3Afsluiting project Energiesprong SWFBijlage l Projecteindrapport Energiesprong SWF
2Raad van Toezicht Stichting Odyssee
51Onderzoeksrapport OntmoetingsplaatsenBijlage - Totaalrapportage - Toekomstbestendigheid ontmoetingsplaatsen gemeente Súdwest-Fryslân
51Wijkgebouw Ut Wykje
51Herstel schade bonte knaagkever stadhuiscomplex BolswardBijlage I - Presentatie Overzicht schade stadhuistoren Bolsward
Bijlage II - Voortgangsrapportage stadhuistoren
51Rapportage OndernemersfondsBijlage - Samenstellingsverklaring
Bijlage - Rapportage
51Onderzoek restwarmte potentie Bolsward Noord
51Eindevaluatie POH-GGZ JeugdBijlage - Eindevaluatie pilot POH-GGZ Jeugd
51Ontmoetingsplaatsen OnderzoeksrapportBijlage - Totaalrapportage | Toekomstbestendigheid ontmoetingsplaatsen gemeente Súdwest-Fryslân
51Wet Verplichte Geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
51Modelspoormuseum
51Stand van zaken ontwikkelingen Klameare
51Handhaving Tweede woningen/ recreatiewoningen Hindeloopen
49Verhoging van de beslagvrije voet naar 95% van de bijstandsnorm
49Agenda Klimaatadaptatie SWF
48Financiële situatie Empatec
48Financiële situatie Stichting Odyssee
47Stand van zaken betreffende de aansluiting van het windmolenpark op het IJsselmeer en de hiervoor benodigde netwerkverzwaring
47Jaarverslag en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2019 - 2020Bijlage - Jaarverslag | Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding Winter 2019-2020
47Gaswinning OppenhuizenBijlage I - Aan ministerie verzonden brief d.d. 17 maart 2017
Bijlage II - Brief met reactie ministerie d.d. 10 september 2019
Bijlage III - Algemene brief van het ministerie d.d. 21 december 2018
47AV Frieso
46Vervolgproces inpassing supermarkt met parkeerterrein op het perceel Snekerstraat 9a te Bolsward
46Richtlijn voor consumentenvuurwerkBijlage I - Richtlijn voor consumentenvuurwerk
Bijlage II - Brief Nederlands Genootschap van Burgemeesters
46Jaarrapportage kernenbeleid 2018Bijlage - Kernenbeleid - jaaroverzicht 2018
46Geluid bij evenementen
46Bestuursrapportage oktober 2019Bijlage - Bestuursrapportage oktober 2019
46Verkeerscirculatie binnenstad Sneek
46Verduurzaming panden Marktstraat 5-11 (A-bestuur)Bijlage I - Notitie verduurzaming Markstraat 5 - 11 vervolgproces
Bijlage II - Eindrapportage verduurzaming Marktstraat 2 tot en met 11
Bijlage III - Oorspronkelijke investeringsraming