Actieve informatie

Een raads- of commissielid kan een actief informatiestuk als overig behandelpunt op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering plaatsen.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde stuk? Ga dan naar de website van het Archiefweb.

Actieve informatie publicaties

WeekOnderwerpBijlagen
22Kernenaanpak woningbouw OudegaBijlage - Eindrapportage ‘verkenning woonlocaties Oudega’
22Vrijlaten van giftenBijlage 1 - Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
Bijlage 2 - Advies van de Cliëntenraad Werk en Inkomen
Bijlage 3 - Motie vrijstelling informatieplicht Participatiewet 18 november 2021
21Ontwerpwijzigingsplan 'Littenserbuorren 6 te Wommels'
21Visiedocument FUMO 2028Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Kadernota 2024-2028 en herijkte missie en visie
Bijlage 2 - Visiedocument FUMO 2028
Bijlage 3 - Brief Proces herijkte missie en visie FUMO
Bijlage 4 - Verslag vergadering AB FUMO 27 oktober 2022
Bijlage 5 - Uitgaande brief college aan FUMO
Bijlage 6 - Motie gemeente Noardeast-Fryslan
21Ontwerpbestemmingsplannen 'Buitengebied Súdwest-Fryslân I' en 'Buitengebied Súdwest-Fryslân II'
21Aanleg aardgastransportleiding Oppenhuizen - BozumBijlage 1. - Brief van Vermilion d.d. 14 maart 2023
Bijlage 2. - Kaart met tracé aardgastransportleiding Oppenhuizen - Bozum
Bijlage 3. - Brief van college aan Vermilion
Bijlage 4. - Brief van Vermilion aan de omgeving leiding 30 maart 2023
20Uitkomst clusteronderzoek gymzalen Witmarsum-Arum ihkv Plan van Aanpak Mulieronderzoek 2018Bijlage 1 - Toekomstbestendig binnensportaccommodaties cluster Witmarsum-Arum
Bijlage 2 - Projectplan Initiatief ontmoetingsplaats Witmarsum
Bijlage 3 - Mulieronderzoek ‘Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân’
20Collectief Onderwijszorgarrangement SWF/Fultura/Renn4
19Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023
18Aanpassingen in de Planning & Control-cyclusBijlage - De Planning & Control-cyclus, Planning voor het kalenderjaar 2023
17Jaaroverzicht klachten 2022Bijlage - Jaaroverzicht klachten 2022
17Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022Bijlage - Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTHup) 2022
17Economisch actieplanBijlage 1 - Eindversie Economisch actieplan Súdwest-Fryslân
Bijlage 2 - Foto Súdwest-Fryslân maart 2022 (analyse E&E advies)
17Subsidieverstrekking Warm Heeg - Proeftuin Aardgasvrije WijkenBijlage 1 - Subsidieverstrekking
Bijlage 2 - Verslag stuurgroep vergadering 24 januari 2022
Bijlage 3 - Verslag Warm Heeg vierde kwartaal 2022 fase 2.2
16Afronding intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Melkvaart fase 2 MakkumBijlage 1 - uitwerking 1e fase stedenbouwkundige plan “Simmerfjild”
Bijlage 2 - participatieplan
Bijlage 3 - uitgangspuntennotitie
Bijlage 4 - concept stedenbouwkundig plan 'Simmerfjild' met mogelijke 2e fase
16Regionale Woondeal Provincie - Rijk - Woonregio Zuidwest-FrieslandBijlage - Tekst Regionale Woondeal Provincie – Rijk - Woonregio Zuidwest-Friesland
15Toekomstig Waterbeheer
15Voortgang en projectleider Groene Sporthart Bolsward
15Parameters en GrondprijzenBijlage - Grondprijsbrief 2023
15Plan van Aanpak Proef autoluwe binnenstad SneekBijlage - Plan van Aanpak Proef autoluwe binnenstad Sneek
14Regeling sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026Bijlage 1 - Gezond en Actief Leven Akkoord
Bijlage 2 - Brief VNG Gezond en Actief Leven Akkoord en aanvragen SPUK
Bijlage 3 - Brede regeling combinatiefunctie; bestuurlijke afspraken
Bijlage 4 - Hoofdlijnen sportakkoord II
Bijlage 5 - Exceloverzicht Financiën
14Actieplan Súdwest-Fryslân bouwtBijlage - Actieplan Súdwest-Fryslân Bouwt
14Aanwijzing loco secretarisBijlage - Aanwijzing loco-gemeentesecretaris-vervanging algemeen directeur gemeente Súdwest-Fryslân 2023
14Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2023Bijlage - Geheimhoudingsprocotol gemeente Súdwest-Fryslân 2023
14Subsidieregeling SporthulpmiddelenBijlage - Regeling Sporthulpmiddelen
Bijlage - Indicatie kosten in praktijk
14Factsheet woningbouwBijlage I Factsheet woningbouw
13Vaststelling Omgevingsprogramma Wonen & ZorgBijlage - Omgevingsprogramma Wonen & Zorg
13Jaarrekening 2021 en begroting 2023 openbaar onderwijsBijlage 1 - Jaarrekening 2021 RSG Magister Alvinus
Bijlage 2 - Begroting 2023 RSG Magister Alvinus
Bijlage 3 - Jaarrekening 2021 stichting KyK (deel Odyssee)
Bijlage 4 - Controleverklaring jaarrekening 2021 stichting KyK (deel Odyssee)
Bijlage 5 - Jaarrekening 2021 stichting KyK (deel Gearhing)
Bijlage 6 - Controleverklaring jaarrekening 2021 stichting KyK (deel Gearhing)
Bijlage 7 - Begroting 2023 stichting KyK
Bijlage 8 - Uitgaande brief openbaar onderwijs RSG Magister Alvinus
Bijlage 9 - Uitgaande brief openbaar onderwijs stichting KyK
13Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls 5e tranche voor de WoonregioBijlage 1 - Aanbiedingsbrief aanvraag subsidie Woonregio Súdwest-Fryslân
Bijlage 2 - Brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken over aanvraag WBI van Súdwest-Fryslân
Bijlage 3 - Steunverklaring Provincie Fryslan (vastgesteld in GS op 14 maart 2023)
Bijlage 4 - Projectplan Woonregio Súdwest-Fryslân
13Jaarrapportage 2022 en Jaarplan 2023 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)Bijlage - Rapportage 2022 en Jaarplan 2023 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)
13Jaarverslag integriteit 2022Bijlage - Jaarverslag integriteit 2022
13Subsidieregeling 'Bûten gewoan bewege!'Bijlage 1 - Subsidieregeling 'Bûten gewoan bewege!'
Bijlage 2 - Visie op bewegen in de openbare ruimte ‘Bûtengewoan bewege yn Súdwest-Fryslân'
13DataFryslânBijlage - Data Fryslân koers 2023
12Jaarplan riolering 2023
11Resultaten enquête autoluwe binnenstad SneekBijlage 1 - Samenvatting enquête autoluwe binnenstad Sneek
Bijlage 2 - Nieuwsbrief autoluwe binnenstad Sneek
Bijlage 3 - Infographic autoluwe binnenstad Sneek
11Zwembad Vitaloo te Bolsward
10Bestuursrapportage november, december 2022Bijlage - Bestuursrapportage november, december 2022
10Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022Bijlage - Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022
10Ontwerpbestemmingsplan 'Makkum - locatie Tichelaar'
9Visietraject Gastvrijheidseconomie Súdwest-Fryslân 2030Bijlage - Startdocument 'visie Gastvrijheidseconomie Súdwest-Fryslân 2030'
8Ontwerpbestemmingsplan, -beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde Wet geluidhinder Harinxmaland fase 2A1Bijlage - Ontwerpbestemmingsplan (inc. nota inspraakreacties en ontwerpbeeldkwaliteitsplan)
8Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke instellingenBijlage I - Reactienota ingediende zienswijzen
Bijlage II - Subsidieregeling energiecompensatie 2022
8Concept 2de Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-WestBijlage I - Uitnodiging voorlichtingsavond voor de raden
Bijlage II - Begeleidende brief van het dagelijks bestuur van de GR F-W
Bijlage III - Motivatie bij het besluit van het dagelijks bestuur GR F-W
Bijlage IV - Concept 2e Wijzigingsbesluit GR F-W
Bijlage V - Toelichting Concept 2e Wijzigingsbesluit GR F-W
8Voortgezet Onderwijs (VO) campus SneekBijlage I - Aanbiedingsbrief VO campus Sneek
Bijlage II - Positioneringspaper VO campus Sneek
Bijlage III - Uitgaande brief CVO VO campus Sneek
Bijlage IV - Uitgaande brief RSG VO Campus Sneek
8Museum Maand NovemberBijlage I - Museum Maand November subsidieaanvraag DEF
Bijlage II a - Subsidiebeschikking U23.000770
Bijlage II b - Subsidiebeschikking U23.000771
8Decembercirculaire 2022Bijlage I - Notitie decembercirculaire 2022
Bijlage II - Decembercirculaire 2022 gemeentefonds
Bijlage III - Uitdraai Pauw
7Lening aan St. Skarsweagen voor aankoop It Foarûnder
7Besluit tot wijziging van artikel 24 van de Nadere regels Wet Maatschappelijke OndersteuningBIjlage - Nadere regels Wmo- wijzigingsbesluit
7Kernenaanpak woningbouw BlauwhuisBijlage - Kernaanpak woningbouwprogramma Blauwhuis
7Deelname aan de regionale Friese Energie Tafel (versteviging en verbreding RES)Bijlage - Brief verzoek colleges-ab Friese Energietafel
Bijlage 1 - Samenwerkingsdocument ‘Friese Energietafel; Verbinden_ Vergroenen_ Versnellen' NL
Bijlage 2 - Samenwerkingsdocument ‘Friese Energietafel; Verbinden_ Vergroenen_ Versnellen’ FR
Bijlage 3 - Samenwerkingsovereenkomst tussen de overheden
Bijlage 4 - Raming en dekking jaarlijkse kosten
5Plan van aanpak Groene Sporthart BolswardBijlage I - Plan van aanpak Het Groene Sporthart Bolsward
Bijlage II - Uitwerking gebiedsvisie Sporthart Bolsward
5Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2023 (VTHup 2023)Bijlage - Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2023
5Rapportage Q3 en prognose 2022 van de GR Fryslân-West en NV EmpatecBijlage - Kwartaalrapportage Q3-2022 incl. prognose 2022 GR F - W en Empatec NV
5Aanpak menstruatie-armoede
5Achtergrondinformatie onderwijsachterstandenbeleidBijlage I - Nieuwsbrief Lokaal Educatieve Agenda (juli 2022)
Bijlage II - Speerpunten GOAB 2023-2026 (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid)
Bijlage III - Uitvoeringsnotitie onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022
5Aanzet uitvoeringsprogramma ontmoetingsplaatsen 2023-2033 op hoofdlijnenBijlage I Aanzet uitvoeringsprogramma ontmoetingsplaatsen 2023-2033 op hoofdlijnen
4Vrijmaken investeringsgeld voor vervanging kapitaalgoederen 2023
4Acquisitieplan particuliere archieven en collecties 2022-2025Bijlage - Acquisitieplan particuliere archieven en collecties 2023 - 2025
4Bestuurlijke fusie tussen stichting Palludara en stichting CBO De GreidenBijlage I - Brief voorgenomen juridische fusie schoolbesturen
Bijlage II - FER Palludara en De Greiden
Bijlage III - Uitgaande brief bestuurlijke fusie stichting Palludara
Bijlage IV - Uitgaande brief bestuurlijke fusie stichting CBO De Greiden
4Kindmonitor 0-12 jaarBijlage I - Friese cijfers naar achtergrondkenmerken
Bijlage II - Gebiedscijfers 4-12 jaar Súdwest-Fryslân
Bijlage III - Gemeentelijke cijfers 0-3 jaar
Bijlage IV - Gemeentelijke cijfers 4-12 jaar Súdwest-Fryslân
Bijlage V - Rapport Als je het ons vraagt
Bijlage VI - Persbericht Kindmonitor 2022
4Verkeerssituatie Offingawier
3Ontwerpbestemmingsplan Hindeloopen
3The Passion Hemelvaart 2023
3Stremming PM tunnel A7 Sneek - Joure
2Aanvullende informatie aangenomen moties Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân (bij provincie en Wetterskip)
2Besluit instellen beroep Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen e.o.
2Voortgang deelname windpark Nij Hiddum HouwBijlage I Notitie 'Voortgang NHH december 2022 v4'
51Grondoverdracht en realisatie parkeerplaatsen woningbouw Sélânswei te Raerd
51Presentatieafspraken Woonzorg Nederland en Súdwest-FryslânBijlage - Prestatieafspraken 2023-2024- Woonzorg Nederland in Súdwest-Fryslân
51Tijdelijke huisvestiging statushouders - vier gezinnen in Pingjum
51Stand van zaken uitwerking Transitievisie WarmteBijlage I - Motie 1
Bijlage II - Motie 2
Bijlage III - Motie 3
51Ontwerpfase bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan waterwoningen HoukepoortBijlage I - Nota inspraakreacties waterwoningen Houkepoort
Bijlage II - Ontwerpbestemmingsplan Sneek – waterwoningen Houkepoort
Bijlage III - Ontwerp beeldkwaliteitsplan
51Ruimtelijke spoor Soprema IJlst
51Evaluatie opkomstbevorderende campagne gemeenteraadsverkiezingen 2022Bijlage I - Evaluatie opkomstbevorderende campagne gemeenteraadsverkiezing 2022
Bijlage II - Rapport 'De lokale niet-stemmer'
51Voortgang bedrijventerrein de Hemmen III te Sneek
51Jaarschijf prestatieafspraken sociale huur 2023Bijlage - Jaarschijf prestatieafspraken 2023
51Eindverantwoording Ontwikkelagenda, subagenda Duurzame OntwikkelingBijlage - Eindverantwoording Ontwikkelagenda Programma Klimaatagenda
51Voortgang Brede Verkenning en Businesscase Werkleerbedrijf GR Fryslân-West
51Coronasteun aan charterschepen met vaste ligplaats gemeentelijke havens
50Evaluatie regeling Topsportfonds
50Voorschot op energietoeslag 2023
50Aanpassen eenmalige energietoeslag 2022Bijlage - Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Sudwest-Fryslan -3
50Jaarverslag hûs en hiem 2021 en verslag college inzake omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsing 2021Bijlage I - Jaarverslag hûs en hiem 2021 van de lokale adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Súdwest-Fryslân
Bijlage II - Verslag burgemeester en wethouders inzake omgang met welstandsadviezen in 2021
49Stand van zaken Flexaterrein
49Evaluatie Sneekweek 2022Bijlage - Rapport evaluatie Sneekweek 2022
Bijlage - Onderzoeksrapport Bezoekersimpact Sneekweek
48Funderingsaanpak Veenweidegebied FryslânBijlage - Persbericht Funderingsaanpak loket, onderzoekssubsidie en garantstelling
48Corrigeren/ aanvullen btw op krediet bouw basisschool De Oanrin te Arum
48Sociaal jaarverslag 2021Bijlage I - Sociaal jaarverslag 2021
Bijlage II - Personeelsmonitor 2021
48Deelname aan de Friese Aanpak 2023-2024 (Omgevingswet)Bijlage - Programmaplan De Friese Aanpak 2023-2024
48Bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO)Bijlage I - Bestedingsplan NPO
Bijlage II - Raming NPO
Bijlage III - Subsidieregeling NPO
47Gevolgen Oekraïne-oorlog voor het bedrijfsleven
47Intentieovereenkomst voor het heroriëntatie van het woningbouwproject de Finke te Koudum
47Gebiedsontwikkeling Workum Zuid - Ruimtelijke programma en grondaankoop
47Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023Bijlage - Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023
47Update integrale aanpak vluchtelingen
46Bestuursrapportage september, oktober 2022Bijlage - Bestuursrapportage september, oktober 2022
46Wijzigen leeftijdsgrens kostendelersnorm Participatiewet c.a.
46Rapportage Q2 en Prognose 2022 van de GR F-W en Empatec N.V.Bijlage - Rapportage Q2 en prognose 2022 GR F-W en Empatec N.V.
45Aanpassing beleidskader kleine windturbines
45Gladheidsbestrijding- jaarverslag winter 2021-2022 en uitvoeringsplan winter 2022-2023Bijlage - Rapport Gladheidsbestrijding jaarverslag winter 2021-2022 en uitvoeringsplan winter 2022 -2023
44Tijdelijke opschorting vergunningverlening Wet natuurbescherming onderdeel stikstofBijlage - Brief aan Gedeputeerde Staten van Fryslân (gezamenlijk met De Fryske Marren)
44Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan Oosthem - Ald Rien fase 2Bijlage I - Nota inspraakreacties
Bijlage II - Ontwerpbestemmingsplan
Bijlage III - Ontwerp beeldkwaliteitsplan
43Septembercirculaire 2022Bijlage - Septembercirculaire 2022 van het Rijk
Bijlage - Notitie septembercirculaire 2022 gemeente SWF
Bijlage - Uitdraai PAUW
42Ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde Wet geluidhinder voor Het Perk SneekBijlage I - Ontwerpbestemmingsplan
Bijlage II - Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
42Brief aan minister Van der Wal - Veegbesluit I Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgevingBijlage - Brief aan de minister (met bijlage)
Bijlage - Aanvullende informatie over het gebied de Fûgelhoeke, het gebiedsproces Idzegea en gebiedsproces Brekkenpolder
41Hemelumer HoeveBijlage - Uitspraak Raad van State 12 oktober 2022
41Uitwerking motie eenmalige inzet oud papier middelenBijlage I - afschrift motie
Bijlage II - Afschrift aangepaste regeling Kernenfonds
41Geactualiseerd Mantelzorgbeleid 2022-2026Bijlage I - Infografic mantelzorgbeleid 2022-2026
Bijlage II - Advies van de adviesraad Sociaal Domein (voorheen adviesraad Wmo)
Bijlage III - Reactiebrief van het college
41Oeverbeheer Friese vaarwegenBijlage I - Notitie uitwerking fase 2
Bijlage II - Vastgestelde beslisboom
Bijlage III - Overzicht arealen
Bijlage IV - Notitie oeverfonds
41Onderzoek mogelijkheid dependance HBO
41Ophoging Bestuursovereenkomst Noodopvang Heeg
41Ontwikkelingen Implementatieplan Werkleerbedrijf Fryslân-West
41Verlengen verkoopverbod lachgas in openbare inrichtingenBijlage - Aanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas
41Bestuursrapportage juli, augustus 2022Bijlage - Bestuursrapportage juli, augustus 2022
41Concept-gebiedsvisie en ambitie De Potten bij SneekBijlage I - Concept-gebiedsvisie De Potten - versie 26 september 2022
Bijlage II - Enquête 1 I vragenlijst
Bijlage II - Enquête 1 I analyseresultaat
Bijlage II - Enquête 2 I vragenlijst
Bijlage II - Enquête 2 I analyseresultaat
41Formalisering toetreding Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
40Voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw
39Voortzetten contract met Gazprom (huidige SEFE Energy)
38Voorontwerp bestemmingsplan Sneek - Harinxmaland fase 2A1
37Subsidieregelingen 'Een jaarrond cultuur' en 'Leve de vereniging'Bijlage - Subsidieregeling 'Een jaarrond cultuur' en subsidieregeling 'Leve de vereniging'
36Invoering vergisrechtBijlage - Beleidsregels boete sociale zekerheidswetten gemeente Súdwest-Fryslân 2022
36Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied FryslânBijlage 1 - Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân
Bijlage 2 - Advies Friese Funderingstafel

Bijlage 3 - Persbericht Ontwerp-Funderingsaanpak Friese Veenweidegebied
35Bestuursrapportage april, mei, juni 2022Bijlage - Bestuursrapportage
35Meicirculaire 2022Bijlage I - Meicirculaire 2022 van het Rijk
Bijlage II - Notitie meicirculaire 2022 gemeente SWF
Bijlage III - Handleiding SWF gemeentefonds 2022
Bijlage IV - Uitdraai PAUW
35Corona gezondheidsmonitor jeugdBijlage - Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
29Resultaten cliëntervaringsonderzoekBijlage - Publieksrapport Cliëntervaringsonderzoek 2021
Bijlage - Factsheet
29Kultuerhús Klameare Workum
29 Starten met de aanbesteding voor een aardgasvrij het Eiland Sneek Bijlage - Wijkuitvoeringsplan 0.5
29Acties ter verbetering van de weekmarkten
29Ontwerp Marktverordening gemeente Súdwest-FryslânBijlage - Ontwerp Marktverordening gemeente Súdwest-Fryslân
29Jaarverslag 2021 van de commissie bezwaarschriftenBijlage - Jaarverslag 2021 van de commissie bezwaarschriften
29Bedrijventerreinplan Zuidwest-FrieslandBijlage - Bedrijventerreinplan Zuidwest-Friesland
29Marktstijgingen - extra krediet - bouw school te Arum
29Integrale Veiligheid - Evaluatie Jaaruitvoeringsplan OOV 2021Bijlage - Evaluatie Jaaruitvoeringsplan 2021
29Voortgang deelname windpark Bij Hiddum Houw Bijlage - Notitie Voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw
29Zorg voor post-COVID
29Simmer yn Sudwest Bijlage - Persbericht
29Rechtmatigheid Europese aanbestedingen
28Wegverbinding N354 Sneek - Leeuwarden verkennende studie provincie FryslânBijlage - Rapportage Verkennende studie verbinding N354 Sneek - Leeuwarden
28Besluit aanvraag wapenstok BOA'sBijlage I - Rapport korte wapenstok
Bijlage II - Samenvatting rapport korte wapenstok
28Bestemmingsplan Sneek - bedrijventerrein De Hemmen
28Sloopvergunning knechtenwoningen Woudsend
28Gezondheidskundige risicoduiding GGD Fryslân inzake SopremaBijlage - GGD Fryslân risicoduiding inzake Soprema
Bijlage - Samenvatting en toelichting risicoduiding GGD inzake Soprema
27Algemeen beleid cameratoezicht gemeente Súdwest-FryslânBijlage - Algemeen beleid cameratoezicht gemeente Súdwest-Fryslân
27Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2022Bijlage - Geheimhoudingsprotocol SWF 2022
27Intentieovereenkomst haalbaarheidsonderzoek woningbouwontwikkeling Woonwaterrijk Stavoren fase 2
26Jaarrapportage Kernenbeleid 2021Bijlage I - Infografic 2021
Bijlage II - Jaarrapportage Kernenbeleid 2021
26Informeren over landelijke VNG convenanten hulpmiddelen WMOBijlage 1 - Verhuisconvenant
Bijlage 2 - Oplegger bij verhuisconvenant
Bijlage 3 - Convenant maatwerk
26Jaarverslag kinderopvang 2021Bijlage - Jaarverantwoording Kinderopvang Súdwest-Fryslân in 2021
26Stand van zaken aanbevelingen onderzoeksrapport raadsenquête EmpatecBijlage - Raadsvoorstel dd 3 februari 2022
25Voorontwerp bestemmingsplan Makkum - locatie Tichelaar
25Voorontwerp bestemmingsplan Oosthem - Ald Rien fase 2Bijlage I - Voorontwerp bestemmingsplan 'Oosthem - Ald Rien fase 2'
Bijlage II - Publicatietekst
25Veegplan bestemmingsplan Buitengebied SWF IBijlage I - Het voorontwerp Veegplan bestemmingsplan Buitengebied SWF I
Bijlage II - Regels BP Buitengebied Veegplan
24Update aangenomen motie tijdens raadsvergadering over startnotitie het Eiland Sneek d.d. 18 nov 2021Bijlage I - Aangenomen motie startnotitie het Eiland
Bijlage II - Brief motie woningcorporatie Elkien
24Voortgang woningbouw Sneek - Het PerkBijlage I - Stedenbouwkundige opzet oud (2019)
Bijlage II - Stedenbouwkundige opzet nieuw (2022)
23 Jaarrapportage 2021 en Jaarplan 2022 AvgBijlage - Rapportage 2021 en Jaarplan 2022 Avg
23Bestuursrapportage april 2022
22Uitwerking verkeerscirculatie plan SneekBijlage - Kaart met proefopstelling
22Reactie op preadvies Provincie Fryslân betreffende aanvraag opsporingsvergunning BolswardBijlage I - Brief- reactie op preadvies aan de Provincie Fryslân
Bijlage II - Brief- preadvies van de Provincie Fryslân
21Begroting 2022 RSG Magister Alvinus en stichting KyKBijlage I - Begroting 2022-2025 RSG Magister Alvinus
Bijlage II - Begroting 2022 stichting Kyk
21Fusie Effect Rapportage obs De Pikeloer - obs DûbelspanBijlage I - Brief KyK adviesaanvraag FER
Bijlage II - Fusierapportage Dûbelspan-De Pikeloer
Bijlage III - Uitgaande brief FER De Pikeloer
20Overdracht stedelijk water
20Premie aanvullende zorgverzekeringBijlage - Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering gemeente Súdwest-Fryslân 2022
20Lening 4 miljoen aan GR de Marrekrite
20Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022
20Friese samenwerkingsagendaBijlage - Friese Samenwerkingsagenda 2022-2025
18Jaarverslag integriteit 2021 Bijlage - Jaarverslag 2021 en speerpunten 2022
18Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2021Bijlage - Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2021
18Uitkomst constructieve dialoog Raerd - Elkien

Zie ook