Actieve informatie

Een raads- of commissielid kan een actief informatiestuk als overig behandelpunt op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering plaatsen.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde stuk? Ga dan naar de website van het Archiefweb.

Actieve informatie publicaties

WeekOnderwerpBijlagen
49Stand van zaken Flexaterrein
49Evaluatie Sneekweek 2022Bijlage - Rapport evaluatie Sneekweek 2022
Bijlage - Onderzoeksrapport Bezoekersimpact Sneekweek
48Funderingsaanpak Veenweidegebied FryslânBijlage - Persbericht Funderingsaanpak loket, onderzoekssubsidie en garantstelling
48Corrigeren/ aanvullen btw op krediet bouw basisschool De Oanrin te Arum
48Sociaal jaarverslag 2021Bijlage I - Sociaal jaarverslag 2021
Bijlage II - Personeelsmonitor 2021
48Deelname aan de Friese Aanpak 2023-2024 (Omgevingswet)Bijlage - Programmaplan De Friese Aanpak 2023-2024
48Bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO)Bijlage I - Bestedingsplan NPO
Bijlage II - Raming NPO
Bijlage III - Subsidieregeling NPO
47Gevolgen Oekraïne-oorlog voor het bedrijfsleven
47Intentieovereenkomst voor het heroriëntatie van het woningbouwproject de Finke te Koudum
47Gebiedsontwikkeling Workum Zuid - Ruimtelijke programma en grondaankoop
47Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023Bijlage - Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023
47Update integrale aanpak vluchtelingen
46Bestuursrapportage september, oktober 2022Bijlage - Bestuursrapportage september, oktober 2022
46Wijzigen leeftijdsgrens kostendelersnorm Participatiewet c.a.
46Rapportage Q2 en Prognose 2022 van de GR F-W en Empatec N.V.Bijlage - Rapportage Q2 en prognose 2022 GR F-W en Empatec N.V.
45Aanpassing beleidskader kleine windturbines
45Gladheidsbestrijding- jaarverslag winter 2021-2022 en uitvoeringsplan winter 2022-2023Bijlage - Rapport Gladheidsbestrijding jaarverslag winter 2021-2022 en uitvoeringsplan winter 2022 -2023
44Tijdelijke opschorting vergunningverlening Wet natuurbescherming onderdeel stikstofBijlage - Brief aan Gedeputeerde Staten van Fryslân (gezamenlijk met De Fryske Marren)
44Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan Oosthem - Ald Rien fase 2Bijlage I - Nota inspraakreacties
Bijlage II - Ontwerpbestemmingsplan
Bijlage III - Ontwerp beeldkwaliteitsplan
43Septembercirculaire 2022Bijlage - Septembercirculaire 2022 van het Rijk
Bijlage - Notitie septembercirculaire 2022 gemeente SWF
Bijlage - Uitdraai PAUW
42Ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde Wet geluidhinder voor Het Perk SneekBijlage I - Ontwerpbestemmingsplan
Bijlage II - Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
42Brief aan minister Van der Wal - Veegbesluit I Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgevingBijlage - Brief aan de minister (met bijlage)
Bijlage - Aanvullende informatie over het gebied de Fûgelhoeke, het gebiedsproces Idzegea en gebiedsproces Brekkenpolder
41Hemelumer HoeveBijlage - Uitspraak Raad van State 12 oktober 2022
41Uitwerking motie eenmalige inzet oud papier middelenBijlage I - afschrift motie
Bijlage II - Afschrift aangepaste regeling Kernenfonds
41Geactualiseerd Mantelzorgbeleid 2022-2026Bijlage I - Infografic mantelzorgbeleid 2022-2026
Bijlage II - Advies van de adviesraad Sociaal Domein (voorheen adviesraad Wmo)
Bijlage III - Reactiebrief van het college
41Oeverbeheer Friese vaarwegenBijlage I - Notitie uitwerking fase 2
Bijlage II - Vastgestelde beslisboom
Bijlage III - Overzicht arealen
Bijlage IV - Notitie oeverfonds
41Onderzoek mogelijkheid dependance HBO
41Ophoging Bestuursovereenkomst Noodopvang Heeg
41Ontwikkelingen Implementatieplan Werkleerbedrijf Fryslân-West
41Verlengen verkoopverbod lachgas in openbare inrichtingenBijlage - Aanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas
41Bestuursrapportage juli, augustus 2022Bijlage - Bestuursrapportage juli, augustus 2022
41Concept-gebiedsvisie en ambitie De Potten bij SneekBijlage I - Concept-gebiedsvisie De Potten - versie 26 september 2022
Bijlage II - Enquête 1 I vragenlijst
Bijlage II - Enquête 1 I analyseresultaat
Bijlage II - Enquête 2 I vragenlijst
Bijlage II - Enquête 2 I analyseresultaat
41Formalisering toetreding Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
40Voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw
39Voortzetten contract met Gazprom (huidige SEFE Energy)
38Voorontwerp bestemmingsplan Sneek - Harinxmaland fase 2A1
37Subsidieregelingen 'Een jaarrond cultuur' en 'Leve de vereniging'Bijlage - Subsidieregeling 'Een jaarrond cultuur' en subsidieregeling 'Leve de vereniging'
36Invoering vergisrechtBijlage - Beleidsregels boete sociale zekerheidswetten gemeente Súdwest-Fryslân 2022
36Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied FryslânBijlage 1 - Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân
Bijlage 2 - Advies Friese Funderingstafel

Bijlage 3 - Persbericht Ontwerp-Funderingsaanpak Friese Veenweidegebied
35Bestuursrapportage april, mei, juni 2022Bijlage - Bestuursrapportage
35Meicirculaire 2022Bijlage I - Meicirculaire 2022 van het Rijk
Bijlage II - Notitie meicirculaire 2022 gemeente SWF
Bijlage III - Handleiding SWF gemeentefonds 2022
Bijlage IV - Uitdraai PAUW
35Corona gezondheidsmonitor jeugdBijlage - Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
29Resultaten cliëntervaringsonderzoekBijlage - Publieksrapport Cliëntervaringsonderzoek 2021
Bijlage - Factsheet
29Kultuerhús Klameare Workum
29 Starten met de aanbesteding voor een aardgasvrij het Eiland Sneek Bijlage - Wijkuitvoeringsplan 0.5
29Acties ter verbetering van de weekmarkten
29Ontwerp Marktverordening gemeente Súdwest-FryslânBijlage - Ontwerp Marktverordening gemeente Súdwest-Fryslân
29Jaarverslag 2021 van de commissie bezwaarschriftenBijlage - Jaarverslag 2021 van de commissie bezwaarschriften
29Bedrijventerreinplan Zuidwest-FrieslandBijlage - Bedrijventerreinplan Zuidwest-Friesland
29Marktstijgingen - extra krediet - bouw school te Arum
29Integrale Veiligheid - Evaluatie Jaaruitvoeringsplan OOV 2021Bijlage - Evaluatie Jaaruitvoeringsplan 2021
29Voortgang deelname windpark Bij Hiddum Houw Bijlage - Notitie Voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw
29Zorg voor post-COVID
29Simmer yn Sudwest Bijlage - Persbericht
29Rechtmatigheid Europese aanbestedingen
28Wegverbinding N354 Sneek - Leeuwarden verkennende studie provincie FryslânBijlage - Rapportage Verkennende studie verbinding N354 Sneek - Leeuwarden
28Besluit aanvraag wapenstok BOA'sBijlage I - Rapport korte wapenstok
Bijlage II - Samenvatting rapport korte wapenstok
28Bestemmingsplan Sneek - bedrijventerrein De Hemmen
28Sloopvergunning knechtenwoningen Woudsend
28Gezondheidskundige risicoduiding GGD Fryslân inzake SopremaBijlage - GGD Fryslân risicoduiding inzake Soprema
Bijlage - Samenvatting en toelichting risicoduiding GGD inzake Soprema
27Algemeen beleid cameratoezicht gemeente Súdwest-FryslânBijlage - Algemeen beleid cameratoezicht gemeente Súdwest-Fryslân
27Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2022Bijlage - Geheimhoudingsprotocol SWF 2022
27Intentieovereenkomst haalbaarheidsonderzoek woningbouwontwikkeling Woonwaterrijk Stavoren fase 2
26Jaarrapportage Kernenbeleid 2021Bijlage I - Infografic 2021
Bijlage II - Jaarrapportage Kernenbeleid 2021
26Informeren over landelijke VNG convenanten hulpmiddelen WMOBijlage 1 - Verhuisconvenant
Bijlage 2 - Oplegger bij verhuisconvenant
Bijlage 3 - Convenant maatwerk
26Jaarverslag kinderopvang 2021Bijlage - Jaarverantwoording Kinderopvang Súdwest-Fryslân in 2021
26Stand van zaken aanbevelingen onderzoeksrapport raadsenquête EmpatecBijlage - Raadsvoorstel dd 3 februari 2022
25Voorontwerp bestemmingsplan Makkum - locatie Tichelaar
25Voorontwerp bestemmingsplan Oosthem - Ald Rien fase 2Bijlage I - Voorontwerp bestemmingsplan 'Oosthem - Ald Rien fase 2'
Bijlage II - Publicatietekst
25Veegplan bestemmingsplan Buitengebied SWF IBijlage I - Het voorontwerp Veegplan bestemmingsplan Buitengebied SWF I
Bijlage II - Regels BP Buitengebied Veegplan
24Update aangenomen motie tijdens raadsvergadering over startnotitie het Eiland Sneek d.d. 18 nov 2021Bijlage I - Aangenomen motie startnotitie het Eiland
Bijlage II - Brief motie woningcorporatie Elkien
24Voortgang woningbouw Sneek - Het PerkBijlage I - Stedenbouwkundige opzet oud (2019)
Bijlage II - Stedenbouwkundige opzet nieuw (2022)
23 Jaarrapportage 2021 en Jaarplan 2022 AvgBijlage - Rapportage 2021 en Jaarplan 2022 Avg
23Bestuursrapportage april 2022
22Uitwerking verkeerscirculatie plan SneekBijlage - Kaart met proefopstelling
22Reactie op preadvies Provincie Fryslân betreffende aanvraag opsporingsvergunning BolswardBijlage I - Brief- reactie op preadvies aan de Provincie Fryslân
Bijlage II - Brief- preadvies van de Provincie Fryslân
21Begroting 2022 RSG Magister Alvinus en stichting KyKBijlage I - Begroting 2022-2025 RSG Magister Alvinus
Bijlage II - Begroting 2022 stichting Kyk
21Fusie Effect Rapportage obs De Pikeloer - obs DûbelspanBijlage I - Brief KyK adviesaanvraag FER
Bijlage II - Fusierapportage Dûbelspan-De Pikeloer
Bijlage III - Uitgaande brief FER De Pikeloer
20Overdracht stedelijk water
20Premie aanvullende zorgverzekeringBijlage - Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering gemeente Súdwest-Fryslân 2022
20Lening 4 miljoen aan GR de Marrekrite
20Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2022
20Friese samenwerkingsagendaBijlage - Friese Samenwerkingsagenda 2022-2025
18Jaarverslag integriteit 2021 Bijlage - Jaarverslag 2021 en speerpunten 2022
18Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2021Bijlage - Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2021
18Uitkomst constructieve dialoog Raerd - Elkien
17Voortgang deelname windpark Nij Hiddum HouwBijlage - Notitie deelname windpark Nij Hiddum Houw
17Besteding coronagelden cultuurBijlage I - Uitkomsten enquête 'cultuur en corona'
Bijlage II - Subsidieregeling 'Een jaarrond cultuur' en subsidieregeling 'Leve de vereniging'
17Modelspoor Museum, uitvoering van op 3 maart 2022 aangenomen motieBijlage I - Brief aan het bestuur van het Modelspoor Museum met besluit over verzoeken
Bijlage II - Brief aan het bestuur van het Modelspoor Museum met voorlopig besluit op aanvraag subsidie
16Factsheets onderwijsagendaBijlage I - Factsheet algemeen
Bijlage II - Factsheets per deelagenda Onderwijshuisvesting
Bijlage II - Factsheets per deelagenda onderwijs en participatie
Bijlage II - Factsheets per deelagenda Lokaal Educatieve Agenda
16Beleidsregel toetsingskader kleine windturbines
16Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomenBijlage - Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Súdwest-Fryslân
16Benchmark formatieBijlage - Eindrapport Berenschot
15Informatie aan raad over subsidieverstrekking 2021Bijlage I - Overzicht verstrekte subsidies 2021
Bijlage II - Afschrift Amendement
15Jaaroverzicht klachten 2021Bijlage - Jaaroverzicht klachten 2021
15Dashboard monitor arbeidsmarkt | overzicht afgelopen bestuursperiodeBijlage - infographic dashboard arbeidsmarkt 2018-2021
Bijlage - overzicht Bestuursperiode 2018 2021 grafieken en tabellen
15Wegverkeerslawaai Harinxmaland te SneekBijlage - Rapportage verkeerslawaai
14Herstraten binnenstad Bolsward
14Beleidsregel toepassing artikel 8 Verordening bijdrageregeling minima 2018Bijlage - Beleidsregel toepassing artikel 8 Verordening bijdrageregeling minima 2018
13Contract Gazprom
13Subsidieregeling ondersteuning nalevering op controle coronatoegangsbewijzen 2022
13Oeverbeheer VaarwegenBijlage I - Vastgestelde beslisboom
Bijlage II - Processchema vervolg oeverbeheer vaarwegen
13Jaarverslag VTHup 2021 en jaarverslag kwaliteitscriteria Frysk Peil F2Bijlage I - Jaarverslag VTHup 2021
11Pilotaanpak warmtetransitieBijlage - Notitie De warmtetransitie 'leren door doen'
11Veenweideprogramma (stand van zaken)Bijlage - Brief aan Veenweideorganisatie
11Voortgang aanpak zwerfafval
10Locatie Tsjerkesleat Heeg
10Intentieovereenkomst haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling woningbouw Melkvaart fase 2 te Makkum
10Jaarverslagen hûs en hiem 2019 en 2020 en verslag omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsing 2019 en 2020Bijlage I - Jaarverslag 2019 van de lokale adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit SWF
Bijlage II - Jaarverslag 2020 van de lokale adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit SWF
Bijlage III - Verslag college inzake omgang met welstandsadviezen in 2019 en 2020
10Vervolg onderzoek Waterstof BolswardBijlage - Haalbaarheidsonderzoek Waterstof Bolsward
10Deelname Proeftuin Leve de verenigingBijlage I - Projectplan proeftuin Leve de vereniging
Bijlage II - Infographic Leve de vereniging - Fries Sociaal Planbureau
10Vrijmaken investeringsgeld voor vervanging kapitaalgoederen
8Duurzaamheidsprijs 2022Bijlage - Reglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân
8Indexering normbedragen onderwijshuisvestingBijlage I - Inleidende tekst VNG
Bijlage II - Normbedragen tm 2022
Bijlage III - Herberekening bedragen POH '22
8Bibliotheekbeleid Súdwest-Fryslân
7Procesmemo brede verkenning en uitwerking raadsenquête Empatec
7Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 Circulaire EconomieBijlage I - Jaarverslag Circulaire Economie 'Al doende leren' 2021
Bijlage II - Jaarplan Circulaire Economie 'Al doende leren' 2022
Bijlage III - Eindrapport milieu-impact meten (Sameen)
Bijlage IV - Informatieve folder Total Costs of Ownership
7Kinderhartchirurgie UMCGBijlage - Brief VFG
7Nota Grondprijzen 2022Bijlage - Nota Grondprijzen 2022
6Vervolg Simon Havinga GymzaalBijlage - Raadsvoorstel Simon Havinga
Bijlage 1 Argumenten ouderwerkgroep 3-2
Bijlage 3 Financiële onderbouwing bij gemeente 2-2
Bijlage 4 Vergelijking andere gymzalen 3-2
6Verkeersonderzoek OffingawierBijlage - Verkeersonderzoek Offingawier
6Motie vergisrecht - tussenantwoord
6Huisvesting statushouders in 2021
6Uitvoeringsprogramma 2021-2026 Agenda Wadden 2050
6Wachttijden gebiedsteams
6Eenmalige verlenging aanvraagtermijn bijdrageregeling minima en aanvraagtermijn mantelzorgwaardering 2021Bijlage - Besluit eenmalige verlenging tot 1 juli 2022 van de aanvraagtermijn bijdrageregeling minima en de aanvraagtermijn mantelzorgwaardering 2021
6Huisvesting buitendienst
6Impuls Nationaal Landschap Zuidwest FrieslandBijlage I - Voorstel Impuls Nationaal Landschap, vastgesteld door de stuurgroep gebiedsagenda Súdwesthoeke
Bijlage II - Duiding meerwaarde Nationaal Landschap
6Afsluiten project Cultuur Historisch Centrum De TiidBijlage - Voorlopige eindrapportage
6Voortgang bedrijventerrein De Hemmen III Sneek
5Stedenbouwkundige onderbouwing Flexaterrein in SneekBijlage - Praatprent
5Voorstellen vanuit omgevingswet
5Evaluatie bestrijden en beheersen van invasieve exoten en eikenprocessierups in Súdwest-Fryslân 2021Bijlage - Evaluatie bestrijden en beheersen van invasieve exoten en eikenprocessierups in Súdwest-Fryslân
5Woningbouw Raerd (constructieve dialoog Raerd - Elkien)
5Modelspoor Museum Bijlage - Masterplan Modelspoor Museum I rapport beoordeling haalbaarheid
4Intentieovereenkomst en voorbereidingskrediet voor realisatie woonzorgcomplex Thaborlocatie Sneek
4Bestuursrapportage november, december 2021Bijlage - Bestuursrapportage november, december 2021
3Aanwijzingsbesluit waarnemend gemeentesecretaris en vervangersBijlage - Aanwijzingsbesluit
1Datadashboard toerisme en recreatie
51Uitvoeringsprogramma VTHup 2022Bijlage - Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Toezicht en Handhaving 2022 (VTHup)
51Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek R.O.L.
51Jaarverslag en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2020-2021Bijlage - Jaarverslag en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2020 -2021
51Eindrapportage project 'De Tiid' Bolsward
51Rapportage OndernemersfondsBijlage - Rapportage
Bijlage bij rapportage
Bijlage - Samenstellingsverklaring
51Gezondheidsmonitor Windmolens Nij Hiddum Houw
51Oud papier en kartonBijlage - Bevindingen gesprekken oud papierinzamelaars
51Integraal veiligheidsplan
51Prestatieafspraken 2022Bijlage - Jaarschijf prestatieafspraken 2022
51Modelspoor Museum
51Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek Klameare Workum
51Glasvezel
50Voortgang Deltaplan voor Noord-Nederland
50Jaarplan riolering 2022Bijlage - Tussenevaluatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2018 - 2022
50Adviescommissie Omgevingskwaliteit onder de omgevingswetBijlage - Notitie 'Advisering Omgevingskwaliteit Fryslan'
50Ontmoetingsplaatsen
50Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022Bijlage - Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2022
50De gebiedsgerichte werkwijze (all-inclusive)
49Boscompensatie SneekBijlage - Memo plan boscompensatie Sneek 2021
49Vitale Regio en versterking aanbod thuiswonende mensen met dementie
49Ontwikkelingen Jeugdhulp
49Subsidieregeling subsidie naleving controle coronatoegangsbewijzen
49Sociaal Jaarverslag 2020Bijlage - Sociaal Jaarverslag 2020
Bijlage - Personeelsmonitor 2020
49N7 Sneek verkeersonderzoek afslag oost (afslag 22)
48Evaluatie woonvisie 2017-2022
47Vervolg nieuw afvalbeleid
46Evaluatie project Súdwest WerktBijlage I - Evaluatie project Súdwest Werkt
Bijlage II - Bijlage bij evaluatie project Súdwest Werkt - samenvatting
46Bestuursrapportage september, oktober 2021Bijlage - Bestuursrapportage september, oktober 2021
46Woningbouwprogramma 2020 - 2030Bijlage - Woningbouwprogramma 2020 - 2030
46Woningbouwplan Sélânswei in Raerd
46Planning besluitvorming businesscase Werkleerbedrijf