Actieve informatie

Een raads- of commissielid kan een actief informatiestuk als overig behandelpunt op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering plaatsen.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde stuk? Ga dan naar de website van het Archiefweb.

Actieve informatie publicaties

WeekOnderwerpBijlagen
48Motie afbouwen subsidie DoarpswurkBijlage 1. Motie CDA, PvdA en FNP over afbouwen subsidie Doarpswurk
48Nulmeting gaswinning OppenhuizenBijlage 1. Brief van college van B&W aan Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bijlage 2. Brief van Vermilion aan geselecteerde adressen over vrijwillige bouwkundige opname (nulmeting)
48Ontwerpbestemmingsplan Workum Oer de Dolte en bedrijventerreinen
48Eenmalige energietoeslag 2023Bijlage - Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
48Kleine Kernen Aanpak WonenBijlage 1. Evaluatierapport Kleine Kernen Aanpak
48Stand van zaken plan van aanpak Groene Sporthart Bolsward
47Inzet SWF Tichtby
46Bedrijfsmatig gebruik gemeentewater grenzend aan eigen kadeBijlage 1. Beleidsnotitie Bedrijfsmatig gebruik gemeentewater
46Proces Herijking Jeugdbeleid
45Afhandeling motie Plan van aanpak re-integratie d.d. 22 juni 2023Bijlage 1. Plan van aanpak re-integratie
Bijlage 2. Bijlage 1 plan van aanpak re-integratie
Bijlage 3. Motie Nieuw sociaal GBTL Pvda GL, plan van aanpak re-integratie
45Gladheidsbestrijding jaarverslag winter 2022-2023 en uitvoeringsplan winter 2023-2024Bijlage - Rapport “Gladheidsbestrijding jaarverslag winter 2022-2023 en uitvoeringsplan winter 2023-2024.”
45Onderzoek digestaat covergisters Noordelijke OmgevingsdienstenBijlage - Onderzoek digestaat covergisters Noordelijke Omgevingsdiensten d.d. 26 oktober 2023
45Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023Bijlage - Bestuurrapportage juli augustus september 2023
45Berichtgeving rondom voorgenomen sluiting WoodbrookersBijlage - Bestuurrapportage juli augustus september 2023
45Ontwerp Verordening winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023
44Indiening Regio Deal Zuidwest-FrieslandBijlage 1 - Aanvraag Regio Deal 30 oktober 2023
Bijlage 2 - Werkdocument “Grutsk Foarút” (eindversie sep 2023)
44Gedragscode voor de medewerkers van de gemeente Súdwest-FryslânBijlage 1. De nieuwe gedragscode voor de medewerkers en toelichting daarop uitgewerkt in een infographic
43Ontwerpbestemmingsplan Bolsward-OostBijlage 1. Ontwerpbestemmingsplan Bolsward-Oost met daarin opgenomen het ontwerpbeeldregieplan
43Ontwerpbestemmingsplan Sneek-Het EilandBijlage - Ontwerpbestemmingsplan Sneek-Het Eiland
43Ontwerpwijzigingsplan De Hemmen III, fase 2Bijlage - Ontwerpwijzigingsplan De Hemmen III, fase 2
43Aanpak scenario's meerjarenbegroting
43Ontwerpbestemmingsplan Sneek - Wijken Zuidwest én Besluit hogere waarde Bestemmingsplan Sneek - Wijken ZuidwestBijlage 1. Ontwerp bestemmingsplan Sneek - Wijken Zuidwest
Bijlage 2. Ontwerp Besluit hogere waarde Bestemmingsplan Sneek - Wijken Zuidwest
43Kwartaalrapportage Q2 2023 van GR Fryslân-West en NV EmpatecBijlage 1. Aanbiedingsbrief GR Fryslân-West kwartaalrapportage Q2-2023 van GR en NV Empatec
Bijlage 2. Memo kwartaalrapportage Q2-2023 van GR en NV Empatec
43Hulpfonds bestaanszekerheidBijlage 1. Beleidsregels tijdelijk noodfonds 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
Bijlage 2. Tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke initiatieven 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
42Verplaatsing carpoolterrein Bolsward-West naar rotonde nabij aansluiting Exmorraweg op N 359Bijlage 1. Bijlage bij Informatie raad carpool bolsward
42Tweede KamerverkiezingenBijlage - Locaties verkiezingsborden
42Trillingshinder NijesylBijlage - Uitgaande brief aan Dorpsbelang Oosthem
42Vijfde tranche subsidie fase 2.2 project Warm HeegBijlage 1. Subsidiebeschikking
Bijlage 2. Verslag stuurgroep vergadering 11 juli 2023
Bijlage 3. Bijlage bij verslag Warm Heeg tweede kwartaal 2023 fase 2.2
41Vaststellen nieuwe regelingen AV - Frieso 2023 en tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering 2023Bijlage 1. Regeling collectieve zorgverzekering AV-Frieso 2023
Bijlage 2. Regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering gemeente Súdwest-Fryslân 2023
41Besluit tot wijziging beleidsregels bijzondere bijstand 2020Bijlage 1. Wijzigingen B-nummers
41(Deel)structuurvisie Workum ZuidBijlage 1. (deel)structuurvisie Workum Zuid
Bijlage 2. Bijlage 1 haalbaarheid beleid en milieu- en omgevingsaspecten
Bijlage 3. Bijlage 2 spve Workum Zuid
41Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2022Bijlage 1. jaarverslag commissie bezwaarschriften 2022
41Financiering van de uitvoering van de jeugdwet
41Septembercirculaire 2023Bijlage 1. Notitie septembercirculaire 2023
Bijlage 2. Septembercirculaire
Bijlage 3. Uitdraai Pauw
41Meicirculaire 2023Bijlage 1. Notitie meicirculaire
Bijlage 2. Meicirculaire 2023
Bijlage 3. Resolutie VNG
Bijlage 4. Uitdraai Pauw
41Voortgangsrapportage RES 1.0 FryslânBijlage 1. Voortgangsrapportage RES 1.0 Fryslân
Bijlage 2. Begeleidende brief bij voortgangsrapportage
40Afronding participatietraject woningbouw Scharnegoutum-Noord en instemmen met de Nota van UitgangspuntenBijlage 1. Participatierapport
Bijlage 2. Nota van Uitgangspunten
40Afronding participatietraject woningbouw Boazum en instemmen met de Nota van UitgangspuntenBijlage 1 - Nota van Uitgangspunten
40Afronding participatietraject woningbouw Folsgare en instemmen met de Nota van UitgangspuntenBijlage 1 - nota van uitgangspunten
40Afhandeling motie van 17 november 2022 over informatievoorziening en (besluitvormings)processen GR Fryslân-WestBijlage 1 - Motie raad d.d. 17 november 2022
Bijlage 2 - Actieve info d.d. 20 december 2022
39Update Pilot Leve de vereniging - Underweis yn Súdwest
38Intentieovereenkomst herontwikkeling Zuiderkerk te Sneek
38Uitstel start proef autoluwe binnenstad Sneek
37Jaarrekening 2022 Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West en NV EmpatecBijlage 1- Aanbiedingsbrief vanuit GR
Bijlage 2 - Besluit AB vaststelling jaarrekening GR
Bijlage 3 - Jaarstukken 2022 GR Fryslân-West
Bijlage 4 - Jaarstukken 2022 NV Empatec
31Extra bijdrage Lokale Omroep t.b.v. experimentele samenwerkingBijlage 1 - Presentatie – Samen brengen we de regio dichterbij – experimentele samenwerking
Bijlage 2 - Voorlopig besluit op aanvraag subsidie Stichting Lokale Media-instelling Súdwest-Fryslân
30Cliëntervaringsonderzoeken Sociaal Domein 2022Bijlage 1 - Publieksrapport Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein 2022
Bijlage 2 - Rapport Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022
Bijlage 3 - Rapport Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2022
Bijlage 4 - Rapport Cliëntervaringsonderzoek Participatiewet 2022
Bijlage 5 - Rapport Cliëntervaringsonderzoek Gebiedsteams 2022
30Waterstofhub BolswardBijlage 1 - Infographic Energiestad Bolsward
Bijlage 2 - Position paper waterstofhub Bolsward
30Stand van zaken uitwerking transitievisie warmte
30 Subsidieverstrekking 2022Bijlage 1 - Overzicht verstrekte subsidies 2022
Bijlage 2 - Afschrift Amendement
Bijlage 3 - Afschrift brief Rekenkamer
30 Bestuursrapportage april, mei, juni 2023Bijlage - Bestuursrapportage april, mei, juni 2023
30Gezondheidslandschap SWF
30Jaarverslag 2022 Stichting Sociaal CollectiefBijlage - Jaarverslag 2022 Stichting Sociaal Collectief
30WoodbrookersBijlage - Brief van Sociaal Domein Fryslân - stand van zaken jeugdhulpplus
30Rapportage 2023-Q1 en prognose 2023 van de GR Fryslan-West en Empatec N.V.Bijlage 1 - Rapportage 2023-Q1 en prognose 2023 GR Fryslân-West en Empatec N.V.
Bijlage 2 - Aanbiedingsbrief
30Intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling IJsbrechtum
29Verkoopproces voormalige gemeentekantoor IJlst
29Overzicht ontwikkelingen op vier locaties in het noorden en noordwesten van Sneek
28Watercampagne 'Waterregulering!? Laten we er ff in duiken'Bijlage - Campagne posters
28Vierde tranche subsidie fase 2.2 project Warm HeegBijlage 1 - Subsidiebeschikking
Bijlage 2 - Verslag stuurgroep vergadering 17 april 2023
Bijlage 3 - Bijlage bij verslag Warm Heeg eerste kwartaal 2023 fase 2.2
28Verkeersbesluit proef autoluwe binnenstad SneekBijlage 1 - Verkeersbesluit proef autoluwe binnenstad Sneek
Bijlage 2 - Verkeersbesluittekening proef autoluwe binnenstad Sneek
28Onderzoek Ombudsman huisuitzettingenBijlage 1 - Rapport Nationale ombudsman en Kinderombudsman - Als de overheid niet thuis geeft - jan. 2023
Bijlage 2 - Brief aan Ombudsman – reactie op het rapport – juli 2023
28Inspectierapport Gezondheidszorg en JeugdBijlage 1 - Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; Gebiedsteams in Súdwest-Fryslân.
Bijlage 2 - Aanbiedingsbrief vastgesteld rapport Súdwest-Fryslân
27Werkbezoek Tallinn en HelsinkiBijlage - Informatie studiereis Helsinki en Tallinn (6, 7 en 8 september)
27Doelgroepenverordening wonen 2023Bijlage - Concept Doelgroepenverordening Wonen 2023
26Friese samenwerking t.b.v. het Integraal Zorgakkoord (FrIZA)Bijlage - Communicatie regiobeeld en regioplan in het kader van het IZA
26Wachtlijst Beschut WerkBijlage - Motie Wachtlijst beschut werk d.d. 17 november 2022
26Onderzoeksrapport 'Participatievoorziening Beschut werk' naar de oorzaken van de wachtlijstBijlage 1 - Onderzoeksrapport Participatievoorziening Beschut werk
Bijlage 1 - Kwantitatieve analyse
Bijlage 2 - Persbericht opbrengsten onderzoek
26Energiecompensatiefonds 2022Bijlage - Energiecompensatie 2022 regeling
26 Herontwikkeling en opwaardering IJlsterkade te SneekBijlage - Tekening exploitatiegebied
26Gebruik gegevens energietoeslag
26Informatieverstrekking door Lidl over de supermarkt in BolswardBijlage - Brief Lidl 25 mei 2023
25Nieuwbouw Kultuerhús Klameare WorkumBijlage 1 - Projectplan nieuwbouw Kultuerhús Klameare Workum
Bijlage 2 - Programma van eisen
Bijlage 3 - Ruimte studie nieuwe Klameare
25Vaststellen Regeling Reiskosten Voortgezet Onderwijs schooljaar 2022-2023 en 2023-2024Bijlage - Nadere regels reiskosten Voortgezet Onderwijs schooljaar 2022-2023 en 2023-2024
25Jaarrapportage Kernenbeleid 2022Bijlage 1 - Infographic
Bijlage 2 - Kernenbeleid - Jaaroverzicht 2022
25Aanvraag omgevingsvergunning geitenhouderij Scharnegoutum
25Terugkoppeling cijfers klachtencommissie Jeugdwet en Regionale geschillencommissieBijlage 1 - Reglement geschillencommissie SWF
Bijlage 2 - Klachtenregeling Jeugd
25Herbenoemen voorzitter en leden Klachtcommissie Jeugd voor de termijn van 4 jaarBijlage - Klachtenregeling Jeugd
25Fusie Effect Rapportage (FER) Woudsend en HeegBijlage 1 - Aanbiedingsbrief FER Woudsend en Heeg
Bijlage 2 - FER Woudsend
Bijlage 3 - FER Heeg
Bijlage 4 - Uitgaande brief FER Woudsend en Heeg Stichting Palludara
Bijlage 5 - Uitgaande brief FER Woudsend en Heeg Bisschop Möller Stichting
25Toelichting jaarverslag 2022 kinderopvangBijlage - Jaarverslag kinderopvang Súdwest-Fryslân in 2022
25Verplaatsing Poiesz KoudumBijlage 1 - Effectenonderzoek
Bijlage 2 - Detailhandelstructuurvisie
24Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG)Bijlage 1 l Concept Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG)
Bijlage 2 l Bijlagendocument bij concept FPLG
Bijlage 3 l Brief GS aan gemeenten (9 mei 2023)
Bijlage 4 l Conceptbrief reactie FPLG gezamenlijke Friese gemeenten
Bijlage 5 l Conceptbrief reactie FPLG specifieke aanvullende reactie SWF
Bijlage 6 l Conceptbrief reactie FPLG vanuit de Veenweidepartners
23Subsidieregeling museaBijlage 1 - Conceptregeling Musea
Bijlage 2 - Concept reglement museumcommissie
23Voortgang dementievriendelijke gemeenteBijlage - Dementiescan gemeente Súdwest-Fryslân
23Evaluatie Simmer yn Súdwest
22Kernenaanpak woningbouw OudegaBijlage - Eindrapportage ‘verkenning woonlocaties Oudega’
22Vrijlaten van giftenBijlage 1 - Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2023 gemeente Súdwest-Fryslân
Bijlage 2 - Advies van de Cliëntenraad Werk en Inkomen
Bijlage 3 - Motie vrijstelling informatieplicht Participatiewet 18 november 2021
21Ontwerpwijzigingsplan 'Littenserbuorren 6 te Wommels'
21Visiedocument FUMO 2028Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Kadernota 2024-2028 en herijkte missie en visie
Bijlage 2 - Visiedocument FUMO 2028
Bijlage 3 - Brief Proces herijkte missie en visie FUMO
Bijlage 4 - Verslag vergadering AB FUMO 27 oktober 2022
Bijlage 5 - Uitgaande brief college aan FUMO
Bijlage 6 - Motie gemeente Noardeast-Fryslan
21Ontwerpbestemmingsplannen 'Buitengebied Súdwest-Fryslân I' en 'Buitengebied Súdwest-Fryslân II'
21Aanleg aardgastransportleiding Oppenhuizen - BozumBijlage 1. - Brief van Vermilion d.d. 14 maart 2023
Bijlage 2. - Kaart met tracé aardgastransportleiding Oppenhuizen - Bozum
Bijlage 3. - Brief van college aan Vermilion
Bijlage 4. - Brief van Vermilion aan de omgeving leiding 30 maart 2023
20Uitkomst clusteronderzoek gymzalen Witmarsum-Arum ihkv Plan van Aanpak Mulieronderzoek 2018Bijlage 1 - Toekomstbestendig binnensportaccommodaties cluster Witmarsum-Arum
Bijlage 2 - Projectplan Initiatief ontmoetingsplaats Witmarsum
Bijlage 3 - Mulieronderzoek ‘Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân’
20Collectief Onderwijszorgarrangement SWF/Fultura/Renn4
19Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023Bijlage - Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023
18Aanpassingen in de Planning & Control-cyclusBijlage - De Planning & Control-cyclus, Planning voor het kalenderjaar 2023
17Jaaroverzicht klachten 2022Bijlage - Jaaroverzicht klachten 2022
17Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2022Bijlage - Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTHup) 2022
17Economisch actieplanBijlage 1 - Eindversie Economisch actieplan Súdwest-Fryslân
Bijlage 2 - Foto Súdwest-Fryslân maart 2022 (analyse E&E advies)
17Subsidieverstrekking Warm Heeg - Proeftuin Aardgasvrije WijkenBijlage 1 - Subsidieverstrekking
Bijlage 2 - Verslag stuurgroep vergadering 24 januari 2022
Bijlage 3 - Verslag Warm Heeg vierde kwartaal 2022 fase 2.2
16Afronding intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Melkvaart fase 2 MakkumBijlage 1 - uitwerking 1e fase stedenbouwkundige plan “Simmerfjild”
Bijlage 2 - participatieplan
Bijlage 3 - uitgangspuntennotitie
Bijlage 4 - concept stedenbouwkundig plan 'Simmerfjild' met mogelijke 2e fase
16Regionale Woondeal Provincie - Rijk - Woonregio Zuidwest-FrieslandBijlage - Tekst Regionale Woondeal Provincie – Rijk - Woonregio Zuidwest-Friesland
15Toekomstig Waterbeheer
15Voortgang en projectleider Groene Sporthart Bolsward
15Parameters en GrondprijzenBijlage - Grondprijsbrief 2023
15Plan van Aanpak Proef autoluwe binnenstad SneekBijlage - Plan van Aanpak Proef autoluwe binnenstad Sneek
14Regeling sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026Bijlage 1 - Gezond en Actief Leven Akkoord
Bijlage 2 - Brief VNG Gezond en Actief Leven Akkoord en aanvragen SPUK
Bijlage 3 - Brede regeling combinatiefunctie; bestuurlijke afspraken
Bijlage 4 - Hoofdlijnen sportakkoord II
Bijlage 5 - Exceloverzicht Financiën
14Actieplan Súdwest-Fryslân bouwtBijlage - Actieplan Súdwest-Fryslân Bouwt
14Aanwijzing loco secretarisBijlage - Aanwijzing loco-gemeentesecretaris-vervanging algemeen directeur gemeente Súdwest-Fryslân 2023
14Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2023Bijlage - Geheimhoudingsprocotol gemeente Súdwest-Fryslân 2023
14Subsidieregeling SporthulpmiddelenBijlage - Regeling Sporthulpmiddelen
Bijlage - Indicatie kosten in praktijk
14Factsheet woningbouwBijlage I Factsheet woningbouw
13Vaststelling Omgevingsprogramma Wonen & ZorgBijlage - Omgevingsprogramma Wonen & Zorg
13Jaarrekening 2021 en begroting 2023 openbaar onderwijsBijlage 1 - Jaarrekening 2021 RSG Magister Alvinus
Bijlage 2 - Begroting 2023 RSG Magister Alvinus
Bijlage 3 - Jaarrekening 2021 stichting KyK (deel Odyssee)
Bijlage 4 - Controleverklaring jaarrekening 2021 stichting KyK (deel Odyssee)
Bijlage 5 - Jaarrekening 2021 stichting KyK (deel Gearhing)
Bijlage 6 - Controleverklaring jaarrekening 2021 stichting KyK (deel Gearhing)
Bijlage 7 - Begroting 2023 stichting KyK
Bijlage 8 - Uitgaande brief openbaar onderwijs RSG Magister Alvinus
Bijlage 9 - Uitgaande brief openbaar onderwijs stichting KyK
13Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls 5e tranche voor de WoonregioBijlage 1 - Aanbiedingsbrief aanvraag subsidie Woonregio Súdwest-Fryslân
Bijlage 2 - Brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken over aanvraag WBI van Súdwest-Fryslân
Bijlage 3 - Steunverklaring Provincie Fryslan (vastgesteld in GS op 14 maart 2023)
Bijlage 4 - Projectplan Woonregio Súdwest-Fryslân
13Jaarrapportage 2022 en Jaarplan 2023 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)Bijlage - Rapportage 2022 en Jaarplan 2023 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)
13Jaarverslag integriteit 2022Bijlage - Jaarverslag integriteit 2022
13Subsidieregeling 'Bûten gewoan bewege!'Bijlage 1 - Subsidieregeling 'Bûten gewoan bewege!'
Bijlage 2 - Visie op bewegen in de openbare ruimte ‘Bûtengewoan bewege yn Súdwest-Fryslân'
13DataFryslânBijlage - Data Fryslân koers 2023
Bijlage 2- Jaarverslag 2021
Bijlage 3- Jaarverslag 2022
12Jaarplan riolering 2023
11Resultaten enquête autoluwe binnenstad SneekBijlage 1 - Samenvatting enquête autoluwe binnenstad Sneek
Bijlage 2 - Nieuwsbrief autoluwe binnenstad Sneek
Bijlage 3 - Infographic autoluwe binnenstad Sneek
11Zwembad Vitaloo te Bolsward
10Bestuursrapportage november, december 2022Bijlage - Bestuursrapportage november, december 2022
10Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022Bijlage - Jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022
10Ontwerpbestemmingsplan 'Makkum - locatie Tichelaar'
9Visietraject Gastvrijheidseconomie Súdwest-Fryslân 2030Bijlage - Startdocument 'visie Gastvrijheidseconomie Súdwest-Fryslân 2030'
8Ontwerpbestemmingsplan, -beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde Wet geluidhinder Harinxmaland fase 2A1Bijlage - Ontwerpbestemmingsplan (inc. nota inspraakreacties en ontwerpbeeldkwaliteitsplan)
8Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke instellingenBijlage I - Reactienota ingediende zienswijzen
Bijlage II - Subsidieregeling energiecompensatie 2022
8Concept 2de Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-WestBijlage I - Uitnodiging voorlichtingsavond voor de raden
Bijlage II - Begeleidende brief van het dagelijks bestuur van de GR F-W
Bijlage III - Motivatie bij het besluit van het dagelijks bestuur GR F-W
Bijlage IV - Concept 2e Wijzigingsbesluit GR F-W
Bijlage V - Toelichting Concept 2e Wijzigingsbesluit GR F-W
8Voortgezet Onderwijs (VO) campus SneekBijlage I - Aanbiedingsbrief VO campus Sneek
Bijlage II - Positioneringspaper VO campus Sneek
Bijlage III - Uitgaande brief CVO VO campus Sneek
Bijlage IV - Uitgaande brief RSG VO Campus Sneek
8Museum Maand NovemberBijlage I - Museum Maand November subsidieaanvraag DEF
Bijlage II a - Subsidiebeschikking U23.000770
Bijlage II b - Subsidiebeschikking U23.000771
8Decembercirculaire 2022Bijlage I - Notitie decembercirculaire 2022
Bijlage II - Decembercirculaire 2022 gemeentefonds
Bijlage III - Uitdraai Pauw
7Lening aan St. Skarsweagen voor aankoop It Foarûnder
7Besluit tot wijziging van artikel 24 van de Nadere regels Wet Maatschappelijke OndersteuningBIjlage - Nadere regels Wmo- wijzigingsbesluit
7Kernenaanpak woningbouw BlauwhuisBijlage - Kernaanpak woningbouwprogramma Blauwhuis
7Deelname aan de regionale Friese Energie Tafel (versteviging en verbreding RES)Bijlage - Brief verzoek colleges-ab Friese Energietafel
Bijlage 1 - Samenwerkingsdocument ‘Friese Energietafel; Verbinden_ Vergroenen_ Versnellen' NL
Bijlage 2 - Samenwerkingsdocument ‘Friese Energietafel; Verbinden_ Vergroenen_ Versnellen’ FR
Bijlage 3 - Samenwerkingsovereenkomst tussen de overheden
Bijlage 4 - Raming en dekking jaarlijkse kosten
5Plan van aanpak Groene Sporthart BolswardBijlage I - Plan van aanpak Het Groene Sporthart Bolsward
Bijlage II - Uitwerking gebiedsvisie Sporthart Bolsward
5Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2023 (VTHup 2023)Bijlage - Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2023
5Rapportage Q3 en prognose 2022 van de GR Fryslân-West en NV EmpatecBijlage - Kwartaalrapportage Q3-2022 incl. prognose 2022 GR F - W en Empatec NV
5Aanpak menstruatie-armoede
5Achtergrondinformatie onderwijsachterstandenbeleidBijlage I - Nieuwsbrief Lokaal Educatieve Agenda (juli 2022)
Bijlage II - Speerpunten GOAB 2023-2026 (gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid)
Bijlage III - Uitvoeringsnotitie onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022
5Aanzet uitvoeringsprogramma ontmoetingsplaatsen 2023-2033 op hoofdlijnenBijlage I Aanzet uitvoeringsprogramma ontmoetingsplaatsen 2023-2033 op hoofdlijnen
4Vrijmaken investeringsgeld voor vervanging kapitaalgoederen 2023
4Acquisitieplan particuliere archieven en collecties 2022-2025Bijlage - Acquisitieplan particuliere archieven en collecties 2023 - 2025
4Bestuurlijke fusie tussen stichting Palludara en stichting CBO De GreidenBijlage I - Brief voorgenomen juridische fusie schoolbesturen
Bijlage II - FER Palludara en De Greiden
Bijlage III - Uitgaande brief bestuurlijke fusie stichting Palludara
Bijlage IV - Uitgaande brief bestuurlijke fusie stichting CBO De Greiden
4Kindmonitor 0-12 jaarBijlage I - Friese cijfers naar achtergrondkenmerken
Bijlage II - Gebiedscijfers 4-12 jaar Súdwest-Fryslân
Bijlage III - Gemeentelijke cijfers 0-3 jaar
Bijlage IV - Gemeentelijke cijfers 4-12 jaar Súdwest-Fryslân
Bijlage V - Rapport Als je het ons vraagt
Bijlage VI - Persbericht Kindmonitor 2022
4Verkeerssituatie Offingawier
3Ontwerpbestemmingsplan Hindeloopen
3The Passion Hemelvaart 2023
3Stremming PM tunnel A7 Sneek - Joure
2Aanvullende informatie aangenomen moties Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân (bij provincie en Wetterskip)
2Besluit instellen beroep Wijzigingsbesluit Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen e.o.
2Voortgang deelname windpark Nij Hiddum HouwBijlage I Notitie 'Voortgang NHH december 2022 v4'
51Grondoverdracht en realisatie parkeerplaatsen woningbouw Sélânswei te Raerd
51Presentatieafspraken Woonzorg Nederland en Súdwest-FryslânBijlage - Prestatieafspraken 2023-2024- Woonzorg Nederland in Súdwest-Fryslân
51Tijdelijke huisvestiging statushouders - vier gezinnen in Pingjum
51Stand van zaken uitwerking Transitievisie WarmteBijlage I - Motie 1
Bijlage II - Motie 2
Bijlage III - Motie 3
51Ontwerpfase bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan waterwoningen HoukepoortBijlage I - Nota inspraakreacties waterwoningen Houkepoort
Bijlage II - Ontwerpbestemmingsplan Sneek – waterwoningen Houkepoort
Bijlage III - Ontwerp beeldkwaliteitsplan
51Ruimtelijke spoor Soprema IJlst
51Evaluatie opkomstbevorderende campagne gemeenteraadsverkiezingen 2022Bijlage I - Evaluatie opkomstbevorderende campagne gemeenteraadsverkiezing 2022
Bijlage II - Rapport 'De lokale niet-stemmer'
51Voortgang bedrijventerrein de Hemmen III te Sneek
51Jaarschijf prestatieafspraken sociale huur 2023Bijlage - Jaarschijf prestatieafspraken 2023
51Eindverantwoording Ontwikkelagenda, subagenda Duurzame OntwikkelingBijlage - Eindverantwoording Ontwikkelagenda Programma Klimaatagenda
51Voortgang Brede Verkenning en Businesscase Werkleerbedrijf GR Fryslân-West
51Coronasteun aan charterschepen met vaste ligplaats gemeentelijke havens
50Evaluatie regeling Topsportfonds
50Voorschot op energietoeslag 2023
50Aanpassen eenmalige energietoeslag 2022Bijlage - Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Sudwest-Fryslan -3
50Jaarverslag hûs en hiem 2021 en verslag college inzake omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsing 2021Bijlage I - Jaarverslag hûs en hiem 2021 van de lokale adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Súdwest-Fryslân
Bijlage II - Verslag burgemeester en wethouders inzake omgang met welstandsadviezen in 2021
49Stand van zaken Flexaterrein
49Evaluatie Sneekweek 2022Bijlage - Rapport evaluatie Sneekweek 2022
Bijlage - Onderzoeksrapport Bezoekersimpact Sneekweek
48Funderingsaanpak Veenweidegebied FryslânBijlage - Persbericht Funderingsaanpak loket, onderzoekssubsidie en garantstelling
48Corrigeren/ aanvullen btw op krediet bouw basisschool De Oanrin te Arum
48Sociaal jaarverslag 2021Bijlage I - Sociaal jaarverslag 2021
Bijlage II - Personeelsmonitor 2021
48Deelname aan de Friese Aanpak 2023-2024 (Omgevingswet)Bijlage - Programmaplan De Friese Aanpak 2023-2024
48Bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO)Bijlage I - Bestedingsplan NPO
Bijlage II - Raming NPO
Bijlage III - Subsidieregeling NPO
47Gevolgen Oekraïne-oorlog voor het bedrijfsleven
47Intentieovereenkomst voor het heroriëntatie van het woningbouwproject de Finke te Koudum
47Gebiedsontwikkeling Workum Zuid - Ruimtelijke programma en grondaankoop
47Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023Bijlage - Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023
47Update integrale aanpak vluchtelingen
46Bestuursrapportage september, oktober 2022Bijlage - Bestuursrapportage september, oktober 2022
46Wijzigen leeftijdsgrens kostendelersnorm Participatiewet c.a.
46Rapportage Q2 en Prognose 2022 van de GR F-W en Empatec N.V.Bijlage - Rapportage Q2 en prognose 2022 GR F-W en Empatec N.V.
45Aanpassing beleidskader kleine windturbines
45Gladheidsbestrijding- jaarverslag winter 2021-2022 en uitvoeringsplan winter 2022-2023Bijlage - Rapport Gladheidsbestrijding jaarverslag winter 2021-2022 en uitvoeringsplan winter 2022 -2023
44Tijdelijke opschorting vergunningverlening Wet natuurbescherming onderdeel stikstofBijlage - Brief aan Gedeputeerde Staten van Fryslân (gezamenlijk met De Fryske Marren)
44Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan Oosthem - Ald Rien fase 2Bijlage I - Nota inspraakreacties
Bijlage II - Ontwerpbestemmingsplan
Bijlage III - Ontwerp beeldkwaliteitsplan
43Septembercirculaire 2022Bijlage - Septembercirculaire 2022 van het Rijk
Bijlage - Notitie septembercirculaire 2022 gemeente SWF
Bijlage - Uitdraai PAUW
42Ontwerp bestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde Wet geluidhinder voor Het Perk SneekBijlage I - Ontwerpbestemmingsplan
Bijlage II - Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
42Brief aan minister Van der Wal - Veegbesluit I Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgevingBijlage - Brief aan de minister (met bijlage)
Bijlage - Aanvullende informatie over het gebied de Fûgelhoeke, het gebiedsproces Idzegea en gebiedsproces Brekkenpolder
41Hemelumer HoeveBijlage - Uitspraak Raad van State 12 oktober 2022
41Uitwerking motie eenmalige inzet oud papier middelenBijlage I - afschrift motie
Bijlage II - Afschrift aangepaste regeling Kernenfonds
41Geactualiseerd Mantelzorgbeleid 2022-2026Bijlage I - Infografic mantelzorgbeleid 2022-2026
Bijlage II - Advies van de adviesraad Sociaal Domein (voorheen adviesraad Wmo)
Bijlage III - Reactiebrief van het college
41Oeverbeheer Friese vaarwegenBijlage I - Notitie uitwerking fase 2
Bijlage II - Vastgestelde beslisboom
Bijlage III - Overzicht arealen
Bijlage IV - Notitie oeverfonds
41Onderzoek mogelijkheid dependance HBO
41Ophoging Bestuursovereenkomst Noodopvang Heeg
41Ontwikkelingen Implementatieplan Werkleerbedrijf Fryslân-West
41Verlengen verkoopverbod lachgas in openbare inrichtingenBijlage - Aanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas
41Bestuursrapportage juli, augustus 2022Bijlage - Bestuursrapportage juli, augustus 2022
41Concept-gebiedsvisie en ambitie De Potten bij SneekBijlage I - Concept-gebiedsvisie De Potten - versie 26 september 2022
Bijlage II - Enquête 1 I vragenlijst
Bijlage II - Enquête 1 I analyseresultaat
Bijlage II - Enquête 2 I vragenlijst
Bijlage II - Enquête 2 I analyseresultaat
41Formalisering toetreding Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
40Voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw
39Voortzetten contract met Gazprom (huidige SEFE Energy)
38Voorontwerp bestemmingsplan Sneek - Harinxmaland fase 2A1
37Subsidieregelingen 'Een jaarrond cultuur' en 'Leve de vereniging'Bijlage - Subsidieregeling 'Een jaarrond cultuur' en subsidieregeling 'Leve de vereniging'
36Invoering vergisrechtBijlage - Beleidsregels boete sociale zekerheidswetten gemeente Súdwest-Fryslân 2022
36Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied FryslânBijlage 1 - Ontwerp-Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân
Bijlage 2 - Advies Friese Funderingstafel

Bijlage 3 - Persbericht Ontwerp-Funderingsaanpak Friese Veenweidegebied
35Bestuursrapportage april, mei, juni 2022Bijlage - Bestuursrapportage
35Meicirculaire 2022Bijlage I - Meicirculaire 2022 van het Rijk
Bijlage II - Notitie meicirculaire 2022 gemeente SWF
Bijlage III - Handleiding SWF gemeentefonds 2022
Bijlage IV - Uitdraai PAUW
35Corona gezondheidsmonitor jeugdBijlage - Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Zie ook