Contact

Toezeggingen raad en raadscommissies

Soms worden toezeggingen die in de raad of in de commissies  zijn gedaan door de burgemeester of het college schriftelijk afgedaan.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde toezegging? Ga dan naar de website van archiefweb.

Commissie Boarger en Mienskip (BM)

Datum OnderwerpBijlage
09-09-2020Onderzoek naar toekomstigbestendigheid van het zwembad Vitaloo in Bolsward
20-08-2020Evaluatie Sociaal Domein Fryslân
23-06-2020Informatieve bijeenkomst Samenwerking en versterking musea SWF - overzicht aantal vast medewerkers/fte's per museum
17-06-2020Rapporteren over Súdwest Werkt
17-06-2020Inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen - borging kwaliteitscriteria
17-06-2020Inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen - keuzevrijheid
17-06-2020Inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen - risico's
08-04-2020Aanvraag vangnetuitkering 2019
13-05-2020Taalbelied Frysk en mearBijlage I - Aanbevelingen Taalbeleid Fries gemeente Súdwest-Fryslân (2018)
Bijlage II - Enquête Fries voor inwoners (Reacties)
Bijlage III - Enquête Frysk voor raadsleden (Reacties)
Bijlage IV - Enquête Frysk medewerkers (Reacties)
13-05-2020Krediet voor de tafel van Makkum
08-04-2020Vangnetuitkering 2018Bijlage - Brief Rechtbank Noord Nederland l Beroep afwijzing Vangnetuitkering 2018
08-04-2020Modelspoormuseum
11-03-2020Mantelzorg
12-02-2020Stand van zaken nieuwsbrief Right to challenge
12-02-2020Aanpak wachttijden en werkwijze gebiedsteams
12-02-2020IKA
12-02-2020Plan van aanpak nieuw beleid voor Ontmoetingsplaatsen
12-02-2020Plan van Aanpak Vrijwillige Inzet | onderdeel Speerpunt Kracht van de Samenleving
12-02-2020Inventarisatie + foto's stenen dug-outsBijlage I - Inventarisatie stenen dug-outs
Bijlage II - foto's stenen dug-outs
12-02-2020Sportvelden en Mulier onderzoek
12-02-2020Sportcarrousel en hockeyvelden
12-02-2020Loden leidingen; lood in drinkwaterBijlage - Lood in drinkwaterleidingen
Bijlage - brief ambtenaren VGZ lood in drinkwater
Bijlage - Stroomschema Lood
04-12-2019Jaarstukken GR Fryslân-West en NV EmpatecBijlage - Begeleidende brief jaarstukken 2018 GR en NV en 1e begroting 2020
Bijlage - GR Fryslân-West Jaarstukken 2018
Bijlage - NV Empatec Jaarstukken 2018
04-12-2019Bestuursrapportage oktober 2019 | Verdiepende definitie verblijf
04-12-2019Brief EmpatecBijlage - Brief Empatec
04-12-2019Verordening Adviesraad WMO en Jeugd Súdwest-Fryslân
07-11-2019Proces Mulieronderzoek
18-09-2019Aanpak voor het verhogen van de vaccinatiegraad
22-05-2019Resultatie geïntegreerde indicatiestelling
24-04-2019Visievorming museale instellingen gemeente Súdwest-Fryslân | reactie 26 november 2019
24-04-2019Visievorming museale instellingen gemeente Súdwest-Fryslân | reactie 26 september 2019
19-06-2019Analyse structurele tekort leerlingenvervoer
22-05-2019Matchen uitkeringsgerechtigden op vacatures
22-05-2019Pilot geïntegreerde indicatiestelling
22-05-2019Jaarstukken 2018
22-05-2019Jaarstukken 2018 - Onderwijsachterstandenbeleid
22-05-2019Jaarstukken 2018 - Gezond in de Stad
13-02-2019Wachtlijsten
13-02-2019Mantelzorgpas
28-11-2018Besteding extra gelden armoedebestrijding
28-11-2018Bestuursrapportage augustus-september 2018

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

DatumOnderwerpBijlage
08-09-2020Webinar over SDG's
08-09-2020Visiedocument Friese Energie Alliantie (FEA)Bijlage - Visiedocument
22-06-2020Herinrichting binnenstad Bolsward
22-06-2020Onderzoek haalbaarheid aquaduct Bolsward
22-06-2020Ontwikkeling 21 woningen in Koudum locatie De Welle en Wetterbies
16-06-2020Realiseren supermarkt en parkeerterrein + verplaatsen van de weg op en nabij het perceel Snekerstraat 9a Bolsward
16-06-2020Klimaatagenda
12-05-2020Uitkomsten van het onderzoek naar Restwarmte in BolswardBijlage - Haalbaarheidsstudie restwarmte Bolsward
12-05-2020Integrale visie voor Sneek
12-05-2020Energiesprong SWF
12-05-2020Bolsward-West
12-05-2020Gruttomonitor 2012-2019Bijlage - antwoorden rondvraag Gruttomonitor 2012-2019
07-04-2020Omgevingsproces Lidl BolswardBijlage l Communicatieoverzicht proces Lidl
07-04-2020Ivige Leane 24, vergelijkbare plannen in de directe omgeving
07-04-2020Opsomming acties om de raadpleging over de RES te maximaliseren
07-04-2020Startnotitie bestemmingsplan bedrijventerrein De Hemmen I en II in Sneek
10-03-2020Wijziging bp tbv kleiwinning hegewiersterfjild nabij Kimswerd l overlast en overeenkomst
10-03-2020Wijziging bp tbv kleiwinning hegewiersterfjild nabij Kimswerd l drogestofgehalte en co2 opname
11-02-2020Plan Lidl Bolsward en integrale gebiedsvisie
11-02-2020Bestemmingsplan Sneek-Harinxmaland Fase 1C en 1F
07-01-2020Gesprek ondernemers Brêgefinne over verbreding weg Brêgefinne
07-01-2020Presenteren nieuwbouwplannen Nij Ylostins door Elkien
07-01-2020Bestemmingsplan 'Dorpen midden/oost gemeente SWF'
03-12-2019ASR-gebouw Woudsend voorbereidingskrediet
03-12-2019Vaststellen bestemmingsplan Sneek-Flexaterrein
05-11-2019Ynspraak útgongspuntennotysje Bûtengebiet
24-09-2019Brêgefinne UitwellingergaBijlage - Planning bestemmingsplan Dorpen midden/oost gemeente SWF
24-09-2019Evaluatie Ruimte voor de Zon en pilot MienskipsEnergie
24-09-2019Speerpunt 33 is oranje in Bestuursrapportage mei 2019
17-09-2019Verkeersmaatregelen bedrijventerrein Houkesloot
17-09-2019Realiseren cafetaria groenstrook nabij Middelzeelaan 8 te Sneek
17-09-2019Aankoop grond Bolsward-oost voor woningbouwBijlage - Bolsward structuurvisie 2010
25-06-2019Douche- en toiletgebouw Uitwellingerga
25-06-2019Invulling van de Finke Koudum
25-06-2019Herijking Detailhandelsstructuurvisie - nadere info dienstenrichtlijnBijlage - Retailagenda risico inventarisatie diensentrichtlijn juni2019
21-05-2019Nij Ylostins
21-05-2019Bestuursrapportage DSO januari, februari en maart 2019
23-04-2019Duurzaamheidsprijs
23-04-2019Duurzaamheidsprijs ondernemersBijlage folder ondernemersprijs
23-04-2019Woonbeleid 2019Bijlage 1 Woonbeleid plannen
Bijlage 2 Woonbeleid initiatieven
Bijlage 3 Overzicht plannen n.a.v. raadsvragen
Bijlage 4 Initiatieven
23-04-2019Verslagen sessies marktpartijenBijlage 1 - Powerpointpresentatie sessie marktpartijen
Bijlage 2 - Mentimeter uitkomst sessie marktpartijen
Bijlage 3 - Verslag bijeenkomst sessie marktpartijen 19 februari
23-04-2019Startnotitie stadsboerderij Ivige Leane 24 te Loënga
26-03-2019Bestemmingsplan Hemelumer Hoeve
26-03-2019Evaluatie GVVP
19-03-2019Huurverhoging
12-02-2019Afval van kringloopwinkels februari
12-02-2019Zorgboerderij Op 'e Timpe te HieslumRapport Zorgboerderij Op 'e Timpe
12-02-2019Toelichting klimaatadaptieve maatregelen Stadslaan IJlst
12-02-2019Bouw bedrijfspand op perceel De Opper 10 te Heeg Tekening oppervlakte - De Opper Heeg
12-02-2019Ontsluiting Stavoren, onderdeel rondweg Warns
27-11-2018Stand van zaken grondbeleid
27-11-2018Belanghebbenden 2e woning Hindeloopen
27-11-2018Afval van kringloopwinkels november
27-11-2018Bomenkap jachthaven Heeg

Commissie Bestjoer en Finânsjes (BF)

DatumOnderwerpBijlagen
10-09-2020Toelichting Investeringsagenda per onderdeel
10-09-2020Afronding Centrale Huisvesting
10-09-2020Bestuursrapportage mei 2020
10-09-2020Beschikbaar stellen krediet voor aankoop MFA De Treffe in Warns
18-06-2020Onderbouwing cultuur historische waarde oude recreatiesluis Kornwerderzand
18-06-2020Herinrichting Stationsgebied Sneek
18-06-2020Hus en Hiem - inzicht verwachte effecten corona-crisis
18-06-2020Hus en Hiem - verslag vergadering flexaterreinBijlage - Advies W20SWF214-1 FLEXA terrein
18-06-2020Hus en Hiem - nadere onderbouwing
18-06-2020Hus en Hiem - zienswijze
14-05-2020Bestuursrapportage januari, februari, maart 2020. Overzicht ontwikkelagenda
14-05-2020Vergoeding onkosten MSC Zoë
14-05-2020Bolsward-West
06-04-2020Herstel schade bonte knaagkever stadhuis Bolsward
09-01-2020Financiële situatie Stichting Odyssee
02-12-2019 Bestuursrapportage oktober 2019 l Bestuurlijke afspraken project 11 fountains
02-12-2019Bestuursrapportage oktober 2019
02-12-2019Rapportage ResponsBijlage - Stichting Sneekweek l eindrapport Respons
02-12-2019Bestuursrapportage juli, augustus, september 2019
02-12-2019Bestuursrapportage juli, augustus, september 2019 | KlameareBijlage - Prognose meerjarig Klameare 2019-2022
02-12-2019Verordening lig- en staangeld 2020Bijlage - Tarieventabel lig- en staangeld 2020
28-11-2019Vragen tuin stadhuis Sneek
07-11-2019Ontwikkelagenda 2019-2023Bijlage planning Ontwikkelagenda 2019-2023
19-09-2019Aanvullend krediet project Bouw scholen - De Rolpeal + infrastructuur Workum
19-09-2019Nota liggeld
19-09-2019Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
20-06-2019Speelveld Harinxmaland
20-06-2019Voorbereidingskrediet gebiedsverkenning Tinga
20-05-2019Financiële stukken Veiligheidsregio - nieuwe regelgeving WNRA
20-05-2019Bestuursrapportage BF januari, februari en maart 2019
20-05-2019Begroting 2020 Recreatieschap Marrekrite
01-05-2019Exploitatie Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid' Bolsward
29-04-2019Verordening parkeerbelastingen 2019
21-03-2019Herhuisvesten buitendienst toelichting vrijval middelen
14-02-2019Bestuursrapportage november 2018
14-02-2019Vaccinatiegraad Súdwest-Fryslân
10-01-2019Cijfers ongevallenregisterBijlage Verkeersveiligheidsrapportage Gemeente Súdwest Fryslân
10-01-2019Keuze inzet projecten versterking Friese IJsselmeerkustBijlage keuze inzet projecten versterking Friese IJsselmeerkust
15-01-2019Elektronisch facturerenBrochure E-facturen sturen naar de gemeente
29-11-2018OZB Jachthavens in verordeningOZB Overzicht Jachthavens
29-11-2017Toezegging archief verordening
29-11-2018Lig- en staangeldverordening 2019, punt 2
29-11-2018Lig- en staangeldverordening 2019, punt 3
29-11-2018Lig- en staangeldverordening 2019, punt 4
29-11-2018Verbouw entree Sneker sporthal
18-10-2018Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2018
18-10-2018Vlinderrots in Koudum
18-10-2018Bestuursrapportage mei 2018