Contact

Toezeggingen raad en raadscommissies

Soms worden toezeggingen die in de raad of in de commissies  zijn gedaan door de burgemeester of het college schriftelijk afgedaan.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde toezegging? Ga dan naar de website van archiefweb.

Commissie Boarger en Mienskip (BM)

Datum OnderwerpBijlage
17-03-2021Bestuursrapportage november - december 2020 - Toename aanvragen Mantelzorg
17-03-2021Bestuursrapportage november-december 2020 - Meldingen Veilig Thuis
17-03-2021Wijziging verordening Wet maatschappelijke ondersteuning
13-01-2021Schenkingen en bijstand
13-01-2021LHBTI beleidsplan en uitvoeringsplanBijlage I - Beleidsplan LHBTI 2019-2022
Bijlage II - Preventieaanbod Sudwest 2021
Bijlage III - Uitvoeringsplan Regenboog 2021 SWF LWD
13-01-2021Gesprek Patyna n.a.v. sluiting keukens
13-01-2021LHBTI presentatie door uitvoeringspartijen
13-01-20212021-01-13 BM l CO2 uitstoot bij vervanging kunstgrasveld Bolsward
14-12-2020Voortzetting exploitatie zwembad Vitaloo in Bolsward per 1-1-2021
02-12-2020Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West en Empatec
04-11-2020Informatieavond LHBTI beleid
04-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020
04-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Wachtlijsten gebiedsteams
04-11-2020Onderzoek grensoverschrijdendheid en uitvoeringslasten aanbesteden Sociaal Domein
04-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Uitbreiding Berap m.b.t. info pijlers Actieplan Uitstroom
28-10-2020Programmabegroting - Vragen vakanties minima
28-10-2020Programmabegroting - bedragen en termijnen WMO
28-10-2020Programmabegroting - Meerjarenraming zwembad Vitaloo
28-10-2020Programmabegroting - Sportakkoord en sportstimulering
28-10-2020Programmabegroting - Resultaten Sudwest Werkt
09-09-2020Toekomstperspectief van Empatec
09-09-2020Mogelijkheden voor het organiseren van bijeenkomsten ten tijde van de coronacrisis
09-09-2020Onderzoek naar toekomstigbestendigheid van het zwembad Vitaloo in Bolsward
20-08-2020Evaluatie Sociaal Domein Fryslân
23-06-2020Informatieve bijeenkomst Samenwerking en versterking musea SWF - overzicht aantal vast medewerkers/fte's per museum
17-06-2020Rapporteren over Súdwest Werkt
17-06-2020Inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen - borging kwaliteitscriteria
17-06-2020Inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen - keuzevrijheid
17-06-2020Inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen - risico's
08-04-2020Aanvraag vangnetuitkering 2019
13-05-2020Taalbelied Frysk en mearBijlage I - Aanbevelingen Taalbeleid Fries gemeente Súdwest-Fryslân (2018)
13-05-2020Krediet voor de tafel van Makkum
08-04-2020Vangnetuitkering 2018Bijlage - Brief Rechtbank Noord Nederland l Beroep afwijzing Vangnetuitkering 2018
08-04-2020Modelspoormuseum
11-03-2020Mantelzorg
12-02-2020Stand van zaken nieuwsbrief Right to challenge
12-02-2020Aanpak wachttijden en werkwijze gebiedsteams
12-02-2020IKA
12-02-2020Plan van aanpak nieuw beleid voor Ontmoetingsplaatsen
12-02-2020Plan van Aanpak Vrijwillige Inzet | onderdeel Speerpunt Kracht van de Samenleving
12-02-2020Inventarisatie + foto's stenen dug-outsBijlage I - Inventarisatie stenen dug-outs
Bijlage II - foto's stenen dug-outs
12-02-2020Sportvelden en Mulier onderzoek
12-02-2020Sportcarrousel en hockeyvelden
12-02-2020Loden leidingen; lood in drinkwaterBijlage - Lood in drinkwaterleidingen
Bijlage - brief ambtenaren VGZ lood in drinkwater
Bijlage - Stroomschema Lood
04-12-2019Jaarstukken GR Fryslân-West en NV EmpatecBijlage - Begeleidende brief jaarstukken 2018 GR en NV en 1e begroting 2020
Bijlage - GR Fryslân-West Jaarstukken 2018
Bijlage - NV Empatec Jaarstukken 2018
04-12-2019Bestuursrapportage oktober 2019 | Verdiepende definitie verblijf
04-12-2019Brief EmpatecBijlage - Brief Empatec
04-12-2019Verordening Adviesraad WMO en Jeugd Súdwest-Fryslân
07-11-2019Proces Mulieronderzoek

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

DatumOnderwerpBijlage
16-03-2021Recht 1e koop Badweg 3
16-03-2021Bestuursrapportage november december 2020 - duurzame maatregelen scholen Workum
16-03-2021Bestuursrapportage november december 2020 - Bolsward-West (ontsluiting)
16-03-2021Bestuursrapportage november december 2020 - aquaduct Bolsward
16-03-2021Vaststelling bestemmingsplan SWF - 8 dorpen noord en bedrijventerrein Wommels
16-03-2021Informatie aanbesteding openbare laadpalen
16-03-2021Bestemmingsplan Koudum - Wetterbies
16-03-2021Bestemmingsplan Sneek - partiële herziening bestemmingsplan Noordoosthoek-Normandiaplein
16-02-2021Klimaatagenda
16-02-2021Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021
12-01-2021Sinnegreide Toppenhuzen - omgevingsvergunning
12-01-2021Sinnegreide Toppenhuzen
12-01-2021Vrijgekomen agrarische bedrijvenBijlage - Memo gevolgen schaalvergroting
Bijlage - Relatief veel animo voor overname van boerenbedrijf in Friesland (artikel Leeuwarder Courant)
12-01-2021Luchtkwaliteit SWF
12-01-2021Omgevingsvergunning toegangsweg Lytsewierum
01-12-2020ImpulsgeldenBijlage 1 - Kruising Grienedyk Middelzeelaan
Bijlage 2 - Verkeersrapport VVN
01-12-2020Bestuursrapportage september, oktober 2020 l Sneek Houkepoort - herontwikkeling binnenhaven
01-12-2020Bestuursrapportage september, oktober 2020 l Financiele kader binnen onderzoek aquaduct A7 Bolsward
01-12-2020Bestuursrapportage september, oktober 2020 l Geluidschermen A7 Bolsward
01-12-2020Bestuursrapportage september, oktober 2020 l New Energy Coalition
01-12-2020Middelen voor ontwikkelen Ambitiedocumenten Sneek en Bolsward
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Stationsgebied Sneek
03-11-2020Oud papier
03-11-2020Vaststelling KerkenaanpakBijlage - Kerkenpaspoort Noorderkerk
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Opbrengst rondes Omgevingsvisie
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Energiecoach intern of extern
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Vraag hekkelbeleid
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Onderzoek aquaduct Bolsward
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Museum Hindeloopen
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - gesprekken ondernemers inzake circulaire economie
27-10-2020Programmabegroting - All inclusive aanpak Transitievisie Warmte
27-10-2020Programmabegroting - Woningbouwplannen van derden
27-10-2020Programmabegroting - Voorrang voor fietsers op rotondes
27-10-2020Programmabegroting - Busstation Bolsward
27-10-2020Programmabegroting - Implementatie Omgevingswet en verantwoordelijkheden
27-10-2020Programmabegroting - Oud papier
27-10-2020Programmabegroting - Stand van zaken uitgifte bedrijventerreinen
06-10-2020Restwarmte Bolsward
06-10-2020Werkzaamheden energiecoach
06-10-2020Subsidietoekenningen Regeling Út de Mienskip
06-10-2020Voortgang uitrol laadpalen en groene stroom
06-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Bevoegd gezag omgevingsprogramma's
08-09-2020Webinar over SDG's
08-09-2020Visiedocument Friese Energie Alliantie (FEA)Bijlage - Visiedocument
22-06-2020Herinrichting binnenstad Bolsward
22-06-2020Onderzoek haalbaarheid aquaduct Bolsward
22-06-2020Ontwikkeling 21 woningen in Koudum locatie De Welle en Wetterbies
16-06-2020Realiseren supermarkt en parkeerterrein + verplaatsen van de weg op en nabij het perceel Snekerstraat 9a Bolsward
16-06-2020Klimaatagenda
12-05-2020Uitkomsten van het onderzoek naar Restwarmte in BolswardBijlage - Haalbaarheidsstudie restwarmte Bolsward
12-05-2020Integrale visie voor Sneek
12-05-2020Energiesprong SWF
12-05-2020Bolsward-West
12-05-2020Gruttomonitor 2012-2019Bijlage - antwoorden rondvraag Gruttomonitor 2012-2019
07-04-2020Omgevingsproces Lidl BolswardBijlage l Communicatieoverzicht proces Lidl
07-04-2020Ivige Leane 24, vergelijkbare plannen in de directe omgeving
07-04-2020Opsomming acties om de raadpleging over de RES te maximaliseren
07-04-2020Startnotitie bestemmingsplan bedrijventerrein De Hemmen I en II in Sneek
10-03-2020Wijziging bp tbv kleiwinning hegewiersterfjild nabij Kimswerd l overlast en overeenkomst
10-03-2020Wijziging bp tbv kleiwinning hegewiersterfjild nabij Kimswerd l drogestofgehalte en co2 opname
11-02-2020Plan Lidl Bolsward en integrale gebiedsvisie
11-02-2020Bestemmingsplan Sneek-Harinxmaland Fase 1C en 1F
07-01-2020Gesprek ondernemers Brêgefinne over verbreding weg Brêgefinne
07-01-2020Presenteren nieuwbouwplannen Nij Ylostins door Elkien
07-01-2020Bestemmingsplan 'Dorpen midden/oost gemeente SWF'
03-12-2019ASR-gebouw Woudsend voorbereidingskrediet
03-12-2019Vaststellen bestemmingsplan Sneek-Flexaterrein
05-11-2019Ynspraak útgongspuntennotysje Bûtengebiet

Commissie Bestjoer en Finânsjes (BF)

DatumOnderwerpBijlagen
18-03-2021Bestuursrapportage november - december 2020 - Ombuiging 1-10
18-03-2021Bestuursrapportage november - december 2020 - Toename aantal cliënten mantelzorg
18-03-2021Afsluitdijk Wadden Centre (AWC)
18-03-2021Bestuursrapportage november - december 2020 - Tekort Veilig Thuis
18-03-2021Maandoverzicht corona
18-03-2021Bestuursrapportage november-december 2020 - Meldingen Veilig Thuis
18-03-2021 Bestuursrapportage november-december 2020 - Toelichting passage Berap aanbestedingsonrechtmatigheden
18-02-2021Coronacompensatie voor maatschappelijke instellingen in 2021
14-01-2021Besteding coronamiddelen van het Rijk
14-01-2021Corona compensatiefonds 2021
14-01-2021Werkkostenregeling
14-01-2021Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân, 2022-2025
03-12-2020Ontwikkelagenda Bolsward - Lichtplan Bolsward
03-12-2020Nota Reserves en Voorzieningen - Krediet Noorderhoek
03-12-2020Informatieavond LHBTI beleid
03-12-2020Toelichting op het participatieproces en vervolgtraject herontwikkeling Nij Ylostins
03-12-2020Verordening rioolheffing 2021
03-12-2020Verordening OZB 2021
03-12-2020Bestuursrapportage september, oktober 2020 - afschrijvingstermijn kinderopvang
05-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Regeling Út de Mienskip
05-11-2020Beleidsnotitie Burgerparticipatie - opnemen in raadsvoorstellen
05-11-2020Beleidsnotitie Burgerparticipatie - jaarlijkse evaluatie
05-11-2020Beleidsnotitie Burgerparticipatie - Right to Challenge
05-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Betrokkenheid raad kinderconferentie
05-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - AtlantikWall
05-11-2020Verordening parkeerbelasting 2021
29-10-2020Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 - septembercirculaire
29-10-2020Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 - dialoog met raad
29-10-2020Programmabegroting - Haalbaarheidsstudie Klameare
29-10-2020Programmabegroting - lobby financiële middelen Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)
29-10-2020Programmabegroting - Algemene Subsidie Verordening
29-10-2020Programmabegroting - ondernemersfonds
29-10-2020Programmabegroting - Bezuinigingen in relatie tot uitgaven
29-10-2020Programmabegroting - Herindeling Littenseradiel
29-10-2020Programmabegroting - Aanbiedingsbrief l Rechtmatigheid
29-10-2020Programmabegroting - Stelpost jeugd 100%
29-10-2020Programmabegroting - Toelichting op woord 'volgt'
29-10-2020Programmabegroting - Kosten inrichting archief
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - menselijke factoren successen meenemen
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - opiniërende bijeenkomst re-integratie
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Herinrichting doorgaande route binnenstad
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Voorgezet Onderwijs
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Vragen onderuitputting kapitaallasten
08-10-2020Voorspelling instroom WW
08-10-2020Sportakkoord
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Verstrekte krediet parkeervoorzieningen
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Museum Hindeloopen
08-10-2020Rondvraag - toeslagenaffaire Bijlage 1 - Reactie college
Bijlage 2 - Brief VNG
10-09-2020Toelichting Investeringsagenda per onderdeel
10-09-2020Afronding Centrale Huisvesting
10-09-2020Bestuursrapportage mei 2020
10-09-2020Beschikbaar stellen krediet voor aankoop MFA De Treffe in Warns
18-06-2020Onderbouwing cultuur historische waarde oude recreatiesluis Kornwerderzand
18-06-2020Herinrichting Stationsgebied Sneek
18-06-2020Hus en Hiem - inzicht verwachte effecten corona-crisis
18-06-2020Hus en Hiem - verslag vergadering flexaterreinBijlage - Advies W20SWF214-1 FLEXA terrein
18-06-2020Hus en Hiem - nadere onderbouwing
18-06-2020Hus en Hiem - zienswijze
14-05-2020Bestuursrapportage januari, februari, maart 2020. Overzicht ontwikkelagenda
14-05-2020Vergoeding onkosten MSC Zoë
14-05-2020Bolsward-West
06-04-2020Herstel schade bonte knaagkever stadhuis Bolsward
09-01-2020Financiële situatie Stichting Odyssee
02-12-2019 Bestuursrapportage oktober 2019 l Bestuurlijke afspraken project 11 fountains
02-12-2019Bestuursrapportage oktober 2019
02-12-2019Rapportage ResponsBijlage - Stichting Sneekweek l eindrapport Respons
02-12-2019Bestuursrapportage juli, augustus, september 2019
02-12-2019Bestuursrapportage juli, augustus, september 2019 | KlameareBijlage - Prognose meerjarig Klameare 2019-2022
02-12-2019Verordening lig- en staangeld 2020Bijlage - Tarieventabel lig- en staangeld 2020
28-11-2019Vragen tuin stadhuis Sneek
07-11-2019Ontwikkelagenda 2019-2023Bijlage planning Ontwikkelagenda 2019-2023