Toezeggingen raad en raadscommissies

Soms worden toezeggingen die in de raad of in de commissies  zijn gedaan door de burgemeester of het college schriftelijk afgedaan.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde toezegging? Ga dan naar Archiefweb.

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

DatumOnderwerpBijlage
18-04-2023Inspraakprocedure aanvulling Beeldkwaliteitsplan Flexaterrein
18-04-2023Grondexploitatie en versnelling Harinxmaland Fase 2A
18-04-2023Soortgelijke industrie als Soprema in de gemeente
28-03-2023Inspraakprocedure aanvulling Beelkwaliteitsplan Flexaterrein
28-03-2023Propositie ‘Een energiek en zelfstandig Fryslân’
25-01-2023Inname bedrijfsafval Súdwest-Fryslân
21-02-2023Onderhoud buitenhaven Makkum
21-02-2023Watertakenplan Súdwest-Fryslân 2023-2027
21-02-2023Gebiedsvisie De Potten
21-02-2023Bestemmingsplan Oosthem - Ald Rien fase 2
17-01-2023Actualisatie Programmabegroting 2023 - Voorrang fietsers rotondes l fietsverbinding Exmorra
01-11-2022Toesturen stukken afspraken bedrijventerreinenBijlage I - Brief afspraken bedrijventerreinen regio Zuidwest Fryslân
Bijlage II - Rapport regionale afspraak bedrijventerreinen Zuidwest Fryslân
01-11-2022Bestuursrapportage juli, aug 2022 - Gesprek kernen over woningbouw
25-10-2022Programmabegroting 2023 - Beleid 'Romte foar de sinne'
25-10-2022Programmabegroting 2023 - Deadline doelgroepenverordening
25-10-2022Programmabegroting 2023 - Verkeersveiligheid
25-10-2022Programmabegroting 2023 - Aangeven of 5,3 (nieuw gebouwde woningen) per 1000 woningen past bij doelstelling
25-10-2022Programmabegroting 2023 - Huidige status plannen waterwoningen Heeg
25-10-2022Programmabegroting 2023 - Toename aantal gemeentelijke panden
13-09-2022Transitievisie Warmte, Communicatie Schil 1 wijken
28-06-2022Boazum

Commissie Bestjoer en Finânsjes (BF)

DatumOnderwerpBijlagen
30-03-2023Begrotingswijziging FUMO - informerende bijeenkomst
30-03-2023Krediet onderzoek vrijedoorvaart onder spoorlijn Sneek-Leeuwarden
23-02-2023Benoeming leden adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit 2023
19-01-2023Actualisatie Programmabegroting 2023 - personele inzet
08-12-2022Wijziging gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem
03-11-2022Bestuursrapportage juli, augustus 2022 - ondernemersfonds
03-11-2022Bestuursrapportage juli, augustus 2022 - oplevering rapportage haalbaarheidsonderzoek - verkabelen hoogspanningskabels
03-11-2022Bestuursrapportage juli, augustus 2022 - Besteding middelen van het rijkBijlage - Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van geld voor de uitvoering van de Transitievisie
03-11-2022Bestuursrapportage juli, augustus 2022 - Kruiswaterbrug BolswardBijlage I - Ruimtelijke verkenning alternatieven Kruiswaterbrug
Bijlage II - Ruimtelijke verkenning alternatieven Kruiswaterbrug Printversie
Bijlage III - Narratief Bolsward
27-10-2022Programmabegroting 2023 - acties ondermijning
27-10-2022Programmabegroting 2023 - Generatiepact
27-10-2022Programmabegroting 2023 - Loonkloof (man vrouw)
27-10-2022Programmabegroting 2023 - Versterking gemeentelijke dienstverlening
27-10-2022Programmabegroting 2023 - Geen inflatiecorrectie OZB
15-09-2022Bestuursrapportage april, mei, juni 2022 - Paragraaf kapitaalgoederen
15-09-2022Bestuursrapportage april, mei, juni 2022 - Ontwikkelfonds
15-09-2022Rol MUG Herinrichting binnenstad Bolsward
15-09-2022Voorkeursrecht perceel grond te Sneek
30-06-2022Bestuursrapportage - Middelen voor EPA
30-06-2022Bestuursrapportage - Uitbreiding team Vergunningen
30-06-2022Onbewaakte spoorwegovergangen
30-06-2022Bestuursrapportage - Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord
30-06-2022Begroting FUMO 2023 - Toezegging incidentele opdrachten

Raadsbrede Commissie

DatumOnderwerpBijlagen
23-06-2022Jaarstukken 2021 - evaluatie verkiezingen
23-06-2022Jaarstukken 2021 - verkoop panden
23-06-2022Jaarstukken 2021 - proces zorgaanbieders

Zie ook