Toezeggingen raad en raadscommissies

Soms worden toezeggingen die in de raad of in de commissies  zijn gedaan door de burgemeester of het college schriftelijk afgedaan.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde toezegging? Ga dan naar Archiefweb.

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

DatumOnderwerpBijlage
05-12-2023EU LEADER
05-12-2023Soprema - periodiek informeren
05-12-2023Vitale tijdelijke buurt Sneek - duiding doelgroepen
17-10-2023Financieel risico strategische grondverwerving
12-09-2023Grondstoffenbeleid
12-09-2023Bestemmingsplan Hindeloopen - Gebruik tweede woningen - recreatief verhuur woningen in de gemeente
12-09-2023Bestuursrapportage april, mei, juni 2023 - samenwerking RES regio
12-09-2023Bestuursrapportage april, mei, juni 2023 - energieprijzen
12-09-2023Bestuursrapportage april, mei, juni 2023 - Bodemsanering buitendienst Bolsward
04-07-2023Principebesluit garantstelling project Warm Heeg en deelname Warm Heeg
04-07-2023 De Hemmen III - aanpassen dictum
04-07-2023Ontwikkeling kruising Bolsward-West
04-07-2023Bestemmingsplan voormalige Tichelaarlocatie Makkum
06-06-2023Jaarstukken 2022 - medewerkers SWF t.b.v. FUMO a.g.v. de omgevingswet
06-06-2023Mogelijkheden horeca toekomstig bestemmingsplan 2A4 Harinxmaland
06-06-2023Aanpak verkeersveiligheid met Rijkssubsidie
18-04-2023Voorbereidingsbesluit dakbedekkingsmaterialenfabriek Geeuwkade IJlst
18-04-2023Inspraakprocedure aanvulling Beeldkwaliteitsplan Flexaterrein
18-04-2023Grondexploitatie en versnelling Harinxmaland Fase 2A
18-04-2023Soortgelijke industrie als Soprema in de gemeente
28-03-2023Inspraakprocedure aanvulling Beelkwaliteitsplan Flexaterrein
28-03-2023Propositie ‘Een energiek en zelfstandig Fryslân’
25-01-2023Inname bedrijfsafval Súdwest-Fryslân
21-02-2023Onderhoud buitenhaven Makkum
21-02-2023Watertakenplan Súdwest-Fryslân 2023-2027
21-02-2023Gebiedsvisie De Potten
21-02-2023Bestemmingsplan Oosthem - Ald Rien fase 2

Commissie Bestjoer en Finânsjes (BF)

DatumOnderwerpBijlagen
25-01-2024Toeristenbelasting 2025
25-01-2024De eerste wijziging van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Súdwest-Fryslân 2023-2026
07-12-2023Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023 Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord
07-12-2023Berap - Communicatie tussen inwoners en gemeente
07-12-2023Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 - milieubelastende activiteiten, systematiek
07-12-2023Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 - uitleg 500.000 en verhouding 500.000 en 700.000
09-11-2023Begrotingswijziging FUMO 2024
09-11-2023Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân
09-11-2023Verordening Nadeelcompensatie gemeente Súdwest-Fryslân
19-10-2023Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027
19-10-2023Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 I Overzicht + infographic regelingen arbeidsmarkt
19-10-2023Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 I website
19-10-2023Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 I berekening toeristenbelasting bij inflatiecorrectie
19-10-2023Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 I uitleg context stelling VIAG
19-10-2023Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 I uitleg over € 5 miljoen uit de Septembercirculaire
14-09-2023Begrotingswijziging FUMO 2024
14-09-2023Verduurzamen eigen gemeentelijk vastgoed en beheerplan gebouwen - voorstel onderhoudsfonds
14-09-2023Verduurzamen eigen gemeentelijk vastgoed en beheerplan gebouwen - keuze investeringen
14-09-2023Bestuursrapportage april, mei, juni 2023 - Openstaande vacatures gemeente Súdwest-Fryslân
13-09-2023Ynwenners oan it wurd - Vervoer van en naar stembureaus voor mensen met een beperking
06-07-2023Afkoop erfpacht opstal manegeterrein
06-07-2023Exploitatie Stichting HCW en projectresultaat de Tiid
06-07-2023Bezwaarschrift vestigen van een voorkeursrecht te Easterein en OppenhuizenBijlage - Brief aan familie Hofstra
29-06-2023Opiniërende bijeenkomst - Visietraject GastvrijheidseconomieBijlage - Infographic inwonerpeiling gastvrijheidseconomie 2023
28-06-2023Informerende bijeenkomst HCW De Tiid - Inzicht takenpakket van functies
08-06-2023Analyse parkeeropbrengsten
08-06-2023 Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023 - Programma 2: Ruimte uitbreiden
08-06-2023Jaarstukken 2022, Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Marrekrite
08-06-2023Jaarstukken 2022 – druk zetten op accountant v.w.b. de controleverklaring
08-06-2023Jaarstukken 2022 - Ambitie van 70 kavels per jaar
08-06-2023Jaarstukken 2022 - Stichting Vastgoed Zwembad Sneek
08-06-2023Jaarstukken 2022 - zorg oplopende rente
30-03-2023Begrotingswijziging FUMO - informerende bijeenkomst
30-03-2023Krediet onderzoek vrijedoorvaart onder spoorlijn Sneek-Leeuwarden
23-02-2023Benoeming leden adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit 2023

Raadsbrede Commissie

DatumOnderwerpBijlagen

Zie ook