Contact

Toezeggingen raad en raadscommissies

Soms worden toezeggingen die in de raad of in de commissies  zijn gedaan door de burgemeester of het college schriftelijk afgedaan.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde toezegging? Ga dan naar de website van archiefweb.

Commissie Boarger en Mienskip (BM)

Datum OnderwerpBijlage
27-10-2021Programmabegroting 2022 I identieke kopjes Participatie
27-10-2021Programmabegroting 2022 I bedrag bij Verlenging budget Artistiek Klimaat
15-09-2021Normenkader HH
15-09-2021Wachtlijst beschut werk
08-09-2021Inkoop Wmo
23-06-2021 Typefout verbeteren in zienswijze op voorlopige begroting GR Fryslan-West
19-05-2021Jaarstukken 2020 - TOZO-regeling
19-05-2021Jaarstukken 2020 - Verdere specificatie kosten MFC De Utherne
19-05-2021Jaarstukken 2020 - Reserveren onderhoudsbudget gelden voor pand CKS
19-05-2021Jaarstukken 2020 - HCW l De Tiid Bolsward
19-05-2021Jaarstukken 2020 - Financiële ruimte Kernenbeleid
19-05-2021Jaarstukken 2020 - Overzicht regelingen
19-05-2021Structurele tekort scootmobielen
26-04-2021Begrotingsrecht raad
14-04-2021Zwembad Vitaloo
17-03-2021Bestuursrapportage november - december 2020 - Toename aanvragen Mantelzorg
17-03-2021Bestuursrapportage november-december 2020 - Meldingen Veilig Thuis
17-03-2021Wijziging verordening Wet maatschappelijke ondersteuning
13-01-2021Schenkingen en bijstand
13-01-2021LHBTI beleidsplan en uitvoeringsplanBijlage I - Beleidsplan LHBTI 2019-2022
Bijlage II - Preventieaanbod Sudwest 2021
Bijlage III - Uitvoeringsplan Regenboog 2021 SWF LWD
13-01-2021Gesprek Patyna n.a.v. sluiting keukens
13-01-2021LHBTI presentatie door uitvoeringspartijen
13-01-20212021-01-13 BM l CO2 uitstoot bij vervanging kunstgrasveld Bolsward
14-12-2020Voortzetting exploitatie zwembad Vitaloo in Bolsward per 1-1-2021
02-12-2020Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West en Empatec
04-11-2020Armoede preventie en communicatie
04-11-2020Informatieavond LHBTI beleid
04-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020
04-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Wachtlijsten gebiedsteams
04-11-2020Onderzoek grensoverschrijdendheid en uitvoeringslasten aanbesteden Sociaal Domein
04-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Uitbreiding Berap m.b.t. info pijlers Actieplan Uitstroom
28-10-2020Programmabegroting - Vragen vakanties minima
28-10-2020Programmabegroting - bedragen en termijnen WMO
28-10-2020Programmabegroting - Meerjarenraming zwembad Vitaloo
28-10-2020Programmabegroting - Sportakkoord en sportstimulering
28-10-2020Programmabegroting - Resultaten Sudwest Werkt
09-09-2020Toekomstperspectief van Empatec
09-09-2020Mogelijkheden voor het organiseren van bijeenkomsten ten tijde van de coronacrisis
09-09-2020Onderzoek naar toekomstigbestendigheid van het zwembad Vitaloo in Bolsward
20-08-2020Evaluatie Sociaal Domein Fryslân
23-06-2020Informatieve bijeenkomst Samenwerking en versterking musea SWF - overzicht aantal vast medewerkers/fte's per museum
17-06-2020Rapporteren over Súdwest Werkt
17-06-2020Inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen - borging kwaliteitscriteria
17-06-2020Inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen - keuzevrijheid
17-06-2020Inkoop Wmo-maatwerkvoorzieningen - risico's

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

DatumOnderwerpBijlage
02-11-2021Aansluiting Exmorraweg op rotonde N359
02-11-2021Bouw paardenstal Van Camminghaweg 38 te Arum
02-11-2021Erfgoedverordening
26-10-2021Programmabegroting 2022 | Budget Vitaal Landschap 2021
26-10-2021Programmabegroting 2022 | Boscompensatie | bomenplan / schade
14-09-2021Bestuursrapportage mei juni 2021 - Bolsward-West
14-09-2021Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
14-09-2021SopremaBijlage I Resultatenbrief april 2021
Bijlage | Schriftelijke beantwoording
14-09-2021Startnotitie bestemmingsplan Jeltewei 248 te Hommerts
28-06-2021Gebiedsvisie Het Groene Hart van Bolsward - tijd realisatie supermarkt
28-06-2021Verkeersonderzoek Offingawier
22-06-2021De Hemmen III
18-05-2021NULelie Liander
18-05-2021Biedingen RES regio's
18-05-2021Kleinschalige zonnepaneleninstallaties
13-04-2021Vaststelling bestemmingsplan 'Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak' inclusief beeldkwaliteitsplan 'herontwikkeling locatie It Skûlplak - Sneek'
13-04-2021Naderingsdetectieradar Afsluitdijk
16-03-2021Zonnepanelenactie
16-03-2021Recht 1e koop Badweg 3
16-03-2021Bestuursrapportage november december 2020 - duurzame maatregelen scholen Workum
16-03-2021Bestuursrapportage november december 2020 - Bolsward-West (ontsluiting)
16-03-2021Bestuursrapportage november december 2020 - aquaduct Bolsward
16-03-2021Vaststelling bestemmingsplan SWF - 8 dorpen noord en bedrijventerrein Wommels
16-03-2021Informatie aanbesteding openbare laadpalen
16-03-2021Bestemmingsplan Koudum - Wetterbies
16-03-2021Bestemmingsplan Sneek - partiële herziening bestemmingsplan Noordoosthoek-Normandiaplein
16-02-2021Klimaatagenda
16-02-2021Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021
12-01-2021Sinnegreide Toppenhuzen - omgevingsvergunning
12-01-2021Sinnegreide Toppenhuzen
12-01-2021Vrijgekomen agrarische bedrijvenBijlage - Memo gevolgen schaalvergroting
Bijlage - Relatief veel animo voor overname van boerenbedrijf in Friesland (artikel Leeuwarder Courant)
12-01-2021Luchtkwaliteit SWF
12-01-2021Omgevingsvergunning toegangsweg Lytsewierum
01-12-2020ImpulsgeldenBijlage 1 - Kruising Grienedyk Middelzeelaan
Bijlage 2 - Verkeersrapport VVN
01-12-2020Bestuursrapportage september, oktober 2020 l Sneek Houkepoort - herontwikkeling binnenhaven
01-12-2020Bestuursrapportage september, oktober 2020 l Financiele kader binnen onderzoek aquaduct A7 Bolsward
01-12-2020Bestuursrapportage september, oktober 2020 l Geluidschermen A7 Bolsward
01-12-2020Bestuursrapportage september, oktober 2020 l New Energy Coalition
01-12-2020Middelen voor ontwikkelen Ambitiedocumenten Sneek en Bolsward
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Stationsgebied Sneek
03-11-2020Oud papier
03-11-2020Vaststelling KerkenaanpakBijlage - Kerkenpaspoort Noorderkerk
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Opbrengst rondes Omgevingsvisie
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Energiecoach intern of extern
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Vraag hekkelbeleid
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Onderzoek aquaduct Bolsward
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Museum Hindeloopen
03-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - gesprekken ondernemers inzake circulaire economie
27-10-2020Programmabegroting - All inclusive aanpak Transitievisie Warmte
27-10-2020Programmabegroting - Woningbouwplannen van derden
27-10-2020Programmabegroting - Voorrang voor fietsers op rotondes
27-10-2020Programmabegroting - Busstation Bolsward
27-10-2020Programmabegroting - Implementatie Omgevingswet en verantwoordelijkheden
27-10-2020Programmabegroting - Oud papier
27-10-2020Programmabegroting - Stand van zaken uitgifte bedrijventerreinen
06-10-2020Restwarmte Bolsward
06-10-2020Werkzaamheden energiecoach
06-10-2020Subsidietoekenningen Regeling Út de Mienskip
06-10-2020Voortgang uitrol laadpalen en groene stroom
06-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Bevoegd gezag omgevingsprogramma's
08-09-2020Webinar over SDG's
08-09-2020Visiedocument Friese Energie Alliantie (FEA)Bijlage - Visiedocument
22-06-2020Herinrichting binnenstad Bolsward
22-06-2020Onderzoek haalbaarheid aquaduct Bolsward
22-06-2020Ontwikkeling 21 woningen in Koudum locatie De Welle en Wetterbies
16-06-2020Realiseren supermarkt en parkeerterrein + verplaatsen van de weg op en nabij het perceel Snekerstraat 9a Bolsward
16-06-2020Klimaatagenda
10-03-2020Uitrol 5GBijlage - Impactanalyse telecomcode cebeon bestuurlijke- en financiële consequenties

Commissie Bestjoer en Finânsjes (BF)

DatumOnderwerpBijlagen
04-11-2021Bestuursrapportage juli - augustus 2021 | rapporteren over corona
04-11-2021Bestuursrapportage juli - augustus 2021 I De nieuwe afsluitdijk - restaurant
04-11-2021Busstation Bolsward
04-11-2021DataFryslân l dekking begroting en beveiliging data
28-10-2021Geluidsoverlast verkeer in Harinxmaland
28-10-2021Programmabegroting 2022 I overzicht subsidieontvangers
28-10-2021Programmabegroting 2022 l Uitleg financiële exercitie WSW'ers
28-10-2021Programmabegroting 2022 I planning voorstel indexatie
28-10-2021Programmabegroting 2022 I voorziening Klameare
28-10-2021Programmabegroting 2022 I raadsbijeenkomst ICT
16-09-2021Budget Centrale HuisvestingBijlage - TV Berap Overschrijding budget centrale huisvesting
16-09-2021Subsidiebijdrage Grutsk & Grien
16-09-2021Overzicht verstrekte subsidies Regeling út de Mienskip
24-06-2021Incidentele Middelen OntwikkelagendaBijlage - Memo Incidentele middelen Ontwikkelagenda
24-06-2021Toelichting krediet voor ESF-coördinator
24-06-2021Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord
24-06-2021Verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018
20-05-2021Jaarstukken 2020 - Gebruik van het budget voor digitalisering voor Corona maatregelen
20-05-2021Bestuursrapportage - personele capaciteit en financiële component m.b.t. vertraging rond de Afsluitdijk
20-05-2021Jaarverslag met jaarrekening Hûs en Hiem 2020 en begroting Hûs en Hiem 2022
20-05-2021Jaarstukken 2020 - Duurzaamheidsprijs
20-05-2021Jaarstukken 2020, Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025 | Recreatieschap Marrekrite
15-04-2021Samenwerking F4
15-04-2021Europa strategie
18-03-2021Bestuursrapportage november - december 2020 - Ombuiging 1-10
18-03-2021Bestuursrapportage november - december 2020 - Toename aantal cliënten mantelzorg
18-03-2021Afsluitdijk Wadden Centre (AWC)
18-03-2021Bestuursrapportage november - december 2020 - Tekort Veilig Thuis
18-03-2021Maandoverzicht corona
18-03-2021Bestuursrapportage november-december 2020 - Meldingen Veilig Thuis
18-03-2021 Bestuursrapportage november-december 2020 - Toelichting passage Berap aanbestedingsonrechtmatigheden
18-02-2021Herijking besluit sloop gymzaal Simon Havinga
18-02-2021Coronacompensatie voor maatschappelijke instellingen in 2021
14-01-2021Besteding coronamiddelen van het Rijk
14-01-2021Corona compensatiefonds 2021
14-01-2021Werkkostenregeling
14-01-2021Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân, 2022-2025
03-12-2020Ontwikkelagenda Bolsward - Lichtplan Bolsward
03-12-2020Nota Reserves en Voorzieningen - Krediet Noorderhoek
03-12-2020Informatieavond LHBTI beleid
03-12-2020Toelichting op het participatieproces en vervolgtraject herontwikkeling Nij Ylostins
03-12-2020Verordening rioolheffing 2021
03-12-2020Verordening OZB 2021
03-12-2020Bestuursrapportage september, oktober 2020 - afschrijvingstermijn kinderopvang
05-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Regeling Út de Mienskip
05-11-2020Beleidsnotitie Burgerparticipatie - opnemen in raadsvoorstellen
05-11-2020Beleidsnotitie Burgerparticipatie - jaarlijkse evaluatie
05-11-2020Beleidsnotitie Burgerparticipatie - Right to Challenge
05-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - Betrokkenheid raad kinderconferentie
05-11-2020Bestuursrapportage augustus 2020 - AtlantikWall
05-11-2020Verordening parkeerbelasting 2021
29-10-2020Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 - septembercirculaire
29-10-2020Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 - dialoog met raad
29-10-2020Programmabegroting - Haalbaarheidsstudie Klameare
29-10-2020Programmabegroting - lobby financiële middelen Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)
29-10-2020Programmabegroting - Algemene Subsidie Verordening
29-10-2020Programmabegroting - ondernemersfonds
29-10-2020Programmabegroting - Bezuinigingen in relatie tot uitgaven
29-10-2020Programmabegroting - Herindeling Littenseradiel
29-10-2020Programmabegroting - Aanbiedingsbrief l Rechtmatigheid
29-10-2020Programmabegroting - Stelpost jeugd 100%
29-10-2020Programmabegroting - Toelichting op woord 'volgt'
29-10-2020Programmabegroting - Kosten inrichting archief
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - menselijke factoren successen meenemen
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - opiniërende bijeenkomst re-integratie
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Herinrichting doorgaande route binnenstad
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Doordecentralisatie onderwijshuisvesting Voorgezet Onderwijs
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Vragen onderuitputting kapitaallasten
08-10-2020Voorspelling instroom WW
08-10-2020Sportakkoord
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Verstrekte krediet parkeervoorzieningen
08-10-2020Bestuursrapportage juni juli 2020 - Museum Hindeloopen
08-10-2020Rondvraag - toeslagenaffaire Bijlage 1 - Reactie college
Bijlage 2 - Brief VNG
10-09-2020Toelichting Investeringsagenda per onderdeel
10-09-2020Afronding Centrale Huisvesting
10-09-2020Bestuursrapportage mei 2020
10-09-2020Beschikbaar stellen krediet voor aankoop MFA De Treffe in Warns
18-06-2020Onderbouwing cultuur historische waarde oude recreatiesluis Kornwerderzand
18-06-2020Herinrichting Stationsgebied Sneek
18-06-2020Hus en Hiem - inzicht verwachte effecten corona-crisis
18-06-2020Hus en Hiem - verslag vergadering flexaterreinBijlage - Advies W20SWF214-1 FLEXA terrein
18-06-2020Hus en Hiem - nadere onderbouwing
18-06-2020Hus en Hiem - zienswijze