Toezeggingen raad en raadscommissies.

Soms worden toezeggingen die in de raad of in de commissies  zijn gedaan door de burgemeester of het college schriftelijk afgedaan.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde toezegging? Ga dan naar de website van archiefweb.

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

DatumOnderwerpBijlage
07-01-2020Gesprek ondernemers Brêgefinne over verbreding weg Brêgefinne
07-01-2020Presenteren nieuwbouwplannen Nij Ylostins door Elkien
07-01-2020Bestemmingsplan 'Dorpen midden/oost gemeente SWF'
03-12-2019ASR-gebouw Woudsend voorbereidingskrediet
03-12-2019Vaststellen bestemmingsplan Sneek-Flexaterrein
05-11-2019Ynspraak útgongspuntennotysje Bûtengebiet
24-09-2019Brêgefinne UitwellingergaBijlage - Planning bestemmingsplan Dorpen midden/oost gemeente SWF
24-09-2019Evaluatie Ruimte voor de Zon en pilot MienskipsEnergie
24-09-2019Speerpunt 33 is oranje in Bestuursrapportage mei 2019
17-09-2019Verkeersmaatregelen bedrijventerrein Houkesloot
17-09-2019Realiseren cafetaria groenstrook nabij Middelzeelaan 8 te Sneek
17-09-2019Aankoop grond Bolsward-oost voor woningbouwBijlage - Bolsward structuurvisie 2010
25-06-2019Douche- en toiletgebouw Uitwellingerga
25-06-2019Invulling van de Finke Koudum
25-06-2019Herijking Detailhandelsstructuurvisie - nadere info dienstenrichtlijnBijlage - Retailagenda risico inventarisatie diensentrichtlijn juni2019
21-05-2019Nij Ylostins
21-05-2019Bestuursrapportage DSO januari, februari en maart 2019
23-04-2019Duurzaamheidsprijs
23-04-2019Duurzaamheidsprijs ondernemersBijlage folder ondernemersprijs
23-04-2019Woonbeleid 2019Bijlage 1 Woonbeleid plannen
Bijlage 2 Woonbeleid initiatieven
Bijlage 3 Overzicht plannen n.a.v. raadsvragen
Bijlage 4 Initiatieven
23-04-2019Verslagen sessies marktpartijenBijlage 1 - Powerpointpresentatie sessie marktpartijen
Bijlage 2 - Mentimeter uitkomst sessie marktpartijen
Bijlage 3 - Verslag bijeenkomst sessie marktpartijen 19 februari
23-04-2019Startnotitie stadsboerderij Ivige Leane 24 te Loënga
26-03-2019Bestemmingsplan Hemelumer Hoeve
26-03-2019Evaluatie GVVP
19-03-2019Huurverhoging
12-02-2019Afval van kringloopwinkels februari
12-02-2019Zorgboerderij Op 'e Timpe te HieslumRapport Zorgboerderij Op 'e Timpe
12-02-2019Toelichting klimaatadaptieve maatregelen Stadslaan IJlst
12-02-2019Bouw bedrijfspand op perceel De Opper 10 te Heeg Tekening oppervlakte - De Opper Heeg
12-02-2019Ontsluiting Stavoren, onderdeel rondweg Warns
27-11-2018Stand van zaken grondbeleid
27-11-2018Belanghebbenden 2e woning Hindeloopen
27-11-2018Afval van kringloopwinkels november
27-11-2018Bomenkap jachthaven Heeg

Commissie Bestjoer en Finânsjes (BF)

DatumOnderwerpBijlagen
02-12-2019 Bestuursrapportage oktober 2019 l Bestuurlijke afspraken project 11 fountains
02-12-2019Bestuursrapportage oktober 2019
02-12-2019Rapportage ResponsBijlage - Stichting Sneekweek l eindrapport Respons
02-12-2019Bestuursrapportage juli, augustus, september 2019
02-12-2019Bestuursrapportage juli, augustus, september 2019 | KlameareBijlage - Prognose meerjarig Klameare 2019-2022
02-12-2019Verordening lig- en staangeld 2020Bijlage - Tarieventabel lig- en staangeld 2020
28-11-2019Vragen tuin stadhuis Sneek
07-11-2019Ontwikkelagenda 2019-2023Bijlage planning Ontwikkelagenda 2019-2023
19-09-2019Aanvullend krediet project Bouw scholen - De Rolpeal + infrastructuur Workum
19-09-2019Nota liggeld
19-09-2019Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
20-06-2019Speelveld Harinxmaland
20-06-2019Voorbereidingskrediet gebiedsverkenning Tinga
20-05-2019Financiële stukken Veiligheidsregio - nieuwe regelgeving WNRA
20-05-2019Bestuursrapportage BF januari, februari en maart 2019
20-05-2019Begroting 2020 Recreatieschap Marrekrite
01-05-2019Exploitatie Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid' Bolsward
29-04-2019Verordening parkeerbelastingen 2019
21-03-2019Herhuisvesten buitendienst toelichting vrijval middelen
14-02-2019Bestuursrapportage november 2018
14-02-2019Vaccinatiegraad Súdwest-Fryslân
10-01-2019Cijfers ongevallenregisterBijlage Verkeersveiligheidsrapportage Gemeente Súdwest Fryslân
10-01-2019Keuze inzet projecten versterking Friese IJsselmeerkustBijlage keuze inzet projecten versterking Friese IJsselmeerkust
15-01-2019Elektronisch facturerenBrochure E-facturen sturen naar de gemeente
29-11-2018OZB Jachthavens in verordeningOZB Overzicht Jachthavens
29-11-2017Toezegging archief verordening
29-11-2018Lig- en staangeldverordening 2019, punt 2
29-11-2018Lig- en staangeldverordening 2019, punt 3
29-11-2018Lig- en staangeldverordening 2019, punt 4
29-11-2018Verbouw entree Sneker sporthal
18-10-2018Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2018
18-10-2018Vlinderrots in Koudum
18-10-2018Bestuursrapportage mei 2018

Raadsbrede Commissie

DatumOnderwerpBijlagen
16-05-2019Meer grip op het Dossier Jeugd
16-05-2019Kadernota 2020, Precariobelasting