Toezeggingen raad en raadscommissies.

Soms worden toezeggingen die in de raad of in de commissies  zijn gedaan door de burgemeester of het college schriftelijk afgedaan.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde toezegging? Ga dan naar de website van archiefweb.

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

DatumOnderwerpBijlage
25-06-2019Douche- en toiletgebouw Uitwellingerga
25-06-2019Invulling van de Finke Koudum
25-06-2019Herijking Detailhandelsstructuurvisie - nadere info dienstenrichtlijnBijlage - Retailagenda risico inventarisatie diensentrichtlijn juni2019
21-05-2019Nij Ylostins
21-05-2019Bestuursrapportage DSO januari, februari en maart 2019
23-04-2019Duurzaamheidsprijs ondernemersBijlage folder ondernemersprijs
23-04-2019Woonbeleid 2019Bijlage 1 Woonbeleid plannen
Bijlage 2 Woonbeleid initiatieven
Bijlage 3 Overzicht plannen n.a.v. raadsvragen
Bijlage 4 Initiatieven
23-04-2019Verslagen sessies marktpartijenBijlage 1 - Powerpointpresentatie sessie marktpartijen
Bijlage 2 - Mentimeter uitkomst sessie marktpartijen
Bijlage 3 - Verslag bijeenkomst sessie marktpartijen 19 februari
23-04-2019Startnotitie stadsboerderij Ivige Leane 24 te Loënga
26-03-2019Bestemmingsplan Hemelumer Hoeve
26-03-2019Evaluatie GVVP
19-03-2019Huurverhoging
12-02-2019Afval van kringloopwinkels februari
12-02-2019Zorgboerderij Op 'e Timpe te HieslumRapport Zorgboerderij Op 'e Timpe
12-02-2019Toelichting klimaatadaptieve maatregelen Stadslaan IJlst
12-02-2019Bouw bedrijfspand op perceel De Opper 10 te Heeg Tekening oppervlakte - De Opper Heeg
12-02-2019Ontsluiting Stavoren, onderdeel rondweg Warns
27-11-2018Stand van zaken grondbeleid
27-11-2018Belanghebbenden 2e woning Hindeloopen
27-11-2018Afval van kringloopwinkels november
27-11-2018Bomenkap jachthaven Heeg
16-10-2018Herziening parkeervisie
24-09-2018Brêgefinne Uitwellingerga
18-09-2018Hottingawei Wommels
18-09-2018Afhandeling motie 10 november 2016 - toeristenbelasting AirbnbToeristenbelasting en Airbnb 017.000110
Toeristenbelasting en Airbnb 017.001094
Toeristenbelasting en Airbnb 017.002171
26-06-2018Erfgoedbeleid
26-06-2018Toelichting normvergoeding onderwijshuisvesting
26-06-2018Verkeerssnelheid Hottingawei Wommels
26-06-2018OffingawierBijlage Offingawier
26-06-2018Bestuursrapportage DSO april 2018
29-05-2018Jaarstukken 2017 DSO
29-05-2018Jaarstukken 2017 - projecten gebiedsagenda
29-05-2018Inzameling oud papier
24-04-2018Verordening kabels en leidingen Súdwest-Fryslân
24-04-2018Brief aan PS - oeverbeheer en vaarwegenBrief aan Provinciale Staten
Amendement

Commissie Bestjoer en Finânsjes (BF)

DatumOnderwerpBijlagen
20-05-2019Bestuursrapportage BF januari, februari en maart 2019
20-05-2019Begroting 2020 Recreatieschap Marrekrite
01-05-2019Exploitatie Cultuur Historisch Centrum 'De Tiid' Bolsward
29-04-2019Verordening parkeerbelastingen 2019
21-03-2019Herhuisvesten buitendienst toelichting vrijval middelen
14-02-2019Bestuursrapportage november 2018
14-02-2019Vaccinatiegraad Súdwest-Fryslân 2Kaderbrief 2020-2023 veiligheidsregio Fryslân
10-01-2019Cijfers ongevallenregisterBijlage Verkeersveiligheidsrapportage Gemeente Súdwest Fryslân
10-01-2019Keuze inzet projecten versterking Friese IJsselmeerkustBijlage keuze inzet projecten versterking Friese IJsselmeerkust
15-01-2019Elektronisch facturerenBrochure E-facturen sturen naar de gemeente
29-11-2018OZB Jachthavens in verordeningOZB Overzicht Jachthavens
29-11-2017Toezegging archief verordening
29-11-2018Lig- en staangeldverordening 2019, punt 2
29-11-2018Lig- en staangeldverordening 2019, punt 3
29-11-2018Lig- en staangeldverordening 2019, punt 4
29-11-2018Verbouw entree Sneker sporthal
18-10-2018Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2018
18-10-2018Vlinderrots in Koudum
18-10-2018Bestuursrapportage mei 2018
20-09-2018Windpark Nij Hiddum Houw
20-09-2018Vaccinatiegraad Súdwest-Fryslân 1
20-09-2018Ontwikkelingen binnen Veiligheidsregio Fryslân
20-09-2018Bestuursrapportage - ontwikkeling Kornwerderzand IJsselmeeropgave
20-09-2018Bestuursrapportage - reservering bijdrage Waddenfonds
20-09-2018Bestuursrapportage - ICT-contracten
28-06-2018Finansjele ôfrekken Littenseradiel
28-06-2018Kadernota 2019Overzicht punten Hoofdlijnenakkoord Kadernota 2019
28-06-2018Uitbreiding parkeerplaatsen het Oordje BolswardDefinitief gespreksverslag bewoners het Oordje
Luchtfoto aangepast 4 langsparkeervakken
31-05-2018Jaarstukken 2017 en Begroting 2019 Recreatieschap Marrekrite4a Marrekrite Jaarverslag 2017 spreads 1a
Bijlage 4a Marrekrite Jaarverslag 2017 spreads 1b
4b Controleverklaring 2017-was getekend
4c Accountantsverslag 2017
31-05-2018Bestuursrapportage januari februari maart
31-05-2018Jaarstukken BF 2017
26-04-2018Ondernemersfonds

Raadsbrede Commissie

DatumOnderwerpBijlagen
16-05-2019Kadernota 2020, Precariobelasting