Toezeggingen raad en raadscommissies

Soms worden toezeggingen die in de raad of in de commissies  zijn gedaan door de burgemeester of het college schriftelijk afgedaan.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde toezegging? Ga dan naar de website van archiefweb.

Commissie Bestjoer en Finânsjes (BF)

DatumOnderwerpBijlagen
17-02-2022Windpark Nij Hiddum Houw - schriftelijke bevestiging Vattenfall
17-02-2022Windpark Nij Hiddum Houw - verkoop opgewekte stroom
17-02-2022Windpark Nij Hiddum Houw - ramen voorziene jaarlijkse inkomsten
17-02-2022Toezicht op gemeentefinanciën Bijlage - Rondvraag Toezicht op gemeentefinanciën
17-02-2022Decembercirculaire
17-02-2022Bestuursrapportage november, december 2021
16-02-2022Ynwenners oan it Wurd I dagopvang kinderen met ernstige meervoudige beperking
16-02-2022Ynwenners oan it Wurd
20-01-2022Gewijzigde beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen
19-01-2022Project woningbouw herontwikkeling Zoutepoel Sneek
09-12-2021Bestuursrapportage september oktober 2021 - Achterstanden diverse projecten
09-12-2021Bestuursrapportage september oktober 2021 - Plan van aanpak c.q. kaders isoleren bebouwde omgeving
09-12-2021Bestuursrapportage september oktober 2021 - Het nieuwe werken en doorkijk huisvesting
09-12-2021Verscherpt toezicht van de provincie
09-12-2021Bestuursrapportage september oktober 2021 - krediet herinrichting en lichtplan binnenstad Bolsward
09-12-2021Bestuursrapportage september oktober 2021 - Voortgang aardgasvrij maken van woningen in onze gemeente
09-12-2021Verordening op de heffing en invordering van OZB 2022
04-11-2021Woningbouwplan aan de Sélânswei in Raerd
04-11-2021Bestuursrapportage juli - augustus 2021 | rapporteren over corona
04-11-2021Bestuursrapportage juli - augustus 2021 I De nieuwe afsluitdijk - restaurant
04-11-2021Busstation Bolsward
04-11-2021DataFryslân l dekking begroting en beveiliging data
28-10-2021Geluidsoverlast verkeer in Harinxmaland
28-10-2021Programmabegroting 2022 I overzicht subsidieontvangers
28-10-2021Programmabegroting 2022 l Uitleg financiële exercitie WSW'ers
28-10-2021Programmabegroting 2022 I planning voorstel indexatie
28-10-2021Programmabegroting 2022 I voorziening Klameare
28-10-2021Programmabegroting 2022 I raadsbijeenkomst ICT
16-09-2021Budget Centrale HuisvestingBijlage - TV Berap Overschrijding budget centrale huisvesting
16-09-2021Subsidiebijdrage Grutsk & Grien
16-09-2021Overzicht verstrekte subsidies Regeling út de Mienskip
24-06-2021Incidentele Middelen OntwikkelagendaBijlage - Memo Incidentele middelen Ontwikkelagenda
24-06-2021Toelichting krediet voor ESF-coördinator
24-06-2021Verkabelen Hoogspanningskabels Sneek-Noord
24-06-2021Verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018

Raadsbrede Commissie

DatumOnderwerpBijlagen