Persberichten

Wat is er verzonden naar de media?

Hieronder vind je een overzicht van de persberichten van de afgelopen 3 maanden.

Vragen kun je stellen via:

Februari

Familiegegevens over werk en inkomen uit de tweede helft van de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw zijn nu online te vinden op allefriezen.nl. Het gaat om de zes voormalige gemeenten Bolsward, Gaasterland, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Sloten en Stavoren. Het is het eerste resultaat van een gezamenlijk project van gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. Het doel is om uiteindelijk alle zestien voormalige gemeenten toegankelijk te maken.

Kohieren van hoofdelijke omslag

Deze registers, die vroeger kohieren van hoofdelijke omslag werden genoemd, bevatten het beroep van én soms ook de straat of wijk waarin de belastingplichtige woonachtig was. “De registers geven een goede indicatie van de armoede of juist rijkdom waarin voorouders verkeerden. Enorm interessant natuurlijk. Het helpt om een beetje een beeld te krijgen van de situatie waarin je voorouders verkeerden”, vertelt Petra van den Akker, wethouder Súdwest-Fryslân.

In deze registers staan het geschatte inkomen van je (mannelijke) voorouders, want de registers bevatten alleen de gezinshoofden. Met dit geschatte inkomen kan men bijvoorbeeld aan de hand van historische achtergrondinformatie over de hoogte van het loon een beeld vormen van de financiële situatie van je voorouders. Ook is het mogelijk om het geschatte inkomen van je voorouders te vergelijken met andere inwoners in de kohieren.

“Een mooi voorbeeld van hoe we onze gezamenlijke historie toegankelijk kunnen maken, want geschiedenis stopt niet bij de gemeentegrenzen”, aldus Janita Tabak, wethouder De Fryske Marren.

Vele handen en Alle Friezen

De registers van alle 15 vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân zijn gedigitaliseerd, maar moeten deels nog toegankelijk gemaakt worden. De gegevens van de ruim 38.000 scans worden door meer dan 100 vrijwilligers ingevoerd en gecontroleerd op velehanden.nl. Dit is een landelijke site om collecties doorzoekbaar te maken en om ervoor te zorgen dat deze snel online komen op allefriezen.nl.

Oude beroepen en inkomen

In de registers staan oude beroepen zoals veenbaas, verwer en koemelker. Wanneer de vrouw getrouwd was en haar man overleden, werd de vrouw meestal aangeduid met de naam van de man: bijvoorbeeld weduwe Jan Bakker. Als de vrouw dan bleef werken (en dat was vaak het geval) werd achter de naam van het beroep "sche" toegevoegd, zoals bijvoorbeeld winkeliersche of timmermansche. Er waren ook inwoners zonder beroep die toch belasting moesten betalen. Het gaat dan met name om inwoners die rentenier of van adel waren. Zo staat in de registers van Gaasterland onder meer de naam van de bekende familie van Swinderen.

In het burgemeester Rasterhoffpark in Sneek staan veel essen die zwaar aangetast zijn of dood zijn als gevolg van de essentaksterfte. Essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte die inmiddels een groot deel van de essen in Europa heeft aangetast. De zieke essen worden in de komende twee jaar langs wandelpaden weggehaald. De maatregelen zijn nodig voor de veiligheid van bezoekers.

90% van de essen besmet

In het Rasterhoffpark is zo’n 90% van de essen besmet. Het gaat om enkele honderden bomen. Essen herstellen helaas niet van deze ziekte. Door de ziekte verzwakken de bomen, waardoor het risico groot is dat takken afbreken en bomen omvallen. Dit proces wordt nog versterkt doordat de zieke essen vatbaarder zijn voor insecten als de essenbastkever, essenzwam, tonderzwammen en schimmels. Deze vestigen zich op oude en zieke bomen en versnellen het proces van afsterven en verrotting van stam en wortels. Uiteindelijk sterven de essen.

Zieke essen worden gefaseerd weggehaald

Waar mogelijk blijven de essen staan. Dit is goed voor onder andere paddenstoelen, insecten en vogels. Het snipperpad aan de noordzijde van het park verdwijnt. Da kan daar niet meer gewandeld worden maar kunnen de bomen daar blijven staan. Voorwaarde voor het laten staan van essen is dat deze bomen geen gevaar vormen voor de bezoekers. Kwetsbare, zieke essen langs wandelpaden, worden de komende twee jaar weggehaald. Van het hout worden takkenwallen gemaakt in het park (takkenwallen of takkenrillen zijn een soort wanden van dode takken die zorgen voor beschutting en goed zijn voor de biodiversiteit).

De gemeente start 4 maart met het weghalen van de zieke bomen. De werkzaamheden duren maximaal tot 15 maart. Door niet alles in één keer uit te voeren, is de overlast voor zowel het gebied als de bezoekers minimaal. Het park blijft open tijdens de werkzaamheden met uitzondering van het bos.

Herplant

In het Rasterhoffpark zijn door het afsterven van essen in combinatie met omgewaaide bomen door storm open plekken ontstaan. Op deze plekken groeien spontaan nieuwe bomen en struiken van zaden die door vogels of door de wind zijn verspreid. Op plekken waar dit niet het geval is, plant de gemeente nieuwe bomen en struiken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende bes- en nootdragende soorten als kornoelje, kardinaalsmuts, krent en hazelaar. Door de verscheidenheid aan soorten ontstaat er een gevarieerd bos met hoge natuurwaarden. Daarmee wordt de biodiversiteit vergroot en de kans op ziektes verkleind. Het herplanten van bomen en struiken staat gepland voor het najaar 2024 en het najaar 2025. 

Huurders die last hebben van ongewenst verhuurgedrag kunnen dit sinds kort aankaarten bij de gemeente via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Woondiscriminatie, intimidatie, een te hoge waarborgsom en onduidelijke servicekosten kunnen aanleiding zijn voor zo’n melding. Ook Súdwest-Fryslân heeft nu zo’n meldpunt.

Huurders hebben op de Nederlandse huurmarkt nog te vaak te maken met onbetrouwbare verhuurders en misstanden. Op 1 juli 2023 is landelijk de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. In deze wet zijn algemene regels opgenomen voor particuliere verhuurders en verhuurbemiddelaars over goed verhuurderschap. Gemeenten zijn verplicht om een meldpunt te hebben voor huurders die ongewenst verhuurgedrag ervaren.

“We willen dat iedereen fijn kan wonen in Súdwest-Fryslân. Dat betekent ook dat je als huurder op een goede manier behandeld wordt door de verhuurder. Helaas blijkt dat dit niet altijd het geval is. Met het meldpunt kunnen mensen die van ongewenst verhuurgedrag de dupe zijn, hier melding van doen, zodat we kunnen kijken hoe we de huurder kunnen helpen”, aldus Petra van den Akker, wethouder Toezicht en Handhaving.

Hoe kan een huurder in Súdwest-Fryslân melding doen?

In Súdwest-Fryslân kan een huurder melding doen via de website van de gemeente. Hierop is een webformulier te vinden voor meldingen over ongewenst verhuurgedrag. Op deze manier kan de gemeente snel met de melding aan de slag. Via het webformulier kan, indien gewenst, anoniem melding gedaan worden. Naast het online formulier is het ook mogelijk om een melding per brief of per emailbericht te doen.

Het meldpunt is specifiek voor bedoeld voor de particuliere huurdersmarkt. Mensen die bij een woningbouwcorporatie huren, kunnen contact opnemen met de corporatie. 

Informatie over Wet goed verhuurderschap en Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.

Gemeente Súdwest-Fryslân start 1 maart om 9:00 uur met een gratis circulaire regentonactie. Omdat het klimaat verandert en het heter, droger en natter wordt, helpt de gemeente inwoners om hun eigen huis en tuin klimaatbestendiger te maken.

“Met een regenton kun je water opvangen en hergebruiken. Daarmee bespaar je kraanwater én geld. En tijdens hevige regenbuien komt er veel water via de regenpijp het riool in. Soms is dit zo veel dat het riool overbelast raakt en kan het riool overstromen. Met een regenton help je de overlast te verminderen. Door de regentonnen ook nog eens te maken van afval, creëren we een ultieme win-winsituatie. Met deze laagdrempelige regelingen, helpen we inwoners om te verduurzamen en zijn we ook als gemeente beter bestand tegen klimaatveranderingen”, vertelt wethouder Michel Rietman.

Van afval naar regenton

De gemeente Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt. De gratis regenton van 230 liter is gemaakt van afval uit de gemeente. Omrin sorteert al het plastic uit het afval. Hiervan maken zij korrels en van de plastic korrels maken zij een regenton. Afval wordt daarmee een grondstof voor een nieuw product.

Gratis regenton aanvragen

Vanaf 1 maart om 9:00 uur kunnen inwoners via swf.frl/water per adres één gratis circulaire regenton aanvragen. Inwoners die geen e-mailadres hebben of het lastig vinden om digitaal een regenton aan te vragen, kunnen bellen naar 14 0515 (ma t/m vrij tussen 9:00 - 16:00 uur). Wanneer de 2.720 uit afval vervaardigde regentonnen op zijn, kunnen inwoners 50 euro korting krijgen op regentonnen bij deelnemende bouwmarkten en tuincentra. Deze kortingsactie start op 1 april 2024, een maand na de start van de regentonactie. De voorwaarden en meer informatie staan op www.swf.frl/water.

De gemeente koopt de locatie op bedrijventerrein De Marne voor 1,65 miljoen euro als toekomstige ontwikkellocatie. Vanaf mei 2024 is de officiële overdracht en heeft de gemeente de volledige beschikking over het terrein. De komende tijd onderzoekt de gemeente welke toekomstige bedrijfsmatige bestemming voor deze locatie het meest geschikt is.

Tijdelijke huisvestiging groenrayons Bolsward

Voor de korte termijn wijst de gemeente een klein deel van het terrein tijdelijk aan voor twee groenrayons uit Bolsward. Een groenrayon van de gemeente houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van openbaar groen in Súdwest-Fryslân. Met de aanwezigheid van de groenrayons is het pand op de locatie in gebruik en is er toezicht op het terrein.

Gunstige ligging met veel mogelijkheden

De locatie op De Marne 61 in Bolsward zit aan de rand van bedrijventerrein De Marne en ligt langs de N359 op een zichtlocatie. Het perceel ligt aan de achterzijde aan het water en aan de voorzijde aan de hoofdweg en dichtbij de ingang van het bedrijventerrein. Door de goede ligging van de locatie in combinatie met de milieucategorie zijn er veel bedrijfsactiviteiten mogelijk.

Gemeente Súdwest-Fryslân en woningcorporatie Elkien maken de wijk Het Eiland in Sneek klaar voor de toekomst. Als de gemeenteraad op 14 maart instemt met het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, kan Elkien het plan uitvoeren. Elkien sloopt dan de 322 oude huizen en bouwt er ongeveer 386 moderne, sociale huurwoningen voor terug.

Extra sociale huurwoningen

“Het Eiland is een prachtlocatie op steenworp afstand van het centrum van Sneek. We hebben een tekort aan sociale huurwoningen in heel Nederland, maar zeker ook in onze gemeente. Ik ben enthousiast dat we op het Eiland samen met Elkien de sociale huurwoningen niet alleen verbeteren maar er ook ongeveer 60 extra huurwoningen aan toe kunnen voegen. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van onze inwoners voor meer sociale huurwoningen in Súdwest-Fryslân. Wel moeten we met uitbreiding goed kijken naar parkeeroplossingen en voldoende groen in de wijk zodat het fijn wonen blijft op Het Eiland.” Vertelt wethouder Michel Rietman.

Elkien investeert fors in de gemeente Súdwest-Fryslân

Directeur-bestuurder Peter van de Weg van Elkien: “Wij investeren de komende jaren fors in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast 384 woningen op Het Eiland, realiseren we 28 appartementen op Het Perk in Sneek in 2024. Elkien vindt het belangrijk bij te dragen aan een betere wereld. Beide projecten voldoen dan ook volledig aan de huidige eisen voor duurzaamheid. Dat geldt natuurlijk ook voor de 222 woningen die we dit jaar in Sneek verbeteren.”

Eerste woningen halverwege 2024 gesloopt

Omdat Elkien zoveel huizen sloopt en opnieuw bouwt, is het gebied opgedeeld in vier delen. Van mei tot juli 2024 worden in deel 1 de oude huurwoningen (circulair) gesloopt. Daarna wordt fundering aangelegd zodat begin 2025 de nieuwbouw al start. De sloop van het tweede deel staat gepland in 2025. Zo wordt stap voor stap de komende jaren een groot deel van de woningen van Elkien op Het Eiland opnieuw gebouwd.

Overlast in en om de wijk

De sloop en nieuwbouw zorgt voor overlast in de wijk en op de route naar de wijk. Wanneer het uitvoeringsplan klaar is, stemt Elkien dit met bewoners en omwonenden af. Met het bestuur van de Bonifatiusschool en de kinderopvang heeft Elkien al overleg. Elkien wil de overlast van de sloop en nieuwbouw zoveel mogelijk beperken. Daarom is ervoor gekozen om waar mogelijk prefab woningen te bouwen. Dan zijn er minder verkeersbewegingen van en naar Het Eiland.

Parkeren, groen en duurzaam verwarmen

De gemeente ziet deze ingrijpende herbouw als kans om de wijk ook verder goed in te richten. Bijvoorbeeld door naast woningen de straten logisch aan te leggen zodat er voldoende ruimte is voor parkeerplaatsen, wandelpaden en groen. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een warmtenet in deze wijk. Daarmee kunnen bewoners hun huizen duurzaam verwarmen. De nieuwe woningen op het Eiland zijn goed geïsoleerd en daarmee erg geschikt voor deze manier van verwarmen. 

Het college burgemeester en wethouders van gemeente Súdwest-Fryslân wil een gemeentelijke energiebedrijf oprichten. Met het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf wil het college de lokale warmtetransitie versnellen én de lusten, lasten en zeggenschap van de transitie lokaal houden. Súdwest-Fryslân is de eerste Friese gemeente die deze organisatievorm wil oprichten. De gemeenteraad besluit 14 maart over het energiebedrijf. 

“It is wichtich dat elkenien yn de takomst der ek waarm by sitte kin. Dêrom stypje wy de plannen foar waarmtenetten yn ús gemeente. Mar as sa’n waarmtenet der aanst leit, moat dat fansels ek fan immen wêze. It Ryk jout oan dat op syn minst de helte fan it waarmtenetwurk yn publike hannen wêze moat en derom sjogge wy as gemeente hjir in rol foar ús weilein. Wy fine dat waarmte foar eltsenien wêze moat en wy wolle gean foar in betelber waarmtesysteem, wêrby de baten werom geane nei ús ynwenners. Want waarmte is in basisferlet en dat moatte wy goed regelje”, vertelt wethouder Henk de Boer.

Warmte voor inwoners

Het gemeentelijk energiebedrijf krijgt voornamelijk de taak om de toekomstige warmtesystemen te beheren. In Súdwest-Fryslân heeft de gemeente al plannen voor warmtenetten in Energiestad Bolsward, Workum en de Sneker wijk Het Eiland. Het inwonersinitiatief in Heeg richtte al een eigen warmtebedrijf op. Het gemeentelijk energiebedrijf regelt het aanleggen van warmtenetten en warmtebronnen. Een warmtenet is een stelsel van buizen waardoor warm water stroomt, om huizen te verwarmen.

Nieuwe Warmtewet

Met het oprichten van een gemeentelijke energiebedrijf voldoet de gemeente ook aan de nieuwe Wet Collectieve Warmte. Daar staat in dat gemeenten een regiefunctie in collectieve warmtesystemen moeten krijgen. De gezamenlijke warmtenetten en warmtebronnen moeten in publieke handen zijn. Daarom onderzocht de gemeente afgelopen jaren verschillende modellen en structuren. Daar komt uit dat een gemeentelijk energiebedrijf het beste past bij de verschillende wensen. De wens om te zorgen voor betaalbare, duurzame warmte in Súdwest-Fryslân.

Quote in het Nederlands

“Het is belangrijk dat iedereen er in de toekomst warm bij kan zitten. Daarom steunen wij de plannen voor warmtenetten in onze gemeente. En als zo’n warmtenet er dan straks ligt, dan moet dat ook van iemand zijn. Het Rijk geeft aan dat minstens de helft van het warmtenetwerk in publieke handen moet liggen en daarom zien wij als gemeente hier een rol voor ons in weggelegd. Wij vinden dat warmte er voor iedereen moet zijn en wij willen gaan voor een betaalbaar warmtesysteem, waarbij de baten naar onze inwoners gaan. Want warmte is een basisbehoefte en dat moeten we goed regelen.”

177 nieuwe sociale huurwoningen in 2024, dat is waar in Súdwest-Fryslân op gerekend kan worden. Het is voor inwoners de meest in het oog springende afspraak die woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente met elkaar hebben gemaakt in de nieuwe prestatieafspraken. Ook over verduurzaming en wonen in combinatie met zorg zijn afspraken gemaakt.

Samenwerking sleutel tot succes

Jaarlijks maken gemeente, woningcorporaties en hun huurdersorganisatie prestatieafspraken. Met de prestatieafspraken leggen de partijen vast hoe ieder zijn steentje bijdraagt aan de sociale huursector. Zo ook voor 2024. De gemeente vindt het belangrijk hierin op te trekken met deze lokale partners.

Grote uitdagingen in de sociale huursector

Er is sprake van een stapeling van uitdagingen waarvoor de partijen staan. De vraagdruk qua sociale huur blijft onverminderd hoog. Met de toenemende vergrijzing ligt er de uitdaging om wonen, welzijn en zorg meer met elkaar te verbinden. En er is behoefte aan klimaatbestendiger en duurzamer wonen. Die verduurzaming is minstens net zo’n grote uitdaging voor de partijen.

“De behoefte aan sociale huurwoningen is niet minder geworden ten opzichte van vorig jaar, maar de bouwkosten zijn wel weer gestegen. Daar bovenop ligt de uitdaging om te verduurzamen. Iedere huurder wil ten slotte graag een warm en betaalbaar huis. Hier ligt een grote uitdaging, niet alleen voor onze gemeente, maar landelijk. Juist daarom is het belangrijk dat we elkaar aangehaakt houden en samen tot oplossingen komen voor onze inwoners”, aldus wethouder Michel Rietman.

Verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, maar ook komende jaren sociale huurwoningen nodig

Ondanks de stijgende bouwkosten worden dit jaar wel een flink aantal nieuwe sociale woningen toegevoegd, namelijk 177 woningen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het aantal gebouwde sociale huurwoningen in 2023. Voor project It Skûlplak werd vorige week de eerste paal geslagen.

Wethouder Rietman: “Deze verdubbeling ten opzichte van het aantal dat vorig jaar in de prestatieafspraken was afgesproken is mooi. Nu zaak om die woningen daadwerkelijk te realiseren en deze trend vast te houden. Want ook de komende jaren zullen deze woningen nodig zijn voor jongeren én voor de oudere doelgroep.”

De prestatieafspraken gaan onder andere over betaalbaar huren, meer woningen, de duurzaamheid van de woningen en het aanbieden van woningen aan onder meer dak- en thuislozen, zorgbehoevenden en nieuwe Nederlanders. Dit laatste vraagt om een gebiedsgerichte samenwerking tussen partijen en bewoners om een prettige leefbaarheid te borgen, waarin sociale cohesie en veiligheid van groot belang zijn. De prestatieafspraken voor 2024 zijn ondertekend door woningcorporaties Elkien en Accolade, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en Dynhus, huurdersvereniging Sneek, huurdersvereniging Zuidwest-Friesland, Huurdersplatform Nieuw Elan, De Bewonersraad en de gemeente Súdwest-Fryslân.

Een gezonde, vitale en duurzame wijk voor verschillende doelgroepen. Dat vormt de basis voor woningbouwproject Bolsward-Oost, waar ruimte is voor 200 nieuwe woningen. Het college van Súdwest-Fryslân legt het bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad, de laatste stap voordat toegewerkt kan worden naar de bouw van de woningen.

Inwoners van Bolsward wachten met smart op de bouw van de nieuwe woningen. Dat is begrijpelijk volgens Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling: “Dit woningbouwproject is een aanwinst voor Bolsward. De stad heeft al lange tijd niet zo’n omvangrijk woningbouwproject gehad. De woningen in het plan zijn bedoeld voor verschillende doelgroepen. In de volle breedte is dit een goede toevoeging voor Bolsward,” aldus Dam.

200 woningen voor alle doelgroepen

In het gebied ten oosten van Bolsward komen onder andere appartementen en hofjes met verschillende woningtypen. Daarnaast is ruimte voor alternatieve woningen zoals eco-woningen. De gemeente heeft hoge ambities om van Bolsward Oost een wijk te maken voor verschillende doelgroepen, waar duurzaamheid en goed wonen voorop staan.

Woningbouwimpuls

Bolsward-Oost is één van de projecten waarvoor de gemeente subsidie bij het Rijk heeft aangevraagd. Deze woningbouwimpuls maakt het mogelijk om woningen enigszins betaalbaar te houden. Ongeveer de helft van de 200 woningen bestaat uit sociale huur- en sociale koopwoningen.

De gemeenteraad buigt zich op 14 maart, naast het bestemmingsplan ook over de grondexploitatie van het gebied.

Súdwest-Fryslân wil de binnenstad veiliger en leefbaarder maken. De hoeveelheid verkeersbewegingen door de binnenstad en de veiligheidsbeleving van fietsers en voetgangers waren aanleiding voor de start van de proef autoluwe binnenstad. Zes weken later wil de gemeente, op ingeving van inwoners en ondernemers, een aantal aanpassingen doorvoeren om de proef te verbeteren.

Eind januari werden 80 gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers. Daarnaast is de gemeente al sinds de start van de proef in gesprek met een werkgroep met daarin ondernemers en inwoners uit de binnenstad. Naar aanleiding van de gesprekken en de ervaringen vanuit de mienskip gaat de gemeente nu een aantal verbeteringen doorvoeren.

Wethouder Michel Rietman: “Het doel van deze proef is bijdragen aan een veiligere en leefbaardere binnenstad. Daarbij blijven alle woningen en winkels bereikbaar. Uiteraard is het wennen voor inwoners en ondernemers. Daarom hebben we vanaf het begin af aan de mensen opgezocht en proberen we in gesprek te blijven.”

Ontheffingen voor thuiszorg, verloskundigen én personenvervoer

Gedurende de eerste zes weken van de proef is op verschillende momenten, ook tijdens de 10 minutengesprekken, gevraagd naar ontheffingsmogelijkheden voor zorg gerelateerde beroepen. Met name voor thuiszorg en verloskundigen die, om snel bij een cliënt of patiënt te kunnen komen, wel door het centrum moeten. Die ruimte wil de gemeente bieden en dus kunnen zorg gerelateerde beroepen nu ontheffingen voor de doorrijverboden in het centrum aanvragen. Ook voor personenvervoer, zoals vervoer voor speciaal onderwijs, wil de gemeente een uitzondering maken. In beide gevallen geldt dat de aanvragers daarbij wel duidelijk moeten kunnen aangeven waarom zij een ontheffing voor de binnenstad nodig zijn.

Tijden autoluw binnenkort naar 12:00 – 17:00

Op de Worp Tjaardastraat, de Goeman Borgesiuslaan, de Berkenlaan en de Willem Lodewijkstraat is de verkeersdrukte met name tijdens spits op einde van de middag flink toegenomen. Om hier tijdens de piek in de spits lucht te creëren, wil de gemeente het tijdsslot van de autoluwe binnenstad aanpassen naar 12:00 – 17:00 uur. Op dit moment geldt een eindtijd van 18:00 uur. Hiervoor neemt de gemeente direct een verkeersbesluit. De gemeente heeft wel te maken met een wettelijke inspraakperiode.

Aanpassingen Noorderhoek en Sperkhem

Naast het aanpassen van de tijden om de alternatieve routes binnen de ring Sneek tijdens de middagspits te ontlasten, wil de gemeente snelheidsremmende maatregelen nemen. Dit om de veiligheid te borgen en doorgaand verkeer aan te moedigen de rondweg op te zoeken. Op de Worp Tjaardastraat, Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan wordt, als het aan de gemeente ligt, de maximale snelheid 30 km/u en vervalt de voorrangsweg. Deze maatregel wil de gemeente eerst nog voorleggen aan inwoners van de Noorderhoek.

“We zijn onder andere in gesprek geweest met het wijkplatform Noorderhoek en met organisator van het protest. Zij gaven aan hinder te ondervinden van het toegenomen verkeer in de Noorderhoek. De aanpassing van de maximum snelheid is eerder al ter sprake gekomen als wens vanuit de inwoners en dit kwam ook nu weer naar voren. We hebben er vertrouwen in dat de voorgestelde maatregel gaat helpen, maar voordat we dit daadwerkelijk invoeren, willen we dit bespreekbaar maken in de wijk”, licht wethouder Rietman het proces toe. Ook hierover neemt de gemeente een verkeersbesluit.

Ook in de wijk Sperkhem wil de gemeente snelheidsremmende maatregelen. Hiervoor gaat zij op korte termijn in gesprek met de inwoners. Voorbeelden van snelheidsremmende maatregelen zijn matrixborden met daarop de gereden snelheid, bebording of visuele (geen fysieke) versmallingen.

Praktische aanpassingen aan de proef autoluwe binnenstad

Naar aanleiding van de persoonlijke ervaringen van ondernemers en inwoners, voert de gemeente ook op zeer korte termijn een aantal acties uit. Zo worden de gele verkeersborden rond het centrum op verzoek van ondernemers verwijderd. Daarvoor in de plaats komen binnen zes weken welkomstborden bij de ingangswegen van Sneek. De andere verkeersborden blijven staan. Bovendien wordt op de plekken waar het doorrijverbod geldt belijning op het wegdek aangebracht om extra aandacht te vestigen op dat punt.

Alle winkels en woningen zijn bereikbaar

Uit de gesprekken met inwoners en ondernemers bleek ook dat het doel van de proef niet altijd even duidelijk was. Dit zal de komende tijd in de communicatie uitingen duidelijk naar voren worden gebracht. Daarbij wordt ook aan de bereikbaarheid van het centrum meer aandacht gegeven. Alle winkels en woningen in de binnenstad zijn bereikbaar. Dat blijft zo. De gemeente doet daarbij een oproep aan ondernemers om hun klanten dat ook vooral te blijven vertellen.

Navigatiesysteem en fictieve afsluiting

Afgelopen week kwam naar voren dat een aantal bruggen rond het centrum fictief afgesloten waren in de navigatiesystemen. Hiermee wilde de gemeente de bewoners in de straten die zich zorgen maakten over een forse toename van de verkeersdruk tegemoetkomen.

“Het was dus een actie met goede bedoelingen. We zien helaas nu dat het als een boemerang terugkomt. Dat vinden we erg jammer, maar ook begrijpelijk. We hebben het negatieve effect niet goed ingeschat. Inmiddels is dit herstelt en kijken we hoe de we proef verder kunnen verbeteren zodat we de binnenstad veiliger en leefbaarder maken. Want dat is het uiteindelijke doel waar we voor gaan.”

Twee inloopbijeenkomsten en 10 minutengesprekken

De 10 minutengesprekken eind januari werden positief ontvangen. Aanwezigen gaven aan dit een fijne manier van overleg te vinden. Dat is voor de gemeente reden om ook in februari op diezelfde manier met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan. 28 februari staan deze gesprekken gepland. Belangstellenden kunnen zich binnenkort weer inschrijven via de website van de gemeente. Daarnaast geeft de gemeente aan twee momenten te organiseren, één in de Noorderhoek en één in Sperkhem, om daar met de inwoners te praten over verkeersmaatregelen in de wijk om het ervaren ongemak te verminderen.

Elk jaar stelt gemeente Súdwest-Fryslân gedurende een week gratis houtsnippers beschikbaar voor haar inwoners. Zo ook dit jaar. Vanaf maandag 26 februari tot en met zaterdag 2 maart 2024 liggen op de milieustraat in Bolsward weer houtsnippers klaar voor eenieder die daar belangstelling voor heeft.

Hoe werkt het?

Per huishouden is het mogelijk om maximaal 1 m3 houtsnippers op te halen voor eigen gebruik. Kleinere hoeveelheden zijn ook mogelijk. De houtsnippers kunnen tijdens de openingstijden van de milieustraat, zonder afspraak, opgehaald worden. Tip: Neem een aanhanger mee om de houtsnippers te vervoeren.

Waarvoor worden houtsnippers gebruikt?

Houtsnippers worden vaak gebruikt als bodembedekking onder planten of als wandelpad in de tuin. De houtsnippers geven de tuin een fijne en frisse uitstraling. Bovendien hebben houtsnippers verschillende voordelen. Zo nemen houtsnippers water op en houden dit vast. Houtsnippers kunnen ook bijdragen aan het verminderen van onkruid.

Adres en openingstijden milieustraat

Exmorraweg 3a
8701 PJ Bolsward
Maandag tot en met vrijdag 9.00 – 16.30 uur
Zaterdag 9.00 – 13.00 uur

Van houtsnippers en stamhout naar nieuwe beplanting

Naast de houtsnippers voor de deze jaarlijkse actie voor inwoners heeft de gemeente nog veel meer stamhout en houtsnippers. De houtsnippers en het stamhout verkoopt de gemeente aan een aannemer in de gemeente. Met het geld dat verdient wordt met de verkoop schaft de gemeente nieuwe bomen en beplanting aan.

Het Rijk heeft besloten om de regio Zuidwest-Friesland een Regiodeal toe te kennen van €17,5 miljoen. Hiermee wordt de komende jaren geïnvesteerd in Zuidwest-Friesland. Gemeente De Fryske Marren, gemeente Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân, geven aan ‘út ‘e skroeven’ te zijn met deze prachtige uitslag.

De Regiodeal is bedoeld om, in samenwerking met het Rijk, de brede welvaart in de regio te verbeteren. De brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van de inwoners van de regio. De partners hebben deze uitdagingen verwoord in vier pijlers: voorzieningen, leefomgeving, economie en mienskip.

Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Súdwest-Fryslân, Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen de aanvraag ingediend, samen met meer dan 30 organisaties uit de regio: bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen. De partijen zien de Regiodeal als dé unieke kans om een flinke impuls te geven aan de opgaven in de regio: samen de mouwen opstropen. Dit doen we vanuit een sterke regionale samenwerking en in nauwe samenwerking met het Rijk.

De Regiodeal wordt het komende half jaar verder uitgewerkt met partners uit de regio en met het Rijk. De uitvoering start eind 2024.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds vanmiddag een nieuwe kinderburgemeester. Tess Adema van basisschool De Zwetteschool in Sneek volgt Noor Bosman op. Tess werd vanmiddag officieel geïnstalleerd door burgemeester Jannewietske de Vries en kreeg de ambtsketen omgehangen door Noor. Ook is een nieuw adviesteam aangesteld dat de kinderburgemeester een jaar lang ondersteunt.

Kinderconferentie

De hele dag stond in het teken van de Kinderconferentie. Ruim 60 leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen gingen aan de slag met thema’s: duurzaamheid, fijn opgroeien, leefomgeving en samen leven. De kinderen presenteerden ‘s middags hun plannen en ideeën aan de burgemeester, wethouder Petra van den Akker, raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen.

"Echt geweldig om te zien hoe enthousiast de kinderen zijn. De kinderconferentie is een hele laagdrempelige manier om kinderen te betrekken bij lokale politiek. Laten zien dat het niet saai is maar ook gaat over jouw schoolplein of de speeltuin bij jou in de straat. Ook dit jaar waren er weer goede ideeën. Bijvoorbeeld het plan om een ideeënbus in elk dorp of wijk te zetten of om meer activiteiten te organiseren die voor iedereen zijn zoals samen koken en eten. Ook het aanleren van duurzaam gedrag met humor ga ik onthouden. We gaan dit jaar samen met de kinderraad kijken welke ideeën we echt kunnen uitvoeren," aldus wethouder van den Akker.

Solliciteren bij de kleine ambassade

De Kinderconferentie werd georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met Stichting de Kleine Ambassade uit Schiedam die ook het selectieproces voor de kinderburgemeester verzorgde. Maar liefst 25 kinderen uit de gemeente solliciteerden naar de functie van kinderburgemeester. Alle kinderen kwamen twee weken geleden langs op het gemeentehuis in Sneek om te vertellen waarom zij zo graag kinderburgemeester willen worden. Renée Mudde van de Kleine Ambassade: “Het was weer een enorm moeilijke keuze, want ook dit jaar solliciteerde er weer een supergemotiveerde groep kinderen. Toch moesten we een keuze maken. Wij denken dat we met dit team de beste afspiegeling hebben van alle kinderen in de gemeente. Dat betekent natuurlijk niet dat andere kinderen niet kunnen meedenken. Wij hopen dat zij dat, net zoals vandaag tijdens de Kinderconferentie, volop blijven doen.”

Afscheid Noor Bosman en adviesteam

Vanmiddag namen ook de kinderburgemeester en het adviesteam van 2023 afscheid. Kinderburgemeester Noor Bosman ontving een fotoboekje met herinneringen uit het afgelopen jaar. Alle leden van het kinderraad ontvingen het boek ‘De wereld van de politiek eenvoudig uitgelegd’. Een informatief boek over de democratie en politiek.

Burgemeester Jannewietske de Vries: “Ik wil de kinderraad bedanken voor de waardevolle adviezen het afgelopen jaar. We waarderen hun inzet en mening enorm en gaan hun adviezen ook echt gebruiken. Zo zorgen we er samen voor dat Súdwest-Fryslân ook voor kinderen, nu en in de toekomst, een fijne plek is om te wonen en te leven. Ik heb genoten van de gezamenlijke optredens met Noor. Het was erg leuk en leerzaam om een jaar met haar op te trekken. Ze was een top collega!”

Veenkracht wordt de nieuwe woonwijk in het watersportdorp Heeg. En dit wordt niet zomaar een woonwijk; Veenkracht wordt een innovatieve wijk voor de toekomst. Na het college heeft gisteravond ook de gemeenteraad ingestemd met het voorstel. Daarmee kan de aanbestedingsprocedure van start. Vanaf vandaag kunnen ontwikkelaars zich aanmelden bij de gemeente als geïnteresseerde om mee te bouwen aan dit innovatieve en toonaangevende project.

Veenkracht Heeg is een woningbouwproject waarmee de gemeente onderzoekt hoe er op veenweidegrond toekomstbestendig én betaalbaar gebouwd en gewoond kan worden. De gemeente is op zoek naar een samenwerkingspartner die deze ambitie omarmt.

Súdwest-Fryslân zet met woonwijk Veenkracht Heeg in op een wijk waar starters, senioren én gezinnen fijn kunnen wonen en leven. Een wijk met woningen gericht op de toekomst met aandacht voor klimaatadaptatie, gezondheid en circulariteit. En rekening houdend met de natuurlijke draagkracht van de veenbodem.

Veenweidegrond vraagt om vindingrijkheid

Michel Rietman: “Wonen op veengrond vraagt om innovatieve oplossingen. Die uitdaging gaan we graag aan. We zoeken een ontwikkelaar die deze uitdaging samen met ons wil oppakken. Een ontwikkelaar die meedenkt en meewerkt aan een prachtig en toonaangevend project. Als we namelijk een mooie oplossing vinden voor bouwen op veenweidegrond, dan is Veenkracht Heeg wellicht het voorportaal van nog meer projecten.”

Wonen op veengrond de toekomst?

Dat laatste is geen overbodige luxe. Aan bouwen op veengrond ontkomt de gemeente namelijk bijna niet meer. Ongeveer de helft van de totale oppervlakte in Súdwest-Fryslân bestaat uit veengrond. Ook Heeg bevindt zich in het laaggelegen veenweidegebied. Voor traditioneel bouwen op veenweidegrond zijn veel kostbare ingrepen in de bodem nodig, zoals ophogen en diepe fundering. “Tegelijkertijd hebben we wél betaalbare woningen nodig in onze gemeente en vinden we het belangrijk dat inwoners kunnen wonen waar hun hart ligt. Qua ligging is dit natuurlijk een prachtige plek met de waterverbinding achter huis”, laat wethouder Rietman weten.

De komende maanden wordt met een aanbesteding een samenwerkingspartner geselecteerd die samen met de gemeente en inwoners de plannen uitdenken. De verwachting is dat de concrete planvorming voor de invulling van dit gebied na de zomer van 2024 start.

Het college van Súdwest-Fryslân heeft ingestemd met het verlenen van een vergunning aan Omrin voor de realisatie van een nieuwe kringloopwinkel in Sneek. Het gaat om de voormalige autogarage in de wijk Duinterpen. De vergunning is tijdelijk van aard, namelijk 10 jaar.

De locatie staat sinds een aantal jaren leeg en is in de tussentijd regelmatig voor tijdelijke activiteiten gebruikt. Zo deed de locatie aan de Akkerwinde tijdens de coronapandemie dienst als vaccinatielocatie. Met dit besluit ontvangt Omrin groen licht om op deze plek een winkel te starten.

Wethouder Michel Rietman is blij met dit besluit: “De kringloopwinkel is een toevoeging in het kader van hergebruik, duurzaamheid en betaalbaarheid. Ook draagt Omrin maatschappelijk bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Zij bieden namelijk werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En voor een klein prijsje kun je zomaar een paar ware schatten vinden.”

Visie voor de lange termijn

De vergunning voor Omrin is voor 10 jaar. Ondertussen wil de gemeente kijken waar zij in de toekomst het perceel geschikt voor vindt. Voor het gebied rond de A7, waar ook deze locatie onderdeel voor is, wordt in de toekomst een gebiedsvisie ontwikkeld. Dan zal ook gekeken worden hoe deze locatie daar onderdeel van wordt.

De regio Súdwest-Fryslân is met het weidse landschap en de vele meren bij uitstek aantrekkelijk om te fietsen. Wij willen het fietsgebruik stimuleren en de veiligheid voor fietsers verhogen en pakt dit jaar 3 belangrijke fietsroutes aan: de aanleg van fietsstraat Tjerkwerd-Bolsward, het opwaarderen van het fietspad Sneek-Joure en de aanleg van een nieuw fietspad bij Nijland.

“Fietsen heeft veel voordelen: Het is goed voor de gezondheid, de auto blijft vaker staan en dus is er minder CO2-uitstoot. Wij zien natuurlijk graag dat meer mensen de fiets pakken en vinden het belangrijk om dat als gemeente te faciliteren,” zegt wethouder Mobiliteit Michel Rietman.

Doorfietsen in de Provincie Fryslân

We werken samen met de provincie. Het fietspad tussen Sneek en Joure maakt deel uit van de zogenaamde trochfytsrûtes van de Provincie Fryslân. Dit zijn directe verbindingen tussen de grote kernen in Friesland, waar veel scholieren en woon-werk fietsers gebruik van maken. Het fietspad Sneek-Joure wordt dit jaar verbreed en de fietsers krijgen voorrang op het overige verkeer.

Tussen Tjerkwerd en Bolsward staat groot onderhoud gepland aan de provinciale weg en aan de parallelweg. Samen met de provincie leggen hier een fietsstraat aan waarbij de fietser meer ruimte krijgt en de automobilist de gast wordt. Ook de route tussen Folsgare en Nijland krijgt een opwaardering. Inwoners van Nijland en Folsgare vragen al langer om de weg onder het viaduct veiliger te maken voor fietsers. Hier willen we een fietspad naast de weg aanleggen.

Meer ruimte voor fietsers

Wethouder Rietman benadrukt het belang van de fietsers: “Door het gemak van de elektrische fiets pakken mensen sneller de fiets en worden er langere afstanden afgelegd. We vinden dat een mooie ontwikkeling en willen fietsen in onze gemeente zo veilig mogelijk maken. Veilige fietspaden zijn op zichzelf ook een stimulans om vaker te fietsen of je kind alleen naar school te laten fietsen. Daarom willen we nu op korte termijn deze grote projecten aanpakken.”

Jaarlijks hebben we in de begroting €1 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van fietspaden. De laatste grote aanpassing in onze gemeente was de aanleg van één van de eerste fietsstraten in Nederland buiten de bebouwde kom, tussen Tersoal en Sybrandabuorren in oktober 2022. Deze 3 nieuwe projecten kosten samen ca 3 miljoen euro waarvan de Provincie de helft voor haar rekening neemt. In maart neemt de gemeenteraad een besluit. Als de gemeenteraad instemt, kan nog dit jaar gestart worden met de werkzaamheden.

Januari

Op maandag 29 januari onthulden Maud en Brechtsje, twee leerlingen van het Marne College, samen met wethouder Petra van den Akker het indrukwekkende kunstwerk ‘Stille Strijd’ van kunstenaar Saskia Stolz op het Broereplein in Bolsward. Dit beeld reist door Nederland om aandacht te vragen voor depressie en suïcide onder jongeren en vraagt mensen om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Het kunstwerk is tot en met 12 februari 2024 te zien in Bolsward.

Tijdens de onthulling zong zanger Raynaud Ritsma het nummer ‘Over de rand’. Dit nummer gaat over de zoektocht in het leven. Dat je jezelf ondanks tegenslagen toch ergens thuis kunt voelen. Wethouder Jeugdzaken Petra van den Akker: ‘We weten dat veel jongeren worstelen met hun gedachten en een eenzame en stille strijd voeren. Dit is niet altijd zichtbaar voor ouders, school of andere direct betrokkenen. Daarom vind ik het ook zo mooi dat het beeld groot en kleurrijk is. Het laat zien dat onze binnenwereld niet altijd overeenkomt met wat je aan de buitenkant ziet. Met dit beeld vragen wij aandacht voor het feit dat er nog te weinig wordt gesproken over mentale gezondheid.’

Aandacht voor mentale gezondheid van jongeren

In Fryslân heeft maar liefst één op de vijf jongeren depressieve gevoelens, slechts 8% praat erover en zelfdoding is bij deze doelgroep doodsoorzaak nummer één. Eén op de drie Friese jongeren voelt zich eenzaam, 24% van de jongeren heeft te maken met psychische klachten en 22% van de jongeren geeft aan suïcidale gedachten te hebben (gehad). Dit blijkt uit de Jeugdmonitor 2023 van GGD Fryslân. ‘Met het plaatsen van dit kunstwerk willen we het gesprek op gang brengen en taboes doorbreken.’ Vertelt wethouder Marianne Poelman, tevens lid van de stuurgroep STORM. ‘Want een gesprek kan écht het verschil maken. Het blijft vaak bij ‘hé, hoe gaat het?’. Maar doorvragen over hoe het echt met iemand gaat, blijft er vaak bij. Al helpen we maar één jongere om te praten over donkere gedachtes, dan is het de moeite waard!’, aldus Poelman.

Speciaal programma op voortgezet onderwijs

Súdwest-Fryslân zet zich al geruime tijd, samen met andere organisaties, in voor jongeren bijvoorbeeld met Cool Súdwest. Vorig jaar is het programma STORM op het Marne College in Bolsward gestart, gericht op sterke en veerkrachtige jongeren. Alle leerlingen van het Marne College uit klas 3 hebben lessen gevolgd over mentale gezondheid. Daarnaast krijgen medewerkers trainingen om depressie en suïcide bij jongeren te herkennen en kunnen jongeren zelf de training ‘Op volle kracht’ volgen. Na het Marne College start STORM volgend jaar op RSG Magister Alvinus, CSG Bogerman en Aeres VMBO in Sneek.

Bel of chat met 113

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Bel met 0800 – 0113 of chat via de website www.113.nl gratis en anoniem met deskundige vrijwilligers. Ook kun je contact opnemen met de huisarts. Bij acute situaties bel 112.

Wat was het een strijd! Maar liefst 13 teams van 3 scholen van het voortgezet onderwijs uit Sneek deden mee tijdens een spannende finale van de Waste Battle. De teams van CSG Bogerman, Aeres en RSG Magister Alvinus Sneek pitchten hun idee voor de volle zaal én aan 5 juryleden. Nico, Thijs, Fedde, Wessel en Niels van team OG Plastic Plukkers (een team van RSG) werden gekozen door de jury als winnaar. Hun plakkende hars-muur op wieltjes waar tijdens evenementen plastic aan geplakt kan worden, om zo een kunstwerk te worden, vond de jury niet alleen zeer creatief maar ook nog eens goed uitvoerbaar. Wethouder en tevens juryvoorzitter Michel Rietman overhandigde hen een bokaal en een cheque. Met dit geldbedrag mogen ze het idee dit jaar gaan uitvoeren. 

Ideeën nodig tegen zwerfplastic in water

De Waste Battle, die dit jaar voor de zesde keer plaatsvond, is een initiatief van Gooitske Zijlstra. Het thema van deze editie was zwerfplastic en water. ‘Als plastic in het water komt en uiteindelijk plastic soep wordt, brokkelt plastic langzaam af in kleine stukjes. Dat is bijna niet uit het water te halen en zien vissen als voer,’ zegt Zijlstra.

Bewustwording

Afgelopen najaar vonden de voorrondes plaats op de scholen. Na het winnen van de publieks- en juryprijs mochten 13 teams hun idee tijdens de finale voorleggen aan de jury. ‘De Waste Battle is een mooie vorm van onderwijs waarbij meerdere vakken aan bod komen. Leerlingen denken niet alleen na over een oplossing maar gaan ook echt aan de slag om dat wat ze bedacht hebben te maken. In de tussentijd worden ze zich er bewust van dat zwerfafval een toenemend probleem is en dat ze zelf ook een steentje bij kunnen dragen om dat tegen te gaan. Ik vond de creatieve oplossingen en pitches heel sterk bedacht en uitgevoerd,” vertelt wethouder Michel Rietman enthousiast. 

Jury

De finale van de Waste Battle werd dit jaar in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek gehouden. In de jury zaten afgevaardigden van Jumbo Kooistra Supermarkten, Circulair Friesland en de gemeente Súdwest-Fryslân. 

Bijna honderd inwoners hebben in 2023 ingesproken bij de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Tachtig daarvan deden dat bij commissievergaderingen over onderwerpen die op de agenda stonden. Twaalf inwoners spraken in bij Ynwenners oan it Wurd over onderwerpen die niet op de agenda’s stonden. Deze en een groot aantal andere cijfers zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2023 van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

Vijftig belangstellenden die eens een kijkje wilden nemen achter de schermen van de gemeenteraad deden in 2023 mee aan Gast van de Raad. Deelnemers krijgen informatie over hoe de gemeentepolitiek werkt, maken kennis met de raadsleden en het college van burgemeester en wethouders. Ook zijn ze aanwezig bij een raadsvergadering.

500+ abonnees

Meer dan 500 inwoners hebben een abonnement op de agenda’s van de raads- en commissievergaderingen. Zo weten ze precies wanneer de onderwerpen die zij belangrijk vinden besproken worden en wanneer ze hun stem kunnen laten horen.

Cursus Politiek in mijn gemeente

“De belangstelling fan ynwenners foar de lokale polityk en de besluten die nommen wurde is tige belangryk. Mei-inoar jouwe wy foarm oan libjen en wurkjen yn ús gemeente”, zegt voorzitter van de gemeenteraad Jannewietske de Vries. “Dy belangstelling blykt net allinnich út it oantal ynsprekkers en dielnimmers oan Gast van de Raad, wy hawwe it ek sjoen by de grutte belangstelling dy’t der is foar de gratis kursus Politiek in mijn gemeente. Dy wie samar fol. Der wienen genôch oanmeldingen om ‘m nochris oan te bieden dit foarjier. En de dielnimmers binne tige belutsen en entûsjast. In pear hawwe harren yntusken al oanmeld by in partij.”

150 besluiten

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bestaat uit 37 raadsleden die verdeeld zijn over 12 politieke partijen. De raad heeft in 2023 een kleine 150 raadsvoorstellen behandeld over onderwerpen die uiteenlopen van bestemmingsplannen buitengebied, compensatie voor energiekosten, het ondernemersfonds en natuurlijk de jaarlijkse begroting waarin alle financiën van de gemeente voor het komende jaar worden geregeld. Raadsleden hebben bij al die raadsvoorstellen 20 amendementen en 34 moties ingediend. Met een amendement past de raad een voorstel van het college aan. Met een motie roept de raad het college op om iets te doen of aan te pakken.

Gemeenteraadsleden zijn gekozen inwoners uit Súdwest-Fryslân. Zij zijn raadslid naast hun reguliere banen en werkzaamheden. Ze besluiten hoe het geld verdeeld wordt en bepalen in grote lijnen wat de gemeente doet. Ook controleren ze het college van burgemeester en wethouders die samen met de ambtenaren uitvoeren wat de raad heeft besloten.

Op 2 januari 2024 is de proef autoluwe binnenstad Sneek ingegaan. Een ingrijpende verandering voor Sneek, met als doel om de binnenstad aantrekkelijker en veiliger te maken. Deze maatregel maakt veel los in Sneek en omgeving. Om iedereen de mogelijkheid te geven om ervaringen te delen nodigt de gemeente mensen uit voor een persoonlijk gesprek in het gemeentehuis in Sneek.

De proef autoluwe binnenstad Sneek is een verandering die impact heeft op inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad. De eerste effecten beginnen zichtbaar te worden en de eerste resultaten van de verkeerstellingen zijn begin februari bij de gemeente bekend. Deze verkeerstellingen worden op dit moment uitgevoerd op diverse plekken in én rond de binnenstad. Zo houdt de gemeente niet alleen bij in wat voor mate de proef in de binnenstad effect heeft, maar ook wat het betekent voor de overige, mogelijke uitwijkroutes, in Sneek. Daarnaast wordt geteld wat voor effect de proef op de parkeerplaatsen in en rond het centrum heeft.

Naast deze feitelijke onderzoeken, laat de gemeente weten ook graag te luisteren naar de ervaringen van inwoners en ondernemers. Uiteindelijk is het doel om een leefbare en aantrekkelijke binnenstad te creëren voor inwoners en ondernemers. De gemeente wil dan ook graag weten hoe zij deze proef ervaren.

Persoonlijke gesprekken over autoluwe binnenstad

Daarom worden mensen die hun ervaring willen delen van harte uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis. Op dinsdag 30, woensdag 31 januari en donderdag 1 februari heeft de gemeente hier ruimte voor gemaakt. Aanmelden hiervoor kan via www.swf.frl/autoluwebinnenstadsneek. De algemene inloop die gepland stond op 31 januari komt daarmee te vervallen.

Wethouder Michel Rietman licht deze keuze toe: “Door één op één met mensen in gesprek te gaan, krijgt iedereen de kans om zijn of haar verhaal te doen. Met een algemene inloop, waar veel mensen op af komen, komt niet iedereen aan bod. We vinden het heel belangrijk om alle mensen die de moeite nemen om naar het gemeentehuis te komen de gelegenheid te geven om ervaringen met ons te delen. Dat kunnen we op deze manier garanderen.”

Proef autoluwe binnenstad Sneek

Het doorgaande verkeer in Sneek moet tussen 12 uur en 18 uur ’s middags een andere weg zoeken. En dat gebeurt ook. Resultaten uit metingen zijn er nog niet, maar de gemeente ziet wel waar het doorgaande verkeer zich naartoe verplaatst. Sinds de start van de proef is het bijvoorbeeld een stuk drukker op de Worp Tjaardastraat en in het verlengde daarvan op de Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan.

Daarom vinden, los van de persoonlijke gesprekken op het gemeentehuis, ook in de wijk Noorderhoek een aantal gesprekken plaats met betrekking tot de toenemende verkeersdrukte. Begin februari verwacht gemeente Súdwest-Fryslân de eerste resultaten uit de metingen. Dan kan de gemeente daar meer over zeggen.

De gemeente Súdwest-Fryslân biedt inwoners vanaf 1 maart 2024 klimaatsubsidie en gratis circulaire regentonnen aan. De gemeente heeft hier €350.000 voor uitgetrokken. Omdat het klimaat verandert en het heter, droger en natter wordt, helpt de gemeente inwoners om hun eigen huis en tuin klimaatbestendiger te maken. Al eerder bood de gemeente subsidie voor groene daken en geveltuinen. Deze worden aangevuld met subsidie voor regenwateropslag, het vervangen van tegels voor groen in de tuin en een installatie waarmee je met regenwater het toilet doorspoelt.

“Met een regenton kun je water opvangen en hergebruiken. Daarmee bespaar je kraanwater én geld. Door tegels te vervangen door een plant of gras, voorkom je wateroverlast. Tegelijk draag je bij aan beter milieu. Door de regentonnen ook nog eens te maken van afval, creëren we een ultieme win-winsituatie. Met deze laagdrempelige regelingen, helpen we inwoners om te verduurzamen en zijn we ook als gemeente beter bestand tegen klimaatveranderingen.”, vertelt wethouder Michel Rietman.

Van afval naar regenton

De gemeente Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat er zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt. De gratis regenton van 230 liter is gemaakt van afval uit de gemeente. Omrin sorteert al het plastic uit het afval. Hiervan maken zij korrels en van de plastic korrels maken zij een regenton. Afval wordt daarmee een grondstof voor een nieuw product.

Gratis regenton en klimaatsubsidie aanvragen

Vanaf 1 maart kunnen inwoners via de website van de gemeente per adres één gratis circulaire regenton aanvragen of gebruik maken van één van de andere klimaatsubsidies. Wanneer de 2720 uit afval vervaardigde regentonnen op zijn, kunnen inwoners korting krijgen op gewone regentonnen bij deelnemende bouwmarkten en tuincentra. De voorwaarden en meer informatie staan op www.swf.frl/water.

Een positieve bijdrage leveren aan het landschap, de natuur en gezondheid van mens en dier in het Fries kleiweidegebied, dat willen Friese overheden bereiken met de ontwikkeling van een Bioregio.  De Greidhoeke is het gebied tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward tot aan de IJsselmeerkust. In dit kleiweidegebied werken de gemeenten Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Leeuwarden samen met provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân als 'Greidhoeke Plus'. Het doel van deze samenwerking is optimale ondersteuning bieden voor natuurinclusieve landbouw en lokaal kopen stimuleren.

Vervolgstappen en programmaontwikkeling

Eerder dit jaar werd verkend of de Greidhoeke een Bioregio kan worden. Een Bioregio is een gebied waar de landbouw zoveel mogelijk natuurinclusief en duurzaam is en waar mensen lokaal geproduceerd voedsel eten. De uitkomsten van de verkenning zijn positief en aanleiding om verder te gaan. De eerste vervolgstap is het aanstellen van een procesregisseur en het ontwikkelen van een programma. De betrokken overheden financieren dit samen. Het idee voor een Bioregio is ontwikkeld door adviesbureau Avalon uit Iens, dat ook de verkenning coördineerde.

Duurzame toekomst Greidhoeke

De Greidhoeke is volgens de Friese overheden bij uitstek geschikt als Bioregio omdat hier al veel gebeurt op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige balans tussen landbouw, natuur en gezondheid. Duurzame landbouwmethoden stimuleren, zoals natuurinclusieve teelt en het verminderen van het gebruik van chemicaliën en kunstmest, vergoot de biodiversiteit en verbetert de kwaliteit van de bodem. Samen wordt zo gewerkt aan een duurzame toekomst voor het plattelandsgebied van de Greidhoeke.

December

Het gebied van woonzorg- en behandelcentrum De Ielânen in Sneek wordt een groene en waterrijke plek waar onder andere zorg, wonen en dagbesteding samenkomen. Gemeente Súdwest-Fryslân en Patyna onderzochten de haalbaarheid van de plannen voor de nieuwe invulling van het gebied. Goed nieuws voor de bewoners van De Ielânen en de bezoekers van de kinderboerderij: deze blijft bestaan.

Woonzorg- en behandelcentrum De Ielânen in Sneek is na ruim 45 jaar aan vernieuwing toe. De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen. Wethouder Bauke Dam is heel blij met deze stap: “We kijken bij nieuwbouw of herinrichting altijd naar de invulling van het totale gebied. De Ielânen staat bekend om de prachtige ligging in een park. We vinden het belangrijk dat dat zo blijft.  Het voortbestaan van de kinderboerderij is een groot pluspunt. Veel mensen komen hier graag en het heeft ook een maatschappelijke functie. Alliade gaat de kinderboerdij opknappen. We zijn heel tevreden met dit resultaat en de samenwerking met zorgpartijen.”

Uitgangspunten

Het plan is om op de plek van De Ielânen 72 nieuwe intramurale zorgwoningen en ongeveer 56 geriatrische zorgplekken te realiseren. Daarnaast staan in het plan 145 woningen voor verschillende doelgroepen. De gemeente heeft samen met Patyna uitgangspunten opgesteld voor het gebied.

De gebouwen worden maximaal vier verdiepingen hoog zodat het goed past in de groene omgeving. Van het gebied wordt 75% ingevuld met groen en water. Ook is er aandacht voor routes voor fietsers  en voetgangers om het parkachtige karakter te versterken. In de uitgangspunten staat ook dat de groene oevers toegankelijk en openbaar blijven.

De gemeenteraad neemt op 8 februari een besluit over de plannen. Als de raad akkoord is wordt de planologische procedure opgestart. “De zorgvraag neemt de komende jaren toe. We willen graag dat voor alle mensen die dat nodig hebben een plekje is in onze gemeente. Daarnaast is er een grote woningvraag én vinden we de inpassing in de omgeving belangrijk. Als de plannen doorgaan, blijven de huidige gebouwen van de Ielânen tijdens de bouw zo veel mogelijk staan. Zo kunnen de bewoners in hun vertrouwde omgeving blijven”, licht wethouder Dam toe.

Hindeloopen kan rekenen op steun van de gemeente Súdwest-Fryslân als het gaat om de ontwikkeling van woningbouw op een drietal locaties. Dat is het resultaat van een ruimtelijke analyse in Hindeloopen die samen met de inwoners van de Súdwest-Friese kuststad is gemaakt. In totaal zou op deze locaties ruimte zijn voor circa 40 woningen. Plannen voor deze gebieden moeten nog gemaakt worden.

Hindeloopen is één van de drie kernen waar de gemeente Súdwest-Fryslân in 2023 aan de slag ging met woningbouwontwikkeling via de kernenaanpak Súdwest-Fryslân. Deze vernieuwende aanpak is opgezet voor (kleinere) kernen die zelf aangeven een sterke behoefte te hebben aan woningbouw, maar waar nog geen perspectief is op woningbouwlocaties. Vanuit deze aanpak werd samen met Hindeloopen gezocht naar geschikte woningbouwlocaties. Zo wordt het traject afgetrapt met een gezamenlijke stadswandeling langs diverse locaties. Vervolgens zijn in totaal 10 locaties onderzocht, waarvan zeven voor de korte termijn afvallen. De overige locaties lijken op voorhand geschikt voor een woningbouwontwikkeling en kunnen voor rekenen op draagvlak.

De stad, die onder andere bekend staat om haar traditionele schilderkunst, heeft al langer behoefte aan meer woningen. De opgave is uitdagend in Hindeloopen, omdat de stad aan drie zijden omgeven is door water en er een aantal bedrijven is met hinderzones die woningbouw belemmeren. De kansrijke plekken en een aantal opties voor de invulling ervan zijn eind september aan de inwoners gepresenteerd.

Vernieuwende aanpak voor kernen in Súdwest-Fryslân

De kernenaanpak is uniek, omdat de kern het initiatief neemt voor het vinden van potentiële woningbouwlocaties. De gemeente sluit hierbij aan. Zodra er breed draagvlak is voor mogelijke locaties, waar bovendien op het eerste oog geen andere belemmeringen zijn, kan gestart worden met de onderzoeken en planvorming. De gemeente of een externe marktpartij neemt hierin de regie. 

Wethouder Michel Rietman is blij met de vernieuwende kernenaanpak: “Geen kern op slot, dat hebben we als bestuur uitgesproken. In de praktijk is dat, met 89 kernen, een flinke uitdaging. De pilot kernenaanpak, waar Hindeloopen onderdeel van uitmaakte, heeft nu z’n vruchten afgeworpen en een concreet resultaat opgeleverd, dat gezamenlijk met de stad gedragen wordt.”

In maart start uitwerking woningbouw

Nu in Hindeloopen de mogelijke locaties in beeld zijn gebracht, kan de gemeente met de volgende stap aan de slag. Door de intensieve samenwerking met inwoners aan de voorkant hoopt de gemeente door te kunnen pakken. “Dat mag niet afdoen aan de kwaliteit. We hebben de locaties in beeld, nu moeten we samen kijken hoe we voor deze locaties een mooi plan kunnen maken waar breed draagvlak voor is”, doelt wethouder Rietman op de invulling van de gebieden. “We hopen dat we samen met de inwoners van Hindeloopen mooie plannen kunnen maken, zodat woningen waaraan behoefte is, gebouwd kunnen worden.”

Op twee locaties is de gemeente grondeigenaar en start de uitwerking van de plannen komend voorjaar. Voor de derde locatie hoopt de gemeente op interesse van marktpartijen die in Hindeloopen willen investeren.

Veenkracht wordt de nieuwe woonwijk in het watersportdorp Heeg. En dit wordt niet zomaar een woonwijk; Veenkracht wordt een innovatieve wijk voor de toekomst. Met dit woningbouwproject onderzoekt de gemeente hoe er op veenweidegrond toekomstbestendig én betaalbaar gebouwd en gewoond kan worden, met zo weinig mogelijk impact voor het klimaat. Súdwest-Fryslân gaat op zoek naar een samenwerkingspartner die deze ambitie omarmt en samen met de gemeente en inwoners wil realiseren.

Woonwijk Veenkracht in Heeg moet een wijk worden waar starters, senioren én gezinnen fijn kunnen wonen en leven. Een wijk met woningen gericht op de toekomst en met maximale aandacht voor CO2-uitstoot (waaronder veenoxidatie), klimaatadaptatie, gezondheid, energie, circulariteit en biobased bouwen. Rekening houdend met de natuurlijk draagkracht van de veenbodem en met ruimte voor biodiversiteit en water. Dat is de ambitie van Súdwest-Fryslân voor de nieuwe wijk in Heeg.

Veenweidegrond vraagt om vindingrijkheid

Hoe de wijk eruit moet komen te zien, is nog niet duidelijk. Eerder is het idee van een wijk met wonen op het water geopperd, toch staat deze oplossing niet vast. In het plangebied moet een experimentele nieuwe woonwijk komen, waarbij de beste oplossing wordt gezocht voor het duurzaam en toekomstbestendig wonen in Veenweidegebied. De gemeente wil samen met inwoners en marktpartijen op zoek naar die oplossing.

Wethouder Michel Rietman: “Wonen op veengrond vraagt om innovatieve oplossingen. Die uitdaging gaan we graag aan. We willen samen met, en niet tegen of ten koste van, de natuur werken. De eerste bewoners in het huidige Súdwest-Fryslân wisten al hoe ze dat moesten doen. Daaruit ontstonden gemeenschappen die uiteindelijk hebben geleid tot het huidige Súdwest-Fryslân. Dat creatieve denken, met elkaar, zit in ons DNA.”

Wonen op veengrond de toekomst?

Aan bouwen op veengrond ontkomt de gemeente bijna niet. Ongeveer de helft van de totale oppervlakte in Súdwest-Fryslân bestaat uit veengrond. Ook Heeg bevindt zich in het laaggelegen veenweidegebied. Voor traditioneel bouwen op veenweidegrond zijn veel kostbare ingrepen in de bodem nodig, zoals ophogen en diepe fundering. “Tegelijkertijd hebben we wél betaalbare woningen nodig in onze gemeente en vinden we het belangrijk dat inwoners kunnen wonen waar hun hart ligt, óók op plekken die zich daar misschien minder goed voor lenen, zoals het veenweidegebied. Qua ligging is dit natuurlijk een prachtige plek met de waterverbinding achter huis”, laat wethouder Rietman weten.

De komende maanden wordt met een aanbesteding een samenwerkingspartner geselecteerd die samen met de gemeente en inwoners de plannen uitdenken. De verwachting is dat de concrete planvorming voor de invulling van dit gebied na de zomer van 2024 start.

Ook in 2024 investeert de gemeente Súdwest-Fryslân ruim in renovaties en vervangingen van steigers, kades en wegen. Voorgaande jaren was dit 3 miljoen. Vanaf 2024 is dit verhoogd naar 4 miljoen vanwege stijgende kosten en omdat de levensduur van veel objecten nu vraagt om onderhoud.

“It kapitaalguod yn de gemeente is fan grutte wearde foar ús ynwenners, ûndernimmers en toeristen. Wy meitsje der deistich gebrûk fan. Om dizze objekten goed yn stân te hâlden, binne neist de ûnderhâldsbudzjetten ek ynvestearringsjilden nedich om renovearje en ferfange te kinnen. Fan no ôf bliuwend ekstra ynvestearje jout de mooglikheid om efterstannen fuort te wurkjen en in ynhelslach te meitsjen.”, aldus wethouder Henk de Boer.*

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente maakt gebruik van een beheersysteem en recente inspectieresultaten om een juiste planningslijst te maken voor de komende jaren. Voor 2024 staan de steiger Houkeslootpromenade en een aantal wegen in Tinga in Sneek, de kade van eiland Gouden Bodem in Heeg, de kades Grote en Kleine Dijlakker in Bolsward, de Sytzamaweg in Arum, de Dorpsstraat in Exmorra en de Julianastraat in IJlst op de planning. Bij een aantal renovaties is in 2023 al een eerste deel aangepakt. In 2024 en 2025 wordt het tweede deel aangepakt. Bij werkzaamheden aan de weg wordt gelijktijdig de samenwerking gezocht met nutspartijen in verband met eventuele nieuwe aanleg van nieuwe kabels en leidingen.

*Nederlandse vertaling quote: “De kapitaalgoederen in de gemeente zijn van grote waarde voor onze inwoners, ondernemers en toeristen. We maken er dagelijks gebruik van. Om deze objecten goed in stand te houden, zijn naast de onderhoudsbudgetten ook investeringsgelden nodig om te kunnen blijven renoveren en vervangen. Vanaf nu blijvend extra investeren geeft de mogelijkheid om achterstanden weg te werken en een inhaalslag te maken.”, aldus wethouder Henk de Boer

De wijk Harinxmaland in Sneek groeit zichtbaar door. Naast de huishoudens die inmiddels zijn gesetteld, wordt de wijk verder uitgebreid met woningen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast komt in de wijk onder andere een supermarkt, winkelruimten en een kinderdagverblijf.

Wethouder op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling Bauke Dam is betrokken bij de invulling van de wijk: “Het gaat bij zo’n grote wijk niet alleen om de huizen, voorzieningen zijn minstens zo belangrijk. In een wijk waar ongeveer 600 huishoudens komen is de komst van een supermarkt en een kinderdagverblijf een logische aanvulling om de leefbaarheid te vergroten.”

Harinxmaland in verschillende fasen, fase 2: De Wending

Er komen in totaal ongeveer 600 woningen in Harinxmaland, gebouwd in verschillende fasen. In de volgende fase worden 40 vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen gebouwd voor het midden en hogere segment. Daarnaast is er ruimte voor vier experimentele woningen, bijvoorbeeld een duurzame woning of geheel van gerecycled materiaal. Ook een complex met een supermarkt, 2 speciaalzaken, een kinderdagverblijf en 12 woningen (waarvan 8 appartementen) wordt in deze tweede fase gebouwd. De genoemde woningen komen in de wijk die straks ‘De Wending’ zal gaan heten. De naam verwijst naar het duurzame karakter van de wijk. Kinderen bedachten via een prijsvraag eerder al de duurzame straatnamen voor deze wijk.

“Op zo’n centrale plek met voorzieningen op steenworp afstand, plús de rust en ruimte maakt dit een aantrekkelijke buurt om te wonen. In Harinxmaland komt alles bij elkaar”, aldus wethouder Dam.

Ontwerp bekijken

De gemeente verwacht eind december het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. De plannen zijn vanaf dat moment ook te bekijken op de website ruimtelijkeplannen.nl. Op maandag 22 januari 2024 is er van 16.00 uur tot 18.00 uur een inloopbijeenkomst op het gemeentehuis (in Waltaplein, Marktstraat 5) in Sneek. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. De bedoeling is om het definitieve plan in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Voor zeven woningbouwplannen in Súdwest-Fryslân liggen de ontwerp bestemmingsplannen de komende weken ter inzage. Het zijn plannen die stuk voor stuk in overleg met de kernen tot stand zijn gekomen. In die plannen wordt voorgesteld om 249 nieuwe woningen toe te voegen, verdeeld over Scharnegoutum, Woudsend, IJlst, Folsgare, Stavoren, Makkum en Boazum.

Dat Súdwest-Fryslân 2023 afrondt met diverse plannen verspreid in de gemeente is geen toeval vindt wethouder Bauke Dam: “We hebben een uitgestrekte gemeente met maar liefst 89 unieke kernen. Dat is bijzonder en tegelijk uitdagend, want je wilt elke kern ontwikkelmogelijkheden bieden, ook op het gebied van woningbouw. Daarbij hebben we te maken met de eigen identiteit van een kern. Goede gesprekken met inwoners over hún eigen leefomgeving zijn daarom van belang. En de ene keer gaat dat gemakkelijker dan de andere. Deze plannen zijn het mooie resultaat van de samenwerking in de diverse kernen.”

De plannen zijn tot stand gekomen in overleg met de verschillende kernen. In Woudsend zaten een aantal dorpsvertegenwoordigers regelmatig aan tafel. En in Scharnegoutum kan het wat betreft dorpsbelang niet snel genoeg gaan. “Het tekent de betrokkenheid van inwoners en tegelijk de urgente vraag naar woningen”, zegt Michel Rietman, wethouder Wonen.

Specifiek gaat het om de projecten Scharnegoutum-Noord, Woudsend It Skar 2, Nij Ylostins in IJlst, Folsgare aan de Wallemadyk, Koepoort Stavoren, Simmerfjild in Makkum en de Boazumerfeart in Boazum.

Woningbouwimpuls draagt bij aan financiële haalbaarheid

De uitdaging bij de ontwikkeling van plannen voor diverse kernen zit in de financiële haalbaarheid. “De hoge bouwkosten afgezet tegen de vraag voor betaalbare woningen is vaak een spagaat waar we uit moeten komen. Zeker voor kleinere woningbouwprojecten is dat een uitdaging.” De Woningbouwimpuls die de gemeente onlangs toegekend kreeg van het Rijk helpt daar wel bij, getuige ook de programmering van deze 249 woningen, waarvan het grootste deel betaalbare woningen betreft. 

Omgevingswet

Het is niet geheel toevallig dat deze plannen nu allemaal tegelijk ter inzage gelegd worden. De Omgevingswet die 1 januari ingaat, betekent ook een verandering in het proces voor woningbouwontwikkelingen. Ontwerpplannen die voor 1 januari ter inzage gelegd worden, mogen nog volgens de huidige werkwijze afgerond worden.

De zeven ontwerpbestemmingsplannen liggen de komende weken ter inzage. De reacties op de verschillende plannen worden beoordeeld en waar nodig verwerkt in het definitieve bestemmingsplan per kern. De gemeenteraad stelt het definitieve bestemmingsplan vast.   

De bestemmingsplannen voor bedrijventerrein De Hemmen I en II en voor de bedrijfskavels in de ‘etalage van Sneek’, aan de Woudvaart, worden aangepast. Daarmee wil de gemeente meer ruimte bieden aan ondernemers voor ontwikkeling. Voor de drie bedrijfskavels aan de Woudvaart komt de gemeente hiermee toe aan de vraag vanuit de markt.

Update bestemmingsplannen De Hemmen I en II

De bestemmingsplannen voor De Hemmen I en II zijn verouderd. In het gebied gelden nu diverse bestemmingsplannen waardoor soms onduidelijk is welke regels voor welke locatie dienen. In die verouderde plannen is bovendien te weinig ruimte voor enige ontwikkeling. Daar wil de gemeente van af. Wethouder Bauke Dam: “We willen ondernemers stimuleren datgene te doen waar ze zo goed in zijn: Ondernemen met oog voor de toekomst. Het moet niet zo zijn dat onduidelijke regelgeving hen in de weg zit.”

Ambitie bedrijfskavels in etalage van Sneek blijft onverminderd hoog

Datzelfde geldt voor de nog te ontwikkelen kavels aan de oostelijke rondweg A7 van Sneek. De bedrijfskavels, gelegen aan de Woudvaart, hebben een bijzondere zichtlocatie. De ambitie voor de invulling van deze kavels is hoog.

In de afgelopen periode hebben zich wel belangstellende bedrijven bij de gemeente gemeld, bedrijven die bovendien willen toekomen aan deze ambitie. Een aantal regels uit het huidige bestemmingsplan maakt het vooralsnog onmogelijk voor deze bedrijven om zich aan de Woudvaart te vestigen.

Doordat bedrijven met kantoorfuncties in het nieuwe bestemmingsplan wel toegestaan zijn, verwacht de gemeente Súdwest-Fryslân snel in gesprek te geraken met deze en andere toonaangevende bedrijven.

“Er is nog steeds veel vraag naar locaties voor bedrijfspanden met een kantoorfunctie. Deze drie kavels bieden bedrijven echt een mooie kans in ‘de etalage van Sneek’”, aldus wethouder Dam.

Bestemmingsplannen liggen zes weken ter inzage

De ontwerp bestemmingsplannen liggen de komende zes weken ter inzage. Daarna worden de reacties verwerkt en toegewerkt naar een definitieve versie. De bestemmingsplannen worden vervolgens voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Op dinsdag 2 januari 2024 start de gemeente met de proef autoluwe binnenstad Sneek. Op het verkeersbesluit van oktober waren bezwaren binnengekomen die door de commissie bezwaarschriften zijn behandeld. Het college van Súdwest-Fryslân volgt de adviezen van de commissie op. Daaruit komt naar voren dat de proef door kan gaan.

Wethouder Michel Rietman: “We zijn blij met het advies van de commissie en kunnen van start gaan met de proef. Ons doel is een veilige en gezonde binnenstad, waar ruimte is voor groei.” De wethouder Mobiliteit stelde eerder de proef uit vanwege de binnengekomen bezwaren. Die gingen onder andere over de bereikbaarheid en eventuele sluiproutes. “We hebben alle bezwaren en adviezen zorgvuldig doorgenomen en we hebben met verschillende inwoners en ondernemers afspraken gemaakt. We willen graag samen tot een succesvolle proef komen.”

De proef kan met een uitgebreidere toelichting op het verkeersbesluit doorgaan. De indieners van het bezwaar hebben inmiddels bericht gehad over de uitkomst.

Alles altijd bereikbaar

De gemeente benadrukt dat de proef geen nadelige effecten mag hebben op de bereikbaarheid van de binnenstad en de veiligheid in andere straten. Tijdens de proef wordt dit continu gemonitord. Ook geeft de gemeente aan in gesprek te blijven met inwoners en ondernemers. Daarnaast is er iedere maand een inloop in het gemeentehuis waarbij ruimte is voor vragen en het delen van ervaringen. In december ontvangen alle inwoners en ondernemers van Sneek een nieuwsbrief van de gemeente met alle informatie over de proef. Mensen kunnen voor meer informatie naar de website www.swf.frl/autoluwebinnenstadsneek.

Proef autoluwe binnenstad

Tijdens de proef komt halverwege de Singel, de Prins Hendrikkade, de Harinxmakade en de Kleine Kerkstraat een doorrijverbod. Dit geldt op alle dagen 12.00 uur tot 18.00 uur. Motorvoertuigen kunnen de straat altijd in, maar mogen het verkeersbord halverwege de straat niet voorbij. Daar kunnen mensen keren of een parkeerplekje zoeken.

“We zijn op de goede weg en blijven ook tijdens de proef in gesprek met inwoners en ondernemers. Ik hoop dat we over een jaar allemaal zeggen: dit had veel eerder gemoeten. Want dan kunnen we verder om de binnenstad nog mooier, veiliger en groener te maken,” aldus wethouder Rietman.

Op donderdag 30 november werd in Súdwest-Fryslân Boomfeestdag in Warns gevierd. Leerlingen van basisschool de Meiboom en wethouder Henk de Boer plantten samen een deel van de 47 bomen, 45 stuks bosplantsoen en 100 meter esdoornhaag. Een prachtig resultaat.

‘Wat in geweldige moarn sa mei de bern, begelieders en meiwurkers fan de gemeente. Wy hiene nei in oere al in prachtich resultaat. Grien is net allinnich moaier, mar it makket ús omjouwing ek better bestân tsjin it feroarjende klimaat. Dêrom binne wy bliid mei de hulp fan alle bern’, vertelt wethouder Henk de Boer

Gemeente Súdwest-Fryslân vindt groen heel belangrijk

Bij de opening van het feest werd de Boomfeestdagvlag gehesen en plantte de wethouder samen met 4 kinderen van de leerlingenraad de eerste boom. Hierbij waren alle leerlingen van basisschool de Meiboom aanwezig. Daarna gingen 50 kinderen van groep 5 t/m 8 samen met medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân aan de slag om de rest van het groen te planten.

De bomen, bosplantsoen en hagen werden geplant bij de entree van het dorp langs de Himmelumerdyk en de pas opgeleverde rondweg van Warns. Op deze manier werd de weg met aantrekkelijk groen aangekleed, passend bij het landschap. Ook op andere plekken plant de gemeente bomen. Door de gemeente Súdwest-Fryslân worden dit jaar meer dan 630 bomen geplant.

Over stichting Nationale boomfeestdag

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft alle gemeenten in ons land verzocht om mee te doen aan deze viering. Sinds 1957 planten ruim 100.000 kinderen van basisscholen tijdens dit plantseizoen bomen en ander groen langs straten en pleinen, in parken en bossen in Nederland.

Op vrijdag 1 december start de gemeente Súdwest-Fryslân met de uitbetaling van de energietoeslag. De energietoeslag wordt eerst betaald aan huishoudens met een laag inkomen die al bekend zijn bij de gemeente. Vanaf vrijdag 8 december kunnen ook andere inwoners de energietoeslag aanvragen. Voor hulp bij de aanvraag kunnen inwoners terecht bij één van de inloopmomenten van SWF Tichtby.

Automatische uitbetaling energietoeslag

“We vinden het belangrijk om het voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken. Daarom betalen we de energietoeslag eerst uit aan huishoudens die vorig jaar energietoeslag hebben ontvangen en nu weer in aanmerking komen. Zij hoeven de energietoeslag niet aan te vragen. Al deze mensen krijgen uiterlijk dinsdag 5 december een brief van de gemeente om ze hierover te informeren”, zegt wethouder Marianne Poelman.

Energietoeslag aanvragen vanaf 8 december

Vanaf vrijdag 8 december kunnen ook andere inwoners de energietoeslag aanvragen. Dit kan door het formulier in te vullen op de website van de gemeente. Hier staan ook de inkomensgrenzen vermeld en de hoogte van de energietoeslag.

De energietoeslag is voormensen met een laag inkomen (tot 140% van het sociaal minimum). Afhankelijk van het inkomen is de energietoeslag € 800,-, € 675,- of € 550,-. Jongeren onder de 21 jaar en studenten komen dit jaar niet in aanmerking voor de energietoeslag. Studenten kunnen terecht bij het DUO voor een eenmalige tegemoetkoming.

Hulp bij aanvraag

Als inwoners hulp willen bij de aanvraag zijn ze van harte welkom bij één van de inloopmomenten van SWF Tichtby. Elke week zijn de medewerkers van SWF Tichtby te vinden in verschillende dorpen en wijken om inwoners te helpen. En van maandag- tot en met vrijdagochtend van 9:00 – 12:30 uur zijn inwoners welkom in het Súdwesthûs aan de Markstraat 8 in Sneek.

Naast de energietoeslag heeft de gemeente ook andere regelingen voor mensen met een lager inkomen. Als mensen willen weten wat er mogelijk is dan zijn ze welkom bij SWF Tichtby. Ook kunnen inwoners op de website van de gemeente  controleren of ze in aanmerking komen voor de energietoeslag en andere regelingen. Dit kan met de check-je-recht rekenhulp via SWF Tichtby.

November

In het afgelopen jaar was de Kleine kernen aanpak Wonen van Súdwest-Fryslân in Blauwhuis, Oudega en Hindeloopen een succes. Dat blijkt uit de evaluatie van de aanpak. Daarom heeft het college besloten om deze aanpak volgend jaar door te zetten met drie nieuwe kernen. Begin volgend jaar besluit de gemeente welke drie kernen hiervoor in aanmerking komen. Bij de Kleine kernen aanpak Wonen zoekt de gemeente samen met inwoners van de kern naar de beste locaties voor lokale woningbouw.

Wethouder Wonen Michel Rietman is blij met de ontwikkelingen in de kleine kernen: “Voor een goede leefbaarheid is het belangrijk dat er ook in de kleine kernen wordt gebouwd. In kleine kernen ontstaan vaak hechte gemeenschappen die het fijn vinden om in dezelfde omgeving te blijven wonen. Ook ik ken mensen die graag in dezelfde kleine kern willen blijven om daar een toekomst op te bouwen. Alleen moeten wij als gemeente Súdwest-Fryslân, samen met ontwikkelaars en corporaties, die mogelijkheden wel bieden aan onze inwoners.”

Betrokkenheid en draagvlak

De kleine kernen aanpak Wonen levert veel betrokkenheid en draagvlak op. Door vanaf het begin samen te werken met inwoners en op zoek te gaan naar woningbouwlocaties voelen inwoners zich gehoord en betrokken. Dit blijkt ook uit de grote opkomsten bij de bewonersavonden, door zowel jong als oud. Met de inwoners van Blauwhuis, Oudega en Hindeloopen is een analyse van de kern gemaakt. Hierin zijn mogelijke locaties in beeld gebracht en de meeste geschikte locaties benoemd. Voor Blauwhuis en Oudega is het eindresultaat van de Kleine kernen aanpak Wonen inmiddels door het college vastgesteld. Voor Hindeloopen volgt dit aan het eind van dit jaar.

In oktober 2022 begon de gemeente Súdwest-Fryslân met de inloopmomenten van SWF Tichtby. Deze aanpak blijkt erg succesvol. Juist voor mensen die voorheen niet snel in contact kwamen met de gemeente, komen langs voor financiële ondersteuning. Elke week zitten medewerkers van SWF Tichtby in verschillende dorpen en wijken om mensen met een lager inkomen persoonlijk te helpen met het aanvragen van verschillende toeslagen en regelingen. Om ervoor te zorgen dat nog meer mensen hier gebruik van gaan maken gaat SWF Tichtby de komende jaren door.

Meer mensen bereiken

Met SWF Tichtby wil de gemeente het gebruik van de verschillende regelingen verhogen van 40% naar 80%. Het eerste jaar was niet zonder succes. Maar liefst 95% van de mensen die daar recht op hadden, heeft de energietoeslag 2022 ontvangen.

Wethouder Marianne Poelman: “Wat deze aanpak sterk maakt is dat we inwoners persoonlijk benaderen. Inwoners die vorig jaar energietoeslag hebben aangevraagd, komen waarschijnlijk ook in aanmerking voor andere geldpotjes van de gemeente, zoals het Kindpakket en regelingen gericht op duurzaamheid. Inwoners die vorig jaar de energietoeslag hebben ontvangen, hoeven het niet opnieuw aan te vragen. Halverwege december krijgen inwoners hier een brief over.”

Persoonlijke hulp dichtbij huis

Het succes van SWF Tichtby zien we niet alleen terug in het aantal aanvragen, maar ook in de positieve reacties. Inwoners waarderen de persoonlijke benadering en voelen zich gehoord. “Door de vraag te stellen ‘Hoe gaat het met u en redt u het wel?’, kan je voor iemand al een heel verschil maken. Want met weinig geld rondkomen, levert elke dag weer stress op”, zegt Ria, medewerker van SWF Tichtby.

Inwoners in Súdwest-Fryslân kunnen elke week langskomen in verschillende wijken en dorpen en van maandag- tot en met vrijdagochtend in het gemeentehuis in Sneek. De medewerkers van SWF Tichtby zitten hier klaar om inwoners te helpen bij het invullen van formulieren. “Inwoners waarderen het dat we ze persoonlijk helpen en dat ze zo langs kunnen komen zonder afspraak. Voor veel inwoners is het gewoon lastig om dit zelf te regelen. Helemaal nu veel digitaal moet via de website. Daarvoor zijn deze inloopmomenten. Ook kijken we direct of er nog meer geldpotjes zijn waar inwoners gebruik van kunnen maken”, geeft Ria aan.

Check waar je recht op hebt

Sinds kort is het ook mogelijk om eenvoudig online te bekijken waar je recht op hebt. Met een paar vragen kunnen inwoners direct zien van welke regelingen ze gebruik kunnen maken. Deze rekenhulp is te vinden op SWF Tichty.

In Súdwest-Fryslân zijn 14 kunstgrasvelden voor voetbal, hockey en korfbal. Het college wil alle bestaande kunstgrasvelden houden en de velden de komende jaren vernieuwen. Hiervoor wordt de gemeenteraad gevraagd om vanaf 2027 jaarlijks €65.000 euro beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt ook gevraagd akkoord te gaan met een investering van € 500.000 euro voor het vervangen van de kunstgrasvelden in Arum en Makkum. De raad neemt hierover op 21 december een besluit. 

Verenigingen willen kunstgrasvelden houden

“Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners de mogelijkheid hebben om te kunnen bewegen en sporten. Sportvoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Voor veel clubs is het essentieel dat er voldoende kunstgrasvelden zijn die ze het hele jaar door kunnen gebruiken. Door weer en wind”, zegt wethouder Sport en Bewegen Bauke Dam. De komende tien jaar moeten bijna alle velden worden vernieuwd. De gemeente heeft de afgelopen periode met de sportverenigingen gesproken over het belang en de rol van de kunstgrasvelden. De verenigingen willen de kunstgrasvelden graag houden en ervoor zorgen dat meerdere clubs in de buurt er gebruik van kunnen maken.

Nieuwe wetgeving

Vanaf 2032 komt er in Europa een verbod op het gebruik van de rubberkorrels die voorheen in kunstgrasvelden gebruikt werden. De meeste velden in onze gemeente hebben nu nog rubberkorrels. Omdat bijna alle velden moeten worden vervangen kan de gemeente hier nu al rekening mee houden.  

Waarom kunstgras?

Kunstgras zorgt ervoor dat sportactiviteiten bijna altijd kunnen doorgaan. Kunstgras kan het hele jaar door worden gebruikt, behalve bij sneeuw of strenge vorst. Daarnaast is kunstgras makkelijk te onderhouden, dat is natuurlijk handig bij velden die veel worden gebruikt.

Bouwgroep Dijkstra Draisma is gekozen als meest innovatieve partner voor de realisatie van de nieuwe buitendienst in Bolsward. Naar aanleiding van een Europese aanbesteding zijn zij als beste uit de bus gekomen. De komende tijd werken de bouwadviseurs en architect van de gemeente samen met de Bolswarder aannemer het project verder uit naar een definitief en uitvoerbaar ontwerp. Circulariteit voert hierbij de boventoon.

Duurzame en circulaire huisvesting

De huisvesting wordt flexibel en demontabel gebouwd. Wethouder Henk de Boer: “Yn gearwurking mei Bouwgroep Dijkstra Draisma sille wy sirkulêr bouwe. By it demontearjen fan de besteande gebouwen bewarje wy restmateriaal foar wergebrûk. As wy by it bouwen nije materialen brûke moatte, dan sille dat safolle as mooglik biobased of natuerlike materialen wêze, leafst út eigen regio. Wy soargje foar in duorsum en takomstbestindich gebou en terrein, sintraal yn de gemeente."  

De aannemer heeft vaker gewerkt aan duurzame en circulaire projecten, zoals bijvoorbeeld het Swettehûs in Leeuwarden. Zij zetten in op samenwerking met de mienskip, lokale bedrijven en partijen als Circulair Fryslân en onderwijsinstellingen. “We zijn trots dat wij samen met de gemeente Súdwest-Fryslân de nieuwe buitendienst mogen realiseren. Het is een project met een hoge circulaire ambitie. Het is mooi dat we elkaar hierin hebben gevonden en we kijken uit naar de samenwerking in het bouwteam.” aldus Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma.

Ter voorbereiding voor de bouw

Om ruimte te maken voor het plan kapt de gemeente komende winter bomen. De bodem van het terrein wordt gesaneerd en opgehoogd. Nadat de nieuwbouw gereed is, worden er nieuwe bomen geplant. De bomen worden al in de winter gekapt, zodat vogels niet worden gestoord tijdens het broedseizoen. Waar mogelijk worden bomen hergebruikt als palen en planken voor de nieuwbouw. De boomstammen worden gezaagd in houtzaagmolen De Rat in IJlst. Vanaf de zomer van 2024 start het demonteren en verwijderen van de oude gebouwen en woningen op en rond het terrein.

In 2025 start de nieuwbouw

Nadat het terrein is gesaneerd en bouwrijp is gemaakt, kan er gestart worden met de nieuwbouw. Dit zal naar verwachting begin 2025 zijn.

Milieustraat Bolsward voorlopig naar Sneek

Om het terrein vrij te maken voor nieuwbouw verplaatst medio 2024 de milieustraat Bolsward tijdelijk naar Sneek. Om de dienstverlening te verbeteren, is de milieustraat in Sneek dan langer en vaker open. Ook verbeterd de gemeente de bereikbaarheid van de milieustraat. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om inwoners van Bolsward en omstreken tijdelijk extra te faciliteiten in de afvoer van hun huishoudelijk grofvuil of snoeiafval.

Noot: De medewerkers van de buitendienst staan dag en nacht voor de mienskip klaar voor onder andere het legen van de huisvuilcontainer, vegen van straten, zout strooien en groenonderhoud. Met de nieuwe huisvesting kan de dagelijkse dienstverlening aan de mienskip met ruim 40.000 huishoudens, 5.000 bedrijven en vele bezoekers en recreanten efficiënt en duurzaam worden uitgevoerd.

Met warmte uit het Heegermeer en een warmtenet, wil Warm Heeg het dorp aardgasvrij maken. Als de gemeente Súdwest-Fryslân garant staat, kan het inwonersinitiatief genoeg geld lenen bij de bank voor het bouwen van een warmtenet. Het college van B&W staat achter deze garantstelling. De gemeenteraad besluit hierover op 21 december.  

“Dit is in wichtige stap foar Heech, Súdwest-Fryslân en it enerzjytinken yn Fryslân, wêrmei’t it waarmtenet tichterby komt”, vertelt wethouder Henk de Boer. “It is bysûnder dat it team fan Warm Heeg him mei in soad enerzjy ynset foar it doarp. Wy moatte ûnderfining opdwaan mei lokale inisjativen as yn Heech om de opjefte foar in duorsume takomst te realisearjen. It is prachtich te sjen dat al safolle ynwenners harren oanmeld hawwe en ik hoopje dat noch mear ynwenners oanheakje.”

Garantstelling

Met een garantstelling kan Warm Heeg verder met de financiering. Zonder financiering zou het project dat al 5 jaar loopt en 9,5 miljoen euro kreeg aan subsidie vanuit het Rijk moeten stoppen. Als de raad akkoord gaat, onderzoekt de gemeente Súdwest-Fryslân samen met Warm Heeg welke afspraken er verder gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft. Wanneer Warm Heeg, vermoedelijk zomer 2024, de financiering rond heeft, kan zij starten met de aanleg van het warmtenet.

Wintercampagne

Deze winter start Warm Heeg weer met een wervingscampagne om inwoners van Heeg te enthousiasmeren. Want hoe meer mensen meedoen, hoe goedkoper het warmtenet voor de gebruikers wordt. Afgelopen zomer meldden bijna 500 huishoudens van Heeg zich al aan als klant van Warm Heeg. En dat aantal groeit nog steeds. Mensen kunnen zich nu en komende tijd blijven aanmelden. Heeg is daarmee op weg naar het eerste aardgasvrije dorp van Súdwest-Fryslân.

De gemeente Súdwest-Fryslân wil op de plek van het manegeterrein in Sneek 150 tijdelijke woningen bouwen voor onder andere starters en mensen die al langer wachten op een huurwoning. De gemeenteraad neemt hier op 21 december een besluit over.

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de invulling van het manegeterrein en verschillende scenario’s bij de hand gehad. “Tijdelijke woningen zijn een logische invulling en bieden op korte termijn mogelijkheden voor woningzoekenden voor wie het nu lastig is een plekje te vinden”, licht Michel Rietman, wethouder Wonen toe.

Huurwoningen voor verschillende doelgroepen

De tijdelijke woningen die hier komen, zijn huurwoningen voor sociale huur, middenhuur en de vrije sector. Dit betekent een buurt voor verschillende doelgroepen: stellen die graag willen samenwonen, mensen die kleiner willen wonen en bijvoorbeeld starters die nog bij hun ouders wonen en een plekje voor zichzelf zoeken. De gemeente gaat maximaal 24 van de 150 woningen beschikbaar stellen voor statushouders; mensen met een verblijfsvergunning die een eigen plekje zoeken. De tijdelijke woningen kunnen snel worden gebouwd en zorgen voor een doorstroming in de woningmarkt.

Directe omgeving nauw betrokken

De gemeente betrekt ook de directe omwonenden over het plan voor de nieuwe buurt. “We hebben als buurt een plan en tekening gemaakt, met hulp van architectenbureau Wijbenga-Tromp uit Sneek. Misschien een beetje ongewoon, maar de gemeente was er heel positief over. We vinden het belangrijk dat alle buurten en het groen in de omgeving goed bij elkaar passen”, zegt Marc Orth namens de omwonenden.

Ebel Koppen, voorzitter van tennisvereniging NOMI vult aan: “De plannen zien er veelbelovend uit. Niet alleen is dit een stimulans voor de hoognodige woningbouw, ook geven zij uitzicht op een acceptabele ruimtelijke inrichting van dit gedeelte van de stad. De sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen waarin het overleg tussen gemeente, bewoners en NOMI is gevoerd, wordt door ons als bestuur zeer gewaardeerd.”

De gemeente wil er een groene, duurzame buurt van maken waar het fijn wonen is. De locatie ligt aan de rondweg en de binnenstad met alle voorzieningen is goed bereikbaar. Het is de bedoeling dat de 150 tijdelijke woningen er eind 2024 staan.

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft twee nieuwe subsidies voor inwoners met een laag inkomen. Een subsidie voor bodem- en vloerisolatie én een subsidie waarmee mensen hun oude wasmachine, vriezer of koelkast kunnen vervangen door een energiezuinig apparaat. Met deze nieuwe subsidies wil de gemeente de energierekening van mensen met een laag inkomen verlagen.

Extra geld voor aanpak energiearmoede

De gemeente Súdwest-Fryslân kreeg extra geld van het Rijk om mensen in armoede te helpen én om mensen met een koopwoning de kans te geven hun woning beter te isoleren. Voor beide subsidies is in totaal 3,3 miljoen euro beschikbaar. “Veel mensen komen elke maand nog maar met moeite rond. Zeker nu alles steeds duurder wordt en de energierekening hoog. Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet te betalen. Je huis isoleren en energiezuinige apparaten helpen om het verbruik en dus de rekening laag te houden. Goed voor het klimaat én goed voor de portemonnee. Bovendien geven we hiermee niet alleen de meest kwetsbare groep een steuntje in de rug, maar ook werkende inwoners met een laag inkomen of ouderen met een klein pensioen”, zegt wethouder Marianne Poelman.

Subsidie voor bodem- en vloerisolatie

Bijna 900 woningeigenaren met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) hebben afgelopen week een brief gekregen van de gemeente over de nieuwe subsidie voor bodem- en vloerisolatie. De subsidie is voor huishoudens met een woning die is gebouwd vóór 1990, omdat deze vaak minder goed geïsoleerd zijn. Met een eenmalige subsidie van maximaal € 2.500 krijgen deze woningeigenaren de kans hun woning beter te isoleren en zo hun energiekosten te verlagen.

Kadokaart voor nieuw huishoudelijk apparaat

De gemeente Súdwest-Fryslân biedt mensen met een inkomen tot maximaal 140% van het sociaal minimumloon een kadokaart aan van € 400 voor een nieuw huishoudelijk apparaat. Dit is dezelfde groep mensen die eerder de energietoeslag kreeg. Deze week stuurde de gemeente deze mensen een brief met de uitleg van de kadokaart. Het gaat in totaal om 3750 huishoudens. Met de kadokaart kunnen mensen een oude koelkast, vriezer of wasmachine vervangen voor een energiezuinig apparaat.

Inwoners kunnen in december de energietoeslag weer aanvragen. Als uit de inkomenstoets blijkt dat ze daar dit jaar recht op hebben, dan krijgen ze automatisch ook de witgoed-kadokaart. Mensen kunnen voor hulp bij de aanvraag van de kadokaart terecht bij één van de inloopmomenten van SWF Tichtby. Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân gratis een afspraak maken met de energiecoach om te kijken welk apparaat ze het beste kunnen vervangen.