Contact

Persberichten

Wat is er verzonden naar de media? Hieronder vind je een overzicht.

Vragen kun je stellen via:

September 2021

Vandaag is het de Global Goals Action Day, ook wel bekend als Vlaggendag. Tijdens deze dag wordt nationaal, regionaal en lokaal aandacht gevraagd voor de Global Goals. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân voelt zich verantwoordelijk voor het bijdragen aan een betere wereld. Samen met meer dan 100 andere gemeentes hees burgemeester Jannewietske de Vries vanochtend de Global Goals-vlag.

De Global Goals

Zes jaar geleden hebben de Verenigde Naties 17 Global Goals samengesteld, ook wel bekend als Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen, om van de wereld een betere plek te maken. Internationaal, nationaal, regionaal én lokaal wordt hard gewerkt om deze doelen te realiseren voor 2030.

Burgemeester hijst vlag

Nederland telt intussen meer dan honderd ‘Global Goals’-gemeenten, die de SDG’s op lokaal niveau implementeren. In al die gemeentes wappert vandaag net als in Súdwest-Fryslân vandaag de Global Goals-vlag. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Mei de Global Goals flagge yn top freegje wy oandacht foar de ûntwikkelingsdoelen dy’t sa belangryk binne. Wy witte allegear dat it heech tiid is dat wy dizze doelen écht opnimme yn gemeentlike plannen, yn ús mienskip, yn ús libben. It is ynspirearjend om dêr rûnom op de wrâld mei in hiele soad lokale oerheden en organisaasje oan te wurkjen.”

Lokale helden uit de gemeente

Wethouder Mark de Man is portefeuillehouder én ambassadeur van de Global Goals: “Wij zijn Global Goals gemeente en dat doen we samen en voor de mienskip. Gelukkig zien we allerlei prachtige initiatieven in de gemeente die bijdragen aan het behalen van deze doelen, zoals de duurzame sloepen in Woudsend, de dorpstuin in Hieslum en de deelwinkel in Bolsward en Makkum.”

Deze bijzondere initiatieven uit de mienskip worden uitgelicht in deze film: https://www.youtube.com/watch?v=KGnV1UoJfTk

Ambassadeur over landsgrenzen heen

De Global Goals zorgen niet alleen in onze gemeente voor mooie initiatieven. De gemeenschappelijke taal van de Global Goals leidt bovendien tot goede gesprekken met collega gemeentes, zelfs over landsgrenzen heen. Zo sprak wethouder De Man deze week met Vlaamse gemeentes over de implementatie van de Global Goals in beleid en in uitvoering. “We zullen toch samen moeten werken aan een betere wereld. Wij doen dat hier in de gemeente met onze mienskip, maar waar het kan trekken we ook met andere gemeenten op.”

De eerste gemeentepenning van Súdwest-Fryslân is donderdag 23 september uitgereikt aan drs. H.H. (Hayo) Apotheker. Hij ontving de erepenning uit handen van burgemeester Jannewietske de Vries, onder toeziend oog van zijn echtgenote mevrouw Arjette de Pree.

De erepenning en de bijbehorende oorkonde zijn een teken van grote waardering voor de wijze waarop Apotheker de gemeente heeft gediend in zijn functie van burgemeester in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2017. Het college van B&W besloot afgelopen zomer tot het instellen van de gemeentepenning.

‘We hadden hier in Súdwest-Fryslân meer dan de juiste persoon op de juiste plek. Je bent een bestuurder van bijzonder kaliber, de nestor onder de burgemeesters. Een analytisch denker met groot strategisch inzicht en bij uitstek een verbinder’, zo roemde burgemeester Jannewietske de Vries de voormalig burgemeester van Súdwest-Fryslân.

De uitreiking van de erepenning vond plaats tijdens het Symposium Burgerbetrokkenheid en vernieuwing lokale democratie dat donderdag 23 september werd gehouden in Cultuurhistorisch centrum De Tiid. Het symposium werd georganiseerd in het kader van het tienjarig jubileum van de gemeente Súdwest-Fryslân. Journalist Joris Luyendijk, voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer en Auke van Keulen (lid Burgerforum Súdwest-Fryslân) namen de gasten vanuit verschillende perspectieven mee in dit actuele thema.

De gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan kijken naar mogelijke deelname in het windmolenpark Nij Hiddum Houw. Vattenfall Windpark wil vier van de negen in aanbouw zijnde molens verkopen. De gemeente en Wetterskip Fryslân zien daarin kansen om een groot deel van hun energieverbruik duurzaam op te wekken. Ook biedt dit kansen om de opbrengst in de regio te houden en de omgeving mee te laten profiteren.

Wetterskip Fryslân heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Op dit moment wekt het waterschap 30 procent van zijn energieverbruik duurzaam op. Dit gebeurt vooral door zonnepanelen op het terrein van de eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook produceert het waterschap biogas bij enkele rioolwaterzuiveringen door slibvergisting. Met 27 rioolwaterzuiveringen en bijna 1000 gemalen verbruikt het waterschap relatief veel stroom. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft daarom opdracht gegeven om breder te kijken naar mogelijkheden om zowel energie te besparen als energie duurzaam op te wekken.

Gesprek met de omgeving

Uit de verkenning moet blijken of aankoop voldoende rendement kan opleveren voor zowel de gemeente, Wetterskip Fryslân als voor de omgeving. De gemeente Súdwest-Fryslân en het waterschap gaan hierover ook met omwonenden in gesprek. Uitgangspunt is dat bewoners niet alleen de lasten, maar ook de lusten van de windmolens ervaren, mochten gemeente en Wetterskip tot aankoop overgaan.

Annet van der Hoek, dagelijks bestuurder Wetterskip Fryslân: ‘Allinich al mei twa fan dizze mounen kinne wij de stap nei 100% eigen produksje meitsje. Dy mogelijkheid wolle wy graach undersykje. Mar it mei ek dúdelik weze dat it ús net fan de ferplichting untslacht om  yn alle opsichten mear doursum te wurden, wệzen en bliuwen.’

Erik Faber, wethouder Súdwest-Fryslân: ‘Deze verkenning past naadloos in het advies van het burgerforum van afgelopen jaar over de toekomst van energie in Súdwest-Fryslân. Hieruit kwam naar voren dat inwoners het belangrijk vinden dat zij mee kunnen profiteren van opwekken van duurzame energie, zodat de lusten en lasten rechtvaardig verdeeld worden.’

In Súdwest-Fryslân maken op dit moment ongeveer 4250 inwoners gebruik van zorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor begeleiding en huishoudelijke hulp. Dit betreft grotendeels huishoudelijke hulp (ca 2500 inwoners) en daarnaast ambulante begeleiding aan huis, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en dagbestedingsactiviteiten op locatie. De gemeente Súdwest-Fryslân wil de zorg voor deze kwetsbare groep inwoners graag zo goed mogelijk organiseren en faciliteren en streeft daarom al geruime tijd naar een onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders.

Vanaf 2022 gaat AtHomeFirst Friesland en het samenwerkingsverband van Zorggroep Alliade /GGZ Friesland alle vormen van de Wmo-begeleiding in Súdwest-Fryslân coördineren en uitvoeren. Suver Thús en Axxicom Thuishulp doen dit voor de huishoudelijke hulp. Woensdag tekende Gemeente Súdwest-Fryslân de Wmo-contracten met deze vijf zorgaanbieders voor ten minste vijf jaar.

“Een memorabel moment”, noemt wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân Gea Wielinga de ondertekening, die plaatsvindt in de raadszaal in Sneek. Wielinga, die nauw betrokken is bij dit onderwerp sinds gemeentes deze zorgtaak in 2015 overnamen van de Rijksoverheid, is dankbaar voor het contract dat er nu ligt. “Er is een lang traject aan vooraf gegaan. We hoopten tot een samenwerking te komen met betrokken, lokale en nieuwe partijen en dat is gelukt. Samenwerken op alle fronten is onze visie en daarmee maken we de zorg toekomstbestendig voor onze inwoners. Want daar gaat het om”, benadrukt de wethouder. De sfeer in de raadszaal is ontspannen en ook de samenwerkende partijen zijn unaniem enthousiast: “We kijken uit naar een mooie, langdurige samenwerking en kunnen hiermee een voorbeeld zijn voor andere gemeentes.”

Wat gaan inwoners merken van deze nieuwe samenwerking?

De nieuwe overeenkomsten met de zorgaanbieders gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent niet direct verandering voor mensen die nu hulp ontvangen. De relatie tussen inwoner en zorgverlener proberen we zoveel mogelijk in stand te houden. Indien die verandert, volgt er eerst een persoonlijk gesprek. De gemeente Súdwest-Fryslân wordt voor de huishoudelijke hulp en begeleiding in vier gebieden verdeeld: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied. In elk gebied coördineert één aanbieder de Wmo-zorg. Deze aanbieder bekijkt samen met de andere zorgverleners in het gebied welke ondersteuning mensen nodig hebben. “Natuurlijk begrijpen we dat het voor sommige mensen spannend is dat er mogelijk iets verandert maar we hebben het volste vertrouwen dat het goed komt. Dit is een manier om het achter de schermen goed te organiseren. Ook dat is in het belang van de inwoners. Voorop staat natuurlijk dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben.” Aldus wethouder Wielinga.

Dinsdagochtend 7 september opende koning Willem-Alexander Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in het voormalig stadhuis van Bolsward. Tijdens een rondleiding bezocht de koning onder meer de gerestaureerde toren, de raadszaal en de tentoonstellingsruimte. Aansluitend was de openingshandeling en sprak de koning met bewoners, bouwers en subsidieverstekkers over de totstandkoming van De Tiid en het belang van het centrum voor de bewoners van Bolsward.

Bij de ontvangst droeg Rieneke Speerstra van de Gysbert Japicx Holckema Stifting een gedicht van Hindrik van der Meer voor vanaf de balustrade van De Vierschaar. Ook bij de openingshandeling stond Gysbert Japicx centraal. In de centrale hal van De Tiid onthulde de Koning een tekst van Japicx:

‘Wa’t tiid net brûkt, dy’t tiid ûntgliidt,
ûntfljocht, ûntdûkt, men wurdt se kwyt’

De sirkel is rûn

Burgemeester Jannewietske de Vries kijkt zeer tevreden terug op het bezoek van de Koning.  “De Kening naam hjoed alle tiid. Safolle minsken hawwe mei leafde wurke om De Tiid  ta in súkses te meitsjen. Mei de iepening slute wy in lange tariedingstiid ôf. De sirkel is rûn. En wat is De Tiid moai wurden. It is no tiid om it werom te jaan oan de ynwenners fan Boalsert en takomstige generaasjes.”

Ontmoetingsplek voor Bolsward

De Tiid ademt de Friese taal en cultuur en is een plek waar bezoekers kunnen inpluggen op de geschiedenis van Súdwest-Fryslân, er onderdeel van worden en er zelf geschiedenis kunnen maken. Hier komen het gemeenteloket en –archief, de bibliotheek, museum De Tiid, trouwlocatie, auditorium, winkel, VVV en horeca samen onder een dak.

De gemeente Bolsward ging tijdens de gemeentelijke herindeling van 2011 op in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Door de herindeling verloor het monumentale stadhuis van Bolsward, gebouwd in de periode 1614-1617, zijn functie. Om de eigen identiteit van Bolsward een plek te geven, is het voormalig stadhuis gerestaureerd tot een ontmoetingsplek voor de bewoners.

Openingsactiviteiten voor publiek

Het openingsweekend voor publiek is zaterdag 11 en zondag 12 september. In verband met een maximum aantal toegestane gasten, is aanmelden verplicht. Aanmelden kan op www.detiid.nl/opening

Woensdag 1 september bracht commissaris van de Koning in Fryslân, de heer Arno Brok, een ambtsbezoek aan gemeente Súdwest-Fryslân. Dit keer stond het ambtsbezoek in het teken van de Greidhoeke, waar twee bedrijfsbezoeken op het programma stonden.

Burgemeester Jannewietske de Vries verwelkomde commissaris Brok in het Bestjoershûs in Sneek, waarna in een bestuurlijk overleg met het college van burgemeester en wethouders actuele onderwerpen werden besproken. Vervolgens maakte commissaris Brok een tour door de Greidhoeke, waar speciale aandacht was voor het kenmerkende landschap, de dorpen met hun kerktorens en de weidse vergezichten.

Mienskipsbier en buorkje mei in siel

Het eerste bedrijfsbezoek was aan het veehouderijbedrijf van Symen en Grietje Bouma in Easterein. Brok sprak met hen over onder andere de Friese kleiweide als onderdeel van de regiodeal natuurinclusieve landbouw. Daarna was het in Easterwierrum de beurt aan de broers Sipke en Sipko Dotinga, eigenaren de Friese bierbrouwerij Tsjerkebier, waar bijzondere en waardevolle streekbieren worden gebrouwen. Een deel van de opbrengst wordt ingezet om de in onbruik geraakte oude Friese kerken in de dorpen te behouden.

Het ambtsbezoek werd afgesloten met een lunch met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, waarbij ook de (plaatsvervangend) griffier en het college van b&w aanwezig waren.

“Op alle punten skoart de gemeente Súdwest-Fryslân goed,” sei kommissaris Brok nei ôfrin fan de amtsbesite. “Kompliminten binne op syn plak foar de boargemaster, de wethâlders en de gemeenteried. It is moai om te sjen dat der yn Súdwest-Fryslân in soad inisjativen, lyts en grut, fan de grûn komme. Dat der ambysje en fyzje bliuwt is tige wichtich foar de gemeente.”

Burgemeester Jannewietske de Vries kijkt tevreden terug op het ambtsbezoek van de commissaris. “As twadde gemeente fan Fryslân en fjirde fan Noard-Nederlân hawwe wy de saken op meardere mêden goed op oarder. Ik bin der grutsk op dat wy de kommissaris sjen litte koene dat Súdwest-Fryslân in robúste en takomstbestindige gemeente is.”

Kommissaris Brok bringt amtsbesite oan Súdwest-Fryslân

Woansdei 1 septimber brocht kommissaris fan ’e Kening yn Fryslân, de hear Arno Brok, in amtsbesite oan gemeente Súdwest-Fryslân. Ditkear stie de amtsbesite yn it teken fan ’e greidhoeke, dêr’t twa bedriuwsbesiten op it programma stiene.

Boargemaster Jannewietske de Vries ferwolkomme kommissaris Brok yn it Bestjoershûs yn Snits en dêrnei waarden yn in bestjoerlik oerlis mei it kolleezje fan boargemaster en wethâlders aktuele ûnderwerpen bepraat. Ferfolgens makke kommissaris Brok in toer troch de Greidhoeke, dêr’t spesjaal omtinken wie foar it karakteristike lânskip, de doarpen mei harren tsjerketuorren en de wide fiersichten.

Mienskipsbier en buorkje mei in siel

De earste bedriuwsbesite wie oan it feehâlderijbedriuw fan Symen en Grietje Bouma yn Easterein. Brok prate mei harren oer ûnder oaren de Fryske klaaigreide, as ûnderdiel fan ’e regiodeal foar natuerynklusive lânbou. Dêrnei wie it yn Easterwierrum de beurt oan ’e bruorren Sipke en Sipko Dotinga, eigeners fan ’e Fryske bierbrouwerij Tsjerkebier, dêr’t bysûndere en weardefolle streekbieren broud wurde. In part fan ’e opbringst wurdt ynset om de yn ûnbrûk rekke âlde tsjerken yn ’e doarpen te behâlden.

De amtsbesite waard ôfsletten mei in lunch mei de fraksjefoarsitters fan ’e gemeenteried, dêr’t ek de (plakferfangend) griffier en it kolleezje fan b&w by oanwêzich wie.

“Op alle punten skoart de gemeente Súdwest-Fryslân goed,” sei kommissaris Brok nei ôfrin fan de amtsbesite. “Kompliminten binne op syn plak foar de boargemaster, de wethâlders en de gemeenteried. It is moai om te sjen dat der yn Súdwest-Fryslân in soad inisjativen, lyts en grut, fan ’e grûn komme. Dat der ambysje en fyzje bliuwt, is tige wichtich foar de gemeente.” Boargemaster Jannewietske de Vries sjocht tefreden werom op ’e amtsbesite fan ’e kommissaris. “As twadde gemeente fan Fryslân en fjirde fan Noard-Nederlân hawwe wy de saken op meardere mêden goed op oarder. Ik bin der grutsk op dat wy de kommissaris sjen litte koene dat Súdwest-Fryslân in robúste en takomstbestindige gemeente is.”

Een tijdelijke noodoplossing voor de wateroverlast in Woudsend is in zicht. Gemeente Súdwest-Fryslân laat, vooruitlopend op een structurele oplossing, in de Melchior Clantstrjitte een pomp plaatsen die bij hevige regenval overtollig water wegpompt naar De Ie. De pomp staat er preventief en slaat alleen aan bij wateroverlast. De werkzaamheden starten maandag 6 september en duren ongeveer een week.

Wethouder Erik Faber lichtte de plannen voor de tijdelijke noodoplossing woensdag 1 september toe in Woudsend. Hiervoor waren direct omwonenden van de tijdelijke noodvoorziening, het bestuur van Dorpsbelang Woudsend en de beide basisscholen in het dorp uitgenodigd. Eind september volgt een brede bijeenkomst voor alle inwoners van Woudsend waarin zij verder worden geïnformeerd en betrokken bij een structurele oplossing voor de wateroverlast.

Faber: ‘Het is nu tijd voor actie in Woudsend, want wateroverlast wil je gewoon niet. De tijdelijke noodvoorziening is natuurlijk hard nodig, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. En met alleen het riool aanpassen zijn we er ook nog niet. Dit is een eerste stap. De locatie voor de noodvoorziening is overigens niet toevallig gekozen. De Melchior Clantstrjitte is weliswaar het centrum van de wateroverlast, maar ook andere delen van Woudsend hebben baat bij deze locatie. Ondertussen zijn we, met de samenwerkende partijen, aan de slag met de voorbereidingen voor een structurele oplossing waar we medio 2022 mee starten.’

Zondag 22 augustus kreeg Woudsend voor de derde keer in korte tijd te maken met hevige regenval, waarbij binnen één dag evenveel water viel als normaal in een maand. Dit zorgde ervoor dat straten onderliepen en er water binnenkwam in kelders, woningen en bedrijven.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, kan worden gestart met het haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de voormalige locatie van Koninklijke Tichelaar aan de Turfmarkt in Makkum. Om dit uit te kunnen voeren, wordt de raad op 30 september gevraagd om krediet beschikbaar te stellen.

Initiatief

PAAvON Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna hebben een initiatief ingediend voor de herontwikkeling van de Tichelaarlocatie. Het initiatief bestaat uit een woongedeelte met 32 zorgwoningen, 4 seniorenwoningen en 7 appartementen voor senioren en/of jongeren. Daarnaast wordt in het initiatief gesproken over zorgvoorzieningen, een winkel/museum van Koninklijke Tichelaar, horeca en een dorpskamer.

Onderzoek naar haalbaarheid

Het college heeft op 24 augustus 2021 besloten om in te stemmen met de intentieovereenkomst om de haalbaarheid van de herontwikkeling van deze locatie te onderzoeken en deze met de initiatiefnemers aan te gaan. In de overeenkomst staan de voorwaarden waaronder de gemeente mee wil werken om de haalbaarheid van het initiatief te onderzoeken. Uit het haalbaarheidsonderzoek moet ook blijken hoe de monumentale waarden behouden kunnen blijven (voor zover deze nog aanwezig zijn) en in hoeverre de monumentale panden duurzaam kunnen worden gemaakt.

“De Tafel van Makkum”

Wethouder Mark de Man: “Wij zijn er trots op dat de plannen voor herontwikkeling van de Tichelaarlocatie samen met de mienskip tot stand zijn gekomen. De gemeente Súdwest-Fryslân startte in juli 2019 met de Tafel van Makkum. Inwoners, bedrijven en instellingen gingen actief met elkaar in gesprek over verschillende thema’s om te komen tot initiatieven die voor Makkum belangrijk zijn. De herontwikkeling van de Tichelaarlocatie is één van de wensen uit het thema “Wonen, zorg en welzijn. Door de nieuwe invulling van het gebied, willen we dit mooie stukje Makkum ook weer levendig en leefbaar maken.”

Meer informatie

Meer informatie over de plannen vind je op de projectwebsite van Tichelwurk Makkum.

Augustus 2021

In het landelijke klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 in Nederland 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af moeten, voor Súdwest-Fryslân zijn dat er 8000. Om woningen aardgasvrij te maken, zoekt de gemeente Súdwest-Fryslân naar alternatieven voor aardgas. Een geschikte manier om huizen duurzaam te verwarmen, is door warmte diep uit de aarde te gebruiken, ook wel geothermie genoemd. Het burgerinitiatief Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) onderzoekt de haalbaarheid om aardwarmte te gebruiken in Bolsward. De gemeente Súdwest-Fryslân steunt dit initiatief.

Kansrijk gebied

Door de aanwezigheid van een oude vulkaan op bijna 3 kilometer diepte in de buurt

van Bolsward, is de geologische opbouw van de ondergrond zo gunstig dat dit een buitengewoon kansrijk gebied is voor de realisatie van een aardwarmtebron. Eén aardwarmtebron kan jaarlijks de warmte produceren voor circa 5.000 woningen. Nader onderzoek moet uitwijzen of een diepere boring meer aardwarmte naar boven kan brengen en of het aanleggen van de bron haalbaar en betaalbaar is. Voorzitter van STOGEF Hendrik de Vries geeft aan dat hij de stichting met mede-inwoners van Friesland is gestart vanuit idealistisch oogpunt: “We vinden het belangrijk om zelf een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendig klimaat en we zijn zeer begaan met het Friese landschap. Daarom zoeken we samen met de gemeente naar een oplossing die zo weinig mogelijk schade aanricht aan het landschap en de leefomgeving”, aldus de Vries.

Aardgasvrije huur- en koopwoningen

Voor woningeigenaren in Bolsward betekent dit een mooie stap op weg naar aardgasvrij wonen. Ook Bolswarder woningcorporaties zien kansen voor het duurzaam verwarmen van hun huurwoningen en hebben een intentieverklaring getekend met de gemeente Súdwest-Fryslân om samen de mogelijkheden voor toekomstige warmtevoorzieningen te onderzoeken. Wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân, Erik Faber is erg enthousiast over de plannen van STOGEF. “In de Transitievisie Warmte heeft onze gemeente aangegeven welke steden, dorpen en wijken tot 2030 aan de beurt zijn om aardgasvrij te worden. Het valt niet altijd mee om inwoners hier enthousiast voor te maken. Initiatieven vanuit de Mienskip zoals deze juichen we dan ook van harte toe”, aldus Faber.

Vervolgstappen

Het komende jaar zal STOGEF hoofdzakelijk benutten voor onderzoek en informatievoorziening. Allereerst wordt onderzocht welke locatie binnen het gebied het meest geschikt is voor een aardwarmtebron. De technische, organisatorische en financiële haalbaarheid wordt nader verkend en er volgen gesprekken met energiecoöperatie Debo (Duorsume Enerzjy Boalsert) en andere bedrijven en organisaties over mogelijke deelname. Ook de inwoners van Bolsward worden al geïnformeerd. “Hoewel we ons nog in de verkennende fase bevinden, betrekken we de omwonenden graag in een vroeg stadium bij onze plannen”, geeft de Vries van STOGEF aan. Inwoners van Bolsward zijn inmiddels uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst die eind september plaatsvindt. Op z’n vroegst zullen de plannen vanaf 2025 gerealiseerd worden.

Alle basisschoolleerlingen in gemeente Súdwest-Fryslân krijgen een frisbee cadeau van de gemeente vanwege haar 10-jarig bestaan. Vanmorgen deelde wethouder Mirjam Bakker de eerste frisbees uit aan de leerlingen van groep 7 en 8 van CBS it Harspit in Oppenhuizen.

Wethouder Mirjam Bakker: “Gemeente Súdwest-Fryslân bestaat 10 jaar. Een mijlpaal waar we trots op zijn. Het is een mooi moment om terug te kijken maar vooral ook om vooruit te kijken. Wat willen we de komende 10 jaar bereiken? Ik wil graag van de kinderen en jongeren in onze gemeente horen waar zij trots op zijn en wat zij de komende 10 jaar nodig hebben om hier gelukkig en gezond te zijn. Een frisbee is een leuk en sportief cadeau, maar daarnaast hebben we ook nog een prijsvraag. Ik hoop dat veel kinderen daar aan mee doen. Er zijn hele leuke prijzen te winnen!”

Prijsvraag voor scholieren

Voor alle basisschoolleerlingen heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven: waar ben jij trots op in gemeente Súdwest-Fryslân? Via een filmpje, die vertoont wordt in alle klassen, roepen wethouder Mirjam Bakker en wethouder Mark de Man alle kinderen op om te laten zien wat zij mooi vinden aan gemeente Súdwest-Fryslân. De winnende inzendingen krijgen een plek in het gemeentehuis én een sportieve prijs. Bekijk op YouTube de oproep van de beide wethouders.

Voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is er ook een prijsvraag: Hoe wil jij in 2030 het liefst wonen, werken en genieten in gemeente Súdwest-Fryslân? De winnende inzendingen krijgen een plek in het gemeentehuis en ook een leuke prijs. Bekijk het filmpje met de oproep van wethouder Mirjam Bakker en wethouder Mark de Man aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs. Deze oproep wordt ook getoond in alle klassen van het voortgezet onderwijs.

SWF 10 jaar

Gemeente Súdwest-Fryslân staat op meer manieren stil bij haar 10-jarig bestaan de komende tijd. Een greep uit de activiteiten:

  • De jaarlijkse Ondernemersprijs staat in het teken van 10 jaar SWF met het thema Ynnovaasje | Fernije foar in bettere takomst
  • We organiseren een jongerenconferentie waar jongeren samen gaan werken aan een manifest over hun gemeente van de toekomst.
  • In het najaar organiseren we themacafés voor dorps-, stads-, en wijkbelangen waar we aan de slag gaan met het thema duurzaamheid.
  • Op Nationale Boomplantdag nodigt burgemeester Jannewietske de Vries alle 10-jarigen uit om samen met haar bomen te planten.
  • We organiseren een symposium over vernieuwing in de lokale democratie.

Bezoekers van het dorpsfeest in Blauhús krijgen van de GGD en de gemeente Súdwest-Fryslân het nadrukkelijke advies zich te laten testen op het coronavirus. Sinds het weekeinde zijn tien besmettingen te linken aan de Blauhúster Merke. GGD Fryslân verwacht dat meer positieve tests zullen volgen. Er waren ruim 700 bezoekers.

Een grotere uitbraak kan behalve de ziekte zelf ook personele problemen veroorzaken in zorginstellingen. Ook op bijvoorbeeld scholen kunnen problemen ontstaan, als hele klassen in quarantaine moeten. Om verdere verspreiding te voorkomen, ook buiten het dorp, is het nadrukkelijke advies aan mensen om zich te laten testen.

Wat kun je het beste doen als je op de Merke bent geweest?

  1. Laat je vijf dagen na het laatste bezoek aan de Merke testen bij de GGD (gebruik geen zelftest).
  2. Heb je geen klachten en moet je naar werk, school of een andere samenkomst waar je geen anderhalve meter afstand kunt houden? Doe dan meteen uit voorzorg een zelftest. Laat na een positieve zelftest altijd een controletest bij de GGD doen.

Wat moet je altijd doen?

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD.
  • Ben je in contact geweest met een positief getest persoon? Laat je op de vijfde dag na het contact testen bij de GGD.

De dichtstbijzijnde testlocatie van de GGD is aan de Stadslaan 75 in IJlst. De testlocatie in IJlst heeft voldoende capaciteit beschikbaar om (op afspraak) extra testen af te nemen.

De Blauhúster Merke was afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag. Op donderdag was er een volleybaltoernooi. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat hier de eerste mensen besmet zijn geraakt.

De bouw van Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward nadert zijn officiële einde. Op maandag 23 augustus vond de bouwkundige oplevering plaats van het oude gedeelte met de stadhuistoren als kroon op het werk.

Wethouder Mirjam Bakker van gemeente Súdwest-Fryslân ondertekende samen met directeur Henk Dedden van Friso Bouwgroep de opleveringsdocumenten.

In oktober vorig jaar werd de nieuwbouw (archief, gemeenteloket en Atrium), het deel aan de Jongemastraat (bibliotheek) en de Nieuwe Waag (tentoonstellingsruimte) al opgeleverd aan de gemeente. Afgelopen maanden werkte het bouwteam aan het herstel van het oude gedeelte en de reconstructie van de stadhuistoren. De toren keerde in juni dit jaar per boot terug naar de stad en werd herplaatst op het voormalige stadhuis.

“Het terugplaatsen van de toren was het sluitstuk van een boeiende periode. Nu beginnen we aan een nieuw hoofdstuk van een mooi verhaal dat al ruim vierhonderd jaar duurt. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop dit werk is uitgevoerd.”, aldus cultuurwethouder Mirjam Bakker van Súdwest-Fryslân.

Begin september 2019 werd gestart met de eerste bouwwerkzaamheden aan het voormalige stadhuis. Kort daarop werd de toren door Bouwbedrijf Jurriëns Noord (onderdeel van Friso Bouwgroep) ontmanteld en vervolgens in oude luister hersteld. “De restauratie van het stadhuis en de stadhuistoren is een droomklus vol uitdagingen geweest voor ons team van restauratiespecialisten”, aldus Douwe Offringa, vestigingsdirecteur Jurriëns Noord.

Mei de nije subsydzjeregeling ‘Frysk en mear’ kinne je yn 2022 ek subsydzje oanfreegje foar in aktiviteit dy’t it Hylpersk of Stedsk yn ’e gemeente Súdwest-Fryslân sichtber makket. Dat hat it kolleezje ôfrûne tiisdei besletten.

Nij taalbelied

Yn 2020 hat de ried it taalbelied ‘Frysk en mear’ fêststeld. Yn dat belied is der neist it Frysk omtinken foar it Hylpersk en Stedsk. Beide streektalen krije dêrom fan 2022 ôf ek in dúdlik plak yn ’e subsydzjeregeling ‘Fryske taal’.

Unike streektalen

“It Hylpersk falt offisjeel ûnder it Frysk. As ynwenners no mei in útstel komme om it Hylpersk sichtber te meitsjen, dan stypje wy dat al út ús regeling ‘Fryske taal’ wei. Mar, om’t it Hylpersk sa’n unike streektaal is, wolle wy it fan 2022 ôf apart neame”, fertelt wethâlder Mirjam Bakker. “It Stedsk falt net ûnder it Frysk, mar is in streektaal dy’t troch in soad ynwenners út ús gemeente praat wurdt. It Stedsk fertsjinnet dus likegoed in plak yn ’e regeling.” It Stedsk bestiet yn ’e gemeente Súdwest-Fryslân út it Boalsertersk, Snitsersk en Staversk.

Budzjetten folje inoar oan

De subsydzjeregeling ‘Frysk en meer’ is fan 2022 ôf ûnderferdield yn it Frysk, Hylpersk en Stedsk. “Wy hoopje dat minsken sa faker mei aktiviteiten komme dy’t it Hylpersk en Stedsk sichtber meitsje yn ús gemeente”, jout wethâlder Bakker oan. Mei de nije regeling kin it barre dat it budzjet foar ien (streek)taal op is, mar der noch wol jild is foar de oare beide (streek)talen. Dêrom smyt de gemeente de budzjetten alle jierren op 1 oktober gear. “Sa kinne wy it Frysk, Hylpersk en Stedsk maksimaal stypje.”

Zijne Majesteit de Koning opent dinsdagochtend 7 september Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward. De Tiid is gevestigd in het voormalig stadhuis van Bolsward.

De gemeente Bolsward ging tijdens de gemeentelijke herindeling van 2011 op in de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Door de herindeling verloor het monumentale stadhuis van Bolsward, gebouwd in de periode 1614-1617, zijn functie. Om de eigen identiteit van Bolsward een plek te geven, is het voormalig stadhuis gerestaureerd tot een ontmoetingsplek voor de bewoners. In Cultuur Historisch Centrum De Tiid komen diverse functies samen. Het gebouw huisvest onder meer een bibliotheek, een gemeenteloket, een museum, het gemeentearchief en een café.

Tijdens een rondleiding bezoekt Koning Willem-Alexander onder meer de gerestaureerde toren, de Raadzaal en een tentoonstellingsruimte. Na de opening in het Atrium spreekt de Koning met bewoners, bouwers en subsidieverstekkers over de totstandkoming van De Tiid en het belang van het centrum voor de bewoners van Bolsward.

Tijdens de opening worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Juli 2021

Súdwest-Fryslân gaat vanaf volgend jaar een contract sluiten met Athome Friesland B.V. en het samenwerkingsverband van Stichting Alliade/Stichting GGZ Friesland voor alle vormen van de Wmo-begeleiding: individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbestedingsactiviteiten, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf.

Ondersteuning in dorpen en wijken

Voorop staat dat mensen die ondersteuning nodig hebben, deze blijven houden. We kijken naar hoe de ondersteuning het beste aansluit bij hun persoonlijke situatie. Zo dicht mogelijk bij huis, in de dorpen en wijken en aansluiten bij de activiteiten en voorzieningen die er al zijn in de buurt.

De gemeente wordt voor de Wmo-begeleiding in vier gebieden verdeeld: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward en omstreken en Buitengebied SWF. Elk gebied krijgt één aanbieder die de Wmo-begeleiding coördineert en uitvoert. Deze aanbieder bekijkt samen met de andere zorgverleners in het gebied welke ondersteuning mensen nodig hebben.

Athome Friesland B.V. gaat deze ondersteuning coördineren in Sneek-Noord en Bolsward en omstreken. Het samenwerkingsverband Stichting Alliade/GGZ Friesland gaat de ondersteuning regelen in Sneek-Zuid en het Buitengebied.

Zorgvuldige overgang

De nieuwe overeenkomsten met de aanbieders gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt voor mensen die gebruik maken van Wmo-begeleiding. Vanaf medio september 2021 gaan we met alle mensen in gesprek die gebruik maken van Wmo-begeleiding om te kijken wat voor hen mogelijk kan veranderen. Aan het eind van 2022 willen we alle mensen hebben gesproken. Zolang mensen nog geen gesprek hebben gehad, houden ze de Wmo-begeleiding die ze nu ook krijgen.

Inwoners kunnen voor Wmo-begeleiding terecht bij de gebiedsteams van Súdwest-Fryslân.

Sporten en bewegen in de wijk Tinga in Sneek krijgt een flinke impuls als het aan de gemeente ligt. In de wijk komen vier verschillende wandelroutes. Het college van B&W besloot om er € 147.200,= beschikbaar voor te stellen. De plannen zijn samen met de wijk tot stand gekomen. Zo werden buurtbewoners, het wijkpanel en de in de wijk gevestigde sportverenigingen betrokken. De start van de werkzaamheden is gepland voor begin september. Het is de bedoeling dat de totale sport- en beweegroute in oktober wordt opgeleverd.

Wethouder Bauke Dam: ‘Sporten en bewegen is belangrijk. Het is niet alleen gezond, het werkt ook verbindend. Met deze sport- en beweegroute dragen we gezamenlijk bij aan de vitaliteit van de inwoners en de leefbaarheid in de wijk. De nieuwe routes worden aantrekkelijk, veilig en toegankelijk voor iedereen.’

Naast de bijdrage van de gemeente kwamen ook toezeggingen vanuit het Iepen Mienskipsfûns (Provincie Fryslân), Wijkorganisatie De Spil (i.s.m. het Old Burger Weeshuis) en vanuit Jumbo Supermarkten. De totale investering bedraagt € 176.700,-. De uitwerking en uitvoering van het project is in handen van HCL Projectmanagement uit Burgum.

Voor elk wat wils

Twee routes, in de wijk zelf, hebben een afstand van 1,5 tot 3,5 kilometer. De twee andere routes (7 en 10 kilometer) gaan via de omliggende plaatsen IJlst en Jutrijp. Iedere route heeft zijn eigen voorzieningen. Om buitenfitness in de wijk te bevorderen worden er een multifunctioneel sportveldje en op diverse plekken verschillende type sport- en bootcamptoestellen geplaatst. Daarnaast wordt ook de skatebaan voor beginners aangepast, zodat beginners en gevorderden gescheiden van elkaar kunnen oefenen.

De toestellen komen in de nabijheid van een veel gebruikte hardlooproute. Hierdoor kunnen sporters en bootcampers hun loopronde afwisselen met krachtoefeningen. Ook is er een locatie met mooi uitzicht en wordt er een multifunctionele beweegbank geplaatst.

Met een QR-code kunnen de gebruikers straks terecht op een website waar meer informatie te vinden is over de routes, de toestellen en de verschillende locaties langs de routes. Speciaal voor dit project wordt de nieuwe website www.sneekbeweegt.nl gebouwd.

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van woningbouwplan It Skar 2 in Woudsend. In het plan wordt uitgegaan van circa 30 woningen op een grondgebied van zo’n 3 hectare.

Een nieuwe fase voor It Skar

Woningbouwplan It Skar 1 werd gerealiseerd naar aanleiding van de Ontwikkelingsvisie Woudsend 2002. In de waterrijke en groene wijk in het zuidoosten van Woudsend werden 77 woningen gerealiseerd. It Skar 2 sluit aan op de in 2012 opgeleverde wijk.

Behoefte aan betaalbare woningen

Net als in meer kernen binnen onze gemeente, is ook in Woudsend behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen. De plannen voor de bouw van de circa 30 woningen in Woudsend passen goed binnen onze woningbouwprogrammering. Het plangebied is onderdeel van een 16 hectare groot agrarisch gebied tussen de rondweg N928 en bedrijventerrein De Welle. Dit gebied is volledig in het bezit van gemeente Súdwest-Fryslân.

Gevarieerd woningaanbod

De plannen richten zich op het realiseren van een aantal financieel toegankelijke huurwoningen en betaalbare (levensloopbestendige) koopwoningen. Een deel van de woningbouw kan aan open vaarwater komen te liggen, waardoor ook woningen in het hogere koopsegment kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is er, om diversiteit in het It Skar 2 te krijgen, mogelijk ook ruimte voor innovatieve woonconcepten.

De gemeenteraad buigt zich op 30 september 2021 over de aanvraag van het krediet.

Kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân hoeven zich niet te vervelen deze zomer. Van 12 juli tot 20 augustus kunnen ze zich aanmelden voor tal van leuke activiteiten op verschillende plekken in de gemeente. Op maandag 12 juli verzorgen wethouders Mark de Man en Bauke Dam de aftrap van het programma ‘Simmer yn Súdwest’ in Pingjum, Bolsward en Sneek.

Simmer yn Súdwest is een initiatief van Cultuurbureau Akte2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Samen hebben zij een programma opgezet met activiteiten als zeilen, suppen, voetballen, springkussens en een te gekke Whipe-outbaan. Kinderen kunnen ook naar een theatervoorstelling, straattheater of zelf creatief aan de slag op een van de deelnemende buurtcampings.

Op de eerste dag, maandag 12 juli, bezoeken wethouders Mark de Man en Bauke Dam de volgende drie activiteiten:

Activiteit: Buurtcamping + workshop drummen

Tijd: 13:30 – 14:00 uur
Locatie: Dorpshuis De Nije Bân, Lammert Scheltesstraat 12 in Pingjum

Activiteit: Workshop toneel en tekst

Tijd: 14:30 – 15:00 uur
Locatie: Patershuis Bolsward, Grote Dijlakker 40 in Bolsward

Activiteit: Whipe-out

Tijd: 15:30 – 16:30 uur
Locatie: IJsbaan Sneek, Leeuwarderweg 91 in Sneek

We nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn. U bent ook welkom om één van de andere activiteiten te bezoeken. Het volledige programma vindt u op www.simmerynsudwest.frl.

Sinds 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân gezinnen met een laag inkomen of een uitkering een week vakantie aan op een vakantiepark in Nederland. Doordat dit jaar veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan, zijn veel vakantieparken volgeboekt en kiezen we voor een alternatief om de gezinnen die wat minder te besteden hebben, toch iets extra’s te bieden. Deze gezinnen mogen dit jaar een dagje weg naar een pretpark of naar één van de Waddeneilanden. Daarnaast kunnen ze zich inschrijven voor diverse activiteiten. Omdat veel mensen het afgelopen jaar geraakt zijn door de coronacrisis, bieden we dit jaar ook activiteiten aan voor een bredere doelgroep. De gemeente Súdwest-Fryslân gunt alle kinderen in de gemeente een fijne vakantie.

Medewerkers van Súdwest-Fryslân kunnen vanaf vandaag een week lang een e-bike uitproberen voor woon-werkverkeer als alternatief voor een auto. Dit wordt gefaciliteerd door het project Werk Slim, Reis Slim, een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Fryslân en gemeenten. Wim IJkema, nam vandaag de eerste Speed Pedelec in ontvangst van fietshandelaar Profile Rodenburg uit Sneek.

Werk Slim, Reis Slim (WSRS) stimuleert medewerkers van bedrijven in Friesland om voortaan vaker de fiets te pakken. Met slimme en duurzame mobiliteitsregelingen proberen ze de regio bereikbaarder en duurzamer te maken, want meer fietsers betekent minder files, minder parkeerproblemen en minder CO2-uitstoot. Bedrijven krijgen er bovendien vitale werknemers voor terug. Sinds dit jaar sluit ook gemeente Súdwest-Fryslân aan bij dit initiatief. Wethouder Mirjam Bakker is erg enthousiast: “We vinden het belangrijk om een gezond en duurzaam initiatief als dit te steunen. Het is een win-win situatie. Dit is niet alleen een mooie kans voor onze werknemers, al onze inwoners zijn gebaat bij een schone, bereikbare gemeente. Bovendien krijgt een aantal lokale ondernemers een mooie kans om hun product te promoten. We hopen natuurlijk dat veel bedrijven ons voorbeeld volgen.”

Een alternatief vervoersmiddel

Medewerkers kunnen een week lang ervaren dat de e-bike een gezond, vitaal en duurzaam vervoersmiddel is voor de korte afstand. De eerste deelnemer van de gemeente Súdwest-Fryslân, Wim IJkema gaat proberen of hij van zijn woonplaats Heerenveen naar het gemeentehuis in Sneek kan fietsen. Wim heeft een baan in het klimaatprogramma van de gemeente maar ziet naast het maatschappelijk belang ook persoonlijke voordelen: “Fietsen is de uitgelezen kans om na een drukke werkdag je hoofd leeg te maken. Ik kan dicht bij mijn werk parkeren en misschien kan ik zo zelfs een sportschoolabonnement besparen”.

Deelnemen kan nog steeds

Bedrijven die 50 medewerkers of meer hebben, worden automatisch een relatie van Werk Slim, Reis Slim. Uiteraard kunnen ook andere bedrijven deelnemen. Diverse fietshandelaren uit de gemeente zijn benaderd om deel te nemen. Veel hebben daar al dankbaar gebruik van gemaakt. Fietshandelaren die ook belangstelling voor deze actie hebben als leverancier van de e-bikes en Speed Pedelecs, kunnen zich aanmelden via info@werkslimreisslim.nl.

Súdwest-Fryslân wil vanaf volgend jaar een contract sluiten met AtHomeFirst Friesland BV en het samenwerkingsverband Alliade en GGZ Friesland voor alle vormen van de Wmo-begeleiding. Dit geldt voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding, dagbestedingsactiviteiten, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf. Het gaat nu eerst om de voorlopige opdrachtverlening. Als er geen bezwaar wordt gemaakt is deze op 22 juli aanstaande definitief.

Ondersteuning in dorpen en wijken

Voorop staat dat mensen die ondersteuning nodig hebben deze blijven houden. En dat er goed gekeken wordt hoe de ondersteuning het beste aansluit bij de persoonlijke situatie en het dagelijkse leven van mensen. Zo dicht mogelijk bij huis, in de dorpen en wijken en aansluiten bij de activiteiten en voorzieningen die er al zijn in de buurt.

De gemeente wordt voor de Wmo-begeleiding in vier gebieden verdeeld: Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF. Elk gebied krijgt één aanbieder die de Wmo-begeleiding coördineert en uitvoert. Dit in samenwerking met andere zorgaanbieders die nu vaak ook al werkzaam zijn in het gebied.

Het is de bedoeling dat AtHomeFirst Friesland B.V. deze ondersteuning gaat coördineren in Bolsward e.o. en Sneek-Noord. Het samenwerkingsverband Alliade en GGZ Friesland gaat de ondersteuning regelen in het Buitengebied en in Sneek-Zuid.

Zorgvuldige overgang

De nieuwe overeenkomsten met de aanbieders gaan in op 1 januari 2022. Dat betekent overigens niet dat dan meteen alles anders wordt voor mensen die gebruik maken van Wmo-begeleiding. Het is de bedoeling dat er eerst een gesprek plaatsvindt met de mensen. Deze gesprekken starten na de zomer en duren tot eind 2022. Mensen ontvangen hiervoor een uitnodiging. Zolang er nog geen gesprek is geweest, houden mensen de Wmo-begeleiding die ze nu ook krijgen.

Inwoners kunnen voor Wmo-begeleiding terecht bij de gebiedsteams van Súdwest-Fryslân.

Huishoudelijke Hulp vanaf 2022

Ook voor de Huishoudelijke Hulp zijn nieuwe afspraken gemaakt. Vanaf volgend jaar gaan Suver Thús en Axxicom Thuishulp zorgen voor de Huishoudelijke Hulp in Súdwest-Fryslân. Voor de meeste mensen met huishoudelijk hulp geldt dat ze de hulp houden die ze nu ook hebben.

Na maanden elkaar alleen maar digitaal, via het beeldscherm van desktop, laptop of iPad, te hebben gesproken, waren de leden van de raadscommissie Doarp, Stêd en Omkriten van Súdwest-Fryslân deze week weer fysiek bijeen. En hoe! De commissieleden hadden zich verzameld op de zeedijk tussen Ferwoude en Gaast, om door deskundigen ‘in het veld’ te worden bijgepraat over het gemeentelijk programma Vitaal Landschap.

Zo sprak Jos Hooijmeijer onder andere over het grootschalig grutto-onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in een gebied van zo’n 11.000 hectare. Age Flapper van het Agrarisch Collectief Súdwest-Fryslân vertelde over een groeiend aantal boeren in de gemeente (inmiddels zo’n 200) dat serieus meedoet aan de verbetering van de biodiversiteit, waardoor weidevogels meer kans hebben hun jongen groot te brengen.

Als derde was het de beurt aan melkveehouder Pieter van der Valk, wiens ‘pleats’ op de spreekwoordelijke steenworp van de zeedijk ligt, aan de andere kant van de Workumerwaard. Hij vertelde over het jongste initiatief van de stichting Agricycling, waarin een groep boeren uit de zuidwesthoek van de gemeente verenigd is: het composteren van gemeentelijk groenafval. “Súdwest-Fryslân mei hjir grutsk op wêze”, zei Van der Valk. “Want it is de earste gemeente yn Nederlân dy’t dit op sa’n manier klearkrigen hat.”