Contact

Persberichten

Wat is er verzonden naar de media? Hieronder vind je een overzicht.

Vragen kun je stellen via:

kranten

Januari 2021

De verbouwing van het voormalige ASR-verzekeringskantoor in Woudsend is in een vergevorderd stadium. De eerste acht huurappartementen zijn klaar en kunnen binnenkort worden opgeleverd. In het markante pand aan de Iewâl worden in totaal 19 levensloopbestendige appartementen voor senioren gerealiseerd.

Huisvesting voor senioren

Elkien kocht het ASR-gebouw in 2013 met als doel om op deze locatie ouderen te huisvesten. Door de naweeën van de crisis, gewijzigde wetgeving en voortschrijdend inzicht besloot Elkien in 2018 om het gebouw niet zelf te herontwikkelen.

Gebouw verkocht aan projectontwikkelaar

In goede samenspraak met gemeente Súdwest-Fryslân en Dorpsbelangen Woudsend e.o. besloot Elkien het gebouw bij inschrijving te verkopen. Belangstellende kopers werd gevraagd om een plan te presenteren voor de ontwikkeling van koop- en huurappartementen voor senioren. Daarnaast moest het plan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Woudsend. Na een zorgvuldige selectieprocedure is uiteindelijk gekozen voor het plan van M.L. Sijperda Beheer BV uit Sneek.

Wethouder Mark de Man: “Wij zijn er als gemeente bijzonder trots op, dat we in goede samenwerking met Elkien, Dorpsbelangen Woudsend en Projectontwikkelaar Sijperda BV er voor hebben gezorgd dat de Iewâl weer een levendig stukje Woudsend wordt.”

Roland Messing van Dorpsbelangen Woudsend e.o.: “In de loop van dit jaar wordt het volledige project afgerond en zullen tientallen Woudsenders plezierig wonen langs de Ee. Op de plek waar Woudsend Verzekeringen furore maakte. Het hart van Woudsend klopt weer!”

Merward Sijperda, directeur van M.L. Sijperda Beheer BV: “Verbinden door wonen. Het creëren van een nieuw leven in het voormalig ASR gebouw. Het hart van Woudsend; een mooie plaats om samen oud te worden.” Meer informatie over de appartementen is te vinden op de website van Fries Trading.

In Harinxmaland in Sneek is een bijzonder speeleiland gerealiseerd voor de jonge bewoners van de wijk. De stadsspeeltuin is door een voetgangersbrug verbonden met de wijk. Het college van b&w heeft besloten dat deze brug vanaf heden de naam 'Sybolt van Popmabrêge' draagt.

Over Sybolt van Popma

Vóór de aanleg van de wijk Harinxmaland werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er is toen een koperen halsband gevonden, met daarin de naam van Sybolt van Popma gegraveerd. De jonkheer werd in 1602 geboren, vermoedelijk in IJlst, als zoon van burgemeester Aesge Sydses van Popma en Jel van Galama. Sybolt bleef ongehuwd en was luitenant-kolonel in het Friese Regiment. Hij heeft vermoedelijk de Harinxma State in Loenga geërfd van zijn oom Lolle van Epema en tante Saeck van Popma. Na zijn dood op 30 december 1666 werd hij begraven in IJlst.

Zeer bijzondere koperen halsband

De halsband is gedragen door een zwaan. Alleen de adel mocht zwanen houden en afschieten, het zogenaamde zwanenrecht. Zwanenvlees was vroeger een delicatesse en de veren werden o.a. gebruikt voor het schrijven. Zwanen wilden nog wel eens wegvliegen, Daarom was het handig om de zwanen te merken door de poten in te knippen met een eigen teken en/of ze een halsband om te doen. Van deze halsbanden zijn maar een paar bewaard gebleven, waaronder deze van Sybolt.

Vroegere bewoners

De naam sluit aan bij de al eerder toegekende historische namen in Harinxmaland. Diverse straten in de wijk zijn vernoemd naar de vroegere gebruikers/pachters van de voormalige landerijen in dit gebied, zoals bijvoorbeeld Evert Egbertsstraat, Pier Hylckeshof en Ype Johannesstraat.

Stadsspeeltuin met een knipoog naar vervlogen tijden

Het speeleiland (nabij de spoorlijn) begint steeds meer vorm te krijgen. In de zomer werd al een voetbalkooi geplaatst en enkele weken geleden werden de speeltoestellen opgebouwd. In de speeltuin staat onder andere een vrije verbeelding van het houten skelet/palenplan van een boerderij uit de IJzertijd (circa 2000 jaar geleden). Ook rondom Sneek zijn deze boerderijen gevonden.

December 2020

Bij Bijzondere gelegenheid is op vrijdag 18 december 2020 om 13.00 uur een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jetty Sipma (59) uit Sneek. Zij is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Súdwest-Fryslân, Jannewietske de Vries. In verband met de coronamaatregelen werd de onderscheiding opgespeld door de echtgenoot van mevrouw Sipma, de heer Anne Hettinga. Jetty Sipma ontving de onderscheiding vanwege haar jarenlange en belangeloze inzet voor de medemens, met een grote mate van verantwoordelijkheid. In verband met de aanstaande verhuizing van de familie is ervoor gekozen om de onderscheiding, met inachtneming van de coronarichtlijnen, vandaag uit te reiken.

Jetty Sipma was zeer actief bij Sint Martinus Parochie in Sneek, bestuurslid van de vakbond ABVAKABO en nauw betrokken bij de opvang van minderjarige asielzoekers in het AZC Sneek en de intake van asielzoekers in Luttelgeest. Zij zette zich vrijwillig in als peuterleidster bij Peuterspeelzaal De Krobbe Dobbe in Sneek en organiseerde voetbalkampen voor gehandicapte kinderen voor voetbalvereniging SWZ Sneek en was daarbij begeleider. Ook was zij lid van en vrijwilliger bij de Bonifatiuscantorij, voorzitter van Stichting Vrienden van het Bonifatiushuis en zette zich in voor wijkvereniging De Brekken in Sneek.

Súdwest-Fryslân blijft het goed doen bij het creëren van werkgelegenheid, werkervaringsplekken en het verbeteren van arbeidsparticipatie voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit cijfers van het provinciaal coördinatiepunt SROI Fryslân.

De vier letters staan voor Social Return Of Investment. Dit betekent letterlijk “iets teruggeven aan de maatschappij”. Súdwest-Fryslân wil bij opdrachten aan externe partijen dat de opdrachtnemer of leverancier een deel van de opdrachtwaarde investeert in mensen die extra steun kunnen gebruiken bij hun zoektocht naar werk. SROI kan ook worden ingezet voor specifieke groepen zoals jongeren, ouderen, werkzoekenden zonder startkwalificatie, herintredende vrouwen of stagiaires.

Sinds de instelling van het provinciaal coördinatiepunt, in 2017, meldde Súdwest-Fryslân voor een waarde van bijna driekwart miljoen euro (€ 728.946) aan social return projecten aan. De opdrachtnemers deden meer dan van hen werd gevraagd, met in totaal € 920.330 aan gerealiseerde verplichtingen.

In Súdwest-Fryslân betrof het in totaal 54 personen, van mensen met een uitkering in het kader van de WW of Participatiewet, tot werkervaringsplaatsen voor Wajongers, WIA-WAO’ers en leerlingen in het kader van de BBL, het MBO en HBO.

“Er is vooral meer gedaan op de grote SROI-projecten”, zegt wethouder Gea Wielinga, die ‘arbeidsparticipatie’ in portefeuille heeft. “Zoals de verbouw van het gemeentehuis en het Bestjoershûs aan de Marktstraat in Sneek, de renovatie en verbouw van het stadhuis in Bolsward en de realisatie van Cultuur Historisch Centrum De Tiid, ook in Bolsward.” Alleen bij De Tiid ging het al om dertien mensen. “Een mooi resultaat”, zegt Wielinga. “Voor ons alle reden om te blijven inzetten op SROI.”

De multifunctionele accommodatie (mfa) De Treffe in Warns heeft een nieuwe eigenaar. De gemeente Súdwest-Fryslân neemt het gebouw over van sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. Vandaag vond de officiële overdracht plaats.

Dit gebeurde door een symbolische sleuteloverhandiging, digitaal, van directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland aan wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân. De gemeente is content met de aankoop van het gebouw. “Zo hebben we de garantie dat allerlei dorpsactiviteiten kunnen blijven doorgaan voor de inwoners van Warns”, zegt De Man. Basisschool De Meiboom, kinderopvang KidsFirst en Fysiotherapie Warns zijn al vaste huurders van De Treffe.

De voortzetting van de dorpsactiviteiten in De Treffe  is vooral de verdienste van Dorpsbelang Warns. Dat ontpopte zich (in samenwerking met doarpskultuerhûs De Spylder) als een spin in het web van de sociaal-maatschappelijk infrastructuur in het dorp. Verenigingen en andere gebruikers van De Treffe dreigden hun onderdak te verliezen door de opheffing – per 1 januari 2021 - van de Stichting Vrienden van Janke Tromp, die de huur betaalde. Ook activiteiten voor ouderen in het dorp stonden op de tocht.

Dorpsbelang en De Spylder hebben nu afspraken gemaakt over de verschillende activiteiten in het dorp. Het accent bij De Treffe komt te liggen op bewegingsactiviteiten voor jong en oud, activiteiten voor ouderen, zorg- en welzijnsactiviteiten en inloopactiviteiten. De Spylder heeft de focus op culturele activiteiten (toneel, theater, muziek en film) en (dorps)bijeenkomsten.

Dorpsbelang wil daarnaast met De Treffe inspelen op de veranderingen in het sociaal domein, onder andere door samen te werken met de gemeentelijke gebiedsteams. “Deze samenwerking komt het welbevinden van onze inwoners ten goede en dat kan weer leiden tot lagere zorgkosten”, zegt De Man.

Met de verkoop van De Treffe, gebouwd in 2010, doet WoonFriesland afstand van het laatste grote maatschappelijk vastgoed in Súdwest-Fryslân. “Wij willen ons volledig richten op onze kerntaak”, zegt directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra. “Dat is het verhuren van goede en betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben. De opbrengst van De Treffe investeren wij in de kwaliteit en verduurzaming van onze sociale huurwoningen en komt de huurders rechtstreeks ten goede.”

Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is met ingang van 15 december een woning aan de Pieter Sikkesstraat in Sneek voor de duur van drie maanden gesloten.

Uit politieonderzoek bleek dat de bewoner van de woning handelde in harddrugs. Tijdens de inval werd een handelshoeveelheid van 18,46 gram cocaïne, 2,95 gram hennep en een stroomstootwapen in de woning aangetroffen. Omdat er sprake is van handel en aanwezigheid van een handelshoeveelheid harddrugs heeft de burgemeester op basis van het Damoclesbeleid Artikel 13b Opiumwet besloten het pand voor de duur van drie maanden te sluiten. De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit tegengaan en verstoring van de openbare orde en aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen.

Meld Misdaad Anoniem

Heeft u signalen van misdaad in uw omgeving? Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal en levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw omgeving.  Melden kunt u gratis via 0800-7000.

Dinsdag 15 december wappert de Nederlandse vlag bovenop de toren van de Martinikerk in zowel Sneek als Bolsward. Waarom? Dan is het naturalisatiedag, die ieder jaar op 15 december wordt gevierd, de dag waarop ook Koninkrijksdag valt.

Het vlaggen op beide torens is dit jaar in Súdwest-Fryslân het enige uiterlijk vertoon op deze bijzondere dag waarop aandacht is voor nieuwe Nederlanders in de gemeente.

Als een buitenlander er voor kiest om Nederlands staatsburger te worden, is dat reden voor een feestje. In Súdwest-Fryslân gebeurt dit bijna maandelijks, met een officiële ceremonie in het Bestjoershûs in Sneek.

Dergelijke bijeenkomsten zijn nu, vanwege corona, niet mogelijk. “It is fansels tige spitich dat dit no net kin”, zegt burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân. “It binne alle kearen bysûndere gearkomsten mei tankbere minsken, dy’t hast sûnder útsûndering drege tiden meimakke hawwe. Se binne bliid dat se hjir in plak krigen hawwe.”

Nu er geen bijeenkomsten mogelijk zijn wil Súdwest-Fryslân toch aandacht geven aan het feit dat de gemeente dit jaar 176 nieuwe Nederlanders mocht verwelkomen. De meesten van hen kregen een persoonlijke uitnodiging om de officiële verklaring te ontvangen waaruit blijkt dat ze Nederlander zijn geworden.

Ze komen alleen naar het gemeentehuis om in een ‘mini-ceremonie’ de verklaring van verbondenheid af te leggen en de officiële papieren in ontvangst te nemen. Tijdens de aanvraagprocedure wordt kort aandacht geschonken aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit, en stilgestaan bij de rechten (bijvoorbeeld stemrecht) en plichten (bijvoorbeeld voldoende ingeburgerd zijn) die bij het Nederlanderschap horen.

De gemeente Súdwest-Fryslân vervangt de komende jaren diverse tegel- en klinkerpaden door groenstroken. Het gaat om bestrating die niet of nauwelijks wordt gebruikt. Door meer groen te creëren speelt de gemeente in op het veranderende klimaat.

Tijd voor actie

Ook in Nederland hebben in toenemende mate te maken met hevige regenbuien of juist lange periodes van hitte. “Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen in actie komen om hier op in te spelen”, zegt wethouder Mark de Man. “Niet alleen vanwege het klimaat, maar ook omdat groen goed is voor de biodiversiteit. Bovendien oogt het veel mooier.”

Goed voorbeeld

De wethouder ziet dat een groeiend aantal inwoners een gratis geveltuin bij de gemeente aanvragen. “We zitten inmiddels al op 225 aangelegde geveltuinen. Prachtig dat steeds meer mensen hier bewust mee aan de slag gaan. Maar we willen zelf ook het goede voorbeeld geven.

Daarom vervangt de gemeente waar het kan stoepen en klinkerpaden door groenstroken. Dit gebeurt niet zomaar. “We beoordelen hoe vaak een pad wordt gebruikt en of er een veilig alternatief is, zoals een stoep aan de overkant”, legt De Man uit.

Klimaatdoelen

Omwonenden worden vooraf geïnformeerd door de gemeente als een stoep of pad in hun buurt wordt vervangen door een groenstrook. De Man: “Misschien is niet iedereen even blij als we bestrating weghalen, maar het helpt bij het halen van de klimaatdoelen. Daar moeten we ons allemaal voor inzetten.”

Handige tips

Inwoners kunnen op www.sudwestfryslan.nl/steenbreek tips vinden over het vergroenen van hun tuin of een gratis geveltuin aanvragen.

Súdwest-Fryslân helpt gezinnen die in de problemen zijn gekomen door fouten van de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag. Deze gezinnen kunnen rekenen op hulp bij bijvoorbeeld schulden, inkomensverlies of bij de opvoeding van de kinderen. Er is een gemeentelijk meldpunt waar gedupeerden terecht kunnen.

Compensatie

De Belastingdienst heeft toegezegd gedupeerde gezinnen te compenseren, maar onduidelijk is of deze compensatie voldoende zal zijn. “Om te voorkomen dat de problemen groter worden, willen wij graag in contact komen met deze gezinnen”, zegt wethouder Gea Wielinga.

Privacyregels

Het is niet bekend hoeveel mensen in Súdwest-Fryslân in de problemen zijn gekomen door fouten bij de Belastingdienst. Er hebben zich inmiddels 32 gezinnen uit Súdwest-Fryslân gemeld bij de Belastingdienst. Vanwege de privacyregels mag de Belastingdienst geen namen doorgeven aan de gemeente. Wel geeft de Belastingdienst bij gedupeerden aan dat ze voor hulp terecht kunnen bij de gemeente.

Het leven weer op de rit

“Voor mensen die gedupeerd zijn door de Belastingdienst kan het moeilijk zijn om nu hulp te vragen bij de gemeente”, zegt Wielinga. “Toch willen we juist deze mensen vragen om zich bij ons te melden. Dan kunnen we met elkaar kijken wat nodig is om het leven weer op de rit te krijgen. Op wat voor manier dan ook.”

Meldpunt

Het gemeentelijk meldpunt voor gedupeerden door de kinderopvangtoeslag is bereikbaar via telefoonnummer 14 0515. Het contactformulier invullen kan ook.

Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is met ingang van 1 december een woning aan de 3e Woudstraat in Sneek voor de duur van drie maanden gesloten.

Hennepkwekerij

Na een politie-inval bleek dat in de woning een in werking zijnde hennepkwekerij met 210 planten aanwezig was. Aanleiding voor dit onderzoek waren anonieme meldingen over de kwekerij. Omdat er sprake is van handel en aanwezigheid van een handelshoeveelheid softdrugs heeft de burgemeester op basis van het Damoclesbeleid Artikel 13b Opiumwet besloten het pand voor de duur van drie maanden te sluiten. De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit tegengaan, en verstoring van de openbare orde en aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen.

Meld Misdaad Anoniem

Heeft u ook signalen van misdaad in uw omgeving? Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. De anonimiteit van de melder staat hierbij altijd centraal en levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw omgeving. Melden kunt u gratis via 0800-7000.

De medewerkers van de gebiedsteams in Súdwest-Fryslân krijgen een mooi rapportcijfer voor hun steun aan inwoners bij vragen over hulp in de huishouding, de opvoeding van kinderen, geld, werk en inkomen. De inwoners waarderen deze ondersteuning met een gemiddelde van 7,8.

Klanttevredenheidsonderzoek

Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat afgelopen jaar is uitgevoerd door ZorgfocuZ. Dit onderzoeks- en adviesbureau zette op een rij in hoeverre de werkwijze en dienstverlening van de gebiedsteams in Súdwest-Fryslân aansluiten bij de wensen van de inwoners.

Prettig contact

Inwoners vinden de ondersteuning die ze krijgen goed. Ze zijn tevreden met het bereikte resultaat van de ondersteuning. Voor de meeste mensen geldt dat ze zich beter kunnen redden en zich beter voelen na het contact met de gebiedsteams. Inwoners voelen zich serieus genomen en ervaren het contact als prettig.

Verbeterpunten

“Dagelijks staan de medewerkers van onze gebiedsteams klaar voor onze inwoners”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Dan is het mooi te zien dat deze ondersteuning wordt gewaardeerd en dat we mensen kunnen helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Natuurlijk kunnen er ook zaken beter. Daar gaan we het komende jaar mee aan de slag.”

Betrekken van familie en vrienden

Wat bijvoorbeeld beter kan is het betrekken van familie en vrienden bij de ondersteuning. Ook zijn mensen nog niet altijd op de hoogte van de onafhankelijk cliëntenondersteuners van Mee. De ondersteuners geven onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd, en kunnen aanwezig zijn bij een gesprek met het gebiedsteam, bijvoorbeeld als er geen familielid of kennis bij kan zijn.

Contact met gebiedsteam

Vragen over de opvoeding van kinderen, over geldproblemen of hulp in de huishouding? Neem dan contact op met het gebiedsteam. Dit kan door te bellen met 14 0515 of door het contactformulier in te vullen op onze website.

Súdwest-Fryslân zoekt kopers die een passend plan hebben voor het voormalige schoolgebouw van het Bogerman aan de Walperterwei in Wommels. De gemeente en Doarpsbelang Wommels zien het liefst dat op deze plek woningen komen voor starters (jongeren).

Bouwbedrijven en projectontwikkelaars worden nu gevraagd met plannen voor herbestemming van de school te komen en een bod te doen. Aanmelden kan digitaal (via www.TenderNed.nl). De sluitingsdatum is bepaald op dinsdag 5 januari 2021 om 12.00 uur.

De gemeente neemt het bod van de beste bieder in overweging en zal beoordelen of het bod genoeg is om tot verkoop over te gaan. “We spreken nadrukkelijk over het beste bod. Dit hoeft niet per se het hoogste bod te zijn”, zegt wethouder Mark de Man. “Vooral de invulling van het plan zal van invloed zijn op het besluit van de gemeente over de definitieve verkoop.”

De ingediende plannen worden ook voorgelegd aan Doarpsbelang Wommels. De mening van Doarpsbelang wordt meegewogen, zegt De Man. “Maar de eindbeslissing ligt bij de gemeente.”

Kijk voor meer informatie op onze website www.woneninsudwestfryslan.nl.

November 2020

Súdwest-Fryslân bindt samen met het Marne College in Bolsward de strijd aan tegen zwerfafval. Gemeente en school plaatsen tezamen tien nieuwe afvalbakken. Niet alleen op of bij het schoolplein, ook langs de zogeheten ‘snoeproute’. Even in de pauze naar de supermarkt en weer terug naar school. Vandaar de naam: snoeproute. En dan wordt er wel meer dan eens een blikje, flesje of andere verpakking op de grond gegooid. Ook in Bolsward ligt er vaak veel zwerfafval langs de Gijsbert Japicxlaan.

Nederland Schoon

“Wy hawwe kontakt socht mei Nederland Schoon”, vertelt Jan Hazenberg, hoofd frontoffice bij CVO Zuid-West Fryslân. “Fan ’t simmer hat ien fan Nederland Schoon hjir west. Wy hawwe mei in meiwurker fan ’e gemeente derby de rûte besjoen.” Ze hebben gekozen voor een zogenaamde ‘hotspotaanpak’: veel nieuwe afvalbakken.

Blikvanger vervangen

Op de route stond eerder de blikvanger. Deze bleek niet goed te werken: er lag meer afval naast dan erin. Daarom staat daar nu een gewone afvalbak. Een extra afvalbak is geplaatst bij het grasveldje bij het Marne College. En op het schoolplein nog eens acht. De school leegt zelf de extra afvalbak op het veldje naast de school.

“Als een school, vereniging of buurt een prullenbak zelf wil legen, werken we daar graag aan mee”, zegt wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân. “We zijn blij met deze samenwerking met het Marne College en hopen dat de buurt er ook van meeprofiteert.”

Minder zwerfafval

De afvalbakken staan er nu een maand. “It ferskil is goed te sjen, foaral trochdat de nije ôffalbakken better opfalle en de plakken dêr’t se steane ek”, vertelt Hazenberg. “Yn kombinaasje mei it lesmateriaal foar it fuortset ûnderwiis is it Marne College no ek ‘Supporter van Schoon’.”

Súdwest-Fryslân trekt de komende vijf jaar ruim 1 miljoen euro uit voor het in het in goede, geordende en toegankelijke staat brengen van de gemeentelijke archieven. Deze krijgen vanaf 2021 een plek in cultuurhistorisch centrum ‘De Tiid’ in Bolsward. Daar zijn ze toegankelijk voor historische onderzoekers.

Het gaat om de archieven van de voormalige gemeenten Sneek, Bolsward, Nijefurd, Wûnseradiel en Wymbritseradiel en hun rechtsvoorgangers. Súdwest-Fryslân ontstond in 2011 door een fusie van deze vijf. Nadien groeide de gemeente tot de huidige omvang, na toevoeging van delen van Boarnsterhim (in 2014) en Littenseradiel (in 2018).

De aard van de uit te voeren werkzaamheden (zoals saneren, indexeren, etiketteren en zuurvrij verpakken) verschilt per archief. In totaal gaat het om 3705 strekkende meters archiefstukken. “We willen hierbij ook vrijwilligers inschakelen, zoals mensen voor wie archiefonderzoek of genealogie een hobby is”, zegt wethouder Erik Faber. “Tegelijkertijd kunnen we dankzij de inzet van vrijwilligers meer betekenen voor onze bezoekers, zowel fysiek als online.” Het doel is dat medio 2023 ten minste twintig vrijwilligers bij het archief in ‘De Tiid’ zijn aangesloten.

Ook de archieven van de voormalige gemeente Littenseradiel en haar rechtsvoorgangers - dat zijn Baarderadeel (1636-1983) en Hennaarderadeel (1543-1983) - krijgen een plek in ‘De Tiid’. Anders dan de vijf andere gemeenten heeft Littenseradiel haar archieven (691 strekkende meters in totaal) bij de herindeling wel in goede, geordende en toegankelijke staat overgedragen.

Als de klus in 2025 is afgerond, is Súdwest-Fryslân “een van de eerste gemeenten in de provincie die volledig voldoet aan de verplichting om archieven in ‘goede, geordende en toegankelijke staat’ te brengen, zoals de Archiefwet 1995 voorschrijft”, zegt Faber.

Vanwege privacy en mogelijke onevenredige bevoordeling of benadeling van derden zijn straks nog niet alle stukken openbaar. Geboorteakten bijvoorbeeld kunnen pas na honderd jaar worden ingezien.

Het was al weer een tijdje in gebruik, het fietspad tussen Kimswerd en Harlingen, maar de officiële afronding van de opknapbeurt vond vanochtend plaats. Dit gebeurde door een gezamenlijke actie van de wethouders Erik Faber (Súdwest-Fryslân) en Harry Boon (Harlingen), die eendrachtig een rijk bloemen- en kruidenzaadmengsel zaaiden in de bermen langs het pad.

De bermen van de Harlingerweg (Súdwest-Fryslân), die op het grondgebied van Harlingen overgaat in de Kimswerderweg, zijn verschraald met zand om de bloemen en kruiden beter te laten groeien. Het beleid van beide gemeenten is erop gericht om zoveel mogelijk ecologisch bermbeheer toe te passen.

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe twee gemeenten bij grens overstijgende projecten, zoals ecologische verbindingszones, de samenwerking kunnen zoeken en mobiliteit, recreatie en natuur aan elkaar weten te verbinden”, zegt Faber. Zijn collega Boon noemt de bermen “erg geschikt voor een bloemenmengsel”, juist door de ligging in het natuurgebied het ‘Hegewiersterfjild’. “Als liefhebber van weidevogels zie ik dan ook graag dat veel meer bermen vogel- en insectenvriendelijk worden aangelegd”, zegt hij.

Het ‘Hegewiersterfjild’ is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto's, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook visdiefjes en steltlopers, zoals kleine plevier en kluut, bevolken in grote aantallen de nieuwe schelpeneilanden die voor deze soorten zijn aangelegd. Het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten en heeft een vogelkijkhut.

Súdwest-Fryslân start deze week met het uitdelen van mondkapjes aan inwoners vanaf 13 jaar met een minimum inkomen. Deze mensen krijgen per persoon drie herbruikbare mondkapjes thuis gestuurd. Daarnaast delen verschillende  maatschappelijke partners de mondkapjes uit, zoals het Sociaal Collectief en de Voedselbanken.

“Als je naar de supermarkt moet of naar het station is het advies een mondkapje te dragen. Voor mensen met een smalle beurs kan dit een behoorlijke uitgave zijn. Daarom hebben we besloten gratis mondkapjes uit te delen aan deze mensen”, zegt wethouder Gea Wielinga. Iedereen krijgt drie herbruikbare mondkapjes. Wel zo handig. De mondkapjes kunnen  na gebruik gewoon in de wasmachine gewassen op 60 graden.

Advies mondkapje

De afgelopen periode is er een snelle stijging van het aantal mensen dat besmet raakte met het coronavirus, ook in Súdwest-Fryslân. Daarom adviseert de Rijksoverheid iedereen vanaf 13 jaar om een mondkapje te dragen in ruimtes waar ook anderen komen. Bijvoorbeeld in de supermarkt, winkels, op school en op stations. Het kabinet wil het dragen van een mondkapje in deze en andere ruimtes binnenkort verplichten. Het Kabinet vraagt aan gemeenten naar oplossingen  om minima te voorzien van mondkapjes.

Uitdelen

Mensen met een minimum inkomen krijgen drie mondkapjes thuis gestuurd. Daarnaast worden mondkapjes uitgedeeld via het Sociaal Collectief en andere maatschappelijke partners. Organisaties waar inwoners zelf contact mee hebben.  Denk aan de Voedselbank en de Kledingbank.