Persberichten

Wat is er verzonden naar de media? Hieronder vind je een overzicht van de persberichten van de afgelopen 3 maanden.

Vragen kun je stellen via:

September 2022

Een wijk waar volledig wordt ingezet op energie neutrale en duurzame woningen in een groene omgeving. Dat is het plan dat Súdwest-Fryslân presenteert voor Bolsward-Oost, de nieuwe wijk in Bolsward waar ruimte is voor 200 nieuwe woningen.

Súdwest-Fryslân zet zich in lijn met het klimaatakkoord in om energie zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. Daarmee is de gemeente koploper in Friesland.

Wethouder Bauke Dam: “De afspraken die we in het coalitieakkoord hebben gemaakt zijn er niet voor niets. De vraag naar woningen is groot. Daarnaast hebben we te maken met de klimaatverandering waar we als gemeente iets mee moeten én willen. Bij Bolsward-Oost komt dit allemaal samen in één plan: Een gevarieerd aanbod van 200 duurzame, energiezuinige woningen in een klimaatbestendige, groene omgeving.”

Wat maakt Bolsward-Oost toekomstbestendig?

Bolsward-Oost wordt een toekomst bestendige woonwijk met de focus op klimaat, waterhuishouding, energievoorzieningen en duurzaamheid. Er is veel ruimte voor groen en water. Ook is bij de bouw van de woningen aandacht voor de toepassing van duurzame circulaire materialen en constructies.

De volgende mogelijkheden worden nog meer meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk:

  • De nieuwe wijk wordt niet aangesloten op het gasnetwerk;
  • Energie wordt zoveel mogelijk opgewekt in de woonwijk zelf, door bijvoorbeeld zonnepanelen en alternatieve warmtesystemen;
  • Het zorgvuldige omgaan met regenwater in de woonwijk en er tegelijkertijd voor zorgen dat het schone drinkwater niet onnodig wordt verspild;
  • Súdwest-Fryslân onderzoekt of de wijk kan draaien op een zogenaamd ‘Smart Grid’ systeem, een slim energiesysteem waarbij de benodigde energie volledig in de woonwijk wordt opgewekt en opgeslagen. Bewoners kunnen hun eigen opgewekte stroom gebruiken, zonder afhankelijk te zijn van externe energieleveranciers. Bolsward-Oost wordt een van de eerste wijken in Nederland die dit systeem gebruikt.

De wijk komt aan de oostzijde van Bolsward, grenzend aan de Snekerweg en de Ugolaan.

Waar en wanneer zijn de plannen te bekijken?

Het plan voor Bolsward-Oost ligt van 23 september 2022 tot en met 3 november 2022 ter inzage. Inzien van het plan kan bij het gemeenteloket in De Tiid in Bolsward, bij het gemeenteloket in Sneek of via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op donderdag 13 oktober 2022 is er van 14.00 uur tot 17.00 uur een inloopmiddag in De Tiid, Jongemastraat 2 in Bolsward. Iedereen kan vrij naar binnen lopen om de plannen te bekijken en vragen te stellen.

Na de termijn van 6 weken werkt de gemeente toe naar een definitief bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt dit plan uiteindelijk vast.

De zeven inschrijvers voor een zichtlocatie op de Hemmen III mogen begin oktober de concept contracten verwachten. Daarmee wordt hen een bedrijfskavel aangeboden. Na ondertekening kunnen de bedrijven aan de slag met de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Daarnaast zet de gemeente de eerste stappen in de voorbereiding van fase 2 van de Hemmen III.

Bauke Dam, wethouder Economische Zaken, licht het belang van het voorlopige koopcontract toe: “Ik ben blij dat we deze stap nu kunnen zetten. Met de optieovereenkomst willen we de verdeling formaliseren. Daarmee kunnen bedrijven dan ook verder in de voorbereiding en planning van de bouw.”

Súdwest-Fryslân had verwacht de optieovereenkomsten in mei dit jaar al te versturen. Onvoorziene, externe ontwikkelingen, zoals een overbelast energienetwerk en het opduiken van de grote modderkruiper zorgden voor vertraging. Inmiddels is er genoeg duidelijkheid over het vervolg.

Tijdelijke energie-aansluiting ter overbrugging energietekort

Het overbelaste energienetwerk blijft wel een punt van aandacht. Súdwest-Fryslân onderhoudt hierover nauw contact met leverancier Liander. Het energiebedrijf heeft aangegeven in het 3de kwartaal van 2024 de bedrijven te kunnen voorzien van een elektra-aansluiting.

Dat lijkt ver weg, maar wethouder Bauke Dam verwacht dat dit geen problemen oplevert voor de bedrijven: “We verwachten dat de eerste bedrijven halverwege 2023 starten met de bouw. Voor de bouw wordt globaal een jaar aangehouden, dus 2de of 3de kwartaal 2024. Natuurlijk is tijdens de bouw ook energie nodig. Daarom hebben we besloten een tijdelijke centrale bouwstroom aansluiting te faciliteren, totdat een vaste aansluiting is gerealiseerd.”

Maatregelen duurzaamheid zodra energienetwerk het toelaat

Door de beperking op het energienetwerk is het ook niet mogelijk om energie terug te leveren. Dit was een belangrijk onderdeel van de toewijzing van de kavels. De gemeente heeft bij de toewijzing van de bedrijfskavels gebruik gemaakt van een menukaart duurzaamheid. Een onderdeel van de menukaart is het terugleveren van energie. Hier hebben alle inschrijvers punten op gescoord.

Wethouder Dam begrijpt dan ook dat de investering op dit vlak in een later stadium zal plaatsvinden: “We willen bedrijven niet dwingen deze investering te doen wanneer het nog geen zin heeft. Zodra het terugleveren van stroom mogelijk is, verwachten we van de bedrijven dat ze alsnog de duurzame maatregelen nemen. Dit leggen we ook vast.”

Voorbereiding fase 2 Hemmen III in gang gezet

Súdwest-Fryslân verwacht richting het einde van het jaar zekerheid over de invulling van de zichtlocaties op de Hemmen III. Ondertussen is Súdwest-Fryslân ook al bezig met de tweede fase van de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Op dit moment is de gemeente bezig met het voorbereiden van de uitgifte van de overige kavels. In totaal gaat het om nog eens 12,5 ha.

Op 23 september nemen talloze Nederlandse gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, de Rijksoverheid en ambassades deel aan een vlaggenactie om hun steun te laten zien voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Global Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. In totaal worden maar liefst 850 Global Goals-vlaggen gehesen. Súdwest-Fryslân is daar één van.

Wethouder Marianne Poelman hees vanmorgen de Global Goals vlag: ‘Wij willen bijdragen aan een betere samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Dat klinkt hoog over, maar de 17 Global Goals vatten perfect samen hoe die betere wereld eruit moet zien. Deze doelen zijn een leidraad in ons denken en handelen. Met als doel een samenleving waar iedereen fijn kan wonen, werken en genieten.’

De 17 duurzame doelen

Zeven jaar geleden hebben de Verenigde Naties 17 Global Goals samengesteld, ook wel bekend als Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelen, om van de wereld een betere plek te maken. Internationaal, nationaal, regionaal én lokaal wordt hard gewerkt om deze doelen te realiseren voor 2030.

Lokale initiatieven in Súdwest-Fryslân

Lokaal JP in Sneek, onderdeel van de JP van den Bent Stichting, is een mooi voorbeeld van zo’n lokaal initiatief dat zich inzet voor gelijke kansen. Bij Lokaal JP werken mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Zij kunnen bij Lokaal JP op verschillende manieren talenten ontwikkelen. De medewerkers worden opgeleid voor werkzaamheden in de horeca en de winkel. In het atelier kunnen creatieve talenten ontwikkeld worden. Begeleiders ondersteunen de cliënten om dromen, wensen en idealen waar te maken.

‘Het is een prachtig voorbeeld van hoe een lokaal initiatief bijdraagt aan wereldwijde doelen. En er bestaan nog veel meer initiatieven in onze gemeente die bijdragen aan een betere wereld. Samen maken we Súdwest-Fryslân én de wereld een beetje mooier’, aldus wethouder Poelman.

Global Goals Action Days

Op 23 september wordt niet alleen de vlag gehesen. Het is tevens de start van de Global Goals Action Days. Van 23 tot en met 27 september, met 27 september als hoogtepunt, wordt landelijk aandacht besteed aan de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Súdwest-Fryslân publiceert dinsdag a.s. een korte video over Lokaal JP in relatie tot de Global Goals.

Zeilschool De Morra in Hemelum gaat 6 recreatiewoningen bouwen op de plek waar onlangs nog een grote loods stond. De vergunningsaanvraag hiervoor is deze week goedgekeurd door het college van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het plan sluit aan bij de ambities voor de vrijetijdssector in Súdwest-Fryslân.

Een florerende en sterke recreatieve sector die qua karakter, aard en schaal aansluit bij onze kernen en het landschap. Zo staat de ambitie voor de vrijetijdssector beschreven in het coalitieakkoord ‘Grutsk & Tichtby’.

Wethouder Bauke Dam: ‘Toerisme is één van onze parelsectoren. Deze sectoren willen we, samen met de ondernemers, versterken. Wanneer een aanvraag als deze van de zeilschool binnenkomt, goed onderbouwd en met oog voor omgevingsfactoren, ondersteunen wij dit graag.’

Omgevingsfactoren van belang bij afweging

Die omgevingsfactoren lopen uiteen van eventuele overlast voor omwonenden tot aantasting van de natuur. De initiatiefnemer heeft aangetoond dat deze verandering juist een positief effect heeft op de omgeving. De recreatiewoningen komen op de plek waar tot voor kort een grote loods stond waar bedrijfsactiviteiten in plaatsvonden. De vervanging van de loods door recreatiewoningen zorgt voor een daling van (geluids)overlast en vermindert negatieve milieueffecten.

‘Natuurlijk moeten we bij de invulling van de ruimte allerlei factoren afwegen. Maar we proberen altijd mee te denken met de initiatiefnemer. Diegene wil wat, hoe kunnen wij daaraan bijdragen. In dit geval heeft de initiatiefnemer goed nagedacht over zijn plan, de gevolgen uitgeschreven en ondervangen en met omwonenden over zijn plan gesproken. Daarbij zien wij de economische waarde van dit initiatief voor onze gemeente,’ laat wethouder Dam weten.

Vrijdag 16 september trapte burgemeester Jannewietske de Vries, samen met 150 basisscholieren, de Hackshield campagne af. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud worden aan de hand van de Hackshield game opgeleid tot experts op het gebied van digitale veiligheid. 

Bewustwording over cybercriminaliteit is belangrijk. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2021 was 17 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer van online incidenten of delicten. Hieronder vallen alle delicten die gepleegd worden met behulp van ICT, zoals aan- en verkoopfraude, hacken, phishing, fraude betalingsverkeer, identiteitsfraude, online pesten, online bedreiging en sexshaming.

Hackshield game zorgt voor bewustwording, herkenning en bewapening

“De jonge generaasje is digitaal tige aktyf en sadwaande enoarm feardich. Dat is ek de reden wêrom’t we krekt mei dizze doelgroep de digitale feiligens yn ús gemeente fergrutsje wolle. Net allinnich foar de bern sels, mar ek foar âlden, pakes, beppes en oaren om harren hinne,” laat burgemeester De Vries weten.

Aan de hand van de Hackshield game worden de kinderen op speelse wijze al vroeg bewust gemaakt van de gevaren op het internet, hoe ze deze gevaren kunnen herkennen en hoe ze zich hiertegen kunnen wapenen. De online leeromgeving leidt de kinderen op tot Cyber Agent, waarbij ze zichzelf, maar ook ouders, grootouders, buren en bekenden leren beschermen.

Aandacht voor online criminaliteit op scholen

De aftrap van de Hackshield campagne vond plaats in het Atrium in Sneek, waarna de kinderen verschillende activiteiten ondernamen met betrekking tot (online) criminaliteit. Een rondleiding op het politiebureau, de interactieve Hackshield-speurtocht in de bibliotheek, lasergamen in het Bolwerk en een bezoekje aan de preventietruck van de politie op het Oud Kerkhof zorgden voor een geslaagde ochtend.

De komende maanden schenken verschillende scholen in Súdwest-Fryslân met behulp van Hackshield aandacht aan de verschillende soorten online criminaliteit. Daarnaast kunnen de kinderen zelf ook volop aan de slag met de game waarbij de gemeente ook op zoek gaat naar dé Cyber Agent van Súdwest-Fryslân. Die wordt begin volgende jaar bekendgemaakt. 

Súdwest-Fryslân roept iedereen op: Doe mee!

Alle kinderen (8-12 jaar oud) en scholen in Súdwest-Fryslân worden opgeroepen mee te doen aan Hackshield. Kinderen kunnen zich aanmelden via de website van Hackshield. Scholen kunnen zich melden bij de gemeente Súdwest-Fryslân door een e-mail te sturen.

Het bouwproject Harinxmaland krijgt een vervolg. Het plan biedt ruimte aan 80 sociale huur- en starterswoningen aan de Stadsrondweg Noord in Sneek, ten westen van de spoorlijn. Het voorontwerp voor fase 2A ligt vanaf 16 september ter inzage.

Woningbehoefte

Michel Rietman, wethouder Wonen, is blij met deze ontwikkeling, ook gezien de groeiende uitdaging om betaalbare woningen te bouwen: “De vraag, of eigenlijk nood naar betaalbare woningen wordt steeds groter. De komende jaren hebben wij dit binnen onze gemeente hoog op de agenda staan. Makkelijk is het niet om betaalbare woningen op te leveren met bouwkosten die blijven stijgen. Dat in Harinxmaland ruimte is voor 80 nieuwe betaalbare woningen is een mooie ontwikkeling.”

Harinxmaland

Harinxmaland is een woonwijk aan de rand van Sneek waar zowel het buitengebied als ook de stad voelbaar samen komen in een groene waterrijke woonomgeving. De eerste fase van Harinxmaland, verdeeld over 5 deelgebieden, is inmiddels ingevuld met 400 woningen, deels aan het water.

Het plan voor de 80 woningen is om ze in twee u-vormige bouwblokken van in totaal 80 aaneengeschakelde woningen te realiseren. Uniek in dit plan is de stadslandbouw dat de woningen verbindt. In de woonblokken aan de stadsrondweg zijn in het binnengebied een 40-tal “buurtakkers” opgenomen die ingebed zijn in het openbaar groen.

 “Wij houden bij het ontwikkelen van nieuwe woongebieden rekening met de omgeving en trekken dit door in onze projecten. Een goede balans tussen groen, water en woningen die past in de omgeving. Harinxmaland is hier met de vaartjes en de aan te leggen buurtakkers een heel mooi voorbeeld van,” vertelt Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling.

Planning

Het doel is om in het tweede kwartaal van 2023 het definitieve bestemmingsplan vast te laten stellen door de gemeenteraad. Op de achtergrond worden intussen de nodige voorbereidingen gedaan voor de inrichting van het plangebied. Op de website woneninsudwestfryslan.nl en via de nieuwsbrief kunnen belangstellenden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

Procedure

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt van 16 september 2022 tot en met 13 oktober 2022 ter inzage. Inwoners kunnen schriftelijk een reactie achterlaten. Daarnaast is er een inloopmoment waarbij geïnteresseerden hun vragen kunnen stellen. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 29 september 2022 tussen 18:00 uur en 19:00 uur op het Waltaplein bij het gemeentehuis in Sneek. Adres: Marktstraat 15.

De eigenaar van een leegstaand bedrijfspand in Easterein maakt op zijn perceel ruimte om 5 koopwoningen te bouwen. De woningen komen aan de Skoallestrjitte, in de bebouwde kom van Easterein. Het initiatief kwam van de eigenaar, maar daarvoor moest wel het bestemmingsplan wijzigen. Het college van gemeente Súdwest-Fryslân staat daar positief tegenover en heeft ingestemd met het plan.

De gemeente steunt initiatieven vanuit de gemeenschap om meer woonruimte te creëren en heeft ingestemd om het bestemmingsplan van het perceel waar nu nog een bedrijfspand op staat te wijzigen naar ‘Woongebied’. Het plan dat uitgevoerd wordt door Buro Kok biedt concreet ruimte aan 5 nieuwe woningen: 2 vrijstaande woningen en een blok van 3 tussen/hoekwoningen.

Binnen de bebouwde kom

Dat er in een dorp binnen de bebouwde kom ruimte ontstaat voor meerdere nieuwe woningen komt niet vaak voor. ‘Initiatieven vanuit bewoners en grondeigenaren om meer woonruimte te creëren moedigen wij aan. Zeker als die woonruimte gecreëerd wordt op plekken die daarmee weer een toegevoegde waarde krijgen. De inbreiding van vijf nieuwe woningen in Easterein vinden wij als gemeente heel mooi en steunen wij graag’, licht Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, toe.

De vraag naar woningen speelt niet alleen in grote steden, maar juist ook daarbuiten. Dat zegt ook iets over het toekomstperspectief van een dorpskern. De gemeente moedigt aan om in die kernen te kijken naar plekken die op dit moment vervallen zijn of geen van weinig toegevoegde waarde zijn, zodat woningbouw niet altijd ten koste van de natuur gaat.  Eerder dit jaar werd bekend dat de nieuwe straat de naam ‘Branjewâl’ krijgt.

De bestaande Werenfriduskerk en pastorie in Workum worden vanuit een particulier initiatief omgebouwd tot 32 zorgappartementen voor dementerenden. Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Súdwest-Fryslân omarmt dit initiatief en heeft ingestemd met het plan.

In het coalitieakkoord stelt de gemeente dat er in de komende jaren voldoende zorgwoningen beschikbaar moeten zijn. Súdwest-Fryslân zet zich bovendien in om een dementievriendelijke gemeente te worden. Creatieve ideeën als deze, waarin gekeken wordt naar mogelijkheden binnen bestaande bouw, dragen hier aan bij.

Bauke Dam, wethouder op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling wordt enthousiast van dit initiatief: “Dit plan sluit heel goed aan op onze ambities. Er is een tekort aan woningen en een grote behoefte aan zorgwoningen. Het plan voor de Werenfriduskerk is een prachtig voorbeeld van hoe we bestaande gebouwen en Rijksmonumenten kunnen behouden en een nieuwe bestemming kunnen geven om zo aan de woningnood én zorgvraag te voldoen.”

De appartementen in de Werenfriduskerk worden gebouwd voor bewoners met dementie. Achterin komen 8 zorgwoningen (een soort aanleunwoningen) voor licht dementerende bewoners zonder 24 uur begeleiding. Zij kunnen terugvallen op begeleiding in het deel kerk/pastorie. De overige woonzorgeenheden zitten in de kerk en pastorie. Er is 24 uur toezicht op de locatie.

Nadat het plan concreet vorm krijgt en de bouwvergunning is verleend, kan er gestart worden met de uitvoering. Naar verwachting is dat in de loop van 2023. De gemeente stelt wel als voorwaarde dat het monumentale karakter gerespecteerd wordt.

Na drie jaar van praten, plannen maken en meebewegen heeft de eigenaar van de knechtenwoningen in Woudsend een toekomstbestendig plan liggen waar de gemeente zich in kan vinden. Met de voorgestelde aanbouw blijft het monumentale karakter behouden en kan Zeilschool Het Molenhuis in Woudsend duurzaam de komende decennia tegemoet. 

Aanvankelijk waren er plannen om de knechtenwoningen te slopen. Door het verkrijgen van de monumentale status kon dat plan, ondanks de reeds verkregen sloopvergunning, de prullenbak in. Daarmee leek het project terug bij af. Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling: ‘Het is een roerig traject geweest, maar we zijn blijven praten. Dat siert de eigenaar. Nu kunnen we samen concluderen dat er een prachtig plan ligt waar alle partijen blij mee zijn. Het is een mooi voorbeeld van een goede discussie die leidt tot een goed voorstel. En dat verdient deze mooie plek in Woudsend, ook gezien de economische belangen en de belangrijke functie van de zeilschool in Súdwest-Fryslân.’

Transparante gevel geeft doorkijk op originele buitenmuur

Dat er iets moest gebeuren, was wel duidelijk. Het Jelleshuis, het verblijf van Zeilschool Het Molenhuis, is hard toe aan modernisering. Het nieuwe plan omvat een moderne, maar passende aanbouw aan de waterkant van de knechtenwoningen. In het ontwerp is rekening gehouden met het aanzicht. Zo geeft de transparante gevel een doorkijk op de originele buitenmuur van de knechtenwoningen.

Eigenaar Jeroen Wolthuis is blij met het plan en het besluit van de gemeente om medewerking te verlenen: “Als trotse eigenaar van het Molenhuiscomplex ben ik enorm blij dat er na drie jaar een mooie consensus op tafel ligt. Hiermee kunnen we behouden wat ons zo dierbaar is en tegelijkertijd de gebouwen toekomstbestendig maken. De zeilschool, die al meer dan een halve eeuw op deze plek is gevestigd, gaat hierdoor op een duurzame manier de komende decennia tegemoet.” 

Gemeente gaat niet mee in advies welstandscommissie

Overigens kon het plan nog niet de volledige goedkeuring van de welstands- en monumentencommissie ontvangen. De welstandscommissie is van mening dat de aanbouw nog iets verder opgeschoven moet worden, waardoor de knechtenwoningen beter zichtbaar zouden zijn. ‘Opschuiven van de aanbouw gaat in onze ogen niet een dermate groot verschil maken in aanzicht, dat we hierin mee gaan met de welstandcommissie. Gelet op waar we vandaan komen, ligt er nu een mooi plan dat voldoet aan de wensen van zowel gemeente als initiatiefnemer,’ legt wethouder Bauke Dam uit.

Alle belangen zorgvuldig afgewogen

De gemeente heeft niet alleen gekeken naar het behoud van het monument maar alle belangen zorgvuldig afgewogen. De officiële vergunningsaanvraag is nog niet ingediend. Met het principebesluit van het college van Súdwest-Fryslân kan de initiatiefnemer wel rekenen op steun vanuit de gemeente voor de voorgestelde plannen.

Afgelopen maandagavond onthulde burgemeester Jannewietske de Vries de tegel met daarop de vierde ster, uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Daarnaast ontvingen brandweer, politie, ondernemers en de gemeente samen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Burgemeester De Vries is trots op de samenwerking tussen de partijen: “Al tolve jier lang in feilige binnenstêd foar ynwenners, besikers en ûndernimmers, dat is bêst bysûnder. As boargemaster bin ik gewoan hiel bliid dat wy dat mei-inoar, mei ferskillende partijen, foarinoar krigen hawwe. En dêr geane wy mei troch, net allinne yn ‘e binnenstêd, mar yn hiel Súdwest-Fryslân.”

Keurmerk Veilig Ondernemen

Maandag 12 september ontvingen gemeente, brandweer, politie en ondernemers het nieuwe certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen en een 4e ster. Dit houdt in dat de binnenstad van Sneek al 12 jaar op rij staat geregistreerd als veilige binnenstad. Vanuit de werkgroep KVO Súdwest-Fryslân wordt hard gewerkt om driejaarlijks te slagen voor de test. De samenwerking tussen brandweer, politie, ondernemers en gemeente is hierin essentieel. Het doel is om ook over drie jaar weer het keurmerk te ontvangen.

Huisnummering punt van zorg

Daarvoor heeft de werkgroep nog wel een belangrijke opdracht uit te voeren. Uit de recente schouw blijkt dat in de binnenstad van Sneek de huisnummering beter kan. “We oefenen regelmatig in de binnenstad. Daarnaast valt het op als we de binnenstad observeren, dat huisnummers vaak slecht zichtbaar zijn. Met name in het donker is het een uitdaging”, geeft Jos van der Kooij coördinator risicobeheersing van Brandweer Fryslân aan.

Ook in buiten stedelijke gebieden huisnummering van levensbelang

Niet alleen in de binnenstad van Sneek, ook daarbuiten moet de huisnummering op orde zijn, zoals op industrieterreinen en in woonwijken. “In woonwijken kunnen we vaak aan de hand van andere woningen wel bepalen bij welk huis we moeten zijn. Toch zorgt het ook hier voor vertraging als de huisnummers niet duidelijk zichtbaar zijn. En juist in de buitenstedelijke gebieden, daar waar huizen ver van elkaar af staan en opritten vaak lang zijn, is het soms zoeken. Dat wil je niet als ergens een brand woedt”, aldus brandweer Fryslân.

Maandag 12 september werd tijdens het Arbeidsmarktplatform in Cultuurhistorisch centrum De Tiid het Convenant SúdwestWerkt ondertekend. Het onderwijs, de ondernemers en de gemeente in Súdwest-Fryslân gaan samenwerken aan het realiseren van een goed werkende arbeidsmarkt die voorbereid is op een toekomst met vergrijzing en ontgroening.

Bauke Dam, wethouder Economische Zaken, zette namens de gemeente zijn handtekening onder het convenant: “Een samenwerking met het onderwijs en de ondernemers in de gemeente is essentieel om binnen Súdwest-Fryslân een goed functionerende en toekomstbestendige arbeidsmarkt te creëren. Dat we daar nu samen de schouders onder zetten, is een stap in de goede richting.”

Talent aantrekken, ontwikkelen en een leven lang leren

Het gezamenlijk doel is om de drie partijen dichter bij elkaar te brengen, zodat er initiatieven ontstaan die ten goede komen aan de Arbeidsmarkt in Súdwest-Fryslân. Eerder zijn vanuit een samenwerking tussen de 3 O’s onder andere initiatieven als het Technolab en On Stage ontstaan.

Het dichter bij elkaar brengen van de partijen is geen doel op zich. De 3 O’s zetten zich samen in om talent in de regio te ontwikkelen, talent van buiten de regio aan te trekken en een leven lang leren onder volwassenen te stimuleren.

Bas Daanje, directeur ROC Friese Poort Sneek: “SúdwestWerkt moet zorgen voor een krachtige bundeling van kennis, mogelijkheden en kansen en dit alles voor een gezond arbeidsmarktperspectief voor zowel werknemers als de werkgevers in onze regio. Samen Werken aan Werk”

SúdwestWerkt als wapen tegen krapte op de arbeidsmarkt

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor iedere werkgever een uitdaging om goed personeel te vinden. SúdwestWerkt helpt hierbij en dat zien de ondernemers wel zitten: “Deze ijzersterke combinatie van creatief denkende onderwijsinstellingen, gemeente en bedrijfsleven biedt kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt en bezorgt werkgevers gemotiveerde medewerkers”, vertelt Geert Jan Douma, algemeen directeur Koninklijke Douma Staal.

Via SúdwestWerkt een nieuwe baan of nieuw personeel vinden

‘Súdwest-Fryslân is een kansrijke regio, aantrekkelijk en vol initiatieven op het gebied van werk. Wij bundelen al die initiatieven en mogelijkheden zodat je via SúdwestWerkt snel vindt wat je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan vacatures en stages, trainingen en (maatwerk)opleidingen of subsidiemogelijkheden’, legt projectmanager Alita de Haan uit.

Mensen ondersteunen in hun loopbaan en het zoeken naar een baan en werkgevers in het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel, daar draagt SúdwestWerkt aan bij. ‘Samen gaan we voor een bruisend werkklimaat in onze regio!’, aldus De Haan.

Werken vanuit vertrouwen met meer maatwerk. Dat is het uitgangspunt van de gemeente in het contact met inwoners. Een uitwerking daarvan is het recht je te mogen vergissen. Gemeenten zijn verplicht inwoners met een bijstandsuitkering een boete te geven wanneer zij veranderingen in inkomen of gezinssituatie niet doorgeven. De wet is daarin vrij strikt. Er zijn echter situaties waarin onbewust en onopzettelijk niet aan deze inlichtingplicht is voldaan. Voortaan gaat de gemeente hier wat soepeler mee om. Dit vooruitlopend op het mogelijk landelijk aanpassen van de Participatiewet.

Wethouder Sociaal Domein Marianne Poelman: “Het kan gebeuren dat iemand per ongeluk informatie vergeet in te dienen. Terwijl het soms best uit te leggen is waarom de wijziging niet op tijd doorgegeven is. Voorheen moesten we daar gelijk een boete voor geven. Het aanpassen van de regels geeft ons nu meer ruimte voor de menselijke maat. Een vergissing moet kunnen.”

Geven van vertrouwen

Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen, horen alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor het recht op die uitkering. Ook wanneer iets wijzigt in hun situatie, is het verplicht dit te melden. Om uiteenlopende redenen kan dit een keer vergeten worden. Marianne Poelman vervolgt: “Wij gaan bij Súdwest-Fryslân in het contact met onze inwoners graag uit van vertrouwen. Onbewust overtreden van de regels kan gebeuren. Kijkend naar de oorzaak, de situatie en mogelijk gevolg kan nu in incidentele gevallen besloten worden geen boete op te leggen.” 

Wat verandert niet?

Ontvangt iemand een bijstandsuitkering, dan moet diegene alles blijven melden wat van invloed kan zijn op de uitkering. Eventueel onterecht ontvangen uitkering, als gevolg van het niet doorgeven van een wijziging, dient altijd terugbetaald te worden.

(Nederlandse versie onderaan het bericht)

Fan ’e moarn is Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra úteinset yn ’e gemeente Súdwest-Fryslân. Lida komt de kommende moannen op fjirtich basisskoallen del om lês- en boekewille te fersprieden. De ôftraap wie op ’e Sint Martinusskoalle yn Makkum.

Prachtige gearwurking

Wethâlder Petra van den Akker hat fan ’e moarn symboalysk de earste Lêskoffer fan ’e gemeente yn ûntfangst nommen. Dat die se ûnder in feestlike ôftraap op ’e Sint Martinusskoalle yn Makkum. Dy skoalle hat har ferline jier as earste oanmeld. “De Berneboeke-ambassadeur is in supermoai projekt, dêr’t wy as gemeente graach oan meiwurkje,” fynt de wethâlder. “De takomst fan it Frysk leit by de bern. Dêrom is it ekstra belangryk dat wy harren entûsjast meitsje foar it lêzen fan it Frysk. En wa kin dat better dwaan as Lida, dy’t sels berneboekeskriuwster is!”

“Dit is in prachtige gearwurking,” seit Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra. “Alle basisskoallen dy’t dêr priis op stelden hawwe de Lêskoffer fol berneboeken fan ’e gemeente kado krigen.”

Foarlêze, fertelle en fragen beäntwurdzje

Lida Dykstra is sûnt 2020 Berneboeke-ambassadeur, in inisjatyf fan Boeken fan Fryslân. Se hat yn dy funksje al op mear as hûndert skoallen west. Se komt yn sawol de ûnderbou, middenbou as boppebou del, mar krekt wat de skoalle sels wol. Lida lit de bern yn ’e kunde komme mei Frysktalige boeken. Dat docht se net allinne troch de boeken út ’e Lêskoffer foar te lêzen. “Ik bepraat de boeken ek mei de bern. Soms gean ik mei âldere groepen oan ’e slach mei in kreative skriuwopdracht.”

Elly Attema fan ’e Sint Martinusskoalle hat der sin oan. “Ik fyn it foar elk bern in boppeslach om op dizze wize mei Fryske boeken yn ’e kunde te kommen. Der giet niks boppe je lekker fuortsakje te litten yn ’e wrâld fan ferhalen; dêr is alles mooglik!”

Mear witte oer de Berneboeke-ambassadeur? Besjoch dan it YouTubefilmke of gean nei https://berneboekeambassadeur.frl.


2 september | Veertig scholen in Súdwest-Fryslân krijgen bezoek Berneboeke-ambassadeur

Vanochtend is Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra gestart in de gemeente Súdwest-Fryslân. Lida gaat de komende maanden op veertig basisscholen in de gemeente langs om lees- en boekplezier te verspreiden. De aftrap was op de Sint Martinusschool in Makkum.

Prachtige samenwerking

Wethouder Petra van den Akker heeft vanochtend symbolisch de eerste Lêskoffer van de gemeente in ontvangst genomen. Dit deed ze tijdens de feestelijke aftrap op de Sint Martinusschool in Makkum. Deze school heeft zich vorig jaar als eerste aangemeld. “De Berneboeke-ambassadeur is in supermoai projekt, dêr’t wy as gemeente graach oan meiwurkje,” vindt de wethouder. “De takomst fan it Frysk leit by de bern. Dêrom is it ekstra belangryk dat wy harren entûsjast meitsje foar it lêzen fan it Frysk. En wa kin dat better dwaan as Lida, dy’t sels berneboekeskriuwster is!”

“Dit is in prachtige gearwurking,” zegt Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra. “Alle basisskoallen dy’t dêr priis op stelden hawwe de Lêskoffer fol berneboeken fan ’e gemeente kado krigen.”

Voorlezen, vertellen en vragen beantwoorden

Lida Dykstra is sinds 2020 Berneboeke-ambassadeur, een initiatief van Boeken fan Fryslân. Ze is in deze functie al op meer dan honderd scholen geweest. Ze komt in zowel de onderbouw, middenbouw als bovenbouw langs, maar net wat de school zelf wil. Lida laat de kinderen kennismaken met Friestalige boeken. Dit doet ze niet alleen door de boeken uit de Lêskoffer voor te lezen. “Ik bepraat de boeken ek mei de bern. Soms gean ik mei âldere groepen oan ’e slach mei in kreative skriuwopdracht.”

Elly Attema van de Sint Martinusschool heeft er zin in. “Ik fyn it foar elk bern in boppeslach om op dizze wize mei Fryske boeken yn ’e kunde te kommen. Der giet niks boppe je lekker fuortsakje te litten yn ’e wrâld fan ferhalen; dêr is alles mooglik!”

Meer weten over de Berneboeke-ambassadeur? Bekijk dan het YouTubefilmpje of ga naar https://berneboekeambassadeur.frl.

Gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie, bedrijven en culturele instellingen kijken met een goed gevoel terug op het bezoek van een delegatie uit de Japanse stad Kurobe. De delegatie onder leiding van burgemeester Takekuma was hier op uitnodiging van de commissaris van de Koning Brok en burgemeester van Súdwest-Fryslân De Vries. Aanleiding was het 50e jubileumjaar van de vriendschapsband tussen Kurobe en Sneek. De band ontstond na de vestiging van ritsenfabriek YKK in Sneek in 1964, het allereerste Japanse bedrijf dat zich in Nederland vestigde.

Het bezoek heeft rendement opgeleverd. De vriendschap heeft zich verdiept, de directie van YKK zegde tijdens een werkbezoek toe nooit weg te willen uit Sneek vanwege de historische gegroeide goede banden, en er is een basis gelegd voor een tegenbezoek in de toekomst.

Boargemaster de Vries: “‘Ynternasjonale freonskip is in wearde dy’t ús allegear riker makket. Tidens dizze besite binne nije ideeën ûntstien tusken kulturele ynstellings en Fryske bedriuwen dy’t yn Japan opereare. Dat binne de moaie, ûnferwachte saken dy’t út sa’n moeting fuortkomme. Ik bin grutsk op de iepen en hertlike ûntfangst troch ús ynternasjonale bedriuwen. En de kulturele organisaasjes hawwe op ynspirearjende wize sjen litten hoe’st dyn erfskip ferbynst mei takomst. Wy sjogge werom op in tige slagge moeting.”

Commissaris van de Koning Brok: “Fryslân hat him fan syn bêste kant sjen litten. Ynternasjonale kontakten binne wichtich foar ús provinsje. Wy stean yn ferbining mei de wrâld. De bannen mei Japan op ekonomysk en kultuereel flak is fersterke. De wurkbesites oan innovative ynternasjonaal operearjende Fryske bedriuwen as keninklike Tichelaar en Feadship yn Makkum ha yndruk makke. Krekt sa as de besite oan musea sa as Scheepvaartmuseum yn Snits en it Keramiekmuseum it Princessehof yn Ljouwert.”

De delegatie bracht een bezoek aan YKK, het Fries Scheepvaart Museum, de Waterpoort en Movacolor in Sneek, Cultureel Historisch Centrum De Tiid, Ventura Systems in Bolsward en Koninklijke Tichelaar en Feadship in Makkum. Ook deed de Houtstad IJlst aan, de 11Fountains fontein in IJlst en het Jopie Huisman Museum in Workum. In Leeuwarden stonden het provinciehuis, Keramiekmuseum Het Princessehof, Tresoar, Afûk en de Fryske Akademy in de Friese hoofdstad op het programma. In landgoed Lauswolt was een diner waarbij ook de Japanse ambassadeur aanwezig was en vertegenwoordigers van het Friese bedrijfsleven en de culturele sector.

De adviesraad Wmo & Jeugd gaat samen met de adviesraad Toegankelijkheid. De nieuwe adviesraad krijgt de naam Adviesraad Sociaal Domein Súdwest-Fryslân.

De gemeente telde tot voor kort drie adviesraden in het sociaal domein. Naast Wmo & Jeugd en de adviesraad Toegankelijkheid is er ook de cliëntenraad WWB (Werk en inkomen). Deze laatste blijft in de huidige vorm bestaan.

De adviesraden Wmo & Jeugd en Toegankelijkheid gaan samen verder omdat deze onderwerpen nauw met elkaar verbonden zijn. Wethouder Sociaal Domein Marianne Poelman: “We zijn blij met deze stap die de adviesraden hebben gezet. Zij kunnen hierdoor de gemeente beter adviseren, vanuit een gezamenlijke visie. Ook voor de inwoner die contact wil leggen met de adviesraad is het gemakkelijker.”

Gevraagd en ongevraagd advies

De Adviesraad Sociaal Domein behartigt de belangen van inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze raad kijkt met de blik van de inwoner naar gemeentebesluiten. “Wij stellen vragen in het belang van de inwoner. Omdat wij meer op afstand staan, denken we vaak net even anders en dat is een waardevolle aanvulling”, zegt Loek Hogenhout, voorzitter van de Adviesraad.

Betrekken van inwoners bij beleid

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is vastgelegd dat de gemeente laat weten op welke manier zij inwoners, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, betrekt bij haar beleid. “Om het onderbouwen van onze adviezen te versterken vindt de Adviesraad het belangrijk om van inwoners te horen hoe zij ondersteuning vanuit het Sociaal Domein ervaren. Inwoners kunnen hun ervaringen doorgeven via de website www.adviesraadsociaaldomeinswf.nl. Juist die verhalen zijn heel waardevol om te zorgen dat beleid wordt afgestemd op de behoefte van de inwoner. Daar kunnen wij als Adviesraad iets aan bijdragen”, besluit Loek.

De gemeente is blij met de stap die de adviesraden hebben gezet.

De bestemmingsplannen voor het buitengebied van de voormalige gemeenten Bolsward, Boarnsterhim (deels), Littenseradiel (deels) en Wymbritseradiel worden samengevoegd in één bestemmingsplan. Inwoners en ondernemers worden daarbij van harte uitgenodigd om mee te praten. In 2017 werden de bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Nijefurd, Sneek en Wûnseradiel al bijgewerkt tot het bestemmingsplan Buitengebied I.

Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, vindt het belangrijk dat inwoners hierbij betrokken worden: “Een prettige leefomgeving creëer je samen. Als we dan het bestemmingsplan herzien, dan vinden we het belangrijk om de inwoners en ondernemers daarbij te betrekken.”

Van vier naar één bestemmingsplan

Het voordeel van het actualiseren van het bestemmingsplan is dat de nieuwe versie straks gemakkelijker te raadplegen en toe te passen is voor de inwoners en ondernemers. De huidige bestemmingsplannen, vier in totaal, zijn nu niet digitaal inzichtelijk. Straks moet er één bestemmingsplan Buitengebied II liggen, welke digitaal te raadplegen is.

“Eén plan met duidelijke richtlijnen en regels maakt het een stuk eenvoudiger voor de burger, dan vier losse bestemmingsplannen. We hebben het voorbeeld van het bestemmingsplan Buitengebied I, dat in 2017 werd vastgesteld. Dat plan functioneert goed en maakt dat we nu ook het plan voor het overige buitengebied willen opmaken”, aldus wethouder Dam.

Inloopbijeenkomsten voor inwoners

In de eerste week van september staan vier inloopbijeenkomsten gepland. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen inwoners en ondernemers het voorontwerp bestemmingsplan inzien, vragen stellen en een reactie achterlaten.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 5 september 13:00-16:00 – It Heechhûs, Heeg
  • Dinsdag 6 september 13:00-16:00 – It Dielshûs, Wommels
  • Woensdag 7 september 13:00-16:00 – De Mande, Nijland
  • Donderdag 8 september 13:00-16:00 – Ús Gebou, Gau

Het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied II ligt van 2 september 2022 tot 13 oktober 2022 ter inzage.

Augustus 2022

De Lancaster ED603 gaat geborgen worden, zo heeft het college van Súdwest-Fryslân besloten. In het vliegtuigwrak, gelegen in het IJsselmeer, bevinden zich mogelijk stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden. Het college komt hiermee tegemoet aan de wens van nabestaanden om de stoffelijke resten van de bemanning te bergen. De financiering van de berging wordt gedekt vanuit het Nationaal Bergingsprogramma vliegtuigwrakken.

Petra van den Akker, wethouder Cultuur, is blij met deze ontwikkeling: “We vinden het belangrijk om de bemanningsleden naar een laatste rustplaats te brengen en zo een officieel graf te geven. Zij hebben tenslotte de ultieme prijs betaald, zodat wij ook vandaag nog in vrijheid kunnen leven. Daarnaast geeft het nabestaanden de gelegenheid om tot een waardige afsluiting te komen.”

Vliegtuigwrakken in het IJsselmeer

In het IJsselmeer liggen tientallen wrakken van Geallieerde en Duitse vliegtuigen. Meerdere locaties zijn bekend, maar vaak is het onduidelijk om welk toestel het gaat. Van de Lancaster ED603 en de Manchester L7390, twee bommenwerpers van de Royal Air Force (RAF), waren wel historische aanwijzingen op welke locatie deze mogelijk zouden kunnen liggen. Naar beide wrakken is vervolgens gedoken door de marine. Vermoedelijk is daarbij de Lancaster gevonden. Met een detectieonderzoek is vervolgens in kaart gebracht hoe het wrak op de bodem ligt. De Manchester werd niet gevonden tijdens de onderzoeken.

Dekking van de kosten door ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

In april 2021 stuurde burgemeester Jannewietske de Vries een brief naar het ministerie van BZK met het verzoek de twee vliegtuigwrakken aan te melden voor het Nationaal Bergingsprogramma. Voor dit programma heeft het rijk 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om een deel van de 30 tot 50 kansrijke bergingen van vliegtuigwrakken op Nederlandse bodem uit te laten voeren. De kans is reëel dat bij een berging stoffelijke resten worden gevonden. De kosten van de berging zijn nagenoeg geheel voor rekening van het Rijk.

Afwijken van principebeginsel oorlogsgraf

Oorlogswrakken die zich onder de grond of op de bodem van een rivier of de zee bevinden, worden over het algemeen beschouwd als oorlogsgraf, een plek die wordt gerespecteerd en in principe niet zomaar mag worden verstoord. Afwijken van dit principebeginsel is mogelijk bij vliegtuigwrakken waarvan de identificatie en locatie bekend is, en waar een vermoeden bestaat voor de aanwezigheid van menselijke resten. Dat is maatwerk waarbij factoren als piëteit ten aanzien van nabestaanden, openbare orde en veiligheid, algemeen belang, volksgezondheid en financieringsmogelijkheden een rol spelen. 

Betekenis van vrijheid

“Los van de waarde voor nabestaanden, hechten we ook waarde aan de betekenis van vrijheid. Verhalen over de oorlog en bezetting in Nederland leren ons hoe belangrijk vrijheid is en hoe belangrijk het is om oog te hebben voor een ander. Het verhaal rondom de Lancaster draagt bij aan de bewustwording daarvan”, aldus wethouder Van den Akker.

5 september 2022 worden de werkzaamheden aan het kruispunt dat de Middelzeelaan en de Groenedijk samenbrengt, hervat. Het project heeft maanden stilgelegen, maar eind oktober moet het kruispunt echt gereed zijn. Het vernieuwde kruispunt moet gaan bijdragen aan een veilige leefomgeving voor al het deelnemende verkeer.

Wethouder Michel Rietman is blij dat het project eindelijk wordt voortgezet: “Goede en veilige verbindingen zijn essentieel voor onze Mienskip. Dat geldt ook voor dit drukke kruispunt. De schoonheidsprijs gaan we hier niet meer mee winnen, daar heeft het veel te lang voor geduurd. Maar ik ben blij dat we het project de komende maanden alsnog kunnen afronden.” 

Fouten in voorbereiding en uitvoering

Wat op het oog een eenvoudige herinrichting van een kruising leek, loopt alles behalve eenvoudig. In de voorbereiding en de uitvoering zijn fouten gemaakt. Na een tijd van overdenken, evalueren en opnieuw plannen, gaat er nu weer gebouwd worden aan de kruising.

Het doel van het kruispunt blijft hetzelfde: Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars door de snelheid van het overige verkeer te matigen.

Extra strook voor groot verkeer

Het plan voor het kruispunt is ongewijzigd gebleven. De kruising wordt versmald, er komen opstelmogelijkheden voor fietsers en de constructie naast het kruispunt wordt verbeterd. De laatste verbetering moet ervoor zorgen dat grote voertuigen, ondanks de versmalling, door de extra ruimte naast naast het kruispunt, probleemloos over het kruispunt kunnen manoeuvreren.

Kruispunt tot eind oktober afgesloten voor doorgaand verkeer

De werkzaamheden worden naar verwachting in oktober afgerond. Dan moet alles gereed zijn. Gedurende de werkzaamheden is het kruispunt afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf de kant van de Ath Bonninghaleane (kant van het centrum) wordt een tijdelijke aansluiting naar de wijk aangelegd om zo de bereikbaarheid naar de wijk  van deze kant te behouden. Verkeer vanuit oostelijke richting (kant van Offingawier) kan de wijk in via de andere kant van de Middelzeelaan, daar waar de Middelzeelaan, Groenedijk en de Offingawiersterleane elkaar kruisen.

Zodra het kruispunt is opgeleverd, zal de gemeente gaan monitoren of de aanpassingen de gewenste uitwerking hebben: “Mei elkoar willen we deze gemeente bouwen. Dat betekent ook dat we achteraf zullen kijken en informeren bij bewoners en gebruikers of de aanpassingen werken”, aldus wethouder Mobiliteit, Michel Rietman.

De 85ste Sneekweek zit er weer op. De Sneekweek met het grootste zeilevenement op Europese binnenwateren was een groot succes, laten KWS, Stichting Sneekweek en de gemeente Súdwest-Fryslân weten. Een uitgebreide evaluatie volgt nog, maar tevredenheid overheerst.

‘Wat een geweldige positieve energie heeft deze Sneekweek aan de stad gegeven. Met elkaar: ondernemers, vrijwilligers, hulpdiensten en gemeente hebben we gastvrijheid getoond aan onze eigen inwoners en de vele bezoekers die de stad de afgelopen week hebben bezocht. Daar zijn we enorm grutsk op! De Sneekweek heeft weer gezorgd voor ontmoeting en verbinding. Als vanouds een sportief spektakel met een feestelijke sfeer. Prachtig!”, aldus Michel Rietman, wethouder Gastvrijheidseconomie.

Watersport centraal tijdens Sneekweek

Het zeilevenement op het water kon niet beter volgens Karst Doevendans, voorzitter van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS): “Prachtige zeilwedstrijden onder wisselende weersomstandigheden en  een sfeervolle ambiance op het Starteiland”. De watersport op het water gecombineerd met de gezelligheid en ontspanning op onder andere het Starteiland bleek ook tijdens de 85ste editie van de Sneekweek weer een gouden combinatie.

Stichting Sneekweek

Dit jaar was tevens de eerste Sneekweek waarin de contouren van de nieuwe Stichting Sneekweek zichtbaar werden tijdens het evenement. Voorzitter Marc Visch over zijn bevindingen: “Het was een prachtige Sneekweek. Als stichting hebben we met heel veel mensen gesproken en een goed kijkje in de keuken gekregen. Er zijn heel veel goede ideeën om de Sneekweek nog meer verbinding te maken tussen het zeilevenement en andere activiteiten voor zowel de Sneker bevolking als ook andere bezoekers. De betrokkenheid is echt heel groot. Daar kan de stichting Sneekweek de komende tijd mee aan de slag.”

Volgend jaar zal het aandeel van Stichting Sneekweek in de organisatie groter zijn met als doel de 86ste Sneekweek nóg gezelliger, mooier en (water)sportiever te maken.

Juli 2022

Inwoners geven gemiddeld een 7,8 voor de ondersteuning die ze hebben gekregen in het afgelopen jaar. Dit blijkt uit het Cliëntervaringsonderzoek dat in maart is uitgevoerd door ZorgfocuZ. Dit onderzoeks- en adviesbureau zet elk jaar op een rij in hoeverre de ondersteuning  aansluit bij de wensen van inwoners. Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners die in 2021 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning.

Inwoners vinden over het algemeen de ondersteuning die ze kregen goed. Ook zijn ze tevreden met het bereikte resultaat van de ondersteuning. 88% geeft aan zich beter te kunnen redden en zich beter te voelen door de gekregen ondersteuning. Inwoners zijn in vergelijking tot het jaar daarvoor ook meer tevreden over het ondersteuningsplan.

Marianne Poelman, Wethouder Sociaal Domein in Súdwest-Fryslân: “Met dit onderzoek kunnen we de klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening van de gemeente meten en waar nodig verbeteren.  We willen een gemeente die naast de inwoner staat en toegankelijk is. Geen onbegrijpelijke brieven maar hulp en maatwerk. Tichtby.”

Verbeterpunten

Naast vooral positieve ervaringen, komen uit het onderzoek ook verbeterpunten naar voren. In vergelijking met vorig jaar is men iets minder tevreden over de snelheid van het contact met het gebiedsteam. Ook zijn mensen nog niet altijd op de hoogte van de onafhankelijk cliëntenondersteuners (OCO) van MEE Noord. De OCO geeft onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Er zijn in totaal 4000 inwoners aangeschreven, waarvan 810 inwoners de vragenlijst hebben ingevuld. Dat is een respons van 20%. Dit is iets lager dan het jaar daarvoor. Toen was de respons 22%.

Andere aanpak voor 2022

Vanaf dit jaar zal ZorgfocuZ drie keer per jaar een korte vragenlijst sturen aan inwoners die in de periode daar voor een ondersteuningsaanvraag hebben gedaan. Naar aanleiding van die resultaten vinden er telefonische interviews plaats. Met deze aanpak willen we de respons verhogen en de huidige resultaten aanvullen met meer kwalitatieve inzichten. De Wmo adviesraad heeft hier vorig jaar een advies over uitgebracht.

De Sneker wijk Het Eiland is een stap verder richting aardgasvrij tegen de laagste maatschappelijke kosten. Gemeente Súdwest-Fryslân start met het aanbestedingstraject voor de aanleg van een warmtenet op Het Eiland. Vanaf 2019 trekken de gemeente en de woningbouwcorporaties Elkien en Accolade samen op met plannen om de gehele wijk aardgasvrij te maken. Uit onderzoek blijkt dat een warmtenet met water uit de omliggende vaarten betaalbaar en haalbaar is.

Voor 2030 wil gemeente Súdwest-Fryslân ongeveer 8000 woningen aardgasvrij maken. Dat staat in de Transitievisie Warmte, die onderdeel uitmaakt van het landelijk Klimaatakkoord. Wethouder Henk de Boer: ‘Tegearre mei Elkien en Accolade stopje wy in soad enerzjy yn dit projekt. Op Het Eiland steane sa ’n 900 wenningen. It is foar ús tige wichtich dat it foar alle bewenners betelber is en bliuwt. Dit is in prachtige stap rjochting ús klimaatdoelen.’

Wetterwaarmte in de buurt

Het idee is om warmte uit het omliggende water te gebruiken. De warmte wordt in de zomer ‘geoogst’ en opgeslagen in de bodem. In de winter wordt de warmte weer opgehaald uit de bodem en stroomt via een warmtenet, een stelsel van buizen, naar de woningen. Begin 2023 neemt het college van B&W een besluit over de aanbesteding van het warmtenet op Het Eiland. In 2024 moet de schop de grond in.

Steun voor lokale initiatieven

De gemeente ondersteunt ook initiatieven van inwoners om van het aardgas af te gaan, zoals bij Warm Heeg en Stogef in Bolsward. ‘Nije inisjativen binne altyd wolkom’, volgens de Boer. ‘Wy wurkje graach tegearre mei ús ynwenners oan de enerzjytransysje.’   

In september kan de aannemer starten met de nieuwbouw van basisschool De Oanrin. Het college en de gemeenteraad van gemeente Súdwest-Fryslân stemden in met een extra investering om de gestegen bouwkosten te dekken.

De Oanrin is nu nog gehuisvest in de schoolgebouwen van voorheen De Hoekstien en De Opslach, die in 2017 fuseerden. In het nieuwe schoolgebouw, dat gepland is aan de Sytzamaweg, krijgt ook de kinderopvang een plek. Wethouder Petra van den Akker: “De nieuwbouw van de ontmoetingsschool gaat tevens ruimte bieden aan het verenigingsleven in het dorp. Zo heeft het muziekkorps straks een mooie oefenruimte en kan dorpsbelang Arum het gebouw gebruiken als dorpshuis.” 

Om de school nu te kunnen bouwen is er een aanvullend krediet toegekend. “In 2017, toen de eerste plannen er lagen voor de nieuwbouw, zag de wereld er anders uit dan nu. Een krappe arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en de huidige situatie in Oekraïne, zijn van invloed op de beschikbaarheid van mens en middelen. Dat drijft de prijzen omhoog. Door de extra investering kan de planvorming nu overgaan naar realisatie. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de kinderen vanaf januari 2024 naar school in het nieuwe gebouw”, zegt Petra van den Akker.

Dorpsbelang Arum, de kerk PKN Arum, Kinderopvang Kids First en een subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen dragen ook bij aan de realisatie van de nieuwbouw.

Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren willen ook de komende jaren samen zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de eerder gemaakte afspraken tussen beide gemeenten in 2017. De nieuwe plannen worden binnenkort voorgelegd aan de provincie Fryslân.

Bauke Dam, wethouder in Súdwest-Fryslân, is tevreden met het nieuwe plan: “We hebben veel ambitieuze ondernemers in onze gemeente. Daar ben ik grutsk op! Daarnaast willen we ook ondernemers van buiten de gemeente aantrekken. Daarom creëren we graag ruimte, zodat zij zich kunnen vestigen, kunnen groeien en blijven innoveren in onze mooie gemeente. Daar heeft de hele regio profijt van.”

Tegelijkertijd is de wethouder zich ervan bewust dat er meer aspecten meespelen bij de realisatie van bedrijventerreinen: “Met de huidige discussie rondom stikstof en de moeilijke situatie voor onze boeren – ook ondernemers – is niet zomaar gezegd dat we ergens een bedrijventerrein bouwen. We zoeken telkens naar de balans tussen ruimtelijke kwaliteit, natuurbelang, welvaart en woongenot,” benadrukt Dam.

De afgelopen jaren sloot het aanbod steeds minder aan op de vraag. Dat is ook de reden van de totstandkoming van Hemmen III in Sneek. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen blijft de gemeente Súdwest-Fryslân in gesprek met lokale ondernemers, ondernemersverenigingen en inwoners.

Gezamenlijke brief naar Gedeputeerde Staten

De twee gemeenten sturen binnenkort gezamenlijk een brief naar de provincie Fryslân met het verzoek in te stemmen met de plannen.

De gemeente Súdwest-Fryslân stemt in met de eerste ontwerpplannen voor 6 nieuwe waterwoningen in de wijk Houkepoort in Sneek. Bij het opstellen van het plan werd de omgeving al in een vroeg stadium betrokken. De waterwoningen komen op de plek waar aanvankelijk plannen waren voor een woontoren.

Wethouder Michel Rietman is content met het plan voor de waterwoningen: “Met creatieve woonvormen bieden we ruimte voor specifieke doelgroepen. Deze waterwoningen zijn daar een mooi voorbeeld van. Bovendien zorgen deze woningen voor doorstroom, waardoor ook voor andere doelgroepen weer woningen beschikbaar komen.”

Afstemming met de omgeving

Inwoners uit de directe omgeving hebben meegedacht met de ontwikkeling van het bouwvlak. Dit leidde tot enkele uitgangspunten voor de stedenbouwkundige opzet. Er komen bijvoorbeeld geen terrassen aan het water bij de woningen. In plaats daarvan wordt de buitenruimte op het dak gecreëerd.

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan waar het college mee instemde, ligt vanaf 12 augustus 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen bij de gemeente.

Het college van Súdwest-Fryslân heeft besloten de sloopvergunning voor het Jelleshuis in Woudsend te herroepen. Eerder werd de sloopvergunning voor de knechtenwoningen aan zeilschool het Molenhuis verleent, maar door de monumentale benoeming van het pand moet deze vergunning worden ingetrokken.

Wethouder Bauke Dam: “Het herroepen van de sloopvergunning heeft natuurlijk gevolgen voor de plannen van de eigenaar van de zeilschool. Op dit moment zijn we in gesprek met de eigenaar over bouwplannen naast de knechtenwoningen.”

Monumentenstatus verandert situatie

De knechtenwoningen zijn onderdeel van de zeilschool. Vanwege de staat van de woningen had de eigenaar plannen om op de plek van het Jelleshuis een nieuw pand te bouwen. Nadat de vergunning voor de sloop werd verleend , kwamen verschillende bezwaren bij de gemeente binnen.

Op basis van die bezwaren moest de sloopvergunning geheel opnieuw worden getoetst. In die bezwaarperiode kregen de knechtenwoningen ook de gemeentelijke monumentenstatus. Deze nieuwe status maakt onderdeel uit van de nieuwe toetsing en heeft geresulteerd in het herroepen van de vergunning.

Vanaf vandaag draaien de twee bruggen aan de Zwette zes weken lang van donderdag t/m zondag tussen 9.00 en 20.00 uur. Zondag 21 augustus is de laatste dag. Het gaat om de Zwettebrug (Kapelstraat-Jachthavenstraat) en de Laatste Stuiverbrug (Looxmagracht-2e Oosterkade). Door deze bruggen te bedienen ontstaat er een rechtstreekse verbinding van de Zwette met de Prins Hendrikkade en de Houkesloot.

Sloepen en motorboten met een doorvaarthoogte tot anderhalve meter kunnen gebruik maken van de bruggen, die op afroep worden bediend door brugwachters van AB Vakwerk. Vanmorgen om 10.00 uur lagen er al bootjes klaar voor de allereerste brugopening van het seizoen, die werd gedraaid door wethouder Bauke Dam: “Na het succes van vorig jaar ben ik blij dat we het initiatief van Waterstad Sneek ook dit jaar een vervolg kunnen geven. De insteek van Stichting Waterstad Sneek en de gemeente Súdwest-Fryslân is om de grachten van Sneek nog beter bevaarbaar te maken, en daarmee de stad beter bereikbaar voor de watersporter. We gaan voor een mooie zomer met veel watersportplezier.”

Afgelopen jaar zijn de ervaringen van het vaarpubliek, de bewoners van de stad en de bedieners van de bruggen in kaart gebracht. De uitkomsten van de enquête waren overwegend positief.

De tijdelijke vaarroutes zijn te vinden op de website van Waterstad Sneek.

Het college van Súdwest-Fryslân stelt 84.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar voor de woningbouwontwikkeling in Folsgare. Daarmee blaast het college, mede op verzoek van de inwoners van het dorp, nieuw leven in de ontwikkeling van het uitbreidingsplan waarvan in 2007 al de eerste fase werd uitgevoerd. 

“Het doel is om de komende vier jaar minimaal 1.000 woningen te realiseren. Daarbij gaat wat ons betreft ook geen kern op slot. Ik ben dan ook blij dat we het plan in Folsgare nieuw leven in kunnen blazen. Daarbij kijken we uiteraard naar de actuele wensen van dorpsbewoners en behoeften in de markt”, vertelt Michel Rietman, wethouder Wonen.

Crisisjaren hebben plan jarenlang stilgelegd

Het uitbreidingsplan aan de Wallemadyk in Folsgare kent een lange geschiedenis. In 2007 werd de eerste fase ontwikkeld. Vervolgens kwam de planvorming tijdens de crisisjaren tot stilstand. Mede op verzoek van de inwoners van Folsgare én de algemene vraagdruk naar woningbouw is het plan opnieuw op de agenda geplaatst.

Invulling plannen middels actief participatieproces

Het oorspronkelijke plan uit 2007 laat zien dat er ruimte is voor 22 woningen. Daarvan zijn in de eerste fase reeds 8 gebouwd. De invulling van de resterende bouwkavels staat nog niet vast. Met een actief participatieproces zal de invulling hiervan met de dorpsbewoners worden vormgegeven. Daarbij kijkt de gemeente nadrukkelijk naar de behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren.

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met de start van de voorbereidingsfase.

De volgende stap is het komen tot een woonprogramma welke vertaald zal worden in een stedenbouwkundig plan. Indien de haalbaarheid van het plan positief is volgt besluitvorming over de realisatie van de woningbouw. Met dit initiatief kan het uitbreidingsplan Folsgare worden afgerond.

De voormalige gemeente Sneek is tijdens de Tweede Wereldoorlog niet actief betrokken geweest bij de onteigening van Joods Vastgoed. Ook speelde de gemeente na 1945 geen actieve rol bij het rechtsherstel van dit vastgoed. Verder is er geen bewijs gevonden dat de gemeente naheffingen en boetes heeft opgelegd aan Joodse vastgoedeigenaren die na de oorlog terugkeerden naar Sneek.

Dit zijn de conclusies van het onderzoek ‘Alles verloren?’: een onderzoek naar de onteigening en rechtsherstel van Joods vastgoed in de gemeente Sneek, 1940-1954, dat Ruby de Vries heeft uitgevoerd ter afsluiting van haar masterstudie Geschiedenis Vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wijze waarop het gemeentebestuur van Sneek omging met Joods vastgoed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Tijdens de bezetting moesten veel Joden ondergaan hoe het vastgoed dat zij bezaten in beslag werd genomen en door de Duitse bezetter werd doorverkocht. Het is goed om te weten dat hier in Sneek geen sprake van is geweest.” Voor zover bekend heeft de onteigening van Joodse particuliere panden en bedrijfspanden ook niet plaatsgevonden in de andere vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân.

Televisieprogramma Pointer onderzocht deze praktijken met behulp van nieuw gedigitaliseerde vastgoedboeken die door de Duitsers werden bijgehouden. Deze zogenoemde Verkaufsbücher bieden een inkijkje in de grootschalige onteigening van Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog. Van de ruim 7.000 panden en kavels die in de boeken staan, konden van meer dan 5.000 de locatie worden achterhaald. Door incomplete of verkeerd ingevoerde gegevens en gewijzigde straatnamen lukte het niet om alle huizen op de kaart te zetten. Voor veel Nederlandse gemeenten aanleiding om dit te onderzoeken. In Sneek ging het om 49 percelen die toebehoorden aan Joden en niet allemaal in de Verkaufsbücher staan vermeld. Het onderzoek richtte zich op Joodse particuliere panden en bedrijfspanden.

Ruby de Vries geeft op 30 september 19.30 uur een presentatie over haar onderzoek in Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. Aanmelden kan via www.detiid.nl

Vanaf het nieuwe schooljaar start op de Thomas van Aquinoschool in Sneek een pilot met een naschools programma. In september kunnen alle kinderen van deze school meedoen aan activiteiten op het gebied van muziek, kunst, cultuur, sport en wetenschap. Na de reguliere lessen blijven de kinderen langer op school en gaan in groepjes of zelfstandig werken aan andere vaardigheden dan taal en rekenen. De gemeente stelt hiervoor €94.000 beschikbaar, verdeeld over 3 jaar. Het Old Burger Weeshuis draagt €75.000 bij.

Wethouder Petra van den Akker: “Een goed naschools aanbod kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen van leerachterstanden. Dit effect is vooral zichtbaar op plekken waar de achterstanden gemiddeld gezien groter zijn, zoals in de wijk waar deze school is gevestigd. Samen met Het Old Burger Weeshuis en de Thomas van Aquinoschool bieden we een variatie aan activiteiten op het gebied van muziek, kunst, cultuur, sport, natuur, techniek, robotica, ICT en persoonlijke ontwikkeling. Zodat de kinderen zich ook op deze vlakken kunnen ontplooien, want elk kind verdient gelijke kansen”, aldus de wethouder.

Uit onderzoek blijkt dat uitbreiding van onderwijstijd en/of een volwaardig naschools programma de kansen van kinderen kan vergroten. Het heeft een positief effect op de schoolprestaties en vermindert uitval. Ook probleem- of risicogedrag kan afnemen en het zelfvertrouwen of gevoel van verbondenheid vergroot. Verlengde schooldagen worden niet altijd ingevuld met vakken als taal of rekenen. Er is juist vaak meer aandacht voor andere vaardigheden en ontwikkelingsaspecten van de leerlingen zoals culturele vorming, burgerschapscompetenties en werken aan zelfvertrouwen. Door de extra onderwijstijd aan deze verrijkende activiteiten te besteden, komt er binnen de reguliere lessen meer tijd vrij voor lees-, taal- en rekenontwikkeling.  

De pilot loopt gedurende drie schooljaren. Regelmatig zal worden geëvalueerd om na te gaan of de naschoolse activiteiten inderdaad het gewenste effect hebben.

De kinderburgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân startte op woensdag 6 juli met een druk op de knop een website waarop kinderen meer kunnen leren over de geschiedenis van de gemeente. De site met de titel ‘Tijdreis door Súdwest-Fryslân’ is ontwikkeld door Geschiedenisstudente Ruby de Vries in het kader van haar Masterstage. De lancering vond plaats op de basisschool van kinderburgemeester Jan Eise Kruithof in IJlst onder toeziend oog van zijn klasgenootjes. Wethouder Petra van den Akker legde de klas de waarde van een gemeentearchief uit en waarom het belangrijk is om bepaalde informatie te bewaren.

 “Als gemeente willen wij verhalen vertellen over onze geschiedenis. Deze verhalen willen we zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen, ook voor kinderen. Digitalisering helpt daarbij”, geeft wethouder Petra van den Akker aan. Samen met de gemeentelijke archivaris liet ze de kinderen een archiefstuk zien van hun eigen basisschool en vertelde over het fysieke gemeentearchief dat goed opgeborgen zit in de Tiid in Bolsward. “Doel van deze website is om basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de rijke historie van de gemeente.” aldus van den Akker.

De pagina Tiidreizen bevat informatie over de late Middeleeuwen tot en met de 20e eeuw, die per eeuw via een toegangspoort is te bereiken. Achter elke poort is informatie te vinden over het bestuur, de samenleving, gebouwen en voorwerpen. Ook bevat elke poort een quiz voor de basisschoolleerlingen.

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een groot aantal kranten uit de regio over de periode 1846-1961 gedigitaliseerd. Ruim 100.000 pagina’s met artikelen, nieuwsberichten, advertenties, familieberichten en feuilletons uit het Bolswards Nieuwsblad, het Sneeker Nieuwsblad en de Friso zijn te raadplegen en te doorzoeken op www.detiid.nl. “Hiermee is na het digitaliseren van bevolkingsgegevens een volgende stap gezet in het voor het brede publiek (online) toegankelijk maken van de geschiedenis van Súdwest-Fryslân,” geeft wethouder Petra van den Akker aan.

Met deze digitaliseringsslag is een project afgerond waarvoor geld beschikbaar is gesteld. De wens is om het project een vervolg te geven en ook de kranten van 1962 tot 1995 te digitaliseren.

Meer informatie over de betreffende bladen

Bolswards Nieuwsblad
De Bolswardsche Courant werd tussen 1862 en 1926 uitgegeven door drukkerij Kuperus en daarna een jaar door uitgever J. Mulder. A.J. Osinga nam de krant in 1927 over van Mulder, waarna de krant omgedoopt werd tot ‘De Jongs Nieuwsblad’ en gecombineerd met de Bolswardsche Courant en Wonseradeel. De Duitse bezetter verbood de krant, waardoor Osinga samen met het Sneeker Nieuwsblad verder moest gaan onder de titel Westergoo. Na de oorlog ging Osinga onder de oude naam verder maar omdat hij een nieuwe start wilde maken, doopte hij de krant om tot de huidige naam Bolswards Nieuwsblad.

Sneeker Nieuwsblad
Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt sinds 3 september 1946. De uitgave is een gedwongen samensmelting van Drijfhout’s Nieuwsblad, Nieuwe Sneeker Courant (algemeen advertentieblad voor Sneek en omstreken) en Sneeker Courant (jaren 20-1941). Ook ging het blad samen met De Jong’s Nieuwsblad, dit werd ten dele voortgezet als Westergoo. In 1953 werd de jaargangnummering overgenomen van de in 1846 opgerichte Sneeker Courant.

Friso
De allereerste Friso dateert van 29 maart 1871. Uitgever was Hessel Brandenburgh jr. Yme Kuipers zette het bedrijf voort onder dezelfde naam. In 1901 wordt de zaak overgedaan aan boekhandelaar Bauke Gaastra, waardoor de Friso tot 1906 verdween. Ook in de oorlogsjaren verscheen de Friso niet. Na het overlijden van Gaastra zette zijn weduwe de boekhandel door en werd de drukkerij met de Friso overgedaan aan Hendrik Hunia en Bauke Kemker.

De gemeente Súdwest-Fryslân wil meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van maximaal 35 woningen in het plan Woonwaterrijk fase 2 in Stavoren. Een derde betreft starterswoningen. Projectontwikkelaar Mandess Vastgoed B.V. uit Tubbergen voert het onderzoek uit.

Woningen met permanente woonfunctie, geen recreatiewoningen

Een belangrijk onderdeel in de overeenkomst met de ontwikkelaar is dat alle woningen permanent bewoond moeten worden. Dit in tegenstelling tot de woningen die in de eerste fase zijn opgeleverd en die zowel permanent als recreatief bewoond mogen worden.

Wethouder Michel Rietman legt uit waarom dat zo belangrijk is: “Stavoren is een prachtige plek om te wonen, maar ook om te recreëren. We willen voorkomen dat, in een markt waar de woningnood zo hoog is, de woningen worden gekocht door mensen die de woningen als tweede, recreatieve woning aanschaffen, wat ten koste gaat van de mensen die naarstig op zoek zijn naar woonruimte in onze gemeente.”

Haalbaarheidsonderzoek en participatietraject

Voor er gebouwd gaat worden, wordt de haalbaarheid van het plan onderzocht. Bij positieve resultaten kan projectontwikkelaar Mandess Vastgoed B.V. verder. Dat betekent niet dat de ontwikkelaar de volledige vrijheid heeft om te bepalen wat er gebouwd gaat worden. De gemeente stelt bepaalde eisen en heeft een adviserende rol voor ogen.

Voor wethouder Michel Rietman is het participatieproces een essentiële factor voor woningbouwontwikkeling: “We vinden het belangrijk dat een projectontwikkelaar bouwt voor de behoefte van de markt. Daarom hameren we ook zo op het participatieproces. Vraag wat nodig is en kijk hoe je daar binnen de mogelijkheden voor kunt bouwen.”

Het uitgangspunt van het convenant is dat inwoners bij verhuizing naar een andere gemeente, hulpmiddelen zoals een scootmobiel of een rolstoel, kunnen meenemen en blijven gebruiken in hun nieuwe woonplaats.

Als een inwoner verhuist, kan dit gevolgen hebben voor het hulpmiddel dat deze cliënt gebruikt. In de huidige situatie betekent een verhuizing vaak dat de cliënt zijn of haar hulpmiddel bij de vertrekkende gemeente, moet inleveren en in de nieuwe gemeente, via een ander kanaal weer hetzelfde middel moet aanvragen. Daardoor moet de cliënt weer een heel aanvraagtraject doorlopen. “Dat is een situatie die voor inwoners onnodig belastend is,” vertelt wethouder Marianne Poelman. “De ondertekening van het convenant zorgt voor een prettige overgangssituatie waarbij de inwoner centraal staat.”

Nieuwe situatie vraagt om goede afstemming

Verhuizen betekent vaak ook een nieuwe situatie voor de inwoner. Waar in de oude situatie bijvoorbeeld een scootmobiel noodzakelijk is, vanwege de afstand tot voorzieningen, kan dit in de nieuwe situatie anders zijn. Natuurlijk geldt het omgekeerde ook, dat juist in de nieuwe woongemeente meer ondersteuning nodig is. Aan een goede afstemming tussen vertrekkende en nieuwe gemeente was men in Súdwest-Fryslân al gewend. De gemeente probeert daarmee te voorkomen dat de inwoner door de verhuizing in de problemen komt met maatwerkvoorzieningen. Het convenant onderstreept deze werkwijze.

Hulpmiddelen vanuit de Wmo, ZvW of WlZ

In Nederland kunnen inwoners een beroep doen op gemeenten, zorgverzekeraar en Rijk voor het verkrijgen van noodzakelijke mobiliteitshulpmiddelen. Wie welk hulpmiddel verstrekt, is afhankelijk van de woonsituatie en waarvoor het hulpmiddel nodig is. Hulpmiddelen worden niet alleen vanuit de Wmo verstrekt, maar kunnen ook beschikbaar worden gesteld vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) of de Wet langdurige zorg (WlZ). Om ook dit bij een verhuizing soepeler te laten verlopen, ondertekent de gemeente Súdwest-Fryslân dit landelijke convenant.

Juni 2022

Hotel de Wymerts in Workum wordt voorbereid als gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft hiervoor met de eigenaar een overeenkomst gesloten tot april 2023. De Wymerts biedt plek aan circa 70 vluchtelingen.

“Geweldich dat wy alwer in nije lokaasje bekend meitsje kinne om ûnderdak te organisearjen foar dizze kwetsbere groep minsken. Der komme noch alle dagen minsken út Oekraïne ús kant op en wy hawwe mei-inoar in ferantwurdlikheid om harren in feilich plak te bieden. Ek hjir yn Workum is de gastfrijheid grut en dêr bin ik grutsk op”, aldus burgemeester Jannewietske de Vries.

Na Galamadammen in Koudum, Amicitia in Sneek en Nij Ylostins in IJlst is de Wymerts de vierde gemeentelijke opvanglocatie in Súdwest-Fryslân. Daarnaast zijn er drie grootschalige particuliere opvanglocaties in Hylpen, Gaastmeer en Heeg. Hiermee biedt Súdwest-Fryslân plek aan zo’n 500 vluchtelingen. Daarnaast worden nog Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis.

De stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland neemt nog altijd toe. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het organiseren van opvang. Elke Veiligheidsregio heeft de opdracht om 3000 plekken te realiseren. Met het openstellen van de Wymerts komt Súdwest-Fryslân tegemoet aan de inspanningsverplichting voor gemeenten. “Boppedat binne wy graach dy gastfrije gemeente dêr ’t elkenien him wolkom fielt”, benadrukt burgemeester de Vries.

Op dit moment worden in Workum, net als in IJlst, de laatste voorbereidingen getroffen om de locatie klaar te maken voor ontvangst. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor het faciliteren van de eerste levensbehoeften zoals zorg, medische hulp en onderwijs. De aanwezige faciliteiten in het hotel maken het mogelijk om snel te starten. De gemeente hoopt in juli de nieuwe tijdelijke inwoners te kunnen verwelkomen. In de Wymerts worden enkel vluchtelingen opgevangen. Gasten die al een boeking hadden gedaan, worden omgeboekt naar andere hotels. Inwoners van Workum zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen.

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met de eerste plannen van de ontwikkeling Ald Rien fase 2 in Oosthem. Het betreft een plan voor maximaal 20 koopwoningen die worden gerealiseerd met bijbehorend openbaar gebied. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage.

Wethouder Bauke Dam is enthousiast over de plannen: “De ontwikkeling van Ald Rien is een mooie impuls voor Oosthem. Daarbij is het een mooi voorbeeld van dat we als gemeente geen enkele kern op slot hebben. Daar waar het kan, bouwen we verder en creëren we woonruimte.”

Mix van vrijstaand, twee-onder-één-kap, rijwoningen en waterwoningen

Woonwijk Ald Rien is het nieuwste deel van Oosthem. De eerste fase van het gebied is inmiddels afgerond. Nu starten de plannen voor de tweede fase met ruimte voor maximaal 20 koopwoningen. In het plangebied worden zowel vrijstaande, twee-onder-één-kap als rijwoningen toegestaan. In het noordwestelijke deel kunnen waterwoningen worden gerealiseerd.

College zet in op voorjaar 2023 voor definitieve bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan waar het college mee heeft ingestemd, ligt vanaf 24 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen bij de gemeente, waarna het ontwerp bestemmingsplan zal worden opgesteld. Het college hoopt in het voorjaar van 2023 het definitieve bestemmingsplan te kunnen presenteren. Daarvoor zal ook de gemeenteraad zich nog buigen over het plan.

Het college van Súdwest-Fryslân heeft ingestemd met de plannen voor 43 nieuwe woningen op de voormalige Tichelaar locatie aan de Turfmarkt in Makkum. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt de komende weken ter inzage. Het plan is een initiatief van Paavon Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna.

Het plan van beide initiatiefnemers is vooral gericht op het uitbreiden van het aantal zorgwoningen. En dat is precies waar behoefte aan is, legt wethouder Bauke Dam uit:

“Er ligt een grote uitdaging om tot voldoende zorgwoningen te komen. Het plan van de ontwikkelaars om voor een groot deel zorgwoningen te ontwikkelen, helpt ons in die uitdaging. Daarnaast hopen we dat dit ook een stroom op gang brengt die kansen biedt aan jongere kopers.”

Nieuw bestemmingsplan nodig

Het voorlopige plan bestaat uit een woonzorgzone met wonen en zorg, wonen voor ouderen en/of jongeren, en een aantal collectieve woonvoorzieningen, waaronder een buurtkamer. In totaal bestaat het plan uit 43 woningen: 32 zorgwoningen, 4 seniorenwoningen en 7 appartementen. Omdat het huidige bestemmingsplan niet voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van deze woningen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf 22 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen hun zienswijze indienen.

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan voor 116 nieuwe woningen op ontwikkelgebied Het Perk, gelegen aan de rondweg in Sneek. Elkien en Frisoplan B.V. willen appartementen, rijwoningen en waterwoningen ontwikkelen.

Wethouder Michel Rietman is zeer content met deze ontwikkeling: “We hebben als college uitgesproken dat woningbouw één van de onderwerpen is die de hoogste prioriteit heeft de komende jaren. Dat is niet voor niets. De  woningnood is hoog en daar willen we écht iets aan doen. Een plan met meer dan honderd nieuwe woningen is dan ook enorm hoopgevend,” aldus Rietman.

Rijwoningen, waterwoningen en sociale huurappartementen

Het terrein waarop voorheen garage Wander en de school de Friese Poort zaten, biedt plek aan in totaal 116 woningen. In het bestemmingsplan zijn 64 rijwoningen en 24 waterwoningen opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met het inpassen van groen in de wijk. Frisoplan B.V. is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze woningen. Elkien draagt zorg voor de ontwikkeling van 28 sociale huurappartementen.

Inloopbijeenkomst omwonenden

Het voorontwerp bestemmingsplan waar het college mee instemde, ligt vanaf 22 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen bij de gemeente. Eind deze maand volgt een inloopavond voor omwonenden.

Processen versnellen

Wanneer de bouw van start gaat, is nog niet duidelijk. Nadat de termijn van 6 weken is verstreken, wordt toegewerkt naar een definitief bestemmingsplan. Hier zal de gemeenteraad zich nog over buigen. Rietman: “Woningbouw is een complex proces met veel verschillende actoren. Daardoor duurt het voor buitenstaanders vaak lang voordat je echt de schop in de grond ziet gaan. Als college kijken we de komende tijd kritisch naar de processen, daar waar het kan, gaan we die processen versnellen.”

De door de minister Van der Wal gepresenteerde stikstofdoelstellingen van 10 juni 2022 zijn bij onze boeren in Súdwest-Fryslân als een mokerslag aangekomen. Die boodschap werd vrijdag 17 juni 2022 meegegeven aan de wethouders Henk de Boer (Landbouw Natuur Landschap) en Bauke Dam (Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening). Het gebeurde in Ferwoude tijdens een open en emotioneel gesprek met een afvaardiging van plaatselijke vertegenwoordigers van onder andere de LTO, AJF, Agractie, Collectief Súdwestkust, Agricycling en Us Hof. De aanwezige boeren waren zichtbaar aangedaan en van slag.

Er heerst ongeloof en onbegrip over de gekozen boodschap en de manier van communiceren vanuit Den Haag. De consequenties, met reductiedoelstellingen tot 47, 70 en 95 procent, zijn binnen de gemeente onverwacht ongekend fors, zoals binnen het veenweidegebied en langs de IJsselmeerkust. Bestaand enthousiasme in het gebied om meer natuurinclusief, circulair en klimaatadaptief te werken, worden hiermee de kop ingedrukt. Bijvoorbeeld in samenhang met de weidevogelaanpak. Er werden voorbeelden genoemd waarbij waardevolle verandervoorstellen van boeren door de ministersbrief per direct van tafel zijn geveegd. Bovendien ligt te beschermen stikstofgevoelige natuur vaak op flinke afstand. Wat is hier de logica van, vraagt men zich af.

“Wy moatte de hegere oerheid fertelle dat we al drok dwaande binne”, zei wethouder De Boer in een reactie hierop. Hij ondersteunt dan ook de brief van de provincie Fryslân aan de minister, waarin Gedeputeerde Staten aangeeft onaangenaam verrast te zijn door de voorstellen. In Friesland wordt al jaren gewerkt om de landbouwpraktijk aan te passen. Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân zijn verschillende innovatieve initiatieven om de stikstofemissie te verlagen. “Wy sille in Den Haach noch better it ferhaal fan ús boeren en ús buorkjen fertelle moatte”, aldus wethouder De Boer. “Wy kinnen tegearre mei ús boeren komme ta in ekologyske tûke en lykwichtige bedriuwsfiering. De boeren moatte de ferantwurdlikheid hawwe om de omslach te meitsjen en wy kinne harren deryn begeliede. Wy moatte de boeren de kâns jaan!” 

“It brief rekket net allinnich de agraryske sektor hiel hurd mar it hiele plattelân, ek op ekonomysk mêd trochdat it gefolgen hat foar leanbedriuwen en molkfabriken”, benadrukt wethouder Bauke Dam. “Súdwest-Fryslân is kwa oerflakte de grutste gemeente fan Nederlân mei it grutste bûtengebiet. Dit hiele fitale bûtengebiet is ûnderdiel fan ús DNA. Dat wurdt hjirtroch rekke en dat kinne we net samar barre litte”, aldus Dam.

Wethouder De Boer wil binnen het al bestaande gemeentelijke stakeholdersoverleg ‘Vitaal Landschap’ goed met elkaar in gesprek blijven. De gemeente wil dit samen en in goed overleg met de sector oppakken. Naast landbouw zijn daarin ook de sectoren natuur en toerisme vertegenwoordigd. Daarnaast worden de inwoners betrokken. Als grootste landbouwgemeente van Nederland is de landbouw in Súdwest-Fryslân verweven met een eigen Friese plattelandstraditie. De Boer: “De transysje op it plattelân sille we mei syn allen stâl jaan moatte”.

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân stelt de gemeenteraad voor om de gymzaal van de Simon Havingaschool in de wijk Stadsfenne in Sneek de komende drie jaar te behouden en als gemeente het eigendom en beheer op zich te nemen. Het vraagt de raad om een bedrag van €202.824. Daarvan is €175.000 voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het weer gebruiksklaar maken van het gebouw met kleed- en doucheruimtes. Het resterende bedrag van €27.824 is voor aanschaf van gym- en beweegtoestellen.

Daarnaast stelt het college de raad voor samen met de wijk te komen tot een toekomstbestendige exploitatie. Wethouder Bauke Dam: “We hebben de afgelopen jaren de grote inzet en energie gezien van de werkgroep om de gymzaal te behouden. Deze inzet en betrokkenheid van onze inwoners moeten we koesteren. Het college kiest er met dit besluit voor dat dichtbij sporten en bewegen, plus goed bewegingsonderwijs, de komende drie jaar gegarandeerd is. Voor de toekomst willen we samen met de wijk bekijken wat het gebouw nog meer kan bieden en wat daarin financieel en organisatorisch haalbaar is.”

Ouders voor behoud van de gymzaal

Al in 2016 gaf scholenkoepel Stichting Palludara aan af te willen van de gymzaal bij de Simon Havingaschool en deze te willen slopen. Argumenten daarvoor waren de hoge exploitatiekosten in relatie tot het gebruik van de gymzaal, de leeftijd en de staat van het gebouw. Met dat verzoek stemde de gemeente destijds in; tot de zomer van 2021 was de zaal voor het laatst in gebruik. Ouders van de kinderen, verenigd in een oudergroep en met steun van de medezeggenschapsraad van de school, kwamen tegen de sloop in verzet. Daarop werd de sloopvergunning door de gemeente aangehouden, om de oudergroep de ruimte te geven om met een alternatief plan te komen.

Opdracht van de raad

De gemeenteraad gaf het college in 2021 de opdracht om als één van de toekomstscenario’s te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn als de gemeente het beheer en de exploitatie van de gymzaal zou overnemen.

Sinds augustus 2021 heeft de gemeente de gymzaal in eigendom en, in afwachting van de toekomstplannen, buiten gebruik gesteld omdat deze niet meer voldoet aan de eisen. Sindsdien gymmen de kinderen in de zaal bij zwembad It Rak. De gemeenteraad neemt op 14 juli 2022 een besluit over het voorstel van het college.

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met het plan om drie nieuwe woningen te bouwen in het dorp Gauw, op het bedrijventerrein aan de Boeijengastrjitte 34. De initiatiefnemer wil de loodsen slopen om daar vervolgens drie nieuwe woningen te realiseren. De bestaande bedrijfswoning met schuur is geschikt voor een woning met beroep aan huis. In totaal komen er in het plan dus vier woningen.   

“Dit plan is een mooie impuls voor Gauw.”, zegt Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ordening. “Wat goed om te zien dat de initiatiefnemer zelf de handen uit de mouwen steekt en dat deze bijzondere plek middenin het dorp wordt getransformeerd naar een woonbestemming. Een mooi voorbeeld van inbreiding, oftewel bouwen binnen bestaande bebouwing”, aldus Dam.

Nieuwe wethouder Wonen Michel Rietman, is ook enthousiast: “We zijn ontzettend blij met zulke creatieve plannen. Het voorstel omvat de bouw van drie vrijstaande woningen. Dat zijn geen woningen voor starters, maar het bevordert wel de doorstroom. Doordat ook dit soort woningen aangeboden worden, wordt de markt in beweging gebracht. Ergens anders komt dan een plekje vrij voor starters.”

Herbestemming van het terrein

Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw is in het centrum van het dorp Gauw een bouwbedrijf gevestigd. Dit bedrijf is in de loop der jaren uitgebreid met verschillende loodsen op het terrein. In 2015 stopte het bedrijf met de bedrijfsactiviteiten. De gebouwen zijn gedateerd en in slechte staat van onderhoud. Een initiatiefnemer heeft voorgesteld om de locatie een andere bestemming te geven. Het plan is om op het bedrijfsterrein woningen te realiseren, passend in de omgeving en bij het beeld van het dorp.

Het college stemt in met het voorgelegde plan en de herbestemming van het terrein. Voordat het nieuwe bestemmingsplan opgesteld kan worden, buigt de gemeenteraad zich eerst nog over de plannen buigen op 14 juli.   

Grote zelfgeknutselde maquettes, bonte posters, houtblokken en hele grasmatten werden vanmorgen het gemeentehuis in gesleept. Negen basisscholen in Súdwest-Fryslân presenteerden vandaag tijdens de finaledag in Sneek hun ideeën voor een groen schoolplein aan een vijfkoppige jury. Na een pittig beraad kwam juryvoorzitter en Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop met het verlossende woord: “De hoofdprijs van de Duurzaamheidsprijs 2022 is voor de Romte.” De kleine dorpsschool met slechts 32 leerlingen mag met het prijzengeld hun ideeën tot uitvoer brengen. De tweede prijs van €5000 werd gewonnen door IKC Bonifatius in Sneek. Mienskipsskoalle De Legeaën uit Sibrandabuorren sleepte de inspiratieprijs in de wacht. 

“Spelen en klimaatproof gaan heel goed samen” benadrukte wethouder Petra van den Akker in haar welkomstwoord. Van den Akker, met onderwijs in haar portefeuille, was zichtbaar onder de indruk van de presentaties van de scholen: “Er is al goed nagedacht en dat is waar omgaan met klimaatverandering mee begint”, aldus de wethouder. Ze legde de leerlingen uit wat klimaatadaptatie is en dat de gemeente deze Duurzaamheidsprijs organiseert om bewustwording op scholen over dit thema te verhogen.

Met scholen wordt een belangrijke doelgroep bereikt. Veel schoolpleinen in Súdwest-Fryslân bestaan grotendeels uit tegels. Voor het klimaat hebben groene schoolpleinen de voorkeur. De gemeente hoopt dat met deze inspirerende dag een zaadje is geplant en dat alle scholen hiermee verder gaan. Scholen die niet in de prijzen vielen, kunnen via het kernenfonds subsidie aanvragen om alsnog hun idee uit te voeren.

De onafhankelijke jury bestond uit: Habtamu de Hoop (Tweede Kamerlid en oud-klokhuispresentator), Peter Kruger (tuin- en landschapsontwerper), Hans van Wieren (coördinator tuinkeuringen bij Groei & Bloei), Gaiske Meinsma (Friese influencer – vlogger – tiktokker) en Erik Komen (onderzoeker). Kinderburgemeester Jan Eise Kruithof en zijn assistent Elcke van Balen werden door de jury als hulplijn ingeschakeld.

Winnende school SBS De Romte had niet alleen nieuwe ideeën meegenomen maar ook de oude voetbaldoeltjes die nodig aan vervanging toe zijn. Het omgaan en hergebruiken van materialen hadden ze meegenomen in hun plannen. Van de tegels die nu het plein bedekken willen ze bijvoorbeeld bankjes en plantenbakken maken. Dit gaf de doorslag voor de jury. Deze zomer kan de school al aan de slag met het maken van een groen, klimaatproof schoolplein. 

Zichtbaar genoten meer dan 90 Oekraïense kinderen in de grote zaal van opvanglocatie Galamadammen. Circus Salto zette afgelopen zaterdagmiddag de boel op stelten. Een wervelende show met jongleeracts, goocheltrucs, acrobatiek en Clown Sander toverde een lach op het gezicht van de aanwezige kinderen.

De kinderen zijn met hun ouders uit Oekraïne gevlucht voor de oorlog. De meeste van hen worden opgevangen in een gemeentelijke opvanglocatie, zoals Galamadammen en Amicitia. Ook kinderen uit de particuliere opvang in Hindeloopen, Parrega en Gaastmeer/Oudega waren er bij. Na de voorstelling gingen de kinderen in groepen uiteen om bij verschillende workshops zelf het circusvak onder de knie te krijgen.

Mogelijk gemaakt door basisschool De Bron uit Bolsward

Kinderen van basisschool De Bron kwamen rond Pasen in actie met het project ‘Rijkdom’. Ze kregen allemaal een spaardoosje mee om met allerlei klusjes geld te sparen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Directeur Bauke Korenstra van De Bron vertelt: “Deze actie is door alle kinderen en hun ouders geweldig ondersteund. Vol enthousiasme werden cupcakes gemaakt, kaarten verkocht, statiegeld flessen gespaard, maar ook voor papa’s en mama’s de afwasmachine uitgeruimd en de auto gewassen.”

Als afsluiting van de paasviering werd het eindbedrag bekend gemaakt. Uiteindelijk heeft de actie van de school € 4736,63 opgeleverd.

Goede bestemming

Na overleg met de gemeente is gekozen om Circus Salto een voorstelling te laten verzorgen voor de Oekraïense kinderen. De gehele voorstelling met patat en drinken kon hieruit worden bekostigd.

Van het resterende bedrag zullen nog sport- en spel artikelen voor buiten worden aangeschaft. Bauke Korenstra licht toe: “We hopen dat deze voorstelling ervoor gezorgd heeft dat deze kinderen die op de vlucht zijn even de narigheid van thuis konden vergeten. Mogelijk dat we op een later moment nog een toernooitje kunnen organiseren tussen kinderen van onze school en kinderen op de Galamadammen.”

Een middag vol vermaak

De voorstelling was een groot succes. Daarna leerden de kinderen in korte tijd diverse kunstjes. Ze deden vol enthousiasme mee aan het koorddansen, probeerden te jongleren met ballen en ringen en bordjes op stokjes. Dankzij de sponsoring van bassischool De Bron en inzet van vrijwilligers was dit een onvergetelijke middag.

Suppen, voetballen of creatief aan de slag met de Toolbox van Cultuurbureau Akte2. Hippe uitdagingen als Pumptrack (soort skate of mountainbikebaan), Archery Tag (soort trefbal met pijl en boog) en een te gekke Wipe-outbaan. Van 16 juli tot en met 28 augustus is er van alles te doen in Súdwest-Fryslân, voor het hele gezin. Er zijn theatervoorstellingen, sportinstuiven met springkussens en activiteiten op buurtcampings. Daarnaast kunnen minimagezinnen zich aanmelden voor een dagje uit naar een pretpark of één van de Waddeneilanden.

Simmer yn Súdwest is een initiatief van gemeente Súdwest-Fryslân en wordt georganiseerd door cultuurbureau Akte 2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Simmer yn Súdwest is voor alle kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân van 4 t/m 18 jaar. Na een succesvolle editie vorig jaar, besluit de gemeente het programma dit jaar opnieuw te organiseren.

Simmer yn Súdwest 2021 groot succes!

Ruim 5.000 inwoners hebben gebruik gemaakt van de activiteiten van Simmer Yn Súdwest 2021. In de zomer van 2021 organiseerde de gemeente – in plaats van de eerder aangeboden minimavakanties – dagtochten naar pretparken en de Waddeneilanden. Ongeveer 700 gezinnen met een laag inkomen hebben een dagtocht gedaan. Naast het aanbod voor deze gezinnen werden er in de gehele zomervakantie sport- en cultuuractiviteiten georganiseerd. Hier konden alle inwoners gratis naartoe. Zo’n 1400 inwoners hebben de buurtcampings bezocht, 465 mensen hebben deelgenomen aan de cultuuractiviteiten en ongeveer 2850 hebben een sportactiviteit gedaan. 

Vanaf half juni is het volledige programma te vinden op www.simmerynsudwest.frl. Gezinnen met een minimaal inkomen zijn bekend bij de gemeente en ontvangen binnenkort een brief waarin staat hoe ze zich aan kunnen melden voor de dagtochten.

Samen vieren we de Simmer yn Súdwest!