Persberichten

Wat is er verzonden naar de media? Hieronder vind je een overzicht.

Vragen kun je stellen via:

kranten

Augustus 2020

Gezondheidsproblemen voorkomen óf aanpakken als deze nog klein zijn. Dat is een belangrijk punt in het preventieakkoord ‘Samen doen, samen gezond’ van de gemeente Súdwest-Fryslân.

“We vinden het belangrijk dat onze inwoners fysiek en mentaal gezond zijn”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Dat onze gemeente een omgeving is waar mensen graag wonen, werken en genieten.”

Daarom ondersteunt de gemeente de uitgangspunten van het Nationaal Preventieakkoord, dat gezond gedrag stimuleert. Belangrijke punten in dit akkoord zijn het tegengaan van roken, te veel alcohol drinken en overgewicht. Súdwest-Fryslân heeft ook aandacht voor andere thema’s die belangrijk zijn voor de gezondheid.

“Denk daarbij aan dat mensen het financieel op orde hebben. En aan zaken als kunnen lezen en schrijven, en op een computer werken. Want dan kunnen mensen gemakkelijker meedoen in de maatschappij”, zegt Wielinga. “Ook belangrijk is het hebben van ‘waardevolle relaties’, zoals familie en vrienden, die je kunnen steunen in lastige periodes.”

Het doel is iedereen, van jong tot oud, te stimuleren om gezond te leven. Wielinga: “Extra aandacht hebben we voor inwoners bij wie dat niet vanzelf gaat.” Toch kan een gemeente niet alle problemen en gezondheidsvraagstukken oplossen. “Daarom werken we samen met allerlei andere organisaties, zoals zorginstellingen, woningcoöperaties, scholen, sportclubs en zorgverzekeraars.”

Een voorbeeld is het project Cool Súdwest, om te proberen het gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen door jongeren te verkleinen. Of de Vitale Regio, een samenwerkingsverband in vijf kernen (Koudum, Warns, Molkwerum, Stavoren en Hindeloopen) om ouderen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, met een goede kwaliteit van leven.

Preventie is belangrijk, zegt Wielinga. “Want preventie gaat over het voorkomen van problemen of het aanpakken van problemen als ze nog klein zijn. Preventie heeft niet als doel zorg, hulp en ondersteuning te voorkomen. Dat is niet haalbaar. Maar als het lukt om het aantal zorgvragers met een paar procent naar beneden te brengen, gaat het welzijn van inwoners omhoog.”

Juli 2020

Twee van de drie horecazaken in Sneek die woensdag hun deuren moesten sluiten, mogen vanavond, vrijdag 31 juli, weer bezoekers ontvangen. Het gaat om Club 1841 en Café Neighbours, beide in de Kleine Kerkstraat.

Beide zaken waren deze week aangewezen als ‘verboden gebied’ door de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF), omdat zij zich niet hadden gehouden aan de coronaregels in de provinciale noodverordening.

Zo waren er te veel mensen aanwezig, werd er onvoldoende afstand gehouden, werd geen gezondheidscheck gedaan en kregen de klanten geen zitplaats toegewezen.

De exploitant van beide bedrijven diende daags na de sluiting een plan in bij de gemeente Súdwest-Fryslân om aan te tonen dat hij maatregelen heeft genomen die wel in lijn zijn met de noodverordening. Dit plan is nu door de gemeente als voldoende beoordeeld, waardoor heropening verantwoord wordt geacht. De voorzitter van de VRF heeft dit advies overgenomen.

Tegen het einde van zaterdagmiddag 25 juli is door de politie in samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân en in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân ingegrepen bij een illegaal evenement op het Hegemermar.

Zo’n veertig boten (met in totaal ruim tweehonderd opvarenden) hadden zich daar verzameld en waren daar voor anker gegaan. Op een van de boten zou worden opgetreden door een band. Voor deze activiteit was echter geen vergunning aangevraagd.

Zonder vergunning is de samenkomst aangemerkt als een samenkomst in strijd met de afspraken in de noodverordening. Na een gesprek met zowel de organisatie als de bandleider is de waarschuwing gegeven dat op het bewust overtreden van de noodverordening een boete volgt van 4350 euro. Daarop is het evenement door de organisatie gestaakt.

Sneek moet het dit jaar zonder Sneekweek doen, maar de traditionele kermis op het Martiniplein, in het centrum van de stad, gaat wel door. Deze ‘zomerkermis’ vindt plaats van vrijdag 31 juli tot en met donderdag 6 augustus.

“Mooi dat het is gelukt om met de exploitanten passende afspraken te maken, zodat we ook dit jaar een kermis hebben in Sneek”, zegt burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân. “Vanzelfsprekend is het anders dan andere jaren, met de richtlijnen van de RIVM als leidraad. Veiligheid staat voorop, en dus moeten we goed in de gaten houden of het niet te druk wordt. Maar voor de horeca, de middenstand, de inwoners en onze gasten ben ik blij dat er ook deze zomer vertier is in de stad.”

Directeur Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond (NKB) is “ontzettend blij” dat Sneek het licht op groen heeft gezet. “Als NKB hebben we steeds gezegd dat er veel kan, zoals nu op het Martiniplein, mits er passende maatregelen worden genomen.”

Hoe deze maatregelen in de praktijk uitpakken, wordt nu verder uitgewerkt. “Maar ik kan u verzekeren dat het een aantrekkelijke kermis wordt, met blikvangers en veel variatie en dus geschikt voor alle doelgroepen”, zegt Boots. “Het wordt net zo mooi als in 2019, en die kermis was in onze ogen de mooiste sinds jaren.” De NKB-directeur gaat uit van zo’n dertig attracties op het kermisterrein.

Ook John van Dam uit Bergen op Zoom, exploitant van de nostalgische draaimolen, is opgetogen dat hij nu eindelijk los kan. “Sneek wordt dit jaar pas onze eerste kermis. Hier kunnen we laten zien dat wij als exploitanten onze verantwoordelijkheid kunnen nemen, door ons te houden aan de richtlijnen van de RIVM.” Van Dam hoopt dat andere plaatsen het voorbeeld van Sneek zullen volgen.

Woningbezitters in Súdwest-Fryslân kunnen tot 90 euro terugvragen van de gemeente als zij in hun huis kleine energiebesparende maatregelen nemen. Voorbeelden zijn het aanbrengen van radiatorfolie of tocht-strips, het plaatsen van ledlampen en het waterzijdig inregelen van de cv-installatie.

“Veel mensen zijn onbekend met het waterzijdig inregelen”, zegt wethouder Erik Faber (klimaat). “Dat was ik ook, tot kort geleden, maar nu weet ik dat met waterzijdig inregelen tot 15 procent energie kan worden bespaard.” Als een cv-installatie niet waterzijdig is ingeregeld is de warmteafgifte niet optimaal. De ruimtes die zich ver van de cv-ketel bevinden worden dan onvoldoende verwarmd.

Ook kosten voor energieadvies over het verduurzamen van de eigen woning vallen binnen deze actie. Om geld te kunnen terugvragen moeten de energiebesparende maatregelen genomen zijn tussen 1 januari 2020 en 1 april 2021. Huiseigenaren die eerder dit jaar al maatregelen troffen en hiervan een betalingsbewijs kunnen overleggen, kunnen dus ook nog meedoen aan de actie.

Terugvragen kan alleen via de website www.duurzaambouwloket.nl/rre-swf. Ook vragen over de actie kunnen via de website worden gesteld.

Juni 2020

In 2017 wonnen leerlingen van RSG Magister Alvinus de Waste Battle. Bij deze wedstrijd bedenken leerlingen zelf een oplossing om zwerfafval te voorkomen. De winnaars bedachten in 2017 het lespakket ‘Les is More’, speciaal voor basisschoolleerlingen. Ze hielden dit jaar een pilot op vier basisscholen en maandag 29 juni hebben ze hun project afgesloten.

Lespakket voor jonge kinderen

Team The Green Core onderscheidde zich in 2017 in de finale van andere teams. Het idee richtte zich namelijk op jonge kinderen, zodat die gelijk konden leren dat je afval in de prullenbak moet gooien.

Inmiddels zijn we drie jaar verder en hebben de leerlingen van The Green Core hun lespakket gemaakt en getest op de Zwetteschool in Sneek, It Harspit in Oppenhuizen, de Sint Ludgerusschool in Balk en De Meiboom in Warns. Dit zijn de basisscholen waar de leerlingen eerder zelf op zaten.

Bij de pilot konden de deelnemende klassen een prullenbak winnen met de mooiste tekeningen erop geprint. De leerlingen van The Green Core hebben de prullenbakken op 29 juni uitgereikt op de vier basisscholen.

Wethouder Erik Faber is blij met de pilot. “Prachtig om te zien dat het niet alleen bij een goed idee blijft, maar dat de leerlingen het idee ook echt hebben uitgevoerd. Zij zijn een voorbeeld voor andere winnaars van de Waste Battle.” Het blijft niet bij een pilot; als leerlingen van RSG Magister Alvinus een maatschappelijke stage gaan lopen, gaan ze het lespakket ook inzetten.

Lustrumeditie

De Waste Battle Súdwest-Fryslân is een initiatief van gooitz in samenwerking met Norder Advies. Ieder jaar bedenken leerlingen in groepjes oplossingen om zwerfafval te voorkomen. De winnaars krijgen een cheque van 3.000 euro. Het geld wordt geschonken door de gemeente, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Donker Groep, Roelofs Groep, Jumbo Kooistra Supermarkten en Omrin.

Normaal zouden we deze maand de finale van de Waste Battle 2020 hebben gehad, maar de Waste Battle ging vanwege de coronamaatregelen niet door. De vijfde editie is daarom pas in 2021 en krijgt een extra feestelijk tintje.

Meepraten over energiebeleid voordat er concrete plannen zijn is niet gebruikelijk bij de overheid. Toch kan het wél in Súdwest-Fryslân. Woensdagavond 24 juni ontving wethouder Erik Faber, wethouder Klimaat, tijdens een informerende raadsbijeenkomst het rapport ‘De energietransitie als ‘samenbeschikking’ van gemeente en Mienskip’. Namens het Burgerforum overhandigde Auke van Keulen uit Workum het rapport, waarin het Burgerforum de gemeente adviseert over wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om het maken van energiebeleid. Aan de raad wordt gevraagd om hier rekening mee te houden als er in de toekomst energieplannen worden gemaakt.

Voor het bevragen van de inwoners huurde de gemeente de onafhankelijke specialisten in van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO). Het NPBO heeft specifiek voor de energietransitie een methode ontwikkeld om inwoners nadrukkelijk te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Het Burgerforum baseerde het advies op een raadpleging, waaraan 1376 inwoners deelnamen. Deelnemers werd gevraagd wat zij belangrijk vinden bij het vormen van toekomstig energiebeleid en konden punten toekennen aan een aantal keuzemogelijkheden. De opzet van de raadpleging is voorbereid met een groep van 45 inwoners. Met de uitkomsten hiervan heeft een burgerforum, bestaande uit 12 inwoners, nu een advies uitgebracht aan de gemeente. Tijdens het adviestraject was ook een klankbordgroep uit de gemeenteraad betrokken.

“Dit is een belangrijk moment voor de lokale democratie in Súdwest-Fryslân, maar het moet hier niet bij blijven. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de energietransitie te realiseren”, aldus een ingenomen wethouder Faber.

Dat Súdwest-Fryslân koos voor deze zogenaamde NPBO-methode is geen toeval. ,,Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt Faber. Hij doelt op de maatschappelijke onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. ,,Met de wensen van de inwoners is toen nauwelijks of geen rekening gehouden.” Ook de gemeente kon weinig uitrichten tegen beide windparken. “Deze keer wilden we echt anders doen.”

In het adviesrapport adviseert het Burgerforum de gemeenteraad om bij het ontwikkelen van plannen voor energieopwek in Súdwest-Fryslân rekening te houden met vijf belangrijke waarden. Uit het onderzoek, dat in samenwerking met TU Delft, werd afgenomen kwam duidelijk naar voren dat inwoners hun geluk willen behouden. Daarbij wordt toekomstgerichtheid verwacht van de gemeenteraad, met oog voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Ook het versterken van de zelfbeschikking van de Mienskip is één van de adviezen van het Burgerforum, evenals dat inwoners verwachten dat de gemeente het voortouw neemt om de mienskip te helpen en de energietransitie vorm te geven.

Over de Regionale Energie Strategie

De RES Fryslân is een manier om samen met provincie, Wetterskip Fryslân en de andere Friese gemeenten te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dit als vervolg op het Klimaatakkoord dat door de regering in Den Haag is vastgesteld en waarin afspraken staan over de ontwikkeling van duurzame energie in de decennia tot 2050.

Bijlagen

Bijschrift onderstaande foto: wethouder Erik Faber (Klimaat) ontvangt van Auke van Keulen namen het Burgerforum het rapport ‘De energietransitie als ‘samenbeschikking’ van gemeente en Mienskip’. Op de foto van links naar rechts: Erik Faber (wethouder gemeente Súdwest-Fryslân) en Auke van Keulen, Bert Barends en Dirk Lautenbach namens het Burgerforum.

Op de foto staan Erik Faber (wethouder) en Auke van Keulen, Bert Barends en Dirk Lautenbach namens het Burgerforum. Wethouder Erik Faber ontvangt van Auke van Keulen namen het Burgerforum het rapport ‘De energietransitie als ‘samenbeschikking’ van gemeente en Mienskip’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Samen werken aan behoud religieus erfgoed’

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft met hulp van kerkeigenaren een Kerkenaanpak gemaakt. In deze aanpak staat waarop de gemeente wil inzetten als steeds minder kerkgebouwen voor kerkdiensten worden gebruikt. Het doel: de kerkgebouwen behouden voor de volgende generaties.

Steeds minder mensen naar de kerk

Een minderheid van de Nederlanders noemt zich nog gelovig en ook in Súdwest-Fryslân gaan steeds minder mensen naar de kerk. Hierdoor wordt een derde van de kerkgebouwen in de gemeente al niet meer voor kerkdiensten gebruikt. De komende jaren zal dat aantal stijgen. Doordat er minder kerkleden zijn, is er ook minder geld en zijn er minder vrijwilligers om de kerken te onderhouden en te restaureren. Aan de andere kant zijn de kerkgebouwen niet uit het straatbeeld weg te denken; ze staan zowel letterlijk als figuurlijk nog steeds midden in de mienskip. “Dit was reden temeer om met kerkeigenaren om tafel te gaan en te bedenken wat er met de kerkgebouwen moet gebeuren”, geeft wethouder Mirjam Bakker aan.

Kerkgebouwen behouden

In de Kerkenaanpak staan vijf functies van kerken:

 • Religieus gebruik
 • Meervoudig gebruik: kerkdiensten en andere activiteiten
 • Publiek gebruik: bijvoorbeeld een multifunctioneel centrum
 • Privégebruik: bijvoorbeeld wonen in een kerkgebouw
 • Tijdelijk gebruik / leegstand

Deze functies vormen gelijk een stappenplan: als kerkeigenaren het met kerkdiensten alleen niet redden, is het advies om andere activiteiten te organiseren om aan inkomsten te komen. Als dit niet genoeg oplevert, kan het kerkgebouw een maatschappelijke functie krijgen, enzovoort. Een leegstaand kerkgebouw is de laatste optie. “Hiermee spreken we ons als gemeente uit voor het behoud van de kerkgebouwen: als ze worden gesloopt, gaat er veel verloren; dat is pas een allerlaatste optie als de andere functies niet meer mogelijk zijn”, zegt wethouder Bakker.

Koploper met de Kerkenaanpak

Wethouder Bakker is blij met de Kerkenaanpak. “We hebben 158 kerkgebouwen en deze hebben elk hun eigen verhaal. Ik ben er trots op dat we als een van de eerste gemeenten een kerkenvisie hebben die alle mogelijke invullingen van kerken belicht en ondersteuning kan bieden bij het nadenken over het versterken van de bestaande functie of het vinden van een nieuwe functie.”

De wethouder roept kerkeigenaren op: “Als jullie piekeren over een andere bestemming, al dan niet in combinatie met kerkdiensten, neem dan gelijk even contact op met de gemeente, dan kunnen we met jullie meedenken.” Hiervoor gaat de gemeente een speciale Helpdesk Kerken oprichten.

Kerkenaanpak bekijken?

Het college heeft besloten om de Kerkenaanpak van 26 juni tot en met 6 augustus  op www.samensudwestfryslan.nl/kerkenvisie te zetten, zodat mensen erop kunnen reageren. De Kerkenaanpak ligt in die periode ook bij het gemeenteloket in Sneek. Reageren kan tot en met 6 augustus, via kerken@sudwestfryslan.nl. In november wordt de Kerkenaanpak in de gemeenteraad besproken.

Het college van Súdwest-Fryslân heeft de intentie om in de oude stadskern van Hindeloopen het recreatieve gebruik van reguliere en tweede woningen voortaan onder voorwaarden toe te staan. Om dit te kunnen doen moet de gemeente de regels wijzigen. Dit kan door het huidige bestemmingsplan ‘Hindeloopen beschermd stadsgezicht’ aan te passen.

Het recreatief gebruik van woningen leidde tot verdeeldheid onder inwoners van de stad. Een aantal van hen vroeg de gemeente in de zomer van 2018 op te treden tegen woningeigenaren die zich niet aan de woonregels houden. Controleurs van de gemeente stelden vast dat het ging om elf adressen.

Het college kon niet anders dan de eigenaren een boete in het vooruitzicht te stellen, maar onderzocht tegelijkertijd de mogelijkheden om recreatieve bewoning wel toe te staan. Het doen van een dergelijk onderzoek is standaard in handhavingszaken. “Daarbij is ook gekeken naar andere plaatsen die te maken hebben met dit vraagstuk, zoals bijvoorbeeld Zandvoort, Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Maastricht”, zegt wethouder Mark de Man.

De gemeenteraad wordt nu voorgesteld de intentie uit te spreken om het bestemmingsplan zo aan te passen dat recreatieve verhuur van reguliere en tweede woningen mogelijk wordt. “Over de voorwaarden willen we nog met Hindeloopen in gesprek”, zegt wethouder Erik Faber. “Zo zou een voorwaarde kunnen zijn een maximum te stellen aan het aantal dagen dat een woning wordt verhuurd.”

De aanleg in Bolsward-Noord van een energienet dat draait op restwarmte is kansrijk. Dit blijkt uit onderzoek dat in de periode december 2019-mei 2020 in Bolsward is gedaan in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân.

“De resultaten lijken veelbelovend, zowel technisch als juridisch”, zegt wethouder Erik Faber, portefeuillehouder duurzaamheid. “Er is veel restwarmte beschikbaar, op goede temperaturen en voldoende constant.” Wat ook meehelpt is de positieve houding van de bedrijven die de restwarmte produceren. “Bovendien is al een mogelijke financier gevonden en zijn er geschikte afnemers.” Het warmtenet kan als alternatief dienen voor aardgas. Er is potentie voor ongeveer 500 woningen.

Het is nu aan de gemeente om, samen met de bedrijven en de inwoners, met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag te gaan, richting verdere uitwerking, voorbereiding en ontwikkeling van een wijkuitvoeringsplan.

“Dit onderzoek is een goede basis”, zegt Faber. “We willen dit gebruiken voor onze Transitievisie Warmte, die volgend jaar door de gemeenteraad moet worden  vastgesteld.” In deze visie geeft de gemeente aan welke dorpen en wijken in de gemeente in de periode tot 2030 aan de beurt zijn om aardgasvrij te worden gemaakt.

Súdwest-Fryslân zoekt bouwprojecten waarmee de gemeente de nieuwe bouwregels in de praktijk kan testen. De nieuwe regels (in de Wet Kwaliteitsborging voor de bouw) gaan in op 1 januari 2022. Tot die tijd wil de gemeente praktijkervaring opdoen om de nieuwe bouwregels over anderhalf jaar zo soepel mogelijk te kunnen toepassen.

Daarom roept Súdwest-Fryslân opdrachtgevers, aannemers en architecten op om bouwprojecten bij de gemeente voor deze proefperiode aan te melden. Wie een proefproject aanmeldt - en met hulp van een onafhankelijk persoon, de zogeheten ‘kwaliteitsborger’, uitvoert - krijgt 35 procent korting op de leges van de gemeente.

“Het is belangrijk dat we proefprojecten hebben”, zegt wethouder Erik Faber. “Het is een mooie manier om deze toekomstige samenwerking van opdrachtgever, adviseur, aannemer, gemeente én kwaliteitsborger in de praktijk te testen. Omdat het proefprojecten zijn worden voorafgaand aan het project afspraken gemaakt over de nieuwe werkwijze en wat ieders rol is.”

De Wet Kwaliteitsborging heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Hiermee wordt ook beoogd de positie van de bouwconsument te verbeteren. Vooruitlopend op de daadwerkelijke ingangsdatum van de wet heeft de minister gevraagd om diverse proefprojecten uit te voeren.

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch melden bij Miranda Ekas of Johan van der Meer van de gemeente Súdwest-Fryslân op telefoonnummer 14 0515 of een mail sturen naar: omgevingwabo@sudwestfryslan.nl

Met ingang van zaterdag 20 juni krijgt een achttal marktkramen op de weekmarkt van Sneek een tijdelijke nieuwe plek. Alleen de kramen die ter hoogte van terrassen staan worden verplaatst. De verplaatsing duurt tot 1 oktober en loopt gelijk met de periode dat de uitbreiding van de terrassen (in verband met de maatregelen rond het Coronavirus) van kracht is. De betreffende kramen krijgen een plek aan de overzijde van de gracht, de andere kant van het Grootzand en op de Eierbrug.

Nu de horeca de deuren sinds 1 juni weer geopend heeft, wil de gemeente horecaondernemers de mogelijkheid bieden om deze zomer hetzelfde aantal gasten op hun terrassen te verwelkomen. Om de 1,5 meter afstand te kunnen borgen is het nodig dat terrassen vergroot worden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de doorstroom van verkeer, bewoners en winkelend publiek in goede banen wordt geleid en er ruimte blijft voor hulpvoertuigen. De gemeente is in gesprek gegaan met de marktkooplieden en vervolgens is besloten dat een aantal marktkramen tijdelijk verplaatst wordt richting het centrum van de Sneker binnenstad.

‘De coronacrisis raakt ons allemaal. Het is voor ondernemers zoeken naar mogelijkheden om het hoofd boven water te houden’, aldus wethouder Maarten Offinga. ‘Ik ben er ontzettend trots op dat de ondernemers elkaar die ruimte gunnen. De marktkooplieden en horeca-ondernemers zetten samen de schouders eronder om de coronacrisis te overwinnen. We hopen dat het publiek met grote getale de markt bezoekt en zo ook de ondernemers helpt deze crisis te overwinnen.

Bij de verbouw van het voormalige stadhuis van Bolsward tot Cultuurhistorisch Centrum ‘De Tiid’, is in één van de balken van de zolder boven de raadzaal de tekst gevonden die stadstimmerman Abraham Jacobs daarin in 1614 kerfde. Het bestaan van de tekst was al in 1895 bekend, alleen de exacte plaats ervan niet. Bij het demonteren van de vloerdelen voor het balkherstel is deze nu zichtbaar geworden.

Lang werd aangenomen dat Jacob Gijsberts, de vader van Gysbert Japicx, de ontwerper van het gebouw was. Gaandeweg kwam het besef dat, hoewel hij een aanzienlijke rol heeft gespeeld, het gebouw het resultaat is van een bouwcollectief. Abraham Jacobs werd ingeschakeld als timmerman. Hij was zo trots op zijn werk dat hij op 30 december 1614 in de balk kerfde: ‘Abraham Jacobs, stadt timmerman ende meister van dit werck. Anno 1614 12/30’.

Het raadhuis werd gebouwd in de jaren 1614-1617. Het verving waarschijnlijk het eerdere stadhuis, dat op deze plek stond. Momenteel wordt het verbouwd tot Cultuurhistorisch centrum. Naar verwachting wordt het gehele project eind dit jaar opgeleverd. De ingebruikname van ‘De Tiid’ zal in 2021 zijn.

Foto van Stadhuis Bolsward met een gevonden inscriptie

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft grond aangekocht in Bolsward-Oost en wil hier de wijk van de toekomst realiseren. Er komen (uiteindelijk) ongeveer 200 woningen; een mix van koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen. De  gemeente zet hoog in en op duurzaamheid, architectuur en leefklimaat; verder staat alles nog open. De gemeente roept de samenleving op mee te denken hoe de wijk eruit moet komen te zien.

Verder kijken dan de gemeente

Normaal is een inloopmarkt een waardevol moment om input te verzamelen. Dit is door de coronamaatregelen niet mogelijk en daarom heeft de gemeente een enquête online gezet. “We willen graag dat Bolsward-Oost een wijk wordt waar mensen graag willen wonen en die van meerwaarde is voor Bolsward”, zegt wethouder Mark de Man. “Het voordeel van een enquête is dat mensen van buiten de gemeente en buiten Fryslân ook gemakkelijk kunnen meedenken. Onze gemeente heeft een mooie balans tussen wonen, werken en recreëren en we willen dat iedereen zich welkom voelt om naar Bolsward-Oost te verhuizen.”

De enquête is in een paar dagen al tachtig keer ingevuld. Invullen kan tot en met 5 juli via www.woneninsudwestfryslan.nl/bolsward+oost. In de enquête staan vragen als: moeten er vooral vrijstaande woningen komen of ook appartementen, of juist tiny houses? Moeten er ook sociale huurwoningen komen? Krijgt iedereen een eigen tuin of is er juist een gemeenschappelijke tuin?

Eind dit jaar een plan

De gemeente zet de uitkomsten van de enquête na de zomervakantie op de website www.woneninsudwestfryslan.nl. Deze uitkomsten gebruikt de gemeente als input voor een stedenbouwkundig plan, dat eind dit jaar klaar is. In dit plan staat hoe de wijk er ongeveer uit komt te zien. “Het hangt van de coronamaatregelen af of er dan wel een informatiebijeenkomst komt of dat we de resultaten alleen op de website zetten”, geeft wethouder De Man aan. “We willen in elk geval dat mensen ook dan op het plan kunnen reageren, zodat ze zich betrokken blijven voelen bij deze nieuwe wijk.”

Súdwest-Fryslân wil de aanleg van groene daken stimuleren. Daarom biedt de gemeente een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun dak willen voorzien van planten of struiken.

Omdat het klimaat verandert, krijgen we steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. Door het verstrekken van subsidie wil de gemeente haar inwoners de mogelijkheid geven om zelf maatregelen te nemen om het effect van het veranderende klimaat in de eigen omgeving te beperken.

“We merken allemaal dat we te maken hebben met extremer weer”, zegt wethouder Erik Faber. “Lange en intense perioden van droogte en hitte worden steeds vaker afgewisseld met hevige regenval en wateroverlast. Daar willen we op voorbereid zijn. Onze inwoners kunnen hieraan zelf een steentje bijdragen, door hun eigen woonomgeving klimaatbestendig in te richten. Deze subsidieregeling voor groene daken biedt daarbij een steuntje in de rug.”

Hoe kan een groen dak helpen?

Een groen dak is voorzien van waterbergende planten of struiken. Deze planten en struiken vangen water op. Zo wordt de belasting op het riool bij hevige regenbuien minder. Ook zorgt een groen dak voor verkoeling in de zomer en verwarming in de winter.

Groene daken gaan bovendien twee maal langer mee dan een traditioneel dak en zorgen ervoor dat er minder ‘hittestress’ is in verstedelijkte gebieden. Hittestress treedt op als de warmte ’s zomers niet weg kan. Dat probleem speelt vooral in steden, waar huizen dicht op elkaar staan. Tot slot biedt een groen dak voedsel voor insecten en verbetert het hiermee de biodiversiteit.

Wie zijn dak wil vergroenen, kan rekenen op een subsidie van maximaal 50% tot maximaal € 5.000,-. Het groene dak moet dan binnen een half jaar na toekenning van de subsidie gerealiseerd zijn.

Wil je de subsidie voor groene daken aanvragen? Dat kan via subsidies.sudwestfryslan.nl. Meer informatie vind je ook op onze subsidiepagina.

Op de website van STOWA vind je een folder over groene daken.

Súdwest-Fryslân trekt geld uit om energiewerkgroepen te stimuleren een coöperatie op te richten. Per werkgroep is eenmalig 2600 euro beschikbaar voor de oprichting van een coöperatie en het organiseren van activiteiten. Voor bestaande coöperaties is dit jaar 2000 euro beschikbaar.

“Voor energiecoöperaties is een grote rol weggelegd om de energietransitie in goede banen te leiden”, zegt wethouder Erik Faber. Nu zijn er verdeeld over de gemeente twaalf energiecoöperaties actief. “Mijn droom is dat iedere kern haar eigen energiecoöperatie krijgt”, aldus de wethouder. “Al vind ik het natuurlijk ook prima als twee of meer dorpen willen samenwerken en met elkaar een coöperatie oprichten.”

De nieuwe subsidieregels maken het voor energiewerkgroepen gemakkelijker een energiecoöperatie in het leven te roepen en maakt het voor bestaande coöperaties aantrekkelijker om activiteiten te organiseren.

Súdwest-Fryslân geeft inwoners gratis advies over het onderhoud van monumentale bomen. Het gaat om eigenaren van 1.677 beeldbepalende, bijzondere en monumentale exemplaren die zijn vastgelegd in het bomenregister van de gemeente. In dit register zijn 3.027 bomen opgenomen. De gemiddelde leeftijd van deze bomen is 83 jaar.

Door het bomenbeleid op enkele punten aan te passen kan de gemeente haar inwoners betere service bieden bij het gezond houden van beschermingswaardige bomen. Ook krijgt de gemeente zo een beter inzicht in de huidige staat van deze bomen en kan ze de bomen beter beschermen. Een van de aanpassingen is dat de gemeente voortaan de leges voor de kapvergunning betaalt als een beschermingswaardige boom ziek wordt of dood gaat en moet worden gerooid

Bewoners en bedrijven kunnen nieuwe bomen aanmelden aan de hand van een digitaal aanmeldingsformulier.Ook nieuw is het instellen van een ‘bomencompensatiepot’ bij (bouw)projecten waar geen herplant op de locatie mogelijk is. Met het geld uit deze pot kan de gemeente waardevolle nieuwe aanplant realiseren.

Meer informatie over bomen in Súdwest-Fryslân.

Japanse kers

Fotobijschrift: Japanse kersen aan de Einsteinstraat in Sneek. (Foto SWF, vrij van rechten)

Gemeente Súdwest-Fryslân, spoorbeheerder ProRail en provincie Fryslân hebben samen een plan gemaakt om het stationsgebied van Sneek aan te pakken. Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over het gemeentelijke deel.

“De situatie rondom het stationsgebied is al jaren onderwerp van discussie en een van de speerpunten van het college”, zegt wethouder Maarten Offinga. “Het gebied is een knooppunt waar wegen, treinen, bussen en publiek elkaar intensief kruisen. Denk alleen al aan de vele scholieren en het forensenverkeer. Het gebied is gedateerd, onveilig, rommelig en versteend. Reden om het gebied op de schop te nemen.”

De plannen zijn tot stand gekomen in een samenwerking van drie partijen. Zo wil ProRail aan de linkerkant van het stationsgebouw een fietsenstalling opknappen en uitbreiden. De provincie is bezig met de plannen om het busstation opnieuw in te richten en toegankelijker te maken. Súdwest-Fryslân is aangehaakt om onder andere groot onderhoud te plegen en de rest van het stationsgebied een betere uitstraling te geven. Wat opvalt is de forse vergroening van het gebied, dat met bomen wordt geaccentueerd.

“Het is in deze lastige tijden, door de coronacrisis, belangrijk dat de overheid blijft investeren.”, zegt Offinga. “Als we dat kunnen inzetten voor zo’n fraai en groenplan, dan is dat alleen maar positief. Het geld lag al op de plank en door de steun van de provincie en ProRail kunnen we dit realiseren.”

Vervolg

Als de gemeenteraad positief besluit over de plannen, kunnen de werkzaamheden naar verwachting in 2021 worden uitgevoerd. De uitvoering is afhankelijk van besluiten van de provincie. Het provinciebestuur geeft vermoedelijk nog voor de zomer een definitieve klap op de plannen.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft al met omwonenden gesproken en wil nog verder met hen in gesprek. Offinga: “Als omwonenden verbeterpunten hebben, dan kunnen we die nog meenemen. We vinden hun input belangrijk.”

Agenda Sneek

Rond de zomer start de gemeente met de ‘Agenda Sneek’. “De komende jaren willen we de inwoners van Sneek vaker vragen mee te denken over wat er beter kan in de stad”, zegt Offinga. “Niemand weet beter wat de stad nodig heeft dan de inwoners en ondernemers zelf.”

impressie stationsgebied Sneek

Mei 2020

Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is met ingang van 26 mei een woning aan It Leech in Zurich voor de duur van drie maanden gesloten.

Uit politieonderzoek bleek dat de bewoner een hennepkwekerij in zijn woning had met 251 planten. Omdat het hier gaat om een handelshoeveelheid softdrugs heeft burgemeester De Vries besloten het pand drie maanden te sluiten. Dit besluit heeft zij genomen op basis van het Damoclesbeleid Artikel 13b Opiumwet.

Met de sluiting van het pand wordt de betrokkenheid van deze locatie met drugshandel verbroken. Bovendien wil de gemeente een signaal afgeven dat dit type activiteiten niet wordt getolereerd in onze regio. De handel in drugs trekt georganiseerde criminaliteit aan en leidt tot drugstoerisme.

De gemeente Súdwest-Fryslân wil dit bestrijden en hecht grote waarde aan het beschermen van de openbare orde en veiligheid en het woongenot van de inwoners.

Meld Misdaad Anoniem

De gemeente roept haar inwoners dan ook om verdenking van criminaliteit vooral te melden bij ‘Meld Misdaad Anoniem’ en zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de omgeving.

Sommige jongeren vinden het lastig om een goede invulling te vinden voor hun vrije tijd. Terwijl juist een goede invulling van vrije tijd tot minder verveling leidt.  De gemeente Súdwest-Fryslân heeft daarom speciaal voor deze jongeren een Klussendienst ingericht.

Jongeren kunnen zich bij de gemeente aanmelden om kleine klussen te doen in de openbare ruimte. Deze klussen zijn zo veel mogelijk gebiedsgericht en ‘coronaproof’. “We bedoelen hiermee dat we de jongeren de werkzaamheden zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving laten doen”, zegt wethouder Mark de Man. “Denk hierbij aan klusjes in de groenvoorziening, het uitvoeren van kleine reparaties en of het opruimen van zwerfafval in en rond eigen stad of dorp. Op deze manier willen we ook de betrokkenheid bij de eigen omgeving stimuleren.”

De gemeente zoekt honderd jongeren die tot september wekelijks een klus willen doen. Als tegenprestatie worden de jongeren beloond met tegoedbonnen voor sport en cultuur, zoals een workshop drummen, karate of streetdance.

Het oprichten van een klussendienst voor jongeren is onderdeel van het programma Cool Súdwest. In dit programma maakt Súdwest-Fryslân gebruik van onderdelen die in IJsland succes hadden bij het terugdringen van het gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen onder jongeren.

Met Cool Súdwest wil de gemeente Súdwest-Fryslân eraan bijdragen dat jongeren zo gelukkig en gezond mogelijk opgroeien. “Als jongeren in de vrije tijd uitgedaagd worden en hun talenten zoveel mogelijk benutten, voelen ze zich beter, meer gewaardeerd en vervelen ze zich minder”, zegt wethouder De Man.

Het initiatief van de Klussendienst is een samenwerking tussen GGD Fryslân, Cultuur Kwartier Sneek, Sport Fryslân, Sociaal Collectief Fryslân en staat onder regie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is met ingang van 22 mei een loods aan De Zwaan in Woudsend voor de duur van drie maanden gesloten.

In de loods aan De Zwaan bleek een hennepkwekerij te zijn met 667 planten. Omdat het hier gaat om een handelshoeveelheid softdrugs  heeft burgemeester De Vries besloten het pand drie maanden te sluiten.Dit besluit heeft zij genomen op basis van het Damoclesbeleid Artikel 13b Opiumwet.

Met de sluiting van het pand wordt de betrokkenheid van deze locatie met drugshandel verbroken. Bovendien wil de gemeente een signaal afgeven dat dit type activiteiten niet wordt getolereerd in onze regio. De handel in drugs trekt georganiseerde criminaliteit aan en leidt tot drugstoerisme.

De gemeente Súdwest-Fryslân wil dit bestrijden en hecht grote waarde aan het beschermen van de openbare orde en veiligheid en het woongenot van de inwoners.

Meld Misdaad Anoniem

De gemeente roept haar inwoners dan ook om verdenking van criminaliteit vooral te melden bij ‘Meld Misdaad Anoniem’ en zo een bijdrage te leveren aan de veiligheid in de omgeving.

De komende tijd krijgen brugdekken in Bolsward, Ferwoude, Sneek, Stavoren en IJlst een nieuwe slijtlaag. De brug van Stavoren zal drie dagen gestremd zijn. Bij de andere bruggen zal het verkeer hinder ondervinden, maar ze worden niet gestremd.

Verkeershinder Ferwoude, Bolsward, Sneek en IJlst

Als het droog weer is, begint aannemer Zijlstra Beton eind mei met het aanbrengen van de nieuwe slijtlagen. Bij deze bruggen zal het verkeer hinder ondervinden:

 • Ferwoude, Djipwei  (2 dagen)
 • Bolsward, Ielreager (1 dag)
 • Bolsward, Strânljip (1 dag)
 • Sneek, Obe Postmastraat (2-3 dagen)
 • IJlst, Sneekerpad (1 dag)
 • IJlst, Croleskwartier 85 (1 dag)
 • IJlst, Croleskwartier 90 (1 dag)

Brug gestremd in Stavoren

De brug aan de Stationsweg in Stavoren zal waarschijnlijk gestremd zijn van 2 t/m 4 juni. Er komen van tevoren vooraankondigingsborden en tijdens de stremming zelf staat de omleidingsroute op gele borden aangeven.

Afhankelijk van het weer

De werkzaamheden zijn weersgevoelig en daarom kan het werk eerder of later klaar zijn. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Met de nieuwe slijtlagen kunnen de bruggen er weer jaren tegenaan.

Horecaondernemers in Súdwest-Fryslân mogen hun terrassen vanaf 1 juni tijdelijk uitbreiden. Met deze maatregel komt de gemeente tegemoet aan de wensen van de horecabedrijven zelf.

Vanaf 1 juni, pinkstermaandag, mag de horeca weer open. De ondernemers moeten daarbij nog wel rekening houden met diverse beperkingen. Zo geldt voorlopig een limiet voor het aantal gasten dat tegelijkertijd binnen mag verblijven. In de buitenlucht, op terrassen, geldt deze beperking niet, hoewel ook daar het uitgangspunt is dat gasten onderling ten minste 1,5 meter afstand moeten houden.

Nu Súdwest-Fryslân extra terrasruimte wil toestaan, kunnen horecabedrijven hun gasten wellicht even veel zitgelegenheid bieden dan voor de coronamaatregelen. De tijdelijke maatregel is ten hoogste vier maanden van kracht, tot uiterlijk 1 oktober.

De horecaondernemers hebben voor de tijdelijke uitbreiding geen nieuwe of aangepaste vergunning nodig. Dit scheelt tijd en voorkomt extra kosten. Wel moet de uitbreiding voldoen aan een aantal voorwaarden voor de openbare orde en veiligheid en het doorgaande verkeer. Zo moet de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten, ondernemers en andere bewoners gegarandeerd zijn.

Om dit te kunnen beoordelen moeten de ondernemers de gewenste uitbreiding nog wel bij de gemeente aanvragen. Na goedkeuring door de gemeente ontvangen zij een gedoogbeschikking tot uiterlijk 1 oktober.

Vraag vóór 25 mei een terrasverruiming aan via onze website. Hier vind je ook meer informatie over de tijdelijke terrasverruiming.

Met ingang van vrijdagmiddag 8 mei is het gehele azc Sneek voor drie dagen in preventieve quarantaine geplaatst. Dit is besloten na gezamenlijk overleg van Veiligheidsregio Fryslân, GGD Fryslân en het COA.

Na een eerste vastgestelde coronabesmetting van een azc-bewoner, op maandag 4 mei, zijn volgens het nieuwe testbeleid inmiddels honderd bewoners van het azc getest. Bij 22 personen is daarbij een coronabesmetting vastgesteld. Dit was aanleiding tot het besluit de gehele locatie op slot te doen, om alle bewoners en medewerkers een test te laten ondergaan.

COA-richtlijnen

Locatiemanager Benny Schonewille van azc Sneek: “De besmette persoon is meteen maandag volgens COA-richtlijnen met gezinsleden in afzondering geplaatst. Dit betekent dat het gezin in de eigen woonruimte moest verblijven, waar zij een eigen toilet en douche tot hun beschikking hebben. Voor hun was, en voor eten en drinken werd gezorgd, zodat de familieleden hun woonruimte niet hoefden te verlaten.”

In de dagen erna kwamen na tests meer besmettingen aan het licht. Ook deze mensen en hun familieleden zijn in isolatie geplaatst.  Schonewille: “In overleg met de GGD is besloten om alle bewoners van twee afdelingen van het azc te laten testen.” Dit betrof honderd personen. Bij vijftien van hen is een coronabesmetting vastgesteld. Samen met de eerder vastgestelde besmettingen komt het totaal aantal besmettingen op 22.

Vanwege dit aantal is vandaag besloten om de locatie drie dagen preventief op slot te doen en alle bewoners en medewerkers die nog niet getest zijn te testen. Schonewille: “Deze quarantaineperiode gaat per direct in.”

GGD

Directeur Margreet de Graaf van GGD Fryslân wijst op het nieuwe testbeleid dat dit sinds woensdag 7 mei van kracht is. “Voortaan testen we mensen die in contact zijn geweest met personen bij wie corona is vastgesteld, ook als deze mensen zelf geen ziekteverschijnselen vertonen.” Met dit nieuwe testbeleid probeert de GGD het virus verder in te dammen. “Dit nieuwe beleid hebben we meteen toegepast in het azc in Sneek, met als gevolg dat we nieuwe positieve resultaten hebben vastgesteld. Geen van de positief geteste bewoners hoefde opgenomen te worden in het ziekenhuis.”

“We weten dat ‘meer testen’ ook ‘meer positieve testen’ oplevert”, zegt De Graaf. “Maar dat betekent niet dat het virus zich hier anders ontwikkelt dan op andere plaatsen. We weten er alleen meer over. Het betekent dus ook niet dat meer positieve testen ook meer risico voor anderen oplevert. Voorheen kon het virus in dezelfde mate aanwezig zijn, maar dan zonder dat we dat wisten. Voor het beperken van de verspreiding van het virus kan deze wijze van testen helpen.”

Voor het verdere contactonderzoek van die positieve personen test de GGD dit weekend ook de andere bewoners en de medewerkers. Om eventuele verspreiding van het virus te beperken, is het centrum drie dagen gesloten. Dan zijn alle tests afgerond. Wie positief test, blijft veertien dagen in zijn wooneenheid.

Gemeente

Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân, waarvan Sneek onderdeel is, heeft vertrouwen in de preventieve maatregelen van het COA en de GGD. “Want zo kunnen we de gezondheid van onze inwoners zo goed mogelijk beschermen. Dat geldt voor zowel de bewoners van het azc, als voor de bewoners van de Noorderhoek”, zegt De Vries, die lovend is over de GGD. “Heel goed dat de GGD hier al meteen het nieuwe testprotocol heeft toegepast.”

Tegelijkertijd is ze zich ervan bewust dat het voor de azc-bewoners niet gemakkelijk zal zijn om een tijdje binnen te moeten blijven. “Deze mensen hebben immers vaak al een geschiedenis van niet vrij zijn achter zich. Maar voor hun gezondheid en voor die van de omwonenden is dit nu het beste.”

De burgemeester wijst er op dat er sinds de komst van het azc, in 2016, goede contacten zijn met de wijkbewoners, vertegenwoordigd door het wijkplatform Noorderhoek. “Ook nu is er goede samenwerking. Dat is mooi om te zien.”

Súdwest-Fryslân is enthousiast over het plan om het dorpshuis in Arum te integreren in de nieuwbouw van basisschool De Oanrin. Nu maken verenigingen in het dorp voor hun activiteiten nog gebruik van gebouwen van de kerk, maar het kerkbestuur wil deze verkopen.

De Oanrin is nu nog gehuisvest in de schoolgebouwen van voorheen De Hoekstien (christelijk) en De Opslach (openbaar), die in 2017 fuseerden. In het nieuwe schoolgebouw, dat gepland is aan de Sytzamaweg, krijgt ook de kinderopvang een plek.

Het plan is nu om de nieuwbouw van de school met enkele tientallen vierkante meters te vergroten. Door dubbelgebruik van het speellokaal en de gemeenschappelijke ruimtes kunnen ook verenigingen in Arum er in de toekomst uit de voeten. De extra vierkante meters vragen een investering van 140.000 euro.

“Dorpsbelang Arum had al een tijd het idee om de dorpshuisfunctie in de nieuwe school onder te brengen, geweldig dat dit nu gerealiseerd kan worden”, zegt wethouder Erik Faber. “En heel mooi dat het kerkbestuur van Arum financieel te hulp schiet.” Het is bereid om 70.000 euro bij te dragen uit de opbrengst van de verkoop van de kerkgebouwen. Voor het resterende bedrag rekent de gemeente op een bijdrage van 35.000 euro uit de provinciale dorpshuizenregeling. Súdwest-Fryslân draagt ook zelf 35.000 euro bij.

“Het meervoudig gebruik onder een dak biedt allerlei kansen, bijvoorbeeld om leerlingen te laten kennismaken met muziek, dankzij de leden en instrumenten van het muziekkorps”, zegt wethouder Mirjam Bakker.

De gemeenschappelijke ruimte die met de extra investering ontstaat is 150 vierkante meter groot. “Daardoor is deze ruimte niet alleen geschikt voor wekelijks gebruik, maar ook voor bijvoorbeeld meer incidentele uitvoeringen en optredens”, zegt Bakker. “En het zorgt voor nieuw elan in de verenigingen, waarvan de leden niet alleen uit Arum komen, maar ook uit de omliggende dorpen.”