Persberichten

Wat is er verzonden naar de media? Hieronder vind je een overzicht.

Vragen kun je stellen via:

Februari 2020

Het zong al even rond in de stad, maar de gemeente Súdwest-Fryslân heeft nu ook formeel de knoop doorgehakt: de Sneekweek gaat terug naar zeven dagen. Door het schrappen van het avondprogramma in het tweede weekeinde lopen de feestelijkheden in de stad dit jaar (van 31 juli tot en met 6 augustus) weer gelijk op met de zeilwedstrijden op het Sneekermeer.

Op de vrijdag en in het weekeinde na de Sneekweek is er dit jaar – net als in 2019 – overdag wel alle ruimte voor culturele activiteiten, zoals een straatfestival en – op de zondagmiddag – het inmiddels traditionele grachtenconcert.

Het terugdraaien van de Sneekweek tot de oorspronkelijke duur van vóór 2014 vloeit voort uit de gemeentelijke beleidsnota ‘Regels geluid bij evenementen’, die het college heeft opgesteld. In de nota wordt aangegeven waaraan het muziekgeluid bij evenementen moet voldoen (hoeveel decibel, eindtijd). Dit geldt niet alleen voor de Sneekweek, maar voor alle evenementen in de gemeente.

De gemeente ontwikkelde het nieuwe geluidsbeleid naar aanleiding van eerdere rechterlijke uitspraken over evenementen in Nederland. De rechters gaven aan dat in het beleid regels moeten worden opgenomen om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken.

De gemeente wil maatwerk leveren. Voor een dorpsfeest van twee dagen gelden bijvoorbeeld andere eindtijden dan voor de Sneekweek of voor een eendaags evenement op een doordeweekse dag. De beleidsnota ‘Regels geluid bij evenementen’ ligt vanaf donderdag 13 februari zes weken ter inzage.

Súdwest-Fryslân houdt binnenkort een duurzaamheidswedstrijd onder haar inwoners. De beste ideeën om te verduurzamen maken kans op een financiële bijdrage, bedoeld als steuntje in de rug om het idee werkelijkheid te laten worden.

“Onze gemeente staat al bekend om het grote aantal initiatieven van inwoners en verenigingen op het groene gebied”, zegt wethouder Erik Faber. “Dit willen we met de duurzaamheidsprijzen nog verder stimuleren. Want met elkaar staan we voor grote opgaven. Samen de schouders eronder en van elkaar leren. Want duurzaamheid gaat uiteindelijk iedereen aan.”

Deelnemers kunnen in drie categorieën hun inzending indienen: kinderen tot 12 jaar, jeugd van 12 tot 18 jaar en volwassenen. Medewerkers van de gemeente en hun familieleden (tot tweedegraads) mogen niet meedoen.

Hoe werkt het?

Heb jij een idee waarmee je Súdwest-Fryslân duurzamer maakt? De inschrijfperiode start maandag 24 februari, inschrijven kan tot 1 mei.

In de week van 11 mei komt de onafhankelijke jury bijeen. Uiterlijk 22 mei krijgen alle inzenders bericht of hun idee in de prijzen is gevallen. Op 29 mei vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats in de raadszaal van het Bestjoershûs aan de Marktstraat in Sneek.

Meer informatie over de duurzaamheidsprijs en de actievoorwaarden staan vanaf 10 februari op de gemeentelijke website.

Vragen? Stuur een e-mail naar duurzaamheidsprijs@sudwestfryslan.nl

Januari 2020

Het tijdelijk lichtmonument, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de holocaust, verhuist van Bolsward naar Sneek. Daar is Levenslicht van kunstenaar Daan Roosegaarde te zien van woensdag 29 januari 2020 tot en met zondag 2 februari 2020, in de hal van het Súdwesthûs aan de Marktstraat in Sneek.

Het monument is door inwoners en belangstellenden te bezichtigen tijdens de openingsuren van het Súdwesthûs. In de avonduren is het monument van de straatkant goed te zien en zullen de lichtgevende steentjes een bijzonder beeld geven.

Roosegaarde maakte het monument in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen. Dit is gelijk aan het aantal slachtoffers van de holocaust in Nederland. De stenen zijn verspreid over meer dan 170 gemeenten.

Met het monument wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei het bewustzijn vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden. En dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Overal in het land worden daarom herdenkingen en vieringen georganiseerd.

Het voormalige gemeentehuis van Littenseradiel in Wommels heeft een nieuwe eigenaar. Met de ondertekening van de definitieve verkoopovereenkomst droeg de gemeente Súdwest-Fryslân het gebouw formeel over aan Quatro Paques uit Balk.

De ondertekening vond plaats op een toepasselijke plek, aan de balie in de entree van het voormalige gemeentehuis. Dat is bekend terrein voor wethouder Mark de Man, die tot de herindeling raadslid was in Littenseradiel. Nu zette hij zijn handtekening namens Súdwest-Fryslân. Quatro Paques werd vertegenwoordigd door Johan Paques.

Het voormalige gemeentehuis wordt de komende maanden verbouwd tot appartementencomplex voor senioren. Er komen achttien appartementen en een ‘dorpskamer’, voor ontmoeting en welzijnsactiviteiten. De verbouw begint in maart. De planning is dat de appartementen rond de jaarwisseling in gebruik worden genomen. Voor de verhuur van de appartementen sloot de nieuwe eigenaar een huurovereenkomst met zorgorganisatie Patyna.

Foto: Wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân en Johan Paques van Quatro Paques bezegelen de verkoop met hun handtekeningen.

Ondertekening verkoop gemeentehuis Wommels

Súdwest-Fryslân roept sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders en organisaties uit welzijn, zorg en onderwijs op mee te doen aan het gemeentelijk Sport én Beweeg Akkoord, waarvoor op 22 januari de officiële aftrap was. Het doel is om de sportcultuur en -structuur verder te versterken, bijvoorbeeld door meer samenwerking.

Qua bewegen doen de inwoners van Súdwest-Fryslân het al beter dan het landelijk gemiddelde: 68,2 procent van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad, tegen 63 procent landelijk. Dit houdt voor volwassenen in dat zij ten minste 2,5 uur per week, verspreid over diverse dagen, aan matig intensieve inspanning doen, en tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten verrichten.

“Er gebeurt in Súdwest-Fryslân al veel”, zegt sportformateur André Kasel, die blij verrast was over het enthousiasme van de ruim zeventig deelnemers aan de officiële aftrap. “Er zijn hier mooie evenementen, er is een breed aanbod van sport en er zijn veel gedreven verenigingen. Ook de scholen en andere sportaanbieders lieten diverse zaken zien om trots op te zijn.”

Er kwamen echter ook genoeg punten aan bod waarover men zich zorgen maakt of waarin verbetering een wens is. Nynke den Heijer van Let’s Move: “Thema’s als voldoende vrijwilligers, ondersteuning van de besturen, betere samenwerking tussen de verschillende organisaties en een aanbod voor minder draagkrachtigen. Het is maar een greep uit de suggesties.”

Het Sport én Beweeg Akkoord in Súdwest-Fryslân krijgt nu een vervolg met thematische bijeenkomsten door de gehele gemeente. Data en locaties volgen. “Praat en denk mee voor de juiste inzet”, zegt Kasel.

Wie wil meedoen kan zich melden via e-mail op sport@sudwestfryslan.nl. Meer informatie over het Nationaal Sportakkoord op allesoversport.nl/sportakkoord/.

De gemeente Súdwest-Fryslân herdenkt eind januari de slachtoffers van de Holocaust met een tijdelijk lichtmonument in Bolsward en Sneek. Op zaterdag 25 januari staat Levenslicht van kunstenaar Daan Roosegaarde naast de Martinikerk in Bolsward. Bezoekers van de Holocaustherdenking in de kerk leggen vanaf 19.30 uur samen met leerlingen van het Marne College de steentjes neer die samen het monument vormen. De muzikale herdenking begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

Maandag 27 en dinsdag 28 januari is het lichtmonument te zien in de voormalige bibliotheekruimte aan Marktplein 1 in Bolsward. Daarna verhuist het naar het Súdwesthûs in Sneek, waar het van 29 januari tot en met 2 februari tijdens openingstijden te zien in. In de avonduren is het monument verlicht en vanaf de straatkant goed te zien.

Roosegaarde heeft het monument gemaakt in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen. Dit is gelijk aan het aantal Holocaustslachtoffers uit Nederland. De stenen zijn verspreid over meer dan 170 gemeenten. Met het monument wil het Nationaal Comité 4 en 5 mei het bewustzijn vergroten dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden. En dat de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren.

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Overal in het land worden daarom herdenkingen en vieringen georganiseerd.

Inwoners van Súdwest-Fryslân krijgen een belangrijke stem bij het bepalen van de bijdrage van de gemeente aan de energietransitie in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). Voor het bevragen van de inwoners huurt de gemeente de onafhankelijke specialisten in van het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).

Het NPBO heeft specifiek voor de energietransitie een methode ontwikkeld om burgers nadrukkelijk te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Dat Súdwest-Fryslân kiest voor deze NPBO-methode is geen toeval. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt Erik Faber, wethouder duurzaamheid.

Hij doelt op de maatschappelijke onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. “Met de wensen van de inwoners is toen nauwelijks of geen rekening gehouden.” Ook de gemeente kon weinig uitrichten tegen beide windparken.

Voor de bijdrage aan de RES kiest Súdwest-Fryslân met de NPBO-methode voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij willen eerst weten hoe onze inwoners de energietransitie willen vormgeven”, zegt Faber. “Maar het moet niet alleen blijven bij de vraag hoe. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de RES te realiseren.”

De RES Fryslân is een manier om samen met provincie, Wetterskip Fryslân en de andere Friese gemeenten te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit en de energietransitie in de gebouwde omgeving. Dit als vervolg op het Klimaatakkoord dat door de regering in Den Haag is vastgesteld en waarin afspraken staan over de ontwikkeling van duurzame energie in de decennia tot 2050.

Hoewel de inwoners dankzij de werkwijze van de NPBO veel ruimte krijgen om ideeën te uiten, zijn er wel grenzen. Faber: “De NPBO noemt dit ‘het afbakenen van het speelveld’. Eerst moet worden onderzocht met welke bestuurlijke en politieke beperkingen er rekening gehouden moet worden. Want het heeft geen zin om met plannen te bedenken waarvan al vaststaat dat de gemeenteraad ze niet wil.”

Als ‘het speelveld’ eenmaal is bepaald, kunnen de inwoners los. De inspanningen moeten leiden tot een advies, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Faber: “Want de raad heeft ook hier het laatste woord. Zoals met alle belangrijke zaken in de gemeente.” De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt.

Wie geïnteresseerd is in het onderwerp, de NPBO-methode of een bijdrage wil leveren aan het onderzoek kan zich melden op het mailadres RES@sudwestfryslan.nl. Meer informatie over de RES op www.npres.nl.

Súdwest-Fryslân steekt dit jaar extra energie in het vergroenen van de leefomgeving. Zo krijgt de succesvolle actie ‘Steenbreek’ een vervolg.

Met de slogan ‘Tegel eruit, plant erin’ wil de gemeente inwoners dit jaar opnieuw stimuleren de eigen voortuin te vergroenen. Wie geen voortuin heeft, kan zich bij de gemeente aanmelden voor een geveltuin.

Vorig jaar legde de gemeente 60 geveltuinen aan, in Bolsward, Gauw, Hindeloopen, IJlst, Makkum, Nijland, Sneek, Workum en Woudsend. Dit jaar wil de gemeente het aantal uitbreiden naar 150.

“Wij doen als gemeente al veel om de openbare ruimte groen te houden”, zegt wethouder Erik Faber. “Maar zonder de hulp van onze inwoners kunnen we niet. Want ongeveer 40 procent van het stedelijk gebied is van inwoners.”

Op zaterdag 4 april organiseert de gemeente een steenbreekdag. Verder organiseert ze – samen met Groei & Bloei Sneek en Accolade – ook dit jaar de verkiezing van de meest vergroende voortuinen en mooiste geveltuinen in de gemeente.

Aanmelden voor de aanleg van een geveltuin kan op www.sudwestfryslan.nl/steenbreek.

In Sneek is begonnen met de restauratie van de monumentale kademuur van de Looxmagracht. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft voor de omvangrijke klus ruim 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Het streven is dat het werk voor de zomervakantie (halverwege juli) klaar is.

De gemetselde kademuur, een Rijksmonument, is al een tijdje toe aan een grote renovatie. De gemeente begon de voorbereidingen al in november 2018, in samenwerking met de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Na een onderwateronderzoek bleek de onderhoudsstaat van de kade slechter dan gedacht. Om mogelijk verdere verzakkingen te voorkomen, mag er sindsdien niet meer geparkeerd worden langs de kade.

In de loop van vorig jaar werden de kosten van de klus geraamd op ruim 1,5 miljoen euro. De gemeente had dit geld echter niet eerder beschikbaar dan in 2020. “Dat was bekend, maar we hebben niet stil gezeten”, zegt wethouder Mark de Man. “De meeste voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan, waardoor de aannemer nu meteen aan de slag kan. De restauratie is een mooie bijdrage aan de verdere verfraaiing van de Sneker binnenstad.”

Afgelopen najaar werd de Waterpoortsgracht al heringericht, in het kader van het ‘Groene Kade project’. Dit betreft het realiseren van een aaneengesloten groenzone langs de Sneker grachten waarlangs gewandeld kan worden.

Inmiddels zijn langs de Looxmagracht twaalf lindes gekapt. Daarvoor komen even veel lindes terug, maar dan van verschillende soorten om de biodiversiteit te bevorderen. Vier gezonde bomen blijven staan.

Tegelijk met de restauratie van de kademuur (over een afstand van 180 meter) wordt ook een deel van de weg aangepakt. Het werk wordt uitgevoerd door Oosterhof Holman uit Harlingen.

Als resultaat van de gesprekken die afgelopen weken gevoerd zijn met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân zal D66 aansluiten bij de huidige coalitie van CDA, VVD en GroenLinks. Mevrouw Mirjam Bakker (Sneek) wordt namens D66 voorgedragen als nieuwe wethouder in het college van burgemeester en wethouders.

Mevrouw Bakker is op dit moment bestuursadviseur bij Wetterskip Fryslân. In de vorige bestuursperiode maakte ze ook deel uit van het college. Bakker zal gezien haar ervaring en competenties goed kunnen aansluiten bij het huidige college. Ze is een teamplayer, heeft veel bestuurservaring en beschikt over een provinciaal netwerk. De coalitie is verheugd dat D66, met mevrouw Bakker, de coalitie wil komen versterken.

Gesprekken
De fractievoorzitters van CDA, VVD en GroenLinks hebben gesproken met alle partijen in de gemeenteraad. D66 en de FNP bleven over voor vervolggesprekken. De FNP heeft zich na die gesprekken om inhoudelijke redenen teruggetrokken.

Vervolg
Het hoofdlijnenakkoord van deze bestuursperiode wordt ongewijzigd voortgezet. De portefeuilleverdeling wordt nog nader uitgewerkt. De datum van benoeming moet nog worden vastgesteld. De verwachting is dat dit in februari plaatsvindt.

Op last van burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân is met ingang van 8 januari een woning aan de Mansel in Sneek voor de duur van drie maanden gesloten.

Uit politieonderzoek is gebleken dat de bewoner handelde in harddrugs. Tijdens een inval werd een handelshoeveelheid van 18 gram cocaïne in de woning aangetroffen evenals aan drugshandel te relateren goederen (zoals verpakkingsmaterialen en een weegschaal met poederresten). Ook werd tijdens hetzelfde onderzoek in de personenauto van de bewoner 50,5 gram harddrugs aangetroffen die ook voor de handel bestemd was.

Omdat er sprake is van handel en aanwezigheid van een handelshoeveelheid harddrugs heeft de burgemeester op basis van het Damoclesbeleid Artikel 13b Opiumwet besloten het pand voor de duur van drie maanden te sluiten. De sluiting van drugspanden moet drugscriminaliteit tegengaan, en verstoring van de openbare orde en aantasting van het woon- en leefklimaat voorkomen.

December 2019

Súdwest-Fryslân ziet in Bolsward potentie in de ontwikkeling van een restwarmtenet. Dit warmtenet zou woningen kunnen verwarmen als alternatief voor aardgas.

De gemeente wil in het eerste kwartaal van 2020 een haalbaarheidsstudie laten doen. Aan de noordwestkant van de stad zijn vier bedrijven gevestigd waarvan de gemeente weet dat deze restwarmte hebben. Het gaat om Rentex Floron, Hochwald Foods Nederland, UCC Coffee Benelux en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Met de vier bedrijven is al contact gelegd.

De studie moet duidelijk maken of deze bedrijven voldoende restwarmte produceren om een warmtenet te voeden. Mogelijk zijn er nog meer bedrijven die kunnen aansluiten waarvan nu nog onbekend is of zij restwarmte produceren.
“De resultaten van de studie willen we ook gebruiken voor onze Transitie Visie Warmte”, zegt wethouder Erik Faber van ‘duurzaamheid’. “In deze visie, die uiterlijk eind 2021 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld, geven we aan welke wijken voor 2030 aan de beurt zijn om aardgasvrij te worden gemaakt.”

Súdwest-Fryslân ontvangt 540.000 euro van het ministerie van binnenlandse zaken in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik. De gemeente moet het geld besteden om eigen woningbezitters te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen.

“Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, het plaatsen van ledlampen of het zogeheten waterzijdig inregelen van de cv-installatie”, zegt wethouder Erik Faber van ‘duurzaamheid’.

Dankzij de regeling hoopt hij enkele duizenden huiseigenaren te kunnen aanzetten tot energiebesparende maatregelen. “We hebben met elkaar een gezamenlijke opdracht het energieverbruik te verminderen”, zegt Faber. “Deze subsidie is een stap in de richting naar verdere verduurzaming.”

De gemeente wil met de regeling aansluiten bij activiteiten die al eerder in gang werden gezet, bijvoorbeeld in samenwerking met de energiecoöperaties en geregistreerde VVE’s (verenigingen van eigenaren). Om inwoners over de regeling te informeren worden in het eerste kwartaal van 2020 bijeenkomsten gehouden, met adviezen over hoe je daken, vloeren, ramen of gevels kunt isoleren. Dan wordt ook duidelijk hoe huiseigenaren de subsidie kunnen aanvragen.

Súdwest-Fryslân boekt uitstekende resultaten met snelle hulp aan kinderen en jongeren met psychische klachten en stoornissen. De proef met zogeheten praktijkondersteuners GGZ-jeugd krijgt dan ook een vervolg.

Sinds 1 oktober 2018 werken zes praktijkondersteuners GGZ-jeugd bij vijftien huisartsenpraktijken in de gemeente. In de proefperiode konden jeugdige patiënten al binnen twee weken met hun probleem terecht bij een van de praktijkondersteuners. Twee op de drie kinderen konden al met een paar gesprekken worden geholpen.

Zonder wachtlijsten

“Door deze gezamenlijke aanpak worden de jongeren zo veel mogelijk vroegtijdig, in de eigen omgeving, en zonder wachtlijsten geholpen”, zegt wethouder Mark de Man. “Zo voorkomen we dat ze onnodig worden doorverwezen naar de zwaardere, specialistische jeugdhulp.”

Hij is opgetogen over de goede samenwerking met de huisartsen en De Friesland zorgverzekeraar. “Het voegt echt iets toe aan het bestaande zorgaanbod”, zegt De Man. “Als blijkt dat gespecialiseerde hulp wel nodig is, dan verwijst de praktijkondersteuner uiteraard door naar passende zorg.”

Verdriet, angsten, stress

Jongeren lopen soms vast, hebben angsten of kampen met stress. Ze hebben verdriet over een scheiding, de dood van een familielid of een gebeurtenis op school of in hun vriendenkring. Of ze zitten niet goed in hun vel, bijvoorbeeld doordat het thuis of op school niet lekker loopt.

Laagdrempeliger

Hiervoor kunnen ze terecht bij een praktijkondersteuner in de eigen buurt. Het is voor kinderen en ouders laagdrempeliger om eens te praten met een praktijkondersteuner in de eigen vertrouwde huisartsenpraktijk, dan een afspraak te maken met een psycholoog. Het is de huisarts die naar een praktijkondersteuner doorverwijst.

Kinderen en jongeren zijn zeer tevreden over de ondersteuning die zij op deze manier kregen. Ze geven aan dat het erg fijn is dat de praktijkondersteuner een luisterend oor bood, echt oog voor hen heeft en samen met hen kijkt naar mogelijke oplossingen.

Uitbreiding

Aan de pilot deden 28 huisartsen mee van huisartsenpraktijken in Boazum, Bolsward, Heeg, IJlst, Koudum, Sibrandabuorren, Sneek, Warns en Workum. Vanwege de positieve resultaten wil Súdwest-Fryslân door met de inzet van de praktijkondersteuner en deze uitbreiden naar alle huisartsenpraktijken in de gemeente.

Vandaag heeft wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân de officiële erkenning ‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ ontvangen uit handen van Martijn Tillema van de Stichting Werk & Mantelzorg. Hiermee laat de gemeente zien dat ze het voor werknemers mogelijk maakt om werk en mantelzorg te combineren.

Wij werken mantelzorgvriendelijk

Súdwest-Fryslân vindt het belangrijk dat haar medewerkers werk en privé goed kunnen combineren. Dat is ook hard nodig: één op de vier werknemers is mantelzorger en zorgt langdurig en intensief voor een hulpbehoevende in zijn of haar omgeving.

Aanpassen werktijden

“Wij kunnen niet zonder deze mantelzorgers, ze zijn erg belangrijk in onze samenleving”, zegt wethouder Erik Faber. “Begrip van werkgever en collega’s maakt een groot verschil voor een mantelzorger. Als werkgever kijken wij samen met de werknemer naar mogelijkheden om werk en zorg te combineren, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de werktijden.”

Goede voorbeeld

Faber rekent erop dat er meer werkgevers zijn die het goede voorbeeld van de gemeente volgen als mantelzorgvriendelijke werkgever. “Een werkgever die hierbij helpt, levert vaak gemotiveerde en betrokken werknemers op”, zegt hij. “Werknemers raken minder vaak overbelast en daardoor is kans op ziekte ook minder groot.”

Erkenning

Stichting Werk & Mantelzorg heeft de erkenning in het leven geroepen zodat een werkgever erkend wordt goed bezig te zijn met het thema mantelzorg. Als werkgever laat je ook zien dat het mantelzorgers een werkplek biedt waar mantelzorg bespreekbaar is.

Met de definitieve aanwijzing van de Pingjumer Gulden Halsband, het oude dijkenstelsel dat grotendeels is aangelegd in de tiende eeuw, krijgt Súdwest-Fryslân er in een keer dertien gemeentelijke monumenten bij.

De meer dan duizend jaar oude ringdijk om Pingjum is vermoedelijk een van de oudste dijken van Nederland. In 1825 keerde de dijk het zeewater voor de laatste keer, toen een groot deel van Fryslân overstroomd raakte. Daarna werden de zeedijken verbeterd. Eind negentiende eeuw verloor ook de Pingjumer Gulden Halsband definitief zijn functie.

Er zijn daarna delen afgegraven, maar het grootste deel is nog goed zichtbaar in het landschap. Bewoners van het gebied zetten zich al sinds 2006 in voor het behoud en ontwikkeling van de Halsband. “Uit het cultuurhistorische onderzoek is gebleken dat de dijk zeer waardevol is en een hoge cultuurhistorische waarde heeft”, zegt wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslân. “De monumentencommissie heeft deze conclusie overgenomen.”

Naast cultuurhistorische betekenis heeft de voormalige waterkering nu ook een recreatieve functie. Zo is de dijk opgenomen in een gemarkeerde wandelroute, die de wandelaars langs Arum, het strand bij Zurich en door Witmarsum voert.

Dat het niet één monument is geworden, maar dertien, komt doordat de overgebleven delen geen aaneensluitend geheel vormen. De regels schrijven voor dat de gemeente voor elk deel een afzonderlijk aanwijzingsbesluit moet nemen.

Op vrijdag 24 januari 2020 vindt de eerste Kinderconferentie plaats in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dan gaan zo’n zestig leerlingen uit groepen 7 en 8 uit de hele gemeente aan de slag met verschillende thema’s die voor hen belangrijk zijn. Zijn er genoeg speelvoorzieningen, voelen kinderen zich veilig in hun straat of zijn ze genoeg op de hoogte van wat de gemeente voor hen kan betekenen? 

De thema’s zijn samen te vatten in ‘Cultuur, sport & vrije tijd’, ‘Voorlichting’, ‘Lekker in je vel’ en ‘Meedenken & meedoen’. Deze thema’s zijn voortgekomen uit een zogeheten Kindermonitor. Deze monitor bestond uit een vragenlijst die na de zomer is ingevuld door ruim vijfhonderd basisschoolleerlingen uit de dorpen en steden van Súdwest-Fryslân. Op basis van de antwoorden zijn de onderwerpen die volgens de kinderen meer aandacht verdienen in kaart gebracht.

Tijdens de Kinderconferentie (in de raadszaal van het Bestjoershûs in Sneek) gaan de gemeente en de kinderen verder over deze onderwerpen in gesprek. In de vorm van workshops onderzoeken de kinderen – met hulp van medewerkers van de gemeente – wat op het betreffende thema allemaal is geregeld in Súdwest-Fryslân. Daarbij kijken ze kritisch naar wat zij daarvan vinden. Aan het einde van de dag presenteren ze hun conclusies en adviezen aan wethouders, raadsleden, ambtenaren en andere betrokkenen. De ideeën en uitkomsten vormen een belangrijke bijdrage voor de gemeentelijke agenda.

Wethouder Mark de Man is benieuwd naar de uitkomsten van de Kinderconferentie. “Deze kinderconferentie is heel belangrijk voor onze gemeente. Meepraten over de eigen leefomgeving, onderwijs en/of toekomst begint al van jongs af aan”, zegt hij. “Met een Kinderconferentie brengen we dat graag tot uiting door kinderen van tien tot dertien jaar het woord te geven en ze ons te laten adviseren over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Doen we voor deze leeftijdscategorie nog wel het juiste? Zo nee, hoe sluiten we dan het beste bij hen aan? Daarover gaan we op 24 januari graag met hen in gesprek. Maar ook na de Kinderconferentie willen we kinderen een stem blijven geven.”

De Kinderconferentie wordt georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân, in samenwerking met Stichting de Kleine Ambassade uit Schiedam.

Burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân reikt op 12 december 2019 tijdens twee bijeenkomsten in de brandweerkazerne van Bolsward, een groot aantal Koninklijke onderscheidingen uit aan vrijwillig brandweerpersoneel. Het gaat in totaal om onderscheidingen voor 26 personen, van wie er op genoemde dag 25 worden gedecoreerd. De 26ste onderscheiding wordt op een later tijdstip uitgereikt.

Aanvang bijeenkomst:
1e sessie om 10.30 uur (14 personen), 2e sessie om 14.00 uur (11 personen).
Locatie uitreiking: brandweerkazerne Bolsward, Hichtumerwerg 17-19, 8701 PG Bolsward.

Vrijwilligers die zich twintig jaar of langer voor de brandweer hebben ingezet, kunnen tot 1-1-2020 in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Onderstaande vrijwilligers zijn bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sessie 1:

 • De heer Marc de Boer, Makkum.
  Geboortedatum 24 januari 1975, sinds 1997 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Edwin Thomas Herman (Edwin) Bouwmeester, Bolsward.
  Geboortedatum 11 oktober 1971, sinds 1994 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • Mevrouw Metje van Dijk-van der Zwaag, Sneek.
  Geboortedatum 6 augustus 1969, sinds 1994 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Boudewijn Dijkstra, Heeg.
  Geboortedatum 29 december 1967, sinds 1995 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Jurjen Faber, Koudum.
  Geboortedatum 2 augustus 1971, sinds 1997 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Gooitzen Sake (Gooitzen) Heemstra, Sneek.
  Geboortedatum 20 juli 1964, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Tonnis Hendrik (Ton) Koning, Bolsward.
  Geboortedatum 15 maart 1964, sinds 1994 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Leendert van der Kooi (Leen), Sneek.
  Geboortedatum 4 februari 1970, sinds 1998 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Gijsbert IJsbrand (Gijsbert) van Malsen, Heeg.
  Geboortedatum 27 juni 1966, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Pieter Roelof (Pieter) Osinga, Sneek.
  Geboortedatum 16 november 1968, sinds 1998 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Hans Ringnalda, Heeg.
  Geboortedatum 29 mei 1963, sinds 1997 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Pier Santema, Makkum.
  Geboortedatum 27 augustus 1969, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Hendrik Johannes Woudstra, Bolsward.
  Geboortedatum 2 mei 1969, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • Mevrouw Feikje Zwerver-van der Meer, Koudum;
  Geboortedatum 9 december 1971, sinds 1997 actief bij de vrijwillige brandweer.

Sessie 2:

 • De heer Hendrik Rinnert (Henk) Anema, Witmarsum.
  Geboortedatum 3 augustus 1967, sinds 1996 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Jan Dijkstra, Wommels.
  Geboortedatum 29 april 1967, sinds 1994 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Theunis (Theun) Gaastra, Wommels.
  Geboortedatum 14 september 1969, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Anne de Jager, Workum.
  Geboortedatum 11 december 1969, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Lourens Koster, Pingjum.
  Geboortedatum 1 juni 1969, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Emiel Luten, Workum.
  Geboortedatum 20 oktober 1969, sinds 1998 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Pieter Jelle (Pieter) Sieperda, Wommels.
  Geboortedatum 10 februari 1972, sinds 1996 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Eize Speerstra, Workum.
  Geboortedatum 3 december 1970, sinds 1997 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Alex van der Vegt, Woudsend.
  Geboortedatum 8 juli 1963, sinds 1995 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Foppe van der Velde, Witmarsum.
  Geboortedatum 28 januari 1966, sinds 1996 actief bij de vrijwillige brandweer;
 • De heer Jacob Watze (Jacob) van der Wal, Indijk.
  Geboortedatum 19 september 1974, sinds 1998 actief bij de vrijwillige brandweer.

Uitreiking op een andere dag:

 • De heer Wilfred Antonio (Wilfred) Atsma , Ypecolsga.
  Geboortedatum 6 juli 1977, sinds 1999 actief bij de vrijwillige brandweer.

     Koninklijke onderscheidingen Brandweer