Persberichten

Wat is er verzonden naar de media? Hieronder vind je een overzicht.

Vragen kun je stellen via:

Augustus 2022

De 85ste Sneekweek zit er weer op. De Sneekweek met het grootste zeilevenement op Europese binnenwateren was een groot succes, laten KWS, Stichting Sneekweek en de gemeente Súdwest-Fryslân weten. Een uitgebreide evaluatie volgt nog, maar tevredenheid overheerst.

‘Wat een geweldige positieve energie heeft deze Sneekweek aan de stad gegeven. Met elkaar: ondernemers, vrijwilligers, hulpdiensten en gemeente hebben we gastvrijheid getoond aan onze eigen inwoners en de vele bezoekers die de stad de afgelopen week hebben bezocht. Daar zijn we enorm grutsk op! De Sneekweek heeft weer gezorgd voor ontmoeting en verbinding. Als vanouds een sportief spektakel met een feestelijke sfeer. Prachtig!”, aldus Michel Rietman, wethouder Gastvrijheidseconomie.

Watersport centraal tijdens Sneekweek

Het zeilevenement op het water kon niet beter volgens Karst Doevendans, voorzitter van de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS): “Prachtige zeilwedstijden onder wisselende weersomstandigheden en  een sfeervolle ambiance op het Starteiland”. De watersport op het water gecombineerd met de gezelligheid en ontspanning op onder andere het Starteiland bleek ook tijdens de 85ste editie van de Sneekweek weer een gouden combinatie.

Stichting Sneekweek

Dit jaar was tevens de eerste Sneekweek waarin de contouren van de nieuwe Stichting Sneekweek zichtbaar werden tijdens het evenement. Voorzitter Marc Visch over zijn bevindingen: “Het was een prachtige Sneekweek. Als stichting hebben we met heel veel mensen gesproken en een goed kijkje in de keuken gekregen. Er zijn heel veel goede ideeën om de Sneekweek nog meer verbinding te maken tussen het zeilevenement en andere activiteiten voor zowel de Sneker bevolking als ook andere bezoekers. De betrokkenheid is echt heel groot. Daar kan de stichting Sneekweek de komende tijd mee aan de slag.”

Volgend jaar zal het aandeel van Stichting Sneekweek in de organisatie groter zijn met als doel de 86ste Sneekweek nóg gezelliger, mooier en (water)sportiever te maken.

Juli 2022

Inwoners geven gemiddeld een 7,8 voor de ondersteuning die ze hebben gekregen in het afgelopen jaar. Dit blijkt uit het Cliëntervaringsonderzoek dat in maart is uitgevoerd door ZorgfocuZ. Dit onderzoeks- en adviesbureau zet elk jaar op een rij in hoeverre de ondersteuning  aansluit bij de wensen van inwoners. Het onderzoek is uitgevoerd onder inwoners die in 2021 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning.

Inwoners vinden over het algemeen de ondersteuning die ze kregen goed. Ook zijn ze tevreden met het bereikte resultaat van de ondersteuning. 88% geeft aan zich beter te kunnen redden en zich beter te voelen door de gekregen ondersteuning. Inwoners zijn in vergelijking tot het jaar daarvoor ook meer tevreden over het ondersteuningsplan.

Marianne Poelman, Wethouder Sociaal Domein in Súdwest-Fryslân: “Met dit onderzoek kunnen we de klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening van de gemeente meten en waar nodig verbeteren.  We willen een gemeente die naast de inwoner staat en toegankelijk is. Geen onbegrijpelijke brieven maar hulp en maatwerk. Tichtby.”

Verbeterpunten

Naast vooral positieve ervaringen, komen uit het onderzoek ook verbeterpunten naar voren. In vergelijking met vorig jaar is men iets minder tevreden over de snelheid van het contact met het gebiedsteam. Ook zijn mensen nog niet altijd op de hoogte van de onafhankelijk cliëntenondersteuners (OCO) van MEE Noord. De OCO geeft onafhankelijk advies over zorg, inkomen en jeugd. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

Er zijn in totaal 4000 inwoners aangeschreven, waarvan 810 inwoners de vragenlijst hebben ingevuld. Dat is een respons van 20%. Dit is iets lager dan het jaar daarvoor. Toen was de respons 22%.

Andere aanpak voor 2022

Vanaf dit jaar zal ZorgfocuZ drie keer per jaar een korte vragenlijst sturen aan inwoners die in de periode daar voor een ondersteuningsaanvraag hebben gedaan. Naar aanleiding van die resultaten vinden er telefonische interviews plaats. Met deze aanpak willen we de respons verhogen en de huidige resultaten aanvullen met meer kwalitatieve inzichten. De Wmo adviesraad heeft hier vorig jaar een advies over uitgebracht.

De Sneker wijk Het Eiland is een stap verder richting aardgasvrij tegen de laagste maatschappelijke kosten. Gemeente Súdwest-Fryslân start met het aanbestedingstraject voor de aanleg van een warmtenet op Het Eiland. Vanaf 2019 trekken de gemeente en de woningbouwcorporaties Elkien en Accolade samen op met plannen om de gehele wijk aardgasvrij te maken. Uit onderzoek blijkt dat een warmtenet met water uit de omliggende vaarten betaalbaar en haalbaar is.

Voor 2030 wil gemeente Súdwest-Fryslân ongeveer 8000 woningen aardgasvrij maken. Dat staat in de Transitievisie Warmte, die onderdeel uitmaakt van het landelijk Klimaatakkoord. Wethouder Henk de Boer: ‘Tegearre mei Elkien en Accolade stopje wy in soad enerzjy yn dit projekt. Op Het Eiland steane sa ’n 900 wenningen. It is foar ús tige wichtich dat it foar alle bewenners betelber is en bliuwt. Dit is in prachtige stap rjochting ús klimaatdoelen.’

Wetterwaarmte in de buurt

Het idee is om warmte uit het omliggende water te gebruiken. De warmte wordt in de zomer ‘geoogst’ en opgeslagen in de bodem. In de winter wordt de warmte weer opgehaald uit de bodem en stroomt via een warmtenet, een stelsel van buizen, naar de woningen. Begin 2023 neemt het college van B&W een besluit over de aanbesteding van het warmtenet op Het Eiland. In 2024 moet de schop de grond in.

Steun voor lokale initiatieven

De gemeente ondersteunt ook initiatieven van inwoners om van het aardgas af te gaan, zoals bij Warm Heeg en Stogef in Bolsward. ‘Nije inisjativen binne altyd wolkom’, volgens de Boer. ‘Wy wurkje graach tegearre mei ús ynwenners oan de enerzjytransysje.’   

In september kan de aannemer starten met de nieuwbouw van basisschool De Oanrin. Het college en de gemeenteraad van gemeente Súdwest-Fryslân stemden in met een extra investering om de gestegen bouwkosten te dekken.

De Oanrin is nu nog gehuisvest in de schoolgebouwen van voorheen De Hoekstien en De Opslach, die in 2017 fuseerden. In het nieuwe schoolgebouw, dat gepland is aan de Sytzamaweg, krijgt ook de kinderopvang een plek. Wethouder Petra van den Akker: “De nieuwbouw van de ontmoetingsschool gaat tevens ruimte bieden aan het verenigingsleven in het dorp. Zo heeft het muziekkorps straks een mooie oefenruimte en kan dorpsbelang Arum het gebouw gebruiken als dorpshuis.” 

Om de school nu te kunnen bouwen is er een aanvullend krediet toegekend. “In 2017, toen de eerste plannen er lagen voor de nieuwbouw, zag de wereld er anders uit dan nu. Een krappe arbeidsmarkt, hoge energieprijzen en de huidige situatie in Oekraïne, zijn van invloed op de beschikbaarheid van mens en middelen. Dat drijft de prijzen omhoog. Door de extra investering kan de planvorming nu overgaan naar realisatie. Als alles volgens planning verloopt, kunnen de kinderen vanaf januari 2024 naar school in het nieuwe gebouw”, zegt Petra van den Akker.

Dorpsbelang Arum, de kerk PKN Arum, Kinderopvang Kids First en een subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen dragen ook bij aan de realisatie van de nieuwbouw.

Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren willen ook de komende jaren samen zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijventerreinen. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de eerder gemaakte afspraken tussen beide gemeenten in 2017. De nieuwe plannen worden binnenkort voorgelegd aan de provincie Fryslân.

Bauke Dam, wethouder in Súdwest-Fryslân, is tevreden met het nieuwe plan: “We hebben veel ambitieuze ondernemers in onze gemeente. Daar ben ik grutsk op! Daarnaast willen we ook ondernemers van buiten de gemeente aantrekken. Daarom creëren we graag ruimte, zodat zij zich kunnen vestigen, kunnen groeien en blijven innoveren in onze mooie gemeente. Daar heeft de hele regio profijt van.”

Tegelijkertijd is de wethouder zich ervan bewust dat er meer aspecten meespelen bij de realisatie van bedrijventerreinen: “Met de huidige discussie rondom stikstof en de moeilijke situatie voor onze boeren – ook ondernemers – is niet zomaar gezegd dat we ergens een bedrijventerrein bouwen. We zoeken telkens naar de balans tussen ruimtelijke kwaliteit, natuurbelang, welvaart en woongenot,” benadrukt Dam.

De afgelopen jaren sloot het aanbod steeds minder aan op de vraag. Dat is ook de reden van de totstandkoming van Hemmen III in Sneek. Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen blijft de gemeente Súdwest-Fryslân in gesprek met lokale ondernemers, ondernemersverenigingen en inwoners.

Gezamenlijke brief naar Gedeputeerde Staten

De twee gemeenten sturen binnenkort gezamenlijk een brief naar de provincie Fryslân met het verzoek in te stemmen met de plannen.

De gemeente Súdwest-Fryslân stemt in met de eerste ontwerpplannen voor 6 nieuwe waterwoningen in de wijk Houkepoort in Sneek. Bij het opstellen van het plan werd de omgeving al in een vroeg stadium betrokken. De waterwoningen komen op de plek waar aanvankelijk plannen waren voor een woontoren.

Wethouder Michel Rietman is content met het plan voor de waterwoningen: “Met creatieve woonvormen bieden we ruimte voor specifieke doelgroepen. Deze waterwoningen zijn daar een mooi voorbeeld van. Bovendien zorgen deze woningen voor doorstroom, waardoor ook voor andere doelgroepen weer woningen beschikbaar komen.”

Afstemming met de omgeving

Inwoners uit de directe omgeving hebben meegedacht met de ontwikkeling van het bouwvlak. Dit leidde tot enkele uitgangspunten voor de stedenbouwkundige opzet. Er komen bijvoorbeeld geen terrassen aan het water bij de woningen. In plaats daarvan wordt de buitenruimte op het dak gecreëerd.

Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan waar het college mee instemde, ligt vanaf 12 augustus 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen bij de gemeente.

Het college van Súdwest-Fryslân heeft besloten de sloopvergunning voor het Jelleshuis in Woudsend te herroepen. Eerder werd de sloopvergunning voor de knechtenwoningen aan zeilschool het Molenhuis verleent, maar door de monumentale benoeming van het pand moet deze vergunning worden ingetrokken.

Wethouder Bauke Dam: “Het herroepen van de sloopvergunning heeft natuurlijk gevolgen voor de plannen van de eigenaar van de zeilschool. Op dit moment zijn we in gesprek met de eigenaar over bouwplannen naast de knechtenwoningen.”

Monumentenstatus verandert situatie

De knechtenwoningen zijn onderdeel van de zeilschool. Vanwege de staat van de woningen had de eigenaar plannen om op de plek van het Jelleshuis een nieuw pand te bouwen. Nadat de vergunning voor de sloop werd verleend , kwamen verschillende bezwaren bij de gemeente binnen.

Op basis van die bezwaren moest de sloopvergunning geheel opnieuw worden getoetst. In die bezwaarperiode kregen de knechtenwoningen ook de gemeentelijke monumentenstatus. Deze nieuwe status maakt onderdeel uit van de nieuwe toetsing en heeft geresulteerd in het herroepen van de vergunning.

Vanaf vandaag draaien de twee bruggen aan de Zwette zes weken lang van donderdag t/m zondag tussen 9.00 en 20.00 uur. Zondag 21 augustus is de laatste dag. Het gaat om de Zwettebrug (Kapelstraat-Jachthavenstraat) en de Laatste Stuiverbrug (Looxmagracht-2e Oosterkade). Door deze bruggen te bedienen ontstaat er een rechtstreekse verbinding van de Zwette met de Prins Hendrikkade en de Houkesloot.

Sloepen en motorboten met een doorvaarthoogte tot anderhalve meter kunnen gebruik maken van de bruggen, die op afroep worden bediend door brugwachters van AB Vakwerk. Vanmorgen om 10.00 uur lagen er al bootjes klaar voor de allereerste brugopening van het seizoen, die werd gedraaid door wethouder Bauke Dam: “Na het succes van vorig jaar ben ik blij dat we het initiatief van Waterstad Sneek ook dit jaar een vervolg kunnen geven. De insteek van Stichting Waterstad Sneek en de gemeente Súdwest-Fryslân is om de grachten van Sneek nog beter bevaarbaar te maken, en daarmee de stad beter bereikbaar voor de watersporter. We gaan voor een mooie zomer met veel watersportplezier.”

Afgelopen jaar zijn de ervaringen van het vaarpubliek, de bewoners van de stad en de bedieners van de bruggen in kaart gebracht. De uitkomsten van de enquête waren overwegend positief.

De tijdelijke vaarroutes zijn te vinden op de website van WaterstadSneek.

Het college van Súdwest-Fryslân stelt 84.000 euro voorbereidingskrediet beschikbaar voor de woningbouwontwikkeling in Folsgare. Daarmee blaast het college, mede op verzoek van de inwoners van het dorp, nieuw leven in de ontwikkeling van het uitbreidingsplan waarvan in 2007 al de eerste fase werd uitgevoerd. 

“Het doel is om de komende vier jaar minimaal 1.000 woningen te realiseren. Daarbij gaat wat ons betreft ook geen kern op slot. Ik ben dan ook blij dat we het plan in Folsgare nieuw leven in kunnen blazen. Daarbij kijken we uiteraard naar de actuele wensen van dorpsbewoners en behoeften in de markt”, vertelt Michel Rietman, wethouder Wonen.

Crisisjaren hebben plan jarenlang stilgelegd

Het uitbreidingsplan aan de Wallemadyk in Folsgare kent een lange geschiedenis. In 2007 werd de eerste fase ontwikkeld. Vervolgens kwam de planvorming tijdens de crisisjaren tot stilstand. Mede op verzoek van de inwoners van Folsgare én de algemene vraagdruk naar woningbouw is het plan opnieuw op de agenda geplaatst.

Invulling plannen middels actief participatieproces

Het oorspronkelijke plan uit 2007 laat zien dat er ruimte is voor 22 woningen. Daarvan zijn in de eerste fase reeds 8 gebouwd. De invulling van de resterende bouwkavels staat nog niet vast. Met een actief participatieproces zal de invulling hiervan met de dorpsbewoners worden vormgegeven. Daarbij kijkt de gemeente nadrukkelijk naar de behoefte aan betaalbare woningen voor starters en senioren.

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met de start van de voorbereidingsfase.

De volgende stap is het komen tot een woonprogramma welke vertaald zal worden in een stedenbouwkundig plan. Indien de haalbaarheid van het plan positief is volgt besluitvorming over de realisatie van de woningbouw. Met dit initiatief kan het uitbreidingsplan Folsgare worden afgerond.

De voormalige gemeente Sneek is tijdens de Tweede Wereldoorlog niet actief betrokken geweest bij de onteigening van Joods Vastgoed. Ook speelde de gemeente na 1945 geen actieve rol bij het rechtsherstel van dit vastgoed. Verder is er geen bewijs gevonden dat de gemeente naheffingen en boetes heeft opgelegd aan Joodse vastgoedeigenaren die na de oorlog terugkeerden naar Sneek.

Dit zijn de conclusies van het onderzoek ‘Alles verloren?’: een onderzoek naar de onteigening en rechtsherstel van Joods vastgoed in de gemeente Sneek, 1940-1954, dat Ruby de Vries heeft uitgevoerd ter afsluiting van haar masterstudie Geschiedenis Vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wijze waarop het gemeentebestuur van Sneek omging met Joods vastgoed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Tijdens de bezetting moesten veel Joden ondergaan hoe het vastgoed dat zij bezaten in beslag werd genomen en door de Duitse bezetter werd doorverkocht. Het is goed om te weten dat hier in Sneek geen sprake van is geweest.” Voor zover bekend heeft de onteigening van Joodse particuliere panden en bedrijfspanden ook niet plaatsgevonden in de andere vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân.

Televisieprogramma Pointer onderzocht deze praktijken met behulp van nieuw gedigitaliseerde vastgoedboeken die door de Duitsers werden bijgehouden. Deze zogenoemde Verkaufsbücher bieden een inkijkje in de grootschalige onteigening van Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog. Van de ruim 7.000 panden en kavels die in de boeken staan, konden van meer dan 5.000 de locatie worden achterhaald. Door incomplete of verkeerd ingevoerde gegevens en gewijzigde straatnamen lukte het niet om alle huizen op de kaart te zetten. Voor veel Nederlandse gemeenten aanleiding om dit te onderzoeken. In Sneek ging het om 49 percelen die toebehoorden aan Joden en niet allemaal in de Verkaufsbücher staan vermeld. Het onderzoek richtte zich op Joodse particuliere panden en bedrijfspanden.

Ruby de Vries geeft op 30 september 19.30 uur een presentatie over haar onderzoek in Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. Aanmelden kan via www.detiid.nl

Vanaf het nieuwe schooljaar start op de Thomas van Aquinoschool in Sneek een pilot met een naschools programma. In september kunnen alle kinderen van deze school meedoen aan activiteiten op het gebied van muziek, kunst, cultuur, sport en wetenschap. Na de reguliere lessen blijven de kinderen langer op school en gaan in groepjes of zelfstandig werken aan andere vaardigheden dan taal en rekenen. De gemeente stelt hiervoor €94.000 beschikbaar, verdeeld over 3 jaar. Het Old Burger Weeshuis draagt €75.000 bij.

Wethouder Petra van den Akker: “Een goed naschools aanbod kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen van leerachterstanden. Dit effect is vooral zichtbaar op plekken waar de achterstanden gemiddeld gezien groter zijn, zoals in de wijk waar deze school is gevestigd. Samen met Het Old Burger Weeshuis en de Thomas van Aquinoschool bieden we een variatie aan activiteiten op het gebied van muziek, kunst, cultuur, sport, natuur, techniek, robotica, ICT en persoonlijke ontwikkeling. Zodat de kinderen zich ook op deze vlakken kunnen ontplooien, want elk kind verdient gelijke kansen”, aldus de wethouder.

Uit onderzoek blijkt dat uitbreiding van onderwijstijd en/of een volwaardig naschools programma de kansen van kinderen kan vergroten. Het heeft een positief effect op de schoolprestaties en vermindert uitval. Ook probleem- of risicogedrag kan afnemen en het zelfvertrouwen of gevoel van verbondenheid vergroot. Verlengde schooldagen worden niet altijd ingevuld met vakken als taal of rekenen. Er is juist vaak meer aandacht voor andere vaardigheden en ontwikkelingsaspecten van de leerlingen zoals culturele vorming, burgerschapscompetenties en werken aan zelfvertrouwen. Door de extra onderwijstijd aan deze verrijkende activiteiten te besteden, komt er binnen de reguliere lessen meer tijd vrij voor lees-, taal- en rekenontwikkeling.  

De pilot loopt gedurende drie schooljaren. Regelmatig zal worden geëvalueerd om na te gaan of de naschoolse activiteiten inderdaad het gewenste effect hebben.

De kinderburgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân startte op woensdag 6 juli met een druk op de knop een website waarop kinderen meer kunnen leren over de geschiedenis van de gemeente. De site met de titel ‘Tijdreis door Súdwest-Fryslân’ is ontwikkeld door Geschiedenisstudente Ruby de Vries in het kader van haar Masterstage. De lancering vond plaats op de basisschool van kinderburgemeester Jan Eise Kruithof in IJlst onder toeziend oog van zijn klasgenootjes. Wethouder Petra van den Akker legde de klas de waarde van een gemeentearchief uit en waarom het belangrijk is om bepaalde informatie te bewaren.

 “Als gemeente willen wij verhalen vertellen over onze geschiedenis. Deze verhalen willen we zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen, ook voor kinderen. Digitalisering helpt daarbij”, geeft wethouder Petra van den Akker aan. Samen met de gemeentelijke archivaris liet ze de kinderen een archiefstuk zien van hun eigen basisschool en vertelde over het fysieke gemeentearchief dat goed opgeborgen zit in de Tiid in Bolsward. “Doel van deze website is om basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8 op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de rijke historie van de gemeente.” aldus van den Akker.

De pagina Tiidreizen bevat informatie over de late Middeleeuwen tot en met de 20e eeuw, die per eeuw via een toegangspoort is te bereiken. Achter elke poort is informatie te vinden over het bestuur, de samenleving, gebouwen en voorwerpen. Ook bevat elke poort een quiz voor de basisschoolleerlingen.

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een groot aantal kranten uit de regio over de periode 1846-1961 gedigitaliseerd. Ruim 100.000 pagina’s met artikelen, nieuwsberichten, advertenties, familieberichten en feuilletons uit het Bolswards Nieuwsblad, het Sneeker Nieuwsblad en de Friso zijn te raadplegen en te doorzoeken op www.detiid.nl. “Hiermee is na het digitaliseren van bevolkingsgegevens een volgende stap gezet in het voor het brede publiek (online) toegankelijk maken van de geschiedenis van Súdwest-Fryslân,” geeft wethouder Petra van den Akker aan.

Met deze digitaliseringsslag is een project afgerond waarvoor geld beschikbaar is gesteld. De wens is om het project een vervolg te geven en ook de kranten van 1962 tot 1995 te digitaliseren.

Meer informatie over de betreffende bladen

Bolswards Nieuwsblad
De Bolswardsche Courant werd tussen 1862 en 1926 uitgegeven door drukkerij Kuperus en daarna een jaar door uitgever J. Mulder. A.J. Osinga nam de krant in 1927 over van Mulder, waarna de krant omgedoopt werd tot ‘De Jongs Nieuwsblad’ en gecombineerd met de Bolswardsche Courant en Wonseradeel. De Duitse bezetter verbood de krant, waardoor Osinga samen met het Sneeker Nieuwsblad verder moest gaan onder de titel Westergoo. Na de oorlog ging Osinga onder de oude naam verder maar omdat hij een nieuwe start wilde maken, doopte hij de krant om tot de huidige naam Bolswards Nieuwsblad.

Sneeker Nieuwsblad
Het Sneeker Nieuwsblad verschijnt sinds 3 september 1946. De uitgave is een gedwongen samensmelting van Drijfhout’s Nieuwsblad, Nieuwe Sneeker Courant (algemeen advertentieblad voor Sneek en omstreken) en Sneeker Courant (jaren 20-1941). Ook ging het blad samen met De Jong’s Nieuwsblad, dit werd ten dele voortgezet als Westergoo. In 1953 werd de jaargangnummering overgenomen van de in 1846 opgerichte Sneeker Courant.

Friso
De allereerste Friso dateert van 29 maart 1871. Uitgever was Hessel Brandenburgh jr. Yme Kuipers zette het bedrijf voort onder dezelfde naam. In 1901 wordt de zaak overgedaan aan boekhandelaar Bauke Gaastra, waardoor de Friso tot 1906 verdween. Ook in de oorlogsjaren verscheen de Friso niet. Na het overlijden van Gaastra zette zijn weduwe de boekhandel door en werd de drukkerij met de Friso overgedaan aan Hendrik Hunia en Bauke Kemker.

De gemeente Súdwest-Fryslân wil meewerken aan een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van maximaal 35 woningen in het plan Woonwaterrijk fase 2 in Stavoren. Een derde betreft starterswoningen. Projectontwikkelaar Mandess Vastgoed B.V. uit Tubbergen voert het onderzoek uit.

Woningen met permanente woonfunctie, geen recreatiewoningen

Een belangrijk onderdeel in de overeenkomst met de ontwikkelaar is dat alle woningen permanent bewoond moeten worden. Dit in tegenstelling tot de woningen die in de eerste fase zijn opgeleverd en die zowel permanent als recreatief bewoond mogen worden.

Wethouder Michel Rietman legt uit waarom dat zo belangrijk is: “Stavoren is een prachtige plek om te wonen, maar ook om te recreëren. We willen voorkomen dat, in een markt waar de woningnood zo hoog is, de woningen worden gekocht door mensen die de woningen als tweede, recreatieve woning aanschaffen, wat ten koste gaat van de mensen die naarstig op zoek zijn naar woonruimte in onze gemeente.”

Haalbaarheidsonderzoek en participatietraject

Voor er gebouwd gaat worden, wordt de haalbaarheid van het plan onderzocht. Bij positieve resultaten kan projectontwikkelaar Mandess Vastgoed B.V. verder. Dat betekent niet dat de ontwikkelaar de volledige vrijheid heeft om te bepalen wat er gebouwd gaat worden. De gemeente stelt bepaalde eisen en heeft een adviserende rol voor ogen.

Voor wethouder Michel Rietman is het participatieproces een essentiële factor voor woningbouwontwikkeling: “We vinden het belangrijk dat een projectontwikkelaar bouwt voor de behoefte van de markt. Daarom hameren we ook zo op het participatieproces. Vraag wat nodig is en kijk hoe je daar binnen de mogelijkheden voor kunt bouwen.”

Het uitgangspunt van het convenant is dat inwoners bij verhuizing naar een andere gemeente, hulpmiddelen zoals een scootmobiel of een rolstoel, kunnen meenemen en blijven gebruiken in hun nieuwe woonplaats.

Als een inwoner verhuist, kan dit gevolgen hebben voor het hulpmiddel dat deze cliënt gebruikt. In de huidige situatie betekent een verhuizing vaak dat de cliënt zijn of haar hulpmiddel bij de vertrekkende gemeente, moet inleveren en in de nieuwe gemeente, via een ander kanaal weer hetzelfde middel moet aanvragen. Daardoor moet de cliënt weer een heel aanvraagtraject doorlopen. “Dat is een situatie die voor inwoners onnodig belastend is,” vertelt wethouder Marianne Poelman. “De ondertekening van het convenant zorgt voor een prettige overgangssituatie waarbij de inwoner centraal staat.”

Nieuwe situatie vraagt om goede afstemming

Verhuizen betekent vaak ook een nieuwe situatie voor de inwoner. Waar in de oude situatie bijvoorbeeld een scootmobiel noodzakelijk is, vanwege de afstand tot voorzieningen, kan dit in de nieuwe situatie anders zijn. Natuurlijk geldt het omgekeerde ook, dat juist in de nieuwe woongemeente meer ondersteuning nodig is. Aan een goede afstemming tussen vertrekkende en nieuwe gemeente was men in Súdwest-Fryslân al gewend. De gemeente probeert daarmee te voorkomen dat de inwoner door de verhuizing in de problemen komt met maatwerkvoorzieningen. Het convenant onderstreept deze werkwijze.

Hulpmiddelen vanuit de Wmo, ZvW of WlZ

In Nederland kunnen inwoners een beroep doen op gemeenten, zorgverzekeraar en Rijk voor het verkrijgen van noodzakelijke mobiliteitshulpmiddelen. Wie welk hulpmiddel verstrekt, is afhankelijk van de woonsituatie en waarvoor het hulpmiddel nodig is. Hulpmiddelen worden niet alleen vanuit de Wmo verstrekt, maar kunnen ook beschikbaar worden gesteld vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW) of de Wet langdurige zorg (WlZ). Om ook dit bij een verhuizing soepeler te laten verlopen, ondertekent de gemeente Súdwest-Fryslân dit landelijke convenant.

Juni 2022

Hotel de Wymerts in Workum wordt voorbereid als gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft hiervoor met de eigenaar een overeenkomst gesloten tot april 2023. De Wymerts biedt plek aan circa 70 vluchtelingen.

“Geweldich dat wy alwer in nije lokaasje bekend meitsje kinne om ûnderdak te organisearjen foar dizze kwetsbere groep minsken. Der komme noch alle dagen minsken út Oekraïne ús kant op en wy hawwe mei-inoar in ferantwurdlikheid om harren in feilich plak te bieden. Ek hjir yn Workum is de gastfrijheid grut en dêr bin ik grutsk op”, aldus burgemeester Jannewietske de Vries.

Na Galamadammen in Koudum, Amicitia in Sneek en Nij Ylostins in IJlst is de Wymerts de vierde gemeentelijke opvanglocatie in Súdwest-Fryslân. Daarnaast zijn er drie grootschalige particuliere opvanglocaties in Hylpen, Gaastmeer en Heeg. Hiermee biedt Súdwest-Fryslân plek aan zo’n 500 vluchtelingen. Daarnaast worden nog Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij mensen thuis.

De stroom vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland neemt nog altijd toe. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het organiseren van opvang. Elke Veiligheidsregio heeft de opdracht om 3000 plekken te realiseren. Met het openstellen van de Wymerts komt Súdwest-Fryslân tegemoet aan de inspanningsverplichting voor gemeenten. “Boppedat binne wy graach dy gastfrije gemeente dêr ’t elkenien him wolkom fielt”, benadrukt burgemeester de Vries.

Op dit moment worden in Workum, net als in IJlst, de laatste voorbereidingen getroffen om de locatie klaar te maken voor ontvangst. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor het faciliteren van de eerste levensbehoeften zoals zorg, medische hulp en onderwijs. De aanwezige faciliteiten in het hotel maken het mogelijk om snel te starten. De gemeente hoopt in juli de nieuwe tijdelijke inwoners te kunnen verwelkomen. In de Wymerts worden enkel vluchtelingen opgevangen. Gasten die al een boeking hadden gedaan, worden omgeboekt naar andere hotels. Inwoners van Workum zijn inmiddels per brief geïnformeerd over de plannen.

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met de eerste plannen van de ontwikkeling Ald Rien fase 2 in Oosthem. Het betreft een plan voor maximaal 20 koopwoningen die worden gerealiseerd met bijbehorend openbaar gebied. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage.

Wethouder Bauke Dam is enthousiast over de plannen: “De ontwikkeling van Ald Rien is een mooie impuls voor Oosthem. Daarbij is het een mooi voorbeeld van dat we als gemeente geen enkele kern op slot hebben. Daar waar het kan, bouwen we verder en creëren we woonruimte.”

Mix van vrijstaand, twee-onder-één-kap, rijwoningen en waterwoningen

Woonwijk Ald Rien is het nieuwste deel van Oosthem. De eerste fase van het gebied is inmiddels afgerond. Nu starten de plannen voor de tweede fase met ruimte voor maximaal 20 koopwoningen. In het plangebied worden zowel vrijstaande, twee-onder-één-kap- als rijwoningen toegestaan. In het noordwestelijke deel kunnen waterwoningen worden gerealiseerd.

College zet in op voorjaar 2023 voor definitieve bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan waar het college mee heeft ingestemd, ligt vanaf 24 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen bij de gemeente, waarna het ontwerp bestemmingsplan zal worden opgesteld. Het college hoopt in het voorjaar van 2023 het definitieve bestemmingsplan te kunnen presenteren. Daarvoor zal ook de gemeenteraad zich nog buigen over het plan.

Het college van Súdwest-Fryslân heeft ingestemd met de plannen voor 43 nieuwe woningen op de voormalige Tichelaar locatie aan de Turfmarkt in Makkum. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt de komende weken ter inzage. Het plan is een initiatief van Paavon Vastgoed B.V. en zorgorganisatie Patyna.

Het plan van beide initiatiefnemers is vooral gericht op het uitbreiden van het aantal zorgwoningen. En dat is precies waar behoefte aan is, legt wethouder Bauke Dam uit:

“Er ligt een grote uitdaging om tot voldoende zorgwoningen te komen. Het plan van de ontwikkelaars om voor een groot deel zorgwoningen te ontwikkelen, helpt ons in die uitdaging. Daarnaast hopen we dat dit ook een stroom op gang brengt die kansen biedt aan jongere kopers.”

Nieuw bestemmingsplan nodig

Het voorlopige plan bestaat uit een woonzorgzone met wonen en zorg, wonen voor ouderen en/of jongeren, en een aantal collectieve woonvoorzieningen, waaronder een buurtkamer. In totaal bestaat het plan uit 43 woningen: 32 zorgwoningen, 4 seniorenwoningen en 7 appartementen. Omdat het huidige bestemmingsplan niet voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van deze woningen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Het voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf 22 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen hun zienswijze indienen.

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met het voorontwerp bestemmingsplan voor 116 nieuwe woningen op ontwikkelgebied Het Perk, gelegen aan de rondweg in Sneek. Elkien en Frisoplan B.V. willen appartementen, rijwoningen en waterwoningen ontwikkelen.

Wethouder Michel Rietman is zeer content met deze ontwikkeling: “We hebben als college uitgesproken dat woningbouw één van de onderwerpen is die de hoogste prioriteit heeft de komende jaren. Dat is niet voor niets. De  woningnood is hoog en daar willen we écht iets aan doen. Een plan met meer dan honderd nieuwe woningen is dan ook enorm hoopgevend,” aldus Rietman.

Rijwoningen, waterwoningen en sociale huurappartementen

Het terrein waarop voorheen garage Wander en de school de Friese Poort zaten, biedt plek aan in totaal 116 woningen. In het bestemmingsplan zijn 64 rijwoningen en 24 waterwoningen opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met het inpassen van groen in de wijk. Frisoplan B.V. is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze woningen. Elkien draagt zorg voor de ontwikkeling van 28 sociale huurappartementen.

Inloopbijeenkomst omwonenden

Het voorontwerp bestemmingsplan waar het college mee instemde, ligt vanaf 22 juni 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen bij de gemeente. Eind deze maand volgt een inloopavond voor omwonenden.

Processen versnellen

Wanneer de bouw van start gaat, is nog niet duidelijk. Nadat de termijn van 6 weken is verstreken, wordt toegewerkt naar een definitief bestemmingsplan. Hier zal de gemeenteraad zich nog over buigen. Rietman: “Woningbouw is een complex proces met veel verschillende actoren. Daardoor duurt het voor buitenstaanders vaak lang voordat je echt de schop in de grond ziet gaan. Als college kijken we de komende tijd kritisch naar de processen, daar waar het kan, gaan we die processen versnellen.”

De door de minister Van der Wal gepresenteerde stikstofdoelstellingen van 10 juni 2022 zijn bij onze boeren in Súdwest-Fryslân als een mokerslag aangekomen. Die boodschap werd vrijdag 17 juni 2022 meegegeven aan de wethouders Henk de Boer (Landbouw Natuur Landschap) en Bauke Dam (Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening). Het gebeurde in Ferwoude tijdens een open en emotioneel gesprek met een afvaardiging van plaatselijke vertegenwoordigers van onder andere de LTO, AJF, Agractie, Collectief Súdwestkust, Agricycling en Us Hof. De aanwezige boeren waren zichtbaar aangedaan en van slag.

Er heerst ongeloof en onbegrip over de gekozen boodschap en de manier van communiceren vanuit Den Haag. De consequenties, met reductiedoelstellingen tot 47, 70 en 95 procent, zijn binnen de gemeente onverwacht ongekend fors, zoals binnen het veenweidegebied en langs de IJsselmeerkust. Bestaand enthousiasme in het gebied om meer natuurinclusief, circulair en klimaatadaptief te werken, worden hiermee de kop ingedrukt. Bijvoorbeeld in samenhang met de weidevogelaanpak. Er werden voorbeelden genoemd waarbij waardevolle verandervoorstellen van boeren door de ministersbrief per direct van tafel zijn geveegd. Bovendien ligt te beschermen stikstofgevoelige natuur vaak op flinke afstand. Wat is hier de logica van, vraagt men zich af.

“Wy moatte de hegere oerheid fertelle dat we al drok dwaande binne”, zei wethouder De Boer in een reactie hierop. Hij ondersteunt dan ook de brief van de provincie Fryslân aan de minister, waarin Gedeputeerde Staten aangeeft onaangenaam verrast te zijn door de voorstellen. In Friesland wordt al jaren gewerkt om de landbouwpraktijk aan te passen. Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân zijn verschillende innovatieve initiatieven om de stikstofemissie te verlagen. “Wy sille in Den Haach noch better it ferhaal fan ús boeren en ús buorkjen fertelle moatte”, aldus wethouder De Boer. “Wy kinnen tegearre mei ús boeren komme ta in ekologyske tûke en lykwichtige bedriuwsfiering. De boeren moatte de ferantwurdlikheid hawwe om de omslach te meitsjen en wy kinne harren deryn begeliede. Wy moatte de boeren de kâns jaan!” 

“It brief rekket net allinnich de agraryske sektor hiel hurd mar it hiele plattelân, ek op ekonomysk mêd trochdat it gefolgen hat foar leanbedriuwen en molkfabriken”, benadrukt wethouder Bauke Dam. “Súdwest-Fryslân is kwa oerflakte de grutste gemeente fan Nederlân mei it grutste bûtengebiet. Dit hiele fitale bûtengebiet is ûnderdiel fan ús DNA. Dat wurdt hjirtroch rekke en dat kinne we net samar barre litte”, aldus Dam.

Wethouder De Boer wil binnen het al bestaande gemeentelijke stakeholdersoverleg ‘Vitaal Landschap’ goed met elkaar in gesprek blijven. De gemeente wil dit samen en in goed overleg met de sector oppakken. Naast landbouw zijn daarin ook de sectoren natuur en toerisme vertegenwoordigd. Daarnaast worden de inwoners betrokken. Als grootste landbouwgemeente van Nederland is de landbouw in Súdwest-Fryslân verweven met een eigen Friese plattelandstraditie. De Boer: “De transysje op it plattelân sille we mei syn allen stâl jaan moatte”.

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân stelt de gemeenteraad voor om de gymzaal van de Simon Havingaschool in de wijk Stadsfenne in Sneek de komende drie jaar te behouden en als gemeente het eigendom en beheer op zich te nemen. Het vraagt de raad om een bedrag van €202.824. Daarvan is €175.000 voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het weer gebruiksklaar maken van het gebouw met kleed- en doucheruimtes. Het resterende bedrag van €27.824 is voor aanschaf van gym- en beweegtoestellen.

Daarnaast stelt het college de raad voor samen met de wijk te komen tot een toekomstbestendige exploitatie. Wethouder Bauke Dam: “We hebben de afgelopen jaren de grote inzet en energie gezien van de werkgroep om de gymzaal te behouden. Deze inzet en betrokkenheid van onze inwoners moeten we koesteren. Het college kiest er met dit besluit voor dat dichtbij sporten en bewegen, plus goed bewegingsonderwijs, de komende drie jaar gegarandeerd is. Voor de toekomst willen we samen met de wijk bekijken wat het gebouw nog meer kan bieden en wat daarin financieel en organisatorisch haalbaar is.”

Ouders voor behoud van de gymzaal

Al in 2016 gaf scholenkoepel Stichting Palludara aan af te willen van de gymzaal bij de Simon Havingaschool en deze te willen slopen. Argumenten daarvoor waren de hoge exploitatiekosten in relatie tot het gebruik van de gymzaal, de leeftijd en de staat van het gebouw. Met dat verzoek stemde de gemeente destijds in; tot de zomer van 2021 was de zaal voor het laatst in gebruik. Ouders van de kinderen, verenigd in een oudergroep en met steun van de medezeggenschapsraad van de school, kwamen tegen de sloop in verzet. Daarop werd de sloopvergunning door de gemeente aangehouden, om de oudergroep de ruimte te geven om met een alternatief plan te komen.

Opdracht van de raad

De gemeenteraad gaf het college in 2021 de opdracht om als één van de toekomstscenario’s te onderzoeken wat de financiële consequenties zijn als de gemeente het beheer en de exploitatie van de gymzaal zou overnemen.

Sinds augustus 2021 heeft de gemeente de gymzaal in eigendom en, in afwachting van de toekomstplannen, buiten gebruik gesteld omdat deze niet meer voldoet aan de eisen. Sindsdien gymmen de kinderen in de zaal bij zwembad It Rak. De gemeenteraad neemt op 14 juli 2022 een besluit over het voorstel van het college.

Het college van Súdwest-Fryslân stemt in met het plan om drie nieuwe woningen te bouwen in het dorp Gauw, op het bedrijventerrein aan de Boeijengastrjitte 34. De initiatiefnemer wil de loodsen slopen om daar vervolgens drie nieuwe woningen te realiseren. De bestaande bedrijfswoning met schuur is geschikt voor een woning met beroep aan huis. In totaal komen er in het plan dus vier woningen.   

“Dit plan is een mooie impuls voor Gauw.”, zegt Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ordening. “Wat goed om te zien dat de initiatiefnemer zelf de handen uit de mouwen steekt en dat deze bijzondere plek middenin het dorp wordt getransformeerd naar een woonbestemming. Een mooi voorbeeld van inbreiding, oftewel bouwen binnen bestaande bebouwing”, aldus Dam.

Nieuwe wethouder Wonen Michel Rietman, is ook enthousiast: “We zijn ontzettend blij met zulke creatieve plannen. Het voorstel omvat de bouw van drie vrijstaande woningen. Dat zijn geen woningen voor starters, maar het bevordert wel de doorstroom. Doordat ook dit soort woningen aangeboden worden, wordt de markt in beweging gebracht. Ergens anders komt dan een plekje vrij voor starters.”

Herbestemming van het terrein

Sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw is in het centrum van het dorp Gauw een bouwbedrijf gevestigd. Dit bedrijf is in de loop der jaren uitgebreid met verschillende loodsen op het terrein. In 2015 stopte het bedrijf met de bedrijfsactiviteiten. De gebouwen zijn gedateerd en in slechte staat van onderhoud. Een initiatiefnemer heeft voorgesteld om de locatie een andere bestemming te geven. Het plan is om op het bedrijfsterrein woningen te realiseren, passend in de omgeving en bij het beeld van het dorp.

Het college stemt in met het voorgelegde plan en de herbestemming van het terrein. Voordat het nieuwe bestemmingsplan opgesteld kan worden, buigt de gemeenteraad zich eerst nog over de plannen buigen op 14 juli.   

Grote zelfgeknutselde maquettes, bonte posters, houtblokken en hele grasmatten werden vanmorgen het gemeentehuis in gesleept. Negen basisscholen in Súdwest-Fryslân presenteerden vandaag tijdens de finaledag in Sneek hun ideeën voor een groen schoolplein aan een vijfkoppige jury. Na een pittig beraad kwam juryvoorzitter en Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop met het verlossende woord: “De hoofdprijs van de Duurzaamheidsprijs 2022 is voor de Romte.” De kleine dorpsschool met slechts 32 leerlingen mag met het prijzengeld hun ideeën tot uitvoer brengen. De tweede prijs van €5000 werd gewonnen door IKC Bonifatius in Sneek. Mienskipsskoalle De Legeaën uit Sibrandabuorren sleepte de inspiratieprijs in de wacht. 

“Spelen en klimaatproof gaan heel goed samen” benadrukte wethouder Petra van den Akker in haar welkomstwoord. Van den Akker, met onderwijs in haar portefeuille, was zichtbaar onder de indruk van de presentaties van de scholen: “Er is al goed nagedacht en dat is waar omgaan met klimaatverandering mee begint”, aldus de wethouder. Ze legde de leerlingen uit wat klimaatadaptatie is en dat de gemeente deze Duurzaamheidsprijs organiseert om bewustwording op scholen over dit thema te verhogen.

Met scholen wordt een belangrijke doelgroep bereikt. Veel schoolpleinen in Súdwest-Fryslân bestaan grotendeels uit tegels. Voor het klimaat hebben groene schoolpleinen de voorkeur. De gemeente hoopt dat met deze inspirerende dag een zaadje is geplant en dat alle scholen hiermee verder gaan. Scholen die niet in de prijzen vielen, kunnen via het kernenfonds subsidie aanvragen om alsnog hun idee uit te voeren.

De onafhankelijke jury bestond uit: Habtamu de Hoop (Tweede Kamerlid en oud-klokhuispresentator), Peter Kruger (tuin- en landschapsontwerper), Hans van Wieren (coördinator tuinkeuringen bij Groei & Bloei), Gaiske Meinsma (Friese influencer – vlogger – tiktokker) en Erik Komen (onderzoeker). Kinderburgemeester Jan Eise Kruithof en zijn assistent Elcke van Balen werden door de jury als hulplijn ingeschakeld.

Winnende school SBS De Romte had niet alleen nieuwe ideeën meegenomen maar ook de oude voetbaldoeltjes die nodig aan vervanging toe zijn. Het omgaan en hergebruiken van materialen hadden ze meegenomen in hun plannen. Van de tegels die nu het plein bedekken willen ze bijvoorbeeld bankjes en plantenbakken maken. Dit gaf de doorslag voor de jury. Deze zomer kan de school al aan de slag met het maken van een groen, klimaatproof schoolplein. 

Zichtbaar genoten meer dan 90 Oekraïense kinderen in de grote zaal van opvanglocatie Galamadammen. Circus Salto zette afgelopen zaterdagmiddag de boel op stelten. Een wervelende show met jongleeracts, goocheltrucs, acrobatiek en Clown Sander toverde een lach op het gezicht van de aanwezige kinderen.

De kinderen zijn met hun ouders uit Oekraïne gevlucht voor de oorlog. De meeste van hen worden opgevangen in een gemeentelijke opvanglocatie, zoals Galamadammen en Amicitia. Ook kinderen uit de particuliere opvang in Hindeloopen, Parrega en Gaastmeer/Oudega waren er bij. Na de voorstelling gingen de kinderen in groepen uiteen om bij verschillende workshops zelf het circusvak onder de knie te krijgen.

Mogelijk gemaakt door basisschool De Bron uit Bolsward

Kinderen van basisschool De Bron kwamen rond Pasen in actie met het project ‘Rijkdom’. Ze kregen allemaal een spaardoosje mee om met allerlei klusjes geld te sparen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. Directeur Bauke Korenstra van De Bron vertelt: “Deze actie is door alle kinderen en hun ouders geweldig ondersteund. Vol enthousiasme werden cupcakes gemaakt, kaarten verkocht, statiegeld flessen gespaard, maar ook voor papa’s en mama’s de afwasmachine uitgeruimd en de auto gewassen.”

Als afsluiting van de paasviering werd het eindbedrag bekend gemaakt. Uiteindelijk heeft de actie van de school € 4736,63 opgeleverd.

Goede bestemming

Na overleg met de gemeente is gekozen om Circus Salto een voorstelling te laten verzorgen voor de Oekraïense kinderen. De gehele voorstelling met patat en drinken kon hieruit worden bekostigd.

Van het resterende bedrag zullen nog sport- en spel artikelen voor buiten worden aangeschaft. Bauke Korenstra licht toe: “We hopen dat deze voorstelling ervoor gezorgd heeft dat deze kinderen die op de vlucht zijn even de narigheid van thuis konden vergeten. Mogelijk dat we op een later moment nog een toernooitje kunnen organiseren tussen kinderen van onze school en kinderen op de Galamadammen.”

Een middag vol vermaak

De voorstelling was een groot succes. Daarna leerden de kinderen in korte tijd diverse kunstjes. Ze deden vol enthousiasme mee aan het koorddansen, probeerden te jongleren met ballen en ringen en bordjes op stokjes. Dankzij de sponsoring van bassischool De Bron en inzet van vrijwilligers was dit een onvergetelijke middag.

Suppen, voetballen of creatief aan de slag met de Toolbox van Cultuurbureau Akte2. Hippe uitdagingen als Pumptrack (soort skate of mountainbikebaan), Archery Tag (soort trefbal met pijl en boog) en een te gekke Wipe-outbaan. Van 16 juli tot en met 28 augustus is er van alles te doen in Súdwest-Fryslân, voor het hele gezin. Er zijn theatervoorstellingen, sportinstuiven met springkussens en activiteiten op buurtcampings. Daarnaast kunnen minimagezinnen zich aanmelden voor een dagje uit naar een pretpark of één van de Waddeneilanden.

Simmer yn Súdwest is een initiatief van gemeente Súdwest-Fryslân en wordt georganiseerd door cultuurbureau Akte 2, Beweegteam Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief en de Groen Grijs bus. Simmer yn Súdwest is voor alle kinderen en jongeren in Súdwest-Fryslân van 4 t/m 18 jaar. Na een succesvolle editie vorig jaar, besluit de gemeente het programma dit jaar opnieuw te organiseren.

Simmer yn Súdwest 2021 groot succes!

Ruim 5.000 inwoners hebben gebruik gemaakt van de activiteiten van Simmer Yn Súdwest 2021. In de zomer van 2021 organiseerde de gemeente – in plaats van de eerder aangeboden minimavakanties – dagtochten naar pretparken en de Waddeneilanden. Ongeveer 700 gezinnen met een laag inkomen hebben een dagtocht gedaan. Naast het aanbod voor deze gezinnen werden er in de gehele zomervakantie sport- en cultuuractiviteiten georganiseerd. Hier konden alle inwoners gratis naartoe. Zo’n 1400 inwoners hebben de buurtcampings bezocht, 465 mensen hebben deelgenomen aan de cultuuractiviteiten en ongeveer 2850 hebben een sportactiviteit gedaan. 

Vanaf half juni is het volledige programma te vinden op www.simmerynsudwest.frl. Gezinnen met een minimaal inkomen zijn bekend bij de gemeente en ontvangen binnenkort een brief waarin staat hoe ze zich aan kunnen melden voor de dagtochten.

Samen vieren we de Simmer yn Súdwest!