Persberichten

Wat is er verzonden naar de media? Hieronder vind je een overzicht.

Vragen kun je stellen via:

December 2019

Bijna negen jaar na de officiële start van de gemeente Súdwest-Fryslân zit het grootste deel van de werknemers op een centrale plek, in de Marktstraat in Sneek. Maandagochtend 2 december opende burgemeester Jannewietske de Vries symbolisch de voordeur van het oude stadhuis, waarna enkele honderden ambtenaren naar hun nieuwe werkplekken stroomden.

De aftrap voor het project ‘centrale huisvesting’ was in 2015, toen de gemeenteraad het budget beschikbaar stelde (dat uiteindelijk zou uitkomen op ruim 19 miljoen euro). Sindsdien zijn in het oude centrum van Sneek 22 panden fasegewijs onder handen genomen.

Zo kreeg de gemeenteraad een nieuw onderkomen in het Bestjoershûs, verhuisde het bezoekadres en de publieksbalie naar de overkant van de Marktstraat (van nummer 15 naar nummer 8) in het Súdwesthûs, en gingen daarna de gebouwen van de voormalige gemeente Sneek (ook grenzend aan Kleine Kerkstraat, Gedempte Neltjeshaven en de Kruizebroederstraat) op de schop.

Niet alle gemeentelijke diensten zitten vanaf nu in Sneek. De gemeente houdt een baliefunctie in Bolsward, waar inwoners straks terecht kunnen in cultuur historisch centrum De Tiid, in het Bolswarder stadhuis. Het hoofdkantoor van de buitendienst verhuist van Sneek naar Bolsward, waar aan de westkant van de stad nieuwbouw wordt gepleegd. De planning is dat deze niet eerder dan in 2022 in gebruik kan worden genomen.

Súdwest-Fryslân ontstond in 2011, na een fusie van de gemeenten Sneek, Bolsward, Wymbritseradiel, Wûnseradiel en Nijefurd. Nadien groeide de gemeente tot haar huidige omvang, door het opheffen van de gemeenten Boarnsterhim (per 2014) en Littenseradiel (per 2018).

De voormalige gemeentehuizen in Bolsward, Workum, Witmarsum en Wommels kregen al een andere bestemming. Voor het gemeentehuis in IJlst, dat sinds vandaag leeg staat, wordt nu in samenspraak met Stadsbelang IJlst gewerkt aan een nieuwe invulling.

De ingebruikname van de nieuwe huisvesting ging gepaard met het verzoek aan alle medewerkers om thuis in de kasten en laden te duiken, om mee te nemen als Sinterklaascadeautje. De actie leverde ten minste tweeduizend presentjes op die gaan naar mensen die het niet breed hebben maar ook graag Sinterklaas willen vieren.

November 2019

Om werkzoekenden kennis te laten maken met verschillende vakgebieden organiseerde de gemeente Súdwest-Fryslân samen met Fryslân werkt, UWV en Pastiel op donderdag 28 november een Inspiratietour langs meerdere werkgevers. Voor werkgevers een mooie kans om te laten zien voor welke banen ze personeel zoeken en voor werkzoekenden een mooie kans om te ontdekken welke diverse functies er mogelijk zijn bij werkgevers. Een mooie win-win situatie.

Inspiratietour

Een groep van vijfentwintig werkzoekenden stapte ’s ochtends in Sneek in een bus voor een tour langs vier verschillende werkgevers in Súdwest-Fryslân: Rooth Multiservice, Patyna en Aan de Gracht en Douma Staal in Sneek. De werkzoekenden kunnen vaak niet meer aan de slag in hun oude vakgebied. De werkgevers waar ze op bezoek zijn geweest bieden wellicht nieuwe kansen.

Nieuw vakgebied

Vaak blijven mensen zoeken naar werk in branches die bij hun bekend zijn, maar waarin moeilijk werk meer te vinden is. Met de Inspiratietour wil de organisatie werkzoekenden enthousiast maken en hun interesse wekken voor andere vakgebieden. “Bedrijven kunnen moeilijk mensen vinden voor openstaande vacatures”, zegt wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân.Met deze inspiratietour willen we de werkzoekenden enthousiast maken voor nieuwe werkgebieden bij deze bedrijven. Daarnaast willen we meer de verbinding leggen en de drempel verlagen tussen werkgevers en werkzoekenden.”

Persoonlijke begeleiding

Als er interesse is voor een bedrijf of baan in een nieuwe branche biedt de gemeente Súdwest-Fryslân en de samenwerkende partners de werkzoekenden een loopbaanadviesgesprek aan. Hierbij kan worden gekeken naar wat er nodig is om aan de slag te kunnen in het nieuwe vakgebied. Ook kan de werknemer bijvoorbeeld meelopen bij een bedrijf of een werkervaringsstage doen.

Geen Nobelprijswinnaars, staatsmannen, sporthelden of andere beroemdheden die vernoemd worden in het uitbreidingsplan Harinxmaland. De straten in nieuwbouwwijk aan de noordkant van Sneek verwijzen naar voormalige eigenaren, gebruikers en pachters van de landerijen, die nu voor woningbouw zijn bestemd: Bauckeshof, Wopkeshof en Heerke Tjepkesstraat.

De eerste naam verwijst naar boerin Bauck Foppes uit Scharnegoutum, die in de eerste helft van de zeventiende eeuw een veehouderij bestierde met haar man Botte Hanses, die niet wordt vernoemd. Uit dezelfde periode, rond 1640, stamt Heerke Tjepkes, terwijl de naam van Sieger Wopckes, met een c, opduikt rond 1700.

Alle namen zijn terug te vinden in de zogeheten stemkohieren. Deze waren destijds bedoeld om de eigenaren en gebruikers van stemgerechtigde goederen, meestal boerderijen, te registreren. De straten in eerdere fases van Harinxmaland werden ook al genoemd naar boeren die er ruim drie eeuwen geleden hun bedrijven hadden, onder wie Evert Egberts, Pier Hylckes, Hille Haersma, Gerben Nannes en Rintje Ydes.

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân test vanaf december een nieuwe manier van inspreken door inwoners en organisaties. Zij kunnen voorafgaand aan de commissievergadering van Boarger en Mienskip een onderwerp dat niet op een agenda staat voorleggen aan een vertegenwoordiging van raads- en commissieleden.

Het initiatief voor deze andere manier van inspreken komt van de werkgroep ‘De veranderende rol van de raad’ waarin gemeenteraadsleden van Súdwest-Fryslân zitten. Onderwerpen die niet op de agenda staan en wel belangrijk zijn moeten beter tot hun recht komen, vindt de werkgroep. De eerste ‘Ynwenners oan it wurd’ is op woensdag 4 december.

Tot nu toe kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen op twee manieren inspreken:

 • Over een raadsvoorstel dat op de commissieagenda staat
 • Over onderwerpen die niet op een commissieagenda staan

De eerste manier van inspreken blijft bestaan. Inspreken bij één van de drie commissies is het laatste moment dat een inwoner tijdens een openbare vergadering gebruik kan maken van zijn of haar recht om in te spreken voordat er over een raadsvoorstel dat op de agenda staat een besluit wordt genomen.

De tweede manier, het vaste agendapunt ‘Spreekrecht burgers’ verdwijnt van drie commissieagenda’s. Deze wordt vervangen door inspraak voorafgaand aan de commissievergaderingen van Boarger en Mienskip. Zo krijgen de insprekers meer tijd om hun onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt in een informele sfeer en is laagdrempeliger dan inspreken tijdens een commissievergadering.

‘Ynwenners oan it wurd’ duurt maximaal 45 minuten. Voor elke ‘ynwenner’ die zich heeft opgegeven is er maximaal 15 minuten beschikbaar. De eerste vijf minuten vertelt de inwoner over het onderwerp dat zij of hij onder de aandacht wil brengen. De rest van de tijd:

 • Kunnen de commissieleden of raadsleden die er zijn vragen stellen;
 • Reageert de inspreker op deze vragen;
 • Kunnen aanwezige burgemeester of wethouders een reactie geven als de commissieleden of raadsleden hierom vragen;
 • Herhaalt de gespreksleider de vervolgafspraken over of en hoe het onderwerp verder behandeld wordt.

Onderwerpen die niet besproken worden zijn:

 • besluiten van het gemeentebestuur waar nog een rechtszaak over loopt;
 • benoemingen of voordrachten van personen.

De gemeente Súdwest-Fryslân zegt ‘nee’ tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Vanaf 25 november kleurt de Waterpoort in Sneek twee weken oranje, net als de houten bruggen it Krúsrak én it Dúvelsrak, in de N7. Ook het kerkje in Goënga staat in die periode in het oranje licht. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes.

De Waterpoort is maandagavond het Friese middelpunt van Orange the World. Wethouder Gea Wielinga van Súdwest-Fryslân verricht daar om 19.00 uur de aftrap van de campagne. Nadat het eeuwenoude symbool van Sneek in het oranje licht is gezet, komen roeiers – in het oranje gekleed – onder de Waterpoort door en brengt het Súdwestkoor, met gastzangers én soliste Louiza Saitova, drie  liederen ten gehore.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander landmark door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Time Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. De Orange the World campagne, waaraan meer dan honderd landen meedoen, trapt af op deze dag en zal eindigen op 10 december. Dit zijn de ‘16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen. De campagne wordt wereldwijd gecoördineerd door UN Women, de VN organisatie voor vrouwenrechten.

Nederland zal naar verwachting dit jaar de meeste oranje gebouwen en objecten ter wereld tellen, verspreid over het hele land. In Fryslân doen naast Súdwest-Fryslân ook Leeuwarden (met de Elfstedenfontein, het stadhuis, het  Stadhouderlijk Hof en de kerk in Mantgum), De Fryske Marren (de Elfstedenfontein in Sloten) en Heerenveen (gemeentehuis Crackstate en de kerk in Tjalleberd) mee. Daarnaast organiseren lokale en nationale organisaties voor vrouwenrechten en emancipatie straatacties en andere activiteiten tijdens de ‘16 Days of Action’.

Connectie met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Orange the World campagne levert een bijdrage aan de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die in 2015 werden afgesproken in de Verenigde Naties. Een van de doelen gaat specifiek over het verbeteren van de mensenrechten en positie van vrouwen en meisjes, waarvan het stoppen van geweld een essentieel onderdeel is. Het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes vergt inspanning op alle niveaus; internationaal, nationaal en lokaal. Een belangrijke stap hierin is om inwoners te vertellen over (slecht) het nog altijd gesteld is met de positie van vrouwen en meisjes, en wat zij daaraan kunnen verbeteren.

Súdwest-Fryslân kan beginnen met de aanleg van het nieuwe busstation in Bolsward, op de hoek van de Twibaksdyk en het Industriepark. De Raad van State gaf deze week groen licht nu de gemeente de geluidsbelasting voor een omwonende goed heeft onderzocht en gemotiveerd.

“Het plan voor het nieuwe busstation heeft ons lange tijd beziggehouden”, zegt wethouder Mark de Man van verkeer. “Mooi dat er nu duidelijkheid is, we aan alle voorwaarden voldoen en in Bolsward aan de slag kunnen. De stad wacht hier al zo lang op.”

Het busstation schuift enkele meters op, verder van de woning van de bezwaarmaker af, wat een gunstig effect heeft op de geluidsbelasting. Toch kan de schep niet meteen morgen de grond in. “Nu we weten waar we aan toe zijn, houden we het conceptplan opnieuw tegen het licht. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden”, zegt De Man. Hij rekent erop dat het nieuwe busstation eind volgend jaar in gebruik is.

Het huidige busstation aan de Snekerstraat, op de plek van de voormalige remise van vervoersbedrijf Arriva, wordt heringericht als parkeerterrein.

Oktober 2019

Súdwest-Fryslân wil partijen verbinden die opkomen voor mensen met betalingsproblemen of schulden. Daarnaast wil de gemeente goed financieel gedrag promoten. Met dit doel organiseerde de gemeente samen met Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland opnieuw een event ‘Financieel gezond’.

“Praten helpt als je zorgen hebt over geld”, zegt wethouder Stella van Gent. “Maar juist praten over schulden is zo lastig.” Het doorbreken van dit probleem is van groot belang om de geldzorgen op te lossen, zegt de wethouder. “Want hoe eerder iemand er over praat, hoe eerder diegene geholpen kan worden. Door een vriend of buurvrouw. Of door hulp van het gebiedsteam, de werkgever of een andere organisatie in onze gemeente.”

Geldzorgen is niet iets om je voor te schamen, het kan iedereen overkomen. Klein of groot, door een levensgebeurtenis of omdat het moeilijk rondkomen is. Financieel Gezond SWF wil in Súdwest-Fryslân een groeiend en sluitend netwerk worden, met een focus op het behouden van financiële gezondheid, vroegtijdig in beeld krijgen van financiële problemen en adequate, passende hulp aanbieden bij schulden.

Alle partners spelen zelf een belangrijke rol bij de uitbreiding van  het netwerk. Een aantal van de partners is als ambassadeur op pad gegaan om nieuwe partijen te werven door het belang en de noodzaak van dit onderwerp te bespreken. Want vroeg signaleren en voorkomen is beter, dan wanneer je met een loonbeslag wordt geconfronteerd.

Dit heeft ertoe geleid dat de volgende nieuwe partners verwelkomd konden worden: Jobz-on, Van Dijk & De Boer, Hoekstra Transport, Stichting Leergeld, Stichting Uitkeringsgerechtigden en Gehandicapten Sneek, cliëntenraad WWB, Notariskantoor Rientjes, Stichting Present, Kredietbank Nederland en Stichting Lezen en Schrijven. Ook deze nieuwe partners zijn nu als ambassadeurs van dit netwerk opgeroepen om nieuwe partners te werven. De ambitie is om over een half jaar het aantal deelnemers te verdubbelen.

Naast deze nieuwkomers en de gemeente heeft Financieel Gezond nog veertien netwerkpartners: Rentex Floron, Jumbo Kooistra, Rooth Multiservice, Poedercoating Bolsward, Feadship De Vries, Vluchtelingenwerk, Humanitas Thuisadministratie, Sociaal Collectief SWF, Papierwinkel, Budgetmaatjes, ROC Friese Poort, De Schuilplaats, Gebiedsteams SWF en Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland.

Wethouders De Jong en Van Gent onthullen eind oktober Landschapsbiografie.

Het zuidwesten van Fryslân heeft straks een unieke online biografie. Het landschap en het ontstaan daarvan is de afgelopen maanden tot in detail in beeld gebracht. Op 29 oktober onthullen  wethouders Roel de Jong (De Fryske Marren) en Stella van Gent (Súdwest-Fryslân) de gloednieuwe Landschapsbiografie Súdwesthoeke. Vanaf dat moment kan iedere geïnteresseerde online grasduinen door de lange historie van dit unieke landschap.

 Het zuidwesten van Fryslân kent een bijzonder landschap. Het is het resultaat van eeuwen invloed van natuur en bewoners. Het landschap is gemaakt door de ijstijd, erosie, vervening en de bewoners, die het land bewerkten, dijken aanlegden en sloten groeven.

“Elkenien hat wol syn favorite plakje. Oft dat no it plak is wêr’t jo wenje, wurkje of regelmjittich efkes op azem komme. Wat is der no aardiger dan te ûntdekken hoe’t dyn plak troch de ieuwen hinne foarme is oant wat it no is?”, zegt wethouder Roel de Jong.

Wethouder Stella van Gent van Súdwest-Fryslân heeft altijd “met grote interesse” gekeken naar de prachtige kaarten die er zijn van de grondlagen die zich onder onze voeten bevinden. “De verschillende kleuren geven je letterlijk inzicht in de rijke historie van ons mooie gebied. Ik vind het echt geweldig dat je nu vanachter je bureau of in je luie stoel kunt zien hoe het verhaal van ons landschap tot leven komt met filmpjes en beelden. Maar de bedoeling is dat mensen ook écht van ons landschap genieten, door eropuit te gaan. Er is hier zo veel moois.”

Hoe meer je ziet, hoe meer je geniet

De twee gemeenten hebben de handen ineengeslagen met Mar en Klif, het bezoekerscentrum van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. De drie partijen werkten daarbij nauw samen met een gebiedspanel waarin lokale historici vertegenwoordigd waren. “Samen weet je veel meer.” zegt bestuurder Peter de Jonge van Mar en Klif daarover. “Het doel van de biografie is om inwoners, bezoekers en andere geïnteresseerden meer te laten genieten van ons landschap. Hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet.”

Nog maar het begin

Het landschap staat niet stil. De landschapsbiografie ook niet. De lancering op 29 oktober is het eind van maandenlang monnikenwerk. In opdracht van Mar en Klif, De Fryske Marren en Súdwest Fryslân werkte Cultuurland Advies de Landschapsbiografie uit tot het online naslagwerk dat het nu is. Het is daarmee nog niet af. Want over de Súdwesthoeke komen we nog elke dag meer te weten. Daarom zullen wij de komende jaren, hopelijk met hulp van de gebruikers, de biografie blijven aanvullen.

De lancering is op dinsdagavond 29 oktober in Theater Sneek. We nodigen iedereen van harte uit om bij de lancering aanwezig te zijn. Niet alleen u als redactie, ook andere geïnteresseerden. Wel vragen we u om zich vooraf aan te melden via www.marenklif.nl.

Hoe zorgen we ervoor dat de inwoners in Stavoren en omstreken gezond en gelukkig oud kunnen worden? Hoe verbeteren we de samenwerking tussen professionals en de ‘mienskip’? En hoe zorgen we dat mantelzorgers en vrijwilligers niet overbelast raken? De gemeente Súdwest-Fryslân gaat samen met studenten van de NHL Stenden en partners GGD Fryslân en het Sociaal Collectief met dit soort vragen aan de slag. Afgelopen week ging wethouder Gea Wielinga in gesprek met de studenten over deze vraagstukken in de startbijeenkomst van het Atelier Sociaal Domein SWF.

Gezond ouder worden

Afgelopen jaar heeft het gemeentelijke gebiedsteam in de regio Stavoren met inwoners en maatschappelijke partners gesproken over hoe we kunnen samenwerken aan een gezonde omgeving waar mensen zich prettig voelen. In het meest zuidwestelijke deel van de gemeente is het de verwachting dat door vergrijzing de samenstelling van de bevolking sterk verandert. Uit deze gesprekken zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen die spelen in de samenleving, zoals elkaar ontmoeten, elkaar ondersteunen en bewegen.

Samenwerking

De studenten gaan met een aantal thema’s uit deze gesprekken aan de slag. De focus ligt op een preventieve aanpak en het versterken van de samenleving. “Voor ons is dit een mooie kans de nieuwe kennis en vaak frisse ideeën van studenten te combineren met de kennis ervaring van onze partners”, zegt wethouder Gea Wielinga. “De studenten krijgen zo een uitdagende leerpraktijk en wij kunnen een bredere blik op zaken ontwikkelen.”

De studenten gaan niet alleen in Stavoren aan de gang, inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen ze de komende jaren in alle wijken en dorpen van de gemeente tegenkomen. De samenwerking in deze vorm, het Atelier Sociaal Domein, is voor de komende vier jaar.

De samenwerking is een project van het ministerie van VWS.  In september 2019 startten in Fryslân nog vijf Ateliers SD:  in de gemeenten Leeuwarden, Ooststellingwerf, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Heerenveen.

Pauline Krikke leverde haar ambtsketen van Den Haag in na een kritisch rapport over haar handelwijze rond de vreugdevuren tijdens de jaarwisseling. Annemarie Penn-te Strake van Maastricht worstelt met de affaire rond de aankoop van een pand in haar stad. En in Amsterdam kreeg Femke Halsema de volle laag voor zo’n beetje alles in de stad, nadat haar zoon – en daarna haar echtgenoot – onverstandige dingen hadden gedaan.

Deze drie voorbeelden staan niet op zichzelf. Burgemeesters staan met enige regelmaat in de vuurlinie. Over dit actuele thema spreekt vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State op donderdag 17 oktober om 15.30 uur in Sneek, in het kader van de (tweede) Hayo Apothekerlezing. Zijn voordracht heeft als titel ‘Lokale democratie en de rol van de burgemeester’.

Vanwege het gelimiteerde aantal plaatsen is het prettig om te vernemen of we op uw aanwezigheid mogen rekenen. Aanmelding kan door een mail te sturen naar hayoapothekerlezing@sudwestfryslan.nl.

De Hayo Apothekerlezing richt zich op vraagstukken met betrekking tot het lokaal bestuur.

Bij de eerste lezing, in 2018, stond de energietransitie centraal en de rol die gemeenten daarbij kunnen spelen.

Voor 2019 is specifiek gekozen voor de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot het ambt van burgemeester en diens functioneren als het gaat om rechtshandhaving. De lezing is niet alleen voor bestuurlijke gezagsdragers interessant, maar zeker ook voor politiefunctionarissen en justitiemedewerkers. De zeer recente ontwikkelingen met betrekking tot de rechtshandhaving en criminaliteit kunnen in het debat na de lezingen aan de orde worden gesteld.

Nijmegen

Zelf bekleedde De Graaf (1957) het burgemeesterschap van Nijmegen (2007-2012). Voor zijn burgemeesterschap was De Graaf onder andere Tweede Kamerlid en fractievoorzitter van D66 (1994-2003) en minister van bestuurlijke vernieuwing en koninkrijksrelaties en vicepremier (2003-2005). Voor zijn benoeming in zijn huidige functie was De Graaf zeven jaar lid van de Eerste Kamer (2011-2018).

Bert Blase

Als co-referent tijdens deze Hayo Apothekerlezing spreekt Bert Blase (1959), sinds 2017 waarnemend burgemeester van Heerhugowaard, over ‘Lokale democratie en de rol van de inwoners’. Blase was eerder burgemeester van Alblasserdam (2009-2014) en waarnemend burgemeester in Hardinxveld-Giessendam (2012-2014) en Vlaardingen (2014-2017).

Wanneer: Donderdag 17 oktober 2019
Waar: Aula van rijksscholengemeenschap Magister Alvinus, Almastraat 5 in Sneek
Tijd: Vanaf 15.30 uur (gepland einde rond 17.30 uur)
Parkeren: Veemarktterrein in Sneek, op een steenworp van de school

(De jaarlijkse Hayo Apothekerlezing is ingesteld ter gelegenheid van het afscheid van Hayo Apotheker als – eerste kroonbenoemde – burgemeester van Súdwest-Fryslân. De lezing reflecteert met een voordracht en een debat op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en het antwoord daarop van het lokaal bestuur.)

Autoverzorging Nederland, Hoekstra Kwaliteit in Logistiek en Meester Nautic, alle drie gevestigd in Sneek, zijn genomineerd voor de Ondernemersprijs 2019 voor sociaal werkgeverschap in Súdwest-Fryslân. De winnaar wordt op 27 november gekozen tijdens een ondernemersavond over sociaal werkgeverschap.

Dat de jury uitgerekend op 10 oktober de drie genomineerden bekend maakt is geen toeval: het is Dag van de Duurzaamheid. Uit een kleine veertig inzendingen maakte de vijfkoppige jury een voorselectie van zes bedrijven, die alle met een bezoek werden vereerd. Na de bedrijfsbezoeken volgde nieuw juryberaad, dat tot de drie genomineerden leidde.

“Alle zes bedrijven hebben sociaal werkgeverschap hoog in het vaandel”, zegt juryvoorzitter Anja Kanters. “Voor de nominaties hebben we, naast de eigen motivatie die

bij alle zes indrukwekkend was, ook gekeken naar welke bedrijven het sociaal werkgeverschap het best met plannen hebben onderbouwd, en zo een voorbeeld zijn voor andere bedrijven in hun branche.”

De ondernemersprijs is een initiatief van de gemeente Súdwest-Fryslân en haar ondernemersfederatie. De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Het doel van de prijs is om verbinding en bewustzijn te creëren bij ondernemers en hen te inspireren om over te gaan tot actie gericht op relevante thema’s. Ieder jaar kiest de organisatie een ander thema. Naast Kanters bestaat de jury dit jaar uit Addy Burghgraef, Renate Westdijk, Hendrik Anjema en Bart Hakbijl.

Tijdens de ondernemersavond over sociaal werkgeverschap, op 27 november in het Atrium in Sneek, kiezen de aanwezige ondernemers de winnaar op basis van de jurycommentaren, de filmpjes en de pitches van de genomineerden zelf. Kijk voor meer informatie en of aanmelding voor deze avond op www.eventbrite.nl en zoek op ‘ondernemersavond Súdwest-Fryslân’.

Súdwest-Fryslân heeft haar begroting voor 2020 op orde, ondanks de forse financiële tegenvallers door het kabinetsbeleid in Den Haag. “We moeten bezuinigen en ombuigen, daar ontkomen we niet aan”, zegt wethouder Maarten Offinga van financiën. “Maar tegelijkertijd is het ons ook gelukt om de komende jaren ruimte te houden om geld te kunnen steken in nieuwe initiatieven.”

Geen extra verhoging ozb

Dat dit mogelijk is zonder de onroerende zaakbelasting, de ozb, te verhogen, anders dan met het inflatiepercentage (van 1,4 procent), stemt het college van burgemeester en wethouders tot bescheiden tevredenheid. “Want tegelijkertijd ontkomen we er niet aan de gemeenteraad voor de periode 2020-2023 een aantal lastige maatregelen voor te stellen”, zegt Offinga. “Als college zijn we ons ervan bewust dat dit voor onze inwoners geen leuke boodschap is.”

Sociaal domein

De grootste financiële voordelen denken burgemeester en wethouders te kunnen behalen door vernieuwingen door te voeren in het sociaal domein, dat volgend jaar met zo’n € 148 miljoen goed is voor ruim de helft van de totale begroting (van € 285 miljoen) van Súdwest-Fryslân.

Anders inkopen

Door het anders inkopen van de lichte en specialistische ondersteuning (een jaarlijkse kostenpost van ruim € 39 miljoen) en het versoberen van de huishoudelijke hulp verwacht het college besparingen te kunnen inboeken die oplopen van € 200.000 in 2020 naar € 3,2 miljoen in 2023.

Meer mensen aan het werk

Ander voordeel wil het college halen door meer mensen met een uitkering aan betaald werk te helpen. Voor dit ‘banenplan’ moeten eerst kosten worden gemaakt, omdat er bij de gemeente extra mensen nodig zijn om deze werklozen intensief naar een baan te begeleiden. Vanaf 2022 rekent het college op een voordeel van € 2,8 miljoen.

Minder inhuur

Ook de ambtelijke organisatie moet aan de bak. Het college wil dat het ambtenarenkorps continu verbetert op kwaliteit, doorlooptijden en verlaging van kosten. Dit zal ook leiden tot vermindering van de tijdelijke inhuur en (op termijn) daling van het aantal medewerkers.

Investeringen

Opgelucht is het college dat het de raad voor 2020 toch zo’n € 6 miljoen aan noodzakelijke investeringen kan voorleggen. “Dit zijn investeringen over de volle breedte van onze samenleving, van sport tot economie, in sociale leefbaarheid en de omgeving”, schrijft het college. Verduurzaming blijft een speerpunt in het gemeentelijk beleid: dorpshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele centra moeten toekomstbestendig worden.

Verkeersveiligheid en kunstgras

Daarnaast is er geld voor de verbetering van de verkeersveiligheid in het algemeen en de realisatie van veilige fietspaden in het bijzonder. Vervanging van het kunstgrasveld in Bolsward en vervanging van de kleedgebouwen van voetbalclub LSC in Sneek staan ook op de lijst. Verder wil het college de achterstand in de waterbouw aanpakken (beweegbare bruggen, baggeren) en geld reserveren voor de ontwikkeling van het Maritiem Cluster in Sneek.

Gemeenteraad

De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die hierover in de vergadering van 14 november een besluit neemt.

De eerste buitenschoolse opvang (BSO) met een sportprogramma in Súdwest-Fryslân krijgt onderdak op sportpark Schuttersveld in Sneek. Deze sport BSO, bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar, is een initiatief van de Stichting Eigen&Wijzer, die al drie gewone BSO’s heeft in de gemeente: in Sneek, Reahûs en Workum.

“Bewegen is goed voor de gezondheid, de motorische ontwikkeling én voor de sociaal-emotionele ontwikkeling”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Kinderen leren spelenderwijs nieuwe technische vaardigheden en samenwerken, en ze ontdekken het plezier van sporten en spelen.”

Op Sportpark Schuttersveld kan men terecht voor tal van verschillende sporten, zowel binnen als buiten. Naast ruimte voor voetbal, korfbal, atletiek, beachvolleybal, survival en kaatsen heeft het complex een skeelerbaan (300 meter), een wielerbaan (1500 meter) en een sporthal (volleybal, badminton, klimmen, gymnastiek). De BSO-kinderen worden er begeleid door gediplomeerde sportinstructeurs.

Toch is het niet alleen sport dat de klok slaat. “Afgesproken is dat er ook aandacht zal zijn voor culturele activiteiten, zoals museumbezoek bij slecht weer, of activiteiten op het gebied van de natuur, zoals scouting”, zegt Wielinga. “Zo willen we voorkomen dat alleen maar sportieve kinderen naar deze vorm van opvang gaan.”

De wethouder verwacht veel van de BSO sport. “Er zal veel contact zijn tussen de sport BSO en de sportverenigingen op het Schuttersveld”, zegt ze. “Dit kan een positief effect hebben op het aantal jeugdleden voor deze verenigingen.” Eigen&Wijzer opent maandag 14 oktober de deuren op het Schuttersveld.

Súdwest-Fryslân zet zich de komende jaren in om de leefomgeving van bijen, vlinders en andere insecten te verbeteren door op plaatsen een insectvriendelijker beheer van bermen te voeren. Insecten kunnen zich op deze manier ongehinderd verplaatsen en uitbreiden tussen verschillende natuurgebieden, steden en dorpen. De aanleiding is de sterke achteruitgang van de insecten in Nederland (75% in de afgelopen 30 jaar). De aanpak staat omschreven in het adviesrapport Insectennetwerk Súdwest-Fryslân en kan als voorbeeld worden gebruikt voor andere Friese gemeenten en zal worden gebuikt voor een provinciaal actieplan.

Inventarisatie

Alle insectrijke gebieden in Súdwest-Fryslân zijn in kaart gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om natuurterreinen die in beheer zijn bij natuurorganisaties, maar ook om terreinen van agrarische natuurverenigingen. Insectrijke gebieden in steden en dorpen zijn ook geïnventariseerd.

Beoordeling

Vervolgens zijn alle gemeentelijk bermen – 1.400 km in totaal – beoordeeld in welke mate ze geschikt zijn voor insecten en om als verbinding te fungeren tussen deze terreinen. Zo scoren brede bermen hoger dan hele smalle bermen. Andere aspecten waar naar gekeken is, zijn: grondsoort, verkeersintensiteit, recreatieve waarde en aanwezigheid van weg – en erfbeplantingen/tuinen voor voedsel en schuilmogelijkheden. Op basis van deze beoordeling is een kansenkaart gemaakt.

Gefaseerd maaien

Op dit moment wordt 44% van de bermen in Súdwest-Fryslân ecologisch beheerd. Ecologisch bermbeheer bestaat uit gefaseerd maaien en afvoeren. Door het maaisel af te voeren wordt de bodem langzaam voedselarmer. Op voedselarme grond gedijen veel inheemse bloeiende planten beter en is de grasconcurrentie minder. Het is van belang bij het maaien een deel te laten staan. Het niet gemaaide deel biedt dekking, voedsel en voortplantingshabitat voor vlinders, bijen en andere dieren en geeft kruiden de kans om langer te bloeien en zaad te zetten.

De overige bermen worden geklepeld, waarbij het maaisel blijft liggen. Deze methode is een stuk voordeliger maar biedt minder kansen voor bloeiende kruiden en insecten.

Extra geld

Het doel is om minimaal 64% ecologisch te beheren. Hiervoor is jaarlijks minimaal € 200.000,- extra nodig. De gemeente wil dit bedrag in fasen beschikbaar stellen (ingroeimodel).

September 2019

Bij de werkzaamheden aan het stadhuis Bolsward is gebleken dat de bouwkundige staat van de toren zo slecht is dat het bovenste deel eraf moet worden gehaald. Vanavond om 18.00 uur wordt de top van de toren gezekerd met een kraan. Morgen wordt het bovenste deel van de toren (9 meter) eraf gehaald. De direct omwonenden zijn hierover op de hoogte gebracht.

Vanaf vrijdagavond 17.30 uur tot en met zaterdag 28 september is de Marktstraat/Jongemastraat in Bolsward ter hoogte van het oude stadhuis afgesloten voor het doorgaande verkeer. De direct omwonenden zijn hierover op de hoogte gebracht.

Tijdens de restauratie van het stadhuis is gebleken dat de draagconstructie van de toren slechter is dan voorzien. Dit is veroorzaakt door de bonte knaagkever. Daarom is een steiger aangebracht om de draagconstructie te ondersteunen. Tegelijkertijd hebben de specialisten van Friso Bouwgroep onderzoek gedaan naar de stabiliteit van de toren. Deze is instabieler dan verwacht en moet eraf worden gehaald  voor restauratie.

“Nu we weten dat de toren instabiel is nemen we geen risico’s. De veiligheid van onze inwoners en bezoekers staat voorop. Daarom halen we het bovenste deel er zo snel mogelijk vanaf”, zegt Jannewietske de Vries, burgemeester van Súdwest-Fryslân. “Met dank aan de expertise van en goede samenwerking met Friso Bouwgroep kunnen we dit op deze korte termijn doen.”

Het tweede en derde deel van de toren wordt in de loop van volgende week verwijderd, waarbij we rekening houden met de activiteiten van Bolletongerdei; die kunnen doorgaan.

De Reidmarroute, aangelegd voor elektrisch of hybride aangedreven sloepen, is al weer enkele maanden in gebruik. Maar helemaal ‘af’ is deze vaarroute nog niet. Dat verandert nu vier bruggen in Westhem van de gemeente Súdwest-Fryslân namen hebben gekregen: Pôlle brêge, Kotsyl, Draay en Batten.

Het voorstel voor de namen komt van Plaatselijk Belang van Westhem, in samenspraak met de inwoners. De Reidmarroute, een voormalige kanoroute die in Bolsward begint en in Oudega eindigt, loopt door hun dorp. Voor de aanleg van de route zijn in Westhem bruggen opgehoogd en vernieuwd.

De Pôlle brêge ligt in de weg richting Pôllepleats en is in Westhem de eerste brug vanaf de Reidmar. De weg wordt ook wel Pôllereed genoemd. “Pôlle brêge is dan een passende naam”, oordeelt de gemeente.

Kotsyl verwijst naar een vroegere ontwateringssluis (‘syl’) en de Friese benaming van de straat: ‘De Kat’. In het dorp werd de straatnaam steevast geschreven zoals deze werd uitgesproken: Kot.

Voordat de oude brug in de Feytebuorren lag, werd er gebruik gemaakt van ‘batten’. Dit zijn smalle, losse bruggetjes, gemaakt van planken. Deze batten konden gedraaid worden om een praam door te laten. De bat op deze plek werd door de omwonenden ook wel Draay genoemd. ‘Batten’ voor de brug richting De Wimerts herinnert aan de tijd dat ook daar een plankenbrug over de vaart lag.

De Reidmarroute is de derde ‘electric only’ route van Fryslân. Eerder werden de Bûtenfjildroute en de vaarroute tussen Heeg en Oudega geopend. De route is ook geschikt voor kanovaarders en SUPpers (Stand Up Paddling).

De Stavoren 18, het scheepswrak in het IJsselmeer, enkele kilometers uit de kust bij Stavoren, is ietwat ongebruikelijk gebouwd voor de periode waarin ze werd gebruikt. Deze conclusie kan worden getrokken na het recente onderwateronderzoek dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onlangs verrichtte.

“Opvallend is dat de huid van het schip uit drie plankenlagen bestaat”, zegt archeoloog Yvonne Boonstra van de gemeente Súdwest-Fryslân. “Dit was in de zestiende eeuw zeer gebruikelijk, maar in de achttiende eeuw eigenlijk niet meer.”

Meer stevigheid

Er kunnen meerdere redenen zijn voor deze drievoudige huidlaag. “Mogelijk is een extra laag aangebracht om de levensduur te verlengen, als bescherming tegen de paalworm”, zegt Boonstra. Een andere mogelijkheid is dat het schip werd verlengd of is ingezet voor militaire doeleinden. “Een drievoudige huidlaag geeft dan meer stevigheid.”

Extra uitdaging

Troebel zicht en niet altijd even gunstige weersomstandigheden waren een extra uitdaging voor de studenten onderwaterarcheologie die bij het archeologisch onderzoek waren betrokken. Deze zogeheten ‘fieldschool’ had een dubbel doel. Ook wilde het RCE eerdere aannames over het schip toetsen.

Sextant

Zoals duikers van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) al eerder vaststelden is van het schip alleen de onderkant, het zogenaamde vlak, bewaard gebleven. De lengte van het vlak is zo’n 25 meter en de breedte tussen de 4 en 5 meter. Ook de vermoedelijk late zeventiende-eeuwse of vroeg achttiende-eeuwse datering werd bevestigd door de vondsten van diverse tinnen lepels en veel pijpenkoppen uit deze periode. Een bijzondere vondst is die van een metalen object, mogelijk een sextant, een navigatie-instrument voor op zee.

‘Prachtkans’

In ieder geval heeft de stevigheid door de extra dikke romp het schip niet kunnen behoeden voor  vergaan. Wat het doel van dit schip was en waarom het verging, wordt wellicht duidelijk bij de uitwerking van het onderzoek. “Dit is een prachtkans om meer te weten te komen over oude scheepsbouw, zeevaart en handel in deze regio”, zegt Boonstra.

Op 17 september 2019 reikte wethouder Erik Faber zes prijzen uit voor de mooiste geveltuin en de meest vergroende voortuin. Hij deed dit op de jaarlijkse tuinkeuringsavond van Groei en bloei, te  midden van ruim 100 aanwezigen. Een jury bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en Groei en Bloei heeft tientallen inzendingen beoordeeld.

Prijzen geveltuin.

De eerste prijs voor de mooiste geveltuin ging  naar de bewoners van de Begine uit Workum.  De actieve bewoners hebben al eerder bij de fontein een prachtige bijentuin aangelegd die zij ook onderhouden. Sinds kort heeft de straat nog meer sfeer gekregen door de aanleg van meerdere geveltuinen. De samenwerking met de buurt is een voorbeeld voor de rest van de gemeente. De Begine is een begin van het verder vergroenen van Workum.

Een 2e prijs was er voor mevrouw Fekkes  aan de Verlengde Hoofdstraat in Koudum en een 3 e prijs voor familie van Althuis uit Arum.

Prijzen vergroende voortuin.

In de categorie meest vergroende voortuin was er goud voor familie De Vries aan de Stoombootkade in Bolsward. Van een steeg naar een groene parel in de Bolswarder binnenstad. Mensen staan niet voor niets stil om even een blik te werpen op deze liefhebberstuin. In elk hoekje van deze tuin is wat te beleven met het afwisselende sortiment. Sterk is het toepassen van groenten en kleinfruit gecombineerd met sierplanten. De passie voor tuinieren straalt er vanaf.

Fokelien Looijenga en Sandor Walinga aan de Hid Herostraat in Bolsward gingen er met de verdiende 2e prijs vandoor, gevolgd door Sytse Koopmans aan de Molenkrite uit Sneek.

Juryrapport

Categorie mooiste geveltuinen

3e prijs

Familie van Althuis, Schoolstraat 1 in Arum

"Wat we opvallend aan deze geveltuin vonden is het gebruik van groenten in de geveltuin. De tomaten rijpen goed tegen een warme muur. Het sortiment van de planten is goed afgestemd op de droge omstandigheden van de geveltuin. Tip is om nog wat meer variatie en kleur in de tuin toe te passen.

2e prijs

Lenie Fekkes, Verlengde Hoofdstraat 19 in Koudum

"Van een plein naar een binnentuin. De geveltuin is geïntegreerd in de sfeervolle binnenplaats met een overdekte zitplaats. Met name de combinatie met bloembakken sprak ons aan. Het enthousiasme van de eigenaar is duidelijk zichtbaar. Een tip is om meer te variëren in de beplanting langs de gevel. Gevulde hortensia’s zijn voor de biodiversiteit en de insecten niet interessant."

1e prijs

Straatbewoners Begine, Workum, contactpersoon: Tjitske Gietema

"Actieve bewoners hebben al eerder bij de fontein een prachtige bijentuin aangelegd die ook door hen wordt onderhouden. Sinds kort heeft de straat nog meer sfeer gekregen door de aanleg van meerdere geveltuinen. De samenwerking met de buurt is een voorbeeld voor de rest van de gemeente. Een bericht op Facebook zorgde er voor dat de  aanmeldingen voor geveltuinen in de rest van de gemeente binnenstroomden. Daarnaast is de variatie in de beplanting ook goed doordacht. Ondertussen zijn er al meer buren die ook een geveltuin willen. De Begine is een begin van het verder vergroenen van Workum."

Categorie meest vergroende voortuinen

 3e prijs

Sytse Koopmans, Molenkrite 73 in Sneek

"Wat een metamorfose voor deze voortuin! De oude situatie is de reden waarom we dit soort steenbreekacties zijn begonnen. De tuin is nog maar net aangelegd en moet zich nog ontwikkelen. Maar mag nu al als voorbeeld zijn voor de buurt. Mooi om de variatie te zien in bomen en heesters. Met deze prijs kan de tuin verder worden afgemaakt met bijvoorbeeld nog een aantal bloeiende vaste planten."

2e prijs

Fokelien Looijenga en Sandor Walinga, Hid Herostraat in Bolsward

"Voor Bolsward een schoolvoorbeeld voor hoe een versteende voortuin kan worden omgevormd tot een insectenoase. Vooral sterk vond de jury de het materiaalgebruik zoals het pad met waterdoorlatend grind en het gras tussen de oprit. Klimplanten langs de gevel, een prachtige zichtas naar de achtertuin en een gevarieerd  en kleurrijk vaste planten sortiment."

1e prijs

Familie de Vries, Stoombootkade 22 in Bolsward

"Van een steeg naar een groene parel in de binnenstad van Bolsward. Mensen staan niet voor niets stil om even een blik te werpen  op deze liefhebberstuin. In elk hoekje van deze tuin is wat te beleven met het afwisselende sortiment. Sterk is het toepassen van groenten  en kleinfruit gecombineerd met sierplanten. De passie voor tuinieren straalt er vanaf. De hoofdprijs is dik verdiend."

Zaterdag 14 september is weer Open Monumentendag. In heel Nederland zijn vele honderden monumenten gratis te bezoeken. Altijd al een kijkje willen nemen in bijvoorbeeld het Bestjoershûs in Sneek, de kerk van Schraard, scheepstimmerwerf De Hoop in Workum of museum It Tsiispakhûs in Wommels? Kom dan komend weekend langs! In Súdwest–Fryslân openen ruim 50 monumenten hun deuren voor publiek.

De meeste monumenten zijn open van 10 tot 17 uur. Sommige hebben andere openingstijden en een aantal is ook zondag 15 september geopend.  Op de website van de Open Monumentendag en op de gemeentelijke website www.sudwestfryslan.nl is meer informatie te vinden over de monumenten die meedoen.

Landelijk thema: ‘Plekken van plezier’

Met het landelijke thema van dit jaar ‘Plekken van plezier’ is extra aandacht voor monumenten waar mensen voor hun plezier naar toe gingen, of nog steeds gaan. Kom bijvoorbeeld langs bij voetbalclub LSC  in Sneek met een unieke historische tribune, kantine en bestuursruimte. De tribune, ontworpen door gemeente-architect J. de Kok, is in 1927 gebouwd in de stijl van het expressionisme.

De stenen toegangspoort met kassa’s aan de Leeuwarderweg vallen ook onder de monumentale status. De voetbalclub doet dit jaar voor het eerst mee aan Open Monumentendag en geeft zaterdag rondleidingen.

Jubileum 300 jaar houtzaagmolen De Jager in Woudsend

In Woudsend is het Open Monumentenweekend. Op zaterdag staat de feestelijke jubileumviering van 300 jaar houtzaagmolen De Jager centraal. Van 10:30 – 17:30 is er een feestelijk programma met open huis van de molen en het naastgelegen molenhuis, waarin nu een zeilschool is gevestigd. Er zijn lezingen en presentaties over de molen vroeger en nu. Er zijn demonstraties met touwslagerij, mastenmaken en trekzagen, en men kan kennismaken met zeillessen van de zeilschool.

Op zondag is in Woudsend het jaarlijkse evenement ‘Monumenten, Muziek en Meer’, met het muziekfestival ‘Muziek aan het water’.

Meer informatie over de Open Monumentendag is te vinden op www.openmonumentendag.nl.

De rondweg van Hemelum, die een jaar geleden voor het verkeer werd opengesteld, heet voortaan Odulphuswei. De naam verwijst naar de voormalige St. Odulphusabdij die tot in de zestiende eeuw nabij Hemelum stond.

Het idee voor de naam van de rondweg komt van de Werkgroep Odulphus en heeft de instemming van Dorpsbelang Hemelum. Odulphus, die omstreeks 775 ter wereld kwam in Oirschot, was een monnik, die op gezag van de bisschop van Utrecht naar Friesland kwam. Rond het jaar 830 vestigde hij zich in de nabijheid van Stavoren om van daaruit de Friezen te bekeren, in navolging van zijn voorlopers Willibrord, Bonifatius en Liudger.

In de twaalfde eeuw, zo’n driehonderd jaar na de komst van Odulphus, werd er bij Stavoren een klooster gesticht met zijn naam. In 1182 kreeg Hemelum een nevenvestiging, uitsluitend voor nonnen. Het zou nog tot 1495 duren eer ook de hoofdvestiging naar Hemelum werd verplaatst, waar het water van de Zuiderzee minder bedreigend was. Sindsdien werd het omvangrijke bouwwerk aangeduid als ‘de Sint-Odulphusabdij van Stavoren te Hemelum’. De oorspronkelijke abdij in Stavoren verdween uiteindelijk in de zee.

Tijdens archeologisch onderzoek zijn in 2016 en 2017 op de plek van de rondweg bijzondere vondsten gedaan, zoals enkele gouden munten uit de 14e eeuw en de restanten van een grote boerderij. De abdij was tot 1580 als zodanig in gebruik. De ruïne van het klooster moet nog tot halverwege de 18e eeuw hebben bestaan.

Koninklijke Onderscheiding in Súdwest-Fryslân

Burgemeester Jannewietske de Vries reikt op vrijdag 30 augustus 2019, tijdens het afscheid als redactielid van ‘Diggelfjoer’, dorpskrant van Wommels, een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Anne Marie Wijnia-Kuindersma uit Wommels.

Mevrouw Wijnia-Kuindersma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Naam: Anne Marie Wijnia-Kuindersma
Geboortedatum: 27 april 1953

Aanvullende informatie:

 • was 6 jaar (1985-1991) voorzitter van de Feestcommissie in Wommels;
 • is vanaf 1994 redactielid en voorzitter van de Dorpskrant ‘Diggelfjoer’ in Wommels. Ze is contactpersoon tussen de redactie, vereniging en vrijwilligers en neemt geregeld interviews af en schrijft artikelen;
 • was medeschrijfster van het boek t.g.v. het 50-jarig jubileum van vv SDS in Oosterend;
 • was 2 jaar (2000-2002) voorzitter van de jubileumcommissie 100 jaar Freulekaatsen;
 • was 9 jaar (2006-2015) gastvrouw tijdens de Taptoe in Wommels die om de 3 jaar georganiseerd werd;
 • was 11 jaar (2006-2017) scheidsrechter bij volleybalwedstrijden van Covos;
 • is vanaf 2007 kantinemedewerker bij de kaatsvereniging in Wommels;
 • is vanaf 2007 kantinemedewerker bij de voetbalkantine van SDS in Oosterend;
 • was 5 jaar (2008-2013) voorzitter van de Weefkring Schering en Inslag;
 • is vanaf 2011 gastvrouw voor de speciale genodigden voor de Freulekaatspartij in Wommels;
 • is vanaf 2013 kioskmedewerker bij het openluchtzwembad ‘De Klomp’ in Wommels;
 • is vanaf 2014 gastvrouw bij het Greidhoeke Festival in Wommels;
 • verzorgt de kleding voor muziekvereniging Euphonia in Wommels en voor de spelers van het toneelstuk ‘Under de Toer’;
 • is mantelzorger;
 • is vrijwilliger bij het Tsiispakhûs in Wommels;
 • is collectant voor diverse organisaties.

Locatie uitreiking: Partycentrum It Dielshûs, It Bosk 41, 8731 BK Wommels.

Augustus 2019

Aan de oostkant van Bolsward komt een nieuw woongebied. Om ‘Bolsward Oost’ te kunnen realiseren koopt de gemeente Súdwest-Fryslân 14,5 hectare landbouwgrond, gelegen tussen de Snekerweg, de Ugolaan en de Hartwerter Feart.

Het gemeentelijk woononderzoek van 2018 naar de ontwikkelingen op de woningmarkt laat zien dat in Bolsward behoefte is aan zo’n 200 tot 260 nieuwe woningen tot en met het jaar 2028. In de stad zelf is geen ruimte om deze aantallen te realiseren. De huidige nieuwbouw blijft beperkt tot de Franekerstraat  en enkele kleinere initiatieven.

Ook de provincie Fryslân erkent dat Bolsward daarmee de komende jaren niet uit de voeten kan. “Woningbouw aan de oostkant van Bolsward is voor de gemeente de meest geschikte locatie”, zegt wethouder Maarten Offinga van grondzaken. “Deze plek is al in 2010 aangewezen als toekomstig woongebied.” Er is ruimte voor zo’n 150 woningen.

Met de eigenaar van de grond is al overeenstemming bereikt over de verkoop. Het is nu aan de gemeenteraad om in de vergadering van 3 oktober met de aankoop in te stemmen. Van de 14,5 hectare is zo’n 9,5 hectare bestemd voor woningbouw. Het resterende deel krijgt een groene bestemming.

Per 1 september verandert het betaald parkeren in Súdwest-Fryslân. De gemeente voert in Bolsward en Sneek het parkeren op kenteken in. Daarnaast is voortaan het eerste half uur gratis.

Kentekenparkeren

In Bolsward en Sneek moeten bezoekers per 1 september hun kenteken invoeren in de betaalautomaat. Dit heeft als voordeel dat er geen kaartje meer achter de voorruit nodig is. Parkeren via een mobiele app kan ook nog steeds.

Gratis parkeren op de grote parkeerterreinen

Op bepaalde delen van de parkeerterreinen Bolswarderpoort, Veemarktplein en Flexaterrein in Sneek kunnen bezoekers gratis parkeren. Op de terreinen zelf staat aangegeven om welke delen het precies gaat. Op het parkeerplein 1455 in Bolsward verandert niets, daar kon al gratis worden geparkeerd.

Lang parkeren? Dan is het eerste half uur gratis

Op de betaalde parkeerplaatsen is het eerste half uur gratis voor langparkeerders. Bezoekers moeten nog wel een kaartje halen. Het gratis half uurtje wordt automatisch verrekend wanneer je een parkeerkaartje koopt. Daarna betaal je in Sneek € 0,80 per half uur voor de eerste twee uren. Vanaf twee uren parkeren wordt het tarief €1,20 per uur. In Bolsward geldt na het eerste half uur een  tarief van € 0,75 per half uur.

Betaaltijden in binnenstad Sneek verlengd

In de binnenstad van Sneek worden de tijden van het betaald parkeren verlengd tot 21.00 uur. Voorheen betaalde men alleen op de koopavond tot 21.00 uur.

Waarom verandert het parkeerbeleid?

In 2016 heeft de gemeente ‘parkeerpetearen’ gevoerd met inwoners en ondernemers van het vergunninghoudersgebied en net daar buiten. Tijdens deze gesprekken is een aantal knelpunten naar voren gekomen, waaronder lang parkeren in de stadscentra.

Samen met de deelnemers van de parkeerpetearen zijn  de genoemde maatregelen bedacht om lang parkeren in de binnensteden te ontmoedigen.  In november 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met dit nieuwe parkeerbeleid.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft samen met Rijkswaterstaat een tijdelijke maatregel bedacht voor een betere afwikkeling van het verkeer bij de afslag Sneek-Oost in de N7. Een proefperiode van twee weken (van 28 augustus tot en met 11 september) moet duidelijk maken of de maatregel het gewenste effect heeft.

Gevaarlijke situaties

Nu staat het verkeer dat in de ochtend- en avondspits de afrit Sneek-Oost neemt vaak al stil op de hoofdrijbaan van de N7. Dit leidt soms tot gevaarlijke situaties. Door een deel van de rotonde op het kruispunt Oppenhuizerweg-Lorentzstraat af te sluiten, verbetert de doorstroming van het verkeer, zo is de verwachting.

Omrijden

Door de afsluiting kan verkeer vanaf de Oppenhuizerweg of de stadsrondweg niet meer driekwart rotonde nemen en naar de Lorentzstraat (Oppenhuizen) of richting Leeuwarden rijden. Dit verkeer moet door de afsluiting zo’n 350 meter omrijden, via de andere rotonde, aan de zuidkant van de N7.

De effecten van deze maatregel worden dagelijks bekeken. “Het zou mooi zijn als we zo kunnen voorkomen dat het verkeer in de spits stil komt te staan op de N7”, zegt wethouder Mark de Man, die benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat. “Voor de langere termijn wordt gestudeerd op een oplossing waarmee we de komende decennia vooruit kunnen.”

Op het IJsselmeer bij Stavoren doet de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vanaf maandag 19 augustus onderwateronderzoek bij het wrak van de Stavoren 18. Het onderzoek, dat enkele kilometers uit de kust plaatsvindt, duurt tien dagen.

Sonar

Vrijwilligers van de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water (LWAOW) doen al sinds 1999 onderzoek voor de kust van Stavoren. Mede dankzij opnamen met sonarapparatuur stuitten zij op de restanten van een middelgroot houten scheepswrak.

Tinnen lepel

Sindsdien doken vrijwilligers regelmatig op deze plek, waarbij diverse vondsten werden gedaan, zoals een tinnen lepel uit 1751. “Op grond daarvan denken wij dat het schip uit de achttiende eeuw komt”, zegt archeoloog Yvonne Boonstra van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Ook wordt vermoed dat er van de scheepsconstructie weinig bewaard is gebleven. Boonstra: “Om te onderzoeken of de datering klopt, en om vast te stellen wat er nog over is van het wrak, wordt er nu door de Rijksdienst gedoken.”

‘Fieldschool’

Wat het onderzoek bijzonder maakt is dat er een zogeheten ‘fieldschool’ aan gekoppeld is. De Rijksdienst wil jonge onderwaterarcheologen de kans bieden om te oefenen in vrij ondiep water met relatief weinig stroming. “Vanwege de strenge regelgeving voor duiken op wrakken is dit een unieke kans om ervaring op te doen”, zegt Boonstra.

Het wrak zal niet worden gelicht, maar onder water verder in kaart worden gebracht. Als uit het onderzoek blijkt dat er bescherming nodig is van het wrak, bijvoorbeeld tegen stroming, dan zal de vindplaats (deels) worden afgedekt met steigergaas en grond.

“Ouderwets leuk en gezellig, met voldoende aanbod voor alle leeftijden”, aldus de publieksjury over de Sneekweekkermis. “Compact, nette uitstraling en topattracties.”

Dinsdagmiddag reikte wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân de prijzen uit aan de eigenaren van de attracties die bij de jury, bestaande uit deskundigen en doorsnee kermisliefhebbers, het meest in de smaak vielen.

In de categorie ‘grootvermaak’ won – net als vorig jaar – ‘Around the World’ van Johannes Dauphin uit Apeldoorn. De attractie is met 60 meter een van de twee grote blikvangers. “Wat een hoogte”, “Prachtig dat je zo lang boven blijft” en “Zeker ’s avonds een mooie ervaring”, tekende de jury op. De andere grote attractie voor mensen zonder hoogtevrees – Booster Maxxx – doet het ook steevast goed in Sneek en werd dit jaar tweede.

‘Salto trampoline’ van de vennootschap Klaas en Peggy Verwijk-Van Hout uit Amsterdam  won in de categorie ‘kindervermaak’. “Favoriet bij veel kinderen”, aldus het juryrapport. “Vriendelijk en behulpzaam personeel.” Ook de ‘nostalgische draaimolen met orgel’ scoorde goed. “Mag gewoon niet ontbreken. Viel twintig jaar geleden bij kinderen in de smaak, en nu nog steeds”.

Bij de ‘spel- en gokzaken’ was het lastiger kiezen. De top-drie (met onder andere ‘Glück Prinz verloting’ en ‘Skeeball’) was aan elkaar gewaagd, maar de oorkonde en de bloemen waren ook deze keer, net als vorig jaar, voor ‘Pusher’ van Arnold Bruggink uit Groningen. “Het is en blijft een leuk gokspel. Grote winkans, leuke prijsjes, voldoende kasten om op te spelen”, noteerde jury.

Ook in de categorie ‘consumptiezaken’ won een oude bekende: de poffertjessalon van Angelique Korenblik uit Eefde, die ook in 2017 en 2018 de meeste punten haalde. “De salon heeft niet alleen een heel knusse uitstraling, de bediening is er vriendelijk en snel, en het eten prima.”

De kermis op het Martiniplein en het Oud Kerkhof draait nog tot en met donderdag. Vanavond is het vanaf 21.00 uur ‘ladies night’, met kortingen voor dames. Woensdag is er tussen 11 en 13 uur de ‘prikkelarme kermis’, bedoeld voor mensen met bijvoorbeeld autisme, epilepsie, een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Er zijn dan geen rook en licht(flitsen) te zien en de muziek staat op zachtjes.

Woensdagmiddag komt clown Dessalles op bezoek, en kunnen kinderen geschminkt worden door Diana’s Schminkpaleis.

Fotobijschrift: De prijswinnaars flankeren wethouder Mark de Man van Súdwest-Fryslân, die de prijzen uitreikte. Uiterst rechts marktmeester Kevin Vonk. (Foto Jan Douwe Gorter)