Persberichten

Wat is er verzonden naar de media? Hieronder vind je een overzicht.

Vragen kun je stellen via:

Mei 2022

De nieuwe coalitie in Súdwest-Fryslân presenteert dinsdagavond 31 mei haar coalitieprogramma. De titel van het programma is ‘Grutsk en tichtby’. De presentatie vindt, evenals de installatie van het nieuwe college, plaats op dinsdagavond 31 mei tijdens een extra raadsvergadering in de raadszaal van het Bestjoershûs van Súdwest-Fryslân. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen, dat kan zowel live als online.

De coalitie zal bestaan uit PvdA, CDA en FNP. De namen van de kandidaat-wethouders zijn inmiddels bekend.

De PvdA schuift Marianne Poelman en Michel Rietman naar voren als wethouders. Poelman is op dit moment raadslid en directeur van Technolab. Rietman werkt momenteel als ledenmanager voor VNO-NCW MKB Noord. Poelman krijgt de portefeuille Werk en inkomen, Zorg, Dienstverlening en Europa. Rietman gaat zich bezig houden met de thema’s Wonen, Recreatie en toerisme, Verkeer en vervoer, Afval, waterbeheer en riolering, Ontwikkelen en Bedrijfsvoering.

Voor het CDA gaat Bauke Dam het wethouderschap continueren. Hij krijgt de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, Economische zaken, Sport, Ontmoetingsplaatsen en de agenda’s Sneek en Zuidwesthoek. Raadslid en ondernemer Petra van den Akker wordt voor het CDA wethouder voor Jeugd(zorg), Onderwijs, Cultuur en kunst, Vernieuwing lokale democratie, Agenda Bolsward en Handhaving.

Namens de FNP wordt Henk de Boer wethouder. Op dit moment is De Boer werkzaam als manager Engineering bij Polem in Lemmer. De portefeuille van De Boer zal bestaan uit Financiën, Duurzaamheid en klimaat, Kernenbeleid, Landbouw, Natuur en landschap, Kapitaalgoederen en de Agenda IJsselmeerkust.

Formateur Sjoerd Tolsma kijkt met een goed gevoel terug op een periode van intensieve en constructieve samenwerking. “De komende bestuursperiode kent vele uitdagingen. Ik ben er trots op dat er nu een gezamenlijk gedragen en evenwichtig akkoord ligt dat past bij die uitdagingen waar Súdwest-Fryslân voor staat.”

Vijfenzeventig kinderen uit Oekraïne in de basisschoolleeftijd krijgen sinds begin deze maand les op één van de locaties van Master Amiko. Ongeveer zestig Oekraïense leerlingen volgen voortgezet onderwijs op de Internationale Schakelklas (ISK) Sneek, een afdeling van RSG Magister Alvinus. Deze scholen zijn gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan anderstaligen met een andere culturele achtergrond.

Veel kinderen zijn samen met hun ouders naar Nederland gevlucht uit Oekraïne. Een aantal van hen wordt opgevangen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Ook in hun nieuwe omgeving hebben zij recht op goed onderwijs. De afgelopen weken is hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Sinds begin mei gaan  kinderen in de basisschoolleeftijd naar een van de nieuwkomerslocaties van Master Amiko. De kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs gaan naar de ISK Sneek.

Aanmelden van leerlingen

De kinderen die in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven, worden vanuit deze locatie aangemeld voor onderwijs. Vluchtelingen die bij particulieren thuis verblijven, waarvan de kinderen nog niet naar school gaan, kunnen zich aanmelden via: 

 • Master Amiko: marieke.postma@masteramiko.nl
 • ISK: isk-leerlingenadministratie@rsg-sneek.nl

Nieuwkomerslocatie

In de gemeente zijn momenteel drie locaties voor basisschoolleerlingen die nieuw zijn in Nederland. Het gaat om een locatie in de Galamadammen (4-12 jaar), locatie in Sperkhem, Sneek (4-9 jaar) en een locatie naast het AZC Sneek (9-12 jaar). Alle leerlingen die nieuw zijn in Nederland kunnen hier naar school en dus ook de leerlingen uit Oekraïne. De Internationale Schakelklas verzorgt het onderwijs voor nieuwkomers in de V.O.-leeftijd (12-18 jaar) op twee locaties in Sneek; de Harmen Sytstrastraat en vanaf 16 mei, voor leerlingen uit Oekraïne op de Hemdijk.

Master Amiko

Master Amiko is een basisschool voor nieuwkomers in Sneek en omgeving, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Hier leren de kinderen naar school gaan en de Nederlandse taal. Naast het vak Nederlands worden ook de vakken rekenen, schrijven, sociale vaardigheden en creatief aangeboden. De groepen bestaan uit ongeveer vijftien leerlingen met diverse nationaliteiten. De insteek is dat met behoud van moedertaal en eigen cultuur de schoolperiode succesvol doorlopen wordt.  

ISK Sneek

De Internationale Schakelklas biedt onderwijs aan anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlands taal onvoldoende beheersen om regulier onderwijs te volgen. Het doel is om deze leerlingen klaar te stomen voor een overgang naar passend regulier onderwijs door het leren van Nederlands en studievaardigheden. Daarnaast krijgen de leerlingen les in Nederlandse gebruiken en gewoonten zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in Nederland.

Op het Grootzand 51 en Scharnestraat 25 in Sneek worden negen woonstudio’s en een winkelruimte gerealiseerd. Het college van Súdwest-Fryslân besloot groen licht te geven voor de ontwikkeling van de plannen hiervoor. De plannen passen in het centrum van Sneek, waar wonen, werken en winkelen steeds meer samengaan. Op dit moment zijn er een winkel en twee woningen aanwezig in de panden.

Karakteristiek uiterlijk

In de plannen wordt rekening gehouden met het karakteristieke uiterlijk van de binnenstad. Het aanzien van de nieuwbouw moet dan ook aansluiten op de aangrenzende panden. De volgende stap is het maken van een ontwerp-omgevingsvergunning dat ter inzage wordt gelegd. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen dan hun zienswijzen kenbaar maken.

Súdwest-Fryslân blijft de mogelijkheden verkennen voor meer woningbouw in de gemeente. Dit betekent dat niet alleen in het centrum van Sneek wordt gewerkt aan het creëren van meer woongelegenheid. Ook gemeente breed worden de mogelijkheden bekeken om woningen te (her)bouwen.

Het gaat niet alleen om (grote) projecten, maar ook initiatieven op kleinere schaal. Zo besloot het college in dezelfde collegevergadering nieuwbouw van een woning aan de Groenedijk in Sneek mogelijk te maken.

In september en december 2021 ontving de gemeente Súdwest-Fryslân van het Rijk extra financiële steun voor het herstel van de lokale culturele infrastructuur. Daarvan wordt € 200.000 in de regeling ‘Leve de Vereniging!’ gestoken en € 250.000 in de regeling ‘Een jaarrond cultuur’.

Aan deze twee regelingen liggen rapportages en eigen onderzoek ten grondslag over het effect van de coronamaatregelen op de culturele en leefbaarheidssector. Daaruit blijkt dat de lokale cultuur flink is geraakt door corona. Voorstellingen en repetities konden niet doorgaan, reserves zijn uitgeput. Kunst en cultuur is enorm gemist door het publiek. Uit rapportage van het Fries Sociaal Planbureau blijkt ook dat de coronacrisis het Friese verenigingsleven heeft verzwakt.

Regeling: ‘Leve de Vereniging!’

Om goed te kunnen wonen en werken in Súdwest-Fryslân is een sterk verenigingsleven erg belangrijk. Dit heeft positieve effecten op sociaal vlak, gezondheid en algehele tevredenheid. De regeling ‘Leve de Vereniging’ geeft verenigingen de ruimte om nieuwe leden te werven, gezamenlijke projecten op te zetten, maar ook om de manier van besturen te innoveren.

Culturele Regeling ‘Een jaarrond cultuur’

De regeling ‘Een jaarrond cultuur’ stimuleert een programmering van culturele activiteiten in het laagseizoen. Uit de evenementenkalender 2019 blijkt namelijk dat vooral in het eerste en laatste kwartaal van het jaar weinig culturele activiteiten plaatsvinden in Súdwest-Fryslân. Een jaarronde culturele agenda komt de lokale economie ten goede en voorkomt onnodige druk in het hoogseizoen.

Subsidie aanvragen

Met deze regelingen krijgen de culturele sector en het verenigingsleven een impuls om geleden schade uit de coronaperiode in te lopen. Verenigingen en cultuurorganisaties die voldoen aan de voorwaarden kunnen de eenmalige subsidie aanvragen op de website. Op deze pagina zijn ook de voorwaarden terug te vinden. Beide regelingen gelden voor heel 2022, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022.

Naamgevingscommissie Súdwest-Fryslân heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld om het fietspad in de Gooyumerweg in Zurich, de naam Peter J. Sterkenburg-fietspad toe te kennen. Het college stemde hiermee in.

Eerbetoon aan een uitzonderlijke kunstenaar

Dorpsbelang Zurich diende het verzoek in namens Stichting Maritieme Schilderijen Peter J. Sterkenburg. “Het is een mooie kans om deze uitzonderlijke kunstenaar en het dorp nog meer aandacht te geven”. Het fietspad begint tegenover het voormalige woonhuis van de heer Sterkenburg aan de Caspar de Roblesdijk. Dorpsbelang legde de naam voor aan het dorp. De naamsverandering kreeg veel steun van de “Surchers”.

Over Peter J. Sterkenburg

De maritieme schilder werd in 1955 geboren in Harlingen als zoon van een zeeman. Sterkenburg was al jong gefascineerd door zeeschepen. De liefde voor de zee en deze schepen heeft ervoor gezorgd dat hij zich later specialiseerde in het schilderen van zowel oude als nieuwe schepen in zijn eigen stijl. In de eerste jaren van zijn loopbaan legde hij zich toe op seriewerk maar vanaf 1990 kwam zijn grote doorbraak in het Verre Oosten na een tentoonstelling van Nederlandse kunstenaars in Hongkong. Daarna maakte Peter J. Sterkenburg alleen nog maar schilderijen in opdracht, zoals het vereeuwigen van de vloot van Smit Internationale in Singapore. Sterkenburg overleed in april 2000 tijdens het schilderen van VOC-schepen in het IJ, een opdracht van de stad Amsterdam.

IJlst is in beeld om een nieuwe tijdelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen te starten. Het gaat om het leegstaande gedeelte van woonzorgcentrum Nij Ylostins. De tijdelijke noodopvang zal de nieuwbouwplannen niet in de weg staan.

Dit betekent dat de voorbereidingen kunnen beginnen om de locatie klaar te maken voor ontvangst. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de eerste vluchtelingen arriveren. In totaal is er voor maximaal 80 personen plek. De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor de organisatie van de eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld zorg, medische hulp en onderwijs. Voorafgaand aan het besluit zijn de bewoners van Nij Ylostins betrokken. Direct omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd met een brief. Brede communicatie in IJlst vindt komende week plaats.

‘Wat moai dat de belutsenens sa grut is. De mienskip kaam sels mei dizze lokaasje, dêr bin ik grutsk op,’ aldus burgemeester Jannewietske de Vries. ‘Súdwest-Fryslân kin dit drage. Mei-inoar sette wy de skouders derûnder.’

Eerder maakte Súdwest-Fryslân al bekend De Galamadammen in Koudum en het Amicitiahotel in Sneek in te zetten als gemeentelijke opvanglocaties. Hier worden momenteel respectievelijk ca. 150 en 100 vluchtelingen opgevangen. Het college van b&w besloot ook in te stemmen met het nader onderzoeken van Hotel De Wymerts in Workum als mogelijke tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie. Hier gaat het om circa 70 plekken.

Het melden van een opvanglocatie of het aanbieden van andere hulp kan via de website.

Het college besluit, op advies van Naamgevingscommissie Súdwest-Fryslân, het viaduct over de N7 tussen de bedrijventerreinen De Hemmen I, II en III in Sneek de naam ‘Wicher Lemstra-viaduct’ toe te kennen.

Aanleiding naamgeving

Eind 2021 startte de verkoop van bedrijfskavels op De Hemmen III In Sneek. Dit was voor een inwoner van Sneek en oud-medewerker van Rijkswaterstaat de aanleiding om een naamverzoek in te dienen voor het viaduct.

Wicher Lemstra; een creatieve, kritische en constructieve man

Bij de opening van de iconische houten brug over de N7 op 15 april 2009 stond gedeputeerde Piet Adema stil bij de inbreng van Wicher Lemstra: ”Kritisch, constructief, een onbezoldigd toezichthouder”. Lemstra, veehouder in Scharnegoutum, was inspreker nummer 23 van de 61 (!) insprekers op het milieueffectrapport (MER) ‘’Rijksweg 7 Sneek’’ uit 1995. Meer dan acht alternatieve tracés werden tijdens vier voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten gepresenteerd. Rijkswaterstaat en wellicht ook anderen, moesten wel even wennen aan het alternatief van Lemstra. Een tracé van een autosnelweg – tussen de wijken Tinga en Duinterpen en het landelijk gebied en de Brekken. Er werd naar inspreker Lemstra geluisterd. Zijn voorstel werd serieus genomen, doorgerekend en: uitgevoerd! De buitengewoon creatieve inzet van Lemstra verdient het volgens de indiener om levend te worden gehouden.

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân heeft Kristiaan Strijker (42) aangewezen als gemeentesecretaris/algemeen directeur. Strijker is sinds 2017 bestuurder in het primair onderwijs (Stichting Aves) in Emmeloord. Hij treedt per 1 augustus in dienst.

Strijker heeft brede ervaring opgedaan bij diverse relevante organisaties. Zo is hij bestuurder bij Stichting Aves (en de voorloper hiervan), een samenwerkingsstichting die 34 scholen voor primair onderwijs bestuurt en verbindt in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Ook beschikt Strijker over ervaring bij gemeenten. Van 2009 tot 2017 werkte hij voor de gemeente Noordoostpolder, als manager Maatschappelijke Ontwikkeling en manager Cluster Samenleving. Ook was hij beleidsmedewerker bij de gemeenten Franekeradeel en Steenwijkerland.

Burgemeester Jannewietske de Vries: “It is moai dat de nije gemeentesekretaris tagelyk mei it nije kolleezje starte kin. Dat is goed foar de gearwurking en it fertalen fan de bestjoerlike opjeften nei de organisaasje. De gemeentesekretaris hat dêryn in belangrike brêgefunksje. Kristiaan Strijker bringt ûntwikkelkrêft en ferbining. Wy sjogge de gearwurking mei fertrouwen temjitte en winskje Kristiaan in goeie tiid yn Súdwest-Fryslân.”

Strijker is, als voormalig inwoner van de gemeente, geen onbekende in Súdwest-Fryslân. “Vanuit mijn betrokkenheid bij de regio ben ik vertrouwd met de mentaliteit van ‘samen aanpakken’ en draag ik graag mijn steentje bij aan onze gezamenlijke toekomst”, aldus Kristiaan Strijker. “Gesteund door het vertrouwen dat ik proef, ga ik graag samen met de medewerkers en het nieuwe college aan de slag voor de inwoners van deze prachtige gemeente. Hierbij werk ik vanuit een open dialoog met inwoners, bestuurders, instellingen en bedrijven. Ik streef ernaar om te horen wat er speelt, wil ideeën opbouwend bespreken en met elkaar tot oplossingen te komen.”

Eerder dit jaar vertrok Pieter Zondervan als gemeentesecretaris / algemeen directeur bij gemeente Súdwest-Fryslân. Sindsdien nam mededirectielid Griet Heeg tijdelijk waar. Met de aanwijzing van Kristiaan Strijker neemt Heeg haar oude rol weer in en is het tweekoppige directieteam van Súdwest-Fryslân compleet.

April 2022

De tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers in de Waterherberg op It Eilân in Heeg wordt met een jaar verlengd, tot 1 mei 2023. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het verzoek van het COA in te willigen. Inwoners van Heeg zijn inmiddels geïnformeerd met een brief.

De noodopvang is toegestaan tot 1 mei 2023. In de zomerperiode van 1 mei tot 1 oktober 2022 is er plaats voor ruim 100 vluchtelingen. Na het vakantieseizoen wordt dit weer uitgebreid naar de huidige maximaal 170 plaatsen.

Er zijn de afgelopen weken gesprekken gevoerd met zowel Plaatselijk Belang als de inwoners. De reacties gaven vertrouwen dat de verlenging van de tijdelijke noodopvanglocatie een verantwoorde keuze is. Burgemeester Jannewietske de Vries: ‘Nu de vluchtelingenstromen in Europa door de oorlog in Oekraïne op gang zijn gekomen is de nood om opvangcapaciteit alleen maar toegenomen. We zijn erg blij dat het dorp Heeg de verlenging steunt. Veel inwoners zetten zich ook in voor de noodopvang en dat is heel waardevol.’     De samenstelling van de tijdelijke bewoners blijft hetzelfde. Het zijn voornamelijk gezinnen, in het bezit van een verblijfsvergunning. Ook blijft de locatie een dependance van het AZC in Sneek. Dat houdt in dat de leiding van Sneek ook de leiding van Heeg vormt. Het COA heeft beveiligingsorganisatie Trigion ingehuurd voor het beheer van het terrein.

Op 21 april start een nieuwe reeks gratis trainingen ‘Goed omgaan met dementie’. Dit jaar zijn de trainingen gericht op diverse doelgroepen, waaronder nu ook horeca- en winkelpersoneel.

In Nederland hebben naar schatting 280.000 mensen dementie. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt deze ziekte. We krijgen er allemaal mee te maken. In onze familie- of vriendenkring. Maar ook op straat, in de winkel, bij de sportvereniging of op het werk.

Wat kun je voor ze doen? Hoe spreek je iemand met dementie op de juiste manier aan? Hoe handel je in bepaalde situaties? En wat kun je beter niet doen? Dat komt aan bod in de trainingen.

Schrijf je nu in voor de training!

De trainingen zijn voor inwoners, vrijwilligers, (sport)verenigingen en professionals. Speciaal voor mensen die in een winkel en in de horeca werken is er een training op maandag 25 april.

Tijdens de 2,5 uur durende training leert men vaardigheden die belangrijk zijn wanneer je in contact komt met mensen met dementie. Zo leer je dementie herkennen, contact maken en iemand op de juiste manier helpen.

Hieronder een overzicht van de trainingen. Alle trainingen zijn in Hotel De Groene Weide in Bolsward.

 • Donderdag 21 april, 13.30-16.00 uur voor vrijwilligers
 • Maandag 25 april, 9.30 – 12.00 uur voor winkel- en horecamedewerkers
 • Maandag 9 mei, 13.30 – 16.00 uur, inwoners
 • Maandag 16 mei, 13.30–16.00 uur, voor professionals
 • Donderdag 16 juni, 13.30-16.00 uur, inwoners          
 • Woensdag 22 juni, 13.30-16.00 uur, inwoners 

Aanmelden

Mensen kunnen zich aanmelden voor de training door het formulier in te vullen op de website Samen Súdwest-Fryslân. Hier is ook meer informatie over de trainingen te vinden.

In gemeente Súdwest-Fryslân gaat Sjoerd Tolsma aan de slag als formateur. Hij gaat met de beoogde coalitie van PvdA (8 zetels), CDA (7 zetels) en FNP (6 zetels) werken aan een akkoord. De raad zal gevraagd worden om met een voorstel te komen over hoe ambities en belangrijkste thema’s kunnen worden meegenomen.

PvdA-fractievoorzitter Marijke Roskam over de keuze voor Tolsma: “Sjoerd kin it gemeentewurk fan binnen en bûten. Sawol yn dizze koalysje as breed yn de ried is de fraach nei trochsettingskrêft op wichtige tema´s as wenjen, it sosjaal domein en tsjinstferliening. Dizze formateur is ferbinend, skerp  en wit hokfoar team, attitude en wurkwize nedich binne om ambysjes en doelstellings konkreet te meitsjen.”

Tolsma was voorheen wethouder in Súdwest-Fryslân en is nu directeur-bestuurder bij Amaryllis in Leeuwarden. Tolsma heeft zin in deze eervolle taak. “Ik kijk er naar uit om met de fracties en een nieuw te bouwen team van wethouders aan het werk te gaan. Er is een positieve sfeer, veel consensus over wat er anders moet en hoe we het in deze gemeente nog beter en eerlijker kunnen organiseren. Ieders constructieve input is gewenst en zorgt voor een breed gedragen en ambitieus akkoord.”

Een boodschap doen, naar het strand of theater gaan, sporten of werken. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor sommige mensen is meedoen een uitdaging. Súdwest-Fryslân hecht waarde aan een inclusieve samenleving, daarom ondertekende het college in 2020 het Manifest “Iedereen doet mee”. In de Lokale Inclusie Agenda wordt vervolgens vastgelegd hoe de gemeente zich inzet voor een inclusieve en toegankelijke gemeente. Op donderdag 7 april legde de gemeente in de bijeenkomst ‘Samen voor een inclusief SWF’ de conceptversie van deze lokale agenda voor aan ervaringsdeskundigen en professionals. Met de opgedane inzichten wil de gemeente tot een gezamenlijke agenda komen met realistische actiepunten waarvoor draagvlak is.

Waardering en welkom

Bij inclusie gaat het erom dat iedereen toegang heeft en gelijkwaardig wordt behandeld. Inclusie gaat daarmee verder dan alleen mee kunnen doen. Het gaat er ook om dat mensen zich gewaardeerd en welkom voelen. In een inclusieve samenleving zouden er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking meer nodig zijn. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken. Een invalidentoilet is dus geen voorbeeld van inclusie. Een toilet dat iedereen kan gebruiken wél. Het afgelopen jaar zette de gemeente samen met inwoners al een aantal stappen richting een inclusief Súdwest-Fryslân, zo werd onder andere met de Adviesraad Toegankelijkheid een checklist voor de toegankelijkheid van gebouwen ontwikkeld.

Wethouder Gea Wielinga kijkt terug op een waardevolle bijeenkomst “Om te komen tot een samenleving die inclusief is moeten we naar elkaar luisteren en open staan voor nieuwe ideeën. Het vanzelfsprekende startpunt hierin is: Alle mensen zijn ongelijk, maar ook gelijkwaardig. De grootste uitdaging voor nu zit in de bewustwording, maar ook in communicatie en het vervolgens daadwerkelijk laten zien in ons werken en handelen. Door het vergroten van bewustwording krijgen we inzicht in onze blinde vlekken en kunnen we daar in ons werk en ons gedrag op inspelen.”

Op woensdag 13 april organiseert Provincie Fryslân in samenwerking met de Friese gemeenten de aftrap van het Doortrappen seizoen 2022. In de gemeente Súdwest-Fryslân kun je deelnemen aan een speciale fietstocht. Wethouder Mirjam Bakker geeft om 10.00 uur het startsein voor de fietstocht. Deelname is gratis.

Deze activiteit is een onderdeel van het programma Doortrappen in Fryslân en heeft als ambitie om ouderen tot hun 100ste veiliger te laten fietsen. Doortrappen Fryslân helpt inwoners om zo lang mogelijk met plezier en veilig te kunnen blijven fietsen. Door te fietsen blijf je bezig, fit, zelfstandig en in contact met andere mensen.

Meefietsen?

De start is om 10.00 uur vanaf het Bestjoershûs, Markstraat 1 in Sneek. De fietstocht gaat langs de Doortraproute Sneek-Noord. Deze route van 18 km gaat langs het Sneekermeer, over mooie groene en ruime paden. De tocht eindigt bij het Bestjoershûs, waar een lunch klaarstaat voor de deelnemers.

De gemeente zoekt nog fietsers die mee willen doen. Je kunt je opgeven via verkeer@sudwestfryslan.nl. Graag onder vermelding van je naam, leeftijd, mailadres en telefoonnummer. Meld je snel aan, want er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Medewerkers van de gemeente en buurtsportcoaches fietsen ook mee. 

Doortrappen in Fryslân

Het programma Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het heeft als doel om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Doortrappen Fryslân bestaat uit verschillende fietsactiviteiten in de buurt waar je gratis aan mee kunt doen. Zo blijf je fietsen tot je 100ste!

In Fryslân is het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân kwartiermaker en bijna elke gemeente heeft een Doortrappen-coördinator. De fietsactiviteiten worden opgezet en georganiseerd door de Fietsersbond (fietsdocenten) en Sport Fryslân (buurtsportcoaches). Ze werken daarbij samen met andere partijen die betrokken zijn bij veilig fietsen in Fryslân. Kijk voor meer informatie op de website van Doortrappen.

De Great Escape Caravan Tour komt naar gemeente Súdwest-Fryslân. Deze tour reist door heel Friesland om aandacht te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. De Tour bezoekt elke gemeente van Friesland en op woensdag 13 april is de caravan in Sneek.

Er zijn in Nederland nog steeds veel mensen die moeite hebben met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en met de computer werken. Ook in gemeente Súdwest-Fryslân. Mensen kunnen hier veel last van hebben in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld doordat zij een brief van de gemeente niet goed kunnen begrijpen. Of omdat zij niet goed weten hoe ze een mail moeten schrijven en versturen. Moeite hebben met basisvaardigheden is niet altijd makkelijk te bespreken of op te merken. Terwijl het wél bespreken een wereld van verschil kan maken!

In en om de Caravan kunnen mensen ervaren hoe het voelt om moeite te hebben met basisvaardigheden. De caravan zelf is een gratis Escape Room waarin deelnemers verschillende uitdagingen moeten voltooien om te kunnen ‘ontsnappen’. Bij de caravan zijn mensen van de bibliotheek, van stichting Lezen en Schrijven, het Friesland College en de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te geven. Bijvoorbeeld over waar en hoe mensen zich kunnen aanmelden voor (gratis) taallessen of als taalvrijwilliger. Ook is er informatie beschikbaar over het taalvriendelijker maken van een bedrijf of het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid op de werkvloer.

De Great Escape Caravan Tour is te vinden op woensdag 13 april van 11.00 tot 16.00 uur bij het Waltaplein. Dit is tegenover het Súdwesthûs, Markstraat 8 in Sneek. Tussen 12.00 en 13.00 uur gaan wethouder Mirjam Bakker en Rixt Heegsma, directeur van de Bibliotheek Mar en Fean de strijd aan in de caravan. Wie weet als eerste te ‘ontsnappen’ uit de lees- en taalbeproevingen?

Donker Substrates reikte gister het allereerste CO2-certificaat uit aan de gemeente Súdwest-Fryslân voor het recyclen van groenafval. In totaal sloeg Donker Substrates (onderdeel van Donker Groep) het afgelopen jaar 2.541 ton CO2 van de gemeente op. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van bijna 400 huishoudens. De opgeslagen CO2 komt beschikbaar als voedingsstof in de bodem.

Gemeente Súdwest-Fryslân levert groenafval aan bij Donker Substrates. Donker Substrates verwerkt dit tot Keurcompost. Dit is een kwalitatief hoogwaardige bodemverbeteraar die rijk is aan organische stof. Donker Substrates maakt hier vervolgens substraten en grondproducten van.

Esther Wierda-Kruiper (manager duurzaamheid en circulariteit bij Donker Groep) reikte het certificaat uit aan Hein Quarré (manager Schoon van de gemeente Súdwest-Fryslân). Quarré: “Wij zien afval als nieuwe grondstof, en het sluiten van deze natuurlijke kringloop past daar perfect in.” Wierda-Kruiper voegt toe: “Door groene reststromen te laten verwerken tot Keurcompost maakt de gemeente een duurzame keuze. Als je naar alle gangbare en nieuwe verwerkingsmethodes en toepassingsvormen kijkt, hebben we met deze keuze verreweg de minste CO2-uitstoot.” Wethouder Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân is trots op dit resultaat. “Alle beetjes helpen en dit is een mooie stimulans voor lokale bedrijven. Ik hoop dat ze ons voorbeeld gaan volgen.”

De Branchevereniging Voor Organische Reststromen (BVOR) liet CE Delft een hulpmiddel maken. Hiermee kun je zien hoeveel CO2 er van groenrecycling wordt opgeslagen. Donker Substrates gebruikt dit hulpmiddel voor het eerst en liet de resultaten onafhankelijk toetsen door auditor Quality Services.

Súdwest-Fryslân richt een tweede gemeentelijke opvanglocatie in voor Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor is het Amicitiahotel in Sneek gecontracteerd. Deze locatie is gekozen vanwege de snelle beschikbaarheid en de aanwezige faciliteiten. De komende dagen wordt het hotel klaargemaakt voor ontvangst.

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de eerste vluchtelingen arriveren. In totaal verwacht de gemeente er voor ca. 100 mensen plek te hebben. In het Amicitiahotel worden alleen vluchtelingen opgevangen. Gasten die al een boeking hadden gedaan worden omgeboekt naar andere hotels. Het is overigens de verwachting dat het niet bij deze tweede locatie blijft. De gemeente onderzoekt nog een aantal opties.

Burgemeester Jannewietske de Vries is ingenomen met deze nieuwe locatie. ‘Geweldich dat wy alwer in nije lokaasje bekend meitsje kinne om ûnderdak te organisearjen foar dizze kwetsbere groep minsken.
Mar… opfang gebeurt net allinich fanút ús gemeentlike lokaasjes. Ik bin djip ûnder de yndruk hoe’t de mienskip opfang organisearret, sawol yn groepsferbân as by de minsken thús. Mei elkoar sette we de skouders derûnder yn Súdwest-Fryslân.’ 

De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor de realisatie van de opvang, maar ook voor de organisatie van de eerste levensbehoeften zoals bijvoorbeeld zorg, medische hulp en onderwijs.
Vorige maand maakte Súdwest-Fryslân bekend hotel De Galamadammen in Koudum in te zetten als eerste gemeentelijke opvanglocatie. Hier is plaats voor 150 personen, zo’n 120 vluchtelingen hebben er inmiddels hun intrek genomen.

Inwoners en bedrijven in de omgeving worden geïnformeerd met een brief. Het melden van een opvanglocatie of het aanbieden van andere hulp kan via onze gemeentelijke website.

Fûgelwacht Wommels e.o. sûnt 1946 kreeg op zaterdag 2 april 2022 om 10.30 uur uit handen van burgemeester Jannewietske de Vries een Penning van Verdienste uitgereikt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging in het jaar 2021. In verband met de coronamaatregelen was het niet mogelijk de festiviteiten in 2021 te laten plaatsvinden.

De grote waardering en zorg voor agrarisch natuurbeheer, voorlichting en projecten waarbij natuur, cultuur en inclusiviteit worden gecombineerd, maken dat de Fûgelwacht een gewortelde, maar ook vernieuwende maatschappelijke rol vervult in Wommels en in de regio.

Een Penning van Verdienste wordt verleend aan een groep, vereniging of stichting die haar naam sinds lange periode waardig weet uit te dragen. Bijvoorbeeld door het in stand houden van belangrijke culturele waarden, het bieden van de gelegenheid tot ontspanning aan velen en/of het onderhouden van sociale contacten. Het symboliseert het respect en de waardering die de gemeente Súdwest-Fryslân heeft voor de ontvanger.

Súdwest-Fryslân zet in op lokale, digitale veiligheid voor haar inwoners en ondernemers. Inbraakpreventieavonden in de wijken, het Hackshield project voor kinderen en het innovatieve project ‘Digitaal Veilige Watersportbranche’ zijn hier concrete voorbeelden van.

De dreiging van digitale criminaliteit neemt snel toe. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Berichtgeving over gedupeerden van cybercrime neemt toe, niet alleen landelijk, maar ook in Súdwest-Fryslân. Daarbij komt dat digitale criminaliteit niet plaatsgebonden is. Het kan iedereen overkomen. Dus moeten we inwoners en ondernemers in onze gemeente zo goed mogelijk voorbereiden.”

Subsidie 50.000 euro naar Digitaal Veilige Watersportbranche

Dat voorbereiden gebeurt via diverse projecten voor uiteenlopende doelgroepen. Zo diende de gemeente, in samenwerking met gemeente De Fryske Marren, een subsidieaanvraag in voor het City Deal project ‘Digitaal Veilige Watersportbranche’. Doel van dit project is de watersportbranche in Fryslân bewust te maken van de risico’s van (cyber)criminaliteit. De subsidieaanvraag ter waarde van 50.000 euro is inmiddels gehonoreerd. Wethouder Mark de Man is blij met deze toezegging: “Met dit project kunnen we de ondernemers in deze branche digitaal bestendiger maken tegen criminaliteit. Dat is van groot belang in een tijd waar de digitalisering amper nog bij te houden is. We zijn dan ook van plan deze aanpak uit te breiden naar andere sectoren, waaronder landrecreatiebedrijven.” Hiswa-Recron en de MKB Cybercampus zijn belangrijke partners in dit project.

Gratis cyberscan voor agrarische bedrijven

Eerder ontvingen alle agrarische bedrijven in de gemeente al een uitnodiging om een gratis cyberscan te laten uitvoeren. Wethouder Bauke Dam peilde bij een aantal boeren de reacties: “Ik heb persoonlijk met een aantal boeren gesproken en ze waren erg enthousiast over de scan. Er was sowieso veel interesse voor de cyberscan en dat is een goed teken. Het is belangrijk dat ook deze branche digitaal gezond en bestendig is.”

Voorlichting inwoners door ervaringsdeskundige

Niet alleen bedrijven, maar ook inwoners worden bijgepraat over digitale criminaliteit. Binnenkort vindt de eerste van een reeks (digitale) inbraakpreventieavonden plaats. Inwoners krijgen, onder andere door een ex-inbreker en politie, voorlichting over de risico’s en informatie over het voorkomen van een (digitale) inbraak.

Game voor bewustwording jeugd

Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar wordt het programma Hackshield aangeboden. Met een online game worden zij bewust gemaakt van de risico’s van het internet. Zo leren ze zich hier al vroeg tegen te wapenen. “Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de bewustwording bij kinderen. Zij zijn vaak digitaal vaardiger dan volwassenen en kunnen de gevaren niet altijd overzien, met alle gevolgen van dien. Juist daarom is het zo belangrijk we deze doelgroep bewust maken van de risico’s”, aldus burgemeester De Vries.

Maart 2022

Een gemêleerd gezelschap nam deel aan de Hackathon op vrijdag 25 maart; van starters en senioren op de woningmarkt tot professionals zoals bouwbedrijven, ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, financiers en gemeentemedewerkers. Samen brainstormden zij over hoe betaalbaar wonen voor starters mogelijk gemaakt kan worden. Het winnende team, gekozen door een grote meerderheid van de deelnemers, kwam met het idee om de ongebruikte ruimte in de buurt van boerderijen op een slimme manier te verpachten.

Verschillende wensen; verschillende aanpak

In totaal hebben 70 deelnemers, verdeeld over 11 gemixte teams zich gebogen over de vraag hoe betaalbare woningen voor starters gerealiseerd kunnen worden. De hackathon was hard nodig. Voor starters in heel Nederland is het steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden; ook in onze gemeente. Daarbij komt nog eens kijken dat gemeente Súdwest-Fryslân uit maar liefst 89 dorpen en steden bestaat, die verschillende wensen hebben en allemaal een verschillende aanpak vereisen.

Een geslaagde dag

Wethouder Mark de Man opende de Hackathon: “Het woningmarkt-vraagstuk dat er ligt is complex, vooral het realiseren van betaalbare starterswoningen. Door het organiseren van deze hackathon hoopten we samen met starters op de woningmarkt en vakexperts te komen tot creatieve en innovatieve oplossingen die we gemeentebreed in kunnen zetten. We kijken terug op een geslaagde dag.”

Het winnende idee

Het winnende concept kwam van team Hedo, zij bedachten de ‘erfpachters’ oplossing. Een groot aantal boerderijen staat op dit moment leeg en veel boeren hebben geen opvolger voor hun bedrijf. Het team kwam met het idee om een boerderij te verbouwen tot woningen voor starters en de schuur tot seniorenwoningen. Daarnaast is er mogelijk ook nog ruimte voor bijvoorbeeld een voedselbos. Om te voorkomen dat het project een beleggingsobject wordt, is het plan om een vereniging van ‘erfpachters’ op te zetten. Het winnende concept werd gekozen door de deelnemers aan de Hackathon. Hoewel de teams enthousiast waren over meerdere ideeën, werd team Hedo uiteindelijk gekozen als winnaar van de Hackathon.

Verder in gesprek

Gemeente Súdwest-Fryslân gaat binnenkort in gesprek met de bedenkers van het winnende concept om samen te bekijken hoe het idee daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden en hoe de huizenmarkt in Súdwest-Fryslân ook voor starters interessant blijft!

Súdwest-Fryslân reserveert de komende jaren structureel drie miljoen euro per jaar extra voor de vervanging en renovatie van wegen, bruggen en kaden. Voor dit jaar is er investeringsgeld beschikbaar gesteld om aan de slag te gaan op diverse plekken in de gemeente.

Het gaat om vervanging van bruggen in Stavoren (Stationsweg), Hichtum en Oosthem (Skerdyk) en het brugdek bij de Holle Poarte in Makkum. In Bolsward worden kades aangepakt, in de omgeving van de Grote Kampen en komt er een nieuwe stalen damwand bij de Gouden Boayem te Heeg. Langs de Van Panhuijsweg in Parrega komt deels nieuwe beschoeiing en in IJsbrechtum (De Finne) en Wons (Noorderlaan) wordt de weg aangepakt. De werken staan voor 2022 gepland, met uitloop tot in 2023.

Wethouder Mark de Man kijkt tevreden naar de ontwikkelingen: ‘De infrastructuur in onze grote gemeente is ontzettend belangrijk. Inwoners en bezoekers maken er dagelijks gebruik van. Ik besef me goed dat het nog een tijdje gaat duren tot alles klaar is, maar dit jaar wordt er al flink wat werk verzet. Voor de komende jaren zijn we al bezig om uitvoeringsprogramma te maken. Alles kan niet op het zelfde moment, er moeten afwegingen worden gemaakt.’

Aan een deel van de gemeentelijke kapitaalgoederen is de afgelopen jaren achterstallig onderhoud ontstaan, met name aan wegen (elementen en asfalt) en water (bruggen en oevers/kaden). Door de gemeenteraad is vanaf 2022 structureel € 3.000.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor renovaties en vervangingen voor deze onderdelen. De achterstanden moeten binnen 10 tot 15 jaar zijn weggewerkt.

De naamgevingscommissie Súdwest-Fryslân stelt voor om een nog nieuw aan te leggen straat in Easterein ‘Branjewâl’ te noemen. Het college van B&W stemde hiermee in op 8 maart 2022.

Nieuwbouwwoningen

Projectontwikkelaar Buro Kok uit Bolsward diende een plan in voor de bouw van twee vrijstaande en drie geschakelde woningen op de locatie van het oude pompstation (achter de Skoallestrjitte) in Easterein. In dit plan wordt één nieuwe straat aangelegd. Deze straat moet een officiële naam hebben, zodat de nog te bouwen woningen straks een adres kunnen krijgen.

Passend en uniek!

De voorkeur van Doarpsbelang Hâld Faesje ging uit naar een straatnaam die past bij de omgeving, zoals Skoallestrjitte en Tsjerkebuorren. De commissie zocht een passende, unieke naam en kwam op “Branjewâl”. Deze naam verwijst naar ‘brandstof’ en past bij de bedrijvigheid van de firma Joustra-Branje die aan deze wal turf, kolen en andere brandstoffen heeft verladen en verhandeld.

Meer informatie over de bouwplannen.

Súdwest-Fryslân is 27 energiecoaches rijker. De nieuwe energiecoaches bezoeken inwoners thuis om ze bewust te maken van hun energiegebruik en geven concrete tips over bijvoorbeeld het gebruik van douche, radiatoren en tochtstrips. Dit bespaart inwoners energie én geld.

Het was al mogelijk om de hulp in te schakelen van een energiecoach om samen te kijken naar energiebesparingen in en om huis. Dit betreft een vaste kracht van de gemeente. Nu heeft Súdwest-Fryslân er 27 vrijwillige energiecoaches bij. Zij werden in vier cursusavonden, verzorgd door Stichting PEB, klaargestoomd om zelfstandig aan de slag te gaan. Zij ontvingen, van Klimaatwethouder Erik Faber, op woensdagavond 23 maart hun certificaat in de raadszaal in Sneek.

“Energiecoaches zijn hard nodig”, startte Faber zijn toespraak. “Elke kleine maatregel helpt om de energierekening van onze inwoners omlaag te krijgen. Ik hoop dat jullie veel inwoners kunnen begeleiden en inspireren.”

De energiecoaches waren al actief in hun eigen omgeving, bijvoorbeeld bij een energiecoöperatie, dorpsbelang of kerkgemeenschap. “Troch alle enerzjy kooperaasjes, doarpsbelangen en jimsels ha we alle minsken by elkoar krigen”, vertelt Marjan Faber, projectleider energiecoaching. “En sa wurket it ek mei enerzjy besparje. Minsken helpe inoar en diele de kennis en joue de enerzjycoach troch.”

Mede door het zelf opgebouwde netwerk kunnen de energiecoaches als ambassadeur een mooie stap zetten in de energietransitie. Zij worden begeleid door het provinciale netwerk Energieteam Fryslân, hier kunnen zij ervaringen en kennis blijven uitwisselen.

Mevrouw Hetty Janssen is door de PvdA Súdwest-Fryslân gevraagd het informatieproces te starten. Janssen is fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten van Fryslân.

“Mevrouw Janssen heeft veel ervaring in de politiek en weet goed wat de successen zijn van een goed proces van informatie en formatie. Ze is oprecht geïnteresseerd in ieders idealen en standpunten, heeft een warme persoonlijkheid met humor en houdt altijd de focus op een goed proces waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt”, aldus PvdA-lijsttrekker Marijke Roskam.

De informateur start deze week met het inplannen van de eerste afspraken. Janssen: “Ik ga met alle partijen in gesprek en zal met open vizier de gesprekken ingaan. Ik kijk er naar uit iedereen te spreken en vind het een eervolle taak bij te dragen aan de democratie in deze gemeente.”

De komende jaren vervangt gemeente Súdwest-Fryslân verkeersborden, die aan het einde van hun levensduur zijn, voor exemplaren van biocomposiet. Het gaat om zo’n 600 verkeersborden per jaar.

Het eerste duurzame verkeersbord in de gemeente werd door wethouder Mark de Man (Verkeer en Vervoer) onthuld aan de Bolswarderweg in Sneek. ‘Deze nieuwe verkeersborden zijn duurzamer en recyclebaar’, aldus wethouder Mark de Man. ‘Een keuze die past bij de ambities van de gemeente als het gaat om duurzaamheid en circulair bouwen.’

Lokale grondstoffen

De grondstoffen voor de borden komen uit de buurt. Daardoor is er weinig transport nodig. Door lokale restproducten te gebruiken stoot de gemeente Súdwest-Fryslân minder CO2 uit. Ook plakt de reflecterende sticker, met daarop het verkeersteken, goed en lang op het biocomposiet. De firma Pol uit Heteren mag de biocomposieten verkeersborden leveren.

Basisscholen in Súdwest-Fryslân kunnen binnenkort hun idee voor een groen, klimaatbestendig schoolplein indienen bij de gemeente. Zij maken kans op een geldbedrag van €10.000 waarmee ze direct na de zomervakantie hun schoolplein kunnen vergroenen.  

In 2019 besloot Súdwest-Fryslân elke twee jaar een prijsvraag uit te zetten waarbij inwoners, scholen of lokale stichtingen kans maken op een mooie geldprijs om hun duurzaamheidsidee uit te voeren. In 2020 vond de eerste duurzaamheidsprijs plaats. Bij de tweede editie ligt de nadruk op klimaatadaptatie. Circa 60 basisscholen in Súdwest-Fryslân, ontvangen komende week bericht en dingen mee naar de hoofdprijs van €10.000,-.De tweede prijs is een waterwall (een soort speelvriendelijk regenwatersysteem). Een vijfkoppige, onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit en haalbaarheid.

Met scholen wordt een belangrijke doelgroep bereikt. Veel schoolpleinen in Súdwest-Fryslân bestaan grotendeels uit tegels. Hierop zijn speeltoestellen bevestigd die het voor kinderen aantrekkelijk maken. Voor het klimaat hebben groene schoolpleinen de voorkeur. Speels en klimaatvriendelijk zijn goed te combineren. De duurzaamheidsprijs zorgt enerzijds voor een financiële stimulans om het schoolplein groener en klimaatvriendelijker te maken en anderzijds voor meer kennis over klimaatadaptatie op scholen. De gemeente trekt hiervoor samen op met Stichting Groen Doen en voorziet alle scholen direct van een les over klimaatadaptatie.  

Omdat sommige scholen al een eind op weg zijn, is er ook een inspiratieprijs. De school die deze prijs in de wacht sleept, wint een workshop voor een groep kinderen en kan vervolgens als voorbeeld fungeren voor andere scholen. Scholen kunnen hun idee tot de meivakantie indienen. Voor de zomer worden de winnaars bekend gemaakt.

Heeg is de plek waar Súdwest-Fryslân aan de slag wil om de woningbouwopgave te versnellen.
Er wordt een onderzoek gestart naar de toekomstige woningbouwlocatie Tsjerkesleat. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om hier een marktconsultatie voor uit te voeren en een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. De marktconsultatie neemt een aantal maanden in beslag. De raad wordt in de zomer 2022 geïnformeerd over de uitkomst en het vervolgproces.

Wethouder Mark de Man: “Bij de ontwikkeling van een locatie naar woningbouw komt veel kijken. We zijn benieuwd welke innovatieve oplossingen er op tafel komen om betaalbare woningen te ontwikkelen.
De ‘mienskip’ van Heeg krijgt hier ook een nadrukkelijke plek in. Hun wensen over woningen voor specifieke doelgroepen nemen we hierin mee. De voorbereiding die nu wordt gedaan vergroot de slagingskans op het meest passende woonprogramma voor Heeg.”

Met een marktconsultatie wil de gemeente marktpartijen mee laten denken over de ontwikkelmogelijkheden van de locatie, bijvoorbeeld over de haalbaarheid. Om straks versneld én onder de juiste voorwaarden deze locatie op de markt te kunnen brengen is het belangrijk om de consultatie uit te voeren voordat de ontwikkeling van start gaat. Deze inbreng is, in de huidige marktsituatie met oplopende bouwkosten, van belang. De betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen staat sterk onder druk.

Ook wordt duidelijk of er voldoende markt is voor het project. De voorwaarden kunnen dan gaan over bepaalde type woningen voor bijvoorbeeld starters of ouderen. De consultatie wordt uitgevoerd door externe adviseurs. Het is uitdrukkelijk géén voorselectie voor grondverkoop. Ook gaat de gemeente geen verplichtingen aan met de deelnemende marktpartijen.

In 2021 liet de gemeente ook al een aantal in eigendom zijnde locaties ontwikkelen. Dit gebeurde in Scharnegoutum, Oosthem, Harinxmaland fase 2 en Woudsend. Naast de ontwikkelingen op gemeentelijke gronden zijn er nog tal van initiatieven die door marktpartijen worden opgepakt.

Projectontwikkelaar Frisoplan B.V. (onderdeel van Friso Bouwgroep) uit Sneek heeft een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling van een nieuw woningbouwplan in Makkum. In dit plan wordt uitgegaan van vijftig woningen. Door Frisoplan wordt het plan geïntroduceerd onder de naam Simmerfjild. Dit is onderdeel van het uitbreidingsplan Melkvaart fase 2 dat ten zuiden van de woonwijk Melkvaart in Makkum ligt.

Haalbaarheidsonderzoek

Frisoplan is met een aantal grondeigenaren een samenwerking aangegaan om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken. In dit onderzoek wordt in een participatieproces samen met verschillende belanghebbenden een definitief woonprogramma vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de intentieovereenkomst. Deze werd op 10 maart ondertekend door Berber Dedden van Friso Bouwgroep en Mark de Man, wethouder wonen.

Versnelling woningbouwontwikkeling

Wethouder Mark de Man, benadrukt bij het ondertekenen van de overeenkomst dat hij zeer content is om samen met Frisoplan de groeimogelijkheden op het gebied van wonen van Makkum te onderzoeken. “Dit is een mooie ‘Boppeslach’ voor Makkum. Met de ondertekening van deze intentieovereenkomst komt woningbouwontwikkeling voor Makkum ook snel dichterbij.”

Berber Dedden, manager Klant en Markt van Friso Bouwgroep, is verheugd om de woningbouwopgave voor het dorp te kunnen realiseren. “Makkum heeft een enorme potentie om als hoofdkern in de regio verder te groeien. Het is een dorp met een volwaardig voorzieningenniveau, een sterke economie en een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Daarmee zijn alle ingrediënten aanwezig om samen met de dorpsgemeenschap een fraai en leefbaar woningbouwplan te realiseren.’

Participatieproces voor stakeholders

De ondertekening van de intentieovereenkomst betekent het startmoment van het participatieproces. Binnenkort gaat Frisoplan in nauwe samenwerking met de gemeente de belanghebbenden, waaronder de inwoners van Makkum, informeren.

Op 11 maart tekenen 18 partijen een intentieverklaring die bijdraagt aan betere gezondheid en kansengelijkheid door slim om te gaan met technologie en digitalisering. Súdwest-Fryslân is één van deze partijen. Het is helaas voor lang niet alle Nederlanders mogelijk om zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste thuisomgeving te wonen en leven, terwijl sommigen dat wel willen. In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ onderzoeken gemeenten, het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen welke oplossingen digitalisering en technologisering hiervoor kunnen bieden. “Samen slim optrekken wordt door Súdwest-Fryslân als grote kans gezien en draagt bij aan een inclusieve samenleving” aldus wethouder De Man.

De deal richt zich op acht werkprocessen waarbij verbetering wenselijk is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de communicatie tussen verschillende hulpverleners verloopt, waarbij het heel handig zou zijn als er per cliënt één dossier is zodat doelmatig informatie gedeeld kan worden. Of hoe we kunnen meten en voorspellen welke mix van ingrepen voor welke inwoner zinvol is en op welk moment. Of hoe we data-analyse zo in kunnen zetten in processen zodat vroegsignalering mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de privacy en autonomie van inwoners. “Door processen efficiënter in te richten, zijn we niet alleen effectiever maar dit geeft ons ook de kans meer dienstverlenend te zijn, met oog voor onze inwoner”, aldus wethouder de Man.

Waarom de City Deal ‘Slim Maatwerk’

Voor deze City Deal slaan de City Deals ‘Eenvoudig Maatwerk’ en ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineen. Beide zijn een initiatief van Agenda Stad van het Ministerie van BZK. Door krachten, netwerk en kennis te bundelen hopen ze echt het verschil te kunnen maken.

Partners die de intentieverklaring ondertekenen

De volgende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondertekenen 11 maart 2022 de intentieverklaring van de City Deal: Brightland Campus, CBS, gemeente Dordrecht, De Zorggroep, Elba/REC, gemeente Enschede, gemeente ’s-Hertogenbosch, Jelmer, Kennedy Van der Laan, Kurtosis, gemeente Leeuwarden, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Súdwest-Fryslân, WeCity en WECPV.

Het Rijk kent 4 miljoen euro toe aan Súdwest-Fryslân voor het project Warm Heeg, het burgerinitiatief dat zich inzet om met aquathermie van Heeg een aardgasvrij dorp te maken. Met de toekenning wordt Heeg een officiële proeftuin binnen het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. Dit maakte minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vandaag bekend tijdens een congres in Nieuwegein. Tijdens een feestelijk moment in het Sylhûs in Heeg overhandigde Wethouder Erik Faber de subsidie symbolisch aan de initiatiefnemers van Warm Heeg. “Wij zijn blij dat het project Warm Heeg verder uitgevoerd kan worden. De intensieve samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân heeft z’n vruchten afgeworpen”, zegt teamcoördinator van Warm Heeg Lucie Gelderblom.

Over de proeftuin

In oktober was de derde en laatste inschrijfronde voor proeftuinen. Uit de 47 aanvragen zijn 14 gemeenten gekozen. Daarmee zijn er nu in totaal 64 proeftuinen in Nederland. De ingediende plannen zijn beoordeeld op uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van bewoners. Súdwest-Fryslân ontvangt als aanvrager van de subsidie het geld voor Heeg. Naast de financiële bijdrage profiteren de gemeente en Warm Heeg met deelname aan het programma ook van het landelijke kennis- en leerprogramma aardgasvrije wijken. Erik Faber noemt deelname aan de proeftuin een kers op de taart. “Zeker met de huidige actualiteit is de behoefte groter dan ooit om vaart te maken met de energietransitie”, aldus Faber.

Samen sterk in Heeg

Het dorp Heeg heeft een plan gemaakt om in één keer 864 huizen aardgasvrij te maken. “Dat willen wij doen door middel van een warmtenet dat alle huizen voorziet van warmte voor de verwarming en tapwater”, zegt bestuurder Jack van den Berg van Warm Heeg. Warm Heeg is een initiatief van, door en voor Heeg. De stichting zet zich al geruime tijd in voor een aardgasvrij Heeg. Niet alleen met de gemeente en Hegemers zelf, maar er werden ook partners gevonden in de Provincie Fryslân en it Wetterskip. Lucie Gelderblom: “Ons doel is een aanbod dat voor iedereen haalbaar en betaalbaar is en we zullen zorgen voor zo weinig mogelijk ‘gedoe’ voor de inwoners en gasten van Heeg. Van

De status proeftuin is de erkenning voor alle inspanningen die tot nu zijn geleverd en maakt dat vervolgstappen binnen bereik liggen.

Tijdens de spannende finale van de Waste Battle streden in het Cultuur Kwartier in Sneek zes teams tegen elkaar met hun ideeën om zwerfafval te voorkomen. De teams van het CSG Bogerman, Nordwin College en RSG Sneek pitchten hun idee voor de volle zaal en een zestal juryleden. Naomi de Jong en Hedwig Steigenga werden gekozen als winnaar. Zij presenteerden een heuptasje waar je je afval in kan doen. Ook handig voor op festivals, want er zijn ook tasjes met ruimte voor een duurzame festivalbeker. Wethouder en tevens juryvoorzitter Mirjam Bakker overhandigde hen een cheque. Met dit geldbedrag mogen ze het idee dit jaar gaan uitvoeren.

De Waste Battle, die dit jaar voor de vijfde keer plaatsvond, is een initiatief van Gooitske Zijlstra. Het thema deze editie was snack- en snoeproutes. “Daar is echt winst te behalen”, vertelt Zijlstra. Daarmee doelt zij op de routes tussen bijvoorbeeld school en de supermarkt, waar afval niet altijd netjes in de prullenbak belandt. Afgelopen najaar vonden de voorrondes plaats op de scholen. Na het winnen van de publieks- en juryprijs mochten twee teams per school, hun idee tijdens de finale voorleggen aan de jury. “We vinden het belangrijk om de jeugd op een originele manier mee te laten denken over dit maatschappelijke probleem en elk jaar ben ik weer onder de indruk van de creativiteit van de leerlingen” geeft Wethouder Mirjam Bakker enthousiast aan.

De finale van de Waste Battle werd vanwege corona enkele keren uitgesteld. “Nu het weer kon, hebben we er een feestje van gemaakt”, aldus Zijlstra. Daarmee doelt zij op het optreden van de presentator en rapper Martijn Werkhoven, ook bekend als Raptiel (bekend van o.a. Tiktokfilmpjes). Hij zette de zaal op z’n kop, vlak voor de prijsuitreiking door de wethouder. Zij vertegenwoordigde de jury bestaande uit afgevaardigden van Jumbo Kooistra Supermarkten, Roelofs Groep, Omrin, Donker Groep en de gemeente Súdwest-Fryslân.

Dinsdagavond 8 maart wordt vanuit de sportkantine van tennisvereniging Rekke in Workum het webinar ‘Samen in beweging’  georganiseerd. De afgelopen twee jaar was sporten vaak niet of beperkt mogelijk door de Corona-maatregelen. Voor verenigingen en leden een lastige tijd. Het webinar is een mooi startpunt voor iedereen om weer in beweging te komen. Want sporten is belangrijk en gezond!

Het webinar is bedoeld voor iedereen die sport of wil sporten. Vanuit huis kan live gekeken worden naar een interactief sportprogramma. Aan tafel zitten voormalig voetbaltrainer Foppe de Haan en oud turner Herre Zonderland. Zij delen inspirerende verhalen over de waarde van sport en bewegen. Ook komt het belang dat iedereen mee kan doen, aan bod. Onder andere met het lokaal sportakkoord werken sportaanbieders en de gemeente samen aan ambities zoals inclusief sporten (sport en beweging voor iedereen), goed in bewegen en een positieve sportcultuur. 

Programma

De kijkers wordt een gevarieerd programma van sprekers, filmpjes en interactie te zien. Met als doel dat iedereen na afloop weer volop zin heeft om in beweging te komen.

 • Opening door Wethouder Bauke Dam
 • Iedereen in beweging – aangepast sporten
 • Spreker Foppe de Haan over meedoen, inclusief sporten en sporters met beperking
 • De waarde van sport en bewegen
 • Spreker Herre Zonderland (oud topturner) over leven na topsport, gezondheid en de waarde van sport en bewegen
 • Mensen in beweging brengen
 • Ervaringsverhalen van verenigingen en jonge sporters
 • Ontdek de subsidiemogelijkheden voor sport

Tijdens het webinar is er ook de mogelijkheid om via de chat vragen te stellen of tips en ideeën te delen.

Het webinar start om 20.00 uur en duurt circa 1,5 uur.

Aanmelden

Wil je de link ontvangen voor het webinar, meld je dan aan bij onderstaand e-mailadres. Er is ook een aantal plekken in de sportkantine om de bijeenkomst fysiek bij te wonen. Wil je hier gebruik van maken, dan horen wij dat graag via pers@sudwestfryslan.nl vóór dinsdagmiddag 8 maart om 12.00 uur.

Inwonerinitiatief Stogef (Stichting ontwikkeling geothermie Friesland) onderzoekt de mogelijkheden om aardwarmte te gebruiken als alternatief voor aardgas in Bolsward. Dit technische verhaal is zo begrijpelijk mogelijk in beeld gebracht op een informatiezuil met diverse animatiefilmpjes, afbeeldingen en uitleg. Deze zuil werd vandaag onthuld door wethouder Duurzaamheid Erik Faber onder toeziend oog van belangstellende inwoners en andere genodigden.  

Het museumstuk krijgt een vaste plaats in Bolswards voormalig stadhuis De Tiid zodat inwoners van Bolsward en andere bezoekers op een ludieke manier geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in de energietransitie en specifiek in hun eigen woonomgeving. “Inwoners goed blijven informeren, zet het denkproces op gang” benadrukte Johannes Lankester van Energie Werkplaats Friesland. Zij gaan graag samen met Stogef deze uitdaging aan in Bolsward.

“En dat is niet van vandaag op morgen geregeld”, legt Ynze Salverda van Stogef uit. In Bolsward wordt de mogelijkheid onderzocht om tot een diepte van 4000 meter te boren. Dat is een stuk dieper dan de gebruikelijke 2800 meter en daar komt veel bij kijken. “Soms lijkt het wat stil maar op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan de vervolgstappen, zoals milieumetingen, wettelijke procedures en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden. We denken vaak dat niet alles interessant is om te delen met inwoners maar we vinden het fijn dat we nu met deze zuil wat meer kunnen laten zien,” geeft Salverda aan.

“Wie had vier jaar geleden gedacht dat we het hier vandaag in Bolsward zouden hebben over geothermie?” Zo begon wethouder Faber zijn verhaal waarin hij benadrukt dat het zo snel gegaan is met de warmtetransitie. “Het is een complex verhaal, zeker met de huidige actualiteit, waarbij we ons afvragen of we afhankelijk willen zijn van gas uit landen als Rusland. Daarom zijn we ook zo blij met initiatieven uit onze gemeente, zoals dit, met als doel dat ook de opbrengsten in onze directe omgeving blijven en dat we daar met elkaar van profiteren”, sprak Faber vol trots.

In september bezochten ruim tweehonderd geïnteresseerden een informatiebijeenkomst over aardwarmte in de Martinikerk. De betrokkenheid in Bolsward is hoog en de behoefte aan informatie groot. Met deze infomatiezuil zijn Stogef en de gemeente Súdwest-Fryslân weer een stap verder in het betrekken van inwoners bij het proces rond de onderzoeken naar geothermie in Bolsward.

In ynterview mei swimkampioen Liesette Bruinsma is it bêste Frysktalige redaksjestik fan ’e doarps-, wyk- en stedskranten fan ’e gemeente Súdwest-Fryslân yn it ôfrûne jier. It ynterview is skreaun troch redaksjelid Rozemarijn Strubbe fan doarpskrante Diggelfjoer Wommels. It stik is keazen út tweintich ynstjoeringen.De earste priis, in sjek mei in bedrach fan 300 euro, waard útrikt troch wethâlder Mirjam Bakker. De twadde priis (200 euro) wie foar it ferhaal ‘Tippelje op ’e brêge’, skreaun troch Watse Zeinstra, redaksjelid by Diggelfjoer De Fjouwer Doarpen en de tredde priis (100 euro) wie foar it stik  ‘Skaad’, skreaun troch Geart Bos fan De Doarpsomropper út Skearnegoutum.

It is de sechsde kear dat de gemeente Súdwest-Fryslân de priisfraach foar it bêste Fryske redaksjestik yn ’e doarps-, wyk- en stedskranten útset hat. Wethâlder Mirjam Bakker: “Prachtich dat der it ôfrûne jier wer mear Frysktalige teksten ynstjoerd binne as ferline jier. Wat is it moai dat al dy redaksjeleden yn harren memmetaal skriuwe; sy binne wiere ambassadeurs foar it Frysk!”

De sjuery hat de ynstjoeringen beoardiele op lêsberens, aktualiteit, mar ek kreativiteit en fansels it brûken fan ’e Fryske taal. Sjueryfoarsitter Douwe Blom: “As sjuery sjogge we de oandacht foar it Frysk by alle stikken werom. It lit sjen dat de Fryske taal libbet. De priiswinners ha dan ek sjen litten dat je mear kwaliteiten ha moatte dan allinne goed Frysk skriuwe kinne.” Njonken Blom, dy’t riedslid is foar de FNP yn Súdwest-Fryslân, bestie de sjuery út Jantine Weidenaar, sjoernalist by Omrop Fryslân, en Frysk skriuwer Thys Wadman.

Dorpskrant Diggelfjoer Wommels wint prijs ‘Het beste Friestalige redactiestuk van 2021’

Een interview met zwemkampioen Liesette Bruinsma is het beste Friestalige redactiestuk van de dorps-, wijk- en stadskranten van de gemeente Súdwest-Fryslân in het afgelopen jaar. Het interview is geschreven door redactielid Rozemarijn Strubbe van dorpskrant Diggelfjoer Wommels. Het stuk is gekozen uit twintig inzendingen.

De eerste prijs, een cheque met een bedrag van 300 euro, werd vandaag uitgereikt door wethouder Mirjam Bakker. De tweede prijs (200 euro) was voor het verhaal ‘Tippelje op ‘e brêge’, geschreven door Watse Zeinstra, redactielid bij Diggelfjoer De Fjouwer Doarpen en het stuk ‘Skaad’, geschreven door Geart Bos van De Doarpsomropper uit Scharnegoutum, won de derde prijs (100 euro).

Het is de zesde keer dat de gemeente Súdwest-Fryslân de prijsvraag voor het beste Friese redactiestuk in de dorps-, wijk- en stadskranten organiseerde. Wethouder Mirjam bakker: “Prachtich dat der it ôfrûne jier wer mear Frysktalige teksten ynstjoerd binne as ferline jier. Wat is it moai dat al dy redaksjeleden yn harren memmetaal skriuwe; sy binne wiere ambassadeurs foar it Frysk!” De jury beoordeelde de inzendingen op leesbaarheid, actualiteit, maar ook creativiteit en natuurlijk het gebruik van de Friese taal. Juryvoorzitter Douwe Blom: “As sjuery sjogge we de oandacht foar it Frysk by alle stikken werom. It lit sjen dat de Fryske taal libbet. De priiswinners ha dan ek sjen litten dat je mear kwaliteiten ha moatte dan allinne goed Frysk skriuwe kinne.” Naast Blom, die raadslid is voor de FNP in Súdwest-Fryslân, bestond de jury uit Jantine Weidenaar, journalist bij Omrop Fryslân, en Fries schrijver Thys Wadman.

Súdwest-Fryslân stelt in 2022 1 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade.

Net als vorig jaar, toen de gemeente het coronafonds aanvulde met 1,8 miljoen euro, wil de gemeente voorkomen dat culturele instellingen, sportclubs, dorpshuizen en pachters van maatschappelijke instellingen ten onder gaan of worden opgeheven. 

Na 2020 en 2021 ziet de gemeente ook dit jaar de noodzaak om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen. “We verwachten dat sportclubs, culturele verenigingen en andere instellingen ook dit jaar nog last ondervinden van de coronacrisis”, zegt wethouder Mirjam Bakker.

“Ik hoop dat 2022 het laatste jaar voor het coronafonds is. Met de huidige ontwikkelingen verwacht ik dat verenigingen en stichtingen dit jaar steeds meer hun draai vinden in de maatschappij.”

Aan een aanvraag zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet een aanvrager aantonen dat hij verlies heeft geleden (‘een negatief bedrijfsresultaat’) en dat de eigen reserves dit verlies niet kunnen opvangen.

Overigens is het ook nog steeds mogelijk om aanvragen over 2021 in te dienen. Voor 2021 loopt de termijn tot 30 juni van dit jaar.

Het rijke cultuurlandschap in Súdwest-Fryslân herbergt landbouw, natuur, cultuur en vormt de identiteit van de gemeente. Maar dat landschap roept ook vragen op. Wat doen boeren om weidevogels op hun land te laten broeden? Of hoe kunnen we het landschap laten bijdragen aan circulaire doelen? Onder het maaiveld gebeurt er veel. En dat brengen gemeente Súdwest-Fryslân en Collectief Súdwestkust de komende maanden samen in beeld. Zij roepen alle inwoners op om vragen in te sturen.

Met de filmreeks Boven het maaiveld – fjildferhalen út Súdwest-Fryslân, zetten de gemeente en Collectief Súdwestkust het vitale landschap centraal. In de filmreeks ontmoet je de mensen die zoeken naar oplossingen voor een vitaal landschap. Voorzitter Wigle Sinnema van Collectief Sudwestkust bekijkt het vanuit het agrarisch perspectief: ‘ Wij willen graag laten zien wat onze leden, de boeren, doen voor de weidevogels. Er is heel veel om te laten zien waar niet iedereen bij stil staat.’ 

Oproep om vragen te stellen

Wethouder Bauke Dam trapt af in de eerste video: ‘Wij roepen de inwoners van Súdwest-Fryslân op om hun vragen over het landschap in onze gemeente in te sturen. Bijvoorbeeld over de grutto of een andere weidevogel. Of over biodiversiteit en wat daar allemaal bij komt kijken. Alle vragen over ons mooie landschap zijn welkom. We gaan daar graag mee de boer op.’

Geïnteresseerden kunnen een filmpje met hun vraag sturen naar 06-82 07 58 62. Presentator Raynaud Ritsma gaat elke week op zoek naar het antwoord in het maaiveld. De video’s zijn wekelijks te vinden op de sociale mediakanalen van gemeente Súdwest-Fryslân en Collectief Súdwestkust. Ook worden ze getoond op het Weidevogelfestival op 11 juni in Workum.

Bekijk hier het eerste filmpje