Privacy en rechten

Als inwoner sta jij met een aantal gegevens bij ons in het systeem. Wij gaan hier veilig en zorgvuldig mee om. Wil je meer weten over hoe we met jouw gegevens omgaan? Of ben je het ergens niet mee eens? Wij vertellen je graag welke rechten je hebt.

Meer informatie over privacy en rechten

Om je te kunnen helpen verwerken we jouw persoonsgegevens. Zo lang jij inwoner van de gemeente bent, krijg je op verschillende manieren met ons te maken. Dat begint op het moment van inschrijving. Daarna volgen vaak nog vele andere momenten. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke belastingaanslag, het vastleggen van een huwelijk, het beoordelen van de status voor de aanvraag van een vergunning enzovoort. Alles komt voort uit de taak of verplichting die we hierbij hebben.

Wil je dat we iets voor je doen? Bijvoorbeeld door een uitkering aan te vragen? Dan is het eigenlijk altijd nodig om je persoonsgegevens door te geven aan ons. Anders kunnen wij je niet verder helpen.

Wij verwerken iedere dag enorm veel persoonsgegevens. Persoonsgegevens vertellen iets over jou. Wat is jouw naam? Op welk telefoonnummer kunnen we je bereiken? Wat is je Burgerservicenummer? Het staat allemaal bij ons in het systeem. Wij hebben deze gegevens nodig om je zo goed mogelijk te helpen, bijvoorbeeld als je iets wilt regelen of aanvragen.

Het is natuurlijk wel fijn om te weten wat er precies met deze gegevens gebeurt. Daarom is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesteld. Wij houden ons aan de regels van de AVG. Dit wordt gecontroleerd door de functionaris gegevensbescherming. Naast de AVG hebben wij ook een eigen privacybeleid. Bij ons staat jouw privacy voorop.

Wil je weten welke gegevens er precies in ons systeem staan? Vraag het digitaal aan. Login met je DigiD-inloggegevens en dien een verzoek bij ons in. Geef duidelijk aan wat je verzoek precies is en wat je van ons wilt weten.

Een gemeente krijgt en maakt veel informatie. Deze informatie is belangrijk om te kunnen laten zien waarom we bepaalde dingen doet. Het is belangrijk dat deze informatie goed wordt bewaard. Hier zijn ook regels voor vastgesteld. Die regels staan in de Archiefwet en de regels zijn uitgewerkt in de zogenaamde ‘selectielijst’. Daarin staat precies hoe lang we verschillende soorten informatie moet bewaren om het daarna te vernietigen. Hoe lang informatie bewaard moet worden, hangt van het soort informatie af. Sommige informatie mag zelfs nooit worden vernietigd en moet eindeloos worden bewaard.

Heb je een vraag over bewaartermijnen? Je kunt je vraag hierover stellen aan de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier.

Wij verstrekken nooit zomaar jouw persoonsgegevens aan anderen. Soms is het wel noodzakelijk om ons werk goed te kunnen uitvoeren om wel gegevens te verstrekken aan anderen.

We werken hiervoor samen met verschillende partners, instellingen, aanbieders en andere overheidsinstellingen zoals: de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zorgaanbieders, maatschappelijke dienstverleners, verwijzers (zoals een huisarts), schuldhulpverleners, UWV, re-integratiebureaus enzovoort.

Met alle partijen waarmee we samenwerken, hebben we goede afspraken gemaakt over het beschermen van jouw privacy.

Voor de bewaking en bescherming van eigendommen, medewerkers en bezoekers van onze gemeente worden videocamera’s ingezet. Deze camera’s hangen bijvoorbeeld bij de milieustraten, een begraafplaats, gemeentelijke gebouwen, sporthallen en parkeergarages.

Cameratoezicht beperkt de mogelijkheid tot anonimiteit en het vrij en onbespied kunnen bewegen in de openbare ruimte. Wij willen duidelijk en transparant zijn over de inzet van camera's en hebben daarom het Algemeen beleid cameratoezicht vastgesteld.
Hierin is alles terug te vinden over de inzet van camera's en het kader waarbinnen dit plaatsvindt.

Soms nemen we contact met je op. Misschien heb je al jaren geen contact meer met de gemeente gehad en komt het onverwacht. Wij zullen je proberen uit te leggen waarom.

Je kunt zelf de gemeente om hulp vragen. Maar wij kunnen je ook hulp aanbieden. We zijn verantwoordelijk voor onder andere het vroeg signaleren van schuldproblemen, nazorg van (ex)-gedetineerden en de toeleiding naar verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Daarnaast hebben we diverse meldpunten, zoals voor kindermishandeling of overlast. Dat is allemaal wettelijk geregeld. Wij hebben de plicht om dergelijke meldingen te onderzoeken. En dan kan het zijn dat wij contact met je opnemen.

De gemeente krijgt dus niet alleen informatie die door jezelf is verstrekt, maar ook uit andere bronnen. Wanneer en van wie is afhankelijk van je specifieke situatie. Dit kan bijvoorbeeld een andere gemeente zijn, het Centraal Administratie Kantoor (CAK), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Politie, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), partijen die deelnemen aan het Veiligheidshuis Fryslân enzovoort.

Wil je weten welke gegevens wij van jou hebben opgenomen in de Basisregistratie personen? Of wil je weten welke organisaties er in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen kijken om hun werkzaamheden uit te oefenen? Via de Rijksoverheid zie je alle organisaties die er in de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen kijken om hun werkzaamheden uit te oefenen. Mocht je hierover nog een vraag hebben, dan kun je via de pagina Recht op inzage meer informatie lezen of contact opnemen.

Om je persoonsgegevens te beveiligen nemen we maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies en onbevoegde toegang te voorkomen. Dit doen we zoals dat in de Baseline Informatie Overheid (BIO) is vastgelegd.

De BIO bevat regels over informatiebeveiliging voor de overheid, het rijk, waterschappen en de provincies. Denk bijvoorbeeld aan: het bepalen wie vanuit zijn of haar functie toegang tot bepaalde gegevens mag hebben, medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (een VOG) overleggen, het organiseren van trainingen voor onze medewerkers, onder andere over hoe om te gaan met persoonsgegevens en datalekken en het bijhouden van een register voor beveiligingsincidenten en datalekken. Meer informatie over de BIO kun je vinden op Informatie Beveiligingsdienst.

Als het gaat om persoonsgegevens, heb je een aantal rechten:

  • Recht op inzage: dit betekent dat je ons kunt vragen welke persoonsgegevens bij ons bekend zijn;
  • Kloppen de gegevens die bij ons bekend zijn niet? Of wil je bepaalde gegevens verwijderen? Dan heb je recht op correctie en verwijdering;
  • Wil je dat wij helemaal geen gegevens meer van jou verwerken? Dan kun je in sommige gevallen gebruik maken van het recht van verzet.

Wij hebben buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de openbare orde en onderwijs. Een boa houdt toezicht op de openbare orde en het naleven van wettelijke bepalingen en bij overtredingen treedt de boa handhavend op.

Als een boa persoonsgegevens gebruikt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak zijn de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een boa kan dus ook gegevens gebruiken in het kader van zijn politietaak.
Denk hierbij aan het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde. Op deze gegevens is niet de AVG van toepassing, maar de Wet politiegegevens (Wpg).
Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van gegevens. Hieronder vind je daar meer informatie over.

Jouw gegevens kunnen verwerkt worden bij:

  • de strafrechtelijke handhaving in de Openbare Ruimte en met betrekking tot Milieu, welzijn en infrastructuur (artikel 8 en 9 van de Wet Politiegegevens). Deze gegevens worden 10 jaar bewaard.
  • de strafrechtelijke handhaving van de Leerplichtwet (artikel 8 van de Wet Politiegegevens). Deze gegevens worden 10 jaar bewaard.

Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens. En zij mogen alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun werk. Soms is het nodig en verplicht dat wij de politiegegevens aan derden verstreken zoals:

  • Politie
  • Openbaar Ministerie
  • Bureau HALT
  • Raad voor de Kinderbescherming.

Onder de Wpg wijken de inzagerechten af van die onder de AVG. Je hebt het recht om de politiegegevens die wij onder de Wpg van jouw verwerken te bekijken. In bepaalde gevallen heb je recht op rectificatie, het aanvullen of wissing van jouw gegevens. Een verzoek hiervoor kun je doen via ons contactformulier.

Vragen

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens? Neem contact op met de functionaris gegevensbescherming via privacy@sudwestfryslan.nl.
Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens? Ga dan naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen of opmerkingen over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Dan komen we graag met je in contact. Neem contact met ons via het contactformulier of via 14 0515.