Responsible disclosure

Go to the English version of this page.

Wij nemen uitgebreide maatregelen om onze computersystemen goed te beveiligen. Toch kunnen ook onze systemen (een) zwakke plek(ken) hebben. Wanneer je een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, horen we dit graag van je. Wij kunnen dan snel gepaste maatregelen nemen. Door het maken van de melding van een zwakke plek verklaart de melder zich akkoord met onderstaande afspraken over responsible disclosure. Wij handelen de melding dan volgens onderstaande afspraken af.

Bekijk de Hall of Fame

Wij vragen van jou

 • Mail jouw bevindingen naar informatiebeveiliging@sudwestfryslan.nl. Versleutel de bevindingen als dat mogelijk is met PGP om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperk je daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door jou geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat jouw advies in feite neerkomt op reclame voor specifieke (beveiligings)producten.
 • Laat jouw contactgegevens achter zodat we met je in contact kunnen komen om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer achter.
 • Dien de melding a.u.b. zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen.
 • Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekort schiet. Dat wil zeggen als het buitengewoon eenvoudig is om met openbaar verkrijgbare en goed betaalbare hardware en software een wachtwoord te kraken waarmee het systeem ernstig kan worden gecompromitteerd.
 • Het gebruik maken van social engineering. Behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is om aan te tonen dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens in het algemeen (ernstig) tekort schieten in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat wil zeggen dat het, op volkomen legale wijze (dus niet via chantage of iets dergelijks), in het algemeen te eenvoudig is hen over te halen tot het verstrekken van dergelijke gegevens aan onbevoegden. Je dient daarbij alle zorg te betrachten die redelijkerwijs van jou verwacht kan worden om de betreffende medewerkers zelf niet te schaden. Jouw bevindingen dienen uitsluitend te zijn gericht op het aantonen van kennelijke gebreken in de procedures en werkwijze binnen de gemeente en niet op het schaden van individuele personen die bij de gemeente werkzaam zijn.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar je door de kwetsbaarheid toegang toe hebt gehad. In plaats van een complete database te kopiëren, kun je normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van gegevens met een vertrouwelijk karakter, zoals privacygevoelige gegevens.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
 • Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat je mag verwachten

 • Wanneer je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, doen wij geen strafrechtelijke aangifte tegen jou en spannen we ook geen civielrechtelijke zaak tegen je aan.
 • Als blijkt dat je niet aan een van de voorwaardes hebt gehouden, kunnen wij alsnog besluiten om gerechtelijke stappen tegen jou te ondernemen. Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Wij delen de ontvangen melding altijd met de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). Zo borgen wij dat gemeenten hun ervaringen op dit vlak met elkaar delen. In onderling overleg kunnen we, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijf je anoniem.
 • Wij sturen je binnen 1 werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging.
 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wij lossen het door jouw gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij streven we ernaar om je goed op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan 90 dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel mede afhankelijk van toeleveranciers.
 • Wij kunnen je een beloning bieden als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning variëren van een eenvoudig ‘dankjewel’, tot een sticker of een T-shirt.

In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt gepubliceerd, nadat het is opgelost.