WOZ-waarde woning of bedrijfspand

Iedereen die op 1 januari eigenaar of gebruiker is van een pand, ontvangt een WOZ-beschikking. Hierop staat de WOZ-waarde vermeld.

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Dit zijn bijvoorbeeld woningen of bedrijfspanden. Wij stellen ieder jaar de waarde van alle onroerende zaken vast.

Het taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde. Benieuwd naar jouw taxatieverslag? Vraag deze dan op via MijnOverheid. Geen toegang tot MijnOverheid? Vraag dan het taxatieverslag op via woz@sudwestfryslan.nl of bel met 14 0515.

Veelgestelde vragen

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van een aantal belastingen te bepalen, zoals de gemeentelijke Onroerendezaakbelasting (OZB). Met deze opbrengsten worden de gemeentelijke voorzieningen op peil gehouden. Maar de WOZ-waarde wordt ook door de Belastingdienst gebruikt voor de inkomstenbelasting en door het waterschap voor de waterschapsheffingen.

De WOZ-waarde kun je vinden op je aanslag gemeentelijke heffingen en heet ‘WOZ-beschikking’.

De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland zijn openbaar. Via de landelijke website WOZ-waardeloket kun je naast jouw eigen  WOZ-waarde ook de WOZ-waarde bekijken van andere woningen.

Met het woord woning geven we aan dat een pand wordt gebruikt voor woondoeleinden. Niet-woningen zijn onroerende zaken die niet of alleen voor een deel worden gebruikt voor woondoeleinden. Voor een woning betaal je een ander tarief ozb dan voor een niet-woning.

De gemeente bepaalt de waarde van een onroerende zaak. Hierbij gebruiken wij de regels van de ‘Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)’. De Waarderingskamer controleert de gemeente. Het is een onafhankelijke organisatie die controleert of alle gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren.

De hoogte van de WOZ-waarde van dit jaar, kan verschillen met die van vorig jaar. Elk jaar moeten wij de waarde opnieuw bepalen.

Waarde van jouw woning

 • De taxateur is verplicht om een woning te taxeren aan de hand van vergelijkbare woningen die rond 1 januari 2021 zijn verkocht.
 • Bij de taxatie houdt de taxateur rekening met de onderlinge verschillen in bijvoorbeeld ligging, onderhoudstoestand en kaveloppervlakte. De taxateur houdt verder rekening met wijzigingen, zoals sloop of verbouwing, die in 2021 hebben plaatsgevonden.
 • Hij maakt hierbij gebruik van onder andere bouwtekeningen en luchtfoto’s of hij gaat naar de woning toe. Al deze gegevens worden digitaal vastgelegd.
 • Vervolgens berekent een computerprogramma de waarden. Na deze berekening controleert de taxateur deze waarden en past ze aan als dat nodig is.
 • De taxateur houdt geen rekening met verhuur, erfpacht of hypotheek. De waarde wordt bepaald alsof de woning direct en leeg kan worden verkocht. Dit is zo vastgelegd in de Wet WOZ.
 • Ook houdt de taxateur geen rekening met de waarde van vorig jaar of met (landelijke) stijgings- of dalingspercentages.

Waarde van jouw niet-woning

Jaarlijks waardeert de gemeente kantoren en winkels. Hierbij is de marktwaarde het uitgangspunt. De WOZ-waarde voor 2022 is gebaseerd op de marktwaarde van jouw pand op 1 januari 2021. Als er in 2021 iets is gewijzigd, zoals sloop of een verbouwing, dan wordt hiermee bij de WOZ- taxatie rekening gehouden.

De taxateur berekent de waarde aan de hand van de huurwaarde-kapitalisatiemethode. Bij deze methode wordt de huurwaarde vermenigvuldigd met de kapitalisatiefactor.

De taxateur berekent de huurwaarde door per onderdeel (winkel, kantoor, opslag, etc.) de huurprijs per vierkante meter te vermenigvuldigen met de bruto vloeroppervlakte. Daarbij houdt hij ook rekening met de locatie, de kwaliteit, het onderhoud, de uitstraling en de voorzieningen van het pand.

De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit de beschikbare marktinformatie. Door de verkoopprijs van een vergelijkbaar bedrijfspand  te delen door de jaarhuur ontstaat de kapitalisatiefactor. Anders gezegd: De kapitalisatiefactor is het aantal keer de jaarhuur van een bedrijfspand dat een koper bereid is te betalen.

Voorbeeld: € 475.000,- (verkoopprijs) / € 51.000,- (jaarhuur) = 9,31 (kapitalisatiefactor)

De kapitalisatiefactor wordt beïnvloed door onder andere de rentestand, het leegstandsrisico, de exploitatiekosten en een risico-opslagpercentage. Exploitatiekosten zijn bijvoorbeeld onderhoudskosten, vaste lasten en beheerskosten.

Niet-woningen waar weinig vraag naar is zoals een school, een ziekenhuis, een fabriekspand of een recreatiebedrijf worden op een andere wijze getaxeerd. Dit geldt ook voor agrarische bedrijven.

Is er een bouwvergunning verleend? Dan bepalen wij de waarde op basis van de waarde van de grond en de bouwkosten. Op 1 januari kijken we hoever het pand klaar is.

Heb je een woning of pand verbouwd? Dan kijken we of de waarde van een woning is gestegen of gedaald. Is jouw pand verbouwd en opgeleverd na 1 januari? Dan wordt het pand getaxeerd op basis van de situatie op 1 januari. De waardeverandering wordt dan pas het volgende jaar meegenomen bij de WOZ-beschikking.

Dijken die in beheer zijn bij het Waterschap zijn waterverdedigingswerken. Deze worden niet meegenomen bij het taxeren en vallen dus buiten de WOZ-waarde. Wil je weten voor welke delen dit geldt? Kijk op de leggerkaart van Wetterskip Fryslân.

In het taxatieverslag staan kenmerken vermeld die gebruikt zijn bij de waardebepaling.

 • Taxatieverslag van woningen
  Hierin staan de gegevens van jouw woning(en), de verkoopprijzen en de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen.
 • Taxatieverslag van niet-woningen
  Hierin staan de gegevens van het object en de opbouw van de taxatie.

Heb je de aanslag gemeentelijke heffingen ontvangen, maar staat er geen WOZ-waarde op? Dit klopt als je na 1 januari eigenaar bent geworden van een pand, dan krijg je de WOZ-waarde niet automatisch toegestuurd. Wil je toch een officieel document met de vastgestelde WOZ-waarde? Vraag deze dan gratis op. Dit kan schriftelijk of via woz@sudwestfryslan.nl.

Wij hebben de volgende documenten van je nodig:

 • Een kopie van het gedeelte van het eigendomsbewijs, waaruit blijkt dat je de eigenaar bent;
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 • Een kopie van de verklaring van erfrecht, als hiervan sprake is.

Heb je geen officieel document nodig maar ben je toch benieuwd naar de WOZ-waarde van je woning? Via het WOZ-waardeloket kan je direct de WOZ-waarde van je woning opvragen.

Op de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-​waarde vind je meer informatie.

Op de aanslag gemeentelijke heffingen staat de WOZ-waarde voor 2022 van jouw woning of niet-woning. De waardepeildatum voor de nieuwe WOZ-waarden is 1 januari 2021.

 • Woningen Alle berichten over de woningmarkt laten zien dat de covid-19 pandemie en de getroffen covid-19 maatregelen geen effect hebben op de woningmarkt. Het is dus logisch dat ook jouw WOZ-waarde niet beïnvloed is door covid-19.
 • Niet-woningen Op de waardebepaling van niet-woningen kan covid-19 wel een effect hebben. Bijvoorbeeld als de huurwaarde van jouw pand op 1 januari 2021 (tijdelijk) verlaagd is. Hiermee hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden. Vind je de WOZ-waarde van je niet-woning te hoog? Vul dan het bezwaarformulier in.

Heb je nog vragen over de WOZ-waarde? Bekijk dan ook eens de websites van het WOZ-datacenter of van de Belastingdienst.