Veelgestelde vragen WOZ-waarde en belastingen

De informatie op deze pagina geeft antwoord op je meest gestelde vragen over de gemeentelijke belastingen.

Meer informatie over belastingen

De digitale belastingbalie

Hier kun je gemakkelijk jouw belastingzaken inzien en regelen.

Ga naar Digitale belastingbalie

Algemeen

Eind februari verstuurt de gemeente ongeveer 90 procent van de aanslagen. De overige 10 procent kan (nog) niet opgelegd worden, maar versturen wij later alsnog.

Heb je de Berichtenbox van MijnOverheid geactiveerd en daarbij aangevinkt dat je post van de gemeente Súdwest-Fryslân via MijnOverheid wilt ontvangen, dan krijgt je de belastingaanslagen alleen nog in je Berichtenbox.

Dit kunnen wij niet voor je wijzigen, je kunt dit alleen zelf regelen via MijnOverheid.

Belastingtarieven 2024
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde
eigenaar woning0,1102%
eigenaar niet-woning0,3238%
gebruiker niet-woning0,2590%
Rioolheffing
Eigenaar woningen en niet-woningen€ 128,86
Gebruiker woningen€ 76,56
Gebruiker niet-woningen € 171,84
Eigenaar garagebox € 25,78
Gebruiker garagebox € 15,24
Afvalstoffenheffing
1-persoonshuishouden€ 239,64
meerpersoonshuishouden€ 286,92
recreatiewoning€ 239,64
extra container restafval€ 209,16
Reinigingsrechten
bedrijfsafval per 240 liter container excl. BTW € 370,12
Precariobelasting
Het tarief is per vierkante meter (m²)
A-locatie€ 29,60
B-locatie€ 19,75
Forensenbelasting
Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde0,1633%
Belastingen op roerende ruimten (BRR)
Het tarief is een percentage van de waarde
eigenaar woonruimte0,1102%
eigenaar bedrijfsruimte0,3238%
gebruiker bedrijfsruimte0,2590%
Grafonderhoud
Familiegraf Sneek€ 99
Normaal graf Sneek€ 63
Kindergraf Sneek€ 36
Graf op het urnenhof Sneek€ 36
Graf IJlst en Ypecolsga€ 30

Ben je het niet eens met de belastingaanslag? Neem dan eerst contact met ons op. Stuur een mail naar belastingen@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515. We kijken samen met jou naar de bedragen en proberen je vragen te beantwoorden. Wil je daarna nog steeds bezwaar indienen? Maak binnen zes weken bezwaar.

De WOZ-waarde

Iedereen die belang heeft bij de WOZ-waarde ontvangt een WOZ-beschikking. Je hebt belang bij de WOZ-waarde wanneer deze gebruikt wordt voor de belastingheffing van onder andere de watersysteemheffing gebouwd en de onroerende zaakbelasting. Daarnaast is de WOZ-waarde de basis voor verschillende Rijksbelastingen, zoals de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), erf- en schenkbelasting en vennootschapsbelasting.

Als huurder van een woning ontvang je niet meer automatisch een WOZ-beschikking omdat je geen belasting betaalt waarbij de WOZ-waarde wordt gebruikt.

Er kan maar 1 persoon of instantie als gebruiker of eigenaar op de WOZ-beschikking worden vermeld. Als er meerdere eigenaren of gebruikers zijn dan verwijzen we 1 van hen als belanghebbende.

Heb je vorig jaar beroep aangetekend tegen de WOZ-waarde van je woning of niet-woning? 

Als je nog geen uitspraak op het beroepschrift hebt ontvangen, dan heb je mogelijk dit jaar ook nog geen aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en is de WOZ-waarde nog niet bekend. Er is meer onderzoek nodig om de WOZ-waarde te kunnen bepalen. 

Ben je na 1 januari eigenaar geworden van een pand?

Als je na 1 januari eigenaar bent geworden van een pand, dan krijg je de WOZ-waarde niet automatisch toegestuurd. Wil je toch een officieel document met de vastgestelde WOZ-waarde? Vraag deze dan gratis op. Dit kan schriftelijk of via woz@sudwestfryslan.nl.

Wij hebben de volgende documenten van je nodig:

 • Een kopie van het gedeelte van het eigendomsbewijs, waaruit blijkt dat je de eigenaar bent
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 • Een kopie van de verklaring van erfrecht, als hiervan sprake is.

Heb je geen officieel document nodig maar ben je toch benieuwd naar de WOZ-waarde van je woning? Via het WOZ-waardeloket kan je direct de WOZ-waarde van je woning opvragen.

Heb je een verbouwing gedaan?

Voor een klein percentage van de woningen of niet-woningen is er nog geen WOZ-beschikking afgegeven. Dit kan zijn omdat je een bouw- of sloopvergunning hebt aangevraagd of dat de gebruiksoppervlakte niet klopt. De taxateur is nog bezig met de herwaardering van je woning/niet-woning. Je ontvangt de WOZ-beschikking dan in de loop van het jaar.

Wij bepalen de waarde van een onroerende zaak. Hierbij gebruiken wij de regels van de ‘Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)’. De Waarderingskamer controleert de gemeente. Het is een onafhankelijke organisatie die controleert of alle gemeenten de Wet WOZ goed uitvoeren.

De hoogte van de WOZ-waarde van dit jaar, kan verschillen met die van vorig jaar. Elk jaar moeten wij de waarde opnieuw bepalen.

Waarde van jouw woning

 • De taxateur is verplicht om een woning te taxeren aan de hand van vergelijkbare woningen die rond 1 januari 2023 zijn verkocht.
 • Bij de taxatie houdt de taxateur rekening met de onderlinge verschillen in bijvoorbeeld ligging, onderhoudstoestand en kaveloppervlakte. De taxateur houdt verder rekening met wijzigingen, zoals sloop of verbouwing, die in 2023 hebben plaatsgevonden.
 • Hij maakt hierbij gebruik van onder andere bouwtekeningen en luchtfoto’s of hij gaat naar de woning toe. Al deze gegevens worden digitaal vastgelegd.
 • Vervolgens berekent een computerprogramma de waarden. Na deze berekening controleert de taxateur deze waarden en past ze aan als dat nodig is.
 • De taxateur houdt geen rekening met verhuur, erfpacht of hypotheek. De waarde wordt bepaald alsof de woning direct en leeg kan worden verkocht. Dit is zo vastgelegd in de Wet WOZ.
 • Ook houdt de taxateur geen rekening met de waarde van vorig jaar of met (landelijke) stijgings- of dalingspercentages.

Waarde van jouw niet-woning

Jaarlijks waardeert de gemeente kantoren en winkels. Hierbij is de marktwaarde het uitgangspunt. De WOZ-waarde voor 2024 is gebaseerd op de marktwaarde van jouw pand op 1 januari 2023. Als er in 2023 iets is gewijzigd, zoals sloop of een verbouwing, dan wordt hiermee bij de WOZ- taxatie rekening gehouden.

De taxateur berekent de waarde aan de hand van de huurwaarde-kapitalisatiemethode. Bij deze methode wordt de huurwaarde vermenigvuldigd met de kapitalisatiefactor.

De taxateur berekent de huurwaarde door per onderdeel (winkel, kantoor, opslag, etc.) de huurprijs per vierkante meter te vermenigvuldigen met de bruto vloeroppervlakte. Daarbij houdt hij ook rekening met de locatie, de kwaliteit, het onderhoud, de uitstraling en de voorzieningen van het pand.

De kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit de beschikbare marktinformatie. Door de verkoopprijs van een vergelijkbaar bedrijfspand  te delen door de jaarhuur ontstaat de kapitalisatiefactor. Anders gezegd: De kapitalisatiefactor is het aantal keer de jaarhuur van een bedrijfspand dat een koper bereid is te betalen.

Voorbeeld: € 475.000,- (verkoopprijs) / € 51.000,- (jaarhuur) = 9,31 (kapitalisatiefactor)

De kapitalisatiefactor wordt beïnvloed door onder andere de rentestand, het leegstandsrisico, de exploitatiekosten en een risico-opslagpercentage. Exploitatiekosten zijn bijvoorbeeld onderhoudskosten, vaste lasten en beheerskosten.

Niet-woningen waar weinig vraag naar is zoals een school, een ziekenhuis, een fabriekspand of een recreatiebedrijf worden op een andere wijze getaxeerd. Dit geldt ook voor agrarische bedrijven.

Er zijn bureaus die een advertentie plaatsen dat zij gratis bezwaar maken. Krijg je via dat bureau gelijk, dan moeten wij aan het bureau een vergoeding betalen. Dit staat in de wet. Alle vergoedingen die wij aan deze bureaus betalen, verwerken wij in het tarief van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor het volgende jaar. Dit betekent dus dat eigenlijk alle inwoners meebetalen aan deze vergoeding. Jij dus ook!

De bureaus krijgen de volgende vergoeding van ons:

 • Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift minimaal € 77,50
 • Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting minimaal € 77,50
 • Vergoeding voor het indienen taxatierapport minimaal € 128,26
 • Totale vergoeding aan het bezwarenbureau € 283,26

In de praktijk betekent dat het volgende:

Stel je maakt bezwaar en de WOZ-waarde van jouw woning wordt € 10.000 lager. Dan hoef je € 11,02 minder OZB te betalen. Wij moeten dan het bureau € 283,26 voor zijn werk betalen. 

Maak zelf bezwaar!

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Maak dan zelf bezwaar. Vertel ons waarom je vindt dat de WOZ-waarde niet klopt. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Wij zullen alleen om foto’s vragen als je bezwaar hebt gemaakt tegen de WOZ-waarde en aangeeft dat jouw woning bijvoorbeeld achterstallig onderhoud heeft of gebreken toont. Door het opsturen van de foto's kan dit aangetoond worden. De foto’s worden alleen gebruikt voor de bezwaarfase.

Er zijn verschillende manieren om de WOZ-waarde te controleren. Je kunt bijvoorbeeld het taxatieverslag bekijken via MijnOverheid. Met het taxatieverslag geven we inzicht in de opbouw van de taxatie van jouw pand. In het taxatieverslag vind je de gebruikte gegevens voor de WOZ-taxatie. Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen worden daarom de verkoopprijzen (of eventueel de vastgestelde waarden) van enkele vergelijkbare woningen aangegeven.

De WOZ-waarden van alle woningen in Nederland zijn openbaar. Via de landelijke website WOZ-waardeloket kun je naast jouw eigen  WOZ-waarde ook de WOZ-waarde bekijken van andere woningen. Of u kunt de verkoopbedragen (tegen betaling) opvragen bij het Kadaster.

De WOZ-waarden van niet-woningen zijn niet openbaar. Je kunt deze opvragen bij de gemeente als je belanghebbende bent.

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum gelijk. Voor 2024 is dit 1 januari 2023. Deze datum ligt in het verleden om ons de gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren.

Maar als er in het jaar na de waardepeildatum een verbouwing, nieuwbouw of uitbreiding heeft plaatsgevonden, dan wordt gekeken naar de werkelijke situatie (de toestand) bij het begin van 2024, het jaar waarvoor de WOZ-waarde geldt. Voor de WOZ-waarde voor 2024 geldt dan de toestandspeildatum 1 januari 2024, terwijl de waardepeildatum 1 januari 2023 blijft. Zo worden waardeveranderingen door verbouwingen, nieuwbouw en/of uitbreiding in het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar.

Dijken die in beheer zijn bij het Waterschap zijn waterverdedigingswerken. Deze worden niet meegenomen bij het taxeren en vallen dus buiten de WOZ-waarde.

Wil je weten voor welke delen dit geldt? Kijk op de leggerkaart van Wetterskip Fryslân. Ligt de grond bij jouw pand helemaal of voor een deel op een dijk die in beheer is bij het Waterschap? Dan wordt de vrijstelling apart vermeld op het taxatieverslag.

De digitale belastingbalie

Er zijn verschillende manieren om de WOZ-waarde te controleren. Je kunt bijvoorbeeld het taxatieverslag bekijken via de digitale belastingbalie of via MijnOverheid. Met het taxatieverslag geven we inzicht in de opbouw van de taxatie van jouw pand. In het taxatieverslag vind je de gebruikte gegevens voor de WOZ-taxatie. Verder geeft het taxatieverslag inzicht in de aansluiting op de markt. Bij woningen worden daarom de verkoopprijzen (of eventueel de vastgestelde waarden) van enkele vergelijkbare woningen aangegeven.

Ook kan je de waarde vergelijken met woningen in de buurt via de website van het wozwaardeloket of (tegen betaling) verkoopbedragen opvragen bij het Kadaster.

Is er een bouwvergunning verleend? Dan bepalen wij de waarde op basis van de waarde van de grond en de bouwkosten. Op 1 januari kijken we hoever het pand klaar is.

Heb je een woning of pand verbouwd? Dan kijken we of de waarde van een woning is gestegen of gedaald. Is jouw pand verbouwd en opgeleverd na 1 januari? Dan wordt het pand getaxeerd op basis van de situatie op 1 januari. De waardeverandering wordt dan pas het volgende jaar meegenomen bij de WOZ-beschikking.

Op de pagina Bezwaar gemeentelijke belastingen en WOZ-​waarde vind je meer informatie.

Bekijk dan ook eens de websites van het WOZ-datacenter of van Waarderingskamer.

Heb je een vraag over de WOZ-waarde of belastingaanslag? Stuur een mail naar woz@sudwestfryslan.nl of bel naar 14 0515.

Betalen en kwijtschelding

Betaal je via automatische incasso, dan wordt de aanslag automatisch in maximaal acht termijnen afgeschreven. Geen automatische incasso? Dan moet je het bedrag zelf overmaken in twee termijnen. Vermeld bij de betaling altijd het betalingskenmerk (16 cijfers). De vervaldagen en het betalingskenmerk vind je op de voorkant van de aanslag. Het IBAN rekeningnummer van de gemeente is NL67BNGH0285149466.

Meer informatie over betalen vind je op betalen gemeentelijke belastingen

Wil je er zeker van zijn dat je de gemeentelijke belastingen op tijd betaalt? Geef ons dan toestemming voor automatische incasso.

Wil je de automatische incasso stopzetten? Of heb je een ander rekeningnummer? Ook dat geef je online aan ons door.

Als je de aanslag niet op tijd kunt betalen kun je een betalingsregeling aanvragen. Stuur dan een email naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.

Lukt het je helemaal niet om de gemeentelijke belasting(en) te betalen? Als jouw inkomen en vermogen onder een bepaalde norm liggen, dan is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Dit kan alleen voor de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Inwoners met een laag inkomen en zonder vermogen kunnen kwijtschelding aanvragen. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Op de pagina kwijtschelden van gemeentebelastingen vind je meer informatie hierover.

Afvalstoffen- en rioolheffing en OZB

De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijke afval. Ook als je niets mee geeft, ontvang je een aanslag. Als je aan de route van de vuilniswagen woont, krijg je van ons een aanslag afvalstoffenheffing.

Het tarief is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Kijk hier voor de belastingtarieven. De hoogte van het tarief is afhankelijk van het aantal personen dat op hetzelfde adres staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van het kalenderjaar.

Als je op 1 januari een meerpersoonshuishouden had, word je voor het hele jaar aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden. En andersom geldt dit ook. De situatie op 1 januari is bepalend. Wijzigingen in de gezinssamenstelling in de loop van het jaar, hebben geen invloed op de aanslag.

De gemeente draagt zorgt voor de afvoer van afvalwater, regenwater en het beheer van het grondwaterpeil. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van een uitgebreid afvoerstelsel. De rioolheffing is een vergoeding voor de kosten die de gemeente maakt voor het beheer en onderhoud van het afvoerstelsel.

De rioolheffing bestaat uit een deel voor de eigenaar en een deel voor de gebruiker:

 • Ben je op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd als eigenaar van een woning of bedrijfspand? Dan betaal je eigenarenbelasting.
 • Maak je voor een langere periode gebruik van een woning of bedrijfspand? Dan betaal je gebruikersbelasting. We gebruiken de verhuisdatum als peildatum.

Ben je zowel de eigenaar als de gebruiker van een pand? Dan betaal je beide belastingen.

Je betaalt onroerende zaakbelasting (ozb) om de gemeentelijke voorzieningen op peil te houden en te verbeteren. Het bedrag van de onroerende zaakbelasting wordt bepaald door het tarief (percentage) te vermenigvuldigen met de WOZ-waarde van jouw pand.

De tarieven voor de OZB worden elk jaar opnieuw berekend. Dit doen we door de opbrengst die de gemeente wil ontvangen te delen door de WOZ-waarde van alle objecten binnen de gemeente. Doordat we dit elk jaar opnieuw berekenen daalt het tarief meestal als de WOZ-waardes stijgen. De OZB die je betaalt stijgt dan niet zoveel als de WOZ-waarde.

Wat gebeurt er met je aanslag bij een verhuizing of overlijden?

Nadat je je verhuizing bij burgerzaken hebt doorgegeven regelen wij dat de wijziging wordt verwerkt in onze belastingadministratie. Je verhuizing heeft in dit geval geen gevolgen voor je aanslag. Een aanslag voor je nieuwe adres zou namelijk gelijk zijn aan het bedrag van de correctie voor je oude adres. Je moet de aanslag dus gewoon betalen.

Uitzonderingen hierop zijn als er huisgenoten achterblijven in de oude woning (bijvoorbeeld bij een scheiding) of als je bij iemand anders intrekt (bijvoorbeeld als je gaat samenwonen). Dan ontvang je wel een correctie op je aanslag.

Je ontvangt een correctie van de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruiker) op je aanslag. Je betaalt alleen voor de maanden dat je in de gemeente Súdwest-Fryslân stond ingeschreven. Als je vertrekt vanuit een koopwoning, worden de eigenaarslasten (OZB en rioolheffing eigenaar) bij de notaris verrekend.

Heb je een automatische incasso afgegeven, dan kan er nog geld van je rekening worden afgeschreven terwijl je al niet meer in de gemeente woont. Dat komt omdat het bedrag in 8 termijnen wordt afgeschreven. Als je aanslag is gecorrigeerd, wordt ook het incassobedrag aangepast.

Als je vanuit een andere gemeente naar een woning in Súdwest-Fryslân verhuist, ontvang je van je oude gemeente een correctie op de aanslag van die gemeente. Van de gemeente Súdwest-Fryslân ontvang je een nieuwe aanslag met gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruiker) voor de resterende maanden van het jaar dat je in onze gemeente staat ingeschreven.

Als degene op wiens naam de aanslag staat overleden is

Als een partner of huisgenoot op het woonadres van de overledene blijft wonen, trekken wij de gebruikerslasten (afvalstoffenheffing en/of rioolheffing gebruiker) voor de resterende maanden in. We sturen een verminderingsbrief naar de partner of huisgenoot. De partner of huisgenoot ontvangt een aanslag met de gebruikerslasten voor de resterende maanden op zijn of haar naam.

Woonde de overledene alleen? Dan hoeven er voor de maanden na het overlijden geen gebruikerslasten meer betaald te worden. We sturen een verminderingsbrief naar één van de erfgenamen.

Voor de OZB en rioolheffing voor eigenaren geldt dat de situatie op 1 januari bepalend is. Was je op 1 januari eigenaar van de woning, dan betaal jij deze belastingen. De notaris berekent deze belastingen bij de verkoop door aan de nieuwe eigenaar. Je krijgt dus van de nieuwe eigenaar een deel van de belastingen terug.

Zakelijke lasten worden in rekening gebracht bij de eigenaar van een pand. De peildatum is 1 januari. Koop je na deze datum een huis, dan heeft de verkoper deze zakelijke lasten al betaald. De notaris zal er dan ook voor zorgen dat de verkoper zijn lasten deels terugkrijgt door ze met jou als koper te verrekenen.

Ondernemersfonds

Het tarief van de OZB voor niet-woningen is verhoogd met een opslag. Deze opslag gaat rechtstreeks als subsidie naar het ondernemersfonds. Het fonds is bedoeld om gezamenlijke plannen en initiatieven samen te betalen. Wil je meer weten over het ondernemersfonds? Ga dan naar de website van het ondernemersfonds.

Vanaf 2024 is de bijdrage aan het ondernemersfonds niet meer een percentage van de WOZ-waarde. Het ondernemersfonds ontvangt in 2024 een vast subsidiebedrag van € 1.192.000. Dit is 9 % van de totale OZB opbrengst van niet-woningen. Dit betekent dat jouw bijdrage aan het ondernemersfonds 9 % van de aan jou opgelegde OZB aanslag is.

De bijdrage aan het ondernemersfonds is geen belasting. Het staat dan ook niet op je aanslagbiljet. De bijdrage is verwerkt in de tarieven van de OZB. Vanuit de opbrengst van de OZB verleent de gemeente subsidie aan het ondernemersfonds.

Vanaf 2024 verleent het ondernemersfonds geen restitutie meer. Elke kern in onze gemeente doet mee aan het ondernemersfonds. Wil je meer weten over het ondernemersfonds? Ga dan naar de website van het ondernemersfonds.

Zie ook