Raadscommissies

De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. Er zijn 3 raadscommissies. De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar. Elke raadscommissie wordt voorgezeten door één van de raadsleden. Hieronder lees je meer over de raadscommissies.

Doarp, Stêd en Omkriten (DSO)

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;
 • Monumentenzorg;
 • Vergunningverlening;
 • Verkeer en Vervoer;
 • Openbare werken;
 • Duurzaamheid;
 • Water;
 • Recreatie en toerisme.

Binnenkort komt hier de samenstelling commissie DSO.

Boarger en Mienskip (BM)

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Kernenbeleid;
 • Leefbaarheidsprojecten;
 • Sociale zaken, werk en zorg;
 • Onderwijs;
 • Jeugdbeleid;
 • Cultuur;
 • Frysk.

Binnenkort komt hier de samenstelling commissie BM.

Bestjoer en Finânsjes (BF)

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Financiën;
 • Lokale lastendruk;
 • Veiligheidsbeleid;
 • Communicatie;
 • Dienstverlening;
 • Regionale aangelegenheden;
 • Intergemeentelijke samenwerking;
 • Brandweer;
 • Economische Zaken;
 • Grondzaken;
 • Handhaving en toezicht;
 • Burger en bestuur.

Binnenkort komt hier de samenstelling commissie BF.