Raadscommissies.

De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. Er zijn 3 raadscommissies. De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar.

Elke raadscommissie wordt voorgezeten door één van de raadsleden.

raadzaal

Doarp, Stêd en Omkriten (DSO).

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;
 • Monumentenzorg;
 • Vergunningverlening;
 • Verkeer en Vervoer;
 • Openbare werken;
 • Duurzaamheid;
 • Water;
 • Recreatie en toerisme.

Voorzitter

 • Mevrouw Corrie Bergstra-Veldhuis (FNP)

Leden

 • De heer Arjen Doedel (CDA)
 • Mevrouw Anneke Koster-Klijnstra (CDA)
 • De heer Bauke Dam (CDA)
 • De heer Habtamu de Hoop (PvdA)
 • De heer Johan Langbroek (PvdA)
 • De heer Sicco Rypma (FNP)
 • De heer Tsjerk Bouwhuis (FNP)
 • De heer Simon de Witte (VVD)
 • Mevrouw Carla van der Hoek (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal)
 • De heer Thomas van Dijk (GroenLinks)
 • De heer Gert Schouwstra (ChristenUnie)
 • De heer Bauke van Dijk (D66)
 • De heer Harmen de Wind (De Wind)
 • De heer Klaas Jan Semplonius (Semplonius)
 • Mevrouw Rinske Poiesz-Zijlstra (PoieszZijlstra)

Boarger en Mienskip (BM).

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Kernenbeleid;
 • Leefbaarheidsprojecten;
 • Sociale zaken, werk en zorg;
 • Onderwijs;
 • Jeugdbeleid;
 • Cultuur;
 • Frysk.

Voorzitter

Mevrouw Djoke de Jong (PvdA)

Leden

 • De heer Ultsje Wiersma (CDA)
 • De heer Pieter Greidanus (CDA)
 • De heer Theunis de Vries (CDA)
 • Mevrouw Marianne Poelman (PvdA)
 • Mevrouw Paula van der Veer (PvdA)
 • Mevrouw Trijntje Albada (FNP)
 • Mevrouw Jikkie Ruiter-Postma (FNP)
 • Mevrouw Lianne van der Wal (VVD)
 • De heer Peter Walinga (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal)
 • De heer Rowdy van der Veen (GroenLinks)
 • Mevrouw Dieuwke Jonker-Greidanus (ChristenUnie)
 • Mevrouw Marieke Vellinga-Beemsterboer (D66)
 • De heer Harmen de Wind (De Wind)
 • Mevrouw Jantje Haagsma (Semplonius)
 • Mevrouw Astrid Koops-Tippersma (PoieszZijlstra)

Bestjoer en Finânsjes (BF).

De raadscommissie adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • Financiën;
 • Lokale lastendruk;
 • Veiligheidsbeleid;
 • Communicatie;
 • Dienstverlening;
 • Regionale aangelegenheden;
 • Intergemeentelijke samenwerking;
 • Brandweer;
 • Economische Zaken;
 • Grondzaken;
 • Handhaving en toezicht;
 • Burger en bestuur.

Voorzitter

Mevrouw Petra van den Akker (CDA)

Leden

 • Mevrouw Uilkje Attema-de Groot (CDA)
 • De heer Douwe Attema (CDA)
 • De heer Pieter de Vries (CDA)
 • De heer Pieter Jan Scholtanus (PvdA)
 • De heer Johan Feenstra (PvdA)
 • De heer Hielke Bandstra (VVD)
 • Mevrouw Debbie Douwes (VVD)
 • De heer Douwe Blom (FNP)
 • De heer Bertus Walsma (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal)
 • Mevrouw Angeline Kerver (GroenLinks)
 • Mevrouw Geartsje Horjus-Vos (ChristenUnie)
 • Mevrouw Mirjam Bakker (D66)
 • De heer Fried Didden (De Wind)
 • De heer Klaas Jan Semplonius (Semplonius)
 • De heer Tjalling Wiersma (PoieszZijlstra)