College van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning.

Jannewietske

Jannewietske de Vries.

Burgemeester.

 

 

Contact en portefeuille Jannewietske de Vries.

Maarten

Maarten Offinga.

Wethouder.

1e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Maarten Offinga.

Stella

Stella van Gent.

Wethouder.

2e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Stella van Gent.

Gea

Gea Wielinga.

Wethouder.

3e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Gea Wielinga.

Mark

Mark de Man.

Wethouder.

4e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Mark de Man.

Erik

Erik Faber.

Wethouder.

5e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Erik Faber.

Pieter

Pieter Zondervan.

Gemeentesecretaris.

 

 

Contact en nevenfuncties Pieter Zondervan.

Coalitieakkoord.

De gemeente kent een coalitie van 4 politieke partijen, namelijk CDA, PvdA, VVD en GroenLinks. Samen hebben ze in het coalitieakkoord vastgelegd hoe ze de komende jaren verder willen. In het akkoord staan de ambities, taken en bevoegdheden omschreven.

Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Openbare besluitenlijsten.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Erik Faber, Stella van Gent, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Pieter Zondervan
Afwezig: Mark de Man

Besluitenlijst 10 september 2019
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 3 september 2019. - het college besluit de besluitenlijst d.d. 3 september 2019 ongewijzigd vast te stellen;
- het college besluit deel te nemen aan de campagne Orange the World 2019, een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen.
2 2 19.00497 Jaarrekening 2018 Stichting Gearhing. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de beoordeling van de jaarrekening 2018 van Stichting Gearhing;
b. de raad actief te informeren over deze jaarrekening.
3 3 19.00499 Controleplan 2019. Het college besluit het Controleplan 2019 vast te stellen.

4 4 19.00511 Verordening Individuele Studietoeslag. Het college besluit:
a. de raad voorstellen in te stemmen met de Verordening Individuele Studietoeslag 2019;
b. uw besluit, casenummer 19.000318 d.d. 3 juni 2019, in te trekken;
c. in te stemmen met de inhoud van de uitgaande brief aan de Cliëntenraad WWB u19.017905.

5 5 19.00512 Toegankelijkheid stemlokalen. Het college besluit overeenkomstig artikel J4, 2e lid (nieuw) van de Kieswet de raad actief te informeren over de bevindingen uit de schouwing en toetsing door de CIG Adviesraad Toegankelijkheid en te streven naar optimaal toegankelijke stembureaus.
6 6 19.00520 Pilot Bestuursondersteuning. Het college besluit kennis te nemen van de adviesnotitie optimale bestuursondersteuning en de daaruitvolgende pilot.
7 7 19.00441 Europese aanbesteding Omgevingsapplicatie. Het college besluit tot het europees aanbesteden van levering en implementatie van een (samengestelde) software-toepassing voor het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Erik Faber, Stella van Gent, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Griet Heeg
Afwezigen: Mark de Man, Pieter Zondervan

Besluitenlijst 3 september 2019
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 27 augustus 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 27 augustus 2019 ongewijzigd vast te stellen.
29 2 Case 19.00409 Actieve informatie stand van zaken toekomstzwembad Vitaloo Bolsward. Het college besluit in te stemmen met de actieve informatie over de stand van zaken toekomst zwembad Vitaloo Bolsward.
33 3 Case 19.00493 Beslissing op de bezwaarschriften van de bezwaarmakers inzake het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 opslagboxen op het perceel Wellewei 5 te Woudsend.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften;
b. gedeeltelijk af te wijken van het advies van de commissie voor bezwaarschriften;
c. in de beslissing op bezwaar het bestreden besluit te herroepen en voor het planologisch strijdig gebruik een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van 12 opslagboxen op het perceel Wellewei 5 te Woudsend;
d. aan één bezwaarmaker proceskostenvergoeding toe te kennen;
e. conform de wettelijke vereisten het besluit bekend te maken.
34 4 Case 19.00502 Actualisering CAR-UWO gemeente SWF. Het college besluit om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 30 april 2019 (TAZ/U201900348) met terugwerkende kracht per 1 januari 2018, van 1 mei 2019 (TAZ/U201900344) per 1 juli 2019, van 26 juni 2019 (TAZ/U201900530) per 1 juli 2019 en van 25 juli 2019(TAZ/U201900624) per 1 juli 2019 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Súdwest-Fryslân overeenkomstig de bijlagen bij dit voorstel.
35 5 Case 19.00501 Ledenraadpleging Cao Gemeenten.
Het college besluit positief te stemmen en geen opmerkingen mee te geven.
36 6 Case 19.00496 Ruimtelijke uitgangspunten/randvoorwaarden voor uitbreiding Martinikerk Sneek. Het college besluit:
a. in te stemmen met de ruimtelijke uitgangspunten/randvoorwaarden voor de uitbreiding van de Martinikerk in Sneek;
b. de gemeenteraad te verzoeken tot vaststelling van deze ruimtelijke uitgangspunten/randvoorwaarden.
37 7 Case 19.00448 Startnotitie voor bestemmingsplan 'Het Perk Sneek'.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde kaders voor het bestemmingsplan 'Het Perk Sneek'.
38 8 Case 19.00506 Vaststelling tarieven maatwerkvoorziening Wmo 2020. Het college besluit de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen Wmo 2020 vast te stellen door toepassing van de OVA-index van 2,52%.
39 9 Case 19.00505 Voortgang aanpak zwerfafval. Het college besluit:
a. de actieve informatie over de voortgang van de aanpak zwerfafval vast te stellen en de raad voor te leggen;
a. de raad bij begrotingswijziging voor te stellen een aanvullend budget van € 104.000,- beschikbaar te stellen voor de aanpak zwerfafval in 2019;
b. het bij b. genoemde bedrag te dekken uit de bijdrage van Nedvang.
40 10 Case 19.00504
Financiën Rolpeal. Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel met betrekking tot het dekkingsvoorstel voor de infrastructuur bij De Rolpeal en het nieuwe schoolgebouw aan de Weverswei te Workum.

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Maarten Offinga
Aanwezig: Erik Faber, Stella van Gent, Gea Wielinga, en Pieter Zondervan
Afwezig: Jannewietske de Vries en Mark de Man.

Besluitenlijst 27 augustus 2019
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 20 augustus 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 20 augustus 2019 ongewijzigd vast te stellen.
2 2 Case 19.00462 Bestuursrapportage juni 2019. Het college besluit: a. in te stemmen met de Bestuursrapportage juni 2019. b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel; c. in te stemmen met bijgaande actieve info inclusief een aankondiging dat het college met acties voor ombuigingen komt; d. de gemeenteraad voor te stellen om de mutaties in kredieten vast te stellen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage; e. de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht f. begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage); g. kennis te nemen van het financiële overzicht Ontwikkelagenda (paragraaf 9.3)
8 3 Case 19.00464 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Súdwest-Fryslân 2019. Het college besluit: a. de raad voor te stellen de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast te stellen; b. de bruikleenovereenkomst te hanteren voor de uitgifte van toekomstige ICT-middelen aan raads- en commissieleden.
9 4 Case 19.00458 Aanpassen 3 kruispunten in de weg Bolsward -Leeuwarden( Bolsward Noord, Burgwerd en Wommels Noord) Het college besluit: a. in te stemmen met het plan om drie kruisingen (Bolsward Noord, Burgwerd en Wommels Noord) in de weg Bolsward - Leeuwarden aan te passen; b. de raad voor te stellen het inmiddels opgestelde concept ontwerp bestemmingsplan voor dit project als kaderstelling te hanteren.
10 5 Case 19.00484 Besturenfusie Stichting Odyssee en Stichting Gearhing. Het college besluit: a. de beoogde besturenfusie tussen Odysseen en Gearhing als wenselijk te beschouwen; b. de schoolbesturen hierover te informeren middels bijgaande brief; c. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de fusie; d. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging.
11 6 Case 19.00481 Brief zonnepanelenactie. Het college besluit om akkoord te gaan met de bijgevoegde brief.
12 7 Case 19.00436 Conceptaanvraag tijdelijke zonnepanelen IJsselmeer. Het college besluit de raad middels actieve informatie te informeren over de conceptaanvraag zonnepanelen.
13 8 Case 19.00479 De raad informeren over vertraging bestemmingsplan 'Dorpen midden/oost gemeente SWF'. Het college besluit de raad middels actieve info te informeren over de vertraging van de procedure van het bestemmingsplan 'Dorpen 'midden/oost gemeente SWF'.
14 9 Case 19.00425 Het realiseren van een cafetaria/snackbar in de groenstrook naast het perceel Middelzeelaan 8 (nabij kruispunt Groenedijk) te Sneek. Het college besluit: a. de raad voor te stellen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen te weigeren voor het realiseren van een cafetaria/snackbar in de groenstrook naast Middelzeelaan 8(kruispunt Groenedijk) te Sneek; b. in te stemmen met bijgaand conceptraadsvoorstel.
15 10 Case 19.00408 Het toekennen van twee openbare ruimte namenin Hemelum en Bolsward. Het college besluit: a. de naam 'Odulphuswei' toe te kennen aan het nieuwe stukje rondweg in Hemelum, conform bijlage BIJ.213114; b. de naam 'Rijksweg A7' toe te kennen aan de snelweg A7, ter hoogte van Bolsward, conform bijlage BIJ.213113.

Tijd: 09:00 – 12:00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Maarten Offinga
Aanwezigen: Erik Faber, Mark de Man, Gea Wielinga en Pieter Zondervan
Afwezig: Jannewietske de Vries, Stella van Gent

Besluitenlijst 20 augustus 2019
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 13 augustus 2019. De besluitenlijst van 13 augustus 2019 is ongewijzigd vastgesteld.
2 2 19.000596 Afwijzen subsidie De Werkerij. Het college besluit het subsidieverzoek van De Werkerij af te wijzen.
16 3 19.00461 Aankoop perceel grond Bolsward Oost
Het college besluit:
a. in te stemmen met de aankoop van circa 14.5 hectare grond in Bolsward voor een bedrag van € 1.649.968,00 excl bijkomende kosten en de daarbij behorende koopovereenkomst "Bolsward Oost" aan te gaan;
b. om de raad voor te stellen voor de aankoop van de grond een krediet € 1.660.000,00 (aankoop + bijkomende kosten) beschikbaar te stellen;
c. om de raad voor te stellen een grondcomplex te openen ten behoeve van activeren van de voorbereidingskosten om de planvorming voor deze locatie op te starten;
d. om de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen;
e. de kredieten genoemd bij b en d te dekken uit de toekomstige grondexploitatie “Bolsward –Oost”;
f. de jaarlijkse rentelast van €38.000,00 betreffende de aankoop en de voorbereiding wordt ten laste van de toekomstige grondexploitatie “Bolsward-Oost” gebracht;
g. de raad middels bijgaande memo te informeren over de aankoop en het proces.
17 4 19.00387 Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân. Het college besluit:
a. om het Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2019 vast te stellen met ingang van 1 september 2019;
b. het Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2019 middels actieve info aan te bieden aan de raad.
18 5 19.00475 Plan van aanpak ‘opkomstverhoging gemeenteraadsverkiezingen’. Het college besluit:
a. het plan van aanpak vast te stellen; en
b. dat als actieve info naar de raad te sturen;
c. dat aan te bieden aan de raadswerkgroep 'veranderende rol van de raad'.
19 6 19.00470 Regionaal Beleidsplan Veiligheid, Noord-Nederland (2020-2023). Het college besluit:
a. kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland, 2020-2023;
b. de Raad voor te stellen in te stemmen met het Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland (2020-2023) en geen zienswijze in te dienen.
22 7 19.00478 Visie Ontwikkeling Duurzame Laadinfra. Het college besluit in te stemmen met de uitgewerkte Visie Ontwikkeling Laadinfra.
23