College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Wil je graag een collegelid uitnodigen voor een speciale gelegenheid? Je regelt het via onderstaande button.

Aanvraag uitnodiging B&W

College

Coalitieakkoord

De collegeperiode, per 1 juni 2022, is gestart met een coalitie van drie partijen (PvdA, CDA en FNP). Deze 3 hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF Grutsk en Tichtby’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2022 - 2026.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder vind je de besluitenlijsten van de afgelopen 3 maanden.
Eerder gepubliceerde besluitenlijsten zoek je op via de website van Archiefweb.

2024

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk
Afwezig: Petra van den Akker (digitaal aanwezig vanaf start tot en met agendapunt 8)

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vastgestelde besluitenlijst van 23 april 2024.

De besluitenlijst van 23 april 2024 is per circulatiemail op 26 april 2024 door het college vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Aanvullende subsidie Heamiel Bolsward 2024. 24.00195

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de aanvullende subsidieaanvraag van € 40.000,00 van Stichting Heamielcomité Bolsward;
b. de subsidieaanvraag van Stichting Heamielcomité Bolsward tevens als aanvraag voor de subsidieregeling Út de Mienskip te beschouwen;
c. de subsidie aan Stichting Heamielcomité Bolsward in twee delen te verlenen, namelijk € 25.000,00 met een incidentele subsidie en € 15.000,00 vanuit een subsidieregeling;
d. de incidentele subsidie van € 25.000,00 te dekken uit Brûzjend SWF;
e. € 15.000,00 te dekken uit de subsidieregeling Út de Mienskip;
f. Stichting Heamielcomité Bolsward via bijgevoegde subsidiebeschikking U24.002647 te informeren.

6. Uitvoeringsagenda 3Noord en voortgang Regiovisie Jeugd. 24.00214

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda 3Noord en de voortgang van de reeds door de gemeenteraad vastgestelde Regiovisie Jeugd;
b. de raad via bijgevoegde actieve informatie hierover te informeren.

7. Continuïteitsplan Jeugdhulp Friesland. 24.00261

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de brief aan het college van B&W van Leeuwarden over het continuïteitsplan Jeugdhulp Friesland vast te stellen;
b. de gemeenteraad actief te informeren over het continuïteitsplan Jeugdhulp Friesland.

8. Actualisatie onderwijsachterstandenbeleid. 24.00227

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het geactualiseerde gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid;
b. dit ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

9. Woningbouwprogramma Súdwest-Fryslân 2022-2031. 24.00202

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de rapportage ‘Woningmarktonderzoek 2024’ van Companen;
b. kennis te nemen van de rapportage ‘Vraagdrukmonitor woningcorporaties Fryslân’ (2023);
c. het woningbouwprogramma Súdwest-Fryslân 2022-2031 vast te stellen;
d. het woningbouwprogramma Súdwest-Fryslân 2022-2031 ter informatie aan Gedeputeerde Staten te sturen;
e. de gemeenteraad hier actief over te informeren.

10. Voortgang aanpak scenario's meerjarenbegroting. 24.00265

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad actief te informeren over de stand van zaken scenario’s meerjarenbegroting.

11. Ontwerp eerste wijziging Omgevingsverordening Fryslân 2022. 24.00288

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de voorgestelde zienswijze op de ontwerp eerste wijziging Omgevingsverordening Fryslân 2022.

12. Beleidsregels Brede ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire. 24.00283

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het besluit van 26 maart 2024 over de Doorontwikkeling beleid en uitvoering brede ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire (agendapunt 7), te herzien door de Beleidsregels brede ondersteuning kinderopvangaffaire, in te trekken;
b. de verbeterde versie van de Beleidsregels brede ondersteuning kinderopvangtoeslagaffaire, vast te stellen;
c. de raad door middel van actieve info hierover te informeren.

13. Samenwerking met hogescholen op gebied van klimaatadaptatie. 24.00146

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor het RAAK-project Groenblauwe stad;
b. de samenwerking aan te gaan met het NWA programma Droogte in de bebouwde omgeving;
c. de samenwerking aan te gaan met het RAAK project Klimaat-Adaptatie-Monitor;
d. de burgemeester te verzoeken om de heer A.J. Brouwer (manager Water), middels bijgesloten volmacht, een volmacht te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst Groenblauwe stad te ondertekenen.

14. Hernoemen Burgemeester Albertstr. in Stavoren en officieel vastleggen van de naam Dillebrêge voor de brug tussen Easterwierrum en Raerd. 24.00257

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de straatnaam Burgemeester Albertsstr in Stavoren te hernoemen en vast te stellen als Burgemeester Albertsstraat in Stavoren;
b. de naam van de brug tussen Easterwierrum en Raerd vast te stellen als de Dillebrêge.

15. Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein. 24.00241

Het college van burgemeester en wethouders besluit het huishoudelijk reglement van de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 16 april 2024.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van GrienLinks en deze naar de raad te sturen.

6. Vaststelling uitvoering pilots voor planfinanciering Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE).
24.00198

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a.         het voornemen om de uitvoeringsfase voor de pilotprojecten Heeg en de wijk Het Eiland in Sneek te starten te bevestigen;
b.         het voorgenomen jaartal waarin de uitvoeringsfase wordt afgerond en de exploitatiefase begint (binnen 8 jaar vanaf de toekenning van de uitkering) te bevestigen;
c.         het geografisch afgebakend gebied, te vertalen naar postcodes, huisnummers en naar het aantal gebouwen in dat gebied, van de uitvoering van de pilotprojecten te bevestigen;
d.         een aanvraag in te dienen voor extra planfinanciering CDOKE bij het Rijk.

7. Toekomstscenario gemeentelijke begraafplaatsen.
24.00213

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a.         het toekomstscenario beheer gemeentelijke begraafplaatsen vast te stellen;
b.         deze als actieve info aan de raad aan te bieden.

8. Voortgang plan van aanpak re-integratie en vervolgacties.
24.00187

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a.         kennis te nemen van de voortgang van het plan van aanpak re-integratie en de vervolgacties;
b.         de raad hierover te informeren.

9. Verantwoordingsrapportage ENSIA 2023.
24.00244

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a.         de uitkomsten van de zelfevaluatie voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie(BGT) en Basisregistratie Ondergrond (BRO) vast te stellen;
b.         met deze zelfevaluatie verantwoording af te leggen over het gebruik van de BAG, BGT en BRO aan de landelijk toezichthouder, het ministerie van BZK;
c.         de raad actief te informeren over de uitkomsten van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit 2023.

10. ENSIA 2023 - DigiD en Suwinet.
24.00234

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a.         de uitkomsten van de audit voor de aansluitingen Digitale persoonsidentificatie (DigiD) vast te stellen;
b.         de uitkomsten van de audit voor Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen - (GeVS/Suwinet) vast te stellen;
c.         de collegeverklaring vast te stellen deze te ondertekenen;
d.         de schriftelijke bevestiging bij assurance-opdracht te ondertekenen en aan de auditor te verstrekken;
e.         de raad actief te informeren over de uitkomsten van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit 2023.

11. Instructie voor de medewerker Leerplicht/Doorstroompunt gemeente Súdwest-Fryslân april 2024.
24.00247

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a.         de “Instructie voor de medewerker Leerplicht/Doorstroompunt gemeente Súdwest-Fryslân april 2024” vast te stellen;
b.         de “Instructie voor de medewerker leerplicht/RMC gemeente Súdwest-Fryslân mei 2022” gelijktijdig te laten vervallen.

12. Aanvraag gemeentelijke onderscheiding (Sportpenning) TTV It Heidenskip.
24.00253

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot toekenning van de Sportpenning aan Touwtrekvereniging It Heidenskip.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 9 april 2024.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de Veiligheidsregio Fryslân. 24.00233

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Begroting 2025-2028 Veiligheidsregio Fryslân;
b. kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 Veiligheidsregio Fryslân;
c. de financiële gevolgen van de meerjarenbegroting 2025-2028 van de Veiligheidsregio Fryslân op te nemen in onze eigen meerjarenbegroting 2025-2028;
d. de raad, met bijgaand raadsvoorstel, voor te stellen geen zienswijze in te dienen;
e. de Veiligheidsregio Fryslân middels bijgevoegde conceptbrief in kennis te stellen.

6. Financiën Lokale Aanpak Isolatie. 24.00231

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het collegeadvies C23.000818 in te trekken;
b. de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Fryslân aan te gaan;
c. de burgemeester te verzoeken de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder De Boer te bekrachtigen;
d. de raad voor te stellen een krediet ter hoogte van € 4.378.385 beschikbaar te stellen en dit te dekken vanuit de ontvangen SpUK Lokale Aanpak Isolatie;
e. de raad voor te stellen om de begroting te wijzigen om dit krediet toe te voegen.

7. Grondexploitatie Boazum fase 2. 24.00221

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. om Boazum fase 2 in exploitatie te nemen en kennis te nemen van de grondexploitatie en de kansen en risico’s;
b. aan de raad voor te stellen de grondexploitatie vast te stellen;
c. aan de raad voor te stellen een uitvoeringskrediet van € 1.269.732,- exclusief btw beschikbaar te stellen en deze te laten dekken uit de voorgenomen grondverkoop en de toegekende WBI-aanvraag;
d. op grond van art. 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlagen behorend bij het raadsvoorstel. De motivering is op grond van art. 5.1 lid 2 onder b Woo;
e. de raad te verzoeken om vooraf met het college te overleggen wanneer de raad voornemens is om geen geheimhouding op te leggen;
f. de geheimhouding op te leggen tot 1-1-2029 (5 jaar na vaststelling van de grondexploitatie).

8. Vaststellen bestemmingsplan “Boazum – woningbouw Boazumerfeart”. 24.00153

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om in te stemmen met de ambtshalve wijzigingen zoals die in dit voorstel zijn opgenomen;
b. de raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Boazum - woningbouw Boazumerfeart” gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen; De wijzigingen betreffen in detail: Op de Verbeelding:
b1. De gronden voor de carports van de drie rijwoningen heeft een Woonbestemming gekregen. Per abuis was hier in het ontwerp bestemmingsplan een V-V (Verkeer-Verblijf) bestemming aan gegeven.
b2. Er stond in het ontwerp bestemmingsplan nog een letter G (Groenbestemming) in de bestemming V-V, deze is van de Verbeelding verwijderd. In de Regels:
b3. Artikel 5.2.2. over de garageboxen is verwijderd. Dit artikel was per abuis opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan.
b4. De nummering is niet overal juist, zoals artikel 7.2.6.2 moet artikel 7.2.5.2 zijn.
c. de raad voor te stellen om het beeldkwaliteitsplan ‘Boazum – Beeldkwaliteitseisen woningbouw Boazumerfeart’ vast te stellen als onderdeel van de ‘Welstandsnota gemeente Súdwest-Fryslân’.
d. de raad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingsplan;
e. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit.

9. Woningbouw Folsgare fase 2 - Grondexploitatie. 24.00229

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. om Folsgare fase 2 in exploitatie te nemen en kennis te nemen van de grondexploitatie en de kansen en risico’s;
b. aan de raad voor te stellen de grondexploitatie vast te stellen;
c. aan de raad voor te stellen een uitvoeringskrediet van € 1.396.931,- exclusief btw beschikbaar te stellen en deze te laten dekken uit de voorgenomen grondverkoop;
d. op grond van art. 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlagen behorend bij het raadsvoorstel. De motivering is op grond van art. 5.1 lid 2 onder b Woo;
e. de raad te verzoeken om vooraf met het college te overleggen wanneer de raad voornemens is om geen geheimhouding op te leggen;
f. de geheimhouding op te leggen tot 1-1-2029 (5 jaar na vaststelling van de grondexploitatie).

10. Vaststellen bestemmingsplan "Folsgare - woningbouw Wallemadyk". 24.00193

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om in te stemmen met de reactienota op de ingebrachte zienswijze en in te stemmen met de ambtshalve wijzigingen zoals die in dit voorstel zijn opgenomen;
b. de raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Folsgare - woningbouw Wallemadyk” gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen; de wijzigingen betreffen in detail:
- in de regels van het vast te stellen bestemmingsplan is de gemeentelijke regeling over dakopbouwen in artikel 7.2.5.1 en 7.2.5.2 opgenomen volgens gemeentelijk Handboek;
- op de Verbeelding waren abusievelijk drie openbare parkeerplekken binnen de woonbestemming opgenomen; deze vallen echter binnen de verkeersbestemming. Dit is op de Verbeelding aangepast.
c. de raad voor te stellen om het beeldkwaliteitsplan ‘Folsgare – Beeldkwaliteitseisen woningbouw Wallemadyk’ vast te stellen als onderdeel van de ‘Welstandsnota gemeente Súdwest-Fryslân’;
d. de raad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingsplan;
e. in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit.

11. Vaststelling bestemmingsplan "Scharnegoutum Noord". 24.00184

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de reactienota op de ingebrachte zienswijze ontwerpbestemmingsplan Scharnegoutum-Noord en de (ambtshalve) wijzigingen, zoals die in dit voorstel zijn opgenomen, vast te stellen;
b. de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Scharnegoutum-Noord” gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen; De wijzigingen betreffen in detail:
- 2 extra woningen binnen het bouwvlak voor de hofwoningen (gaat van 9 naar 11 woningen). De aanduiding op de Verbeelding is hierop aangepast;
- de Afbeelding met de landschappelijke inpassing in de toelichting (Afbeelding 3.1 Beoogde situatie plangebied/Landschappelijke inpassing) is in de regels geborgd door het opnemen van voorwaardelijke verplichting in artikel 9.2.;
- op basis van het aanvullende archeologisch onderzoek is in het bestemmingsplan artikel 7 ‘Waarde-Archeologie 2’ zodanig aangepast dat er pas een archeologische onderzoeksplicht geldt vanaf een diepte van 2.90 m -NAP (3.3 m -MV, waarbij een bufferzone van 0.30 m aangehouden is tot de top van het dekzand). Daarnaast is op de Verbeelding de dubbelbestemming ‘Archeologie Waarde 2’ voor het totale plangebied opgenomen.
c. de raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteitseisen De Skou’ vast te stellen als onderdeel van de ‘Welstandsnota gemeente Súdwest-Fryslân’;
d. de raad voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingsplan;
e. in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit.

12. Vaststellen bestemmingsplan "Stavoren-Koepoort". 24.00237

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de 'Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Stavoren-Koepoort' vast te stellen;
b. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Stavoren-Koepoort' overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit en de bij het besluit behorende ‘Staat van wijzigingen’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen;
c. de raad voor te stellen te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand 'NL.IMRO.1900.2023zuidBPstavkprt-vast’ en tevens in die vorm is vastgesteld;
d. de raad voor te stellen te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
e. de raad voor te stellen geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan 'Stavoren-Koepoort' vast te stellen;
f. de raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan 'Stavoren-Koepoort' gewijzigd vast te stellen als onderdeel van de welstandsnota gemeente Súdwest-Fryslân;
g. Stavers belang in een bestuurlijk overleg uit te leggen hoe het college tot dit voorstel is gekomen.

13. Sporthart Bolsward. 24.00217

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen uit het ontwikkelfonds € 1.000.000,- te reserveren voor de uitvoering van de Gebiedsvisie Het Groene Hart van Bolsward;
b. de raad voor te stellen dit bedrag als cofinanciering beschikbaar te stellen op het moment dat de rechtsopvolger van de ‘Werkgroep Groene Sporthart Bolsward’ ook minimaal € 1.000.000,- beschikbaar heeft voor een gebouw en er wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in het raadsvoorstel;
c. in te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit.

14. Planologische instemming verplaatsen Poiesz supermarkt in Koudum. 24.00254

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen planologisch in te stemmen met de gevraagde verplaatsing van de Poiesz supermarkt vanuit de Hoofdstraat naar de Tjalke van der Walstraat 21A te Koudum;
b. in te stemmen met het concept raadsvoorstel en -besluit;
c. na de planologische instemming, het proces voor een uitgebreide omgevingsvergunning vervolgen en een ontwerpbesluit voor zienswijzen ter inzage leggen.

15. Energieagenda 2024. 24.00232

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met Energieagenda 2024;
b. in te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel en -besluit.

16. Toestemmingsprocedure wijziging gemeenschappelijke regeling Fryslân-West

2e fase. 23.00714

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Reactienota op de zienswijzen van de gemeenteraden op het concept 2e Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Fryslân-West 2023;
b. in te stemmen met het concept 2e Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Fryslân-West 2023;
c. de raad te verzoeken aan het college zijn toestemming te verlenen voor het vaststellen van het 2e Wijzigingsbesluit Werkvoorzieningschap Fryslân-West 2023;
d. het raadsvoorstel (bijlage 8) met de bijlagen 1 tot en met 7 door te sturen naar de raad op 16 april 2024.

17. Procedure werken met intergemeentelijke raadsadviescommissie Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West. 24.00135

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de wijze waarop de intergemeentelijke raadsadviescommissie Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West tot stand komt.

18. Reactiebrief DB gemeenschappelijke regeling Fryslân-West op wensen en bedenkingen implementatieplan businesscase werkleerbedrijf. 24.00235

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de reactiebrief van het DB GR Fryslân-West op de ingediende wensen en bedenkingen implementatieplan businesscase werkleerbedrijf;
b. deze reactiebrief door te sturen aan de raad om de raad hiervan op de hoogte te brengen.

19. Meerjarenplan Circulaire Economie 2024-2028. 24.00161

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het meerjarenplan Circulaire Economie 2024-2028 It nije normaal yn Súdwest-Fryslân vast te stellen;
b. de raad hierover actief te informeren.

20. Opdrachtgeversaanpak ‘Fryslân bouwt Circulair’. 23.00805

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. deel te nemen aan de Opdrachtgeversaanpak binnen het Programma Fryslân bouwt Circulair 2024-2026, waarmee de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Vereniging Circulair Friesland gezamenlijk werken aan de transitie naar een circulaire economie in de bouwsector;
b. in te stemmen met het aanwijzen van minimaal twee gemeentelijke (woning)bouwprojecten (gedurende de looptijd van het programma) en een vast ambtelijk aanspreekpunt voor de Opdrachtgeversaanpak waarmee ervaring wordt opgedaan met het werken volgens It Nije Normaal;
c. hiervoor gedurende drie jaren een jaarlijkse bijdrage van € 9.500 beschikbaar te stellen en de totale bijdrage van € 28.500 te laten dekken uit het programma Circulaire economie & innovatie.

21. Verzoek tot wezenlijke wijziging PAW-aanvraag project Warm Heeg. 24.00106

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het indienen van een verzoek tot wezenlijke wijziging van de PAW-aanvraag voor het project Warm Heeg bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. in te stemmen met het versturen van bijgaande brief met het verzoek aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
c. in te stemmen met de onderbouwing van het verzoek tot wezenlijke wijziging van de PAWaanvraag voor het project Warm Heeg;
d. de raad hierover actief te informeren.

22. Ruimtelijke Strategie Sneek 2050. 24.00101

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de achtergrond, inhoud en proces van de Ruimtelijke Strategie Sneek 2050;
b. de raad hierover actief te informeren.

23. Verduurzamen MFC Nieuw Maggenheim in Makkum. 24.00215

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het toekennen van een incidentele subsidie van € 80.000 voor het verduurzamen van

MFC Nieuw Maggenheim in Makkum.

24. Marktinrichtingsplan. 24.00186

Het college van burgemeester en wethouders besluit het inrichtingsplan markten gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen.

25. Uitvoeringsnotitie Lokale Inclusie Agenda "Divers en gelijkwaardig". 24.00182

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de uitvoeringsnotitie Lokale Inclusie Agenda ‘Divers en gelijkwaardig’ vast te stellen;
b. de uitvoering en implementatie te beleggen bij externe partijen gespecialiseerd op het gebied van diversiteit en gelijkwaardigheid;
c. de gemeenteraad actief te informeren over de uitvoeringsnotitie van de Lokale Inclusie Agenda en het proces.

26. Vaststelling bestemmingsplan "Sneek- De Hemmen". 24.00220

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de ‘Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Sneek – De Hemmen + Ambtshalve wijzigingen’ vast te stellen;
b. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Sneek – De Hemmen’ overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit en de bij het besluit behorende ‘Staat van wijzigingen’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen;
c. de raad voor te stellen te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand 'NL.IMRO.1900.2017oostBPdehemmen-vast' en tevens in die vorm is vastgesteld;
d. de raad voor te stellen te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
e. de raad voor te stellen geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan ‘Sneek – De Hemmen’ vast te stellen.

27. Grondexploitatie It Skar 2 Woudsend. 24.00168

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. om de gebiedsontwikkeling It Skar 2 Woudsend in exploitatie te nemen;
b. aan de raad voor te stellen om de grondexploitatie “It Skar 2 Woudsend” vast te stellen;
c. aan de raad voor te stellen om een krediet van € 5.635.843,- exclusief btw beschikbaar te stellen en deze te dekken uit de voorgenomen grondverkoop;
d. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlage Grondexploitatie It Skar 2 Woudsend. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b Woo;
e. aan de raad voor te stellen om op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage “It Skar 2 Woudsend” en de raad te verzoeken om vooraf met het college te overleggen wanneer de raad voornemens is om geen geheimhouding op te leggen;
f. de geheimhouding op te leggen tot 24 mei 2029 (5 jaar na vaststelling van de grondexploitatie).

28. Vaststelling bestemmingsplan "Woudsend - It Skar 2". 24.00224

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de 'Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Woudsend - It Skar 2' vast te stellen;
b. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Woudsend - It Skar 2' overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
c. de raad voor te stellen te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand 'NL.IMRO.1900.2023oostBPwouskar2-vast en tevens in die vorm is vastgesteld;
d. de raad voor te stellen te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
e. de raad voor te stellen geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan 'Woudsend-It Skar 2' vast te stellen;
f. de raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan 'Woudsend-It Skar 2' vast te stellen als onderdeel van de welstandsnota gemeente Súdwest-Fryslân.

29. Concept Jaarstukken 2023, ontwerp Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026- 2028 Recreatieschap Marrekrite. 24.00212

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2023, ontwerp Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 van Recreatieschap Marrekrite en deze aan te bieden aan de gemeenteraad;
b. de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2025.

30. Aanbestedingsprocedure gebiedsontwikkeling Veenkracht Heeg. 24.00250

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad te informeren over het verloop van de aanbestedingsprocedure van de integrale gebiedsontwikkeling Veenkracht Heeg.

31. Beantwoording schriftelijke vragen FNP over Aaipop. 24.00242

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen conform bijgevoegd voorstel te beantwoorden.

32. Vervanging en uitbreiding bedrijfswagens en materieel. 24.00175

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een krediet beschikbaar te stellen van € 80.000 voor de aanschaf van 1 verreiker (JCB);
b. een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000 voor de aanschaf van 1 werktuigdrager;
c. een krediet beschikbaar te stellen van € 300.000 voor de aanschaf van 1 Veegmachine;
d. een krediet beschikbaar te stellen van € 512.000 voor de aanschaf van  9 voertuigen;
e. Een krediet beschikbaar te stellen van € 20.000 voor de aanschaf van  1 aanbouwgereedschap;
f. een krediet beschikbaar te stellen van € 26.000 voor de aanschaf van 1 kleine werktuigdrager;
g. een krediet beschikbaar te stellen van € 90.000 voor de aanschaf van 2 zitmaaiers;
h. een krediet beschikbaar te stellen van € 85.000 voor de aanschaf van 1 maaimachine;
i. de dekking van de kapitaallasten, welke voortvloeien uit het onder a. t/m h. genoemde krediet, vindt plaats binnen het vastgestelde investeringsprogramma 2024 zoals vastgesteld in de Programmabegroting 2024.

33. Het bouwen van een loods bij een hoveniersbedrijf aan de Dilledyk 18 te Easterwierrum. 24.00219

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor het bouwen van een nieuwe loods op het perceel aan de Dilledyk 18 te Easterwierrum;
b. de ontwerpbeschikking van het onder a genoemde plan om te zetten in een definitieve omgevingsvergunning;
c. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het onder a genoemde plan niet nodig is.

34. Ondermandaatbesluit IZA-GGZ. 24.00111

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het ondermandaatbesluit IZA-GGZ gemeente Súdwest-Fryslân 2023;
b. op te treden als gemandateerde gemeente voor het onderwerp Mentale gezondheid & Veerkracht binnen FriZa;
c. het ondermandaatbesluit te ondertekenen.

35. Keuze voor centrale stemopneming bij verkiezing Europees parlement. 24.00200

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. gelet op artikel N1 van de Kieswet, tot het houden van een centrale stemopneming, waarbij de vaststelling van het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst is uitgebracht geschiedt door het gemeentelijke stembureau;
b. gelet op artikel Na1 en Na2 van de Kieswet, als locatie voor de centrale stemopneming en de zitting van het gemeentelijk stembureau aan te wijzen de locatie: Hotel Van der Valk Sneek, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ Sneek.

36. Instellen gemeentelijke stembureau (GSB) voor de verkiezing Europees Parlement. 24.00201

Het college van burgemeester en wethouders besluit de genoemde personen te benoemen tot leden en ondersteuners van het GSB voor de verkiezing van 6 juni 2024.

37. Aanvraag gemeentelijke onderscheiding (Penning van Verdienste) Dameskoor Exmorra e.o. i.v.m. het 50-jarig jubileum. 24.00196

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot toekenning van een Penning van Verdienste voor het Dameskoor Exmorra e.o. in verband met het 50-jarig jubileum.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk
Afwezig: Henk de Boer

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 2 april 2024.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

3b. Propositie Stedelijk Netwerk Fryslân, F4 gemeenten - openbaar vastgesteld op 4 april 2024. 24.00199

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de propositie Stedelijk Netwerk Fryslân F4 van de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân;
b. in samenhang met besluit onder A in te stemmen met:
b1.de concept-aanbiedingsbrief van de propositie aan de Minister van VRO;
b2.de conceptbrief aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân, die in afschrift zal worden verstuurd aan alle gemeenten van Fryslân;
c. op grond van artikel 5.1 lid 4 van de Woo de inhoud van het collegebesluit en de bijlagen pas openbaar te maken nadat de propositie is aangeboden aan de Minister van VRO en de brief is verstuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân;
d. na openbaarmaking de raad te informeren middels actieve informatie.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Schriftelijke vragen werkzaamheden N354 Raerd en Easterwierrum. 24.00226

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen conform bijgevoegd voorstel te beantwoorden.

6. Schriftelijke vragen VVD over Hunted. 24.00238

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen conform bijgevoegd voorstel te beantwoorden.

7. Actieve info stand van zaken proef Autoluwe binnenstad. 24.00245

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad actief te informeren over de actuele stand van zaken van de proef autoluwe binnenstad Sneek.

8. Beantwoording schriftelijke vragen Nieuw Sociaal over woningbouw Tirns. 24.00222

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen conform de bijlage.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 26 maart 2024.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Gebiedsontwikkeling woningbouw aan de Van Schouwenburgstraat te Sneek. 23.00235

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van woningbouw op de locatie;
b. het lopende haalbaarheidsonderzoek voor woningbouw te stoppen en binnen de ontwikkeling van de ruimtelijke visie Sneek een alternatieve invulling voor de locatie te vragen.

6. Dubbele subsidie amateursportvereniging voor energiecompensatie. 24.00122

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met voornemen tot het terugvorderen van de aan amateursportverenigingen verleende subsidie op grond van de Subsidieregeling energiecompensatie 2022 voor zover de subsidie lager is dan de 50% van de verleende subsidie uit de SPUK NEAS.
b. in te stemmen met de bijgevoegde voorgenomen beschikkingen.

7. Actieve informatie zwembad Vitaloo 2023. 24.00133

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot zwembad Vitaloo;
b. de raad hierover actief te informeren via bijgevoegde actieve info.

8. Benoeming leden museumcommissie 2025-2028. 24.00144

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het Reglement museumcommissie 2025-2028 gewijzigd vast te stellen;
b. de in de bijlage genoemde personen te benoemen als lid van de museumcommissie met ingang van de dag dat het Reglement museumcommissie in werking treedt;
c. mevrouw F.D. Koornstra te benoemen tot ambtelijk secretaris van de museumcommissie en de heer X.J. Oosterhaven als plaatsvervangend ambtelijk secretaris van de museumcommissie.

9. Evaluatie regeling Topsportfonds. 24.00166

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de evaluatie van de regeling Topsportfonds;
b. de raad te informeren aan de hand van de bijgevoegde actieve informatie.

10. Jaarwerkplan 2024 Stichting Sociaal Collectief. 24.00185

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het Jaarwerkplan 2024 van de Stichting Sociaal Collectief;
b. de raad middels bijgevoegde actieve info op de hoogte te stellen van het Jaarwerkplan 2024 Stichting Sociaal Collectief.

11. Vaststelling bestemmingsplan "Sneek-Zuidelijke kavels Woudvaart". 24.00188

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen:
a. het bestemmingsplan "Sneek-Zuidelijke kavels Woudvaart" overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
b. te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GMLbestand NL.IMRO.1900.2023BPzkvlswdvaart-vast en tevens in die vorm is vastgesteld;
c. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
d. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan “Sneek-Zuidelijke kavels Woudvaart” vast te stellen;
e. het beeldkwaliteitsplan “Sneek-Zuidelijke kavels Woudvaart” vast te stellen als onderdeel van de welstandsnota gemeente Súdwest-Fryslân.

12. Beantwoording motie over een culturele invulling Tichelaarspand. 24.00191

Het college van burgemeester en wethouders besluit via bijgevoegde actieve info de motie over een culturele invulling van het Tichelaarspand in Makkum te beantwoorden.

13. Aanvullende motivering omgevingsvergunning Warns. 24.00204

Het college van burgemeester en wethouders besluit de motivering van de verleende omgevingsvergunning 't Noard 13a te Warns naar aanleiding van de tussenuitspraak van de rechtbank Noord-Nederland middels bijgesloten brief aan te vullen.

14. Actieve informatie aan de raad naar aanleiding aangenomen motie aantal campingplaatsen recreatieondernemer. 24.00205

Het college van burgemeester en wethouders besluit middels bijgesloten actieve informatie de gemeenteraad te informeren naar aanleiding van de ingediende motie aantal campingplaatsen recreatieondernemer.

15. Invulling voormalige schoolgebouwen Arum. 24.00208

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad actief te informeren over de invulling van de voormalige schoolgebouwen in Arum.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 19 maart 2024.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Humanitas: Homestart, Kind aan huis en Begeleide Omgangsregeling (BOR). 24.00123

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de subsidieaanvraag van Humanitas voor het programma Homestart;
b. in te stemmen met de subsidieaanvraag van Humanitas voor de pilot Kind aan Huis;
c. dit te dekken uit de post Publieke Gezondheid; d.in te stemmen met de conceptbeschikkingen.

6. Doorontwikkeling beleid en uitvoering brede ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire. 24.00157

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Beleidsregels brede ondersteuning gedupeerden kinderopvangaffaire;
b. in te stemmen met het Uitvoeringsplan brede ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire “Een nieuwe start”;
c. de raad middels actieve info hierover te informeren.

7. Vaststelling Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2024 (VTHup 2024). 24.00181

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2024 (VTHup 2024) vast te stellen;
b. de raad te informeren middels bijgevoegde actieve info.

8. Gedragscode college B&W & integriteitsprotocol politieke ambtsdragers. 24.00183

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de gedragscode en bijbehorende protocol en deze aan de gemeenteraad voor te leggen ter vaststelling.

9. Gemeentevragenlijst LEA/vve 2023. 24.00164

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeentelijke jaarverantwoording onderwijsachterstandenbeleid 2023 vast te stellen en toe te zenden aan de Inspectie van het Onderwijs.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 12 maart 2024.

De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Voortgang deelname windmolenpark Nij Hiddum Houw.
23.00661

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de voortgang van de deelname in windmolenpark
Nij Hiddum Houw;
b. de raad via actieve info te informeren over de voortgang van de deelname in windmolenpark Nij Hiddum Houw.

6. Beantwoording schriftelijke vragen FNP Wijziging Jeugdwet met betrekking tot Kinderdagcentrum (KDC).
24.00150

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP en deze naar de raad te sturen.

7. Beleidsregels toewijzing koopstandplaatsen voor woonwagens.
24.00165

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met bijgevoegde reactienota;
b. de Ontwerp Beleidsregels toewijzing koopstandplaatsen voor woonwagens gemeente Súdwest-Fryslân te wijzigen;
c. de bijgesloten gewijzigde Ontwerp Beleidsregels toewijzing koopstandplaatsen voor woonwagens gemeente Súdwest-Fryslân ter inzage te leggen voor een periode van zes weken.

8. Factsheet woningbouw 2023.
24.00170

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Factsheet woningbouw 2023;
b. de gemeenteraad hierover te informeren.

9. Ontwerp-Reclamebeleid.
24.00148

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het 'ontwerp-Reclamebeleid Súdwest-Fryslân 2024';
b. het 'ontwerp-Reclamebeleid Súdwest-Fryslân 2024' gedurende zes weken ter inzage te leggen.

10. Lokale aanpak Isolatie NIP.
23.00785

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Fryslân aan te gaan;
b. de burgemeester te verzoeken wethouder De Boer te machtigen de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
c. de raad voor te stellen een krediet ter hoogte van € 2.955.040 beschikbaar te laten stellen en dit te dekken vanuit de ontvangen SpUK Lokale Aanpak Isolatie;
d. de raad voor te stellen om de begroting te wijzigen om deze kredieten toe te voegen.

11. Budgethoudersregeling 2024.
24.00033

Het college van burgemeester en wethouders besluit de budgethoudersregeling 2024 vast te stellen.

12. Jaaroverzicht klachten 2023.
24.00126

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het jaaroverzicht klachten 2023 en dit jaaroverzicht te publiceren;
b. de gemeenteraad actief te informeren over het jaaroverzicht klachten 2023 middels een actieve info.

13 Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân.
24.00145

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de begroting 2024 en meerjarenraming 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
b. het bestuur van de stichting middels bijgaande brief te beantwoorden en daarin de waardering uit te spreken over hun prima financieel en planmatig beleid;
c. in te stemmen met bijgaande brief.

Locatie: MFC de Gearhing, Parrega
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 5 maart 2024.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Visie Gastvrijheidseconomie 2035 'Súdwest-Fryslân activeert je'.
24.00132

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Visie Gastvrijheidseconomie 2035 met bijbehorende bijlagen;
b. de visie ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

6. Stand van zaken Task Force Wonen.
24.00032

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad actief te informeren over de stand van zaken van de Taskforce Wonen.

7. Lange Veemarktstraat 2P, 2P001 t/m 2P202.
24.00155

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het ingediende verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor het realiseren van
7 huurappartementen op het perceel Lange Veemarktstraat 2P, 2P001 t/m 2P202;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor de ruimtelijke onderbouwing 'Sneek, Appartementen Lange Veemarktstraat' niet nodig is;
c. de projectafwijkingsprocedure op te starten;
d. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder a genoemde plan.

8. Instemmen afwijken bedrijventerreinplan Zuidwest-Friesland.
24.00125

Het college van burgemeester en wethouders besluit;
a. in te stemmen met het afwijken van het bedrijventerreinplan Zuidwest-Friesland;
b. GS hiervan met bijgaande concept-brief op de hoogte te stellen.

9. Wijzigingen in gemeenschappelijke regeling hûs en hiem.
24.00090

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de ontwerpwijzigingen in de gemeenschappelijk regeling hûs en hiem voor kennisgeving aan te nemen;
b. deze ontwerpwijzigingen voor te leggen aan de gemeenteraad;
c. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in het dienen op de ontwerpwijzigingen.

10. Bestuursrapportage oktober, november, december 2023.
24.00128

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Bestuursrapportage oktober, november, december 2023;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
c. in te stemmen met bijgaande actieve informatie;
d. aan de raad voor te stellen het overzicht subsidieontvangers uit te breiden met: Vluchtelingenwerk Noord-Nederland voor een bedrag van € 245.510 en Stichting weekendschool voor een bedrag van € 110.857;
e. aan de raad voor te stellen om de inhoud en planning van project “Verkabelen hoogspanningskabels Sneek-Noord” aan te passen in een gestuurde boring en een uitvoering vanaf 2030.

11. Juridische overdracht basisschool de Oanrin, locatie Schoolsingel 20 in Arum.
23.00645

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het schoolgebouw + terrein van basisschool de Oanrin, locatie Schoolsingel 20 in Arum aan de onderwijsbestemming te onttrekken;
b. hiertoe akkoord te gaan met de inhoud van de bijgesloten gezamenlijke akte van buitengebruikstelling en over te gaan tot ondertekening van deze akte om deze vervolgens in te laten schrijven in de openbare registers van het Kadaster, waarmee het schoolgebouw en toebehoren juridisch op naam van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt gesteld.

12. Verlenging intentieovereenkomst inzake uitbreidingslocatie westzijde Ysbrechtum.
24.00091

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het verlengen van de intentieovereenkomst 'uitbreidingslocatie westzijde Ysbrechtum' tot uiterlijk 31 december 2024;
b. de burgemeester verzoeken volmacht te verlenen aan wethouder M. Rietman voor het ondertekenen van de verlenging van de intentieovereenkomst.

13. Voorbereiding woningbouwontwikkeling Hindeloopen.
24.00140

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de start van de woningbouwontwikkeling in Hindeloopen;
b. kennis te nemen van het projectplan 'Woningbouw Hindeloopen';
c. de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 110.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten en een grondcomplex te openen voor de administratie van de voorbereidingskosten;
d. de raad voor te stellen dit krediet te dekken uit de toekomstige grondopbrengsten in een toekomstig vast te stellen grondexploitatie.

14. Beleidsregel toepassing uitgebreide voorbereidingsprocedure bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten.
24.00053

Het college van burgemeester en wethouders besluit de beleidsregels met toelichting voor toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten vast te stellen en bekend te maken, conform de bijlage.

15. Verklaring van geen bedenkingen Mardyk 3 Sibrandabuorren.
24.00087

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het het verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het perceel Mardyk 3 in Sibrandabuorren;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het onder a genoemde plan niet nodig is;
c. in te stemmen met bijgaand concept- raadsvoorstel en –besluit;
d. na de verklaring van geen bedenkingen van de raad de bij een projectafwijkingsbesluit de omgevingsvergunning te verlenen;
e. geen exploitatieplan vast te stellen voor dit plan.

16. Intrekken Bouwverordening van de gemeente Súdwest-Fryslân.
24.00160

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad te verzoeken om de Bouwverordening van de gemeente Súdwest-Fryslân in te trekken.

17. Bestemmingsplan SWF Oudega en Woudsend.
24.00162

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de reactienota zienswijzen en de staat van wijzigingen ontwerpbestemmingsplan SWF Oudega en Woudsend vast te stellen;
b. de raad voor te stellen het bestemmingsplan SWF Oudega en Woudsend gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
c. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingsplan;
d. in te stemmen met meegestuurd concept raadsvoorstel- en besluit.

Locatie: Afsluitdijk Wadden Center, Kornwerderzand
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 27 februari 2024.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Toekennen van subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland voor 2024.
24.00059

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. subsidie te verlenen aan Vluchtelingenwerk (€ 284.467,00) voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding;
b. de kosten hiervan te dekken uit de SPUK Wet inburgering 2021;
c. in te stemmen met het verzenden van de beschikking “Voorlopig besluit op aanvraag subsidie Vluchtelingenwerk 2024”.

6. Verduurzaming MFC de Driuwpôle in Woudsend.
24.00137

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het toekennen van een incidentele subsidie van € 77.080 voor het verduurzamen van MFC de Driuwpôle in Woudsend, vooruitlopend op de nieuwe subsidieregeling onderhoud en verduurzaming van ontmoetingsplaatsen in 2025.

7. Intentieovereenkomst woningbouwproject Hommerts locatie tuincentrum Groen Goed Menken.
23.00438

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de haalbaarheid van het woningbouwproject Hommerts voor het realiseren van 20 woningen op locatie tuincentrum Groen Goed Menken;
b. een voorbereidingskrediet van € 27.000,- beschikbaar te stellen;
c. dit krediet volledig te dekken uit de bijdrage van Hommerts Vastgoed B.V. van € 27.000,-;
d. in te stemmen met bijgevoegde intentieovereenkomst met Hommerts Vastgoed B.V. en deze aan te gaan;
e. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 3 van de intentieovereenkomst. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b van de Woo;
f. de burgemeester besluit wethouder M. Rietman te mandateren de intentieovereenkomst met Hommerts Vastgoed B.V. te ondertekenen;
g. de raad hierover te informeren middels bijgevoegde actieve info.

N.B. Wethouder De Boer heeft zich onthouden van beraadslaging, stemming en besluitvorming.

8. Vaststelling bestemmingsplan Sneek - Wijken Zuidwest en bijbehorend Besluit Hogere waarde.
24.000155

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het besluit Hogere waarde Bestemmingsplan Sneek Wijken Zuidwest (woningen Scherhemstraat/Lemmerweg) vast te stellen;
b. de raad voor te stellen de ‘Reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Sneek – Wijken Zuidwest + Ambtshalve wijzigingen’ vast te stellen;
c. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Sneek – Wijken Zuidwest’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
d. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingplan;
e. in te stemmen met het bijgevoegde concept raadsvoorstel en -besluit.

9. Ontwerpbegroting FUMO 2025.
24.00107

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting FUMO 2025;
b. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting FUMO 2025;
c. de raad voor te stellen om bijgevoegde concept brief aan de FUMO te verzenden.

10. Zienswijze ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).
24.00136

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied;
b. in te stemmen met de concept-gezamenlijke zienswijze van de Friese gemeenten;
c. de wethouders De Boer (Súdwest-Fryslân en Van Weperen (Ooststellingwerf), beide lid van de Stuurgroep FPLG, te machtigen om de zienswijze van de gezamenlijke gemeenten in te dienen;
d. in te stemmen met de actieve info.

11. Intentieovereenkomst Lidl supermarkt in Bolsward.
24.00115

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de bijgevoegde Intentieovereenkomst aan te gaan;
b. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 48.000;
c. de uitgave genoemd onder b. te dekken door de bijdrage van exploitant;
d. de raad hierover actief te informeren via bijgevoegde raadsinfo;
e. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de Intentieovereenkomst. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2
sub b en i Woo;
f. de geheimhouding onder punt e op te leggen tot 5 maart 2025.

12. Beantwoording op schriftelijke vragen VVD over de Rooftop Sky Bar.
24.00154

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de Rooftop Sky Bar in Sneek.

13. Managementrapportage zelfevaluatie BRP ENSIA 2023.
24.00048

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot kennisneming en vaststelling van de managementrapportage zelfevaluatie BRP ENSIA 2023.

14. Rapportage Evaluatie beveiligingsrichtlijnen BRP en Waardedocumenten 2023
24.00066

Het college van burgemeester en wethouders besluit de rapportage Evaluatie beveiligingsrichtlijnen BRP en Waardedocumenten vast te stellen.

15. Plan van aanpak “Gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma’s Wonen, Welzijn & Zorg”.
24.00039

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het Plan van Aanpak “Gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma's Wonen, Welzijn & Zorg”;
b. in te stemmen met de actieve info.

16. Startnotitie "Samenwerkingsafspraken tussen woningcorporaties en zorginstellingen en gemeente bij ontmoetingsplaatsen".
24.00141

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de startnotitie "Samenwerkingsafspraken tussen woningcorporaties en zorginstellingen bij ontmoetingsplaatsen”;
b. de raad actief te informeren.

17. Sociaal Statuut 2023-2028.
24.00026

Het college van burgemeester en wethouders besluit het Sociaal Statuut 2024-2028 vast te stellen en ten aanzien van de ambtenaren van de griffie ter vaststelling voor te leggen aan de werkgeverscommissie van de griffie.

18. Diverse beleidsregelingen met betrekking tot gemeentelijke belastingen.
24.00112

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de correcties en aanpassingen in de diverse beleidsregelingen met betrekking tot gemeentelijke belastingen en deze afzonderlijk vast te stellen:
- Regeling bestuurlijke boeten toeristen- en watertoeristenbelasting 2024 Súdwest-Fryslân;
- Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen 2024;
- Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende en belastingplichtige in een keuzesituatie 2024;
b. de beleidsregels na vaststelling te publiceren en terug te laten werken tot 1 januari 2024.

19. Overdracht Stedelijk water.
24.00105

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad actief te informeren over het proces Overdracht stedelijk water middels actieve info.

20. Nieuwe achtervangovereenkomst gemeente Súdwest-Fryslân en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
24.00117

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de vervanging van alle voorgaande overeenkomsten en met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een nieuwe, geactualiseerde achtervangovereenkomst aan te gaan met ingang van 1 mei 2024;
b. de gemeenteraad actief te informeren over het besluit tot het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW.

21. Bestemmingsplan 'Sneek - JW Frisostraat 116' (uitbreiding woonwagenlocatie).
24.00127

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een hogere waarde vast te stellen ten behoeve van het bestemmingsplan 'Sneek - JW Frisostraat 116’;
b. de raad voor te stellen paragraaf 6.1 van toelichting bestemmingsplan ‘Sneek – JW Frisostraat 116’ als beantwoording van zienswijze en reactie vast te stellen;
c. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Sneek - JW Frisostraat 116' ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
d. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingsplan;
e. in te stemmen met meegestuurd concept raadsvoorstel en -besluit.

22. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst BPIJ.
24.00109

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de overeenkomst samenwerking IJsselmeergebied 2024-2028;
b. de burgemeester te verzoeken om wethouder H. de Boer te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen.

Burgemeestersbesluit van 29 januari

1. Managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten ENSIA 2023.
24.00049

De burgemeester besluit tot kennisneming en vaststelling van de Managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten ENSIA 2023.

2. Rapportage Evaluatie Reisdocumenten 2023.
24.00067

De burgemeester besluit de Rapportage Evaluatie Reisdocumenten 2023 vast te stellen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vastgestelde besluitenlijst van 13 februari 2024.

De besluitenlijst van 13 februari 2024 is per circulatiemail op 16 februari 2024 door het college vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Subsidieregeling musea 2025-2028.
23.00781

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de bijgevoegde reactienota;
b. de Subsidieregeling musea 2025-2028 (gewijzigd) vast te stellen;
c. met toepassing van de hardheidclausule van artikel 18 van de Algemene subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân voor Museum Hindeloopen de subsidie voor het jaar 2025 voor de Onderdelen B en C in afwijking van de Subsidieregeling musea 2025-2028 te baseren op de gemiddelde procentuele stijging van het aantal bezoekers dan wel exploitatielasten van de musea over de jaren 2022 en 2023;
d. met toepassing van de hardheidclausule van artikel 18 van de Algemene subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân voor Museum Hindeloopen de subsidie voor Onderdeel D in afwijking van de Subsidieregeling musea 2025-2028 te baseren op de gemiddelde procentuele stijging van de exploitatielasten van de musea over de jaren 2022 en 2023;
e. in te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief en voorgenomen aankondigingsbesluiten;
f. bijgaande actieve info over de Subsidieregeling musea 2025-2028 en het Reglement museumcommissie naar de raad te sturen.

6. Wijziging voorlopig besluit subsidie Masterplan verhuizing Nationaal Modelspoormuseum.
24.00030

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de verantwoordingsdatum voor de subsidie "Masterplan verhuizing" van het Nationaal Modelspoormuseum te wijzigen van 1 november 2024 naar 1 november 2025;
b. bijgaand gewijzigd voorlopig besluit op aanvraag subsidie "Masterplan verhuizing" aan het Nationaal Modelspoormuseum te verzenden;
c. via bijgaande actieve info de raad te informeren.

7. Schriftelijke vragen over onveilige oversteekpunten fietsers.
24.00116

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen te beantwoorden zoals in de bijlage is beschreven.

8. Verlengen pilot Collectief Onderwijs-zorg-arrangement SBO Wetterwille.
24.00086

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het verzoek van SBO De Wetterwille voor een eenmalige subsidie op grond van artikel 4:23 lid 3d van de Algemene Wet Bestuursrecht en Subsidieverordening 2020;
b. te verlenen en definitief vast te stellen een bijdrage van € 65.000,- en te publiceren;
c. de subsidieverlening te dekken uit de post innovatie en lichte ondersteuning.

9. Actieve informatie stand van zaken ziekenhuis en gezondheidslandschap.
24.00104

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad actief te informeren over de stand van zaken ziekenhuis en gezondheidslandschap.

10. Evaluatie Sneekweek 2023.
24.00015

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de evaluatie en in te stemmen met de aanbevelingen;
b. de raad middels bijgaande actieve info te informeren.

11. Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen Gemeente Súdwest-Fryslân 2024.
23.00530

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het ontwerp van de "Beleidsregels intrekken omgevingsvergunningen Gemeente Súdwest-Fryslân 2024" vast te stellen;
b. het ontwerp van de beleidsregels voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.

12. Aanvraag omgevingsvergunning inzake Lieuwe Klazes Leane 3 te Workum.
24.00034

Het college van burgemeester en wethouders besluit medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het handhaven van metselwerk-restanten van de oude boerderij op het perceel Lieuwe Klazes Leane 3 te Workum.

13. Wijzigingen Klimaatsubsidieregelingen 2024.
24.00089

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de gewijzigde subsidieregeling regenton (kortingsbon) 2024 vast te stellen;
b. de gewijzigde subsidieregeling regenwatergebruiksinstallatie en bijbehorende aanvraag/verantwoordingsformulieren 2024 vast te stellen.

14. Woningbouw 'Koepoort' Stavoren'.
24.00134

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad actief te informeren over de stand van zaken van de woningbouwontwikkeling ‘Koepoort’ Stavoren.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 6 februari 2024.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Tijdelijke huisvesting groenrayons Bolsward.
24.00070

Het college van burgemeester en wethouders besluit een (klein) deel van
De Marne 61 te Bolsward tijdelijk aan te wijzen als uitvalsbasis voor twee groenrayons.

6. Aankoop locatie De Marne 61 te Bolsward - openbaar vastgesteld op 13 februari 2024.
23.00817

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de aankoop van locatie Marne 61 te Bolsward;
b. in te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst;
c. de hieruit voorvloeiende kapitaallasten te dekken uit de in de Programmabegroting 2019 beschikbaar gestelde middelen voor een aankoop op De Marne in Bolsward;
d. de raad bij de Berap voor te stellen om een krediet van € 1.650.000 beschikbaar te stellen voor de aankoop van locatie Marne 61 te Bolsward;
e. vooruitlopend op het beschikbaar te stellen krediet over te gaan tot aankoop van het perceel en de raad hierover actief te informeren;
f. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op dit besluit en alle overige informatie die hieraan ten grondslag ligt. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b. van de Woo;
g. de geheimhouding op te leggen tot 31 januari 2024;
h. de verdere exploitatie (de invulling) van deze grond via het college te laten verlopen;
i. de geheimhouding te verlengen tot 31 juli 2024, dan wel zoveel eerder waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden over de invulling van de locatie.

7. Decembercirculaire 2023.
24.00024

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de notitie decembercirculaire 2023;
b. kennis te nemen van de financiële gevolgen van de decembercirculaire voor de jaarrekening 2023 en de daarbij behorende voorgenomen resultaatbestemmingen;
c. de financiële gevolgen van de jaarschijf 2024 op te nemen in de eerstvolgende bestuursrapportage over 2024;
d. de financiële gevolgen van de jaarschijven 2025 en verder op te nemen in de Programmabegroting 2025;
e. de raad te informeren via actieve info.

8. Jaarverslag hûs en hiem en verslag omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsing 2022.
24.00050

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de reactie op de aanbevelingen vast te stellen;
b. de raad via actieve info in kennis te stellen van het jaarverslag 2022 van hûs en hiem betreffende de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Súdwest-Fryslân;
c. de raad via actieve info in kennis te stellen van het jaarverslag van het college inzake omgang met welstandsadviezen en ambtelijke welstandstoetsing 2022.

9. Subsidie Buurthuiskamer Sneek.
24.00051

Het college van burgemeester en wethouders besluit een incidentele subsidie van € 35.000 toe te kennen aan het Leger des Heils voor de activiteiten van de Buurthuiskamer in de wijk Noorderhoek in Sneek voor het jaar 2024, te dekken uit het coronakrediet ouderen en kwetsbare personen.

10. Mandaatbesluit Súdwest-Fryslan 2024.
24.00092

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het mandaatbesluit Súdwest-Fryslân 2024 vast te stellen voor zover het de bevoegdheden van het college betreft;
b. het onder a. genoemde besluit in werking te laten treden op 29 februari 2024.

11. Eerste bevindingen proef Autoluwe binnenstad Sneek.
24.00110

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis nemen van het gespreksverslag van de gesprekken met inwoners en ondernemers, feitelijke ontwikkelingen aan de hand van verkeerstellingen en de evaluatie routenavigatie;
b. in te stemmen met de voorgestelde wijze van bijsturen;
c. in te stemmen met de actieve info aan de raad betreffende de proef autoluwe binnenstad Sneek.

12. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over voedseltuin.
24.00096

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA over de voedseltuin.

13. Beantwoording schriftelijke vragen VVD over waterstoftankstations.
24.00102

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van vraag 6 van de schriftelijke vragen van de VVD over waterstoftankstation.

14. Europese aanbesteding ICT Vervanging Serverinfrastructuur.
24.00100

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Europese aanbesteding te starten conform de inhoud van dit advies met als doel z.s.m. een overeenkomst af te sluiten voor de vervanging van een deel van de serverinfrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit fysieke serverhardware (servers en grafische kaarten), support en licenties voor Nutanix, NVidia en VMWare;
b. een nader te bepalen inkoopprocedure te starten voor de vernieuwing van de licenties voor gebruikersomgeving.

15. Bufferzone De Hemmen 3.
24.00094

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het ontwerp voor de bufferzone De Hemmen 3;
b. overeenkomstig gemaakte afspraken zo spoedig mogelijk te beginnen met de aanleg van de bufferzone tussen Folsgare en De Hemmen 3.

16. Verlenging Beheerovereenkomst duurzaam iepenbeheer met de Stichting Iepenwacht Fryslân.
24.00097

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met verlenging Beheerovereenkomst duurzaam iepenbeheer van Stichting Iepenwacht Fryslân tot en met 2029.

Burgemeestersbesluit van 29 januari

1. Mandaatbesluit Súdwest-Fryslan 2024.
24.00038

De burgemeester besluit:
a. het mandaatbesluit Súdwest-Fryslân 2024 vast te stellen voor zover het de bevoegdheden van de burgemeester betreft;
b. het onder a. genoemde besluit in werking te laten treden op 29 februari 2024.

2. Duur activiteiten leden leden vertrouwenscommissie.
24.00014

De burgemeester besluit de duur van de activiteiten van de vertrouwenscommissie, inzake de herbenoeming van de burgemeester, vast te stellen op 4 maanden.

Declaraties en gedragscode

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van het college gepubliceerd.

Columns van B&W

Bekijk alle columns van B&W

Zie ook