College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Burgemeester en Wethouders 2020
Jannewietske de Vries

Jannewietske de Vries

Burgemeester

 

 

Contact en portefeuille Jannewietske de Vries

Maarten Offinga

Maarten Offinga

Wethouder

1e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Maarten Offinga

Gea Wielinga

Gea Wielinga

Wethouder

2e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Gea Wielinga

Mark de Man

Mark de Man

Wethouder

3e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Mark de Man

Erik Faber

Erik Faber

Wethouder

4e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Erik Faber

Mirjam Bakker

Mirjam Bakker

Wethouder

5e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Mirjam Bakker

Pieter Zondervan

Pieter Zondervan

Gemeentesecretaris

 

 

Contact en nevenfuncties Pieter Zondervan

Coalitieakkoord

De gemeente is deze collegeperiode, per 2 januari 2018, gestart met een coalitie van vier partijen (CDA, PvdA, VVD en GroenLinks). Deze vier hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF ontwikkelt en verduurzaamt’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Bijna halverwege deze bestuursperiode, op 15 november 2019, heeft de PvdA zich teruggetrokken uit het college. Op 4 februari 2020 volgde de toetreding van D66. Het coalitieakkoord bleef ongewijzigd. De huidige coalitie steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad: 19 van de 37 zetels.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder kun je de besluitenlijsten bekijken. Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: GR 1.11 (Marktstraat 15)
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Erik Faber, Mark de Man, Maarten Offinga en Gea Wielinga
Loco-gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
Afwezig: Mirjam Bakker

Besluitenlijst 14 februari 2020
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
32 1 Besluitenlijst d.d. 10 februari 2020. Het college besluit de besluitenlijst van 10 februari 2020 ongewijzigd vast te stellen.
33 2 20.00008 Rapportage evaluatie informatiebeleid en beveiligingsplan team Burgerzaken 2019. Het college besluit:
a. de Rapportage evaluatie informatiebeveiligingsbeleid en beveiligingsplan team Burgerzaken 2019 vast te stellen;
b. en dit jaar een volledige uitwijktest uit te voeren.
36 3 20.00071 Wijziging bestemmingsplan t.b.v. kleiwinning in combinatie met inrichting voor natuurontwikkeling voor een deel van het Hegewiersterfjild nabij Kimswerd. Het college besluit:
a. in te stemmen met het plan van Natuurmonumenten om voor het plangebied een herinrichting van het Hegewiersterfjild uit te voeren in die zin dat klei wordt afgegraven en er een greppelpatroon wordt aangelegd waarna vervolgens natuurontwikkeling plaats kan vinden;
b. de raad voor te stellen het opgestelde ontwerp bestemmingsplan als kaderstelling voor het project te hanteren.
37 4 20.00058 Brief Ondernemerscollectief Súdwest-Fryslân inzake ondernemersfonds. Het college besluit:
a. in te stemmen met conceptbeantwoording brief Ondernemerscollectief Súdwest-Fryslân;
b. via actieve info de raad op de hoogte stellen van beantwoording college
38 5 20.00072 Project IJlsterkade Sneek. Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om voor de herinrichting van het gebied naast het woningbouwproject gelegen aan de IJlsterkade 126-132 te Sneek en krediet beschikbaar te stellen van € 410.000;
b. dit krediet te dekken uit de door de provincie Fryslân beschikbaar gestelde subsidieregeling Gebiedsbudget Fryslân € 248.575, en de reserve ontwikkelagenda, Agenda Sneek" € 161.425.
39 6 20.00004 Ter kennisneming en vaststelling: de managementrapportage zelfevaluatie BRP en ENSIA over 2019. Het college besluit tot kennisneming en vaststelling van de managementrapportage zelfevaluatie BRP/ENSIA 2019.

Tijd: 09:00 – 12:00 uur
Locatie: op locatie
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Erik Faber, Mark de Man, Maarten Offinga, Gea Wielinga, Mirjam Bakker
Loco-gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 14 januari 2020
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 4 februari 2020. Het college besluit de besluitenlijst van 4 februari 2020 ongewijzigd vast te stellen.
2 2 20.00004 Ter kennisneming en vaststelling: de managementrapportage zelfevaluatie BRP en ENSIA over 2019. Besluit
Aangehouden.

Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Marktstraat 15
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Erik Faber, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Mark de Man
Loco gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurlijk secretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 4 februari 2020
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 28 januari 2020. Het college besluit de besluitenlijst van 28 januari 2020 ongewijzigd vast te stellen.
2 2 20.00035 Aanwijzen collectieve festiviteiten horeca. Besluit
Het college besluit Voor 2020 de collectieve festiviteiten aan te wijzen zoals voorgesteld in dit advies.
3 3 20.00067 Beschikbaar stellen van kredieten voor het vervangen van diverse bedrijfsauto's en een veegmachine waarvoor de raad reeds middelen beschikbaar heeft gesteld. Besluit
Het college besluit:
a. een krediet beschikbaar te stellen van € 752.000,00 voor het vervangen van 10 bestelauto’s, 6 bestelbussen, 1 personenauto en 1 veegmachine;
b. de dekking van de kapitaallasten welke voortvloeien uit het onder a. genoemde krediet, vindt plaats binnen het vastgestelde investeringsprogramma 2020;
c. dat vanaf de volgende aanbesteding de opdracht elektrisch rijden leidend is.
4 4 19.00768 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Besluit
Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde actieve informatie.
5 5 20.00024 Aanvraag eenmalige subsidie voor verhuiskosten Stichting Lokale Media Instelling Súdwest-Fryslân (hierna: Lokale Omroep) ter hoogte van 6500 euro. Besluit
Het college besluit:
a. een eenmalige subsidie te verstrekken aan de Lokale Omroep in verband met verhuiskosten;
b. de subsidie uit 'A' te dekken door het subsidieplafond van de regeling Versterken
Artistiek Klimaat te verlagen van € 32.500,- naar € 26.000,- voor het jaar 2020.
6 6 20.00060 Europese niet- openbare aanbesteding van een engineering/ ontwerpteam, t.b.v. de ontwerpfase van project: Realisatie hoofdvestiging buitendienst. Besluit
Het college besluit Om in vervolg op eerder genomen besluit op de selectieleidraad (is de eerste fase van deze aanbesteding), nu als tweede fase de gunningsleidraad vast te stellen (S19086 Concept Gunningsleidraad SWF | Buitendienst dd. 23 januari 2020).
7 7 20.00022 Regels geluid bij evenementen (nagezonden). Besluit
Het college besluit:
a. in te stemmen met de inhoud van de "Regels geluid bij evenementen";
b. de "Regels geluid bij evenementen" zes weken ter inzage te leggen;
c. de raad hierover te informeren middels actieve informatie.

Tijd: 09.00 – 12.00 uur
Locatie: GR1.11 (Marktstraat 15)
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
Afwezig: Maarten Offinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 28 januari 2020
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 21 januari 2020.


Het college besluit de besluitenlijst van 21 januari 2020 gewijzigd vast te stellen.
29 2 Case 20.00011Reglement Duurzaamheidsprijs.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van het reglement Duurzaamheidsprijs;
b. het reglement 'Duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân 2020' vast te stellen;
c. het reglement via de normale weg te publiceren;
d. wethouder Faber de prijs te laten uitreiken;
e. de raad door middel van bijgevoegde info actief te informeren.
33 3 Case 20.00013 Voorbereidingskrediet Osingahuizen.


Het college besluit:
a. een voorbereidingskrediet van € 15.000,- beschikbaar te stellen;
b. het krediet te dekken uit de toekomstige grondexploitatie “Osingahuizen”.
34 4 Case 20.00016 Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Het college besluit:
a. de in de bijgaande brief van Hûs en hiem genoemde personen te ontslaan, te herbenoemen of te benoemen als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit;
b. de raad via de commissie Doarp, Stêd en Omkriten voor te stellen om de genoemde personen te ontslaan, te herbenoemen of te benoemen als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit;
c. in te stemmen met bijgaande concept raadsvoorstel en -besluit.
35 5 Case 20.00017 Voorbereiding Wet Inburgering 2021. Het college besluit in te stemmen met de Actieve Info over de Wet Inburgering 2021.
50 6 Case 20.00021 Transitie Visie Warmte. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de inhoud, omvang en het proces rondom het opstellen van een gemeentelijke Transitievisie Warmte;
b. nadere advisering af te wachten over de besteding van de bijdrage van het Rijk van € 202.101 voor het opstellen van de Transitievisie Warmte;
c. de gemeenteraad hierover actief te informeren.
51 7 Case 20.00037 Mantelzorgbeleid 2020-2022. Het college besluit:
a. in te stemmen met het Mantelzorgbeleid 2020-2022 'nieuwe stijl' en de voorgestelde actiepunten en inzet van middelen;
b. de raad hierover actief te informeren.
52 8 Case 20.00039 Actieve Info Beschut Werk. Het college besluit in te stemmen met de Actieve Info over Beschut Werk.
53 9 Case 20.00041 Voorbereiding Dienstverleningsovereenkomst 2020 met Empatec/Pastiel. Het college besluit met Empatec/Pastiel via onderhandse gunning een Dienstverleningsovereenkomst en Samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor een bedrag van maximaal € 750.000 en een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 30 september 2020.
54 10 Case 20.00032 Uitvoeringsregels evenementen. Het college besluit:
a. in te stemmen met de inhoud van 'Uitvoeringsregels evenementen'voor zover dit de bevoegdheid van het college betreft;
b. de 'Uitvoeringsregels evenementen' zes weken ter inzage te leggen.

Tijd: 09.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries

Besluitenlijst burgemeester 28 januari 2020
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Case 20.00030 Uitvoeringsregels evenementen. De burgemeester besluit:
a. in te stemmen met de inhoud van de 'Uitvoeringsregels evenementen';
b. de 'Uitvoeringsregels evenementen' zes weken ter inzage te leggen.