College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Coalitieakkoord

De collegeperiode, per 1 juni 2022, is gestart met een coalitie van drie partijen (CDA, PvdA en FNP). Deze 3 hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF Grutsk en Tichtby’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2022 – 2026.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder kun je de besluitenlijsten bekijken.
Eerder gepubliceerde besluitenlijsten kun je opzoeken op de website van Archiefweb.

Collegebesluiten van 20 juni van 15.00 tot 15.30 uur

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Waarnemend gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 7 juni 2022.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de raadsfractie van Groen Links van 23 mei 2022 over Soprema. (22.00328)

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen van 23 mei 2022 van de raadsfractie van Groen Links te beantwoorden conform de bijlage.

6. Voorontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied SWF I. (22.00337)

Het college besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied SWF I niet nodig is;
b. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied SWF I met identificatienummer NL.IMRO.1900.BPveegBGBSWFI-vont;
c. het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van wettelijk overleg voor te leggen aan de overleginstanties;
e. de commissie Doarp Stêd en Omkriten te informeren over de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan door middel van meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’.

7. Principeverzoek uitbreiding hotel Galamadammen. (22.00341)

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijf Galamadammen te Koudum en daaraan de voorwaarden te verbinden zoals gesteld in het advies.

8. Ter inzage leggen voorontwerpbestemmingsplan Sneek – Het Perk. (22.00321)

Het college besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Sneek – Het Perk niet nodig is;
b. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Sneek – Het Perk met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022oostBPhetperk-vont;
c. het voorontwerpbestemmingsplan inclusief bijbehorende beeldkwaliteitsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren over de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan en de voortgang van het project door middel van bijgevoegde actieve info.

9. Voorontwerp bestemmingsplan Oosthem – Ald Rien fase 2. (22.00326)

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Oosthem – Ald Rien fase 2 met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022oostBPaldrien2-vont;
b. het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
c. het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van wettelijk overleg voor te leggen aan de overleginstanties;
d. de commissie Doarp, Stêd en Omkriten te informeren over de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan door middel van meegestuurd formulier ‘actieve info’.

10. Biomassaproject Composteren bij de Boer (Agricycling/gemeente). (22.00332)

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Evaluatie 2021;
b. het biomassaproject in 2022 voort te zetten, waarbij het composteren van maaisel binnen de context van het project wordt beschouwd als voortgezet gebruik;
c. in te stemmen met het concept Werkplan 2022;
d. betrokkenen te informeren.

11. Pilot aanpak armoede – kinderontbijt. (22.00348)

Het college besluit:
a. het amendement van 11 november 2021 uit te voeren conform bijgevoegd plan;
b. de kosten ad € 28.875 mee te nemen in de bestuursrapportage van september met het voorstel om dit te dekken vanuit de algemene reserve;
c. de raad te informeren via bijgevoegde actieve informatie.

12. Begroting 2023 GR Fryslân-West. (22.00333)

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de GR Fryslân-West;
b. de begroting door te leiden naar de raad en de raad voor te stellen om in te stemmen met bijgaande conceptreactie;
c. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.

13. Publicatie reeds vastgestelde wijzigingen Actualisatie Planologisch afwijkingenbeleid. (22.00222)

Het college besluit het Planologisch afwijkingen beleid 2022 te publiceren.

14. Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden. (22.00261)

Het college besluit:
a. het besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden vast te stellen;
b. het besluit te publiceren op overheid.nl.

15. Voorontwerpbestemmingsplan Makkum – Locatie Tichelaar. (22.00338)

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Makkum – Locatie Tichelaar niet nodig is;
b. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Makkum – Locatie Tichelaar met identificatienummer NLIMRO.1900.20201495-vont;
c. het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van wettelijk overleg voor te leggen aan de overleginstanties;
e. de commissie Doarp Stêd en Omkriten te informeren over de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan door middel van meegestuurd actief info.

16. Beantwoording schriftelijke vragen D66 over verkeerssituatie Oppenhuizerweg in Sneek. (22.00343)

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over de verkeerssituatie Oppenhuizerweg.

17. Bediening bruggen De Zwette Sneek. (22.00344)

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. onder voorwaarden toestemming te verlenen voor het bedienen van de Zwettebrug en Laatste Stuiverbrug te Sneek tijdens de komende zomerperiode;
b. de kosten 50/50 te verdelen tussen stichting Waterstad Sneek en de gemeente;
c. de kosten voor de gemeente te dekken uit de Agenda Sneek, onderdeel Vitale Binnenstad;
d. een plan te maken voor de periode na 2022.

18. Vaststellen van het Aanwijzingsbesluit beheerfunctionarissen artikel 1 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Súdwest-Fryslân 2022.(22.00299)

Het college besluit het Aanwijzingsbesluit beheerfunctionarissen artikel 1 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Súdwest-Fryslân 2022 vast te stellen.

19. Jaarverslag Wet kinderopvang 2021. (22.00323)

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het jaarverslag kinderopvang 2021 vast te stellen;
b. via actieve info de raad kennis te laten nemen van het jaarverslag kinderopvang 2021;
c. het jaarverslag kinderopvang 2021 voor 1 juli 2022 te verstrekken aan de inspectie van het Onderwijs.

20. Schriftelijke vragen (art. 35 RvO) VVD Leefbare binnensteden. (22.00312)

Het college besluit de conceptbeantwoording vast te stellen.

Circulaire van 23 juni 2022

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Waarnemend gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland NV 24 juni 2022. (22.00376)

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de agenda en de vergaderstukken van de aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland NV van 24 juni 2022;
b. bij agendapunt 3 een tegenstem uit te brengen op de begroting van Afvalsturing, specifiek de tariefsverhoging van € 2,- per ton afval;
c. bij de overige agendapunten een voorstem uit te brengen;
d. wethouder Rietman aan te wijzen als gevolmachtigde om de gemeente bij alle aandeelhoudersvergaderingen van Afvalsturing Friesland NV te vertegenwoordigen.

Collegebesluiten van 14 juni van 9.30 tot 12.00 uur

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman
en Michel Rietman
Waarnemend gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1) Opening en mededelingen.
2) Vaststellen agenda.

Besluit: De agenda wordt vastgesteld.

3) Vaststellen besluitenlijst van 7 juni 2022.

Besluit: De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4) Representaties en uitnodigingen.
5) Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de raadsfractie van Groen Links van 23 mei 2022 over Soprema. (22.00328)

Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen van
23 mei 2022 van de raadsfractie van Groen Links te beantwoorden conform de bijlage.

6) Voorontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied SWF I. (22.00337)

Besluit:
Het college besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Veegplan Buitengebied SWF I niet nodig is;
b. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied SWF I met identificatienummer NL.IMRO.1900.BPveegBGBSWFI-vont;
c. het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van wettelijk overleg voor te leggen aan de overleginstanties;
e. de commissie Doarp Stêd en Omkriten te informeren over de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan door middel van meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’.

7) Principeverzoek uitbreiding hotel Galamadammen. (22.00341)

Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijf Galamadammen te Koudum en daaraan de voorwaarden te verbinden zoals gesteld in het advies.

8) Ter inzage leggen voorontwerpbestemmingsplan Sneek – Het Perk. (22.00321)

Besluit:
Het college besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Sneek – Het Perk niet nodig is;
b. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Sneek – Het Perk met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022oostBPhetperk-vont;
c. het voorontwerpbestemmingsplan inclusief bijbehorende beeldkwaliteitsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren over de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan en de voortgang van het project door middel van bijgevoegde actieve info.

9) Voorontwerp bestemmingsplan Oosthem – Ald Rien fase 2. (22.00326)

Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Oosthem – Ald Rien fase 2 met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022oostBPaldrien2-vont;
b. het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
c. het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van wettelijk overleg voor te leggen aan de overleginstanties;
d. de commissie Doarp, Stêd en Omkriten te informeren over de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan door middel van meegestuurd formulier ‘actieve info’.

10) Biomassaproject Composteren bij de Boer (Agricycling/gemeente). (22.00332)

Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Evaluatie 2021;
b. het biomassaproject in 2022 voort te zetten, waarbij het composteren van maaisel binnen de context van het project wordt beschouwd als voortgezet gebruik;
c. in te stemmen met het concept Werkplan 2022;
d. betrokkenen te informeren.

11) Pilot aanpak armoede – kinderontbijt. (22.00348)

Besluit:
Het college besluit:
a. het amendement van 11 november 2021 uit te voeren conform bijgevoegd plan;
b. de kosten ad € 28.875 mee te nemen in de bestuursrapportage van september met het voorstel om dit te dekken vanuit de algemene reserve;
c. de raad te informeren via bijgevoegde actieve informatie.

12) Begroting 2023 GR Fryslân-West. (22.00333)

Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de conceptbegroting 2023 van de GR Fryslân-West;
b. de begroting door te leiden naar de raad en de raad voor te stellen om in te stemmen met bijgaande conceptreactie;
c. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.

13) Publicatie reeds vastgestelde wijzigingen Actualisatie Planologisch afwijkingenbeleid. (22.00222)

Besluit:
Het college besluit het Planologisch afwijkingen beleid 2022 te publiceren.

14) Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden. (22.00261)

Besluit:
Het college besluit:
a. het besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden vast te stellen;
b. het besluit te publiceren op overheid.nl.

15) Voorontwerpbestemmingsplan Makkum – Locatie Tichelaar. (22.00338)

Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Makkum – Locatie Tichelaar niet nodig is;
b. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Makkum – Locatie Tichelaar met identificatienummer NLIMRO.1900.20201495-vont;
c. het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van wettelijk overleg voor te leggen aan de overleginstanties;
e. de commissie Doarp Stêd en Omkriten te informeren over de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan door middel van meegestuurd actief info.

16) Beantwoording schriftelijke vragen D66 over verkeerssituatie Oppenhuizerweg in Sneek. (22.00343)

Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 over de verkeerssituatie Oppenhuizerweg.

17) Bediening bruggen De Zwette Sneek. (22.00344)

Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. onder voorwaarden toestemming te verlenen voor het bedienen van de Zwettebrug en Laatste Stuiverbrug te Sneek tijdens de komende zomerperiode;
b. de kosten 50/50 te verdelen tussen stichting Waterstad Sneek en de gemeente;
c. de kosten voor de gemeente te dekken uit de Agenda Sneek, onderdeel Vitale Binnenstad;
d. een plan te maken voor de periode na 2022.

18) Vaststellen van het Aanwijzingsbesluit beheerfunctionarissen artikel 1 Regeling beheer en toezicht baisregistratie personen Súdwest-Fryslân 2022. (22.00299)

Besluit:
Het college besluit het Aanwijzingsbesluit beheerfunctionarissen artikel 1 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Súdwest-Fryslân 2022 vast te stellen.

19) Jaarverslag Wet kinderopvang 2021. (22.00323)

Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het jaarverslag kinderopvang 2021 vast te stellen;
b. via actieve info de raad kennis te laten nemen van het jaarverslag kinderopvang 2021;
c. het jaarverslag kinderopvang 2021 voor 1 juli 2022 te verstrekken aan de inspectie van het Onderwijs.

20) Schriftelijke vragen (art. 35 RvO) VVD Leefbare binnensteden. (22.00312)

Besluit:
Het college besluit de conceptbeantwoording vast te stellen.

Burgemeestersbesluit van 13 juni 2022

1 )Vaststellen van het Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022. (22.00301)

Besluit:
De burgemeester besluit het Aanwijzingsbesluit beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen 2022 vast te stellen.

Tijd: 9.30 tot 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Waarnemend gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 7 juni 2022
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Vastgestelde besluitenlijst van 24 mei 2022. De besluitenlijst is op maandag 30 mei 2022 per circulatiemail door het college vastgesteld.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 22.00317 Planologyske ynstimming bou trije wenningen en wizigje bestimming besteande bedriuwswente nei in reguliere wenning op perseel Boeijengastrjitte 34 te Gau. It kolleezje beslút:
a. planologysk yn te stimmen mei it wizigjen fan de bedriuwsbestimming nei in wenbestimming mei 4 wenningen;
b. de gemeenteried út te stellen hjirmei yn te stimmen wêrnei’t foar dizze ûntwikkeling in bestimmingsplan en in byldkwaliteitsplan opsteld wurde kin.
6 22.00318 Untwerpbestimmingsplan Wommels-Bogerman. It kolleezje beslút:
a. de ried út te stellen it bestimmingsplan WommelsBogerman ûnferoare fêst te stellen neffens it ûntwerpbestimmingsplan dat op besjen lein hat;
b. de ried út te stellen gjin ekploitaasjeplan fêst te stellen foar is niisneamde bestimmingsplan;
c. yn te stimmen mei it meistjoerde konseptriedsútstel en -beslút.
7 22.00274 Uitbreiding en vernieuwing Museum Hindeloopen. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de uitbreidings- en vernieuwingsplannen van Museum Hindeloopen;
b. de raad voor te stellen om het gereserveerde bedrag van 300.000 euro vanuit het Ontwikkelfonds voorlopig toe te kennen aan Museum Hindeloopen voor de uitbreiding en vernieuwing van het museum.
8 22.00285 Stationsgebied Sneek, extra krediet. Het college besluit:
a. een aanvullend krediet van € 495.000 beschikbaar te stellen voor de Herinrichting Stationsgebied Sneek Deel B;
b. een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen voor het gelijktijdig meenemen en realiseren van laatste deel Kanaalstraat (zeer wenselijk) Deel D;
c. bovengenoemde bedragen te dekken uit het Ontwikkelfonds, € 100.000 hiervan is op 1 juli 2020 al gereserveerd voor eventuele prijsstijgingen.
9 22.00313 Gymzaal Simon Havingaschool Sneek. Het college besluit:
a. het voorstel van 8 februari 2022 (case 22.00082) in te trekken;
b. de raad voor te stellen:
c. voor de periode van drie jaar de gymzaal Simon Havingaschool in eigendom en beheer te behouden en de exploitatie als gemeentelijke verantwoordelijkheid te zien;
d. een krediet van € 175.000 beschikbaar te stellen voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en de gymzaal weer gebruiksklaar te maken;
e. een bedrag van € 27.824 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve voor de aanschaf van beweegtoestellen;
f. voor de periode van drie jaar de inkomsten van de gymzaal Simon Havingaschool te verhogen met € 39.100;
g. voor een periode van drie jaar de uitgaven (inclusief nieuwe kapitaallast genoemd onder punt 3) van de gymzaal Simon Havingaschool te verhogen met € 42.095;
h. voor een periode van drie jaar de inkomsten van de gymzaal Burg. De Hooppark te verlagen met € 23.890;
i. het tekort ad. € 26.885 mee te nemen als onvermijdelijke ontwikkeling in de programmabegroting en meerjarenraming van 2023;
j. samen met de wijk een beweging te organiseren om te komen tot een toekomstbestendige exploitatie.

Wethouder Petra van den Akker doet niet mee aan de beraadslaging en besluitvorming over dit onderwerp i.v.m. kinderen op de Simon Havingaschool.

10 22.00322 Jaarstukken 2021 gemeente Súdwest-Fryslân. Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen:
b. de jaarstukken 2021 met een voordelig saldo van € 11.721.282 vast te stellen;
c. het voordelig resultaat van € 11.721.282 ten gunste van de Algemene Reserve te brengen;
d. € 1.185.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. ontvangen algemene uitkering gemeentefonds t.b.v. taken die nog uitgevoerd moeten worden (decembercirculaire 2021);
e. € 635.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. ontvangen re-integratie middelen ter bevordering van re-integratie (voorheen Súdwest Werkt!);
f. € 108.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. beschikbaar gestelde middelen t.b.v. Ontwikkeling van 7 Toeristische Overstappunten;
g. € 88.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. beschikbaar gestelde middelen t.b.v. Sportstimulering;
h. € 65.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. beschikbaar gestelde middelen voor acquisitie t.b.v. Algemeen Economisch Beleid;
i. € 65.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. beschikbaar gestelde middelen voor Duurzaamheid (Klimaatagenda) t.b.v. Windmolenpark Nij Hiddum Houw;
j. € 40.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. beschikbaar gestelde middelen t.b.v. de Klameare in Workum;
k. € 669.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. Uitvoering Voorziening Specifiek Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS);
l. € 33.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. Opbouwwerk t.b.v. leefbaarheid wijk;
m. € 1.000.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. verstrekkingen Participatiewet, BUIG;
n. € 884.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en te storten in een nieuwe bestemmingsreserve m.b.t. voordelig resultaat grondcomplexen Harinxmaland fase 1 en Harinxmaland fase F t.b.v. een nog te realiseren spooronderdoorgang tussen de woonwijken.

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Gea Wielinga en Mark de Man
Waarnemend gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 24 mei 2022
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Vaststellen besluitenlijst van 17 mei 2022. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 22.00290 Aanvraag ontheffing anti speculatiebeding. Het college besluit toestemming te verlenen om onder aanvullende voorwaarde af te wijken van de verkoopvoorwaarden.
6 22.00294 Protocol calamiteiten en geweldsincidenten Wmo. Het college besluit in te stemmen met het Protocol calamiteiten en geweldsincidenten Wmo.
7 22.00296 Vervanging bedrijfswagens en materieel. Het college besluit:
a. een krediet beschikbaar te stellen van € 655.000,00 voor het vervangen van
16 voertuigen;
b. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.200.000,00 voor het vervangen van
4 afval inzamelvoertuigen;
c. een krediet beschikbaar te stellen van € 225.000,00 voor het vervangen van
1 veegmachine;
d. een krediet beschikbaar te stellen van € 660.000,00 voor het vervangen van
10 stuks werkmaterieel;
e. een krediet beschikbaar te stellen van € 480.000,00 voor het vervangen van materieel gladheidbestrijding 2022 en akkoord te gaan met de start van een Europese aanbesteding. Daarnaast toestemming te verlenen voor de bestelling van het te vervangen winterdienstmaterieel voor 2023;
f. de dekking van de kapitaallasten, welke voortvloeien uit het onder a, b, c, d en e genoemde krediet, vindt plaats binnen het vastgestelde investeringsprogramma 2022;
g. toestemming te verlenen voor de bestelling van 1 achterlader voor 2023;
h. akkoord te gaan met de start van een Europese aanbesteding voor de vervanging van 4 kraan/containervrachtwagens in 2023-2025. Tevens toestemming te verlenen voor de bestelling van 2 kraan/containervrachtwagens voor 2023;
i. een krediet beschikbaar te stellen van € 255.000,00 voor de aanschaf van 1 extra veegmachine (elektrisch), en akkoord te gaan met de start van een Europese aanbesteding;
j. de kapitaallasten, welke voortvloeien uit het onder i. genoemde krediet, kunnen gedekt worden uit de post straatreiniging fcl 64907/38000U.
8 22.00277 Reactie op préadvies van de Provincie Fryslân betreffende de aanvraag van een opsporingsvergunning door Stichting STOGEF in Bolsward. Het college besluit:
a. in te stemmen met de reactie op het préadvies van de Provincie Fryslân;
b. de reactie met bijlagen als actieve info bij de gemeenteraad aan te bieden.
9 22.00303 Aangepaste subsidie-uitvoeringsovereenkomst Sneekweek. Het college besluit in te stemmen met gewijzigde voorwaarden in de eerder vastgestelde subsidie-uitvoeringsovereenkomst Sneekweek.
10 22.00307 Bestuursrapportage april 2022. Het college besluit:
a. de Bestuursrapportage april 2022 samen te voegen met de Bestuursrapportage mei, juni 2022;
b. de raad hierover actief te informeren.
11 22.00278 Tijdelijke aanpassing laadtarief openbare laadpalen. Het college besluit:
a. het laadtarief voor gebruikers van de openbare laadpalen van Laadkracht tijdelijk te verhogen met € 0,24 per kWh;
b. dat in ruil voor de verhoging van het tarief Laadkracht smart charging moet toepassen op de laadpalen;
c. voor de lange termijn te onderzoeken hoe we beter kunnen inspelen op deze prijsschommelingen.
12 22.00284 Ambtsinstructie inclusief jongeren in een kwetsbare positie (JIKP) vaststellen. Het college besluit de ambtsinstructie JIKP vast te stellen.
13 22.00291 Verkoopvoorwaarden basculekelder Geeuw te Sneek. Het college besluit:
a. voor het onderdeel anti speculatie een vaste afkoopwaarde vast te stellen van
€ 80.000 (bruto) en de eventuele winstafdracht bij niet nakomen van de zelfbewoningsplicht af te bouwen in 3 jaar;
b. de opgenomen bouwplicht binnen 2 jaar op te rekken naar 3 jaar.
14 22.00292 Actieve informatie over de uitwerking van het verkeerscirculatieplan Sneek. Het college besluit de raad conform bijgevoegde actieve informatie te informeren.
15 22.00293 Urgentieverklaring voor vergunninghouders bij woningtoewijzing in verband met de Taakstelling Huisvesting 2022. Het college besluit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in te stemmen met het urgent verklaren van vergunninghouders bij woningtoewijzing via de sociale huursector door de corporaties.
16 22.00298 Voortzetting zorgcomponent Structuurplusgroepen De Súdwester. Het college besluit voortzetting van de zorgcomponent Structuurplusgroepen.
17 22.00300 Jaarverslag leerplicht Súdwest-Fryslân en RMC regio Zuidwest Friesland
2010-2021.
Het college besluit kennis te nemen van het Jaarverslag leerplicht Súdwest-Fryslân en RMC.
18 22.00084 Jaarrapportage 2021 en jaarplan 2022 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Het college besluit:
a. de rapportage 2021 en het jaarplan 2022 Avg vast te stellen;
b. de actieve informatie ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad.
19 22.00295 Weigering aanvraag standplaatsvergunning Gaastmeer. Het college besluit:
a. de aanvraag voor een standplaatsvergunning te weigeren;
b. op grond van artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlage “Advies LBB” op grond van artikel 10 lid 2 sud e en g van de Wob jo. artikel 28 wet Bibob;
c. de geheimhouding voor onbeperkte tijd op te leggen.
20 22.00289 Fusie Effect Rapportage obs De Pikeloer / obs Dûbelspan. Het college besluit:
a. de fusie van obs De Pikeloer met obs Dûbelspan als wenselijk te beschouwen, en dit aan te geven in de fusie effect rapportage aan het Rijk;
b. in te stemmen met de uitgaande brief aan stichting KyK;
c. de raad te informeren conform bijgaande actieve info.
21 22.00288 Begroting 2022 RSG Magister Alvinus en stichting KyK. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de begroting 2022 van RSG Magister Alvinus en stichting KyK;
b. de raad actief te informeren over de begroting 2022 van RSG Magister Alvinus en stichting KyK.

Tijd: 10.30 tot 11.30 uur
Locatie: kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Gea Wielinga en Mark de Man
Waarnemend gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 17 mei 2022
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 Vaststellen besluitenlijst van 10 mei 2022 en circulatielijst van 29 april 2022. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 22.00267 Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een werkplaats en opslag op het adres Meerweg 8 te Allingawier. Het college besluit:
a. instemmen om af te wijken van het bestemmingsplan voor de gevraagde werkplaats en opslag;
b. de ontwerp beschikking met bijbehorende stukken zes weken ter inzage te leggen.
6 22.00271 Aanwijzing contactpersoon Wet open overheid. Het college besluit in te stemmen met het Aanwijzingsbesluit contactpersoon
Wet open overheid.
7 22.00240 Beantwoording schriftelijke vragen Nieuw Sociaal problematiek inwoners/ondernemers binnenstad Bolsward. Het college besluit de schriftelijke vragen van Nieuw Sociaal te beantwoorden conform bijgevoegde reactie.
8 22.00254 Principeuitspraak over omzetting bedrijfsvoering Lemmerweg 67 te Sneek. Het college besluit onder voorwaarden mee te werken aan de wijziging van het bestemmingsplan voor het perceel Lemmerweg 67 te Sneek.
9 22.00192 Verkoop gemeentelijk Vastgoed vanaf 2022. Het college besluit:
a. de 10 panden aangegeven in bijlage 1 te verkopen tegen minimaal de vrije verkoopwaarde;
b. de vrije verkoopwaarde van alle panden te laten taxeren;
c. de bedrijfsmatige verhuur van pand nr. 10 op te zeggen;
d. de intentie uit te spreken welke toekomstige bestemming de panden kunnen krijgen als benoemd in het advies.
e. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 1 en bijlage 3 behorend bij dit collegevoorstel. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b Woo;
f. de geheimhouding onder punt e op te leggen tot 1 juni 2027.
10 22.00207 Planologische instemming realiseren twee woningen Buorren 10 in Hidaard. Het college besluit:
a. planologisch in te stemmen met het verzoek voor het realiseren van twee woningen aan de Buorren 10 in Hidaard;
b. bijgaande cultuurhistorische en stedenbouwkundige analyse vast te stellen en dit te gebruiken als toetsingskader voor verdere planvorming;
c. de bijbehorende procedure op te starten op het moment dat uit de nog op te stellen Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
11 22.00282 Tegemoetkoming kosten opvang vluchtelingen Oekraine. Het college besluit om de initiatiefnemers van de opvang in Heeg een incidentele subsidie van 3000 euro toe te kennen voor de opvang van Oekrainse vluchtelingen.
12 22.00281 Intentieverklaring “De Friese Norm”; gezamenlijke aanpak van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit. Het college besluit:
a. kennis te nemen van en in te stemmen met het ondertekenen van de Intentieverklaring Friese Norm;
b. de intentieverklaring Friese Norm ter informatie aan de raad aan te bieden na ondertekening door de deelnemende partijen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Ter circulatie

Besluitenlijst 16 mei 2022
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 22.00270 Aanwijzing contactpersoon Wet open overheid. De burgemeester besluit in te stemmen met het Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid.

Declaraties en gedragscode

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van het college gepubliceerd.