College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Voltallig college poserend in de gemeentelijke tuin

Coalitieakkoord

De gemeente is deze collegeperiode, per 2 januari 2018, gestart met een coalitie van vier partijen (CDA, PvdA, VVD en GroenLinks). Deze vier hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF ontwikkelt en verduurzaamt’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Bijna halverwege deze bestuursperiode, op 15 november 2019, heeft de PvdA zich teruggetrokken uit het college. Op 4 februari 2020 volgde de toetreding van D66. Het coalitieakkoord bleef ongewijzigd. De huidige coalitie steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad: 19 van de 37 zetels.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder kun je de besluitenlijsten bekijken. Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 11.30 tot 13.00 uur
Locatie: Raadszaal
Voorzitter: Gea Wielinga
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Erik Faber en Mark de Man
Loco-gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
Afwezig: Jannewietske de Vries en Bauke Dam

Besluitenlijst 11 januari 2022
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 22.00009 Bestuurlijke reactie raadsenquête Empatec. Het college besluit in te stemmen met de conceptbestuurlijke reactie en deze aan te bieden aan de enquêtecommissie.
4 21.00744 Extra Algemene ledenvergadering VNG. Het college besluit:
a. in te stemmen met het advies en de annotaties op de agenda van de extra algemene ledenvergadering (hierna: ALV) van de VNG op 13 januari 2022;
b. wethouder mevrouw G. Wielinga te machtigen, om namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân deel te nemen aan de ALV van de VNG op 13 januari 2022 en te stemmen over de voorstellen, resoluties, moties en amendementen.

Tijd: 9.30 tot 12.00 uur
Locatie: MS Teams
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber en Mark de Man
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
Afwezig: Gea Wielinga

Besluitenlijst 21 december 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 14 december 2021. De besluitenlijst wordt vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 21.00536 Pilot datagedreven werken: datadashboard toerisme en recreatie. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de stand van zaken van het datadashboard toerisme en recreatie;
b. de gemeenteraad door middel van bijgevoegde actieve informatie te informeren over de stand van zaken.
6 21.00676 Besluit nemen op het verzoek tot aanwijzing van de woningen aan de
Molestrjitte 10-24 te Woudsend tot gemeentelijk monument.
Het college besluit:
a. het voornemen uit te spreken om de woningen aan de Molestrjitte 10-24 te Woudsend aan te wijzen tot gemeentelijk monument;
b. het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen.
7 21.00684 Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Ferwoude – Buren 31A. Het college besluit:
a. de raad voor te stellen de reactienota zienswijzen Ferwoude – Buren 31A vast te stellen;
b. de raad voor te stellen het bestemmingsplan Ferwoude – Buren 31A met identificatienummer NL.IMRO.1900.2020westBPBuren31A ongewijzigd vast te stellen;
c. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingsplan;
d. in te stemmen met het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit.
8 21.00691 Verlenen omgevingsvergunning Kerkstraat 30 Bolsward. Het college besluit:
a. de omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van het pand naar vijf appartementen te verlenen;
b. aan de vergunning de voorwaarde te verbinden dat twee appartementen pas in gebruik mogen worden genomen als er een overeenkomst is gesloten over de realisatie van drie extra benodigde parkeerplaatsen.
9 21.00695 Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving 2022 (VTHup 2022).
Het college besluit:
a. het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 (VTHup 2022) vast te stellen;
b. het VTHup 2022 als actieve info aan te bieden aan de raad.
10 21.00702 Notitie vervolgstappen nieuw afvalbeleid. Het college besluit:
a. de gemeenteraad voor te stellen de notitie ‘Vervolgstappen richting grondstoffenbeleid’ vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.
11 21.00723 Schriftelijke vragen GBTL over ‘boerenmolens’. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen.
12 21.00724 Integraal Veiligheidsplan. Het college besluit:
a. het Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022 te verlengen met 1 jaar;
b. het Jaaruitvoeringsplan Veiligheid 2021 te verlengen met 1 jaar;
c. de raad hierover te informeren via het bijgevoegde format actieve info.
13 21.00725 Foarûntwerpbestimmingsplan Wommels-Bogerman. It kolleezje beslút:
a. dat it opstellen fan in m.e.r. as m.e.r.-beoardieling foar it bestimmingsplan “WommelsBogerman’ net nedich is;
b. yn te stimmen mei it foarûntwerpbestimmingsplan “Wommels-Bogerman” mei yndintifikaasjenûmer NL.IMRO.1900.2021BPWmlsbogerman-vont;
c. it foarûntwerpbestimmingsplan foar in perioade fan seis wiken op besjen te lizzen;
d. it foarûntwerpbestimmingsplan yn it ramt fan it wettelik oerlis foar te lizzen oan de oerlisynstânsjes;
e. de kommisje Doarp, Stêd en Omkriten te ynformearjen oer it op besjen lizzen fan it foarûntwerpbestimmingsplan mei it meistjoerde formulier ‘ynformaasje bestimmingsplannen’.
14 21.00731 Dienstverleningsovereenkomsten Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en Meldpunt zorgwekkend gedrag. Het college besluit:
a. in te stemmen met het verlengen van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Wvggz voor de periode 2022-2023 met de Veiligheidsregio, onderdeel GGD Fryslân;
b. in te stemmen met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) Meldpunt Zorgwekkend gedrag met de Veiligheidsregio, onderdeel GGD Fryslân voor de periode 2022-2023. De reeds ingezette pilot wordt hiermee omgezet naar een DVO voor twee jaar.
15 21.00728 Verzoek om zienswijze kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2023-2026. Het college besluit:
a. de kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2023-2026 ter kennisgeving aan te nemen;
b. de raad kennis te laten nemen van de stukken;
c. de raad te adviseren geen zienswijze in te dienen;
d. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
16 21.00729 Oprichting landelijke stichting Expertisebureau en Risicobeheer Veiligheidsregio’s. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de stukken;
b. de raad voor te stellen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en/of bedenkingen in te brengen inzake het voornemen tot deelname aan de landelijke Stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen;
c. het besluit van de raad kenbaar te maken aan de VRF.
17 21.00730 Herbevestigen Dekkingsplan 2.0. Het college besluit:
a. de raad te informeren met de bijgevoegde stukken;
b. de raad te adviseren in te stemmen met de stukken;
c. geen zienswijzen in te dienen.
18 21.00736 Ontwikkelkader Logiesaccommodaties Súdwest-Fryslân (eindconcept dec. 2021). Het college besluit:
a. in te stemmen met het Ontwikkelkader Logiesaccommodaties SWF (eindconcept dec. 2021);
b. het Ontwikkelkader voor een periode van vier weken ter inzage te leggen.
19 21.00734 Rapportage ondernemersfonds. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de rapportage 2021 van het ondernemersfonds;
b. de concept actieve info met de rapportage naar de raad te sturen.
20 21.00696 Vergunning uitbreiding agrarisch bedrijf Bootland 7 Pingjum. Het college besluit:
a. de ontwerp-beschikking omgevingsvergunning voor uitbreiding van het agrarisch bedrijf Bootland 7 Pingjum ter inzage te leggen;
b. de uitgebreide procedure op grond van artikel 3.10 Wabo toe te passen;
c. af te wijken van het advies van welstand.
21 21.00705 Actieve info haalbaarheidsonderzoek ROL en statushouders. Het college besluit de actieve info naar de raad te sturen.
22 21.00722 Voorgenomen besluit tijdelijke invulling functie gemeentesecretaris/algemeen directeur. Het college besluit:
a. tot het voornemen mevrouw G. Heeg aan te wijzen in de functie van waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur in de periode van
1 februari 2022 tot aan de in diensttreding van de te werven gemeentesecretaris/algemeen directeur in 2022;
b. het voorgenomen besluit onder a. op grond van artikel 30 van de WOR voor te leggen aan de OR voor advies, nu de gemeentesecretaris wordt aangemerkt als bestuurder in de zin de WOR;
c. tot het voornemen de heer M. de Vries, gedurende de periode onder a, aan te wijzen in de functie van eerste loco secretaris en mevrouw B. Zwager als tweede loco secretaris.
23 21.00689 Ledenraadpleging principeakkoord Cao gemeenten 2021-2022. Het college besluit:
a. in te stemmen met het principeakkoord voor de nieuwe cao-gemeenten;
b. afzien van de mogelijkheid om aanvullende opmerkingen in te dienen;
c. de stem door de gemeentesecretaris uit te laten brengen.
24 21.00698 Iepen Mienskips Fûns 2022. It kolleezje beslút:
a. it subsydzjeplafond foar de lytse oanfragen IMF 2022 fêst te stellen op € 105.000,00;
b. foar de oanfragen 3 tenders iepen te stellen;
c. de 1e tender iepen te stellen fan 10 jannewaris oant en mei 3 febrewaris
(17.00 oere);
d. de 2e tender iepen te stellen fan 11 april oant en mei 12 maaie (17.00 oere);
e. de 3e tender iepen te stellen fan 12 septimber oant en mei 6 oktober
(17.00 oere);
f. dizze besluten te publisearjen op de gemeentlike en de lanlike webside.
25 21.00717 Het behouden van de investeringskredieten: digitalisering parkeervergunningen en aankoop/aanleg parkeerterrein. Het college besluit:
a. het investeringskrediet van € 50.000 voor het digitaliseren van parkeervergunningen en scansystemen te behouden;
b. het investeringskrediet van € 125.000 voor de aankoop en aanleg parkeerterrein te behouden.
26 21.00721 Vaststellen tabel kengetallen bouwkosten Súdwest-Fryslân 2022. Het college besluit:
a. de tabel Kengetallen Bouwkosten Súdwest-Fryslân 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de tabel Kengetallen Bouwkosten Súdwest-Fryslân 2021;
b. dit besluit in werking te laten treden op 1 januari 2022.
27 21.00727 Europese Aanbesteding deelstromen afval. Het college besluit akkoord te gaan met het starten van een Europese aanbesteding.
28 21.00735 Gezondheidsmonitor Nij Hiddum Houw. Het college besluit de actieve info over de gezondheidsmonitor Nij Hiddum Houw aan de raad te sturen.
29 21.00733 Eindrapportage project ‘De Tiid’. Het college besluit de gemeenteraad via actieve info te informeren dat nog deze raadsperiode een voorlopige eindrapportage zal worden aangeboden.
30 21.00738 Sluiting obs De Pikeloer te Wiuwert. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om het bestuur en de instandhouding van de obs De Pikeloer niet zelf over te nemen.

Besluitenlijst circulatie 24 december 2021

Datum: 24-12-2021
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst Circulatie 24 december 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 21.00745 Bestuurlijke boete Tozo. Het college besluit in geval van een ten onrechte verstrekte Tozo-uitkering geen bestuurlijke boete op te leggen, tenzij sprake is van grove schuld en/of opzet.

Declaraties en gedragscode

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van het college gepubliceerd.