Contact

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Voltallig college poserend in de gemeentelijke tuin
portretfoto burgemeester jannewietske de vries

Jannewietske de Vries

Burgemeester

 

 

Contact en portefeuille Jannewietske de Vries

portretfoto wethouder gea wielinga

Gea Wielinga

Wethouder

1e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Gea Wielinga

portretfoto wethouder bauke dam

Bauke Dam

Wethouder

2e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Bauke Dam

portretfoto wethouder mark de man

Mark de Man

Wethouder

3e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Mark de Man

portretfoto wethouder erik faber

Erik Faber

Wethouder

4e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Erik Faber

portretfoto wethouder mirjam bakker

Mirjam Bakker

Wethouder

5e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Mirjam Bakker

portretfoto gemeentesecretaris pieter zondervan

Pieter Zondervan

Gemeentesecretaris

 

 

Contact en nevenfuncties Pieter Zondervan

Coalitieakkoord

De gemeente is deze collegeperiode, per 2 januari 2018, gestart met een coalitie van vier partijen (CDA, PvdA, VVD en GroenLinks). Deze vier hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF ontwikkelt en verduurzaamt’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Bijna halverwege deze bestuursperiode, op 15 november 2019, heeft de PvdA zich teruggetrokken uit het college. Op 4 februari 2020 volgde de toetreding van D66. Het coalitieakkoord bleef ongewijzigd. De huidige coalitie steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad: 19 van de 37 zetels.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder kun je de besluitenlijsten bekijken. Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga (tot en met punt 3A)
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 13 oktober 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst d.d. 6 oktober 2020. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
c. LTA overzichten. Ter kennisname.
4 Uitnodigingen en representatie. Akkoord.
5 20.00498 Bespreekstuk:
Ontwerpbestemmingsplan 'Herontwikkeling locatie It Skûlplak in Sneek'.
Het college besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan 'Sneek -Herontwikkeling locatie It Skûlplak' niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op inspraak en vooroverleg;
c. het ontwerpbestemmingsplan 'Sneek -Herontwikkeling locatie It Skûlplak' met identificatienummer NL.IMRO.1900.2019.noorBPskulplak-ont voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'Herontwikkeling locatie It Skûlplak' voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
e. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’;
f. de beantwoording van de ingediende reacties en de bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan te sturen aan de indieners van een inspraakreactie.
6 20.00514 Bespreekstuk:
Verzoek bijdrage kwartiermaker Sneekweek.
Het college besluit:
a. aan Sneek promotion een bijdrage van 20.000 euro te verstrekken ten behoeve van kwartiermaker Sneekweek;
b. deze bijdrage te de dekken uit het acquisitiebudget;
c. Sneek promotion op de hoogte te stellen van het besluit.
7 20.00549 Bespreekstuk:
Beantwoording raadsvragen VVD inzake terrasuitbreiding
Het college besluit akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD over de uitbreiding van de terrassen.
8 20.00552 Bespreekstuk:
Plan van aanpak strategienota afval.
Het college besluit:
a. het afvalbeleid te actualiseren, maar niet middels een vooraf vastgesteld proces en inhoudelijke uitgangspunten;
b. de gemeenteraad vooraf mee te nemen in de situatie rondom de rol van de gemeente met betrekking tot afvalinzameling en de te volgen strategieën;
c. na de informerende bijeenkomst de vervolgstappen te bepalen.
9 20.00573 Bespreekstuk:
Oud papier en karton.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de uitkomsten van het aanbestedingstraject voor de verwerking van oud papier en karton.
b. een regeling op te stellen die papierinzamelaars eenmalig de mogelijkheid biedt om per 1 januari 2021 met de papierinzameling te stoppen waarbij men in het jaar 2021 75 procent van de nettoopbrengst over 2020 uitbetaald krijgt en in de jaren 2022 en 2023 respectievelijk 50 en 25 procent;
c. de daarmee gemoeide kosten te dekken via de reguliere begroting;
d. de papierinzamelaars overeenkomstig bijgesloten conceptbrief te informeren;
e. de gemeenteraad actief te informeren middels bijgesloten formulier voor actieve informatie.
10 20.00546 Bespreekstuk:
Verordening parkeerbelastingen 2021.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening parkeerbelastingen 2021 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en - besluit.
11 20.00547 Bespreekstuk:
Verordening precariobelasting 2021.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de precariobelasting 2021 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.
12 20.00577 Bespreekstuk:
Bestuursrapportage augustus 2020.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de Bestuursrapportage augustus 2020;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
c. in te stemmen met bijgaande actieve info;
d. de gemeenteraad voor te stellen om de mutaties in kredieten vast te stellen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage;
e. de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage).
13 20.00575 Bespreekstuk:
Realiseren winterproofterrassen.
Het college besluit:
a. medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van winterproofterrassen;
b. akkoord te gaan met de werkwijze voor het realiseren van winterproofterrassen;
c. akkoord te gaan met de gewijzigde bedrijfsgebonden gedoogbeschikkingen waarin de voorwaarden zijn opgenomen voor winterproofterrassen;
d. de gemeenteraad hierover te informeren middels actieve informatie.
14 20.00477 Hamerstuk:
Ontwerpbestemmingsplan 'SWF - 8 dorpen noord en bedrijventerrein Wommels'.
Het college besluit:
a. dat voor de verdere planvorming voor het bestemmingsplan 'SWF - 8 dorpen noord en bedrijventerrein Wommels' geen milieueffectrapportage is vereist;
b. het ontwerpbestemmingsplan 'SWF - 8 dorpen noord en bedrijventerrein Wommels' met identificatienummer NL.IMRO.1900.2020BP8dorpenbedr-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
c. in te stemmen met bijgaande Actieve Info aan de raad.
15 20.00569 Hamerstuk:
Ledenraadpleging arbeidsvoorwaarden 2021.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de Arbeidsvoorwaardennota Cao 2021 en de stem zonder aanvullende opmerkingen uit te brengen;
b. de werkgeverscommissie adviseren, ten aanzien van het griffiepersoneel, in te stemmen de Arbeidsvoorwaardennota Cao 2021.
16 20.00551 Hamerstuk:
Planologische instemming realiseren 7 woningen Dammenseweg Koudum.
Het college besluit:
a. planologisch in te stemmen met het realiseren van 7 woningen aan de Dammenseweg Koudum;
b. het ontwerpbesluit ter inzage te leggen.

Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Raadszaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Gea Wielinga, Erik Faber en Mark de Man
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 6 oktober 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Het college besluit het agendapunt 10 als bespreekstuk te agenderen.
3 a. Vaststellen besluitenlijst d.d. 29 september 2020 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Voor kennisgeving aangenomen.
4 Uitnodigingen en representatie.
5 20.00558 Bespreekstuk:
Beleidsnotitie Burgerparticipatie.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de Beleidsnotitie Burgerparticipatie;
b. deze Beleidsnotitie voor te leggen aan de gemeenteraad.
6 20.00554 Bespreekstuk:
Septembercirculaire 2020.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de notitie septembercirculaire 2020;
b. de financiële gevolgen voor het jaar 2020 via de maandelijkse berap voor te leggen aan de gemeenteraad;
c. de financiële gevolgen voor de jaren 2021-2024 te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024;
d. de raad te informeren via actieve info.
7 20.00568 Bespreekstuk:
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022- 2024.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de Programmabegroting 2021;
b. kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024;
c. aan de gemeenteraad voor te stellen om de Herinrichting van de doorgaande route Bolsward niet te dekken uit de algemene reserve, maar ten laste te brengen van de begroting;
d. aan de gemeenteraad voor te stellen om het niveau weerstandvermogen te verlagen van € 8,9 miljoen naar € 8,3 miljoen;
e. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.
8 20.00528 Hamerstuk:
Vaststelling kerkenaanpak.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de Kerkenaanpak vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
9 20.00556 Hamerstuk:
Sportakkoord Súdwest-Fryslân beweegt!
Het college besluit:
a. kennis te nemen van het sportakkoord Súdwest-Fryslân beweegt!
b. intentie uit te spreken voor gezamenlijke uitvoering van het sportakkoord, door ondertekening van het sportakkoord Súdwest-Fryslân beweegt!
c. wethouder Dam te machtigen voor de ondertekening van het sportakkoord
Súdwest-Fryslân beweegt!
d. de raad te informeren aan de hand van de bijgevoegde format 'informatie raad'.
10 20.00565 Bespreekstuk:
Planologische instemming snellaadstation A7 Wildinghe.
Het college besluit in te stemmen met het aangepaste conceptraadsvoorstel.

 • Tijd: 9.00 tot 12.00 uur
 • Locatie: Raadszaal
 • Voorzitter: Jannewietske de Vries
 • Aanwezigen: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
 • Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
 • Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
Besluitenlijst 29 september 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst d.d. 22 september 2020. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Voor kennisgeving aangenomen.
4 Uitnodigingen en representatie.
5 20.00462 Bespreekstuk:
Bespreken subsidieregelingen 2021.
Het college besluit in te stemmen met de concepttekst van bijgaande subsidieregelingen 2021.
6 20.00541 Bespreekstuk:
Machtiging om een Europese aanbesteding op te starten en het aangaan van een raamovereenkomst t.b.v. 'GT End user devices'.
Het college besluit:
a. via bijgevoegd aanmeldingsformulier de Vereniging Nederlandse Gemeenten mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, om de Europese aanbesteding uit te voeren en een raamovereenkomst af te sluiten met maximaal vier leveranciers voor GT End user devices:
b. het verlenen van ondermandaat aan teammanager ICT a.i. om het aanmeldingsformulier van de VNG voor de aanbesteding te ondertekenen.
7 20.00540 Bespreekstuk:
Vaststelling tarieven maatwerkvoorziening Wmo 2021.
Het college besluit de tarieven voor de maatwerkvoorzieningen Wmo 2021 vast te stellen door toepassing van de gecorrigeerde OVA-index van 4%.
8 20.00539 Bespreekstuk:
Aanvraag ontheffing van Algemene verkoopvoorwaarden (antispeculatie beding).
Het college besluit:
a. toestemming te verlenen voor de verkoop van de woning binnen de 3-jaars termijn verplichte zelfbewoning conform de Algemene verkoopvoorwaarden;
b. aan de toestemming de voorwaarde te koppelen dat de woning te koop gezet wordt zonder het eerst te verhuren.
9 20.00542 Bespreekstuk:
In afwijking van het Welstandsadvies verlenen van de Omgevingsvergunning voor het realiseren van 26 recreatiewoningen nabij De Terp 1 in Witmarsum (voormalig recreatiepark It Fliet).
Het college besluit de Omgevingsvergunning voor het realiseren van 26 recreatiewoningen nabij De Terp 1 in Witmarsum in afwijking van het Welstandsadvies van Hûs en Hiem toch te verlenen.
10 20.00513 Hamerstuk:
Berging en overkapping Nessenwei 30 en 32 te Oosthem.
Het college besluit:
a. af te wijken van het welstandsadvies;
b. af te wijken van het bestemmingsplan;
c. de nog in te dienen aanvraag voor de overkapping ambtelijk af te doen.
11 20.00521 Hamerstuk:
Aanvraag toestemming verkoop woning binnen gestelde 3-jaars termijn.
Het college besluit:
a. toestemming te verlenen om woning, Westerrak 8 te Sneek, te verkopen binnen de gestelde 3 jaars termijn van de Algemene verkoopvoorwaarden;
b. aan de toestemming de voorwaarde te verbinden dat er in geval van winst bij doorverkoop een gedeelte van de winst, 10% van aankoopsom, afgedragen wordt aan gemeente.
12 20.00524 Hamerstuk:
Neveninkomsten Politieke ambtsdragers 2019.
Het college besluit kennis te nemen van de adviezen waaruit blijkt dat geen verrekening hoeft plaats te vinden.

 • Tijd: 9.00 tot 12.00 uur
 • Locatie: Raadzaal
 • Voorzitter: Jannewietske de Vries
 • Aanwezigen: Mirjam Bakker, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
 • Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
 • Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
 • Afwezig: Maarten Offinga
Besluitenlijst 22 september 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt vastgesteld:
Het college besluit de agendapunten 10 en 12 als bespreekstuk te agenderen.
3 a. Vaststellen besluitenlijst d.d. 15 september 2020. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Voor kennisgeving aangenomen.
4 Uitnodigingen en representatie.
5 20.00526 Bespreekstuk
Verlenging gedoogbesluit terrassen naar 1 april 2021.
Het college besluit:
a. de termijn van het gedoogbesluit voor de uitbreiding van de horecaterrassen te verlengen van 1 oktober 2020 naar 1 april 2021;
b. via het bijgevoegde algemeen gedoogbesluit de termijn voor de bedrijfsgebonden gedoogbeschikkingen voor uitbreiding van de horecaterrassen te verlengen;
c. de gemeenteraad hierover te informeren middels actieve informatie.
6 20.00507 Bespreekstuk
Principeverzoek wijziging bestemmingsplan + Mer-aanmeldnotitie over plannen melkontvangst FrieslandCampina aan de Parallelwei te Workum.
Het college besluit:
1. in principe medewerking te verlenen aan de bestemmingsplanwijziging voor de uitbreidingsplannen;
2. het daarvoor benodigde bestemmingsplan (wijzigingsplan) in procedure te brengen op het moment/onder voorwaarde dat:
a. uit het (nog definitief aan te leveren) ontwerp-wijzigingsplan blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
b. een anterieure overeenkomst is gesloten waarin het kostenverhaal voor aanpassing van de infrastructuur, compensatie van bomen en eventuele planschade is geregeld (voor rekening FrieslandCampina);
c. de voetgangs-/leidingbrug over de Horsa niet hoger dan 10 meter wordt.
7 20.00531 Bespreekstuk
Beheer van oevers langs vaarwegen.
Het college besluit:
a. de voorkeur uit te spreken voor variant 5 als uitgangspunt;
b. de verdere uitwerking van variant 5 af te wachten alvorens er een definitief besluit genomen kan worden;
c. de gemeenteraad te informeren per actieve info.
8 20.00535 Bespreekstuk
Raadsvragen externe inhuur.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de raadsvragen.
9 20.00538 Bespreekstuk
Algemene Ledenvergadering VNG 25 september 2020.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de uitgebrachte adviezen op de diverse agendapunten;
b. wethouder M.W.J.M. de Man te machtigen om namens SWF de stemmen uit te
brengen.
10 20.00299 Hamerstuk
Notitie Friese Samenwerking. (bespreekstuk)
Het college besluit de gemeentesecretaris mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om uitvoering te geven aan de personele samenwerking in de vorm van het detacheringsmodel conform de startnotitie implementatie Friese Flexpool met inachtneming van het Mandaatbesluit Súdwest-Fryslân 2020.
11 20.00512 Hamerstuk
Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidshinder Iepenlaan 3K Sneek.
Het college besluit:
a. het ontwerpbesluit vast te stellen inzake hogere grenswaarde van 50 dB voor het appartement Iepenlaan 3K in Sneek;
b. het ontwerpbesluit te publiceren en gedurende zes weken ter inzage te leggen om zo een ieder in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen.
12 20.00530 Hamerstuk
Beantwoording van schriftelijke vragen van de FNP fractie. (bespreekstuk)
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vragen FNP fractie van 28 augustus 2020.
13 20.00520 Hamerstuk
Technische aanpassing regels voor parkeervergunningen en -ontheffingen Súdwest-Fryslân 2020.
Het college besluit:
a. de nadere regels voor parkeervergunningen en -ontheffingen vast te stellen;
b. het aanwijzingsbesluit voor parkeervergunningen en -ontheffingen vast te stellen;
c. de nadere regels en het aanwijzingsbesluit conform de wettelijke vereisten bekend te maken.