Contact

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Voltallig college poserend in de gemeentelijke tuin

Coalitieakkoord

De gemeente is deze collegeperiode, per 2 januari 2018, gestart met een coalitie van vier partijen (CDA, PvdA, VVD en GroenLinks). Deze vier hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF ontwikkelt en verduurzaamt’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Bijna halverwege deze bestuursperiode, op 15 november 2019, heeft de PvdA zich teruggetrokken uit het college. Op 4 februari 2020 volgde de toetreding van D66. Het coalitieakkoord bleef ongewijzigd. De huidige coalitie steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad: 19 van de 37 zetels.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder kun je de besluitenlijsten bekijken. Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 9.00 tot 12.00 uur
Locatie: MS Teams
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
Loco-gemeentesecretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
Afwezig: Pieter Zondervan

Besluitenlijst 12 januari 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vastgestelde besluitenlijst van 15 december 2020. De besluitenlijst is op 18 december 2020 per circulatiemail door het college vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Uitnodigingen en representatie.
5 20.00706 Bespreekstuk:
Naamgeving brug speeleiland Harinxmaland te Sneek.
Het college besluit aan de brug op het speeleiland Harinxmaland de naam
'Sybolt van Popmabrêge' toe te kennen.
6 20.00766 Bespreekstuk:
Voortgang afdoening aanbevelingen Concerncontrol 2019.
Het college besluit kennis nemen van acties ter afdoening van de aanbevelingen opgenomen in het rapport van Concerncontrol 2019.
7 21.00002 Bespreekstuk:
Oud papier en karton.
Het college besluit:
a. de Garantie- en beëindigingsregeling oud papier gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen.
b. de Garantieregeling oud papier gemeente Súdwest-Fryslân vastgesteld op 11 juli 2017 in te trekken.
8 21.00007 Bespreekstuk:
Wijziging beleidsregels draagkracht bijzondere bijstand
Het college besluit:
a. § 4.2 (draagkracht) van de beleidsregels bijzondere bijstand 2020 met ingang van
1 januari 2021 te wijzigen;
b. de meerkosten bijzondere bijstand te dekken conform het voorstel;
c. de raad te informeren over deze wijziging door middel van bijgevoegde actieve info.
9 21.00003 Hamerstuk:
Adhesiebetuiging Verbond van de 5 Friese theaters.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de adhesiebetuiging Verbond van de 5 Friese theaters;
b. wethouder M.E.T. Bakker mandaat te verlenen de adhesiebetuiging te ondertekenen;
c. de raad na ondertekening van de adhesiebetuiging door betrokken overheden via actieve info te informeren.
10 20.00685 Hamerstuk:
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
Het college besluit:
a. de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand vast te stellen;
b. de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand bekend te maken via Overheid.nl en op te nemen in het Personeelshandboek.
11 20.00729 Hamerstuk:
Voorontwerpbestemmingsplan 'Woudsend - werkhaven Vosseleane'.
Het college besluit:
a. dat voor de verdere planvorming voor het bestemmingsplan 'Woudsend -werkhaven Vosseleane' geen milieueffectrapportage is vereist;
b. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Woudsend - werkhaven Vosseleane';
c. het voorontwerpbestemmingsplan 'Woudsend - werkhaven Vosseleane' met identificatienummer NL.IMRO.1900.2020oostBPwhavnvos-vont gedurende 6 weken ter inzage te leggen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen (inspraakreacties) in te dienen;
d. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’.
12 20.00740 Hamerstuk:
Ontwikkelingen rondom 75+1 jaar vrijheid
Het college besluit:
a. bijgaand overzicht voor kennisgeving aan te nemen;
b. de indientermijn voor het verantwoorden van de verleende subsidies te verplaatsen naar 1 september 2021.
13 21.00008 Hamerstuk:
Mandaat Subsidieregeling Coronafonds.
Het college besluit aan mevrouw M. Bakker, wethouder van de gemeente
Súdwest-Fryslân, mandaat te verlenen te besluiten op aanvragen om subsidie op grond van de tijdelijke subsidieregeling Coronafonds op basis van de adviezen die na beoordeling in redelijkheid over de aanvragen zijn uitgebracht.
14 21.00009 Hamerstuk:
Raadsvragen over het langer sluiten van het fietspad over de Afsluitdijk.
Het college besluit een tussenantwoord te geven op de raadsvragen conform bijgevoegd voorstel.
15 20.00771 Hamerstuk:
Fragen fan de FNP oer oankeap wenning yn Hylpen.
It kolleezje beslút yn te stimmen mei de andering fan de fragen.

Tijd: 09.00 tot 12.00 uur
Locatie: Online
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Erik Faber, Bauke Dam, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

 

Besluitenlijst 15 december 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 8 december 2020. De besluitenlijst wordt vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Uitnodigingen en representatie.
5 20.00656 Bespreekstuk:
Recht ruimte-voor-ruimte-regeling opschorten.
Het college besluit in te stemmen met de ruimte-voorruimte-regeling en dat elders een woning gebouwd mag worden.
6 20.00684 Bespreekstuk:
Vaststellen Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021 (VTHup 2021).
Het college besluit:
a. het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2021
(VTHup 2021) vast te stellen;
b. het VTHup 2021 als actieve info aan te bieden aan de raad.
7 20.00708 Bespreekstuk:
Vaststellen VTH-beleid basistaken Fryslân.
Het college besluit:
a. het concept VTH-beleid voor de basistaken Fryslan, d.d. 15 juli 2020 en zoals besproken in het bestuurlijk VTH-overleg, vast te stellen;
b. wethouder de Man te mandateren om eventuele aanpassingen in het nog te ontvangen definitieve concept en bijbehorende addendum te accorderen;
c. de raad hierover door middel van bijgevoegde actieve info te informeren.
8 20.00710 Bespreekstuk:
Woningbouwafspraken 2020-2030.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de concept woningbouwafspraken 2020-2030 tussen de woonregio Zuidwest en de provincie;
b. wethouder De Man te machtigen de overeenkomst te ondertekenen;
c. de gemeenteraad hierover actief te informeren.
9 20.00717 Bespreekstuk:
Verplaatsen Coop supermarkt in Heeg.
Het college besluit:
a. akkoord te gaan met de bijgevoegde anterieure overeenkomst en deze te laten ondertekenen door de burgemeester;
b. op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de anterieure overeenkomst die als bijlage onderdeel uitmaakt van dit besluit. De motivering hiervoor is op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid bestuur;
c. de geheimhouding op te leggen tot 1 januari 2026;
d. de bijgevoegde zienswijzennota vast te stellen;
e. over te gaan tot verlening van de gevraagde omgevingsvergunning.
10 20.00720 Bespreekstuk:
Aanvraag omgevingsvergunning zonwering Marktstraat 21 Sneek.
Het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning OV20200757 voor het plaatsen van zonwering aan het pand Markstraat 21 te Sneek in afwijking van het welstands- en monumentenadvies te verlenen.
11 20.00722 Bespreekstuk:
Actieve info uitkomsten inkoop Re-integratie.
Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de Actieve info.
12 20.00734 Bespreekstuk:
Beleidsnotitie juridisch eigendomsbeheer 2021-2025.
Het college besluit in te stemmen met de beleidsnotitie juridisch eigendomsbeheer
2021-2025.
13 20.00737 Bespreekstuk: Ontwerp Gebiedsvisie 'Groene Hart Bolsward'. Het college besluit:
a. in te stemmen met de ontwerp Gebiedsvisie 'Groene Hart Bolsward';
b. de ontwerp Gebiedsvisie 'Groene Hart Bolsward' voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
c. de commissie Doarp Stêd en Omkriten te informeren over de ter inzage legging van de ontwerp Gebiedsvisie door middel van meegestuurd formulier 'Informatie raad/mededeling college'.
14 20.00739 Bespreekstuk:
Gevolgen jurisprudentie OZB opslag ondernemersfonds.
Het college besluit de raad te informeren conform bijgaande concept actieve informatie.
15 20.00743 Bespreekstuk:
Uitwerking motie regeling Topsportfonds.
Het college besluit de raad te informeren over de uitwerking van de motie regeling Topsportfonds aan de hand van de bijgevoegde format 'informatie raad'.
16 20.00744 Bespreekstuk:
Beantwoording schriftelijke vragen CDA over wonen-werken op bedrijventerrein
De Skou in Heeg.
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over wonen-werken op bedrijventerrein De Skou in Heeg conform bijlagen.
17 20.00748 Bespreekstuk:
Concept Erfgoednota 2021-2026 en bijbehorende concept beleidsonderdelen aangeboden ter instemming en ter inzage legging.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de concept Erfgoednota inclusief de bijbehorende concept beleidsonderdelen:
b. de notitie Funerair erfgoed: gemeentelijke begraafplaatsen;
c. de Erfgoedverordening;
d. de Notitie duurzaam erfgoed inclusief Beleid zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten;
e. de beleidsnota Religieus erfgoed: kerkgebouwen;
f. de Wijziging gebiedsgerichte criteria gebied ‘Historische Kernen’ welstandsnota 2018;
g. de concept Erfgoednota inclusief genoemde beleidsonderdelen ter inzage te leggen.
18 20.00750 Bespreekstuk:
Woningbouwprogramma 2020-2030.
Het college besluit:
a. het Woningbouwprogramma 2020-2030 vast te stellen;
b. het Woningbouwprogramma periodiek te herzien aan de hand een nog te ontwikkelen strategie ten aanzien van de voorhanden zijnde woningbouwopgaven;
c. de gemeenteraad hier actief over te informeren.
19 20.00752 Bespreekstuk:
Aansluiting informatieknooppunt zorgfraude.
Het college besluit aan te sluiten bij het informatieknooppunt zorgfraude (IKZ) door middel van het aangaan van de verwerkersovereenkomst Uitvoering aansluiting convenant IKZ met de VNG.
20 20.00753 Bespreekstuk:
Vervolg De Friese Aanpak.
Het college besluit:
a. akkoord te gaan met deelname aan De Friese Aanpak, als verwoord in het programmaplan de Friese Aanpak 2021-2022;
b. een bijdrage van 20.196,= euro per jaar beschikbaar te stellen voor de voortzetting van DFA 2021-2022. Te dekken uit het implementatiebudget Omgevingswet.
21 20.00754 Bespreekstuk;
Europese aanbesteding brugbediening.
Het college besluit:
a. de uitgangspunten voor de aanbesteding van de brugbediening vast te stellen;
b. voor het afsluiten van een overeenkomst voor bovenstaande een Europese aanbesteding te volgen.
22 20.00757 Bespreekstuk:
Kaderbrief Veiligheidsregio 2022-2025.
Het college besluit de kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân 2022-2025 ter kennisgeving aan te nemen en de raad te adviseren geen zienswijze in te dienen.
23 20.00759 Bespreekstuk:
Bezwaar tegen de beschikking proeftuin aardgasvrije wijken Warm Heeg.
Het college besluit:
a. bezwaar te maken tegen de beschikking op aanvraag voor proeftuin met aardgasvrije wijk;
b. wethouder F.J.R. Faber te machtigen om de gemeente Súdwest-Fryslân in rechte te vertegenwoordigen.
24 20.00760 Bespreekstuk:
Woningbouw Bolsward Oost.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van het concept "Programma van Eisen Bolsward Oost";
b. de gemeenteraad actief te informeren over de voortgang van het project
"Bolsward Oost".
25 20.00762 Bespreekstuk:
Voortgang Programma Vitaal Landschap.
Het college besluit de actieve info naar de raad te sturen.
26 20.00763 Bespreekstuk:
Evaluatie SDF.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de richtinggevende uitspraken;
b. de gemeenteraad via actieve info te informeren.
27 20.00612 Hamerstuk:
Ontwerpbestemmingsplan Wetterbies - Koudum.
Het college besluit:
a. dat voor de verdere planvorming voor het bestemmingsplan ‘Koudum - Wetterbies' geen milieueffectrapportage is vereist;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op inspraak en vooroverleg;
c. het ontwerpbestemmingsplan ‘Koudum - Wetterbies' met identificatienummer NL.IMRO.1900.2020zuidBPwtbries-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’.
28 20.00718 Hamerstuk:
Europese aanbesteding Microsoft 365.
Het college besluit:
a. een Europese aanbestedingsprocedure te volgen voor het leveren van Microsoft 365 licenties;
b. een overeenkomst aan te gaan voor drie jaar met de gegunde partij.
29 20.00727 Hamerstuk: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân. Het college besluit het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân vast te stellen.
30 20.00730 Hamerstuk:
Fêststellen tenders en subsydzjeplafond foar lytse oanfragen IMF 2021.
It kolleezje beslút:
a. de trije tenders foar de lytse oanfragen IMF 2021 fêst te stellen sa as útsteld is;
b. it subsydzjeplafond foar de lytse oanfragen IMF 2021 fêst te stellen op € 105.000 ûnder foarbehâld fan it beslút fan GS op 15 desimber 2020.
31 20.00736 Hamerstuk:
Right to challenge.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de actieve info;
b. de vervolgstappen uit te voeren.
32 20.00738 Hamerstuk:
Verkeersonderzoek N7 Sneek afslag 22 (Oost).
Het college besluit de raad te informeren via bijgevoegde actieve informatie.
33 20.00747 Hamerstuk: Beëdiging leerplicht-/kwalificatieplichtambtenaar. Het college besluit:
a. met onmiddellijke ingang tot wederopzegging Anko Bergsma aan te wijzen als ambtenaar, belast met het toezicht op naleving van de leerplichtwet 1969 voor de gemeente Súdwest-Fryslân;
de beëdiging door de burgemeester van de heer A. Bergsma voorbereiden.
34 20.00749 Hamerstuk:
Uitvoering aangenomen motie over de (financiële) gevolgen en nadelige effecten van invoering van het abonnementstarief Wmo.
Het college besluit:
a. in te stemmen met bijgaande brandbrief over de (financiële) gevolgen en nadelige effecten van het abonnementstarief.
b. een kopie van deze brief te versturen aan de raad. Met het versturen van deze
brief wordt uitvoering gegeven aan de aangenomen motie over dit onderwerp op
11 november jl.
35 20.00756 Hamerstuk:
Tijdelijke aanvulling op de uitvoeringsregels vergoeding woon-werkverkeer en uitruil woon-werkverkeer voor thuiswerkende gemeenteambtenaren.
Het college besluit:
a. de tijdelijke regeling vast te stellen;
b. het Lokaal Overleg om instemming te vragen.
36 20.00764 Bespreekstuk:
Mandaatbesluit kerstreces Súdwest-Fryslân 2020-2021.
Het college besluit het Mandaatbesluit kerstreces Súdwest-Fryslân 2020-2021 vast te stellen.
37 20.00765 Hamerstuk:
Projectplan Explosieven Opsporing EU20-294 Windpark Nij Hiddum Houw.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van het projectplan;
b. akkoord te gaan met het projectplan en geen bezwaar te hebben tegen de uitvoering conform projectplan.
38 20.00770 Hamerstuk:
Voortgang herstelwerkzaamheden bonte knaagkever.
Het college besluit:
a. om kennis te nemen van de voortgang;
de actieve info voor de raad vast te stellen.

Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

 

Besluitenlijst 8 december 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 1 december 2020. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
3 c. LTA overzichten. Ter kennisname.
4 Uitnodigingen en representaties.
5 20.00678 Bespreekstuk:
Digitaal archiveren.
Het college besluit:
a. akkoord te gaan met het voorstel om papieren archiefbescheiden te vervangen door digitale reproducties;
b. het handboek vervanging archiefbescheiden vast te stellen.
6 20.00705 Bespreekstuk:
Oprichten Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) - verzoek zienswijze.
Het college besluit:
a. de stukken ter kennisgeving aan te nemen;
b. de raad te adviseren om geen zienswijze in te dienen.
7 20.00711 Bespreekstuk:
Wijzigingsnota Veegplan Buitengebied Súdwest-Fryslân I.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de Wijzigingsnota Veegplan Buitengebied Súdwest-Fryslân I;
b. de Wijzigingsnota Veegplan Buitengebied SúdwestFryslân I ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;
c. op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde Wijzigingsnota Veegplan Buitengebied SúdwestFryslân I, een bestemmingsplan opstellen.
8 20.00715 Bespreekstuk:
Uitvoeringsaanpak Circulaire Economie 2021-2025: Al doende leren.
Het college besluit:
a. in te stemmen met De Uitvoeringsaanpak Circulaire Economie 2021-2025: "Al doende leren";
b. de Uitvoeringsaanpak Circulaire Economie middels actieve informatie ter kennisgeving aan de raad voor te leggen.
c. Het externe spoor gericht op bedrijven naar een circulaire economie in een aparte Nota op te pakken.
9 20.00716 Bespreekstuk:
Visievorming Wonen & Zorg.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de notitie "Opgave Wonen & Zorg, meer en langer thuis";
b. met betrokken partijen op basis van de notitie "Opgave wonen & Zorg, meer en langer thuis" over te gaan tot gezamenlijke visievorming op het vraagstuk wonen & zorg;
c. zich bij die visievorming te laten ondersteunen door het Ondersteuningsteam "Wonen en Zorg" van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO);
d. voor deze ondersteuning bijgaande overeenkomst aan te gaan met de RVO;
e. de raad actief te informeren via bijgaande "Actieve info".
10 20.00674 Bespreekstuk:
Uitgangspunten herzieningen grondexploitaties jaarrekening 2020
Het college besluit:
a. voor de toekomstige fasering in de gemeentelijke verkoop van woningbouwkavels uit te gaan van gemiddeld circa 35 woningen per jaar (met het uitgangspunt om dit terug te brengen naar 70);
b. voor de toekomstige fasering in de gemeentelijke verkoop van bedrijfskavels op De Hemmen III uit te gaan van gemiddeld 2,5 hectare per jaar, en voor alle overige bedrijventerreinen 2,0 hectare per jaar (ongewijzigd);
c. de rekenparameter rente vast te stellen op 2,30% per jaar (wijzigt jaarlijks, was 2,23%);
d. de rekenparameter kostenstijging vast te stellen op 2,00% per jaar (ongewijzigd);
e. de rekenparameter opbrengstenstijging vast te stellen op 1,50% (ongewijzigd);
f. de Nota grondprijzen 2021 vast te stellen en als basis voor de herzieningen van de grondexploitaties per 31-12-2020 te gebruiken en de gemeenteraad hierover te informeren via actieve info.
11 20.00731 Bespreekstuk:
Jaarstukken 2019 GR Fryslân-West en NV Empatec.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de GR Fryslân-West en de NV Empatec;
b. de jaarstukken ter kennisname aan te bieden aan de Raad.
12 20.00733 Bespreekstuk:
Voortzetting exploitatie zwembad Vitaloo per 1-1-2020
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de opties om Vitaloo van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 te exploiteren;
b. de voorkeur voor het scenario 'zelf doen' te bekrachtigen;
c. de raad, via bijgevoegd raadsvoorstel, te verzoeken het benodigde budget beschikbaar te stellen.
13 20.00735 Bespreekstuk:
Reactie brief Omrin.
Het college besluit in te stemmen met de uitgaande brief richting Omrin.
14 20.00683 Hamerstuk:
Tabel Kengetallen Bouwkosten Súdwest-Fryslân 2021.
Het college besluit:
a. de tabel Kengetallen Bouwkosten Súdwest-Fryslân 2021 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de tabel Kengetallen Bouwkosten Súdwest-Fryslân 2020;
b. dit besluit in werking te laten treden op 1 januari 2021.
15 20.00689 Hamerstuk:
Investeringsprogramma Binnensportaccommodaties 2021.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het Investeringsprogramma Binnensportaccommodaties 2021;
b. daarvoor het jaarlijkse beschikbare bedrag van € 135.000,- beschikbaar te stellen;
c. genoemd bedrag ten laste te brengen van het "Investeringsprogramma Sociaal Domein, renovaties binnensportaccommodaties";
d. de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad. € 8.000,- via een administratieve begrotingswijziging te dekken uit de post afschrijving en rente, Binnensportaccommodaties (FCL 60517 met ECL 73990 en 74990), programma 1 Sociaal.
16 20.00691 Hamerstuk:
Investeringsprogramma renovatie natuurgrasvelden buitensport 2021.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het Investeringsprogramma renovatie natuurgrasvelden buitensport;
b. daarvoor het jaarlijks beschikbare bedrag van € 210.000,- beschikbaar te stellen;
c. genoemd bedrag ten laste te brengen van het "Investeringsprogramma Sociaal Domein, renovaties natuurgras sportvelden";
d. de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad. € 18.662,- via een administratieve begrotingswijziging te dekken uit de post afschrijving en rente buitensportaccommodaties (FCL 60517 met ECL 73990 en 74990), programma 1 Sociaal.
17 20.00704 Hamerstuk:
Actieve info 'pilot korte wapenstok'.
Het college besluit:
a. bijgaande informatie ter kennisgeving aan te nemen;
b. de raadsleden te voorzien van bijgaande actieve info.
18 20.00692 Hamerstuk:
Prestatieafspraken sociaal wonen 2021.
Het college besluit:
a. de prestatieafspraken sociaal wonen 2021 vast te stellen;
b. wethouder De Man te machtigen de overeenkomst te ondertekenen;
c. de gemeenteraad hierover actief te informeren.
19 20.00726 Hamerstuk:
Verlengen Dienstverleningsovereenkomst GGD aangaande Wvggz.
Het college besluit:
a. de Dienstverleningsovereenkomst ‘Collectieve taken GGD Fryslân in het kader van de Wvggz’ met 1 jaar te verlengen tot 1 januari 2022, conform artikel 2.2. van de in de bijlage toegevoegde DVO;
b. de kosten voor de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst door de Veiligheidsregio Fryslân voor 2021 te ramen op € 44.759 en deze te dekken uit de begrotingspost Wvggz (grootboeknr. 61005).
20 20.00701 Hamerstuk:
Schriftelijke vragen D66 inzake Decentralisatie Inburgering.
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording conform de bijlage.

Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber en Mark de Man
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
Afwezig: Gea Wielinga

 

Besluitenlijst 1 december 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Het college besluit agendapunt 13 als bespreekstuk te agenderen.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 24 november 2020. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
3 20.00142 c. Strategische aankoop van een woning aan ’t Oost 10 te Hindeloopen – openbaar vastgesteld op 1 december 2020 (Wet openbaar bestuur). Het college besluit:
a. in te stemmen met de strategische aankoop van een woning aan 't Oost te Hindeloopen als deze te koop komt tot een maximum bedrag van 20% boven de taxatiewaarde;
b. de totale kapitaalslasten van de aankoop en verbouw ten laste te laten komen van het onderhoudsbudget strategische panden;
c. op grond van artikel 55, lid 1, van de gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van dit voorstel en alle overige informatie die hieraan ten grondslag ligt;
d. de geheimhouding op te leggen tot 1 oktober 2020;
e. de geheimhouding bij besluit van 29 september 2020 te verlengen tot 1 december 2020.
4 Uitnodigingen en representatie.
5 20.00672 Bespreekstuk:
Plan van Aanpak handhavingsverzoeken kunstgrasvelden.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het Plan van Aanpak inzake kunstgrasvelden in Súdwest-Fryslân;
b. de stichting "InStrepitus" over dit besluit te informeren;
c. het Plan van Aanpak als actieve info aan de raad voor te leggen.
6 20.00640 Bespreekstuk:
Coronasteun aan charterschepen met vaste ligplaatsen in onze gemeente.
Het college besluit:
a. het tarief voor de abonnementen voor passagiersschepen in de buitenhavens Stavoren, Makkum, en Workum in de periode 1 april tot 1 november 2020 met terugwerkende kracht gelijk te stellen aan het liggeld in de wintermaanden;
b. vast te stellen het besluit tot toepassen hardheidsclausule bij de vaststelling van de aanslag liggeld zomerabonnementen passagiersschepen 2020;
c. de raad hiervan via actieve informatie op de hoogte stellen.
7 20.00676 Bespreekstuk:
VVV Waterland van Friesland.
Het college besluit kennis te nemen van het concept Koersdocument: “Op weg naar 2025, op koers naar een duurzame bestemming” van VVV Waterland van Friesland.
8 20.00673 Bespreekstuk:
Vervanging kunstgrasveld in Bolsward.
Het college besluit:
a. het kunstgras voetbalveld op het sportpark in Bolsward te vervangen;
b. de gemeenteraad voor te stellen daarvoor een krediet van € 370.000,- exclusief BTW beschikbaar te stellen;
c. de kapitaallasten ad € 43.919,- met ingang van 2022 ten laste van de begroting te brengen.
9 20.00693 Bespreekstuk:
Gemeente Súdwest-Fryslân en de Provincie trekken gezamenlijk op bij de herinrichting van het Stationsgebied Sneek. Beide partijen hebben hiervoor geld gereserveerd. In de uitvoeringsovereenkomst worden afspraken rond de voorbereiding en uitvoering vastgelegd.
Het college besluit:
a. in te stemmen met bijgaande uitvoeringsovereenkomst;
b. wethouder de heer B. Dam aan te wijzen als gemachtigde van de burgemeester om de overeenkomst te ondertekenen.
10 20.00703 Bespreekstuk:
Schriftelijke reactie op Beleidsbrief Wonen Provincie
Het college besluit gezien de relevantie en belangen per brief aan GS te reageren op de concept Beleidsbrief Wonen van de provincie.
11 20.00536 Hamerstuk:
Actieve informatie aan raad over onderzoek naar haalbaarheid aquaduct bij Bolsward.
Het college besluit de raad te informeren via actieve informatie over het uitzetten van opdrachten voor een onderzoek.
12 20.00682 Hamerstuk:
Beantwoording schriftelijke vragen VVD - programma aardgasvrije wijken.
Het college besluit akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer De Witte.
13 20.00687 Hamerstuk:
Evaluatie bestrijden en beheersen van invasieve exoten Súdwest-Fryslân 2020.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de Evaluatie bestrijden en beheersen van invasieve exoten Súdwest-Fryslân 2020;
b. de raad actief te informeren.
14 20.00688 Hamerstuk:
Evaluatie insectennetwerk Súdwest-Fryslân.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de evaluatie van het insectennetwerk Súdwest-Fryslân;
b. eenmalig 50.000 euro ter beschikking te stellen voor vervolg uitvoering uit het beschikbare gestelde krediet voor vergroenen en stimuleren biodiversiteit;
c. de uitvoering van het Insectennetwerk te betrekken bij de opzet van de koersnota 2022.
15 20.00669 Hamerstuk:
Jaarverslag en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2020 -2021.
Het college besluit:
a. de werkwijze gladheidsbestrijding voort te zetten;
b. het jaarverslag en uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2020-2021 vast te stellen;
c. de raad hierover actief te informeren.
16 20.00697 Hamerstuk:
Beantwoording motie Windpark Fryslân.
Het college besluit de raad actief te informeren over de laatste ontwikkelingen middels bijgevoegde actieve info.
17 20.00698 Hamerstuk:
Tijdelijke Wet Maatregelen (Twm).
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de informatie Twm;
b. de raad middels bijgaande stukken te voorzien van actieve info.
18 20.00681 Hamerstuk:
Ondersteuning aan gedupeerde ouders door de kinderopvangtoeslagaffaire.
Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de ondersteuning aan gedupeerde ouders door de kinderopvangtoeslagaffaire.