College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

College

Coalitieakkoord

De collegeperiode, per 1 juni 2022, is gestart met een coalitie van drie partijen (PvdA, CDA en FNP). Deze 3 hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF Grutsk en Tichtby’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2022 - 2026.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder vind je de besluitenlijsten van de afgelopen 3 maanden.
Eerder gepubliceerde besluitenlijsten zoek je op via de website van Archiefweb.

2023

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vastgestelde besluitenlijst van 14 november 2023.

De besluitenlijst is per circulatiemail door het college vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Stand van zaken van het plan van aanpak van Groene Sporthart Bolsward. 23.00732

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een integraal raadsvoorstel over het onttrekken van de middelen uit het ontwikkelfonds voor te bereiden en daarin bereid te zijn om (onder voorwaarden aan) de raad voor te stellen om € 1.000.000 op te nemen als cofinanciering voor het Groene Sporthart Bolsward;
b. als voorwaarde aan voornoemd besluit te verbinden dat de rechtsopvolger van de ‘Werkgroep Groene Sporthart Bolsward’ in staat is minimaal € 1.000.000 voor het Groene Sporthart Bolsward te verwerven (middels o.a. fondsen en donaties);
c. in te stemmen met de eerstvolgende stappen in de voorbereidingsfase en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000;
d. de raad hierover actief te informeren.

6. Nulmeting gaswinning Oppenhuizen. 23.00626

Het college van burgemeester en wethouders besluit met bijgevoegde actieve info de raad te informeren.

7. Motie afbouwen subsidie Doarpswurk. 23.00663

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het besluit van de provincie om de financiële ondersteuning aan Doarpswurk voort te zetten. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van CDA, PvdA en FNP over het afbouwen van de subsidie aan Doarpswurk;
b. de raad hierover via actieve info te informeren.

8. Sociaal jaarverslag 2022. 23.00717

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad actief te informeren over het sociaal jaarverslag 2022.

9. Subsidieverzoek Stichting Odensehuis Bolsward. 23.00625

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. aan Stichting Odensehuis Bolsward voor 2023 en 2024 een incidentele subsidie te verstrekken ad € 39.500 ten laste van Regeling Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 (SPUK BREED);
b. de aanvrager via bijgaande beschikking te informeren.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 7 november 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3b. Vastgestelde circulatiebesluitenlijst van 8 november 2023.

De circulatiebesluitenlijst is per circulatiemail door het college vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Beliedsnotysje ‘de krêft fan keunst en kultuer tichtby’ - 2024 en fierder.
23.00620

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de notitie ‘de krêft fan keunst en kultuer tichtby’ - 2024 en fierder;
b. de notitie ‘de krêft fan keunst en kultuer tichtby’ - 2024 en fierder aan de raad ter vaststelling voor te leggen middels het bijgevoegde raadsvoorstel.

6. Beleidsnotitie bedrijfsmatig gebruik gemeentewater grenzend aan eigen kade ondernemer Gemeente Súdwest-Fryslân 2023.
23.00090

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de inhoud van bijgesloten beleidsnotitie;
b. over te gaan tot vaststelling van bijgesloten beleidsnotitie;
c. de beleidsnotitie in werking te laten treden per 1 januari 2024, overeenkomstig hoofdstuk 6 uit genoemde beleidsnotitie;
d. de geraamde opbrengsten voor de verhuur van gemeentelijke wateren te verhogen met € 40.000;
e. de geraamde lasten voor beheer en onderhoud van de gemeentelijke wateren inclusief administratieve lasten te verhogen met € 40.000;
f. de bedragen onder punt d. en punt e. middels de bestuursrapportage op te nemen in de begroting 2024;
g. de gemeenteraad actief te informeren middels bijgesloten actieve info.

7. Sport- en beweegvisie ‘Sport ferbynt, de krêft fan bewege 2024+’.
23.00654

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de sport- en beweegvisie ‘Sport ferbynt, de krêft fan bewege 2024+’;
b. de raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen de sport en beweegvisie ‘Sport ferbynt, de krêft fan bewege 2024+’ vast te stellen.

8. Ruimtelijk spoor locatie Soprema-IJlst.
23.00679

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om in te stemmen met meegestuurd conceptraadsvoorstel en – besluit en daarmee nu te kiezen voor scenario 1 en samen met Soprema toe te werken naar scenario 3.

9. Integraal Veiligheidsplan 2024-2028.
23.00702

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het Integraal Veiligheidsplan (2024-2028) voor de gemeente Súdwest-Fryslân;
b. het Integraal Veiligheidsplan (2024-2028) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad middel bijgevoegd raadsvoorstel.

10. Startdocument Integrale Gebiedsontwikkeling Idzegea en instelling gebiedscommissie.
23.00293

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het Startdocument Integrale Gebiedsontwikkeling Idzegea, na eerdere consultatie van de raad, vast te stellen;
b. in te stemmen met de inrichting en samenstelling van de gebiedscommissie Idzegea.

11. Inzet SWF Tichtby.
23.00344

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het programma SWF Tichtby vorm te geven in de organisatie en uit te breiden naar de andere bestaande (en nieuwe) regelingen die betrekking hebben op bestaanszekerheid;
b. de kosten hiervan voor 2024 en 2025 te dekken uit de middelen voor de versterking van de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. Voor de daaropvolgende jaren zal via de programmabegroting 2026 de structurele dekking aan de gemeenteraad worden voorgelegd;
c. de gemeenteraad hierover actief te informeren middels bijgaande actieve info.

12. Kleine Kernen Aanpak Wonen.
23.00602

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de evaluatie kleine kernen aanpak wonen;
b. kleine kernen aanpak Wonen in een bijgestelde aanpak door te zetten in 2024;
c. de kleine kernenaanpak in 2024 uit te voeren in maximaal drie nieuwe kernen;
d. de gemeenteraad hierover actief te informeren.

13. Regioplan 'Fryske oanpak Beschermd wonen'.
23.00647

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het regioplan ‘Fryske oanpak Beschermd wonen’;
b. het regioplan ‘Fryske oanpak Beschermd wonen’ ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

14. Vitale tijdelijke buurt voor 150 huishoudens Pim Mulierstraat 7, Sneek.
23.00693

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het vervolgproces realisatie tijdelijke woningen op het terrein aan de Pim Mulierstraat 7, Sneek en de raad hierover te informeren;
b. in te stemmen met uitgangspunten voor het realiseren van tijdelijke woningen aan de Pim Mulierstraat 7, Sneek en de raad hierover te informeren;
c. in te stemmen met de ruimtelijke, financiële, programmatische en juridische voorwaarden voor de tender ten behoeve van realisatie en exploitatie tijdelijke woningen op het manegeterrein;
d. de raad te vragen om een uitvoeringskrediet van € 186.000, - beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten. Deze kosten worden op termijn in rekening gebracht bij de toekomstige initiatiefnemer door middel van het sluiten van een anterieure overeenkomst;
e. de raad te vragen om planologisch in te stemmen met de realisatie van 150 tijdelijke woningen aan de Pim Mulierstraat 7, Sneek;
f. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlage “financiële en juridische voorwaarden voor de tender” dat is genoemd in besluitpunt c. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b en sub i Woo;
g. de raad te vragen om op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlage “financiële en juridische voorwaarden voor de tender” en de raad te verzoeken om vooraf met het college te overleggen wanneer de raad voornemens is om geen geheimhouding op te leggen;
h. de geheimhouding onder punt f op te leggen tot juli 2024 of eerder indien de tender is afgerond en de opdracht definitief gegund is.

15. Subsidie Woningbouwimpuls toegekend.
23.00641

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de toekenning van de subsidie van circa € 2,6 miljoen vanuit de 5e tranche van de Woningbouwimpuls (WBI) en van het Projectplan en de Businesscase die voorwaardelijk zijn voor deze subsidie;
b. de raad voor te stellen om sneller en meer betaalbare woningen mogelijk te maken, door het Projectplan en de Businesscase vast te stellen en zich daarmee te committeren aan het woningbouwprogramma en de planning uit de WBI-aanvraag;
c. de raad voor te stellen de gemeentelijke cofinanciering van € 2,6 miljoen, die voortkomt uit de Businesscase “Woonregio Súdwest-Fryslân”, te dekken met de overwaarde van het huidige grondbezit onder de deelgebieden;
d. om de raad voor te stellen bij elk ruimtelijk besluit over de deelgebieden ook het effect op de businesscase Woonregio Súdwest-Fryslân vast te laten stellen;
e. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlage 2, 3, 4 en 5 bij dit voorstel. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b Woo;
f. aan de raad voor te stellen om op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 2, 3, 4 en 5 bij dit voorstel;
g. de raad te verzoeken om vooraf met het college te overleggen wanneer de raad voornemens is om geen geheimhouding op te leggen;
h. de geheimhouding op te leggen tot 1-1-2029.

16. Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente
Súdwest-Fryslân.
23.00659

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Re-integratieverordening Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 2023 Gemeente
Súdwest-Fryslân;
b. de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 Gemeente Súdwest-Fryslân ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
c. in te stemmen met het verzenden van de brief en reactienota op gevraagd advies van de Cliëntenraad Werk en Inkomen Súdwest-Fryslân.

17. Planologische instemming (verklaring van geen bedenkingen) nieuwbouw bedrijfsgebouw ten behoeve van een modelspoormuseum en 2 padelbanen nabij de Smidstraat 6 te Sneek.
23.00681

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om planologisch in te stemmen met het realiseren van een nieuw bedrijfsgebouw t.b.v. een modelspoormuseum en 2 padelbanen nabij de Smidsstraat 6 te Sneek;
b. de toename van het groepsrisico op grond van artikel 12 Bevb onder voorwaarden verantwoord te vinden en dit bij vergunningverlening in de toelichting op het besluit te vermelden;
c. in te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel en -besluit.

18. Definitief besluit garantstelling Warm Heeg.
23.00712

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met het verlenen van een gemeentelijke financiële garantstelling voor rente en aflossing van een lening van maximaal € 14 miljoen die Warm Heeg B.V. aangaat voor de realisatie van een duurzaam warmtesysteem in Heeg;
b. akkoord te gaan met het verkrijgen van zeggenschap in Warm Heeg B.V. dan wel Stichting Warm Heeg, om risico’s als gevolg van de garantstelling te kunnen mitigeren, en tegen een eventuele deelneming geen wensen en bedenkingen te hebben;
c. de voor de garantstelling en de zeggenschap benodigde overeenkomsten en besluiten uit te laten werken en het college hieromtrent verder te laten besluiten;
d. in te stemmen met voorliggend raadsvoorstel.

19. Subsidieregeling musea 2025-2028 en Reglement museumcommissie 2025-2028.
23.00592

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de bijgevoegde reactienota;
b. de ontwerp-Subsidieregeling musea 2025-2028 te wijzigen;
c. de gewijzigde ontwerp-Subsidieregeling musea 2025-2028 ter inzage te leggen voor een periode van vier weken;
d. het Reglement museumcommissie 2025-2028 vast te stellen;
e. de raad via actieve info in één keer te informeren nadat de Subsidieregeling musea 2025-2028 door het college is vastgesteld.

20. Nota 'Kunstgras in Súdwest-Fryslân 2024, nu en in de toekomst'.
23.00618

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de kunstgrasnota uit 2015 in te trekken;
b. de nota ‘Kunstgras in Súdwest-Fryslân 2024, nu en in de toekomst’ vast te stellen;
c. alle huidige kunstgrasvelden die worden afgekeurd te renoveren met een nieuwe kunstgras toplaag;
d. de gemeentelijke afschrijftermijn voor de toplaag van een kunstgrasveld in lijn te brengen met de adviezen van de producenten en te verlengen van 10 naar 12 jaar;
e. aan de raad voor te stellen een krediet voor de vervanging van de kunstgrasvelden van Arum á € 150.000 en Makkum á € 350.000 beschikbaar te stellen;
f. de gebruiksvergoeding voor een gerenoveerd kunstgrasveld vast te stellen op € 5.000,-;
g. de extra benodigde kapitaallasten van € 65.000 vanaf 2027 als gevolg van het behouden van kunstgrasvelden bij de begrotingsbehandeling van 2025 in te brengen.

21. Verordening op de heffing en invordering van de OZB 2024.
23.00688

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening op de heffing en invordering van de OZB 2024 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

22. Verordening op de heffing en invordering van de belastingen op de roerende woon- en bedrijfsruimten 2024.
23.00690

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening op de heffing en invordering van de belastingen op de roerende woon- en bedrijfsruimten 2024 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

23. Verordening op de heffing en invordering van de forensenbelasting 2024.
23.00683

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening op de heffing en invordering van de forensenbelasting 2024 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

24. Verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2024.
23.00694

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening op de heffing en invordering van reinigingsheffingen 2024 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

25. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024.
23.00699

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2024 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

26. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA zwemles leerlingen Master Amiko.
23.00724

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen PvdA.

27. Samenwerkingsovereenkomst oeverbeheer Friese vaarwegen.
23.00566

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende bijlagen aangaande de toedeling van het oeverbeheer langs de Friese vaarwegen;
b. wethouder Rietman te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

28. Verordening Uitvoering en Handhaving Omgevingsrecht VTH gemeente
Súdwest-Fryslân.
23.00638

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Verordening Uitvoering en Handhaving Omgevingsrecht VTH gemeente Súdwest-Fryslân ter vaststelling voor te leggen aan de raad middels bijgaand raadsvoorstel.

29. Verordening Jeugdhulp gemeente Súdwest-Fryslân 2024.
23.00652

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Verordening Jeugdhulp gemeente Súdwest-Fryslân 2024;
b. de raad voor te stellen met bijgevoegd raadsvoorstel om de Verordening Jeugdhulp gemeente Súdwest-Fryslân 2024 vast te stellen;
c. in te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de Adviesraad Sociaal Domein als reactie op hun advies over de Verordening Jeugdhulp gemeente Súdwest-Fryslân 2024.

30. Vaststellen wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.
23.00698

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de wijziging van het ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Fryslân;
b. de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het voorstel tot wijziging;
c. de gemeenteraad voor te stellen om bijgaande conceptbrief – na besluit - aan Veiligheidsregio Fryslân te versturen.

31. Vaststellen (Deel)structuurvisie Workum Zuid.
23.00700

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de bijlage m.b.t. de omgevingsaspecten naar aanleiding van de mondelinge zienswijze van Eneco Business en het gesprek met Plaatselijk Belang conform de reactienota aanpassen;
b. de raad voorstellen de reactienota en de (Deel)structuurvisie Workum Zuid met bijbehorende bijlagen vast te stellen;
c. het vaststellingsbesluit en de (Deel)structuurvisie Workum Zuid met de bijbehorende bijlagen bekend te maken, door publicatie in het gemeenteblad en de documenten via www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar te stellen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Communicatie: Patrick Overwijk

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 31 oktober 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Concept-uitvoeringsprogramma IJsselmeerkust. 23.00245

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het vrijgeven voor participatie van het concept-uitvoeringsprogramma IJsselmeerkust.

6. Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023. 23.00470

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Bestuursrapportage juli, augustus, september 2023;
b. de gemeenteraad voor te stellen om de mutaties in de kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage.;
c. de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage);
d. de gemeenteraad voor te stellen om de via de Actualisatie van de begroting 2023 toegekende incidentele bedragen over te hevelen naar 2024 voorafgaand aan de vaststelling van het rekeningresultaat;
e. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
f. in te stemmen met bijgaande actieve informatie.

7. Herijking subsidie Scheepstimmerwerf de Hoop. 23.00599

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de uitgangspunten voor het verlenen van subsidie aan Scheepstimmerwerf De Hoop;
b. Scheepstimmerwerf De Hoop in de gelegenheid te stellen om vóór 1 juni 2024 een subsidieaanvraag in te dienen;
c. Scheepstimmerwerf De Hoop met bijgaande brief te informeren.

8. Hemelwaterverordening Súdwest-Fryslân 2023. 23.00622

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Hemelwaterverordening Súdwest-Fryslân 2023;
b. de Hemelwaterverordening Súdwest-Fryslân 2023 aan de raad voor te leggen middels het bijgevoegde raadsvoorstel.

9. Delegatiebesluit inzake werkzaamheden Afsluitdijk. 23.00640

Het college van burgemeester en wethouders besluit bevoegdheid inzake de werkzaamheden ten behoeve van de versterking (vergunningen, toezicht en handhaving) aan/op de Afsluitdijk te delegeren aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, behoudens de nog uit te voeren werkzaamheden aan de bestaande spuisluizen van Kornwerderzand.

10. Proces herijking jeugdbeleid. 23.00646

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad te informeren over het proces van de herijking van het jeugdbeleid middels bijgevoegde actieve informatie.

11. Afhandeling motie Plan van aanpak re-integratie d.d. 22 juni 2023. 23.00649

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het Plan van aanpak re-integratie;
b. het Plan van aanpak re-integratie ter kennisneming aan te bieden aan de raad;
c. de raad te informeren via actieve info.

12. Rapport rekenkamer proces evenementenvergunningen. 23.00655

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met de conclusies van de rekenkamer aangaande evenementenvergunningen;
b. akkoord te gaan om de aanbevelingen 1, 2, 4, 5 over te nemen;
c. akkoord te gaan met bijgaande conceptbrief aan de rekenkamer.

13. Delegatiebesluit vaststellen delen omgevingsplan. 23.00666

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen het delegatiebesluit omgevingsplan Súdwest-Fryslân vast te stellen;
b. in te stemmen met concept raadsvoorstel en -besluit.

14. Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsactiviteiten (BOPA's). 23.00667

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de lijst met categorieën van gevallen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarvoor de gemeenteraad adviesrecht heeft, vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgaand raads- en collegevoorstel.

15. Participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA's). 23.00668

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de 'Lijst met categorieën van gevallen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor participatie verplicht wordt, vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en -besluit.

16. Verordening op de heffing en invordering van leges 2024. 23.00673

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening op de heffing en invordering van leges 2024 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit, met dien verstande dat de totale begrote opbrengst van hoofdstuk 2 vastgesteld wordt op € 1.950.000.

17. Beantwoording vragen Nieuw Sociaal inzake drugsgebruik SWF. 23.00692

Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Nieuw Sociaal.

18. Ontheffing van artikel 3, lid 1 van de Zondagswet ten behoeve van het schieten met carbid. 23.00696

Het college van burgemeester en wethouders besluit op grond van artikel 3, lid 3 van de Zondagswet toestemming te verlenen voor het schieten met carbid op 31 december 2023.

19. Onderzoek digestaat covergisters Noordelijke Omgevingsdiensten. 23.00684

a.kennis te nemen van de memo "Onderzoek digestaat covergisters Noordelijke Omgevingsdiensten" d.d. 26 oktober 2023;
b. de raad te informeren over de memo middels actieve info.

20. Juridische overdracht basisschool de Fôlefinne in Easterwierrum. 23.00576

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het schoolgebouw + terrein van basisschool de Fôlefinne in Easterwierrum aan de onderwijsbestemming te onttrekken;
b. hiertoe akkoord te gaan met de inhoud van de bijgesloten gezamenlijke akte van buitengebruikstelling en over te gaan tot ondertekening van deze akte om deze vervolgens in te laten schrijven in de openbare registers van het Kadaster, waarmee het schoolgebouw en toebehoren juridisch op naam van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt gesteld;
c. het voormalige schoolgebouw intern over te hevelen van team BSD (onderwijshuisvesting) naar team Vastgoed.

21. Juridische overdracht basisschool de Oanrin, locatie Schoolstraat 14 in Arum. 23.00644

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het schoolgebouw + terrein van basisschool de Oanrin, locatie Schoolstraat 14 in Arum aan de onderwijsbestemming te onttrekken;
b. hiertoe akkoord te gaan met de inhoud van de bijgesloten gezamenlijke akte van buitengebruikstelling en over te gaan tot ondertekening van deze akte om deze vervolgens in te laten schrijven in de openbare registers van het Kadaster, waarmee het schoolgebouw en toebehoren juridisch op naam van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt gesteld;
c. het voormalige schoolgebouw intern over te hevelen van team BSD (onderwijshuisvesting) naar team Vastgoed.

22. Beschikbaar stellen vervangingsbudgetten openbare verlichting vanuit investeringsprogramma. 23.00648

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een krediet van € 450.000,- beschikbaar te stellen vanuit het investeringsprogramma 2023 voor de vervangingen van openbare verlichting;
b. een krediet van € 450.000,- beschikbaar te stellen vanuit het investeringsprogramma 2024 voor de vervangingen van openbare verlichting;
c. de lasten van het krediet te dekken uit het investeringsprogramma van de Programmabegroting 2024.

23. Verordening tot eerste wijziging Afvalstoffenverordening. 23.00656

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening tot eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen;
b. in te stemmen met het concept raadsvoorstel en -besluit.

24. Berichtgeving rondom voorgenomen sluiting van Woodbrookers. 23.00664

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad actief te informeren over de berichtgeving rondom de voorgenomen sluiting van Woodbrookers.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra

1. Koopovereenkomst Jumbo Supermarkt Tinga Sneek. 23.00680

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de koopovereenkomst.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vastgestelde besluitenlijst van 17 oktober 2023.

De besluitenlijst is op 20 oktober 2023 per circulatiemail door het college vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023. 23.00631

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad voor te stellen om het ontwerp Verordening Winkeltijden Súdwest-Fryslân 2023 vast te stellen.

6. Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks en D66 over de locatiekeuze voor vluchtelingenopvang in het zoekgebied Harinxmaland. 23.00677

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks en D66 over de locatiekeuze voor vluchtelingenopvang in het zoekgebied Harinxmaland.

7. Beantwoording schriftelijke vragen FvD - Ondernemersfonds. 23.00669

Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van FvD.

8. Gladheidsbestrijding: jaarverslag winter 2022-2023 en uitvoeringsplan winter 2023-2024. 23.00615

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de werkwijze van gladheidsbestrijding voort te zetten;
b. kennis te nemen van het jaarverslag winter 2022-2023;
c. het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2023-2024 vast te stellen;
d. de raad hierover actief te informeren.

9. Toekennen van straatnaam "De Grouw" te Woudsend en het toekennen van straatnamen "It Oerd" en "Blaukeesje" te Boazum. 23.00627

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de straatnaam "De Grouw", in het nieuwbouwplan “it Schar 2” ten zuidoosten van Woudsend, toe te kennen;
b. de straatnamen "It Oerd" en "Blaukeesje", aan de nieuw aan te leggen straat in het nieuwbouwplan ten westen van Boazum, toe te kennen.

10. Nieuwe woning aan de Slypsterwei te Reahûs. 23.00665

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het ingediende (principe) verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor het bouwen van een woning op het perceel aan de Slypsterwei te Reahûs;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor de ruimtelijke onderbouwing 'Slypsterwei 7 te Reahûs' niet nodig is;
c. de projectafwijkingsprocedure op te starten;
d. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder a genoemde plan;
e. in elke verblijfsruimte gekoppelde rookmelders aangesloten op 230V en geplaatst volgens NEN2555 te verplichten;
f. op elke verdiepingsvloer een draagbaar blustoestel minimale inhoud 6 kg/ltr. te plaatsen en deze te laten onderhouden conform NEN2559.

11. Indiening Regio Deal Zuidwest-Friesland. 23.00687

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad met bijgaande actieve info te informeren over het indienen van de Regio Deal Zuidwest-Friesland op 30 oktober 2023.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 10 oktober 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Gedragscode voor de medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân. | 23.00380

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de gedragscode medewerkers gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen;
b. de gedragscode onder a. ter vaststelling voor te leggen aan de werkgeverscommissie voor wat betreft de griffier en de overige op de griffie werkzame medewerkers;
c. de gedragscode onder a. in het kader van de actieve informatie aan te bieden aan de gemeenteraad en bekend te maken via overheid.nl.

6. Vestigen voorkeursrecht Wommels. | 23.00520

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. twee percelen grond kadastraal bekend gemeente Wommels, sectie K nummer 75 en 76 voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing zijn;
b. de gemeenteraad voor te stellen de voorlopige vestiging van het voorkeursrecht te bekrachtigen;
c. in te stemmen met het bijgevoegde concept-raadsvoorstel.

7. Vestigen voorkeursrecht Witmarsum. | 23.00522

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. vijf percelen grond kadastraal bekend gemeente Witmarsum, sectie B nummer 355 en sectie F nummers 266, 267, 268, 270 voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing zijn;
b. de gemeenteraad voor te stellen de voorlopige vestiging van het voorkeursrecht te bekrachtigen;
c. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel.

8. Subsidieverlening met betrekking tot sluiting Stichting Aldfaers Erf (Museumdorp Allingawier). | 23.00557

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de subsidie aan Stichting Aldfaers Erf over 2023 van €28.145,- ongewijzigd vast te stellen;
b. de jaarlijkse subsidie aan Stichting Aldfaers Erf vanaf 2024 stop te zetten in plaats van 2025;
c. een eenmalige subsidie aan Stichting Aldfaers Erf voor 2024 te verlenen voor maximaal € 14.603,- voor het beëindigen van de activiteiten en het afwikkelen van de inventaris van Museumdorp Allingawier;
d. de stichting via bijgaande brief te informeren over dit besluit.

9. Beleidskader bestaanszekerheid, deel 1 (minima-, armoedebeleid en schuldhulpverlening). | 23.00582

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het beleidskaderbestaanszekerheid, deel 1 (minima-, armoedebeleid en schuldhulpverlening);
b. het beleidskader bestaanszekerheid, deel 1 (minima-, armoedebeleid en schuldhulpverlening) ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
c. de raad te informeren met de notitie beschermingsbewind.

10. Subsidie tijdelijke formatie De Tiid. | 23.00600

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de subsidie voor de tijdelijke formatie voor De Tiid te verlenen onder de volgende voorwaarden:

  • Stichting HCW zorgt voor meer eigen inkomsten met als doel een structurele gezonde exploitatie te realiseren;
  • Stichting HCW levert aan het college een opzet (inclusief concept-staturen) voor de “Vrienden van de Tiid” aan, waarbij ook het verbinden van bedrijven aan de Tiid een plaats heeft;
  • Stichting HCW heroverweegt de toegangsprijzen;
  • Stichting HCW behaalt binnen 3 jaar de museumregistratie;
  • de bezoekersaantallen zijn gegroeid ten opzichte van 2022;
    b. bijgaande subsidiebeschikking te verzenden aan Stichting HCW.

11. Verplaatsing carpoolterrein Bolsward-West naar rotonde nabij nieuwe aansluiting Exmorraweg op N359. | 23.00628

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het verplaatsen van het carpoolterrein nabij knooppunt Marnezijl naar de locatie nabij de rotonde in de N359 zuidelijke van de A7, naast de nieuwe aansluiting Exmorraweg;
b. hiervoor € 200.000 beschikbaar te stellen, waarvan € 125.000 uit het budget ‘Werken aan sterke, aantrekkelijke stads- en dorpskernen’ en € 75.000 uit het budget Beheer en onderhoud wegen;
c. de raad te informeren via bijgaande informatie raad/mededeling college.

12. Kwartaalrapportage 2023-Q2 en prognose 2023 van de GR Fryslan-West en Empatec N.V. | 23.00633

Het college van burgemeester en wethouders besluit de actieve info naar de gemeenteraad te sturen betreffende de rapportage 2023-Q2 en prognose 2023 van de GR Fryslân-West en Empatec N.V.

13. Beantwoording schriftelijke vragen GBTL | Voortgang aanpak ‘Ondermijning’. | 23.0063

Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van GBTL.

14. Aanpak scenario's meerjarenbegroting. | 23.00636

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de aanpak om te komen tot scenario's voor de meerjarenbegroting;
b. de raad actief te informeren.

15. Hulpfonds bestaanszekerheid. | 23.00594

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Beleidsregels tijdelijk noodfonds 2023 gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen;
b. de Tijdelijke subsidieregeling maatschappelijke initiatieven 2023 gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen;
c. de raad hierover te informeren.

16. Mandaatbesluit FUMO 2023 gemeente Súdwest-Fryslân - Omgevingswet. | 23.00532

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. aan de FUMO mandaat en machtiging te verlenen voor het uitvoeren van de wettelijke basistaken als bedoeld in artikel 13.12 van het Omgevingsbesluit zoals vastgelegd in het bijgevoegde Mandaatbesluit FUMO 2023 gemeente Súdwest-Fryslân, de daarbij horende mandaatlijst bijlagen I en II en met in acht neming van de notitie ‘uitvoeringsaspecten in relatie tot uniform mandaat’;
b. de FUMO schriftelijk op de hoogte te stellen van het onder a genomen besluit.

17. Begrotingswijziging FUMO 2024. | 23.00493

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Begrotingswijziging FUMO 2024;
b. kennis te nemen van de reactie van de FUMO op de brief van het college ten behoeve van het bodemloket;
c. de raad voor te stellen voor 2024 het FUMO budget met € 700.000 te verhogen om onze deelnemersbijdrage te dekken, voor zover dit bij de begrotingsbehandeling nog niet is gebeurd;
d. de raad voor te stellen om bijgevoegde concept zienswijze aan de FUMO te verzenden.

18. Plaatsing verkiezingsborden. | 23.00603

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in afwijking van het reclamebeleid en op grond van de artikelen 2.10 en artikel 4.15 van de APV overgaan tot het tijdelijk plaatsen van algemene verkiezingsborden in de kernen Arum, Bolsward (2), Easterein, Gauw/Sibrandabuorren, Heeg, Hemelum. Hindeloopen, Hommerts-Jutrijp, Koudum, Makkum, Nijland, Oppenhuizen, Oudega, Raerd, Scharnegoutum, Sneek (3), Stavoren, Witmarsum, Wommels, Workum, Woudsend, IJlst en Zurich, op de bij dit besluit aangegeven locaties;
b. In afwijking van het reclamebeleid politieke partijen niet toestaan om sandwichborden langs de openbare weg te plaatsen en daar bomen, hekwerken, lantaarnpalen, verkeersborden of ander straatmeubilair voor te gebruiken;
c. de raad middels actieve info te informeren.

19. Toegankelijke verkiezingen. | 23.00642

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in afwijking van de AVG inwoners met een Wmo voorziening per brief te informeren over het gebruik van stemmallen en stemboxen voor de Tweede Kamer Verkiezingen op 22 november 2023;
b. de kosten voor het verzenden van de brief te dekken uit het Project Verkiezingen;
c. vervoer naar en van de stembureaus met een stemmal en stembox te faciliteren;
d. de kosten voor verkiezingen-vervoer te dekken uit Project Verkiezingen;
e. de raad middels actieve info te informeren.

20. Deelname aan Netwerk Oorlogsbronnen. | 23.00396

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met deelname aan Netwerk Oorlogsbronnen;
b. wethouder Van den Akker te mandateren de overeenkomst te ondertekenen.

21. Subsidieregelingen 2024. | 23.00613

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de bijgevoegde reactienota historische werkgroepen;
b. bijgaande subsidieregelingen en -plafonds 2024 definitief vast te stellen en te publiceren;
c. vooruitlopend op het jaarplan rioleringen 2024 in te stemmen met het reserveren van € 100.000 voor dekking subsidieregeling groene daken.

22. Beantwoording Schriftelijke Vragen GBTL | Israëlische vlag stadhuis Sneek. | 23.00639

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van raadsvragen van GBTL over het hijsen van de Israëlische vlag op het stadhuis van Sneek.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Marianne Poelman, Henk de Boer, Bauke Dam en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 3 oktober 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Nota reserves en voorzieningen 2022. 23.00521

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Nota reserves en voorzieningen vast te stellen en hierbij kennis te nemen van de vrijval van € 1.592.267 vanuit diverse reserves, waarna deze toe te voegen aan de algemene reserve;
b. aan de raad voor te stellen om reserves zonder saldi boekhoudkundig op te heffen. Dit betreffen: Reserve Precariobelasting, Reserve verduurzamen vastgoed, Reserve HHT, Reserve diverse objecten, reserve toekomstbestendigheid ontmoetingsplaatsen;
c. aan de raad voor te stellen om de reserve ‘beschikbaar gestelde kredieten’ op te splitsen conform de programma’s (Sociaal domein, Ruimte, Bestuur en Overzichten) en een separate reserve voor kapitaallasten in te stellen.

6. Evaluatie en aanpassing parkeervisie. 23.00534

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de evaluatie;
b. het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Súdwest-Fryslân vast te stellen;
c. de raad voor te stellen om de verordening parkeerbelastingen 2024 vast te stellen;
d. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

7. Erfgoedverordening 2024 en Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit. 23.00568

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Erfgoedverordening 2024 gemeente Súdwest-Fryslân;
b. de erfgoedverordening aan de raad voor te leggen middels het bijgevoegde raadsvoorstel;
c. in te stemmen met de Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Súdwest-Fryslân;
d. de Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit aan de raad voor te leggen middels het bijgevoegde raadsvoorstel.

8. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2024. 23.00585

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2024 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

9. Doelgroepenverordening wonen Súdwest-Fryslân 2023. 23.00608

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om de Doelgroepenverordening wonen Súdwest-Fryslân 2023 vast te stellen.

10. Vierde wijziging APV 2021 Súdwest-Fryslân. 23.00610

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de inhoudelijke wijzigingen van de APV zoals uitgewerkt in de was-wordt-tabel in bijlage 1;
b. in te stemmen met de inhoudelijke wijzigingen van de APV zoals uitgewerkt in de was-wordt-tabel in bijlage 2;
c. de raad te verzoeken om de Verordening tot vierde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen.

11. Septembercirculaire 2023. 23.00619

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de notitie septembercirculaire 2023;
b. de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2023 voor het jaar 2023 te verwerken in de eerstvolgende berap;
c. de financiële uitkomst voor de jaren vanaf 2024 te verwerken via een begrotingswijziging op de meerjarenbegroting 2024-2027;
d. de raad te informeren via actieve info.

12. Anterieure overeenkomst en vaststellen grondexploitatie Het Eiland te Sneek. 23.00569

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst en deze aan te gaan met Stichting Elkien;
b. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de anterieure overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b van de Woo;
c. de geheimhouding onder punt b op te leggen tot 10 oktober 2028;
d. de burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan wethouder M. Rietman voor het ondertekenen van de overeenkomst;
e. kennis te nemen van de grondexploitatie en de kansen en risico’s;
f. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de inhoud van bijlage 3 ‘Samenvatting en toelichting grondexploitatie’. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b van de Woo;
g. de geheimhouding onder punt f op te leggen tot 1 januari 2028 (5 jaar na vaststelling van de grondexploitatie);
h. de raad voor te stellen kennis te nemen van de grondexploitatie en de grondexploitatie vast te stellen;
i. de raad voor te stellen een uitvoeringskrediet van € 495.000,- excl. btw beschikbaar te stellen;
j. de raad voor te stellen het krediet in de grondexploitatie te dekken uit de te verwachten grondopbrengsten en de bijdrage vanuit Stichting Elkien;
k. de raad voor te stellen de geheimhouding zoals genoemd onder f op te leggen op grond van artikel 87 Gemeentewet en de raad te verzoeken om vooraf met het college te overleggen indien de raad voornemens is de geheimhouding niet op te leggen.

13. Keuze voor de locatie voor vluchtelingenopvang in het zoekgebied Harinxmaland. 23.00606

Het college van burgemeester en wethouders besluit aan de raad voor te stellen:
a. in te stemmen met het verder ontwikkelen van het gebied voor de opvanglocatie Harinxmaland in Sneek, om te komen tot een omgevingsplan voor een opvanglocatie voor maximaal 450 vluchtelingen op de plek, zoals die in het locatieonderzoek is aangeduid als optie 1;
b. een voorbereidingskrediet van € 195.400,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke voorbereidingskosten om te komen tot een omgevingsplan voor de opvanglocatie Harinxmaland in Sneek conform de daartoe in dit voorstel gespecificeerde voorbereidingskosten;
c. een grondcomplex te openen voor de registratie van de voorbereidingskosten;
d. het onder b genoemde krediet te dekken uit de toekomstige grondverkoop.

14. Overlast trillingen Nijesyl. 23.00590

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de ingekomen brieven en e-mails van Dorpsbelang Oosthem;
b. kennis te nemen van de memo over de werkwijze trillingshinder en deze vast te stellen;
c. de mogelijke alternatieven om trillingshinder terug te brengen te gaan onderzoeken, door middel van het uitvoeren van een proef specifiek uit te voeren in Nijesyl;
d. de weginrichting van Nijesyl vooralsnog niet aan te passen, in afwachting op de uitkomsten van het onderzoek genoemd onder c.;
e. in te stemmen met verzending van bijgevoegde brief aan Dorpsbelang en bewoner Nijesyl 13; f. de raad hierover actief te informeren.

15. Financiering van de uitvoering van de jeugdwet. 23.00624

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad te informeren over de financiële prognose Jeugd via bijgevoegde actieve informatie.

16. Bestimmingsplan “Gauw-Boeijengastrjitte 34”. 23.00601

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders beslút:
a. de ried út te stellen de sjenswizenota ûntwerpbestimmingsplan “Gauw-Boeijengastrjitte 34” fêst te stellen;
b. de ried út te stellen it bestimmingsplan “Gauw Boeijengastrjitte 34” ûnferoare fêst te stellen (NL.IMRO.1900.2023oostBRgauwbs34-ontw);
b. de ried út te stellen gjin eksploitaasjeplan fêst te stellen foar it niisneamde bestimmingsplan;
d. de ried út te stellen it byldkwaliteitsplan “Gauw-Boeijengastrjitte 34” ûnferoare fêst te stellen;
e. yn te stimmen mei it meistjoerde konsept riedsútstel en -beslút.

17. Verordening vergoedingen verkiezingen Súdwest-Fryslân 2023. 23.00591

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen de Verordening vergoedingen verkiezingen Súdwest-Fryslân 2023 vast te stellen.

18. Ontwerpbestemmingsplan Sneek-Het Eiland. 23.00447

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r. beoordeling voor het bestemmingsplan Sneek-Het Eiland niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op inspraak en overleg;
c. het ontwerpbestemmingsplan Sneek-Het Eiland met identificatienummer NLIMRO.1900.2021oostBPheteilnd-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Sneek-Het Eiland voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
e. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’;
f. de beantwoording van de ingediende reacties en de bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan te sturen aan de indieners van de inspraakreacties.

19. Bestemmingsplan Sneek - Wijken Zuidwest (Actualisatieplan). 23.00552

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. Dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Sneek - Wijken Zuidwest niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op het vooroverleg;
c. het ontwerpbestemmingsplan Sneek - Wijken Zuidwest met identificatienummer ‘NL.IMRO.1900.2023oostBPsneekwsw-ontw’ voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het ontwerpbesluit Hogere waarde Bestemmingsplan Sneek Wijken – Zuidwest voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
e. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door meegestuurd formulier 'informatie bestemmingsplannen';
f. de vooroverleginstanties in kennis te stellen van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de beantwoording van de vooroverlegreacties.

20. Planologische instemming gemeenteraad nieuwbouw Klameare Workum. 23.00587

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen planologisch in te stemmen met het verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor de nieuwbouw van Kultuerhûs De Klameare in Workum op de voormalige plek van basisschool De Pipegaal op de locatie Hearewei/Spoardyk;
b. in te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel en –besluit.

21. Toekennen van de straatnaam "de Pream" te Scharnegoutum-Noord. 23.00593

Het college van burgemeester en wethouders besluit de straatnaam "de Pream" te Scharnegoutum-Noord toe te kennen.

22. Beantwoording schriftelijke vragen FNP inzake It Tillefonnepaad Warkum. 23.00604

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van FNP.

23. Europese aanbesteding wagenpark. 23.00605

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de uitgangspunten voor de aanbesteding van de wagenparkverzekering vast te stellen;
b. een overeenkomst voor bovenstaande Europese aanbesteding af te sluiten;
c. af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid om Social Return niet van toepassing te verklaren voor deze aanbesteding.

24. Verordening op de heffing en invoering van lig- en staangeld 2024. 23.00607

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening op de heffing en invoering van lig- en staangeld 2024 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

25. Vaststellen beeldkwaliteitsplannen "Kornwerderzand bruggen en buitenruimte" en "Vismigratierivier". 23.00611

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen de beeldkwaliteitsplannen "Kornwerderzand, bruggen en buitenruimte" en "Vismigratierivier" vast te stellen.

26. Het afwijken van het welstandsadvies en het legaliseren van de trap aan de zijgevel. 23.00614

Het college van burgemeester en wethouders besluit af te wijken van het welstandsadvies en de omgevingsvergunning te verlenen (CLZ-00001855).

27. Beantwoording raadsvragen FNP Sint Maartenschool in Bolsward. 23.00452

Het college van burgemeester en wethouders besluit In te stemmen met de beantwoording van raadvragen van de FNP over de Sint Maartenschool in Bolsward.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Marianne Poelman, Henk de Boer, Bauke Dam en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 26 september 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Meicirculaire 2023. 23.00555

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a. kennis te nemen van de notitie meicirculaire 2023;
b. de financiële gevolgen voor het jaar 2023 via de eerstvolgende berap voor te leggen aan de gemeenteraad;
c. de raad te informeren via actieve info.

6. Ondernemersfonds. 23.00595

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen medewerking te verlenen aan het verzoek van de Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân om, via een verhoging van de onroerende zaak belastingen voor niet-woningen, de voortzetting van het ondernemersfonds Súdwest-Fryslân per 1 januari 2024 mogelijk te maken en een subsidieovereenkomst voor de duur van 5 jaar te sluiten;
b. de raad voor te stellen om bij de vaststelling van de verordening OZB 2024, ten behoeve van de voeding van het fonds, de begrote opbrengst van de onroerendezaakbelastingen voor niet-woningen met € 1.000.000 te verhogen;
c. de raad voor te stellen om de onder lid b genoemde verhoging ter beschikking te stellen aan de Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân onder toepassing van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Súdwest-Fryslân.

7. (Deel)structuurvisie Workum Zuid. 23.00598

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. er kennis van te geven dat onder de Wro nog een (deel)structuurvisie Workum Zuid ter vaststelling wordt voorbereid en de stukken betreffende dit voornemen ter inzage te leggen;
b. te besluiten dat er gelegenheid is tot het indienen van zienswijzen en hiervoor twee weken de gelegenheid te geven waarna de raad in december van dit jaar een besluit kan nemen over het vaststellen van de (deel)structuurvisie;
c. de raad hierover actief te informeren.

8. Samen met de Provincie Fryslân de aanbesteding doen van de Specifieke Uitkering (SpUk Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). 23.00459

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het Isolatieprogramma Lokale Aanpak Isolatie SWF 2023;
b. in te stemmen met de gezamenlijke Europese aanbesteding met Provincie Fryslân als penvoerder;
c. ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, volmacht en mandaat (met het recht van substitutie) te verlenen aan de commissaris van de Koning en het college van Gedeputeerde Staten om mede namens de gemeente Súdwest-Fryslân voor de uitvoering van de Regeling Lokale Aanpak Isolatie de aanbestedingsprocedure te voeren en de overeenkomst te sluiten;
d. Bij de uitoefening van de krachtens dit besluit opgedragen bevoegdheden wordt gehandeld:
1. binnen de grenzen van het bepaalde in en uitsluitend ter uitvoering van de nog overeen te komen Samenwerkingsovereenkomst;
2. met inachtneming van:
- Europese en nationale wet- en regelgeving;
- het bedrag en voorwaarden van de aan de gemeente Súdwest-Fryslân toe te kennen specifieke uitkering lokale aanpak isolatie.

9. Vaststellen nieuwe regelingen AV-Frieso en tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering. 23.00286

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de regeling collectieve zorgverzekering AV-Frieso 2023 vast te stellen;
b. de regeling tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering gemeente Súdwest-Fryslân 2023 vast te stellen;
c. de raad middels een actieve info op de hoogte te brengen.

10. Wijzigingen beleidsregels bijzondere bijstand 2020 (chronisch zieken, reiskosten en draagkracht). 23.00309

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de beleidsregels bijzondere bijstand 2020;
b. de raad middels een actieve info op de hoogte te brengen.

11. Jaarverslag 2022 van de commissie bezwaarschriften. 23.00338

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het jaarverslag van 2022 van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aannemen;
b. de aanbevelingen over te nemen en hier in de organisatie uitvoering aan geven;
c. in te stemmen met actieve info aan de raad.

12. Vaststellen Nadere regels voor het ligplaats innemen en aanleggen in de gemeente Súdwest-Fryslân 2023. 23.00560

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. nadere regels voor het ligplaats innemen en aanleggen in de gemeente Súdwest-Fryslân 2023 vast te stellen;
b. nadere regels voor het aanleggen en het ligplaats innemen in de gemeente Súdwest-Fryslân 2015 in te trekken.

13. Vijfde tranche subsidie fase 2.2 project Warm Heeg. 23.00581

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de vijfde voorschotverlening voor het project Warm Heeg;
b. de middelen hiervoor te dekken uit de rijkssubsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken;
c. de raad hierover actief te informeren.

14. Verordening Nadeelcompensatie gemeente Súdwest-Fryslân 2024. 23.00583

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Verordening Nadeelcompensatie gemeente Súdwest-Fryslân;
b. de raad te verzoeken om de Verordening Nadeelcompensatie gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Marianne Poelman, Henk de Boer, Bauke Dam en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 19 september 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3b. Bestuurlijk wederhoor onderzoek rekenkamer SWF naar sturing jeugdhulp - openbaar vastgesteld op 26 september 2023. 23.00381

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het rapport van de rekenkamer SWF naar de sturing op jeugdhulp;
b. hierop in het kader van bestuurlijk wederhoor te reageren met bijgaande concept reactie;
c. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de inhoud van dit voorstel, de bijlagen en alle overige informatie die hieraan ten grondslag ligt. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub i Woo;
d. de geheimhouding op te leggen tot 1 oktober 2023 of zoveel eerder dan het moment waarop de gemeenteraad is geïnformeerd door de rekenkamer SWF.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Ontwerpbestemmingsplan Bolsward-Oost. 23.00455

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.beoordeling van het bestemmingsplan Bolsward-Oost niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op vooroverleg;
c. het ontwerpbestemmingsplan Bolsward-Oost met identificatienummer NL.IMRO.1900.2023boloostontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het ontwerpbeeldregieplan Bolsward-Oost voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
e. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldregieplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’;
f. de beantwoording van de ingediende overlegreacties en de bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan te sturen aan de indieners van de inspraakreacties.

6. Beantwoording schriftelijke vragen Nieuw Sociaal. 23.00561

Het college van burgemeester en wethouders besluit In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van Nieuw Sociaal.

7. Wijziging GR Recreatieschap Marrekrite. 23.00564

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite vast te stellen, overeenkomstig het definitieve voorstel van het algemeen bestuur van Recreatieschap Marrekrite;
b. de gemeenteraad voor te stellen om de noodzakelijke toestemming te verlenen aan het college om het definitieve ontwerp van Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite vast te stellen.

8. Afhandeling motie van 17 november 2022 over Informatievoorziening en (besluitvormings)processen GR Fryslân-West. 23.00596

Het college van burgemeester en wethouders besluit de actieve info over de uitvoering van de motie d.d. 17 november 2022 over Informatievoorziening en (besluitvormings)processen GR Fryslân-West naar de raad te sturen.

9. Integraal plan van aanpak 'Gezond en Actief Leven in Súdwest-Fryslân'. 23.00523

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het integraal plan van aanpak ‘Gezond en actief Leven in Súdwest-Fryslân’ vast te stellen;
b. het plan van aanpak voor advies voor te leggen aan de kerngroep VNG/VSG;
c. wethouder Poelman te mandateren dit integraal plan van aanpak te ondertekenen, zodat het voor advies bij de kerngroep VNG/VSG kan worden ingediend;
d. wethouder Poelman te mandateren om af te stemmen over het doen van aanpassingen in het plan van aanpak op basis van het uitgegeven advies van de kerngroep VNG/VSG.

10. Afronding participatietraject woningbouw Scharnegoutum-Noord en instemmen met de Nota van Uitgangspunten. 23.00578

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor 20 woningen in Scharnegoutum-Noord;
b. in vervolg op de Nota van Uitgangspunten het ontwerp bestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan opstellen;
c. de raad hierover te informeren door middel van actieve info.

11. Afronding participatietraject woningbouw Boazumerfeart en Nota van Uitgangspunten. 23.00579

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor 14 woningen aan de Boazumerfeart te Boazum;
b. in vervolg op de Nota van Uitgangspunten het ontwerp bestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan opstellen;
c. de raad hierover te informeren door middel van actieve info.

12. Afronding participatietraject woningbouw Folsgare en instemmen met de Nota van Uitgangspunten. 23.00580

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor 20 woningen nabij de Wallemadyk in Folsgare;
b. op basis van de Nota van Uitgangspunten het ontwerp bestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan opstellen;
c. de raad hierover te informeren door middel van actieve info.

13. Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. 23.00469

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Programmabegroting 2024;
b. kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2027;
c. aan de raad voor te stellen om in te stemmen met het als buffer beschikbaar houden van de € 2 miljoen die in de Septembercirculaire beschikbaar is gesteld voor loon- en prijsstijgingen;
d. aan de raad voor te stellen kennis te nemen van het voornemen van het college om scenario’s uit te werken met een totale omvang van € 15 miljoen;
e. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.

14. Keuze voor centrale stemopneming bij verkiezingen. 23.00584

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. gelet op artikel N1 van de Kieswet, tot het houden van een centrale stemopneming, waarbij de vaststelling van het aantal stemmen dat op iedere kandidaat van een lijst is uitgebracht geschiedt door het gemeentelijk stembureau;
b. gelet op artikel Na1 en Na2 van de Kieswet, als locatie voor de centrale stemopneming en de zitting van het gemeentelijk stembureau aan te wijzen de locatie: Hotel Van der Valk Sneek, Burgemeester Rasterhofflaan 1, 8606 KZ Sneek;
c. voor het uitvoeren van de centrale stemopneming op kandidaatsniveau gebruik te maken van ambtelijke inzet en daarvoor de ruimte en voorwaarden te scheppen, te organiseren vanuit de directie.

15. Ontwerpwijzigingsplan De Hemmen III, fase 2. 23.00389

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het wijzigingsplan De Hemmen III, fase 2 niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reactie vooroverleg;
c. het ontwerpwijzigingsplan De Hemmen III, fase 2 met identificatienummer NL.IMRO.1900.2023oostWPsneehemm-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan De Hemmen III, fase 2 door het meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplan’;
e. de beantwoording van de ingediende reacties en de bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan te sturen aan de overlegpartners.

16. Nieuwbouw kinderdagverblijf en appartementen Spinnekop Witmarsum. 23.00538

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. af te wijken van het huidige bestemmingsplan ‘Dorpen Noord /West 2’ conform de opgestelde ruimtelijke onderbouwing;
b. de ontwerpbeschikking voor de herontwikkeling van De Spinnekop 4-8 te Witmarsum te publiceren en ter inzage te leggen.

17. Controleplan 2023. 23.00565

Het college van burgemeester en wethouders besluit het Controleplan 2023 vast te stellen.

18. Neveninkomsten politieke ambtsdragers 2022. 23.00572

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de opgave neveninkomsten politieke ambtsdragers 2022 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken; alle personen hebben voldaan aan de verplichtingen;
b. de verrekening van neveninkomsten bij de Burgemeester mevrouw mr. drs. J.A. de Vries, met de bezoldiging van de maand november 2023 toe te passen, totaal € 1.234,22 bruto.

19. Voortgangsrapportage RES 1.0 Fryslân. 23.00527

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage RES 1.0 Fryslân;
b. de Voortgangsrapportage RES 1.0 als actieve info aan de raad te sturen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Marianne Poelman, Henk de Boer, Bauke Dam en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 12 september 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Uitstel start proef autoluwe binnenstad Sneek. 23.00588

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a. in te stemmen met uitstel start proef autoluwe binnenstad Sneek;
b. de gemeenteraad actief te informeren.

6. Voortgang pilot Leve de Vereniging- Underweis yn Súdwest-Fryslân. 23.00550

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a. kennis te nemen van de voortgang pilot Leve de Vereniging;
b. de raad hierover actief te informeren aan de hand van het format 'Informatie raad'.

Voorzitter: Marianne Poelman
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Geartsje Algra
Afwezig: Jannewietske de Vries

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 5 september 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

b. Strategische Aankoop Sloepstraat/Vrijbuiterstraat 10 - Het Eiland Sneek | openbaar vastgesteld op 12 september 2023.
23.00304

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het pand aan de Sloepstraat/Vrijbuiterstraat 10 op het Eiland in Sneek strategisch aan te kopen ten behoeve van een ontmoetingslocatie en de centrale duurzame warmtevoorziening op het Eiland;
b. ten behoeve van de aankoop een bod, onder voorbehoud van beschikbaar stellen krediet door de raad, uit te brengen op het pand aan de Sloepstraat/Vrijbuiterstraat 10 van in eerste instantie € 650.000,-, inclusief meerwaarde clausule, met een maximum van € 720.000,-;
c. op grond van art. 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van het besluit genoemd onder a, en b en alle overige informatie (taxatie en kostenraming) die hieraan ten grondslag ligt. De motivering hiervoor is dat het besluit is gelegen in de economische en financiële belangen van de gemeente op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b Woo;
d. de geheimhouding op te leggen tot de dag waarop tussen partijen een koopovereenkomst is ondertekend, doch uiterlijk tot en met 13 september 2023;
e. de raad voor te stellen:
i. voor de verwerving een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 720.000,-;
ii. de raad voor te stellen het pand op te nemen op de balans bij de vaste activa.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Planologische instemming verbouw voormalige winkelpand tot 2 woningen.
23.00551

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de verbouw van een voormalige winkelpand tot 2 woningen op het perceel Bargefenne 6 te Bolsward;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r. -beoordeling voor de ruimtelijke onderbouwing 'Bargefenne 6 Bolsward' niet nodig is;
c. de projectafwijkingsprocedure op te starten zodra de ruimtelijke onderbouwing akkoord is bevonden;
d. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder a genoemde plan. Zie motivering onder paragraf Financiën.

6. Instellen gemeentelijk stembureau (GSB) voor de Tweede Kamerverkiezing.
23.00553

Het college van burgemeester en wethouders besluit de genoemde personen te benoemen tot leden en ondersteuners van het GSB voor de verkiezing van
22 november 2023.

7. Intentieovereenkomst herontwikkeling Zuiderkerk te Sneek.
23.00528

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. medewerking te verlenen aan het haalbaarheidsonderzoek en in te stemmen met de bijgevoegde intentieovereenkomst met Frisoplan B.V. en deze aan te gaan;
b. een krediet van € 24.221,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten tijdens het haalbaarheidsonderzoek en een grondcomplex te openen voor de administratie van deze kosten;
c. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de intentieovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b van de Woo;
d. de geheimhouding op te leggen tot 1 januari 2024;
e. de kosten zoals die voortvloeien uit het genoemde krediet, op grond van de intentieovereenkomst, in rekening te brengen bij Frisoplan B.V.;
f. de burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan wethouder M. Rietman voor het ondertekenen van de intentieovereenkomst;
g. de raad hierover actief te informeren.

8. Europese aanbesteding Reiniging en inspectie riolering gemeente Súdwest-Fryslân.
23.00549

Het college van burgemeester en wethouders besluit dat vooraf de uitgangspunten voor de aanbesteding van Reiniging en inspectie riolering niet zijn vastgesteld en daarom te bekrachtigen dat een Europese aanbesteding gevolgd mocht worden.

Declaraties en gedragscode

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van het college gepubliceerd.

Columns van B&W

Bekijk alle columns van B&W

Zie ook