Contact

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Voltallig college poserend in de gemeentelijke tuin

Coalitieakkoord

De gemeente is deze collegeperiode, per 2 januari 2018, gestart met een coalitie van vier partijen (CDA, PvdA, VVD en GroenLinks). Deze vier hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF ontwikkelt en verduurzaamt’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Bijna halverwege deze bestuursperiode, op 15 november 2019, heeft de PvdA zich teruggetrokken uit het college. Op 4 februari 2020 volgde de toetreding van D66. Het coalitieakkoord bleef ongewijzigd. De huidige coalitie steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad: 19 van de 37 zetels.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder kun je de besluitenlijsten bekijken. Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Raadszaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 14 september 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 7 september 2021. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 21.00481 Ontwerp Wijzigingsplan ‘Easterein – Wynserdyk 53’. Het college besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het Wijzigingsplan ‘Easterein-Wynserdyk 53’ niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op vooroverleg;
c. het ontwerp Wijzigingsplan ‘Easterein – Wynserdyk 53’ met identificatienummer NL.IMRO.1900.WPWynserdyk53-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerp Wijzigingsplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’.
6 21.00504 Aanvraag omgevingsvergunning zonnepanelen Kerkeburen 34, Makkum. Het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Kerkeburen 34 te Makkum, in afwijking van het welstandsadvies, te verlenen.
7 21.00498 Bespreking van de inhoud van Paragraaf 2.5 Subsidieregeling Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach. Het college besluit in te stemmen met het per 2022 subsidiëren van kinderopvangorganisaties voor de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker / coach via bijgaande subsidieregeling.
8 21.00450 Intentieovereenkomst en voorbereidingskrediet herstructurering IJlsterplein te Sneek. Het college besluit:
a. medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de haalbaarheid van de herstructurering;
b. in te stemmen met de bijgevoegde intentieovereenkomst met ontwikkelaar Bemog Projektontwikkeling B.V. en deze aan te gaan;
c. de raad voor te stellen een krediet van € 45.000,- beschikbaar te stellen om de haalbaarheid van de volledige herstructurering te onderzoeken en hiervoor een grondcomplex te openen;
d. de raad voor te stellen de kosten zoals die voortvloeien uit het genoemde krediet, te dekken uit de grondopbrengsten in een toekomstig vast te stellen grondexploitatie behorende bij de gebiedsontwikkeling.
9 21.00495 Machtigen FUMO voor ondertekenen brief, namens de gemeente Súdwest-Fryslân, aan de werkgroep Bodem van de VNG. Het college besluit:
a. de FUMO te machtigen om de brief, namens de gemeente Súdwest-Fryslân, te versturen naar de werkgroep Bodem van de VNG, om in te brengen in de commissie EKEM van de VNG;
b. de bijgevoegde brief, met de machtiging, te verzenden naar de FUMO.
10 21.00496 Afwijken Algemene voorwaarden (anti speculatie). Het college besluit onder aanvullende voorwaarde toestemming te verlenen van de verkoopvoorwaarden.
11 21.00499 Recreatief gebruik woningen Hindeloopen. Het college besluit in te stemmen met de actieve informatie aan de gemeenteraad.

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Raadszaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber en Mark de Man
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
Afwezig: Gea Wielinga

Besluitenlijst 7 september 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 31 augustus 2021 en circulatielijst van
2 september 2021.
De besluitenlijst en de circulatielijst worden ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 21.00479 Weginrichting 60 km/u gebieden. Het college besluit:
a. de raadsvragen conform bijgevoegd voorstel te beantwoorden;
b. de ingekomen brief conform bijgevoegd voorstel te beantwoorden;
c. de LTO uit te nodigen om de gemeentelijke visie toe te lichten.
6 21.00491 Vaststellen normenkader Huishoudelijke hulp 2022. Het college besluit:
a. kennis te nemen van het normenkader huishoudelijke hulp 2022;
b. het normenkader huishoudelijke hulp 2022 vast te stellen.
7 21.00488 Instellen Voorziening parkeerwissel naar aanleiding van de parkeernormennota. Het college besluit de gemeenteraad de verordening ‘Parkeerwissel Súdwest-Fryslân 2021’ vast te laten stellen en een voorziening parkeerwissel in te stellen.
8 21.00482 Tijdelijke woonunit op het perceel naast Franekerkade 21 in Arum. Het college besluit in te stemmen met het toepassen van een kleine buitenplanse afwijking voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel naast Franekerkade 21 te Arum.
9 21.00424 Krediet beschikbaar stellen voor het ontvangen van Rijksuitkering voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het college besluit de raad voor te stellen om 470.575 euro als krediet beschikbaar te stellen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.
10 21.00451 Stichting tot behoud monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân –
jaarverslag 2020 en begroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024.
Het college besluit:
a. het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen;
b. de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen;
c. het bestuur van de stichting middels bijgaande brief te beantwoorden en daarin de waardering uit te spreken over hun inzet als vrijwilligers en hun prima financieel-, planmatig- en investeringsbeleid.
11 21.00471 Handhavingsadvies rond 960 uur VVE op locaties peuteropvang. Het college besluit:
a. conform bestaand beleid akkoord te gaan met het verdelen van 960 uren VVE over 2 locaties;
b. St. Kinderopvang Friesland middels bijgaande conceptbrief hierover te informeren.
12 21.00490 Scholenfusie CBS De Oerdracht te Exmorra met CBS de Reinbôge te Tjerkwerd en De Tarissing te Spannum met CBS It Fûnemint te Wommels. Het college besluit de scholenfusies Oerdracht / Reinbôge en Tarissing / It Fûnemint als wenselijk te beschouwen en in te stemmen met de uitgaande brief.

Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 31 augustus 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 24 augustus 2021 en circulatielijst van
24 augustus 2021.
De besluitenlijst en de circulatielijst worden vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 21.00459 Sluisweg 39 Kornwerderzand. Het college besluit:
a. het besluit op bezwaar van 8 november 2018 te herroepen door in afwijking van het welstandsadvies alsnog een omgevingsvergunning te verlenen voor de dakrenovatie op het perceel Sluisweg 39 te Kornwerderzand (OV20180409);
b. dit besluit schriftelijk kenbaar te maken aan aanvragers en te publiceren.
6 21.00473 Definitieve beantwoording raadsvragen fietspad Afsluitdijk. Het college besluit de vragen conform bijgevoegd voorstel te beantwoorden.
7 21.00480 Raadsvragen fractie PvdA over de Bijdrageregeling minima en Kindpakket. Het college besluit de schriftelijke vragen van 9 juli 2021 van de raadsfractie PvdA te beantwoorden conform de bijlage.
8 21.00475 Europese aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering. Het college besluit in te stemmen met het Europees aanbesteden van de aansprakelijkheidsverzekering.
9 21.00483 Ondertekening aanvraag subsidie Impulsregeling DPRA. Het college besluit wethouder F.J.R. Faber te machtigen tot het ondertekenen van de subsidieaanvraag voor de Impulsregeling DPRA (eerste tranche).

Datum: 2 september
Locatie: Ter circulatie
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Circulatielijst 2 september 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 21.00484 Veenweideprogramma 2021-2030. Het college besluit:
a. de raad voor te stellen: (1) het Veenweideprogramma 2021-2030 vast te stellen, en (2) met andere partijen tot een gezamenlijke inspanning te komen om de ambities van het veenweideprogramma te realiseren, binnen de mogelijkheden die toekomstige financiering biedt en binnen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de gemeente Súdwest-Fryslân;
b. de uitwerking van Samenwerkingsafspraken tegemoet te zien.

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: Gea Wielinga
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Erik Faber, Bauke Dam en Mark de Man
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
Afwezig: Jannewietske de Vries

Besluitenlijst 24 augustus 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 17 augustus 2021. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 21.00335 Overdragen gemeentelijke gebouwen met ondergrond aan de
Hidde Nijlandstichting (Museum Hindeloopen) en een daarbij behorend onderhoudsbedrag.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het overdragen van de gebouwen met ondergrond aan de Hidde Nijlandstichting onder de standaard regelgeving voor een bedrag van € 1,00;
b. een bijzondere bindende verkoopvoorwaarde te weten afdracht waardevermeerdering grond op te nemen in de overdrachtsovereenkomst;
c. de raad voor te stellen een éénmalig (onderhouds)bedrag (subsidie) van € 375.000,- mee te geven en dit ten laste te laten komen van de reserve Kapitaalgoederen Beheer en onderhoud gebouwen. Uit te betaling in de boekjaren 2021 t/m 2025.
6 21.00360 Vaststellen bestemmingsplan Dorpen Noord / West 2. Het college besluit:
a. de raad voor te stellen de Nota van Zienswijzen vast te stellen;
b. de raad voor te stellen het bestemmingsplan Dorpen Noord / West 2 met identificatienummer NL.IMRO.1900.2018noweBPdorpnow2-vast gewijzigd vast te stellen;
c. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingsplan;
d. in te stemmen met meegestuurd concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit.
7 21.00433 Steun stichting STOGEF ontwikkeling en onderzoek naar geothermie in Bolsward. Het college besluit:
a. middels bijgevoegde brief steun uit te spreken voor initiatief van stichting STOGEF om nader onderzoek te doen naar geothermie in Bolsward;
b. de inwoners van Bolsward via een brief uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst over geothermie georganiseerd door STOGEF.
8 21.00455 Transitievisie Warmte. Het college besluit:
a. de reactie op de zienswijzen als bijlage op te nemen in de Transitievisie Warmte;
b. de schrijvers van de zienswijzen te informeren via bijgevoegde brief;
c. de Transitievisie Warmte en de reactienota ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
9 21.00470 Beslissing op bezwaar weigering vaststellen bestemmingsplan Snekerstraat 3, Bolsward. Het college besluit:
a. kennisnemen van het advies van de commissie bezwaarschriften inzake het bezwaar tegen het raadsbesluit tot weigering om een bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel Snekerstraat 3 te Bolsward;
b. de raad voorstellen om conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het weigeringsbesluit in stand te laten.
10 21.00461 Ledenraadpleging onderhandelingsakkoord CAO SW 2021-2025. Het college besluit:
a. in te stemmen met het onderhandelingsakkoord;
b. haar stem uit te brengen met aanvullende opmerking (zie bijlage);
c. de gemeentesecretaris te machtigen om de stem uit te brengen.
11 21.00440 Intentieovereenkomst en voorbereidingskrediet herontwikkeling Tichelaarlocatie te Makkum. Het college besluit:
a. medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de haalbaarheid van de herontwikkeling van de voormalige Tichelaarlocatie;
b. in te stemmen met de bijgevoegde intentieovereenkomst met ontwikkelaar PAAvON Vastgoed B.V. en deze aan te gaan;
c. de ruimtelijke procedure op te starten op het moment dat er een concreet plan voor herontwikkeling is en blijkt dat het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
d. de raad voor te stellen een krediet van € 26.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten tijdens het haalbaarheidsonderzoek en een grondcomplex te openen voor de administratie van deze voorbereidingskosten;
e. de raad voor te stellen de kosten zoals die voortvloeien uit het genoemde krediet, op grond van de intentieovereenkomst, in rekening te brengen bij PAAvOn;
f. de burgemeester te verzoeken om volmacht te verlenen aan wethouder
mr. M.W.J.M. de Man voor het ondertekenen van de overeenkomst.

Circulatielijst 24 augustus 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 21.00478 Wateroverlast in Woudsend. Het college besluit:
a. de bewoners van Woudsend te informeren over de vervolgacties naar aanleiding van de wateroverlast van zondag 22 augustus 2021;
b. de raad hierover actief te informeren.

Declaraties en gedragscode

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van het college gepubliceerd.