Contact

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Voltallig college poserend in de gemeentelijke tuin

Coalitieakkoord

De gemeente is deze collegeperiode, per 2 januari 2018, gestart met een coalitie van vier partijen (CDA, PvdA, VVD en GroenLinks). Deze vier hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF ontwikkelt en verduurzaamt’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Bijna halverwege deze bestuursperiode, op 15 november 2019, heeft de PvdA zich teruggetrokken uit het college. Op 4 februari 2020 volgde de toetreding van D66. Het coalitieakkoord bleef ongewijzigd. De huidige coalitie steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad: 19 van de 37 zetels.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder kun je de besluitenlijsten bekijken. Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 9.30 tot 12.00 uur
Locatie: Provinciehuis, Leeuwarden
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Erik Faber, Bauke Dam, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 1 juni 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 25 mei 2021. De besluitenlijst wordt vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 21.00332 Bespreekstuk:
Bestemmingsplan De Hemmen III.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen de reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan
De Hemmen III vast te stellen;
b. de raad voor te stellen het bestemmingsplan De Hemmen III gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
c. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingsplan;
d. de raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan De Hemmen III vast te stellen als onderdeel van de ‘Welstandsnota gemeente Súdwest-Fryslân';
e. in te stemmen met meegestuurd concept raadsvoorstel en –besluit;
f. het document 'gronduitgifte bedrijventerrein De Hemmen III vast te stellen en bij gronduitgifte de wegingsmatrix (Menukaart Duurzaamheid) te gebruiken om onderbouwd voorrang te bepalen.
6 21.00223 Bespreekstuk:
Vrijmaken middelen uit de bestemmingsreserve kapitaalgoederen onderhoud gebouwen.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen een bedrag van € 215.000 beschikbaar te stellen voor het groot onderhoud aan diverse panden. Het genoemde bedrag te dekken uit de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen;
b. de raad voor te stellen een bedrag van € 400.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de luchtbehandelingsinstallatie in de bibliotheek van Sneek. De totale kapitaalslasten ten laste te laten komen van onderhoudsbudget 60802 pand openbare bibliotheek;
c. de raad voor te stellen om de investering uit punt b, in 20 jaar af te schrijven.
7 21.00323 Bespreekstuk:
Bestemmingsplan Hemelumer Hoeve.
Het college besluit de raad voor te stellen om middels bijgevoegd raadsvoorstel (R21.000101) het bestemmingsplan " Hemelum, De Soal 4" vast te stellen.
8 21.00324 Bespreekstuk:
Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie SWF.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het concept ‘Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie SWF’;
b. het concept ‘Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie SWF’ na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage te leggen.
9 21.00331 Bespreekstuk:
Gebiedsvisie Het Groene Hart van Bolsward.
Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.
10 21.00334 Bespreekstuk:
Coronakorting op tarieven buitensport Q1 2021.
Het college besluit:
a. de gebruikers van buitensportaccommodaties een korting van 25% te verlenen op het jaartarief;
b. de korting te verrekenen met de in oktober door verenigingen te betalen bedragen;
c. het hiermee gepaard gaande kortingsbedrag van € 28.000,- voor 45% te dekken uit de Specifieke Uitkering van het rijk en voor het resterende bedrag te verwerken in de Coronarapportage 2021, die onderdeel uitmaakt van de Berap.
11 21.00312 Bespreekstuk:
Samenwerkingsovereenkomst Restwarmte onderzoek Bolsward.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst;
b. wethouder drs. F.J.R. Faber te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
c. de inwoners van de wijk Bolsward-Noord II te informeren over het opstellen van een wijkuitvoeringsplan;
d. de raad een krediet van € 105.000 te vragen. Dit wordt voor € 100.000 gedekt uit de al eerder vastgestelde Klimaatagenda en € 5.000 uit de bijdrage van Elkien.
12 21.00294 Bespreekstuk:
Vaststelling ambitie De Potten nabij Sneek.
Wethouder Bakker doet niet mee aan de beraadslaging in verband met woonark in Lytse Potten.

Het college besluit:
a. de reactienota inspraak ambitie De Potten vast te stellen;
b. de raad voor te stellen de Reactienota inspraak ambitie De Potten vast te stellen;
c. de raad voor te stellen de Ambitie De Potten vast te stellen, met in acht name van de voorgestelde aanpassingen genoemd in de reactienota.

13 21.00316 Bespreekstuk:
Verkoop scoutinggebouw gelegen aan de Gedempte Putten 24 te Makkum.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de verkoop van het pand Gedepte Putten te Makkum aan Thuishuis Doerak;
b. af te wijken van beleidsuitgangspunt openbare verkoop;
c. in de koopakte de voorwaarden op te laten nemen dat bij toekomstige verkoop de gemeente SWF het recht van eerste koop heeft en daarbij afdracht waardevermeerdering grond;
d. de Scoutinggroep Burdine van de verkoop op de hoogte te brengen en mee te delen dat ze tot aan de datum van passeren koopakte het pand kunnen blijven gebruiken;
e. de teammanager te machtigen de koopakte te ondertekenen.
14 21.00302 Bespreekstuk:
Beslissing op het bezwaarschrift van de bezwaarmaker inzake het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een kapsalon aan huis op het perceel Nijedyk 23 te Heeg.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften;
b. het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen, het bestreden besluit te herroepen en in te trekken.
c. de omgevingsvergunning te weigeren.
15 21.00325 Bespreekstuk:
Koersnota 2022.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de Koersnota 2022;
b. de raad voor te stellen om de Koersnota 2022 vast te stellen.
16 21.00341 Bespreekstuk:
Incidentele middelen Ontwikkelagenda.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen een krediet van € 700.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de voorbereiding en versnelling van projecten in het kader van de Ontwikkelagenda;
b. het bedrag van € 700.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve;
c. de begroting 2021 overeenkomstig dit voorstel te wijzigen.
17 21.00354 Bespreekstuk:
Verkeersonderzoek Offingawier.
Het college besluit de raad voor te stellen het plan van aanpak "Verkeersonderzoek Offingawier" vast te stellen.

Tijd: 9.30 tot 12.00 uur
Locatie: Raadszaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Erik Faber, Bauke Dam, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 25 mei 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 18 mei 2021. De besluitenlijst wordt vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Uitnodigingen en representatie.
5 21.00304 Bespreekstuk:
Voorbereidingsbesluit houden van geiten.
Het college besluit de raad voor te stellen om middels bijgevoegd voorbereidingsbesluit (R21.000097) een geitenstop in te voeren voor het gehele grondgebied van de gemeente Súdwest-Fryslân.
6 21.00305 Bespreekstuk:
Vaststellen Algemene Verkoopvoorwaarden bouwterreinen en -kavels
Gemeente Súdwest-Fryslân 2021.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de inhoud van de Algemene Verkoopvoorwaarden woningbouwkavels particulieren Gemeente Súdwest-Fryslân 2021 (bijlage 2);
b. in te stemmen met de inhoud van de Algemene Verkoopvoorwaarden (her)ontwikkeling nieuwbouwlocaties en inbreidingslocaties commerciële partijen / woningbouwcorporaties Gemeente Súdwest-Fryslân 2021 (bijlage 3);
c. in te stemmen met de inhoud van de Algemene Verkoopvoorwaarden bouwgrond bedrijfsterreinen Gemeente Súdwest-Fryslân 2021 (bijlage 4);
d. over te gaan tot vaststelling van de Algemene Verkoopvoorwaarden zoals genoemd onder besluitpunten a. t/m c.;
e. de onder besluitpunten a. t/m c. genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden toe te passen op alle nieuw te sluiten koopovereenkomsten met ingang van 1 juni 2021;
f. de algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen van de gemeente Súdwest-Fryslân - 2011/1 (bijlage 1) in te trekken met ingang van
1 juni 2021 en met inachtneming van de in dit voorstel opgenomen Overgangsregeling;
g. een Overgangsregeling op te nemen waardoor de Algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen van de gemeente Súdwest-Fryslân - 2011/1 van toepassing kunnen worden verklaard op de koopovereenkomsten waarvan de onderhandelingen zijn gestart vóór 1 juni 2021, mits wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit voorstel;
h. in te stemmen met de inhoud van bijgesloten model-Optieovereenkomsten (bijlage 5 en 6).
7 21.00308 Bespreekstuk:
Het natuur-inclusief inzetten van gemeentegrond die wordt verpacht.
Het college besluit:
a. de beleidsnotitie Pachtbeleid gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen onder de voorwaarde dat de gemeenteraad bij de integrale afweging in begroting 2022 € 20.000 beschikbaar stelt voor de uitvoering;
b. de gemeenteraad via de actieve info te informeren over de beleidsnotitie.
8 21.00311 Bespreekstuk:
Toepassen binnenplanse wijzigingsmogelijkheid van 'wonen-woonboerderij' naar 'bedrijf' op het perceel Meerweg 8 te Allingawier.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op vooroverleg;
b. het ontwerp wijzigingsplan "Meerweg 8 te Allingawier" met identificatienummer NL.IMRO.1900.WPMeerweg8-ontw voor een periode van
zes weken ter inzage te leggen;
c. de beantwoording van de ingediende reacties en de bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan te sturen aan de indieners van
een overlegreactie.
9 21.00314 Bespreekstuk:
Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de raadsfractie FNP van 6 mei 2021 over het zonnepark in Oppenhuizen.
Het college besluit de schriftelijke vragen van 6 mei 2021 van de raadsfractie van de FNP te beantwoorden conform de bijlage.
10 21.00317 Bespreekstuk:
Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de raadsfractie GBTL van 6 mei 2021 over het zonnepark in Oppenhuizen.
Het college besluit de schriftelijke vragen van 6 mei 2021 van de raadsfractie van GBTL te beantwoorden conform de bijlage.
11 21.00315 Bespreekstuk:
Bouwstenen haalbaarheidsonderzoek vestiging Regionale Opvanglocatie Sneek.
Het college besluit:
a. de antwoordbrief aan het COA vast te stellen;
b. de actieve info naar de raad te sturen.
12 21.00280 Bespreekstuk:
Het vestigen van een kapsalon op het perceel Kramerswei 8a te Koudum.
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor het vestigen van een kapsalon op het perceel Kramerswei 8a te Koudum.
13 21.00295 Bespreekstuk:
Verkabelen hoogspanningskabels Sneek - Noord.
Het college besluit:
a. opdracht te geven voor de actualisatie van de haalbaarheidsstudie volgens de offerte van Tennet d.d. 28 april 2021;
b. de raad, middels bijgevoegd raadsvoorstel, voor te stellen € 150.000,- beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet;
c. het onder b genoemde bedrag te dekken met het door Tennet gerestitueerde € 42.748,91 (dit bedrag staat op grootboekrekening 14120 “vooruit ontvangen bedragen") en € 107.252,09 vanuit de reeds gereserveerde middelen binnen de Ontwikkelagenda Sneek.
14 21.00301 Bespreekstuk:
Bekrachtiging door de gemeenteraad van het voorkeursrecht op gronden bij Workum.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de gronden van het perceel, kadastraal bekend als 'WKM00G1268', krachtens artikel 2 en artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) aan te wijzen als gronden waarop artikel 10 tot en met 15 en 24 tot en met 26 van de Wvg van toepassing zijn, met andere woorden aan te wijzen als gronden waarop voorkeursrecht rust vanwege een toekomstige bestemming anders dan de huidige; het perceel is 87.000 vierkante meter groot, nu in eigendom van W. de Koe en W.M. de Koe en aangegeven op de bijgevoegde kaart en perceelslijst; er wordt voor deze grond geen structuurvisie opgesteld;
b. dit besluit te publiceren in de Staatscourant (de dag na publicatie treedt het recht in werking), in de gemeentebladen en het besluit ter inzage te leggen;
c. de raad voor te stellen om na het besluit dit mee te delen aan de eigenaar/eigenaren en zakelijk gerechtigden.
15 21.00319 Bespreekstuk:
Bestuursrapportage april 2021.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de Bestuursrapportage april 2021;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
c. in te stemmen met bijgaande actieve info;
d. de gemeenteraad voor te stellen om de mutaties in kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 8.1 van de bestuursrapportage;
e. de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 8.2 van de bestuursrapportage).
f. in te stemmen met de aangepaste opzet van de bestuursrapportages zoals is besproken met de auditcommissie (helft beknopt, helft uitgebreid).
16 21.00291 Bespreekstuk:
Eerste wijziging APV 2018 Súdwest-Fryslân.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de voorstellen/adviezen tot inhoudelijke wijziging van de APV zoals uitgewerkt in de was-wordt-tabel in bijlage 2;
b. in te stemmen met de redactionele verbeteringen en aanvullingen in bijlage 3;
c. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel (bijlage 5).
17 21.00293 Hamerstuk:
Projectplan Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten (fase: detectieonderzoek).
Het college besluit in te stemmen met het Projectplan Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten.
18 21.00292 Hamerstuk:
Uitbreiding bedrijfsloods Riperwei 3 Jutrijp. (bespreekstuk)
Het college besluit:
a. in te stemmen met het ingediende verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor het bouwen van een loods op het perceel Riperwei 3 in Jutrijp;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor de ruimtelijke onderbouwing niet nodig is;
c. de projectafwijkingsprocedure op te starten op het moment dat uit de nog op te stellen Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
d. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder a genoemde plan.
19 21.00320 Hamerstuk:
Ambitiedocument Sneekweek. (bespreekstuk)
Het college besluit:
a. het Ambitiedocument Sneekweek voor kennisgeving aan te nemen;
b. wethouder De Man te machtigen het document namens de gemeente Súdwest-Fryslân (als samenwerkingspartner) te ondertekenen.
20 21.00322 Hamerstuk:
Bestemmingsplan Bolsward Onderstation 110/20kV.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Bolsward Onderstation 100/20kV' ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
b. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder a genoemde bestemmingsplan;
c. in te stemmen met meegestuurd concept raadsvoorstel en –besluit.
21 21.00282 Hamerstuk:
Gewijzigde overeenkomst en subsidiebeschikking "Right to challenge" hockeyclub SMHC.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de gewijzigde subsidiebeschikking;
b. in te stemmen met de gewijzigde overeenkomst.
22 21.00328 Hamerstuk:
Aanbesteding uitzend- en payrolraamovereenkomst. (bespreekstuk)
Het college besluit in te stemmen met voorgestelde aanbesteding van uitzend- en payrolraamovereenkomst.

Tijd: 09.30 tot 12.00 uur
Locatie: Raadszaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Erik Faber, Bauke Dam, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 18 mei 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 11 mei 2021. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
3 21.00207 c. Voorlopige verkoopbesluit (gunning) voormalige schoolgebouw Bogerman
Wommels - openbaar vastgesteld op 12 mei 2021.
Het college besluit:
a. de verkoop voor de herbestemming van het voormalige schoolgebouw Bogerman in Wommels te gunnen aan de inschrijver met de beste prijskwaliteitsverhouding;
b. indien binnen het gestelde termijn van 20 dagen geen bezwaren zijn ingediend het verkoopbesluit (gunning) definitief te laten zijn;
c. op grond van artikel 55 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op het "Advies van het beoordelingsteam Bogerman Wommels", die als bijlage onderdeel uitmaakt van dit besluit. De motivering hiervoor is op grond van artikel 10 lid 2 g van de Wob;
d. de geheimhouding onder punt c op te leggen tot 12 mei 2021 (definitief verkoopbesluit).
3 21.00199 d. Toepassen hardheidsclausule op de aanvraag van voetbalvereniging ONS –
openbaar vastgesteld op 18 mei 2021.
3 mei 2021.
Het college besluit:
a. de hardheidsclausule niet toe te passen op de aanvraag van de vereniging, omdat niet wordt voldaan aan de criteria van de Subsidieregeling Coronafonds;
b. over de toekomst van deze sportvereniging verder in gesprek te willen gaan en dit direct naar aanvrager te communiceren;
c. op grond van art. 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van dit voorstel. De motivering hiervoor is het belang van de geadresseerde om als eerste kennis te nemen van de informatie op grond van art. 10 lid 2 onder f Wob;
d. met betrekking tot besluitpunt c. de geheimhouding te laten gelden tot de datum waarop de subsidiebeschikking aan de aanvrager is verzonden.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 21.00213 Bespreekstuk:
Pilot Integraal Gebiedsgericht Werken Woudsend.
Het college besluit:
a. Woudsend aan te wijzen als pilot binnen Integraal Gebiedsgericht Werken;
b. samen met partijen binnen Woudsend een gezamenlijke en meerjarige ambitie te ontwikkelen;
c. gebruik te maken van de provinciale methode DorpOntwikkelingsMaatschappij;
d. daarvoor een bedrag van € 12.500 beschikbaar te stellen voor procesgeld en € 5.000 per jaar gedurende 3 jaar (voor een verbinder), vanuit het Kernenfonds aan te vragen door dorpsbelang Woudsend.
6 21.00237 Bespreekstuk:
Kader sociale huur.
Het college besluit:
a. het gezamenlijke kader "Sociale huur in Súdwest-Fryslân van woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente vast te stellen;
b. het gezamenlijke kader "Sociale huur in Súdwest-Fryslân naast het afwegingskader wonen te beschouwen als aanvullend toetsingskader voor woningbouwontwikkelingen in de sociale huursector;
c. de gemeenteraad hierover actief te informeren.
7 21.00268 Bespreekstuk:
Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de raadsfractie van D66 van
16 april 2021 over de Hemelumer Hoeve.
Het college besluit de schriftelijke vragen van 16 april 2021 van de raadsfractie van D66 te beantwoorden conform de bijlage.
8 21.00278 Bespreekstuk:
Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de raadsfractie van Groen Links van 22 april 2021 over de Hemelumer Hoeve.
Het college besluit de schriftelijke vragen van 22 april 2021 van de raadsfractie van Groen Links te beantwoorden conform de bijlage.
9 21.00297 Bespreekstuk:
Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de raadsfractie van Groen Links van 26 april 2021 over de Hemelumer Hoeve.
Het college besluit de schriftelijke vragen van 26 april 2021 van de raadsfractie van Groen Links te beantwoorden conform de bijlage.
10 21.00296 Bespreekstuk:
Beantwoording schriftelijke raadsvragen van de raadsfractie van GBTL van
5 mei 2021 over de Hemelumer Hoeve.
Het college besluit de schriftelijke vragen van 5 mei 2021 van de raadsfractie van GBTL te beantwoorden conform de bijlage.
11 21.00286 Hamerstuk:
Ontwerpbestemmingsplan Koudum - De Welle.
Het college besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan ‘Koudum - De Welle' niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op inspraak en vooroverleg;
c. het ontwerpbestemmingsplan ‘Koudum - De Welle' met identificatienummer NL.IMRO.1900.2020zuidBPdewelle-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’;
e. de beantwoording van de ingediende reacties en de bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan te sturen aan de indieners van een inspraakreactie.
12 21.00290 Hamerstuk:
Ontwikkelen 6 recreatiewoningen Buorren Hemelum.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen planologisch in te stemmen met het verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor
6 recreatiewoningen op het perceel nabij Buorren 31 in Hemelum (kadastraal Koudum, sectie I, perceel 1040);
b. na planologische instemming van de raad de bij de projectafwijkingsbesluit behorende procedure op te starten op het moment dat uit de nog op te stellen Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
c. geen exploitatieplan vast te stellen voor dit plan.
13 21.00309 Hamerstuk:
Aanmelding Volkshuisvestingsfonds.
Het college besluit om in te stemmen met de aanmeldingsbrief voor het Volkshuisvestingsfonds voor de herstructurering van het Eiland te Sneek.

Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Raadszaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 11 mei 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 30 april 2021 en circulatielijst 3 mei 2021. De besluitenlijst en circulatielijst worden ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
3 21.00075 c. Procesbesluit kort geding Súdwest-Fryslân / inwoner naar aanleiding van onrechtmatig handelen - openbaar vastgesteld op 30 april 2021. Het college besluit:
a. een kort geding aan te spannen om een einde te maken aan de handelswijze van betrokkene en verder elke noodzakelijke proceshandeling te verrichten die het belang van de zaak vordert;
b. de gemeente in deze procedure te laten vertegenwoordigen door mr. E. van der Goot met recht van substitutie;
c. op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 10, tweede lid, onder f van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen in belang van geadresseerde om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie;
d. de geheimhouding op te leggen tot de start van het kort geding.
3 21.00243 d. Voorkeursrecht vestigen op grond bij Workum - openbaar vastgesteld op
3 mei 2021.
Het college besluit:
a. de gronden van het perceel, kadastraal bekend als 'WKM00G1268', groot 87.000 vierkante meter, nu eigendom van W. de Koe en W.M. de Koe, aangegeven op de bijgevoegde kaart, krachtens artikel 6 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) voor de duur van drie maanden voorlopig aan te wijzen als gronden waarop voorkeursrecht rust;
b. dit besluit te publiceren in de Staatscourant (de dag na publicatie treedt het recht in werking), in de gemeentebladen en het besluit ter inzage te leggen;
c. na de inwerkingtreding dit besluit mee te delen aan de eigenaar/eigenaren en zakelijk gerechtigden;
c. de raad binnen 3 maanden na dit collegebesluit voor te stellen om het voorkeursrecht te bekrachtigen, als blijkt dat de grondverwerving haalbaar is;
d. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van dit voorstel en alle overige informatie die hieraan ten grondslag ligt; de motivering hiervoor is op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur (Wob);
e. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlage: kaart met kadastrale aanduiding van de gronden, de huidige eigenaar/eigenaren en eventuele andere zakelijk gerechtigden, de grootte van de percelen. De motivering hiervoor is op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g Wob;
f. de geheimhouding onder besluiten e en f op te leggen totdat het voorkeursrecht van kracht is geworden
3 20.00695 e. Goedkeuring Definitief Ontwerp Combi-school Workum - openbaar vastgesteld op 11 mei 2021. Besluit
Het college besluit:
a. in te stemmen met het door de schoolbesturen ingediende Definitief Ontwerp en bijbehorende stichtingskostenraming voor de Combi-school in Workum;
b. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlagen 1 en 2: beschikking en stichtingskostenraming. De motivering hiervoor is op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob;
c. de geheimhouding onder besluit b en c op te leggen totdat de opdracht is verstrekt.
4 Representaties en uitnodigingen.
5 21.00204 Bespreekstuk:
Wijzigen bestemming in de Houkepoort Sneek van appartementengebouw naar waterwoningen.
Het college besluit:
a. voornemens te zijn om het woningbouwprogramma voor het bestemmingsplan Houkepoort te wijzigen, waarbij de bestemming voor 15 appartementen wordt omgezet in de bestemming voor maximaal 7 waterwoningen;
b. de omwonenden (bestuurlijk) te informeren;
c. na het informeren van de bewoners de besluitvorming over wijziging van het bestemmingsplan op te starten;
d. de raad hierover actief te informeren.
6 21.00274 Bespreekstuk:
Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt! 2021.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het Uitvoeringsplan Werkgeversdienstverlening Fryslân Werkt! 2021;
b. in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief met daarin uw kanttekening bij de meerwaarde van Systeem Sonar.
7 21.00277 Bespreekstuk:
Minimavakanties zomer 2021 en corona.
Het college besluit de actieve informatie over de minimavakanties vast te stellen.
8 21.00234 Bespreekstuk:
Bijdrage ontwikkelfase warmtetransitie Heeg: Warm Heeg.
Het college besluit:
a. een financiële bijdrage te leveren aan het project Warm Heeg à 140.000 euro en deze te dekken vanuit het programma Klimaatagenda;
b. de toezegging en het voornemen van de Provincie om het project te cofinancieren à 285.000 euro te besteden aan het project Warm Heeg;
c. in een nader collegeadvies aan de raad voor te stellen het krediet beschikbaar te stellen;
d. de raad over de besluiten actief te informeren.
9 21.00272 Bespreekstuk:
VVV Waterland van Friesland: koers 2022-2025.
Het college besluit:
a. de ambities van VVV Waterland van Friesland, zoals beschreven in het Koersdocument van VVV Waterland van Friesland te omarmen voor de periode 2022 -2025;
b. bij de integrale afwegingen van de begrotingscyclus 2022 de denklijn uit het advies te volgen met betrekking tot de wens over de vervolgsubsidie aan VVV Waterland van Friesland;
c. de bestuurlijke kwartaaloverleggen voort te zetten en daar jaarlijks een jaarplan en verantwoording te bespreken;
d. de gemeenteraad door middel van actieve informatie op de hoogte te brengen van dit besluit en hen ook de komende vier jaar actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij VVV Waterland van Friesland.
10 21.00284 Bespreekstuk:
Procedure aanvraag vergunning seksbedrijf.
Het college besluit de regels "Procedure aanvraag vergunning seksbedrijf" ter kennisgeving aan te nemen.
11 21.00229 Bespreekstuk:
Bewegingsonderwijs scholen Sneek - Oost.
Het college besluit in te stemmen met de uitgangspunten voor overleg met de scholen over bewegingsonderwijs Sneek-Oost.
12 21.00215 Hamerstuk:
Benoemen nieuwe voorzitter commissie straatnaamgeving.
Het college besluit:
a. mevrouw A.S. Birkhoff te benoemen als voorzitter voor de Commissie Straatnaamgeving van de Gemeente Súdwest-Fryslân;
b. het ontslag van de heer G. Boon, de huidige voorzitter, te aanvaarden.
13 21.00271 Hamerstuk:
Afwikkeling kinderopvangtoeslag affaire.
Het college besluit de actieve informatie over de stand van zaken toeslagenaffaire vast te stellen.

Declaraties en gedragscode

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van het college gepubliceerd.