College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Coalitieakkoord

De collegeperiode, per 1 juni 2022, is gestart met een coalitie van drie partijen (PvdA, CDA en FNP). Deze 3 hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF Grutsk en Tichtby’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2022 – 2026.

Openbare besluitenlijsten

Eerder gepubliceerde besluitenlijsten kun je opzoeken op de website van Archiefweb.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 22 november 2022.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Wijzigen straatnaamgeving van het nieuwbouwplan ‘het Perk’ te Sneek.
22.00619

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de namen ‘Spelstraat’ en ‘de Opslag’ in te trekken;
b. de namen ‘de Krans’ en ‘het Eerst’ te behouden.

6. Toetsingskaders Kwaliteit Wmo BG en HH en aanpassen kwaliteitseisen.
22.00667

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de toetsingskaders voor Wmo BG en HH;
b. in te stemmen met het inzetten van de toetsingskaders, te starten in 2023;
c. in te stemmen met het aanpassen van de kwaliteitseisen.

7. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
22.00645

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

8. Verlenging addendum woon-werkvergoeding en Individueel Keuze Budget voor hybridemedewerkers; aanpassing structurele regeling reis- en verblijfskosten gemeente Súdwest-Fryslân per 1 januari 2023.
22.00586

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. onder voorbehoud van instemming in het lokaal overleg en vaststelling in de werkgeverscommissie van de griffie:
b. het addendum voor hybridemedewerkers op de structurele regeling reis- en verblijfskosten en het addendum op de regeling Individueel Keuze Budget te continueren met 2 jaar tot 1 januari 2025;
c. de vergoeding woon-werkverkeer per trein in de structurele regeling te wijzigen in lijn met de vergoeding per bus (100%);
d. de omschrijving dienstreis in de structurele regeling aan te passen voor medewerkers met beschikbaarheidsdienst;
e. kennis te nemen van de structurele technische wijzigingen;
f. voornoemde besluiten onder b. c. en d. aan de werkgeverscommissie van de griffie ter vaststelling aan te bieden en te informeren over e.;
g. Voornoemde besluiten onder b. c. en d. aan het lokaal overleg ter instemming voor te leggen en te informeren over e.

9. Vervangende nieuwbouw van een woning en bijgebouw aan de Pikesyl 7B te Abbega.
22.00648

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het ontwerpbesluit voor de vervangende nieuwbouw aan de Pikesyl 7B te Abbega voor 6 weken ter inzage te leggen conform de uitgebreide vergunningsprocedure;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het onder a genoemde plan niet nodig is;
c. geen exploitatieplan voor dit plan vast te stellen.

10. Evaluatie Sneekweek 2022.
22.00661

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de inhoud van het rapport evaluatie Sneekweek 2022;
b. in te stemmen met de actieve info aan de gemeenteraad.

11. Corrigeren/aanvullen btw op krediet bouw basisschool De Oanrin te Arum.
22.00642

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 467.250,– (de btw over de bouwkundige aanneemsom);
b. de uit a) voortvloeiende kapitaallasten van € 16.307,– te dekken uit het investeringsplan onderwijshuisvesting;
c. de raad actief te informeren.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 15 november 2022.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Deelname aan De Friese Aanpak 2023-2024.
22.00597

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het Programmaplan De Friese Aanpak 2023-2024;
b. akkoord te gaan met deelname aan De Friese Aanpak 2023-2024, als verwoord in het programmaplan;
c. de Stuurgroep mandaat te verlenen voor de aansturing van De Friese Aanpak binnen de kaders van het programmaplan;
d. voor 2023 een bijdrage van € 11.213 en voor 2024 een bijdrage van € 29.852 beschikbaar te stellen;
e. de bijdragen te dekken uit post:’ Omgevingswet’ (65600);
f. de gemeenteraad actief te informeren.

6. Beantwoording schriftelijke vragen van 31 oktober 2022 van de raadsfractie FNP over de revisievergunning van 1 juni 2022 aan Donker Groep B.V.
22.00629

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen van
31 oktober 2022 van de raadsfractie FNP te beantwoorden conform bijlage.

7. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een elektrische zijlader en akkoord te gaan met het afwijken van het inkoopbeleid.
22.00643

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 240.000 voor een pilot waarbij een afval inzamelvoertuig vervangen wordt door een elektrische variant;
b. de kapitaallasten, welke voortvloeien uit onder a. genoemd krediet, kunnen gedekt worden uit het Afvalbudget van de post Afval naar Grondstof (fcl 64915);
c. akkoord te gaan met het afwijken van het inkoopbeleid.

8. Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân.
22.00651

Het college van burgemeester en wethouders besluit de bijgevoegde concept-actieve info naar de raad toe te sturen.

9. Sociaal jaarverslag 2021.
22.00627

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad actief te informeren over het sociaal jaarverslag 2021.

10. Uitbrengen stem werkgever: eenmalige uitkering 2022 Cao-gemeenten 2021-2022.
22.00633

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een positieve stem uit te brengen;
b. de stem door de gemeentesecretaris uit te laten brengen.

11. Grondstromen projecten Versterken Friese IJsselmeerkust.
22.00634

Het college van burgemeester en wethouders besluit middels bijgesloten brief de provincie Friesland te laten weten dat er wordt ingestemd met de werkwijze van grondverzet conform het grondstromenplan project Versterken Friese IJsselmeerkust.

12. Schriftelijke vragen met betrekking tot bewindvoering/schuldhulpverlening.
22.00644

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen van
17 januari 2022 van de fractie GBTL te beantwoorden conform de bijlage.

13. Bestedingsplan en subsidieregeling NPO.
22.00646

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de zienswijzen op het concept-Bestedingsplan Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gemeente Súdwest-Fryslân;
b. het Bestedingsplan NPO gewijzigd vast te stellen;
c. de subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen en het subsidiebudget te bepalen op €1.118.500;
d. de subsidieplafonds vast te stellen op: €412.000 voor Bovenschoolse maatregelen, €466.500 voor Voorschoolse periode, €115.000, voor Zorg en Welzijn en €125.000 voor Samenwerking in de gemeente;
e. een bedrag van €797.500 te reserveren voor de interne uitvoering van NPO-bestedingsdoelen;
f. voornoemde budgetten te dekken uit de door de raad beschikbaar gestelde kredieten.

14. Halfjaarrapportage 2022 Stichting Sociaal Collectief.
22.00647

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de halfjaar rapportage 2022.

15. Beantwoording vragen fractie PvdA over toegankelijkheid.
22.00652

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de beantwoording van de gestelde vragen door de fractie PvdA;
b. via de gebruikelijke manier de fractie PvdA op de hoogte brengen van uw reactie.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023. 22.00574

Het college besluit:
a. het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023 vast te stellen;
b. het bekostigingsplafond voor in het jaar 2023 te bepalen op € 1.365.000,-;
c. hierover de raad actief te informeren.

6. Principeverzoek nieuwbouw huisartsenpraktijk met apotheek aan de Zwettewei in Scharnegoutum. 22.00577

Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om onder voorwaarden in te stemmen met het verzoek van de apotheekhoudende huisartsen uit Boazum en Sibrandabuorren om op een perceel aan de Zwettewei (kadastraal nr. 1736) een huisartsenpraktijk met apotheek te realiseren;
b. als voorwaarden vast te stellen dat de voor de ruimtelijke procedure benodigde onderzoeken en ruimtelijke onderbouwing dienen uit te wijzen dat het plan uitvoerbaar is en het concrete plan en de invulling van de locatie nader dient te worden uitgewerkt in afstemming met omwonenden en de gemeente;
c. de geldigheid van dit principebesluit vast te stellen op 3 jaar ingaande op de dag na bekendmaking van dit besluit.

7. Bestuursrapportage september, oktober 2022. 22.00636

Het college besluit:
a. in te stemmen met de Bestuursrapportage september, oktober 2022;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
c. de gemeenteraad voor te stellen om de mutaties in de kredieten vast te stellen en de begroting
te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage;
d. de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage);
e. in te stemmen met bijgaande actieve informatie.

8. Verordening lig- en staangeld 2023. 22.00605

Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening lig- en staangeld 2023 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

9. Verordening forensenbelasting 2023. 22.00606

Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening forensenbelasting 2023 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

10. Verordening rioolheffing 2023. 22.00607

Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening rioolheffing 2023 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

11. Legesverordening 2023. 22.00611

Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de legesverordening 2023 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

12. Verordening OZB 2023. 22.00612

Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening OZB 2023 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

13. Verordening  belastingen op de roerende woon- en bedrijfsruimten 2023. 22.00613

Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening belastingen op de roerende woon- en bedrijfsruimten 2023 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

14. Evaluatie lijst met categorieën van gevallen projectafwijkingsbesluiten en startdocumenten bestemmingsplan. 22.00615

Het college besluit:
a. de raad voor te stellen een aangepaste lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist vast te stellen;
b. de raad voor te stellen de op 19 december 2019 vastgestelde lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, in te trekken;
c. de raad voor te stellen de lijst onder 1 ook van toepassing te verklaren op de startdocumenten voor bestemmingsplannen;
d. in te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel.

15. Vestiging voorkeursrecht op twee percelen grond te Easterein. 22.00624

Het college besluit:
a. twee percelen grond kadastraal bekend gemeente OTE00, sectie H nummers 152 en 426 voorlopig aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing zijn;
b. de gemeenteraad voor te stellen de voorlopige vestiging van het voorkeursrecht te bekrachtigen overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel;
c. op grond van artikel 5.1 Wet Open Overheid geheimhouding op te leggen vanwege het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen;
d. de geheimhouding te laten vervallen na publicatie van het collegebesluit om het voorkeursrecht voorlopig te vestigen.

16. Vestiging voorkeursrecht op een perceel grond te Oppenhuizen. 22.00625

Het college besluit:
a. een perceel grond aan de Afkelânsdyk te Oppenhuizen, kadastraal bekend gemeente OPH00, sectie G nummer 292, voorlopig aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing zijn;
b. de gemeenteraad voor te stellen de voorlopige vestiging van het voorkeursrecht te bekrachtigen overeenkomstig het bijgevoegde raadsvoorstel;
c. op grond van artikel 5.1 Wet Open Overheid geheimhouding op te leggen vanwege het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen;
d. de geheimhouding te laten vervallen na publicatie van het collegebesluit tot voorlopige vestiging van het voorkeursrecht.

17. Subsidieregeling energiecompensatie voor maatschappelijke instellingen. 22.00657

Het college besluit:
a. de Subsidieregeling energiecompensatie 2022 in ontwerp vast te stellen en deze ter kennis te brengen aan de gemeenteraad; 
b. de ontwerp Subsidieregeling energiecompensatie 2022 met toepassing van artikel 4 lid 2 van de Inspraakverordening Súdwest-Fryslân gedurende vier weken ter inzage te leggen;

c. de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 1.600.000,- voor de Subsidieregeling energiecompensatie 2022 en dit krediet voor € 500.000,- te dekken uit de reserve “Toekomstbestendigheid ontmoetingsplaatsen, voor
€ 200.000,- te dekken uit de algemene reserve onderdeel “Verduurzaming dorpshuizen en voor € 900.000,- te dekken uit de algemene reserve (vrije ruimte).

18. Notitie “Beleid ontmoetingsplaatsen 2023 – 2033” 22.00658

Het college besluit:
a. de raad voor te stellen de notitie “Beleid ontmoetingsplaatsen 2023-2033” vast te stellen;
b. de raad voor te stellen de financiële vertaling van de uitvoering van de notitie “Beleid ontmoetingsplaatsen 2023-2033” te betrekken bij de integrale afweging van de actualisatie van de Programma begroting op 2 februari 2023.

19. Conceptaanvraag uitbreiding huisartsenpraktijk Koudum. 22.00562

Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan de gevraagde uitbreiding van de huisartsenpraktijk in Koudum.

20. Investeringsprogramma Renovatie Binnensportaccommodaties 2023. 22.00599

Het college besluit:
a. in te stemmen met het Investeringsprogramma Renovatie Binnensportaccommodaties 2023;
b. daarvoor het jaarlijks beschikbare bedrag van € 149.000,- beschikbaar te stellen;
c. genoemd bedrag ten laste te brengen van het “Investeringsprogramma Renovaties Binnensportaccommodaties 2023”;
d. de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten ad. € 8.000,- via een administratieve begrotingswijziging te dekken uit de post afschrijving en rente Binnensportaccommodaties (FCL 60530 en ECL 73990 en 74990), programma 1, Sociaal.

21. Heroriëntatie woningbouwproject de Finke te Koudum. 22.00603

Het college besluit:
a. medewerking te verlenen aan het haalbaarheidsonderzoek en in te stemmen met de bijgevoegde intentieovereenkomst met stichting Patyna;
b. een krediet van € 19.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten tijdens het haalbaarheidsonderzoek en een grondcomplex te openen voor de administratie van deze kosten;
c. de kosten zoals die voortvloeien uit het genoemde krediet, op grond van de intentieovereenkomst, in rekening te brengen bij stichting Patyna;
d. de burgemeester te verzoeken volmacht te verlenen aan wethouder M. Rietman voor het ondertekenen van de overeenkomst;
e. de raad hierover actief te informeren.

22. Wijziging GR Marrekrite. 22.00614

Het college besluit:
a. in principe in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Marrekrite;
b. het voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad;
c. de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen.

23. (Her)benoeming leden en voorzitters van de commissie bezwaarschriften. 22.00618

Het college besluit:
a. de heer mr. Tj.P. Grünbauer te benoemen als voorzitter van de commissie bezwaarschriften en tevens als voorzitter van de algemene kamer;
b. mevrouw mr. dr. E. van Wolde te benoemen als plaatsvervangend voorzitter van de commissie bezwaarschriften en tevens als voorzitter van de sociale kamer;
c. de heer mr. R. Posthuma te benoemen als lid van de commissie bezwaarschriften en tevens als plaatsvervangend voorzitter van de algemene kamer;
d. de heer mr. J.D. Kooistra, mevrouw L. Hofstede, de heer mr. J.B. Koops en de heer mr. M. Kloostra te (her)benoemen als lid commissie bezwaarschriften van de algemene kamer;
e. mevrouw L. Alma, mevrouw L.T. Helvrich, mevrouw mr. M.E.P. van Lohuizen, de heer drs. R.S. de Vries, mevrouw J. Tittel en mevrouw J.N. van Veelen te (her)benoemen als lid commissie bezwaarschriften van de sociale kamer;
f. alle hierboven genoemde personen te benoemen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.

24. Verordening bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Súdwest-Fryslân 2023. 22.00630

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Súdwest-Fryslân 2023.

25. Actieve raadsinformatie integrale aanpak vluchtelingen. 22.00637

Het college besluit de gemeenteraad middels actieve informatie op de hoogte te brengen van de actuele stand van zaken opvang en huisvesting van vluchtelingen en specifiek de uitbreiding van de opvang van Oekraïense vluchtelingen met een vijfde locatie in onze gemeente.

26. Vakantiepark It Soal in Workum openstellen voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 22.00604

Het college besluit:
a. vakantiepark It Soal in Workum toe te voegen aan de gemeentelijke opvang van Oekraïense Vluchtelingen per januari 2023;
b. de kosten te dekken vanuit de integrale rijksvergoeding;
c. de raad te informeren bij de volgende raadsinformatie over de opvang van vluchtelingen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 1 november 2022.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3b. Vastgestelde circulatielijst van 2 november 2022.

De circulatiebesluitenlijst is op 2 november 2022 per circulatiemail door het college vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

BESPREEKSTUKKEN

5. Nieuwbouw Klameare Workum.
22.00525

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om in te stemmen met de bouw van een nieuwe Klameare in Workum op de plek van de huidige basisschool De Pipepaal op de locatie Hearewei / Spoardyk;
b. de raad voor te stellen om in te stemmen met de garantstelling voor het begrote jaarlijkse exploitatietekort onder de voorwaarde dat de gemeente en de stichting kultuerhús de Klameare een gezamenlijke inspanningsverplichting aangaan om het tekort op termijn terug te brengen;
c. de raad voor te stellen om het benodigde investeringskrediet (€ 6.175.800,-) en de jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort (€ 198.000,- en op termijn
€ 150.000,-) te betrekken bij de integrale afweging van de actualisatie van de Programmabegroting op 2 februari 2023;
d. in te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel en –besluit.

6. Woningbouw Oosthem, grondexploitatie en versnelling.
22.00578

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. om Ald Rien fase 2 te Oosthem in exploitatie te nemen en kennis te nemen van de grondexploitatie en de kansen en risico’s;
b. aan de raad voor te stellen de grondexploitatie vast te stellen;
c. aan de raad voor te stellen een uitvoeringskrediet van € 1.660.000 exclusief btw beschikbaar te stellen en deze te laten dekken uit de voorgenomen grondverkoop;
d. om versnelling van woningbouw mogelijk te maken door in te stemmen met het uitvoeren van grondwerk voordat het definitieve bestemmingsplan is vastgesteld;
e. op grond van art. 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van de bijlage “Grondexploitatie Oosthem – Ald Rien fase 2” en alle overige informatie die hieraan ten grondslag ligt. De motivering hiervoor is op grond van art. 5.1 lid 2 onder b Woo;
f. aan de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering op grond van art. 25 lid 3 Gemeentewet en de raad te verzoeken om vooraf met het college te overleggen indien de raad voornemens is de geheimhouding niet te bekrachtigen;
g. de geheimhouding op te leggen tot 1-1-2028 (5 jaar na vaststelling van de grondexploitatie).

7. Planontwikkeling locatie Tsjerkesleat Heeg.
22.00587

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de uitkomst van de marktconsultatie;
b. in te stemmen met de start van de voorbereidingsfase voor de woningbouw ontwikkeling locatie Tsjerkesleat te Heeg;
c. in deze fase een nader onderzoek in te stellen naar ‘waterwonen’ en circulaire gebiedsontwikkeling als mogelijke pilot voor toekomstbestendige woningbouw in Veenweide gebied;
d. de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 125.000 beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten tijdens de definitiefase;
e. de raad voor te stellen dit krediet te dekken uit de grondopbrengsten in een toekomstig vast te stellen grondexploitatie, behorende bij de voorgenomen ontwikkeling.

8. Schriftelijke vragen Nieuw Sociaal tariefsverhoging zwembaden.
22.00598

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording op de schriftelijke vragen van Nieuw Sociaal over de tariefsverhoging zwembaden.

9. Rapportage Q2 en prognose 2022 van de GR Fryslan-West en Empatec N.V.
22.00592

Het college van burgemeester en wethouders besluit de actieve info naar de gemeenteraad sturen betreffende de rapportage tweede kwartaal 2022 en de prognose 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Fryslân-West (GR F-W) en Empatec N.V.

10. Heidenskipsterdyk 42 in It Heidenskip.
22.00550

Het college van burgemeester en wethouders besluit de bestemming ‘agrarisch’ voorlopig in stand te laten en de initiatiefnemer eerst de mogelijkheid te geven om een geluidsonderzoek te laten uitvoeren.

11. Huisvesting buitendienst in Bolsward.
22.00558

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de centrale huisvesting van de buitendienst te realiseren op de percelen Exmorraweg 1, 3, 5, 7 en 11, Bolsward West;
b. de raad voor te stellen om de (Europese) aanbesteding te starten voor het uitwerken van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp inclusief de aanvullende duurzame ambities;
c. de raad voor te stellen om planologisch in te stemmen met de voorgestelde (her)huisvesting van de buitendienst op het gehele terrein Exmorraweg,
Bolsward West;
d. de raad voor te stellen om de dienstverleningsactiviteiten van de milieustraat Bolsward voorlopig onder te brengen bij de milieustraat Sneek zodat deze uiterlijk 2024 plaats kan maken voor de start van de voorbereidingen van de realisatie van de nieuwe buitendienstlocatie;
e. de raad voor te stellen dat de besluiten onder a. t/m d. onder voorbehoud zijn van financiële besluitvorming in de raadsvergadering van 2 februari 2023;
f. de raad voor te stellen om het benodigde investeringskrediet (€ 29.000.000,-) en de dekking hiervan te betrekken bij de integrale afweging van de actualisatie van de Programmabegroting op 2 februari 2023;
g. de raad voor te stellen om de kosten voor de bodemsanering (€ 1.800.000,-) en de dekking hiervan te betrekken bij de integrale afweging van de actualisatie van de Programmabegroting op 2 februari 2023.

12. Het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand en het realiseren van een bedrijfswoning op de verdieping op het perceel Selfhelpweg 6d te Sneek.
22.00591

Het college van burgemeester en wethouders besluit om geen medewerking te verlenen aan het plan voor het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand en
het realiseren van een bedrijfswoning op de verdieping van het pand aan de Selfhelpweg 6d te Sneek.

13. Middelen voor procesregisseur Het groene hart te Bolsward.
22.00595

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de gemeenteraad voor te stellen voor de afronding van het voorbereidingsproces Het Groene Hart € 34.000 beschikbaar te stellen;
b. voor te stellen dit bedrag te dekken uit incidentele middelen van het Ontwikkelfonds.

14. Wijzigen leeftijdsgrens kostendelersnorm Participatiewet c.a.
22.00602

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. vooruitlopend op landelijke wetgeving de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2022 te verhogen van
21 jaar naar 27 jaar;
b. de raad hierover te informeren.

HAMERSTUKKEN

15. Aanvraag omgevinsgvergunning voor de bouw van 9 woonstudio’s en een winkelruimte op het toekomstige perceel Grootzand 51 101 t/m 51 102 en Scharnestraat 25 001 t/m 25 202.
22.00572

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de ingediende zienswijzen tegen de aanvraag omgevingsvergunning UV 20190886 ongegrond te verklaren conform de reactienota;
b. de gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van 9 woonstudio’s en een winkelruimte op het toekomstige perceel Grootzand 51 101 t/m 51 102 en Scharnestraat 25 001 t/m 25 202 te Sneek (UV 20190886) te verlenen;
c. ondertekening van de vergunning te mandateren aan de teammanager Vergunningen.

16. Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Súdwest-Fryslân.
22.00589

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met de inhoud van de “Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit”;
b. de verordening voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel.

17. Wijziging gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem.
22.00594

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) van hûs en hiem;
b. de gemeenteraad bijgevoegd voorstel te doen;
c. akkoord te gaan met het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GR) met de andere deelnemende gemeenten, zodra de raad instemt met het voorstel.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 25 oktober 2022.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3b. Vastgestelde circulatiebesluitenlijst van 26 oktober 2022.

De circulatiebesluitenlijst is op 26 oktober 2022 per circulatiemail door het college vastgesteld.

4. Schriftelijke vragen VVD over de Wet open overheid.
22.00571

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen van
6 oktober 2022 van de VVD te beantwoorden conform de bijlage.

5. De Iendrachtwei 2 in IJlst.
22.00530

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen planologisch in te stemmen met het verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor het wijzigen van de bestemming, het realiseren van een opvaart en de herbouw van een loods op het perceel De Iendrachtwei 2 te IJlst;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.- beoordeling voor de ruimtelijke onderbouwing niet nodig is;
c. in te stemmen met bijgaand concept- raadsvoorstel en -besluit;
d. na planologische instemming van de raad de bij de projectafwijkingsbesluit behorende procedure op te starten (op het moment dat uit de nog op te stellen Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening);
e. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder a genoemde plan.

6. Verzoek voor het tijdelijk plaatsen van een stalen tent voor opslag van transportbedrijf Veenstra, Lytshuzen 26 in Heeg.
22.00566

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gevraagde tijdelijke vergunning voor een periode van maximaal 10 jaar te verlenen.

7. Planologische instemming snellaadstation Rijksweg N31 ’t Strand.
22.00569

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om planologisch in te stemmen met het realiseren van een snellaadstation aan de N31 ’t Strand nabij Zurich;
b. in te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel en -besluit.

8. Het realiseren van een nieuwe inrit op de locatie Hearekeunst 27 in Workum.
22.00583

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het ingediende (principe) verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor het realiseren van een nieuwe inrit op de locatie Hearekeunst 27 in Workum;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r. – beoordeling voor het onder a genoemde plan niet nodig is;
c. de projectafwijkingsbesluitprocedure op te starten op het moment dat uit de opgestelde Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
d. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder a genoemde plan.

9. Beantwoording raadsvragen Nieuw Sociaal over transformatie leegstaande panden in kernen.
22.00588

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met voorgestelde beantwoording van raadsvragen.

10. Besluit op bezwaar naar aanleiding van uitspraak rechtbank Noord-Nederland.
22.00564

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het bezwaarschrift van belanghebbende gegrond te verklaren;
b. een bestuurlijke boete op te leggen ter hoogte van € 1.380,37.

11. Subsidieaanvraag project KOOZ/Fultura.
22.00590

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met verzoek van Fultura voor een eenmalige subsidie op grond van art. 4:23 lid 3d van de Algemene Wet Bestuursrecht en subsidieverordening 2020;
b. te verlenen en definitief vast te stellen een bijdrage van € 168.232,00 en te publiceren;
c. de subsidieverlening te bekostigen uit het budget van de Jeugdwet.

12. Ondertekening aanvraag subsidie Impulsregeling DPRA.
22.00565

Het college van burgemeester en wethouders besluit wethouder M. Rietman te machtigen tot het ondertekenen van de subsidieaanvraag voor de Impulsregeling DPRA (tweede tranche).

13. Verbouw gebouw voormalige Geeuwbrug (basculekelder) tot woning.
22.00575

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. planologisch in te stemmen met de verbouw van basculekelder tot een woning;
b. dat het opstellen van m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het verbouwen van de basculekelder tot een woning niet nodig is;
c. het ontwerpbesluit voor het verbouwen van de basculekelder tot een woning voor zes weken te publiceren.

14. Letter of Support, Interreg Waterwarmth.
22.00581

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Letter of Support ten behoeve van Interreg Waterwarmth te ondertekenen.

15. Gladheidsbestrijding: jaarverslag winter 2021-2022 en uitvoeringsplan
winter 2022-2023.
22.00585

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de werkwijze van gladheidsbestrijding voort te zetten;
b. het jaarverslag winter 2021-2022 en het uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winter 2022-2023 vast te stellen;
c. de raad hierover actief te informeren.

Circulatiebesluitenlijst van 2 november 2022

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Tijdelijke opschorting vergunningverlening Wet natuurbescherming onderdeel stikstof.
22.00601

a. in te stemmen met het versturen van brief aan Gedeputeerde Staten van Fryslân samen met gemeente De Fryske Marren;
b. de gemeenteraad van de brief op de hoogte te brengen met een korte toelichtende Actieve Info.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 11 oktober en circulaire van 14 oktober 2022.

De besluitenlijst en circulatielijst zijn op 14 oktober 2022 per circulatiemail door het college vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Jaarverslag hûs en hiem 2021 en verslag omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsing 2021. 22.00534

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de in het jaarverslag genoemde aanbevelingen;
b. de raad via actieve info in kennis te stellen van het jaarverslag 2021 van hûs en hiem betreffende de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Súdwest-Fryslân;
c. de raad via actieve info in kennis te stellen van het jaarverslag van het college inzake omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsing.

6. Septembercirculaire 2022. 22.00559

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de notitie septembercirculaire 2022;
b. kennis te nemen van de financiële gevolgen van de septembercirculaire voor de jaren 2022-2026;
c. de financiële gevolgen voor het jaar 2022 te verwerken in de eerstvolgende berap;
d. de financiële gevolgen voor de jaren 2023-2026 via een begrotingswijziging te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026;
e. de raad hierover actief te informeren middels bijgevoegde actieve info.

7. Beslissing op bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning woning Groenedijk 39 te Sneek. 22.00519

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de ingediende bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning OV20220403 voor de woning op het perceel Groenedijk 39 te Sneek conform het advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
b. conform het advies van de commissie bezwaarschriften niet over te gaan tot de  gevraagde proceskostenvergoeding;
c. de motivering van de verleende omgevingsvergunning OV20220403 te wijzigen in die zin dat er geen gebruik is gemaakt van de hardheidsclausule.

8. Mestleiding maatschap Kuiper-Herrema Easterein. 22.00432

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. over te gaan tot de vestiging van een opstalrecht ten behoeve van maatschap Kuiper-Herrema voor de aanleg van een ondergrondse mestleiding (deels) in gemeentegrond;
b. voor het onderhavig te vestigen opstalrecht voor de gehele periode een eenmalige retributie overeen te komen voor een symbolisch bedrag van € 1;
c. hiertoe in te stemmen met de inhoud van bijgesloten overeenkomst en deze overeenkomst aan te gaan.

9. Leidraad invordering gemeentelijke belastingen. 22.00548

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen vast te stellen;
b. de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2022;
c. de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen bekend te maken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

10. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA onveilige verkeerssituatie Worp Tjaardastraat. 22.00570

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen.

11. Ontwerpbestemmingsplan Oosthem – Ald Rien fase 2. 22.00521

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Oosthem – Ald Rien fase 2 niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op het voorontwerp bestemmingsplan;
c. het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosthem – Ald Rien fase 2’ met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022oostBPaldrien2-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Oosthem – Beeldkwaliteitseisen Ald Rien fase 2’ voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
e. de raad te informeren over de ter inzagelegging van deze stukken door meegestuurd formulier ‘Actieve info aan de raad’;
f. de indieners van een reactie te informeren over de voortgang van de procedure.

Circulatiebesluitenlijst van 26 oktober 2022

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Ondersteuning verlenen aan de Provincie Fryslân met betrekking tot het innen van de marktbijdrage voor de nieuwe sluis te Kornwerderzand. 22.00584

Het college van burgemeester en wethouders besluit bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân zenden.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen besluitenlijst van 4 oktober 2022.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
22.00533

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Programmabegroting 2023;
b. kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026;
c. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.

6. Meerjarenbeleidsplan 2023-2026 en Regionaal Risicoprofiel 2022-2025, Veiligheidsregio Fryslan.
22.00532

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het Meerjarenbeleidsplan 2023-2026 en het Regionaal Risicoplan 2022-2025 van Veiligheidsregio Fryslân;
b. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het Meerjarenbeleidsplan 2023-2026 en het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 van Veiligheidsregio Fryslân.

7. Visie op bewegen in de openbare ruimte ‘Bûtengewoan bewege yn Súdwest-Fryslân’.
22.00489

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de visie op bewegen in de openbare ruimte ‘Bûtengewoan bewege yn Súdwest-Fryslân’ vast te stellen;
b. om de structurele last van 2023 t/m 2026 van € 140.000 per jaar te dekken uit de algemene reserve;
c. in te stemmen met het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

8. Verordening precariobelasting 2023.
22.00522

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de precariobelasting 2023 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

9. Verordening parkeerbelastingen 2023.
22.00527

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen om de parkeerbelastingen 2023 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.

10. Bestuursrapportage juli, augustus 2022.
22.00540

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Bestuursrapportage juli, augustus 2022;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
c. de gemeenteraad voor te stellen om de mutaties in de kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage;
d. de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage);
e. in te stemmen met bijgaande actieve informatie.

11. Peuter-kleutergroep.
22.00451

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het voornemen om een pilot voor een peuter-kleutergroep te starten op de Thomas van Aquinoschool i.s.m. de voorschoolse voorziening van Kinderwoud;
b. bij de handhaving van de kwaliteitsregels WKO niet handhavend op te treden wanneer een gemengde groep van 3- en 4-jarigen in één ruimte wordt begeleid.

12. Vergoeden geluidwerende maatregelen het Hefwerk 2 t/m 16 te Sneek.
22.00483

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. bewoners van het Hefwerk 2 t/m 16 te Sneek aan te bieden om de kosten voor het treffen van geluidwerende maatregelen te vergoeden;
b. de kosten, ca € 15.000 hiervan te dekken uit Grootboeknummer 64016, kostensoort 38000;
c. een ontwerpbesluit hogere geluidswaarde voor de woningen het Hefwerk 2 t/m 16 te Sneek ter inzage te leggen;
d. bewoners hierover te informeren middels bijgevoegde brief;
e. vergunninghouder te verzoeken een deel van de kosten te betalen.

13. Subsidieregelingen 2023.
22.00514

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. bijgaande subsidieregelingen en bijbehorende subsidieplafonds 2023 definitief vast te stellen en te publiceren;
b. vooruitlopend op het jaarplan rioleringen 2023 in te stemmen met het reserveren van € 100.000 voor dekking subsidieregeling groene daken.

14. Schriftelijke vragen kleine windturbines.
22.00543

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen van het CDA van 19 september 2022 te beantwoorden conform de bijlage.

15. Raadsvragen VVD-fractie Genderneutraliteit / aanspreekvormen.
22.00547

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raadsvragen van 14 juli 2022 van de VVD-fractie te beantwoorden conform de bijlage.

16. Voor te nemen besluit Bestedingsplan NPO en subsidieregeling.
22.00545

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het concept-Bestedingsplan Nationaal programma Onderwijs gemeente Súdwest-Fryslân;
b. de subsidieregeling Nationaal programma Onderwijs gemeente Súdwest-Fryslân in ontwerp vast te stellen;
c. in de ontwerp-subsidieregeling de subsidieplafonds als volgt te bepalen: Bovenschoolse maatregelen € 412.000, Voorschoolse periode € 466.500, Zorg en Welzijn € 115.000, Samenwerking in de gemeente € 125.000;
d. de ontwerp-subsidieregeling van 12 oktober tot en met 23 november 2022 ter inzage te leggen conform de artikelen 2 en 3 van de Inspraakverordening;
e. de ontwerp-subsidieregeling ook voor te leggen aan de educatieve partners van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en deze partners uit te nodigen hun zienswijze te geven (in het overleg van 9 november 2022).

17. Ontwikkelingen Implementatieplan Werkleerbedrijf Fryslân-West.
22.00542

Het college van burgemeester en wethouders besluit de actieve info over de ontwikkelingen van het implementatieplan Werkleerbedrijf Fryslân-West naar de raad te sturen.

18. Ontwerpbestemmingsplan, ontwerp beeldkwaliteitsplan en ontwerp besluit hogere waarde voor Sneek – Het Perk.
22.00502

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het ontwerpbestemmingsplan Sneek – Het Perk met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022oostBPhetperk-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
b. het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder voor de woningen in het bestemmingsplan Sneek – Het Perk ter inzage te leggen;
c. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Het Perk, Sneek voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het onder b genoemde ontwerpbesluit gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan Sneek – Het Perk ter inzage te leggen;
e. de raad te informeren over de ter inzagelegging van deze ontwerpdocumenten met het bijgevoegde formulier ‘actieve info’.

19. Aanpassen toetsingskader kleine windturbines.
22.00499

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de criteria in de beleidsregel toetsingskader kleine windturbines SWF m.b.t. de hoofdvorm aan te vullen met regel(s) over de maximaal toegestane verhouding ashoogte/rotordiameter zoals genoemd in dit collegevoorstel;
b. op basis van artikel 2, lid 3 sub a van de Inspraakverordening geen inspraakprocedure van toepassing verklaren op deze kleine wijziging van het beleid;
c. gelet op de beleidsaanpassing onder a, af te wijken van het welstandsadvies voor de aanvraag omgevingsvergunning OV20220782 (kleine windturbine perceel Schuilenburg 7, Hindeloopen);
d. de raad te informeren over het besluit onder a middels actieve info.

20. Marktverordening gemeente Súdwest-Fryslân.
22.00541

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met de inhoud van de Marktverordening gemeente
Súdwest-Fryslân met inachtneming van de ingekomen zienswijze;
b. de Marktverordening voor vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad middels bijgevoegd raadsvoorstel.

21. Ophoging Bestuursovereenkomst Noodopvang Heeg.
22.00535

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het verzoek van het COA om het maximale aantal opvangplekken bij de noodopvang COA Heeg op te hogen van 170 naar 186 en de raad hier actief over te informeren.

Circulatiebesluitenlijst van 14 oktober 2022

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Uitspraak Raad van State inzake de Hemelumer hoeve.
22.00561

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad middels bijgesloten actieve informatie op de hoogte te brengen van de uitspraak van de Raad
van State inzake de Hemelumer hoeve.

2. Aanpassing eenmalige energietoeslag 2022.
22.00560

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Súdwest-Fryslân (2) vast te stellen;
b. de raad voor te stellen om, voor de uitbreiding van de doelgroep van deze regeling van 120% naar 140% van het sociaal minimum, een krediet beschikbaar te stellen van € 1,16 miljoen met als dekking de algemene reserve;
c. de kosten van het verstrekken van de energietoeslag aan zelfstandig wonende studenten te dekken uit de voor dit doeleinde toegezegde bijdrage van het Rijk;
d. vooruitlopend op het raadsbesluit de ambtelijke organisatie opdracht te geven te starten met de uitvoering.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 27 september 2022.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Concept-gebiedsvisie De Potten2 bij Sneek.
22.00490

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van deze concept-gebiedsvisie;
b. deze concept gebiedsvisie geschikt te verklaren voor inspraak;
c. conform de inspraakverordening dit concept voor vier weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren met bijgaande informatie raad/mededeling college.

6. Ontwerpbestemmingsplan ‘Hommerts – Jeltewei 248’.
22.00494

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan ‘Hommerts – Jeltewei 248’ niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op inspraak in de bijgevoegde inspraaknota;
c. het ontwerpbestemmingsplan ‘Hommerts – Jeltewei 248’ met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022oostBPhmjel248-ont; voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’;
e. de beantwoording van de ingediende reacties en de bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan te sturen aan de indieners van een inspraakreactie.

7. Kredietaanvraag woningbouwproject Het Perk te Sneek.
22.00511

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen een aanvullend krediet van € 51.540,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten;
b. het krediet genoemd onder a te dekken uit de bijdrage van de initiatiefnemers;
c. de raad voor te stellen een krediet van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van voorzieningen van openbaar nut;
d. het krediet genoemd onder c te dekken uit de toekomstige grondopbrengst.

8. Controleplan 2022.
22.00523

Het college van burgemeester en wethouders besluit het Controleplan 2022 vast te stellen.

9. Uitwerking motie eenmalige inzet oud papier middelen jaarrekening 2021.
22.00431

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met bijgaande aanpassingen van de regeling kernenfonds voor het jaar 2023 en dit te publiceren;
b. de kosten van de regeling ad. € 338.000 te dekken vanuit de programmabegroting 2023;
c. de raad via bijgaande actieve informatie in kennis te stellen.

10. Notitie Bibliotheekbeleid Súdwest-Fryslân 2022-2026.
22.00513

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Notitie Bibliotheekbeleid Súdwest-Fryslân 2022-2026;
b. in te stemmen met het concept raadsvoorstel en het concept raadsbesluit;
c. de raad voor te stellen om de Notitie Bibliotheekbeleid Súdwest-Fryslân 2022-2026 vast te stellen.

11. Planologische instemming met het realiseren van een opslagloods aan ’t Noard 17 te Wommels.
22.00504

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. planologisch in te stemmen met het verzoek om via een projectafwijking medewerking te verleden aan de realisatie van een opslagloods aan ’t Noard 17 te Wommels;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het onder a genoemde plan niet nodig is;
c. geen exploitatieplan vast te stellen voor dit plan.

12. Het plaatsen van een kunstwerk op de rotonde nabij Praxis en Karwei Sneek (aangeboden door Vereniging Ondernemend Sneek).
22.00507

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a. in principe in te stemmen met de ingediende conceptaanvraag en daarmee toestaan dat het kunstwerk op de rotonde nabij de Praxis en Karwei te Sneek wordt geplaatst, onder de voorwaarde dat er een opstalrecht wordt gevestigd;
b. akkoord te gaan om de (concept)aanvraag in mandaat, als gebruikelijk, af te doen.

13. Schriftelijke vragen onveilige verkeerssituaties.
22.00524

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen conform bijgevoegd voorstel te beantwoorden.

14. Bestemmingsplan Scharnegoutum – Blankendalwei 3.
22.00493

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Scharnegoutum – Blankendalwei 3 niet nodig is;
b. in te stemmen met het concept bestemmingsplan Scharnegoutum – Blankendalwei 3;
c. het ontwerpbestemmingsplan Scharnegoutum – Blankendalwei 3 met identificatienummer NL.IMRO1900.BPBlankendalwei3-ON01 voor een periode van zes weken ter inzage te leggen; d. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’.

15. Oeverbeheer Friese vaarwegen.
22.00529

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de ‘Notitie uitwerking fase 2 oevers vaarwegen’ met bijbehorende bijlagen;
b. voor de toedeling van het oeverbeheer langs Friese vaarwegen te kiezen voor voorkeursvariant 5;
c. in te stemmen met de invoering van het ‘oeverfonds’ op basis van variant Y en met de kostenverdeling van het oeverfonds op basis van de combinatie inwonersaantal en het areaal vaarwegen;
d. de werking van het oeverfonds na een pilot van drie jaar te evalueren;
e. een schot tussen de budgetten voor overheden/niet-overheden aan te brengen;
f. de meerkosten als gevolg van het oeverfonds à € 105.000,- per jaar op te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2026;
g. de gemeenteraad hierover actief te informeren.

16. Geactualiseerd mantelzorgbeleid 2022-2026.
22.00526

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het mantelzorgbeleid 2022-2026;
b. via bijgaande brief de adviesraad te informeren;
c. de raad actief te informeren.

17. Overeenkomsten ten behoeve van overname aandelen Windpark Hiddum Houw B.V.
22.00516

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de hoofdlijnen van de koopovereenkomst (SPA);
b. in te stemmen met de overeenkomst betreffende de Inrichtings- en Uitvoeringsregeling;
c. in te stemmen met de aandeelhoudersovereenkomst Windpark Hiddum Houw B.V.;
d. in te stemmen met de aan te trekken leningen door Windpark Hiddum Houw B.V., de overeenkomst tot geldlening en de borgtochtverklaring;
e. wethouder De Boer te mandateren om in te stemmen met de definitieve overeenkomsten;
f. in te stemmen met de voorgestelde statutenwijziging van Windpark Hiddum Houw B.V.;
g. wethouder Dam aan te wijzen als vertegenwoordiger van de gemeente in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Windpark Hiddum Houw B.V.;
h. in te stemmen met de notitie ‘voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw september 2022’ en het filmpje ‘voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw’; i. de raad actief te informeren over de voortgang, inclusief bovengenoemde besluiten, middels de notitie ‘voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw september 2022’ en het filmpje ‘voortgang deelname windpark Nij Hiddum Houw’.

18. Formalisering aansluiting bij SNN.
22.00538

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. op verzoek van SNN de aansluiting van Súdwest-Fryslân bij het  Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) te formaliseren;
b. de burgemeester te mandateren de correspondentie hiertoe te laten verzorgen;
c. de raad actief te informeren via bijgesloten actieve informatie.

19. Europese Aanbesteding (EA) parkeervergunningenapplicatie.
22.00492

Het college van burgemeester en wethouders besluit tot het starten van een procedure voor Europese Aanbesteding ter vervanging van de huidige parkeervergunningenapplicatie.

20. Schriftelijke vragen recreatief woninggebruik van bestaande woningen.
22.00528

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen van D66 van 2 september 2022 te beantwoorden conform de bijlage.

21. Onderzoek dependance HBO.
22.00531

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad informeren via actieve info.

22. Juridische overdracht basisschool de Pikeloer te Wiuwert.
22.00460

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het schoolgebouw + terrein van obs. De Pikeloer in Wiuwert aan de onderwijsbestemming te onttrekken.
b. hiertoe akkoord te gaan met de inhoud van bijgesloten akte van buitengebruikstelling en over te gaan tot ondertekening van deze akte om deze vervolgens te laten schrijven in de openbare registers van het Kadaster, waarmee het schoolgebouw en toebehoren juridisch op naam van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt gesteld.
c. het voormalige schoolgebouw intern over te hevelen van team BSD (onderwijshuisvesting) naar team Vastgoed.

23. Juridische overdracht basisschool de Oerdracht te Exmorra.
22.00515

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het schoolgebouw + terrein van cbs De Oerdracht in Exmorra aan de onderwijsbestemming te onttrekken;
b. hiertoe akkoord te gaan met de inhoud van bijgesloten akte van buitengebruikstelling en over te gaan tot ondertekening van deze akte om deze vervolgens te laten schrijven in de openbare registers van het Kadaster, waarmee het schoolgebouw en toebehoren juridisch op naam van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt gesteld;
c. het voormalige schoolgebouw intern over te hevelen van team BSD (onderwijshuisvesting) naar team Vastgoed.

24. Vragen D66 Leerlingenvervoer.
22.00512

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen van 12 september 2022 van de fractie D66 te beantwoorden conform de bijlage.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 19 september 2022.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Aanvraag omgevingsvergunning plaatsen zonnepanelen 2e Oosterkade 43 te Sneek.
22.00461

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de gevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het bijgebouw op het perceel 2e Oosterkade 43 te Sneek (OV20220653) te weigeren wegens een negatief welstandsadvies;
b. alternatieve mogelijkheden of locaties in SWF te onderzoeken voor de verduurzaming van monumentale panden in de binnenstad en hier eerst een Plan van Aanpak voor op te stellen.

6. Schriftelijke vragen fractie D66 over de energietoeslag.
22.00517

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen van
2 september 2022 van de fractie D66 te beantwoorden conform de bijlage.

7. Wijzigingsplan De Hemmen III, tweede fase.
22.00518

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het wijzigingsplan niet nodig is;
b. in te stemmen met het voorontwerp-wijzigingsplan De Hemmen III, fase 2 met identificatienummer NL.IMRO.1900.2023oostWPsneehemm-vont;
c. het voorontwerpwijzigingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het voorontwerpwijzigingsplan in het kader van wettelijk overleg voor te leggen aan de overleginstanties;
e. de commissie Doarp Stêd en Omkriten te informeren over de ter inzage legging van het voorontwerpwijzigingsplan door middel van meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’.

8. Zebrapad bij de Zwetteschool te Sneek.
22.00505

Het college van burgemeester en wethouders besluit de procedure van het verkeersbesluit te starten om een zebrapad bij de Zwetteschool aan te leggen.

9. Tijdelijke aanpassing laadtarief openbare laadpalen.
22.00506

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het laadtarief voor gebruikers van de openbare laadpalen van Laadkracht tijdelijk te verhogen tot € 0,80 kWh tot en met 31 december 2022;
b. voor januari 2023 een lange termijn oplossing uit te werken op welke wijze in te spelen is op de prijsschommelingen op de energiemarkt.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 13 september 2022.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Voorfinanciering obligaties voor inwoners nabij windpark Nij Hiddum Houw.
22.00496

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de voorfinanciering van €1.125.000 inzake obligatie voor inwoners nabij windpark Nij Hiddum Houw.

6. Voorontwerpbestemmingsplan Bolsward-Oost.
22.00498

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan Bolsward-Oost niet nodig is;
b. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Bolsward Oost met identificatienummer NL.IMRO.1900.2023oostBPbolsoost-vont;
c. het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van wettelijk overleg voor te leggen aan de overleginstanties;
e. de commissie Doarp Stêd en Omkriten te informeren over de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan door middel van meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’.

7. Schriftelijke vragen VVD over de stand van zaken van de aanbevelingen uit de raadsenquête Empatec.
22.00501

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de antwoorden op de vragen van de VVD.

8. Omgevingsprogramma Wonen & Zorg.
22.00503

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het concept omgevingsprogramma Wonen en Zorg als basis voor een informerende en opiniërende bijeenkomst met de gemeenteraad;
b. na de informerende en opiniërende bijeenkomst met de gemeenteraad het concept Omgevingsprogramma (eventueel gewijzigd) vast te stellen als basis voor het bestuurlijke overleg met betrokken zorginstellingen, woningcorporaties, huurdersverenigingen, het zorgkantoor en de Wmo-raad.

9. Beslissing op bezwaar aanwijzingsbesluit gemeentelijk monument Woudsend.
22.00485

Het college van burgemeester en wethouders besluit het ingediende bezwaarschrift conform het advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond te verklaren, niet over te gaan tot een proceskostenvergoeding en het aanwijzingsbesluit van het Jelleshuis tot gemeentelijk monument ongewijzigd in stand te laten.

10. Verkoop bedrijfskavels De Hemmen III Sneek.
22.00500

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met het verlengen van de optieovereenkomst, voor bedrijven welke ingeschreven hebben op een bedrijfskavel van De Hemmen III, voor een periode van 2x vier maanden;
b. kennis te nemen van de aangepaste planning voor het bouwrijpmaken, met als gevolg dat de bedrijfskavels later geleverd kunnen worden;
c. kennis te nemen van de aangepaste planning van Liander waardoor definitieve levering van elektra pas in derde kwartaal van 2024 plaats kan vinden;
d. akkoord te gaan dat de inschrijvers / kopers pas hoeven te investeren in een (elektra) terugleverinstallatie wanneer het terugleveren van elektra ook daadwerkelijk mogelijk is;
e. akkoord te gaan met het faciliteren van de tijdelijk benodigde bouwstroom, door een centraal gelegen bouwstroompunt beschikbaar te stellen;
f. een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van € 100.000 voor dit tijdelijk bouwstroompunt en dit te dekken uit de reeds bestaande grondexploitatie.

11. Publicatie beleidsregels.
22.00416

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de informatie over de Bekendmakingswet en de werkwijze om uitvoering te geven aan de publicatieplicht voor kennisgeving aan te nemen;
b. in te stemmen met de frequentie van 5 jaar beleidsregels, ook in het geval geen wijzigingen aan de orde zijn, opnieuw vast te stellen en te publiceren.

12. Advies bezwaarschriftencommissie inzake het door de heer S. Eekma, Oosterdijk 1 te Hindeloopen ingediende bezwaar tegen het afwijzen van zijn planschadeclaim.
22.00488

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het bezwaar ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
b. het oorspronkelijke besluit in stand te laten.

13. Foarûntwerpbestimmingsplan “Gauw-Boeijengastrjitte 34”.
22.00497

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders beslút:
a. dat it opstellen fan in m.e.r. as m.e.r.-beoardieling foar it bestimmingsplan “GauwBoeijengastrjitte 34” net nedich is;
b. yn te stimmen mei it foarûntwerpbestimmingsplan “Gauw-Boeijengastrjitte 34” mei yndintifikaasjenûmer NL.IMRO.1900.2023oostBPgauwbs34-vont;
c. it foarûntwerpbestimmingsplan foar in perioade fan seis wiken op besjen te lizzen;
d. it foarûntwerpbestimmingsplan yn it ramt fan it wettelik oerlis foar te lizzen oan de oerlisynstânsjes;
e. de kommisje Doarp Stêd en Omkriten te ynformearjen oer it op besjen lizzen fan it foarûntwerpbestimmingsplan mei it meistjoerde formulier ‘ynformaasje bestimmingsplannen’.

Burgemeestersbesluit van 26 september 2022

1. Verlengen aanwijzingsbesluit verbod verkoop lachgas in openbare inrichtingen.
22.00509

De burgemeester besluit:
a. het Aanwijzingsbesluit bestrijding verkoop lachgas te verlengen tot 30 september 2023;
b. De raad hierover actief te informeren.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 6 september 2022.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Toepassen van de hardheidsclausule bij bijgaande jaarlijkse subsidies voor het jaar 2023.
22.00447

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het gebruik van de hardheidsclausule en genoemde jaarlijkse subsidieontvangers 2023 hierover via bijgaande brieven te informeren;
b. voor de jaren 2024 en verder deze subsidies weer te behandelen volgens de dan geldende subsidieregelingen.

6. Afwijken van de geldende parkeernorm in Hindeloopen.
22.00486

Het college van burgemeester en wethouders besluit af te wijken van de geldende parkeernorm voor het plan Nieuwe Weide 7+9 in Hindeloopen.

7. Raadsvragen vanuit NIEUW SOCIAAL inzake mogelijkheden studenten zonder verblijfstatus vakantiewerk te laten doen.
22.00491

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de concept-beantwoording van de vragen van de fractie NIEUW SOCIAAL.

8. Neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021.
22.00474

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de adviezen waaruit blijkt dat geen verrekening hoeft plaats te vinden;
b. dat er geen verrekening plaats vindt.

9. Brede schoolsubsidie.
22.00487

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het verlengen van de Brede schoolsubsidie in het schooljaar 2022/2023;
b. hiertoe bijgaande subsidieregeling Brede School 2022/2023 vast te stellen en te publiceren;
c. de schoolbesturen middels bijgaande brief hiervan op de hoogte te stellen;
d. de kosten hiervoor te dekken vanuit het budget zorg voor leerlingen.

10. Subsidie 3e Pedagogisch Medewerker 2021 bij Kinderwoud.
22.00457

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. toestemming te verlenen voor uitbreiding van bestaand beleid voor de
3e pedagogisch medewerker op de groep bij Kinderwoud;
b. daarmee de subsidie voor de 3e pedagogisch medewerker in 2021 hoger vast te stellen dan vooraf begroot, namelijk op € 98.000 i.p.v. € 75.000;
c. dit te bekostigen vanuit het onderwijsachterstandenbeleid (fcl 60301).

11. Weigering aanvraag ligplaatsvergunning Makkum.
22.00441

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de ligplaatsvergunning voor de viskotter HA te weigeren;
b. aanvrager van het besluit op de hoogte te brengen middel bijgevoegde brief.

12. Voorontwerp bestemmingsplan Sneek – Harinxmaland fase 2A1.
22.00421

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Sneek – Harinxmaland fase 2A1’ met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022BPSneekHL2A1-vont;
b. het voorontwerpbestemmingsplan voor een periode van 4 weken ter inzage te leggen;
c. het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van wettelijk overleg voor te leggen aan de overleginstanties;
d. de raad te informeren over de ter inzage legging door middel van het formulier ‘actieve info’.

13. Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van 6 recreatiewoningen aan de Buorren 31 te Hemelum.
22.00475

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de ingediende zienswijzen tegen de aanvraag omgevingsvergunning UV20220155 ongegrond te verklaren conform de reactienota;
b. de gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van 6 recreatiewoningen op het perceel Buorren 31 (KDM00, I, 1040) te Hemelum (UV20220155) te verlenen;
c. ondertekening van de vergunning te mandateren aan de teammanager Vergunningen.

14. Het afwijken van het welstandsadvies ten behoeve van het realiseren van een carport.
22.00484

Het college van burgemeester en wethouders besluit af te wijken van het welstandsadvies en medewerking te verlenen aan OV20211224 voor het realiseren van een carport aan Alde Syl 2 te Makkum.

15. Besluitvorming Gazprom of Zelflevering per 10-10-2022 dat aan de orde wordt gesteld in de ALV OVEF van 16-09-2022.
22.00495

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het contract met Gazprom voort te zetten, initieel tot 1 januari 2023, indien mogelijk tot 1 januari 2024 en daarna over te gaan op zelflevering van gas door OVEF;
b. geheimhouding tot na stemming in de ledenvergadering in het OVEF (van vrijdag 16 september 2022) en de raad na de collegevergadering van 20 september 2022 informeren over het genomen besluit in het OVEF.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 30 augustus 2022.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Subsidieregelingen ‘Een jaarrond cultuur’ en ‘Leve de vereniging’.
22.00449

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van een update omtrent de regelingen ‘Een jaarrond cultuur’ en ‘Leve de vereniging’;
b. de raad hierover te informeren via bijgevoegde actieve info.

6. Het verbouwen van de Werenfriduskerk en pastorie naar zorgappartementen.
22.00358

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het ontwerpbesluit voor de 32 zorgwoningen/appartementen aan het Noard 175 te Workum voor 6 weken ten inzage te leggen conform de uitgebreide vergunningsprocedure;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het onder a genoemde plan niet nodig is;
c. geen exploitatieplan voor dit plan vast te stellen.

7. Legalisatie uitbouwen bedrijfspand op de locatie Kalkovens 21 in Makkum.
22.00427

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in principe medewerking verlenen voor de noordelijke uitbouw, in afwijking van het welstandsadvies;
b. in principe geen medewerking verlenen voor de westelijke uitbouw;
c. in principe geen medewerking verlenen aan de reclame-uiting.

8. Conceptaanvraag aanbouw knechtenwoningen Woudsend.
22.00458

Het college van burgemeester en wethouders besluit in principe af te wijken van het welstandsadvies en medewerking te verlenen aan de conceptaanvraag.

9. Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Súdwest-Fryslân.
22.00476

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. In te stemmen met het ontwerp “Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Súdwest-Fryslân”;
b. deze ontwerpverordening voor zes weken ter inzage te leggen.

10. Invullen van de vacature lid raad van commissarissen in de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.
22.00477

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. wethouder Henk de Boer te laten solliciteren naar de funtie van commissaris van OVEF;
b. bij benoeming wethouder Michel Rietman de functie als lid in het OVEF van Henk de Boer over te laten nemen.

11. Regeling Integrale Kindaanpak (IKA).
22.00482

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de concept-subsidieregeling IKA;
b. alvorens een definitief besluit te nemen de regeling voor te leggen aan de samenwerkingspartners in de LEA (opvang en onderwijs) voor advies;
c. hiertoe bijgaande brief samen met de notitie en de concept-subsidieregeling IKA een de leden van de LEA te versturen in de vorm van agendastukken voor de LEA-vergadering van 14 september2022;
d. een bedrag van € 85.000 vrij te maken uit het budget voor peuterspeelzaalbeleid en deze toe te voegen aan de brede schoolmiddelen (€ 60.000);
e. het totaal (€ 145.000) te hernoemen tot IKA-budget.

12. Verordening/regeling commissie bezwaarschriften gemeente Súdwest-Fryslân 2023-2026.
22.00469

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Verordening/regeling commissie bezwaarschriften gemeente
Súdwest-Fryslân vast te stellen voor zover het hun bevoegdheid betreft;
b. de raad voor te stellen om de Verordening/regeling commissie bezwaarschriften gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen.

13. Vaststellen wijzigingsplan “Skoallestrjitte 1a Easterein”.
22.00340

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het wijzigingsplan “Skoallestrjitte 1a Easterein” ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
b. te bepalen dat het voorgenoemd wijzigingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GML bestand NL.IMRO.1900.2022oostBPskolst1a-vast;
c. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke ontleend aan de GBKN;
d. geen exploitatieplan voor het wijzigingsplan “Skoallestrjitte 1a Easterein” vast te stellen.

Declaraties en gedragscode

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van het college gepubliceerd.