College van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning.

Jannewietske

Jannewietske de Vries.

Burgemeester.

 

 

Contact en portefeuille.

Maarten

Maarten Offinga.

Wethouder.

1e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille.

Stella

Stella van Gent.

Wethouder.

2e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille.

Gea

Gea Wielinga.

Wethouder.

3e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille.

Mark

Mark de Man.

Wethouder.

4e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille.

Erik

Erik Faber.

Wethouder.

5e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille.

Pieter

Pieter Zondervan.

Gemeentesecretaris.

 

 

Contact.

Coalitieakkoord.

De gemeente kent een coalitie van 4 politieke partijen, namelijk CDA, PvdA, VVD en GroenLinks. Samen hebben ze in het coalitieakkoord vastgelegd hoe ze de komende jaren verder willen. In het akkoord staan de ambities, taken en bevoegdheden omschreven.

Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Openbare besluitenlijsten.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezig: Mark de Man, Maarten Offinga en Pieter Zondervan
Afwezig: Stella van Gent, Erik Faber en Gea Wielinga

Besluitenlijst 11 juni 2019

wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 3 juni 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 3 juni 2019 ongewijzigd vast te stellen.
2 2 19.00290 Overzicht social return. Het college besluit:
a. het jaaroverzicht social return, de kwantitatieve rapportage social return en de infographic ter kennisgeving aan te nemen;
b. de infographic social return en werkgelegenheid via actieve informatie aan de raad te verstrekken.
16 3 19.00362 Subsidie aan de 11-stedenzwemtocht, georganiseerd door de Maarten van de Weijden foundation. Het college besluit:
a. om de 11-stedenzwemtocht een subsidie te geven van in totaal 25.000 euro;
b. deze subsidie te dekken uit het budget dat is gereserveerd voor het tweejaarlijkse sportevenement (20.000) en sportbeleid subsidies (5.000).

Tijd: 15:00 – 18:00 uur
Locatie: Extern
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Erik Faber, Mark de Man, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Pieter Zondervan
Afwezig: Stella van Gent

Besluitenlijst 3 juni 2019

wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 28 mei 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 28 mei 2019 gewijzigd vast te stellen:
waarbij agendapunt 23 ‘Startnotitie voor bestemmingsplan 'Het Perk Sneek' alsnog van agenda is gehaald.
2 2 19.00233 Seismisch onderzoek binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Aangehouden.
16 3 19.00318 Verordening Individuele Studietoeslag Súdwest-Fryslân 2019. Het college besluit de raad via de Commissie Boarger en Mienskip voor te stellen in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.
17 4 19.00330 Jaarverslag RMC Zuidwest Friesland en Leerplicht Súdwest-Fryslân 2017-2018. Het college besluit:
a. het jaarverslag leerplicht van de gemeente Súdwest-Fryslân en RMC regio Zuidwest Friesland over schooljaar 2017-2018 vast te stellen;
b. dit jaarverslag middels het format actieve info ter kennisgeving aan de Raad voor te leggen.
18 5 19.00349 Aanvraag vangnetuitkering 2018. Het college besluit:
a. een verzoek in te dienen voor een vangnetuitkering participatiewet 2018 voor een bedrag van € 278.801,-;
b. het aanvraagformulier te ondertekenen;
c. de gemeenteraad verzoeken in te stemmen met de verklaring van het college en daartoe het aanvraagformulier te ondertekenen.
19 6 19.00357 Zienswijze op het verzoek van woningcorporaties Wonen zuidwest Friesland en Lyaemer wonen op het verzoek aan de minister om toestemming tot fusie. Het college besluit:
a. tot het geven van een positieve zienswijze t.a.v. de fusie tussen woningcorporaties Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen;
b. in te stemmen met de concept brief aan Lyaemer Wonen en Wonen Zuidwest Friesland;
c. de raad actief te informeren via de bijgaande actieve info.
20 7 19.00358 Vertegenwoordiging bij de Algemene Ledenvergadering van de VNG. Het college besluit de burgemeester te verzoeken wethouder Offinga volmacht te geven om de gemeente Súdwest-Fryslân te vertegenwoordigen op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2019 in Barneveld.
21 8 19.00327 Voorbereidingskrediet voor een gebiedsgerichte verkenning in de wijk Tinga, Sneek. Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel.

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Erik Faber, Mark de Man, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Griet Heeg (loco-secretaris)
Afwezig: Stelle van Gent

Besluitenlijst 28 mei 2019

wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 21 mei 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 21 mei 2019 gewijzigd vast te stellen:
- Besluit 13 is aangevuld met besluitpunt g: de portefeuillehouder wordt gemandateerd om het raadsvoorstel aan te passen zoals besproken.
2 2 19.00225 Aanlegvoorwaarden infrastructuur snel internet. Het college besluit:
a. afwijkende aanlegvoorwaarden van toepassing te verklaren specifiek voor de aanleg van ondergrondse netwerken voor snel internet in het buitengebied van Súdwest-Fryslân.
b. de raad voor te stellen in te stemmen met een wijziging van de legesverordening ten behoeve van ondergrondse netwerken voor snel internet conform bijgaand voorstel.
3 3 19.00279 Evaluatie en herijking detailhandelsstructuurvisie 2019. Het college besluit:
a. kennis te nemen van evaluatie Detailhandelsstructuurvisie 2019;
b. de herijkte versie van de detailhandelsstructuurvisie vast te stellen;
c. de raad voor te stellen de herijkte detailhandelsstructuurvisie vast te stellen.
4 4 19.00294 Opvolging aanbevelingen rapport rekenkamer Financieel Belang. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer 'Financieel Belang';
b. de raad via een actieve info hiervan op de hoogte te stellen.
5 5 19.00297 Het bouwen van een woning op het perceel Burgemeester Praamsmalaan 19 in Bolsward. Het college besluit:
a. in te stemmen met het ingediende (principe) verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor het bouwen van een woning op het perceel Burgemeester Praamsmalaan 19 te Bolsward;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Burgemeester Praamsmalaan 19 te Bolsward niet nodig is;
c. de projectafwijkingsprocedure op te starten op het moment dat uit de Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een ruimtelijke ordening;
d. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 1 genoemde plan.
6 6 19.00298 Vaststellen regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Súdwest-Fryslân. Het college besluit besluit de regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Súdwest-Fryslân vast te stellen.
7 7 19.00302 Bestemmingsplan Sibrandabuorren - Ontwikkeling School. Het college besluit:
a. de raad voor te stellen het bestemmingsplan Sibrandabuorren - Ontwikkeling School ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
b. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het hiervoor genoemde bestemmingsplan;
c. in te stemmen met het meegestuurde concept raadsvoorstel en -besluit.
8 8 19.00329 Subsidieverstrekking Stichting Technolab Súdwest-Fryslân. Het college besluit:
a. een subsidie te verstrekken van € 264.000 euro voor de stichting Technolab SWF. Uitbetaald in vier bedragen van € 66.000 in de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022;
b. de subsidieaanvragers op de hoogte te stellen van uw subsidietoekenning;
c. het bedrag van de verstrekken subsidie te dekken uit de middelen van budget pijler operatie werk van Werk en Ondernemen.
9 9 19.00332 Bestemmingsplan 'Sneek - Kaatsland (zorg)woningen'. Het college besluit (onder voorbehoud van ondertekening van een anterieure overeenkomst):
a. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Sneek - Kaatsland (zorg) woningen' ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
b. de raad voor te stellen te bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in het GMLbestand NL.IMRO.1900.2018BPkaatslza-vast en tevens in die vorm is vastgesteld;
c. de raad voor te stellen te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
d. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het Bestemmingsplan 'Sneek - Kaatsland (zorg)woningen';
e. een hogere waarde geluid vanwege verkeerslawaai vaststellen tot 57 dB bij bestemmingsplan 'Sneek - Kaatsland (zorg)woningen' ten behoeve van het woongebouw (gebouw D) waarin 44 appartementen worden ondergebracht;
f. de raad voor te stellen de financiële kaders vast te stellen;
g. de raad voor te stellen het benodigde krediet van € 65.577 beschikbaar te stellen;
h. de raad voor te stellen het krediet te dekken uit de exploitatiebijdrage en de grondopbrengsten.
10 10 19.00333 Zienswijze ontwerpbeschikking voor het opsplitsen van de kavel en het bouwen van een woning in strijd met het bestemmingsplan H. Mensonidesstrjitte 30 te Oppenhuizen. Het college besluit:
a. de ingekomen zienswijze tegen de ontwerpbeschikking te beantwoorden;
b. de gevraagde omgevingsvergunning definitief te verlenen.

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Erik Faber, Stella van Gent, Mark de Man, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Pieter Zondervan

Besluitenlijst 21 mei 2019

wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 14 mei 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 14 mei 2019 ongewijzigd vast te stellen.
2 2 19.00301 Toezicht in het Sociaal Domein jaarverslag 2018. Het college besluit:
a. in te stemmen met het jaarverslag 2018 Toezicht in het Sociaal Domein;
b. de gemeenteraad via actieve info te informeren over het jaarverslag.
3 3 19.00291 Reactie op conceptadvies van de provincie Fryslân aan het ministerie van EZK op aanvraag van Vermilion Energy voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte (geothermie) noordoostelijk van Sneek. Het college besluit in te stemmen met het conceptadvies van de provincie Fryslân voor het ministerie van EZK.
4 4 19.00292 Jaarverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018. Het college besluit:
a. het Jaarverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 vast te stellen;
b. het jaarverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 middels Actieve Informatie bekend te maken aan de Raad.
5 5 19.00300 Evaluatie Nije Pleats-methodiek. Het college besluit:
a. kennis nemen van het evaluatierapport '10 jaar werken met Nije Pleats-methodiek';
b. de raad te informeren via het formulier 'actieve info'.
6 6 19.00303 Actieve informatie en Plan van Aanpak Mulier onderzoek "Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân. Het college besluit:
a. in te stemmen met het Plan van Aanpak Mulier onderzoek "Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân";
b. tevens in te stemmen met de actieve informatie Plan van Aanpak Mulier onderzoek "Ruimte voor sport in Súdwest-Fryslân".
7 7 19.00311 Jaarverslag Klachten 2016-2018. Het college besluit:
a. het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen;
b. dit jaarverslag aan de raad aan te bieden via actieve informatie.
8 8 19.00315 Beleidsplan College voor Arbeidszaken 2019-2022. Het college besluit Instemmen met het beleidsplan.
9 9 19.00307 IJlsterkade Sneek. Het college besluit de aanvullende overeenkomst “Sneek IJlsterkade Lemmerweg” met Van Wonen BV te sluiten betreffende het project "IJlsterkade Sneek".
10 10 19.00319 Actieve raadsinfo over de stand van zaken van de Sportcarrousel Sneek. Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde concept Actieve raadsinfo.