College van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning.

Jannewietske

Jannewietske de Vries.

Burgemeester.

 

 

Contact en portefeuille.

Maarten

Maarten Offinga.

Wethouder.

1e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille.

Stella

Stella van Gent.

Wethouder.

2e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille.

Gea

Gea Wielinga.

Wethouder.

3e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille.

Mark

Mark de Man.

Wethouder.

4e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille.

Erik

Erik Faber.

Wethouder.

5e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille.

Pieter

Pieter Zondervan.

Gemeentesecretaris.

 

 

Contact.

Coalitieakkoord.

De gemeente kent een coalitie van 4 politieke partijen, namelijk CDA, PvdA, VVD en GroenLinks. Samen hebben ze in het coalitieakkoord vastgelegd hoe ze de komende jaren verder willen. In het akkoord staan de ambities, taken en bevoegdheden omschreven.

Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Openbare besluitenlijsten.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezig: Erik Faber, Stella van Gent, Mark de Man, Maarten Offinga en Pieter Zondervan
Afwezig: Gea Wielinga

Besluitenlijst 9 juli 2019

wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 2 juli 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 2 juli 2019 ongewijzigd vast te stellen.
29 2 Case 19.00379 Het jaarverslag 2018 van de commissie bezwaarschriften. Het college besluit:
a. het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen;
b. de aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften over te nemen en uit te zetten binnen de organisatie;
c. het jaarverslag aan de commissie Bestjoer en Finânsjes voor kennisgeving aan te bieden.
33 3 Case 19.00395 Toepassen hardheidsclausule voor bijgebouw zijerf op locatie Dr. W. Beekhuisstrjitte 16 in Sibrandabuorren. Het college besluit:
a. in te stemmen met het toepassen van de hardheidsclausule voor een bijgebouw op het zij-erf op locatie Dr. W. Beekhuisstrjitte 16 in Sibrandabuorren;
b. de hierbij behorende procedure op te starten.
34 4 Case 19.00398 Toepassen hardheidsclausule voor een aanbouw op de locatie Arumerweg 64 in Witmarsum. Het college besluit:
a. in te stemmen met het toepassen van de hardheidsclausule voor een aanbouw op de locatie Arumerweg 64 in Witmarsum;
b. de hierbij behorende procedure op te starten.
35 5 Case 19.00413 Beschikbaar stellen van kredieten voor het vervangen van 2 voertuigen voor team BOG. Het college besluit:
a. een krediet beschikbaar te stellen van € 70.000,00 voor het vervangen van twee bedrijfsauto's voor het team Beheer, Onderhoud Groen;
b. de dekking van de kapitaallasten welke voortvloeien uit het onder a. genoemde krediet, vindt plaat binnen het investeringsprogramma 2019-2022.
36 6 Case 19.00416 Kinder-/peuteropvang in het AZC. Het college besluit:
a. in te stemmen met een verlenging van de pilot kinder-/peuteropvang in het AZC tot 1 juli 2020;
b. opdracht te geven om uiterlijk in het eerste kwartaal 2020 een integrale afweging voor de inzet van onderwijsachterstandsmiddelen aan te bieden aan het college en het al dan niet structureel maken van deze inzet daarbij te betrekken.
37 7 Case 19.00368 Vaststelling nieuwe en gewijzigde subsidieregeling 2019. Het college besluit:
a. bijgaande subsidieregelingen (excl. regeling 75 jaar vrijheid) vast te stellen en dit te publiceren;
b. de beleidsregels budget vitalisering verenigingen van 9-12-2014 gelijktijdig in te trekken.
38 8 Case 19.00376 Het splitsen van een woonboerderij in twee woningen aan de Ymedaem 2 in Molkwerum. Het college besluit:
a. in te stemmen met het het gebruik ten behoeve van het wonen en het splitsen van de woonboerderij in twee wooneenheden op de locatie Ymedaem 2 in Molkwerum;
b. de hierbij behorende procedure op te starten op het moment dat uit de Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
39 9 Case 19.00361 Jaarverslag Wet kinderopvang 2018. Het college besluit:
a. het jaarverslag kinderopvang 2018 vast te stellen;
b. via actieve Info de Raad kennis te laten nemen van het jaarverslag kinderopvang 2018;
c. het jaarverslag kinderopvang 2018 aanbieden aan de inspectie van het Onderwijs.
40 10 Case 19.00410 Afwegingskader woningbouw. Het college besluit het afwegingskader woningbouw zoals vastgesteld bij besluit van 26 maart 2019 te wijzigen conform bijgevoegd conceptcollegebesluit.

Tijd: 09:00 – 12:00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Erik Faber, Stella van Gent, Mark de Man, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Pieter Zondervan

Besluitenlijst 2 juli 2019

wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 25 juni 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 25 juni 2019 ongewijzigd vast te stellen.
2 2 19.00365 Klachtenregeling Jeugd. Het college besluit:
a. de Klachtenregeling Jeugd vast te stellen;
b. de leden van de externe klachtencommissie Jeugd te benoemen.
16 3 19.00256 Instemmen met Actieve Informatie over AV Frieso. Het college besluit in te stemmen met Actieve Informatie over AV Frieso.
17 4 19.00399 Raadsvragen VVD fractie Vakantieregeling voor Minima. Het college besluit in te stemmen met de antwoorden op de raadsvragen.
18 5 19.00402 Anterieure overeenkomst Kaatsland Sneek. Het college besluit:
a. in te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst Kaatsland;
b. de overeenkomst aan te gaan met de initiatiefnemer.
19 6 19.00404 Concept Startdocument RES Fryslân voor Raden, Staten en AB. Het college besluit:
a. het concept-Startdocument RES Fryslân ter kennisgeving aan te nemen;
b. nadere advisering af te wachten.
20 7 19.00411 Organisatiebesluit gemeente Súdwest-Fryslân 2019. Het college besluit het Organisatiebesluit gemeente Súdwest-Fryslân 2019 definitief vast te stellen.
21 8 19.00394 Het realiseren van een bijgebouw bij de recreatiewoning op het perceel Nei de Feart 16 in Warns. Het college besluit geen medewerking te verlenen aan de realisatie van een tweede bijgebouw.

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Erik Faber, Stella van Gent, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Pieter Zondervan
Afwezig: Mark de Man

Besluitenlijst 25 juni 2019

wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 18 juni 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 18 juni 2019 ongewijzigd vast te stellen.
2 2 19.00356 Buitenruimte basisschool Sibrandabuorren. Het college besluit:
a. in te stemmen met het realiseren van een ontsluiting tussen Fenne en Aesgeawei (Fase 1);
b. de kosten te dekken uit het bestaande budget voor de bouw van de school opgehoogd met € 50.000 vanuit het aanbestedingsvoordeel; en
c. een definitief plan (fase 2) voor het parkeerplein, inclusief kostenraming en dekkingsvoorstel af te wachten.
3 3 19.00381 Gelijke Kansen-agenda. Het college besluit:
a. in te stemmen met het voorstel voor een Gelijke Kansen-agenda en daarmee een samenwerking aan te gaan met het Ministerie van OCW voor de duur van het programma (tot 2021);
b. wethouder Van Gent te machtigen voor ondertekening van de Gelijke Kansen-agenda namens het college.
4 4 19.00377 Financiële bijdrage Zomerkans 2019. Het college besluit:
a. kennis te nemen van het projectplan Zomerkans 2019;
b. in te stemmen met een bijdrage van €14.500,00 uit de Klijnsma gelden voor het programma Zomerkans 2019.
5 5 19.00384 Akkoord aanbestedingsresultaat nieuwbouw basisschool Sibrandabuorren. Het college besluit in te stemmen met het aanbestedingsresultaat.
6 6 19.00385 Brandbrief kabinet budget jeugdzorg. Het college besluit:
a. bijgevoegde brandbrief m.b.t. het budget Jeugdzorg aan het kabinet te sturen;
b. de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, de overige gemeenteraden in Friesland, de kamercommissie en de VNG via een afschrift op de hoogte te stellen van de verstuurde brief.
7 7 19.00302 Jaarverslag Stichting Sociaal Collectief. Het college besluit:
a. kennis te nemen van het jaarverslag van Stichting Sociaal Collectief;
b. het jaarverslag via actieve info ter kennisname te brengen aan de raad.
8 8 19.00244 Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022, van de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het college besluit:
a. de begroting en meerjarenraming ter kennisgeving aan te nemen;
b. de stichting middels bijgaande brief te beantwoorden.
9 9 19.00374 Bestemmingsplan 'Workum - recreatiegebied it Soal'. Het college besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan 'Workum - recreatiegebied it Soal" niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende vooroverlegreacties zoals weergegeven in bijgaande "reactienota vooroverleg bestemmingsplan Workum - recreatiegebied it Soal";
c. het ontwerpbestemmingsplan "Workum - recreatiegebied it Soal" met identificatienummer NL.IMRO.1900.2018westBPitsoal-ontw" voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "recreatiegebied it Soal Workum" voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
e. de commissie Doarp, Stêd en Omkriten te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door meegestuurd formulier 'informatie bestemmingsplannen'.
10 10 19.00375 Advies aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op de Integrale Effect Analyse voor de Netversterking westelijk Friesland. Het college besluit:
a. locatie 2 aan het ministerie te adviseren voor de locatie voor het 110 kV-hoogspanningsstation;
b. in te stemmen om bijgevoegde memo met actieve informatie naar de Raad te zenden;
c. in te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief op de Notitie Integrale Effecten Analyse 110 kV-station inclusief kabeltraces Westelijk Friesland (Tennet).

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Stella van Gent, Mark de Man, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Pieter Zondervan
Afwezig: Erik Faber

Besluitenlijst 18 juni 2019

wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 11 juni 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 11 juni 2019 ongewijzigd vast te stellen.
2 2 19.00369 Perceelsaanwijzing gasaansluitverplichting De Marne Bolsward. Het college besluit het perceel De Marne 238 te Bolsward aan te wijze als een gebied met een gasaansluitverplichting.
3 3 19.00353 Ferslach ferantwurding argyf- en ynformaasjebehear. It kolleezje beslút it ferslach ferantwurdingargyf- en ynformaasjebehear 2018 fêst te stellen en foar kundskip foar te lizzen oan de rie as aktive ynformaasje.
4 4 19.00370 Verlenging contract Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het college besluit het contract voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen met een jaar te verlengen tot 1 januari 2021.
5 5 19.00371 Actieve informatie over de voortgang van de verkoop van het voormalig gemeentehuis van Littenseradiel te Wommels ende door Patyna geplande informatiebijeenkomst. Het college besluit de raad via de actieve info te informeren over de stand van zaken van de verkoop van het voormalig gemeentehuis te Wommels.
6 6 19.00373 Kademuur Looxmagracht Sneek. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de huidige staat van de kademuur en de gevolgen daarvan;
b. kennis te nemen van het financiële voorstel;
c. kennis te nemen van de totale gemeentelijke opgave voor kademuren;
d. de raad de bijgevoegde actieve informatie voor te leggen.
7 7 19.00233 Seismisch onderzoek binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Het college besluit:
a. tijdelijk af te wijken van de in de aanvraag genoemde bestemmingsplannen;
b. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen;
c. het werken buiten de reguliere werktijden met ontheffing van de geluidshinder mogelijk te maken;
d. via actieve info de raad kennis te laten nemen van dit besluit.