College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

College

Coalitieakkoord

De collegeperiode, per 1 juni 2022, is gestart met een coalitie van drie partijen (PvdA, CDA en FNP). Deze 3 hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF Grutsk en Tichtby’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2022 – 2026.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder vind je de besluitenlijsten van de afgelopen 3 maanden.
Eerder gepubliceerde besluitenlijsten kun je opzoeken op de website van Archiefweb.

2023

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 16 mei 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. SPUK-regeling Informatiepunten Digitale Overheid.
23.00253

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de subsidieaanvraag van stichting Bibliotheken Mar en Fean inzake de bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid in 2023;
b. een (voorlopige) eenmalige subsidie van € 88.459,- toe te kennen aan stichting Bibliotheken Mar en Fean voor de bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid in 2023;
c. de gevraagde bijdrage van € 88.459,- te dekken uit de specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid;
d. stichting Bibliotheken Mar en Fean middels bijgevoegde beschikking te informeren over het besluit.

6. Vrijlaten van giften.
23.00291

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Beleidsregels vrijlating giften Participatiewet 2023 gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen;
b. de raad hierover te informeren.

7. Visiedocument FUMO 2028.
23.00156

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het Visiedocument FUMO 2028;
b. de FUMO door middel van bijgevoegde concept brief op de hoogte te brengen van het standpunt van het college;
c. de bijgevoegde concept brief te delen met de overige deelnemers van het AB FUMO;
d. de raad actief te informeren.

8. Advies van de Adviesraad Sociaal Domein over respijtweekend.
23.00301

Het college van burgemeester en wethouders besluit via bijgaande reactiebrief de Adviesraad Sociaal Domein te informeren.

9. Regionale inkoop onderwijsroute.
23.00308

Het college van burgemeester en wethouder besluit:
a. in te stemmen met de deelname aan de Europese aanbestedingsprocedure in het kader van de nieuwe Wet inburgering voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-diensten) middels een SAS-procedure gezamenlijk met de Friese gemeenten voor de onderwijsroute;
b. het college van de gemeente Leeuwarden te mandateren voor de inkoopprocedure tot en met het gunningsbesluit;
c. het bijgevoegd mandaatbesluit te ondertekenen.

10. Aanvraagtermijn bijzondere bijstand.
23.00310

Het college van burgemeester en wethouders besluit het Besluit tijdelijke verruiming aanvraagtermijn bijzondere bijstand per 1 juli 2023 in te trekken.

11. Begroting ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2023.
23.00328

Het college van burgemeester en wethouders besluit de ondernemersprijs
Súdwest-Fryslân 2023 te organiseren en hiervoor € 50.000 beschikbaar te stellen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 9 mei 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. AZC Sneek.
23.00276

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met de vestiging van een opvanglocatie voor vluchtelingen in het zoekgebied Harinxmaland voor maximaal 50 woningen (450 personen);
b. de bestaande bestuursovereenkomst met het COA voor het AZC in de Noorderhoek te beëindigen op het moment dat een opvanglocatie voor vluchtelingen in Harinxmaland in gebruik kan worden genomen;
c. met het COA in een bestuursovereenkomst afspraken te maken over de voorwaarden waaronder de opvanglocatie in het gebied Harinxmaland gevestigd kan worden;
d. aan de raad voor te stellen voor de realisatie van een opvanglocatie voor vluchtelingen een goede locatie te vinden in het zoekgebied Harinxmaland en deze te verwerken in een ontwikkelingsvisie voor het gebied;
e. aan de raad voor te stellen voor het opstellen van de ontwikkelingsvisie Harinxmaland een krediet beschikbaar te stellen van € 60.000,- en dit te dekken uit de Algemene Reserve;
f. gelet op het besluit onder a, geen draagvlakonderzoek voor realisatie van een opvanglocatie in de Noorderhoek, zoals benoemd in de aangenomen motie van
8 maart 2021, uit te voeren.

6. Kernenaanpak woningbouw Oudega.
23.00240

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het document ’Verkenning van woonlocaties Oudega’ vast te stellen;
b. samen met de inwoners van Oudega eerst de locaties ‘speeltuin’ en ‘voormalige school locatie’ te verkennen en daarna de locatie ‘Tsjerkelân’;
c. de raad actief te informeren.

7. Ontwerpwijzigingsplan “Littenserbuorren 6 te Wommels”.
23.00298

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het wijzigingsplan “Littenserbuorren 6 te Wommels” niet nodig is;
b. het ontwerpwijzigingsplan met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022oostWPLbrn6-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
c. de raad te informeren over de ter inzage legging van het ontwerp (wijzigings)bestemmingsplan door meegestuurd ‘informatie bestemmingsplannen’.

8. Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân I’.
23.00314

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân I’ niet nodig is;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende vooroverleg- en inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan;
c. het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân I’ met identificatienummer ‘NL.IMRO.1900.2023BPBGBSWFI-ontw’ voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’;
e. de beantwoording van de ingediende reacties en de bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan te sturen aan de indieners van een inspraakreactie.

9. Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân II’.
23.00289

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân II’ nodig is en het bijgesloten planMER ter inzage leggen;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende vooroverleg- en inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan;
c. het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân II’ met identificatienummer ‘NL.IMRO.1900.2022BPBGBSWFII-ontw’ voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door meegestuurd formulier ‘informatie bestemmingsplannen’;
e. de beantwoording van de ingediende reacties en de bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan te sturen aan de indieners van een inspraakreactie.

10. Concept Jaarstukken 2022 gemeente Súdwest Fryslân.
23.00294

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen:
a. de jaarstukken 2022 met een voordelig saldo van € 11.105.000 vast te stellen;
b. het voordelig resultaat van € 11.105.000 ten gunste van de Algemene Reserve te brengen;
c. € 1.593.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten aanzien van de opvang van ontheemde Oekraïners;
d. € 428.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve vanuit de decembercirculaire 2022;
e. € 361.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten aanzien van beschikbaar gestelde middelen voor de energietoeslag 2022;
f. € 260.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. beschikbaar gestelde middelen t.b.v. de Klameare in Workum;
g. € 225.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten aanzien van beschikbaar gestelde middelen voor de energietoeslag 2023;
h. € 160.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. de personeelslasten omtrent de afhandeling van de toeslagenaffaire;
i. € 125.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten behoeve van de verplichting boscompensatie;
j. € 95.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. Oekraïne zorg voor ondersteuning van de Veiligheidsregio Fryslân;
k. € 319.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve m.b.t. Uitvoering Voorziening Specifiek Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS).

11. Verantwoording subsidie 2021 en 2022 VVV Waterland van Friesland.
23.00296

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met een samenstellingsverklaring ter verantwoording van de subsidie 2021 van VVV Waterland van Friesland;
b. voor de subsidie voor 2022 een controleverklaring van VVV Waterland van Friesland te vragen;
c. uitstel te verlenen tot 1 september 2023 voor het aanleveren van de verantwoording over de subsidie voor 2022.

12. Verantwoording subsidie 2021 en 2022 Stichting Sneek Promotion.
23.00297

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met een samenstellingsverklaring ter verantwoording voor de subsidies over 2021 en 2022 van Stichting Sneek Promotion;
b. uitstel te verlenen tot 1 september 2023 voor het aanleveren van de verantwoording over 2022 inclusief extra verslag van de accountant over de administratie van Stichting Sneek Promotion;
c. vanaf 2023 een controleverklaring te vragen.

13. Vaststellen Reglement burgerlijke stand.
23.00317

Het college van burgemeester en wethouders besluit het Reglement burgerlijke stand Súdwest-Fryslân vast te stellen.

14. Uitreiking sportpenning aan VC Sneek.
23.00341

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de gemeentelijke sportpenning uit te reiken aan VC Sneek;
b. de portefeuillehouder sport hiervoor aan te wijzen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vastgestelde besluitenlijst van 25 april 2023.

De besluitenlijst is per circulatiemail door het college vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Uitkomst van het clusteronderzoek naar de gymzalen Witmarsum-Arum in het kader van het Plan van Aanpak Mulieronderzoek 2018.
23.00106

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een uitwerking van de toekomstbestendige binnensportaccommodatie ten behoeve van het cluster Witmarsum, Arum, Kimswerd en Pingjum en het ‘Initiatief Ontmoetingsplaats Witmarsum’ ter kennisgeving aan te nemen;
b. om het projectplan ‘Initiatief ontmoetingsplaats Witmarsum’, met een sport-gymzaal als onderdeel van een multifunctionele ontmoetingsplaats in Witmarsum, nader te laten uitwerken;
c. in te stemmen met de conceptbrief aan de werkgroep Witmarsum;
d. de raad via actieve info op de hoogte te stellen van de uitkomst van het clusteronderzoek naar de gymzalen Witmarsum-Arum in het kader van het Plan van Aanpak Mulieronderzoek.

6. Jaarverslag met jaarrekening hûs en hiem 2022 en begroting hûs en hiem 2024.
23.00268

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen kennis te nemen van het jaarverslag hûs en hiem 2022 en begroting hûs en hiem 2024;
b. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen;
c. in te stemmen met het ontwerp-raadsvoorstel.

7. Startnotitie bestemmingsplan “Zuidelijke kavels Woudvaart tussen Selfhelpweg en A7 Sneek”.
23.00223

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de startnotitie “Zuidelijke kavels Woudvaart tussen Selfhelpweg en A7 Sneek” vast te stellen;
b. de raad voor te stellen om voor deze ondergeschikte herziening van eerder vastgesteld beleid de voorontwerpfase over te slaan en te volstaan met een zienswijzenronde;
c. de raad voor te stellen een nieuw beeldkwaliteitsplan voor dit gebied te maken dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht en vastgesteld;
d. in te stemmen met het meegestuurde concept raadsvoorstel en -besluit en het hierbij behorende startdocument.

8. Vaststellen bestemmingsplan Harinxmaland 2A1 en beeldkwaliteitsplan Harinxmaland 2A en besluit hogere waarde.
23.0026

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen het bestemmingsplan Sneek – Harinxmaland 2A1 ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
b. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingsplan;
c. de raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan Sneek – Harinxmaland 2A vast te stellen als onderdeel van de ‘Welstandsnota gemeente Súdwest-Fryslân’;
d. een besluit hogere waarde Wet geluidhinder vast te stellen voor de te hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de woonblokken A en C tot en met H en J uit het ontwerpbestemmingsplan.

9. Aanleg aardgastransportleiding Oppenhuizen – Boazum.
23.0020

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het (onder nog nader overeen te komen en gebruikelijke voorwaarden) vestigen van een recht van opstal voor de aanleg van de aardgastransportleiding door bij de gemeente in eigendom zijnde percelen;
b. de noodzakelijkerwijs door Vermilion opnieuw nog aan te vragen vergunningen (voor het aanleggen van de tijdelijke inritten, dammen en bruggen om de genoemde aardgastransportleiding te kunnen aanleggen), mits ontvankelijk, in behandeling nemen met inachtneming van de eerdere overwegingen uit de vergunningen uit 2016;
c. kennis te nemen van de mededeling dat Vermilion met de omgeving in overleg wil gaan om met hun Omgevingsfonds lokale projecten op het terrein van biodiversiteit en duurzaamheid financieel te ondersteunen;
d. Vermilion over de besluiten onder a.t/m c. met bijgevoegde brief te informeren;
e. de raad over het vorenstaande actief te informeren.

10. Aanpak onveilige verkeerssituaties 2023.
23.0021

Het college van burgemeester en wethouders besluit voor 2023 een krediet van
€ 1.676.617,69 bij de gemeenteraad aan te vragen voor de aanpak van onveilige verkeerssituaties middels bijgevoegd conceptraadsvoorstel.

11. Ontsluiting Exmorra (als onderdeel van totaalproject Reconstructie kruispunt Marnezijl).
23.0018

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de gemeenteraad voor te stellen een aanvullend krediet van € 290.500 beschikbaar te stellen;
b. de bijbehorende kapitaallast van € 23.404,62 te dekken uit het Ontwikkelfonds.

12. Veiligheidsregio Fryslân: Begroting 2024, eerste begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022.
23.0027

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Jaarrekening 2022 Veiligheidsregio Fryslân ter kennisgeving aan te nemen;
b. de Begroting 2024 Veiligheidsregio Fryslân ter kennisgeving aan te nemen;
c. de financiële gevolgen van de meerjarenbegroting 2024 Veiligheidsregio Fryslân op te nemen in onze eigen meerjarenbegroting 2024-2027;
d. de Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Fryslân ter kennisgeving aan te nemen;
e. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en via dit raadsvoorstel de gemeenteraad te informeren en te adviseren een zienswijze in te dienen (vanuit de jaarrekening 2022 niet € 325.000 toevoegen aan de egalisatiereserve);
f. de bijgevoegde conceptbrief vast te stellen als zienswijze op de Jaarrekening 2022 van Veiligheidsregio Fryslân.

13. Deelname Landelijke Stichting Waarborgfonds.
23.0028

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het voorgenomen besluit van de Bestuurscommissie Veiligheid tot deelname aan de Landelijke Stichting Waarborgfonds;
b. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en/of bedenkingen te adresseren over de deelname aan de Landelijke Stichting Waarborgfonds, richting het Algemeen Bestuur van 13 juli 2023;
c. het algemeen bestuur van de VRF in kennis te brengen van dit besluit;
d. de raad middels bijgaand raadsvoorstel hierover te laten besluiten.

14. Startnotitie bestemmingsplan “It Skar 2 Woudsend”.
23.0028

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de startnotitie “It Skar 2 Woudsend” vast te stellen;
b. de raad voor te stellen een nieuw beeldkwaliteitsplan voor dit gebied te maken dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht en vastgesteld;
c. de raad voor te stellen op grond van artikel 2 lid 1 van de Inspraakverordening Súdwest-Fryslân te besluiten dat participatie voldoende heeft plaatsgevonden en dat geen inspraakronde nodig is;
d. In te stemmen met het meegestuurde concept raadsvoorstel en -besluit en het hierbij behorende startdocument, de nota van uitgangspunten, de participatienota en de andere hierbij behorende bijlagen.

15. Startnotitie bestemmingsplan “Melkvaart, 2e fase (Simmerfjild)”.
23.0029

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de startnotitie “Melkvaart, 2e fase Makkum (Simmerfjild)” vast te stellen;
b. de raad voor te stellen een nieuw beeldkwaliteitsplan voor dit gebied te maken dat gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht en vastgesteld;
c. de raad voor te stellen op grond van artikel 2 lid 1 van de Inspraakverordening Súdwest-Fryslân te besluiten dat participatie voldoende heeft plaatsgevonden en dat geen inspraakronde nodig is;
d. in te stemmen met het meegestuurde concept raadsvoorstel en -besluit en het hierbij behorende startdocument, de Uitgangspuntennotitie, het Participatieplan en de hierbij behorende bijlagen.

16. Collectief Onderwijszorgarrangement SWF/Fultura/Renn4.
23.00147

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de cofinanciering van het OZA SWF/Fultura/Renn4;
b. daarvoor eenmalig een bedrag van € 60.000,- subsidie te verlenen;
c. de kosten te dekken uit de post: ‘Investeren in preventie en vroegtijdige signalering’;
d. samen met SDF, gemeenten en andere samenwerkingsverbanden de mogelijkheden verkennen om tot een structurele oplossing te komen voor financiering van collectieve onderwijszorgarrangementen;
e. de raad te informeren via actieve info.

17. Jaarstukken 2022, Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 Recreatieschap Marrekrite.
23.0026

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2022 en de Ontwerpbegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van Recreatieschap Marrekrite en deze aan te bieden aan de gemeenteraad;
b. de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen over de Ontwerpbegroting 2024.

18. Het opstarten van een Europese Aanbesteding betreffende de levering van ‘End user devices’.
23.00178

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Europese Aanbesteding
End User Devices op te starten.

19. Jaarverslag 2021-2022 Leerplicht/RMC.
23.00149

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het jaarverslag Leerplicht van de gemeente Sudwest-Fryslan en RMC regio Zuid-West Friesland over schooljaar 2021-2022 vast te stellen;
b. dit jaarverslag middels bijgaande actieve info ter kennisgeving aan de raad voor te leggen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 18 april 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Aanpassingen in de Planning & Control-cyclus.
23.00257

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de aanpassingen in de Planning & Control-cyclus;
b. in te stemmen met bijgaande actieve informatie.

6. Principebereidheid tot het realiseren van parkeerplaatsen aan de Selfhelpweg te Sneek.
23.00155

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in principe geen medewerking te verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan;
b. met de betrokkenen in gesprek te gaan over andere mogelijkheden voor stalling en opslag op een bedrijventerrein.

7. Verhoogde subsidieaanvraag Cultuurplein SWF ten behoeve van UITFestival 2023.
23.00244

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de verhoogde subsidieaanvraag van Stichting Cultuurplein SWF ten behoeve van het UIT Festival 2023;
b. een voorlopige incidentele subsidie van € 25.000,- toe te kennen aan Stichting Cultuurplein SWF ten behoeve van het UIT Festival 2023;
c. de gevraagde bijdrage voor 2023 te dekken uit de post Extra stimulans cult sector, dorpshuizen na corona;
d. Stichting Cultuurplein SWF via bijgevoegde subsidiebeschikking te informeren.

8. Beantwoording schriftelijke vragen GrienLinks jeugdhulp.
23.00277

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met beantwoording schriftelijke vragen GrienLinks.

9. Beantwoording raadsvragen Nieuw Sociaal inzake vakantiewerk.
23.00267

Het college van burgemeester en wethouders besluit akkoord te gaan met de beantwoording van de raadsvragen van Nieuw Sociaal inzake vakantiewerk voor Nieuwe Nederlanders en studenten.

10. Samenwerkings- en Concessieovereenkomst stichting Sneekweek.
23.00239

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Samenwerkings- en Concessieovereenkomst Sneekweek aan te gaan;
b. de bijlagen 1, 2 en 4 voor 2023 te accorderen;
c. het voornemen tot het sluiten van de Samenwerkings- en Concessieovereenkomst te publiceren in het Gemeenteblad;
d. aan de Stichting Sneekweek voor 2023 een subsidie van € 121.000 inclusief
21% BTW te verstrekken, conform de bijgevoegde subsidiebeschikking;
e. aan de stichting Sneekweek voor 2023 een bijdrage in de exploitatie te verstrekken van € 56.144 inclusief 21% BTW en dit bedrag voorlopig te dekken uit de post Overige openlucht recreatie;
f. wethouder Rietman mandaat te verlenen voor het ondertekenen van de subsidiebeschikking.

11. Zienswijze op ontwerpvisie Fryslan Klimaatbestendig 2050+.
23.00280

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de gezamenlijk zienswijze en deze te versturen of indien niet alle gemeenten instemmen de inhoud over te nemen in de brief van SWF;
b. in te stemmen met de aanvullende zienswijze specifiek vanuit SWF.

12. Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023.
23.00265

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Bestuursrapportage januari, februari, maart 2023;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
c. de gemeenteraad voor te stellen om de mutaties in de kredieten vast te stellen en de begroting te wijzigen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage;
d. de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage);
e. in te stemmen met bijgaande actieve informatie.

13. Raadsvragen VVD (on)mogelijkheden om te verduurzamen.
23.00258

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen.

14. Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West.

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het doorsturen van de stukken over de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West naar de raadsleden voor de zienswijzenprocedure.

15. Vaststellen 1e wijziging Legesverordening 2023.
23.00254

Het college van burgemeester en wethouders besluit de eerste wijziging Legesverordening 2023 vast te stellen.

16. Bestuurlijke verantwoording WOZ 2022 ENSIA.
23.00255

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ 2022;
b. de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ 2022 vast te stellen;
c. de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ 2022 toe te zenden aan de landelijk toezichthouder, Waarderingskamer, namens het Ministerie van Financiën (middels ENSIA).

17. Aanwijzingsbesluit Marktmeester en overige toezichthouders markt.
23.00085

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. als marktmeester in de zin van de Marktverordening aan te wijzen de huidige en toekomstige medewerker van de keten Omgeving van gemeente Súdwest-Fryslân die ook belast is met andere taken die voortvloeien uit de Marktverordening;
b. als overige toezichthouders in de zin van de Marktverordening aan te wijzen de specifiek daarvoor aangewezen medewerkers als bedoeld in artikel 1, lid 1, van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders 2022;
c. dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad.

18. Besluit tot het vervallen verklaren van grafrechten.
23.00101

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de rechten vervallen te verklaren op de particuliere graven die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit;
b. dit besluit bekend te maken in het Gemeenteblad en op de mededelingenborden bij de ingangen van de betreffende gemeentelijke begraafplaatsen.

19. Actualisering Register Beschermingswaardige bomen.
23.00238

Het college van burgemeester en wethouders besluit het Register Beschermingswaardige bomen te wijzigen.

20. Aanwijzen voormalig sluiscomplex Molkwerum tot gemeentelijk monument.
23.00262

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het voormalige sluiscomplex te Molkwerum definitief aan te wijzen als gemeentelijk monument;
b. het aanwijzingsbesluit bekend te maken;
c. de raad via actieve info te informeren over het onder a genoemde besluit.

21. Aanbesteding parkeervergunningen-applicatie.
23.00282

Het college van burgemeester en wethouders besluit de aanbesteding Parkeervergunningen-applicatie te starten conform de inhoud van dit advies met als doel een overeenkomst af te sluiten ingaande vanaf 1 december a.s. t/m
30 november 2027 aangevuld met 4 verlengingsopties van elk 1 jaar, eenzijdig door de gemeente in te roepen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 11 april 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Beslissing op bezwaar omtrent Lieuwe Klazes Leane 3 te Workum.
23.00154

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het ingediende bezwaarschrift in afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften ongegrond te verklaren;
b. het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten;
c. aanvullend de aanvrager in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn in overleg te treden met de gemeente om de mogelijkheden te onderzoeken om een “vage schim” van de oorspronkelijke boerderij te behouden.

6. Derde wijziging APV 2018 Súdwest-Fryslân.
23.00242

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de inhoudelijke wijzigingen van de APV zoals uitgewerkt in de was-wordt-tabel in bijlage 1;
b. in te stemmen met de redactionele wijzigingen van de APV zoals uitgewerkt in de was-wordt-tabel in bijlage 2;
c. de raad te verzoeken om de Verordening tot derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen.

7. Economisch actieplan Súdwest-Fryslân.
23.00241

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het ‘Economisch actieplan’ vast te stellen;
b. de raad hierover actief te informeren.

8. Vee-oversteekplaats Doniaburen.
23.00139

Het college van burgemeester en wethouders besluit mee te werken aan het initiatief.

9. Jaaroverzicht klachten 2022.
23.00173

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het jaaroverzicht klachten 2022 voor kennisgeving aan te nemen;
b. het jaaroverzicht klachten 2022 voor kennisgeving aan de raad aan te bieden via actieve info.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

1. Opening en mededelingen.

2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 4 april 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTHup) 2022 en Jaarverslag VTH Kwaliteitscriteria thuistaken Frysk Peil. 23.00180

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTHup) 2022 met het Jaarverslag VTH Kwaliteitscriteria thuistaken Frysk Peil vast te stellen;
b. het Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTHup) 2022 met het Jaarverslag van de VTH Kwaliteitscriteria thuistaken Frysk Peil als actieve info aan te bieden aan de raad.

6. Privacybeleid sociaal domein. 23.00222

Het college van burgemeester en wethouders besluit het privacybeleid sociaal domein 2023 vast te stellen.

7. Beveiligen onbewaakte spoorwegovergang Schuilenburg Hindeloopen. 23.00220

Het college van burgemeester en wethouders besluit de realisatie overeenkomst voor de beveiliging van de onbewaakte spoorwegovergang Schuilenburg met ProRail af te sluiten.

8. Krediet beschikbaar stellen voor de vervanging van voertuigen en materieel en akkoord te gaan met de start van Europese Aanbestedingen. 23.00200

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een krediet beschikbaar te stellen van € 513.000 voor het vervangen van 10 voertuigen;
b. een krediet beschikbaar te stellen van € 250.000 voor het vervangen van 1 achterlader;
c. een krediet beschikbaar te stellen van € 450.000 voor het vervangen van 2 kraan/container vrachtwagens;
d. een krediet beschikbaar te stellen van € 45.000 voor het vervangen van 1 stuks werkmaterieel;
e. de dekking van de kapitaallasten, welke voortvloeien uit het onder a, b, c en d genoemde krediet, vindt plaats binnen het vastgestelde investeringsprogramma 2023;
f. akkoord te gaan met de start van een Europese aanbesteding voor kleine bestelauto’s;
g. akkoord te gaan met de start van een Europese aanbesteding voor een containervrachtwagen;
h. akkoord te gaan met de start van een Europese aanbesteding voor kraanvrachtwagens;
i. akkoord te gaan met de start van een Europese aanbesteding voor een brandstoffen in bulk;
j. de dekking van de kosten die voortvloeien uit punt i. vindt plaats binnen de huidige beheerbudgetten.

9. Regionale Woondeal Provincie – Rijk – Woonregio Zuidwest-Friesland. 23.00215

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

a. in te stemmen met de tekst voor de regionale woondeal tussen de Woonregio Zuidwest-Friesland, Provincie Fryslân en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening;
b. wethouder Rietman te machtigen om de regionale woondeal tussen de Woonregio Zuidwest-Friesland, Provincie Fryslân en de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening namens de gemeente te ondertekenen;
c. de gemeenteraad hierover actief te informeren.

10. Proef autoluwe binnenstad Sneek. 23.00259

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het Plan van Aanpak Proef autoluwe binnenstad Sneek;
b. de gemeenteraad actief te informeren.

11. Raadsvragen PvdA over zorgen om het mogelijke vertrek van de spoedeisende hulp van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. 23.00256

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen.

12. ENSIA audit 2022. 23.00246

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de uitkomsten van de audit voor de aansluitingen DigiD vast te stellen;
b. de uitkomsten van de audit voor Suwinet vast te stellen;
c. de collegeverklaring vast te stellen en deze samen met de LOR te ondertekenen;
d. de raad actief te informeren over de uitkomsten van de ENSIA audit 2022.

13. Zelfevaluatie ENSIA 2022 BAG, BGT en BRO. 23.00211

Het college van burgemeester en wethouders besluit de zelfevaluatie ENSIA 2022 vast te stellen.

14. Investeringsprogramma “Renovatie natuurgrasvelden buitensport 2023”. 23.00148

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het Investeringsprogramma “Renovaties natuurgrasvelden buitensport 2023”;
b. daarvoor het jaarlijks beschikbare bedrag van € 231.000 beschikbaar te stellen;
c. genoemd bedrag ten laste te brengen van het “Investeringsprogramma Sociaal Domein, renovaties natuurgras sportvelden”;
d. de hieruit voortvloeiende kapitaallasten ad. € 18.611 via een administratieve begrotingswijziging te dekken uit de post afschrijving en rente buitensportaccommodaties, programma 1 Sociaal Domein.

15. Derde tranche subsidie fase 2.2 project Warm Heeg. 23.00225

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de derde voorschotverlening voor het project Warm Heeg;
b. de middelen hiervoor te dekken uit de rijkssubsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken;
c. de raad hierover actief te informeren.

16. OOGO concept Ondersteuningsplan Passend Onderwijs 2023-2027 van Samenwerkingsverband Fultura. 23.00247

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het concept Ondersteuningsplan 2023-2027;
b. kennis te nemen van het ondertekendocument;
c. wethouder Van den Akker een volmacht te geven het OOGO te voeren en te ondertekenen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
Afwezig: Bauke Dam

Onderwerpen en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 28 maart 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Parameters en Grondprijzen. 23.00171

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de voorgestelde rekenparameter in de Notitie parameters 2023;
b. in te stemmen met de voorgestelde grondprijzen in de Grondprijzenbrief 2023 en de gemeenteraad hierover actief te informeren.

6. Voortgang plan Groene Sporthart Bolsward. 23.00175

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de voortgang van de ontwikkeling Groene Sporthart Bolsward;
b. om € 80.000 beschikbaar te stellen voor projectleiding in 2023 voor het Groene Sporthart Bolsward. De kosten worden gedekt vanuit de actualisatie van de begroting, personele component;
c. de raad via actieve info op de hoogte te stellen van de voortgang.

7. Skritlike fragen FNP Gaswinning Top en Twel. 23.00179

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen te beantwoorden conform het bijgevoegde voorstel.

8. Grondexploitatie en Versnelling, Harinxmaland Fase 2A. 23.00194

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. om Harinxmaland Fase 2A te Sneek in exploitatie te nemen en kennis te nemen van de grondexploitatie en de kansen en risico’s;
b. aan de raad voor te stellen de grondexploitatie vast te stellen;
c. aan de raad voor te stellen een uitvoeringskrediet van € 14.300.000,- exclusief btw beschikbaar te stellen en deze te laten dekken uit de voorgenomen grondverkoop;
d. aan de raad voor te stellen om een verliesvoorziening te treffen van € 426.436,-;
e. om versnelling van woningbouw mogelijk te maken door in te stemmen met het uitvoeren van grondwerk voordat het definitieve bestemmingsplan is vastgesteld;
f. aan de raad voor te stellen om € 410.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve en te storten in de bestemmingsreserve m.b.t. de nog te realiseren spooronderdoorgang tussen de woonwijken;
g. op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage ‘Grondexploitatie Harinxmaland Fase 2A’. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b Woo
h. de geheimhouding op te leggen tot 1 januari 2029.

9. Verlenging noodopvang Heeg. 23.00213

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het verzoek van het COA om de noodopvang in Waterherberg Heeg te verlengen tot 1 mei 2025;
b. de brief aan bewoners daarover vast te stellen.

10. Toekomstig waterbeheer. 23.00219

Het college van burgemeester en wethouders besluit de actieve informatie over het toekomstig waterbeheer vast te stellen en te delen met de gemeenteraad.

11. Actualisatie Organisatiebesluit 2019. 21.00150

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen ter actualisatie van het Organisatiebesluit 2019;
b. het Organisatiebesluit 2023 vast te stellen en bekend te maken via overheid.nl.

12. Afronding intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Melkvaart 2, Makkum. 23.00098

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek welke op basis van de intentieovereenkomst d.d. 01 maart 2022 met Frisoplan B.V., betreffende de ontwikkeling van een nieuw woningbouwplan ten zuiden van de bestaande woonwijk Melkvaart te Makkum (onder de naam Simmerfjild), is uitgevoerd;
b. op basis van de uitkomsten het vervolgproces te starten en afspraken te maken over de randvoorwaarden planvorming, de planologische procedure en de uitvoeringsfase voor de planfase 1;
c. de raad hierover actief te informeren.

13. Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van de Stichting tot behoud monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân. 23.00127

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen;
b. het bestuur van de stichting middels bijgaande brief te beantwoorden en daarin de waardering uit  te spreken over hun prima financieel en planmatig beleid.

14. Startnotitie bestemmingsplan ‘Koepoort Stavoren’. 23.00146

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in de stemmen met de startnotitie voor het bestemmingsplan ‘Koepoort Stavoren’;
b. de startnotitie ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

15. Position Paper Waterstofhub Bolsward. 23.00206

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer De Witte (VVD);
b. de haalbaarheidsstudie Waterstofhub Bolsward als bijlage met de beantwoording mee te sturen.

16. Hoofdlijnen aanbesteding Catering opvanglocatie Galamadammen Oekraïense ontheemden. 23.00216

Het college van burgemeester en wethouders besluit de aanbesteding Catering opvanglocatie Galamadammen te starten conform de inhoud van dit advies met als doel een overeenkomst af te sluiten ingaande vanaf 1 augustus a.s. t/m 31 december a.s. en bij eventuele verlenging voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 2 maanden.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Onderwerpen en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. a. Vaststellen besluitenlijst van 21 maart 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Concept-regeling Sporthulpmiddelen.
23.00007

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de concept-regeling Sporthulpmiddelen;
b. de kosten van deze regeling te dekken uit de extra gelden die beschikbaar zijn gesteld bij de Actualisatie programmabegroting 2023;
c. de begroting overeenkomstig te wijzigen;
d. de raad te informeren over de regeling Sporthulpmiddelen aan de hand bijgevoegde format ‘informatie raad’.

6. Aanvulling beleidsregels carbidschieten.
23.00088

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het afpalingsrecht met betrekking tot eendenkooien toe te voegen in de beleidsregels carbidschieten;
b. de beleidsregels carbidschieten hieromtrent aan te vullen;
c. de aanvulling beleidsregels carbidschieten te publiceren.

7. Voorbereidingsbesluit Geeuwkade IJlst.
23.00169

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen om middels bijgevoegd raadsvoorstel opnieuw een voorbereidingsbesluit vast te stellen voor de percelen op het bedrijventerrein aan de Geeuwkade te IJlst waarop de functieaanduiding dakbedekkingsmaterialenfabriek ligt.

8. Cliëntenraad Werk en Inkomen Súdwest-Fryslân.
23.00125

Het college van burgemeester en wethouders besluit de raad voor te stellen de Verordening Cliëntenraad Werk en Inkomen Súdwest-Fryslân vast te stellen.

9. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Sneek-waterwoningen Houkepoort.
23.00159

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de raad voor te stellen de reactienota ingebrachte zienswijzen bestemmingsplan “Sneek –waterwoningen Houkepoort” vast te stellen;
b. de raad te laten bepalen dat op basis van de in het bestemmingsplan opgenomen m.e.r.-beoordeling een milieueffectrapport (MER) voor het bestemmingsplan “Sneek – waterwoningen Houkepoort” niet nodig is;
c. de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Sneek – waterwoningen Houkepoort” met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022oostBPsneewawo-vast gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen; dat deze wijziging daaruit bestaat dat in artikel 3.1 ‘Bestemmingsomschrijving’ van de regels extra wordt opgenomen dat de aangewezen gronden ook zijn bestemd voor de bij de hoofdbestemming “Sneek – waterwoningen Houkepoort” behorende ‘parkeervoorzieningen’ en ‘verblijfsgebied’;
d. de raad te laten bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie;
e. de raad voor te stellen geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan “Sneek – waterwoningen Houkepoort” vast te stellen;
f. de raad voor te stellen het bijbehorende beeldkwaliteitsplan ‘Beeldkwaliteitscriteria waterwoningen Houkepoort’ vast te stellen als onderdeel van de welstandsnota;
g. de raad voor te stellen de indieners van een zienswijze schriftelijk te informeren over de gewijzigde vaststelling van dit bestemmingsplan.

10. Ontwerpbesluit aanvraag intrekken bestemmingsplan ‘Bolsward onderstation 110/20 kV’.
23.00166

Het college van burgemeester en wethouders besluit om de raad te verzoeken om:
a. het ontwerpbesluit vast te stellen waarin de aanvraag d.d. 29 november 2022, voor het intrekken van het bestemmingsplan ‘Bolsward onderstation 110/20 KV’, wordt afgewezen;
b. het college van B&W het mandaat te geven om, indien het voorgestelde definitieve besluit niet wijzigt naar aanleiding van ingediende zienswijzen, het definitieve besluit op de onder a. genoemde aanvraag te nemen.

11. Lokale Inclusie Agenda.
23.00196

Het college van burgemeester en wethouders besluit om in te stemmen met het beleidsstuk Lokale Inclusie Agenda.

12. Toekennen van de straatnaam ’Jelmer Sytsmawei’ aan de nieuw aan te leggen rondweg in Warns.
23.00135

Het college van burgemeester en wethouders besluit aan de nieuw aan te leggen rondweg in Warns de naam ’Jelmer Sytsmawei’ toe te kennen.

13. Beëdiging leerplicht-/kwalificatieplichtambtenaar.
23.00140

Het college van burgemeester en wethouders besluit over te gaan tot beëdiging van leerplichtambtenaren Aukje Valkema, Harrold Zwart en Lutine Oord.

14. Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2023.
23.00161

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2023 vast te stellen;
b. het Geheimhoudingsprotocol gemeente Súdwest-Fryslân 2023 via actieve info aan te bieden aan de raad.

15. Anterieure overeenkomst woningbouwproject Gauw.
23.00195

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de inhoud van de anterieure overeenkomst en deze aan te gaan met initiatiefnemer;
b. de burgermeester te verzoeken volmacht te verlenen aan wethouder M. Rietman om de anterieure overeenkomst te tekenen.

16. Aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretaris/vervanging Algemeen Directeur.
23.00097

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. mevrouw F. Pols (1), mevrouw W. Sikkes (2) en mevrouw R. Smit (3) aan te wijzen als loco-gemeentesecretaris en plaatsvervangend Algemeen Directeur;
b. in te stemmen met de vervanging van de gemeentesecretaris/Algemeen directeur, overeenkomstig de onder 1 aangegeven volgorde;
c. daartoe het bijgevoegde aanwijzingsbesluit loco-gemeentesecretaris /plaatsvervangend Algemeen Directeur vast te stellen en bekend te maken via overheid.nl;
d. dit besluit in werking te laten treden per 1 april 2023 onder gelijktijdig intrekking van het aanwijzingsbesluit van 18 januari 2022 (Gemeenteblad 2022, nr. 30647).

17. Financiële verordening 2023 en Controleverordening 2023.
23.00182

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Financiële verordening 2023;
b. in te stemmen met de Controleverordening 2023 ex artikel 213 van de Gemeentewet;
c. de raad voor te stellen deze verordeningen te wijzigen.

18. Wijziging bijlage beleidsregels 2022 vergoeding lokalen bewegingsonderwijs.
23.00193

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een correctie in de bijlage van de beleidsregels 2022 vergoeding lokalen bewegingsonderwijs vast te stellen;
b. de gecorrigeerde bijlage van de beleidsregels 2022 vergoeding lokalen bewegingsonderwijs geconsolideerd te publiceren op mijn overheid.nl.

19. Beheer en onderhoud van de bergingen op woonschepenhavenligplaats.
22.00743

Het college van burgemeester en wethouders besluit in afwijking van het huidige beleid het onderhoud van de vrijkomende berging over te dragen aan de nieuwe ligplaatshouder.

20. Juridische overdracht basisschool de Pipegaal in Workum.
22.00620

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het schoolgebouw + terrein van basisschool de Pipegaal in Workum aan de onderwijsbestemming te onttrekken;
b. hiertoe akkoord te gaan met de inhoud van de bijgesloten akte van buitengebruikstelling en over te gaan tot ondertekening van deze akte om deze vervolgens in te laten schrijven in de openbare registers van het Kadaster, waarmee het schoolgebouw en toebehoren juridisch op naam van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt gesteld.
c. het voormalige schoolgebouw intern over te hevelen van team BSD (onderwijshuisvesting) naar team Vastgoed.

21. Juridische overdracht basisschool it Finster in Workum.
22.00621

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het schoolgebouw en schoolterrein van basisschool it Finster in Workum aan de onderwijsbestemming te onttrekken.
b. hiertoe akkoord te gaan met de inhoud van bijgesloten akte van buitengebruikstelling en over te gaan tot ondertekening van deze akte om deze vervolgens in te laten schrijven in de openbare registers van het Kadaster, waarmee het schoolgebouw en toebehoren juridisch op naam van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt gesteld;
c. het voormalige schoolgebouw intern over te hevelen van team BSD (onderwijshuisvesting) naar team Vastgoed.

22. Regeling sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026.
23.00174

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de nieuwe brede specifieke uitkering (brede SPUK);
b. voor alle regelingen die onder brede SPUK vallen budget aan te vragen voor de periode 2023-2026;
c. de raad hierover actief te informeren.

23. Uitbrengen stem principeakkoord Cao gemeenten 2023.
23.00153

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. een positieve stem uit te brengen op het principeakkoord Cao Gemeenten;
b. met een aanvullende opmerking met betrekking tot financiering uit het gemeenteaccres;
c. de stem door de gemeentesecretaris uit te laten brengen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Onderwerpen en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. a. Vaststellen besluitenlijst van 13 maart 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.

5. Untwerpbestimmingsplan “Gauw-Boeijengastrjitte 34”.
23.00167

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders beslút:
a. dat it opstellen fan in m.e.r. as mer-beoardieling foar it bestimmingsplan “Gauw-Boeijengastrjitte 34” net nedich is lykas oanjûn yn bylage 3 fan it bestimmingsplan;
b. yn te stimmen mei de útstelde beantwurding fan de yntsjinne foaroerlisreaksjes lykas oanjûn yn haadstik 6 fan de taljochting fan it bestimmingsplan;
c. it ûntwerpbestimmingsplan “Gauw-Boeijengastrjitte 34” identifikaasjenûmer NL.IMRO.1900.2023oostBRgauwbv34-ontw foar in perioade fan seis wiken op besjen te lizzen;
d. it ûntwerpbyldkwaliteitsplan “Gauw-Boeijengastrjitte 34” foar in perioade fan seis wiken op besjen te lizzen;
e. de ried te ynformearjen oer it op besjen lizzen fan it ûntwerpbestimmingsplan en it ûntwerpbyldkwaliteitsplan troch it meistjoerde formulier ‘ynformaasje bestimmingsplannen’;
f. de beantwurding fan de yntsjinne foaroerlisreaksjes en it bekendmeitsjen fan it op besjen lizzen fan it ûntwerpbestimmingsplan te stjoeren oan de yntsjinners fan de foaroerlisreaksjes.

6. Landschapspark Folsgare ten zuidwesten van de Hemmen III.
22.00712

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de bestemming van het gebied handhaven in ‘agrarisch’ en inzetten op extensief beheer;
b. de inrichting van het gebied tussen de Hemmen 3 en Folsgare betrekken bij de ruimtelijke visie voor de agenda Sneek, waarbij het Landschapspark Folsgare wordt betrokken;
c. parallel daaraan met dorpsbelang Folsgare te onderzoeken welke initiatieven vanuit het Landschapspark op de korte termijn (tussen nu en 2 jaar) gerealiseerd kunnen worden en daarin prioriteren;
d. voor dit onderzoek en realisatie een bedrag van € 50.000 uit het Ontwikkelfonds beschikbaar te stellen;
e. opdracht geven een procesregisseur aan te wijzen die samen met initiatiefnemers de onderdelen van het plan verder uitwerkt en met nadere voorstellen komt;
f. het initiatief voor een (kleiner) zonneveld van de energiecoöperatie Folsgare voorlopig voor kennisgeving aan te nemen en verdere interne adviezen en initiatieven van de energiecoöperatie Folsgare af te wachten.

7. Doorzenden concept implementatieplan Businesscase ten behoeve van advies van adviesraden Sociaal Domein.
23.00189

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het Implementatieplan Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West;
b. het Implementatieplan voor advies voor te leggen aan de Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân;
c. conform het verzoek van het dagelijks bestuur van de GR Werkvoorzieningsschap Fryslân-West overeenkomstig het concept implementatieplan Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West opgenomen communicatieplan te handelen.

8. Omgevingsprogramma Wonen & Zorg 2023-2050 “Meer en langer thuis”.
23.00141

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het Omgevingsprogramma Wonen & Zorg 2023-2050 “Meer en langer thuis” vast te stellen;
b. de raad actief te informeren via bijgaande actieve info.

9. Actieplan Súdwest-Fryslân bouwt.
22.00698

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het “Actieplan Súdwest-Fryslân bouwt”, zoals voorgelegd, vast te stellen;
b. de gemeenteraad hierover actief te informeren.

10. Factsheet woningbouw.
23.00192

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de factsheet woningbouw;
b. de gemeenteraad hierover actief te informeren.

11. Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls 5e tranche voor de Woonregio SúdwestFryslân
23.00172

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de subsidieaanvraag voor een bijdrage van BZK van ca. € 2.600.000 in het kader van de Woningbouwimpuls 5e tranche voor de Woonregio Súdwest-Fryslân vast te stellen en in te dienen;
b. de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de subsidieaanvraag vast te stellen;
c. de gemeentelijke cofinanciering van ca. € 2.600.000 bij te dragen onder voorwaarde van goedkeuring door de raad en het beschikbaar komen van de gevraagde subsidie uit de Woningbouwimpuls;
d. hierover de raad actief te informeren;
e. de portefeuillehouder voor verdere afhandeling te mandateren;
f. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage Financieel model bij het project Woonregio Súdwest-Fryslân. De motivering hiervoor is op grond van artikel 5.1 lid 2 sub b Woo;
g. de geheimhouding onder punt f op te leggen tot 15 november 2027.

12. Lobbybrief Funderingen.
23.00202

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de lobbybrief;
b. de brief in afschrift naar de raad te sturen.

13. Verzamelbrief aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
23.00185

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de brief aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin de zorgen worden geuit over het toenemend aantal kinderen dat is vrijgesteld van de leerplicht op grond van richtingsbezwaar;
b. de ondertekening van deze brief door wethouder Van den Akker met terugwerkende kracht te bekrachtigen.

14. Aanwijzen collectieve festiviteiten horeca 2023.
23.00015

Het college van burgemeester en wethouders besluit voor 2023 de collectieve festiviteiten vast te stellen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon (afwezig)
Vervanging door: Geartsje Algra – bestuursadviseur

Onderwerpen en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt vastgesteld.

3a. Vaststellen besluitenlijst van 7 maart 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Deelname Leader traject.
22.00593

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. positief te reageren op het verzoek aan deelname aan het leaderprogramma 2023-2027 en het proces daartoe in te zetten;
b. de intentie uit te spreken tot cofinanciering mocht onze regio daadwerkelijk leadergebied worden.

6. Jaarplan riolering 2023.
23.00006

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het ‘jaarplan riolering 2023’ vast te stellen;
b. voor de uitvoering van het ‘jaarplan riolering 2023’ een bedrag van € 2.890.000 beschikbaar te stellen uit de post ‘voorziening riolering’;
c. de raad te informeren met bijgevoegde actieve info.

7. Subsidieregeling “Bûten gewoan bewege!”.
23.00065

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de subsidieregeling “Bûten gewoan bewege!” vast te stellen en deze als paragraaf 3.7 toe te voegen aan de Subsidieregelingen 2023;
b. de raad via actieve info op de hoogte te stellen van de stand van zaken van de subsidieregeling “Bûten gewoan bewege!”.

8. Vaststellen Convenant Fryslân Werkt en machtiging deelname Algemeen Bestuur Fryslân Werkt
23.00157

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het Convenant Fryslân Werkt vast te stellen;
b. de portefeuillehouder Werk, Participatie en Inkomen, wethouder M. Poelman, te machtigen om de gemeente te vertegenwoordigen in het bestuur van Fryslân Werkt.

9. Startnotitie Integrale Gebiedsontwikkeling Idzegea.
23.00168

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met het Startdocument Integrale Gebiedsontwikkeling Idzegea met de daaraan gekoppelde bestuurlijke en ambtelijke inzet;
b. het Startdocument ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraad
(22 maart 2023);
c. na de consultatie van de gemeenteraad een definitief besluit te nemen over de vaststelling van het document.

10. Europese niet- openbare aanbesteding van een bouwteampartner (hoofdaannemer), ten behoeve van uitwerking ontwerp en realisatie van de nieuwbouw huisvesting buitendienst te Bolsward.
23.00170

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de uitgangspunten voor de Europese niet- openbare aanbesteding van de daarbij horende selectieleidraad voor de voorselectie vast te stellen;
b. voor het afsluiten van een overeenkomst voor bovenstaande een Europese aanbesteding te volgen.

11. Organisatie en programma DataFryslân.
23.00054

Het college van burgemeester en wethouders besluit actief kennis te nemen van de organisatie DataFryslân en het programma 2023-2024.

12. Jaarrapportage 2022 en Jaarplan 2023 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
23.00067

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Jaarrapportage 2022 en het Jaarplan 2023 Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) vast te stellen;
b. in het kader van de actieve informatie dit document ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad.

13. Tarieven 2023 zwembad Vitaloo.
23.00136

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met een tariefsverhoging van 3% voor zwembad Vitaloo te Bolsward vanaf 1 april 2023.

14. Jaarrekening 2021 en begroting 2023 openbaar onderwijs.
23.00152

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en begroting 2023 van
RSG Magister Alvinus en stichting KyK;
b. de raad actief te informeren over de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van RSG Magister Alvinus en stichting KyK.

15. Verzoek aanpassen welstandsbeleid zonnepanelen in beschermde gezichten.
23.00158

Het college van burgemeester en wethouders besluit niet in te stemmen met het verzoek om het welstandsbeleid aan te passen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman, Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Onderwerpen en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3a. Vastgestelde besluitenlijst van 21 februari 2023.

De besluitenlijst is op 1 maart vastgesteld.

3b. Beleidsnotitie Wet Inburgering – openbaar vastgesteld op 7 maart 2023 (punt h).
21.00310

Het college besluit:
a. in te stemmen met de beleidsnotitie Veranderopgave Wet Inburgering;
b. in principe te kiezen voor uitvoering conform de beleidsnotitie (oftewel het Dienstenmodel);
c. de benodigde middelen onderdeel te laten uitmaken van de integrale afweging bij de komende Programmabegroting 2022;
d. de ambtelijke organisatie opdracht te verlenen tot het starten van de noodzakelijke inkoopprocedures;
e. ten behoeve van de regionale samenwerking bij de inkoopprocedure in te stemmen met bijgevoegd mandaatbesluit;
f. de raad in algemene zin over uw besluiten te informeren via Actieve Info conform bijgevoegd concept;
g. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlage Tabel Meerkosten Dienstenmodel t.o.v. Financiële model;
h. de geheimhouding onder punt g op te leggen tot 1 september 2021.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Jaarverslag integriteit 2022.
23.00064

Het college van burgemeester en wethouders besluit de rapportage over het gevoerde integriteitsbeleid 2022 en de speerpunten 2023 voor kennisgeving aan te nemen en in het kader daarvan de actieve informatie ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad.

6. Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026.
23.00069

Het college van burgemeester en wethouders besluit de gemeenteraad voor te stellen de Friese Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 vast te stellen.

7. Verzoek tot opheffing geheimhouding.
23.00111

Het college van burgemeester en wethouders besluit de geheimhouding zoals die is opgelegd op 8 maart 2022 door het college van burgemeester en wethouders, op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet op de intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Melkvaart Makkum en de daarbij behorende bijlage 4, op te heffen.

8. Peiling onder inwoners van Heeg e.o. voor verlenging noodopvang asielzoekers in voormalig Stayokay.
23.00126

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. om middels een inloopbijeenkomst in maart na te gaan hoe de inwoners van Heeg en Osingahuizen denken over de verlenging van de noodopvang in voormalig Stayokay;
b. de brief aan bewoners daarover vast te stellen.

9. Plaatsing van noodlokalen bij basisschool De Klimbeam te Koudum voor onderwijs aan ontheemde kinderen uit Oekraïne.
23.00128

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met de financiering van de aanleg en huur van noodlokalen op de kavel van SWS De Klimbeam in Koudum voor onderwijs aan ontheemde kinderen uit Oekraïne;
b. akkoord te gaan met de plaatsing van de noodlokalen op de kavel van SWS De Klimbeam in Koudum;
c. de kosten tot en met 31 juli 2023 te dekken uit de Spuk-regeling onderwijshuisvesting Oekraïners;
d. de raad via de berap voor te stellen de resterende kosten te dekken uit de hogere opbrengst uit de algemene uitkering vanwege een hoger aantal leerlingen;
e. als het budget onder beslispunt d. niet voldoende is, de raad via de berap voor te stellen de resterende kosten te dekken uit het voordeel op de opvang van Oekraïners uit 2022.

10. Ontwerpbestemmingsplan ‘Makkum – Locatie Tichelaar’.
23.00024

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op inspraak en vooroverleg conform bijgaande inspraaknota;
b. het ontwerpbestemmingsplan ‘Makkum – Locatie Tichelaar’ met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022westBPtichel-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
c. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Herontwikkeling Tichelaarlocatie Makkum’ voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan middels actieve info;
e. de inspraaknota en de bekendmaking van de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan te sturen aan de indieners van de inspraakreacties.

11. Schriftelijke vragen fietsoversteek Eekwerdlaan Bolsward.
23.00145

Het college van burgemeester en wethouders besluit de schriftelijke vragen te beantwoorden conform bijgevoegd voorstel.

N.B. Wethouder Dam neemt niet deel aan de beraadslaging.

12. Vaststellen inspraakprocedure voor wijziging van het Beeldkwaliteitsplan Flexaterrein Sneek.
23.00084

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de voorgestelde inspraakprocedure;
b. de raad een overeenkomstig voorstel te doen.

13. Begrotingswijziging FUMO 2023.
23.00108

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Begrotingswijziging FUMO 2023;
b. van de extra bijdrage € 160.000 te dekken uit het incidentele budget voor de implementatie van de Omgevingswet;
c. het restant van de extra bijdrage, afgerond € 148.000, nu niet te dekken maar te betrekken in de jaarverantwoording van 2023;
d. de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de Begrotingswijziging FUMO 2023;
e. de raad voor te stellen om bijgevoegde concept zienswijze aan de FUMO te verzenden.

14. Ontwerpbegroting FUMO 2024.
23.00130

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting FUMO 2024;
b. de raad voor te stellen het FUMO budget (64602) met € 90.000 te verhogen om onze deelnemersbijdrage te dekken;
c. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting FUMO 2024;
d. de raad voor te stellen om bijgevoegde concept brief aan de FUMO te verzenden.

15. Bestuursrapportage november, december 2022.
23.00118

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen met de Bestuursrapportage november, december 2022;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
c. in te stemmen met bijgaande actieve informatie.

16. Uitkomsten enquête autoluwe binnenstad Sneek.
23.00132

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de resultaten van de enquête;
b. resultaten enquête te delen en te gebruiken om de proef verder voor te bereiden met de belanghebbenden;
c. de raad actief te informeren.

17. Actieve info zwembad Vitaloo.
23.00042

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de actieve informatie zwembad Vitaloo in Bolsward.

18. Jaarverslag Archief- en Informatiebeheer 2022.
23.00037

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. het jaarverslag archief- en informatiebeheer 2022 vast te stellen;
b. in het kader van de actieve informatie ter kennisneming te sturen naar de gemeenteraad;
c. in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht tevens ter kennisneming te sturen naar de provincie Fryslân.

19. Energieagenda SWF 2023.
23.00142

Het college van burgemeester en wethouders besluit de Energieagenda SWF 2023 voor vaststelling aan de raad aan te bieden.

20. Beleidsnota ‘Kunstgras in Súdwest-Fryslân, nu en in de toekomst’.
23.00143

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van de nota ‘Kunstgras in Súdwest-Fryslân, nu en in de toekomst’;
b. de nota ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
c. voor 2023 € 57.000 beschikbaar te stellen uit de resterende middelen kunstgrasvelden voor de kapitaallasten voor de vervanging van drie kunstgrasvelden;
d. Voor de periode 2024 – 2026 jaarlijks € 35.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het eerste deel van de nota;
e. Voor de periode 2027 – 2030 jaarlijks € 35.000,- te reserveren voor toekomstige ontwikkelingen uit de nota.

21. Schenking Steinway concertvleugel aan stichting Cultuur Kwartier Sneek.
23.00058

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. de Steinway concertvleugel te schenken aan Stichting Cultuur Kwartier Sneek;
b. daartoe een schenkingsovereenkomst met Cultuur Kwartier Sneek aan te gaan;
c. Cultuur Kwartier Sneek middels bijgevoegde brief te informeren over het besluit.

22. Oprichting particuliere school PB ’t Ateljee te Workum.
23.00096

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van het door de Inspectie van het Onderwijs gegeven bindend advies over de oprichting van particuliere school ’t Ateljee te Workum.

23. Beantwoording schriftelijke vragen raadslid over het inzetten van hulpmiddelen voor visueel beperkte kiezers.
23.00107

Het college van burgemeester en wethouders besluit de vragen overeenkomstig de bijlage schriftelijk te beantwoorden.

24. Instellen gemeentelijk stembureau (GSB) voor de komende verkiezing.
23.00119

Het college van burgemeester en wethouders besluit de op de bijlage genoemde personen te benoemen tot leden en ondersteuners van het GSB.

25. Beantwoording raadsvragen Nieuw Sociaal over de pilot van woningcorporatie Elkien over voorrang voor eigen inwoners bij huurwoningen.
23.00116

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen conform de bijlage.

26. Deelname aan Centrale Objectenregistratie (CORE) initiatief.
23.00121

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. akkoord te gaan met deelname aan het CORE Initiatief;
b. de burgemeester te verzoeken om wethouder M. Rietman volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de overeenkomst.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 14 februari 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Verlenging bestuursconvenant ‘vestigen in Friesland’ 2023-2028.
23.00034

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met het verlengen van het bestuursconvenant vestigen in Friesland 2023-2028.

6. Ontwerpbestemmingsplan, -beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarden woningbouw Harinxmaland fase 2A1.
23.00063

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in te stemmen dat het niet nodig is om een m.e.r. of m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het bestemmingsplan Sneek – Harinxmaland fase 2A1 op te stellen;
b. in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingediende reacties op het vooroverleg;
c. het ontwerpbestemmingsplan ‘Sneek – Harinxmaland fase 2A1’ met identificatienummer NL.IMRO.1900.2022BPSneekHL2A1-ontw voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. een besluit hogere waarde voor te bereiden voor de te hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor de woonblokken A en C tot en met H en J uit het voorliggende ontwerpbestemmingsplan;
e. het onder d genoemde ontwerpbesluit gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ‘Sneek – Harinxmaland fase 2A1’ ter inzage te leggen;
f. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Sneek – Harinxmaland fase 2A’ voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
g. de raad te informeren over de ter inzage legging van het ontwerp van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan door meegestuurde actieve info.

7. Toekenning subsidie aan stichting Technolab.
23.00102

Het college van burgemeester en wethouders besluit een subsidie toe te kennen aan stichting Technolab voor de periode van vier jaar van 2023 t/m 2026.

N.B. Wethouder Poelman neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming.

8. Concept 2e Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West.
23.00117

Het college van burgemeester en wethouders besluit bijgaande actieve info over het Concept 2e Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Fryslân-West inclusief bijlagen toe te zenden aan de gemeenteraad.

9. Visietraject Gastvrijheidseconomie Súdwest-Fryslân 2030.
23.00099

Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. kennis te nemen van het voorstel voor het traject om te komen tot een nieuwe visie en uitvoeringsagenda Gastvrijheidseconomie;
b. het Startdocument ‘visie Gastvrijheidseconomie Súdwest-Fryslân 2030’ vast te stellen;
c. hiervoor € 55.000 beschikbaar te stellen uit de post Ondersteunen gastvrijheidseconomie;
d. de raad hierover actief te informeren.

10. Verzoek aanpassen welstandsbeleid zonnepanelen in beschermde gezichten.
23.00061

Het college van burgemeester en wethouders besluit niet in te stemmen met het verzoek om het welstandsbeleid aan te passen.

11. Schriftelijke vragen over kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
23.00095

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met bijgaande schriftelijke beantwoording over kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

12. Reactie op inkomende brief Modelspoor Museum
23.00109

Het college van burgemeester en wethouders besluit kennis te nemen van de bijgevoegde brief en deze te versturen aan het bestuur van het Modelspoor Museum.

13. Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over OV-cursus.
23.00104

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA over OV-cursus.

14. Beantwoording vragen GBTL over aardwarmte te Bolsward II.
23.00110

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording op de vragen van GBTL over aardwarmte Bolsward.

15. Vragen PvdA over Ons Gebouw te Bolsward.
23.00122

Het college van burgemeester en wethouders besluit de PvdA te beantwoorden conform bijgaand voorstel.

16. Beantwoording schriftelijke vragen NieuwSociaal over stationsgebied Sneek.
23.00129

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de beantwoording op de schriftelijke vragen van NieuwSociaal over het stationsgebied Sneek.

17. Brief aankondiging aanvraag woningbouwimpuls (WBI).
23.00131

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de conceptbrief aan minister De Jonge ter vooraankondiging van een aanvraag voor de woningbouwimpuls (WBI).

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Gemeentesecretaris: Kristiaan Strijker
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 7 februari 2023.

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen.
5. Museum Maand November.
23.00001

Het college besluit:
a. in te stemmen met de subsidie voor het project ‘Museum Maand November’ van VVV Waterland van Friesland;
b. de gevraagde bijdrage van € 75.000,- voor een even groot deel van € 25.000,- te dekken uit de posten Brûzjend SWF, Cultuur en Gastvrijheidseconomie;
c. de gevraagde bijdrage van € 75.000,- te verlenen via bijgevoegde subsidiebeschikkingen;
d. de raad te informeren via bijgevoegde actieve info.

6. Invulling van de bestemming Maatschappelijke Doeleinden, Detailhandel en Wonen in het plan Harinxmaland 2a in Sneek.
23.00093

Het college besluit:
a. het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied op te stellen en in procedure te brengen;
b. in te stemmen met de voorgestelde verkoopprocedure en de publicatie.

7. Beantwoording vragen Toekomstscenario Jeugd.
23.00086

Het college besluit akkoord te gaan met de beantwoording van de vragen.

8. Wijzigen Uitvoeringsregels voor evenementen.
23.00045

Het college besluit:
a. de indieningstermijnen voor het aanvragen van een evenementenvergunning te wijzigen;
b. de Uitvoeringsregels evenementen hiertoe te wijzigen en daarbij de onderdelen Wet natuurbescherming, toegankelijkheid en duurzaamheid te actualiseren;
c. de gewijzigde Uitvoeringsregels evenementen bekend te maken.

9. Voortgezet Onderwijs (VO) campus Sneek.
23.00066

Het college besluit:
a. kennis te nemen van de positionpaper VO campus Sneek;
b. in te stemmen met de uitgaande brief aan het VO over een VO campus in Sneek;
c. de raad actief te informeren over de VO campus Sneek.

10. Steunen van acties naar aanleiding van aardbeving Turkije/Syrië.
23.00115

Het college besluit:
a. de actie vanuit Moskee Aya Sofya te ondersteunen door het totaalbedrag vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân te verdubbelen;
b. de eventuele kosten voor de huur van een locatie voor haar rekening te nemen;
c. de kosten hiervan te dekken uit de post ‘onvoorzien’.

11. Collectief Onderwijszorgarrangement SBO De Wetterwille.
22.00763

Het college besluit:
a. in te stemmen met het verzoek van SBO De Wetterwille voor een eenmalige subsidie op grond van artikel 4:23 lid 3d van de Algemene Wet Bestuursrecht en Subsidieverordening 2020;
b. te verlenen en definitief vast te stellen een bijdrage van € 60.301,44 en te publiceren;
c. de subsidieverlening te bekostigen uit de post investeren in preventie en vroegtijdige signalering (vastgesteld in Programmabegroting 2023);
d. tussentijds te evalueren inclusief eindevaluatie op basis van een nul-meting met de daaraan gekoppelde doelen;
e. een duurzaam financieringsmodel te ontwikkelen voor de financiering van collectieve onderwijszorgarrangementen samen met SDF, gemeenten en samenwerkingsverbanden;
f. de raad te informeren via actieve info.

12. Graafwerkzaamheden en tijdelijke bouwwerken autocross Makkum.
23.00074

Het college besluit:
a. voornemens te zijn om medewerking te verlenen aan een tijdelijke vergunning voor de bouwwerken en de graafwerkzaamheden op het perceel nabij Weersterweg 33 te Wons voor dezelfde periode als de periode vanuit de omgevingsvergunning voor het tijdelijk houden van de autocross;
b. de direct belanghebbenden in de gelegenheid stellen te reageren op dit voornemen.

13. Hoofdlijnen aanbesteding Beveiliging opvanglocaties Oekraïense ontheemden.
23.00077

Het college besluit:
a. de aanbesteding Beveiliging opvanglocaties Oekraïense ontheemden te starten conform de inhoud van dit advies met als doel een overeenkomst af te sluiten ingaande uiterlijk 1 juli a.s. t/m 31 december a.s.;
b. bij eventuele verlenging de looptijd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden;
c. voorafgaand daaraan een overbruggingsovereenkomst af te sluiten tot aan genoemde startdatum met de huidige gecontracteerde opdrachtnemers waarvan de huidige overeenkomsten op 31 maart a.s. aflopen.

Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Petra van den Akker, Henk de Boer, Bauke Dam, Marianne Poelman en Michel Rietman
Loco -secretaris: Griet Heeg
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon
Afwezig: Kristiaan Strijker

Agendapunten en besluiten

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst van 31 januari 2023

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Representaties en uitnodigingen
5. Wijziging mantelzorgwaardering. 23.00008

Het college besluit:
a. de wijziging van artikel 24 van de Nadere regels wet maatschappelijke ondersteuning gemeente  Súdwest-Fryslân 2022 vast te stellen;
b. de raad hierover te informeren.

6. Deelname aan de regionale Friese Energie Tafel (versteviging en verbreding RES). 23.00019

Het college besluit:
a. in te stemmen met deelname aan de Friese Energie Tafel;
b. de jaarlijkse bijdrage van € 57.245 te reserveren voor de regionale samenwerking en dit te betalen vanuit het budget van programma Klimaatagenda (FCL 64603);
c. de aanpak van de Friese Energie Tafel en onze deelname middels actieve info aan de gemeenteraad sturen;
d. wethouder De Boer te mandateren om namens het college de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

7. Decembercirculaire 2022. 23.00072

Het college besluit:
a. in te stemmen met de notitie decembercirculaire 2022;
b. kennis te nemen van de financiële gevolgen van de decembercirculaire voor de jaarrekening 2022 en de daarbij behorende voorgenomen resultaatbestemmingen;
c. de financiële gevolgen van de twee taakmutaties voor het jaar 2023 via een begrotingswijziging in de berap te verwerken;
d. de financiële gevolgen van de twee taakmutaties voor de jaren 2024-2027 op te nemen in de meerjarenbegroting 2024-2027;
e. de raad te informeren via actieve info.

8. Revitalisatie IJlsterkade te Sneek. 23.00075

Het college besluit:
a. de in 2014 vastgestelde visie voor de ontwikkeling van de IJlsterkade als uitgangspunt te hanteren;
b. de in het collegevoorstel beschreven ontwikkelrichting voor de beoordeling van nieuwbouwplannen toe te passen om marktpartijen uit te nodigen om door de gemeente wenselijk plannen in te dienen;
c. het initiatief voor nadere uitwerking van de nieuwbouwplannen bij de marktpartijen te laten.

9. Kernenaanpak Blauwhuis. 23.00011

Het college besluit:
a. het document ‘Kernenaanpak woningbouwprogramma Blauwhuis’ vast te stellen en daarmee tot uitgangspunt te verklaren voor woon- en andere ruimtelijke ontwikkelingen in Blauwhuis;
b. doarpsbelang Blauwhuis te vragen om te onderzoeken of een marktpartij geïnteresseerd is in het ontwikkelen van de locatie 3 Noord Westhoek en daartoe de ontwerpfase te starten;
c. het proces te volgen om te zien of de markt de ontwikkeling oppakt;
d. de raad actief te informeren.

10. Beantwoording schriftelijke raadsvragen 2022-12-09 PvdA Kosten Omgevingswet. 23.00083

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen.

11. Tijdelijke subsidieregeling energiecompensatie maatschappelijke instellingen. 23.00057

Het college besluit:
a. in te stemmen met de reactienota op de ingediende zienswijzen;
b. in te stemmen met de subsidieregeling energiecompensatie 2022;
c. gebruik te maken van de hardheidsclausule van artikel 18, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest-Fryslân;
d. de raad actief te informeren middels actieve info.

12. Beantwoording vragen raadslid Jos de Boer (CDA) over CAO Compensatie Sociale Werkvoorziening Caparis / Empatec. 23.00076

Het college besluit de antwoorden op de vragen van raadslid Jos de Boer (CDA) over CAO Compensatie Sociale Werkvoorziening Caparis / Empatec vast te stellen en deze naar de griffie te sturen.

13. Vervolg Raadsenquête Empatec en Brede verkenning Samenwerking Súdwest-Fryslân en Empatec 2022-2026. 23.00059

Het college besluit:
a. de raad voor te stellen de uitwerking van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Raadsenquête Empatec (conform raadsbesluit 3 februari 2022) vast te stellen;
b. de raad voor te stellen de Brede Verkenning ‘Súdwest-Fryslân en Empatec Samenwerking 2022-2026’ vast te stellen.

14. Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West 2022-2026. 23.00047

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het ongevraagde advies van cliëntenraad WWB van Súdwest-Fryslân en de reactie hierop vast te stellen;
2. kennis te nemen van de adviezen van de Adviesraden Sociaal Domein van de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en De Fryske Marren en de reactienota op deze gezamenlijke adviezen;
3. de Businesscase Werkleerbedrijf Fryslân-West 2022-2026 vast te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
4. de raad voor te stellen:
a. De governance van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West aan te passen conform optie 1, en optie 4c (het opheffen van Empaselect B.V. en Empathiek B.V.) te onderzoeken binnen het implementatieplan;
b. de financiële implicaties, zijnde het evenredig deel, het bovenevenredig deel en het pluspakket voor de re-integratieactiviteiten te verwerken in de gemeentelijke begroting;
c. het college de opdracht te verstrekken om met de partners een implementatieplan te laten opstellen en aan te bieden aan de GR.

15. Verstrekking lening aan stichting Skarsweagen bij aankoop It Foarûnder. 23.00020

Het college besluit:
a. een lening te verstrekken van € 450.000 tegen een marktconforme rente voor de duur van 30 jaar aan de stichting Skarsweagen voor de gedeeltelijke financiering van de aankoop van It Foarûnder;
b. de raad hierover middels actieve info te informeren.

16. Omgevingsvergunning Havenweg 14 te Stavoren. 22.00760

Het college besluit:
a. de ingediende zienswijzen tegen de aanvraag omgevingsvergunning met kenmerk UV 20201160 ongegrond te verklaren conform de reactienota;
b. de gevraagde omgevingsvergunning voor het herbouwen van een restaurant, realiseren van appartementen ten behoeve van het verstrekken van logies en het realiseren van een bedrijfswoning op het perceel Havenweg 14, 14 005, 14 006, 14 101 t/m 14 104 te Stavoren te verlenen;
c. ondertekening van de vergunning te mandateren aan de teammanager Vergunningen.

17. Benoeming nieuwe leden centraal stembureau voor gemeenteraadsverkiezingen. 23.00055

Het college besluit de in het advies genoemde personen te benoemen tot lid, c.q. plaatsvervangend lid van het centraal stembureau voor gemeenteraadsverkiezingen.

18. Schriftelijke vragen van het CDA over Avondrust in Makkum. 23.00080

Het college besluit op de schriftelijke vragen over Avondrust in Makkum conform bijgevoegde beantwoording te reageren.

19. Toepassen hardheidsclausule vergroten bijgebouw ’t Noard 4 in Warns ten behoeve van zorg. 22.00710

Het college besluit:
a. in te stemmen met het toepassen van de hardheidsclausule voor een aanbouw op de locatie ’t Noard 4 in Warns;
b. de hierbij behorende procedure op te starten.

20. Nieuw te bouwen bedrijfswoning bij het bedrijf aan de Walperterwei 41c te Wommels. 22.00752

Het college besluit:
a. het ontwerpbesluit voor het realiseren van de bedrijfswoning bij het bedrijf aan de Walperterwei 41c te Wommels voor zes weken ter inzage te leggen conform de uitgebreide vergunningsprocedure;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het onder a genoemde plan niet nodig is; c. geen exploitatieplan voor dit plan vast te stellen.

Declaraties en gedragscode

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van het college gepubliceerd.

Zie ook