Contact

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Voltallig college poserend in de gemeentelijke tuin

Coalitieakkoord

De gemeente is deze collegeperiode, per 2 januari 2018, gestart met een coalitie van vier partijen (CDA, PvdA, VVD en GroenLinks). Deze vier hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF ontwikkelt en verduurzaamt’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Bijna halverwege deze bestuursperiode, op 15 november 2019, heeft de PvdA zich teruggetrokken uit het college. Op 4 februari 2020 volgde de toetreding van D66. Het coalitieakkoord bleef ongewijzigd. De huidige coalitie steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad: 19 van de 37 zetels.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder kun je de besluitenlijsten bekijken. Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 09.30 tot 11.00 uur
Locatie: Online
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Erik Faber, Bauke Dam, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

 

Besluitenlijst 30 maart 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 23 maart 2021. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Uitnodigingen en representatie.
5 21.00166 Bespreekstuk:
Planologische instemming bouwen van een woning op het perceel Franekerstraat 26 te Bolsward.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het ingediende (principe) verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor het bouwen van een woning op het perceel Franekerstraat 26 te Bolsward;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor de ruimtelijke onderbouwing van de bouw van de woning aan de Franekerstraat 26 te Bolsward niet nodig is;
c. de projectafwijkingsprocedure op te starten op het moment dat uit de nog op te stellen Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
d. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder a genoemde plan.
6 21.00182 Bespreekstuk:
Badpaviljoen Hindeloopen B.V.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de brief van Badpaviljoen Hindeloopen B.V. d.d. 12 maart 2021;
b. in te stemmen met concept afsprakenbrief U21.002068;
c. in te stemmen met actieve info aan de raad.
7 21.00176 Bespreekstuk:
Veenweideprogramma 2021-2030 (stand van zaken).
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de actuele documenten van het Veenweideprogramma 2021-2030;
b. voor verdere besluitvorming de standpuntbepaling van Gedeputeerde Staten (provincie) en het Dagelijks bestuur (provincie) tegemoet te zien.
8 21.00142 Bespreekstuk:
Toekomst zwembad Vitaloo.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van het plan van aanpak van de werkgroep Bolsward als uitwerking van het amendement Vitaloo (24 september 2020);
b. kennis te nemen van de gemeentelijke analyse met daarin optie A "open houden" en optie B "sluiten";
c. zich - op basis van maatschappelijk belang en draagvlak, met kanttekening op extra benodigde financiële investering - uit te spreken voor optie A en dit voor te leggen aan de raad;
d. om de eigen bijdrage vanuit Bolsward voor optie A vast te stellen op € 35.000 per jaar en afspraken op te nemen in een nader op te stellen overeenkomst met stichting Ons Zwembad;
e. om de raad voor te stellen om de kosten voor optie A voor 2021 te dekken via de algemene reserve. Het betreft eenmalig € 90.236 (exploitatie € 85.000 en groot onderhoud € 5.236);
f. om de raad voor te stellen om vooruitlopend op de begrotingsbehandeling de kosten voor 2022 t/m 2025 op te nemen in de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. Het gaat om een bedrag van gemiddeld € 242.000 per jaar;
g. om de raad voor te stellen om over- en onderschrijding op onderhoud (dagelijks en groot) jaarlijks te verrekenen via de reserve Vitaloo Bolsward;
h. om de raad voor te stellen om af te wijken van de vastgestelde afschrijvingsmethodiek en investeringen eenmalig af te boeken via de reserve Vitaloo Bolsward;
i. de raad voor te stellen om de begroting 2021 overeenkomstig het voorstel te wijzigen.
9 21.00181 Hamerstuk:
Ontwerpbestemmingsplan Bolsward Onderstation 110/20kV.
Het college besluit:
a. het ontwerpbestemmingsplan 'Bolsward Onderstation 110/20kV' met identificatienummer 'NL.IMRO.1900.2020noorBPbols110k-ontw' voor een periode van
zes weken ter inzage te leggen;
b. de raad te informeren over de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan door meegestuurde formulier 'informatie bestemmingsplannen'.
10 21.00114 Hamerstuk:
Pilot indicatiestelling huishoudelijke hulp door wijkverpleegkundigen.
Het college besluit de raad middels actieve info te informeren over de uitkomst van de pilot indicatiestelling huishoudelijke hulp door de wijkverpleegkundigen.

Tijd: 09.30 tot 12.00 uur
Locatie: Raadszaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Mirjam Bakker, Erik Faber, Bauke Dam, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 23 maart 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 16 maart 2021. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Uitnodigingen en representaties.
5 21.00059 Bespreekstuk:
Het bouwen van een bedrijfswoning op het perceel De Iisbaan 1a te Wommels.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het ingediende verzoek om via een projectafwijkingsbesluit medewerking te verlenen aan de plannen voor de bouw van een bedrijfswoning op het perceel De Iisbaan 1a te Wommels;
b. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor de ruimtelijke onderbouwing De Iisbaan 1a te Wommels niet nodig is;
c. de projectafwijkingsprocedure op te starten op het moment dat uit de nog op te stellen Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening;
d. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 1 genoemde plan.
6 21.00082 Bespreekstuk:
Planologische instemming met de naderingsdetectieradar nabij Afsluitdijk 5A te Kornwerderzand.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om planologisch in te stemmen met de realisatie van een naderingsdetectieradar nabij Afsluitdijk 5A te Kornwerderzand;
b. in te stemmen met bijgaand conceptraadsvoorstel;
c. om voornemens te zijn om in te stemmen met artikel 6.1.4.a van het Rijksinpassingsplan Windpark Fryslân.
7 21.00098 Bespreekstuk:
Uitwerking motie in concept-regeling Topsportfonds.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de concept-regeling Topsportfonds als uitwerking van de aangenomen motie topsportfonds;
b. voor de periode van 2022 tot en met 2025 jaarlijks € 25.000,- voor de uitvoering van de regeling Topsportfonds op te nemen in de Programmabegroting 2022;
c. de raad te informeren aan de hand van bijgevoegde format actieve informatie.
8 21.00146 Bespreekstuk:
Vaststelling besluit hogere waarde en gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak' inclusief het beeldkwaliteitsplan 'Herontwikkeling locatie It Skûlplak - Sneek'.
Het college besluit:
a. de beantwoording van de zienswijze tegen het ontwerpbesluit 'hogere waarde Wet geluidhinder woningen Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak' vast te stellen;
b. het besluit 'hogere waarde Wet geluidhinder woningen Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak' vast te stellen;
c. de raad voor te stellen de zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan 'Sneek - herontwikkeling locatie It Skûlplak' vast te stellen;
d. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak' gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen;
e. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen voor het hierboven genoemde bestemmingsplan;
f. de raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan 'Sneek - Herontwikkeling locatie It Skûlplak' vast te stellen als onderdeel van de ‘Welstandsnota gemeente Súdwest-Fryslân;
g. in te stemmen met meegestuurd concept raadsvoorstel en –besluit.
9 21.00161 Bespreekstuk:
Ambitie De Potten bij Sneek.
Wethouder Bakker doet niet mee aan de beraadslaging in verband met woonark in Lytse Potten.

Het college besluit:
a. kennis te nemen van deze concept-ambitie;
b. deze concept-ambitie geschikt te verklaren voor inspraak;
c. conform de inspraakverordening de concept-ambitie voor 4 weken ter inzage te leggen;
d. de raad te informeren met bijgaande informatie raad/mededeling college.

10 21.00164 Bespreekstuk:
Het aangaan van een anterieure overeenkomst met FrieslandCampina Nederland B.V. voor de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in Workum met een melkontvangstruimte.
Het college besluit:
a. tot het aangaan van een anterieure overeenkomst met FrieslandCampina Nederland B.V;
b. de gemeenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 928.720,00 hiervoor een grondcomplex te openen en het krediet te dekken uit de bijdragen voor de anterieure overeenkomst.
11 21.00165 Bespreekstuk:
Afwijken Algemene voorwaarden (anti-speculatie).
Het college besluit af te wijken van de Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwkavels onder voorwaarde dat er in geval van winst bij doorverkoop een deel van de winst afgedragen wordt aan gemeente Súdwest-Fryslân.
12 21.00137 Bespreekstuk:
Jaarverslag klachten 2020.
Het college besluit:
a. het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen;
b. dit jaarverslag aan de raad aan te bieden via actieve informatie.
13 21.00169 Bespreekstuk:
Reactienota en Omgevingsvisie 1.0.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om bijgevoegde reactienota en omgevingsvisie 1.0 vast te stellen;
b. de raad voor te stellen om het vaststellingsbesluit, de omgevingsvisie 1.0 en de reactienota bekend te maken, door publicatie in het gemeenteblad.
14 21.00136 Bespreekstuk:
Streefbeeld en actieplan Friese Kleiweide (Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw).
Het college besluit:
a. kennis te nemen van het document Streefbeeld en actieplan Friese Kleiweide;
b. kennis te nemen van de reserveringsaanvraag voor de Friese Kleiweide t.b.v. de inzet van middelen in 2021 vanuit de regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (NIL);
c. in te stemmen met de doorgeleiding van het Streefbeeld en actieplan Kleiweide en de reserveringsaanvraag 2021 naar de Stuurgroep Regio Deal NIL vanuit de interbestuurlijke samenwerking Greidhoeke Plus;
d. de uitvoering van het Streefbeeld en actieplan Friese Kleiweide door de initiatiefnemers in het gebied te ondersteunen en te faciliteren vanuit de interbestuurlijke samenwerking Greidhoeke Plus.
15 21.00168 Bespreekstuk:
Europa strategie.
Het college besluit:
a. de Europa Strategie vast te stellen;
b. de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000,- voor kennisontwikkeling, opleidingen, internationale contacten, aanjagen van projecten(ontwikkeling) in het kader van de Europa-Strategie Súdwest-Fryslân;
c. de raad voor te stellen om dit krediet te dekken uit de algemene reserve.
16 21.00172 Bespreekstuk:
Yntinsje-oerienkomst yn ferbân mei de opheffing en oerdracht fan ’e
Gysbert Japicx Stichting nei stichting HCW De Tiid.
It kolleezje beslút:
a. kunde te nimmen fan ’e yntinsje fan ’e Gysbert Japicx Stichting om it pân, kolleksje en it fermogen oer te dragen oan stichting HCW De Tiid;
b. yn te stimmen mei de yntinsje om it oanbod fan ’e GJS (it pân, de kolleksje en it fermogen) te fersmiten ûnder betingsten;
c. yn te stimmen mei de yntinsje-oerienkomst.
17 21.00175 Bespreekstuk:
Aanpak Ds. L. Touwenlaan te Makkum.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de aanpak van de Touwenlaan om de veiligheid te verbeteren.
b. de herinrichting na afloop te evalueren. Wanneer er een feitelijke verslechtering is vastgesteld op de punten trilling en snelheid volgen er aanvullende maatregelen;
c. de raad actief te informeren.
18 21.00124 Bespreekstuk:
Wijziging GR FUMO 2017.
Het college besluit:
a. de gemeenteraad toestemming te vragen om, op basis van de bij dit besluit gevoegde bijlagen, de GR FUMO 2017 te wijzigen (R21.000029);
b. onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad en met uitzondering van hetgeen is genoemd onder onder c, in te stemmen met de wijziging van de GR FUMO 2017 zoals weergegeven in de bijlagen (Bij.286139 en Bij.286140) behorende bij dit besluit;
c. niet in te stemmen met de wijziging van: Artikel 4 lid c (collectieve taken) en artikel 30 lid 3 - vierde aandachtsstreepje (coördinatie BOA) en artikel 30 lid 5 (afwijken berekenen uurtarief);
d. de FUMO door middel van bijgevoegde conceptbrief (U21.001399) van deze besluiten op de hoogte te stellen.
19 21.00162 Bepreekstuk:
Ontwerpbegroting FUMO 2022.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de ontwerpbegroting FUMO 2022;
b. de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting
FUMO 2022;
c. de raad te adviseren bijgevoegde concept zienswijze aan de FUMO te versturen.
20 21.00160 Bespreekstuk:
Voorbereiding ontwikkeling woningbouwlocatie Harinxmaland fase 2.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de start voor de ontwikkeling van ongeveer 160 woningen op Harinxmaland fase 2, ten westen van de spoorlijn.
b. in te stemmen met de beschreven aanpak in het "plan van aanpak ontwikkeling Harinxmaland fase 2A";
c. de raad voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 124.600,- beschikbaar te stellen voor de planvorming van Harinxmaland fase 2A en een grondcomplex te openen;
d. de raad voor te stellen dit krediet te dekken uit de toekomstige grondexploitatie van Harinxmaland fase 2A.
21 21.00163 Hamerstuk:
Vrijmaken krediet voor investering inhalen achterstallig onderhoud kapitaalgoederen.
Het college besluit:
a. de raad te verzoeken krediet van € 3.662.000 beschikbaar te stellen voor het inhalen van achterstallig onderhoud kapitaalgoederen;
b. de kapitaalslasten te dekken uit het kapitaalgoederencomplex: budget oevers en kaden fcl 65200 / 38990.
22 21.00126 Hamerstuk:
Kredietaanvraag woningbouwplan Keatsmorra in Exmorra.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om een krediet van € 34.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten voor het woningbouwplan Keatsmorra in Exmorra;
b. een grondcomplex te openen voor de financiële administratie van het krediet.
23 21.00145 Hamerstuk: Voorbereidingsbesluit Ivige Leane. Het college besluit:
a. de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor de gronden ten noorden van de Ivige Leane om hiermee mogelijk ongewenste ontwikkelingen te voorkomen;
b. in te stemmen met bijgaand conceptraadsvoorstel.
24 21.00154 Hamerstuk:
Strategie Woningbouw.
Het college besluit:
a. voornemens te zijn om de "Strategie woningbouw 2020-2030", zoals voorgelegd, vast te stellen;
b. deze voorgenomen strategie aan de gemeenteraad voor te leggen in een opiniërende bijeenkomst;
c. na afstemming met de gemeenteraad een definitieve strategie woningbouw vast te stellen.
25 21.00167 Hamerstuk:
Verordening havens en overige wateren gemeente Súdwest-Fryslân 2021.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de Verordening havens en overige wateren gemeente Súdwest-Fryslân 2021 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.
26 21.00173 Hamerstuk:
Regeling Reductiegebruik Energiegebruik Woningen.
Het college besluit:
a. de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) in te zetten voor laagdrempelige energiebesparende maatregelen in huurwoningen;
b. de raad voor te stellen een krediet van EUR 432.000,- beschikbaar te stellen;
c. en deze te dekken vanuit de toegekende subsidie van het Rijk van EUR 432.000,-.
27 21.00179 Hamerstuk:
Schriftelijke vragen FNP fractie over het Deltaplan voor het noorden.
Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP fractie over het Deltaplan voor het noorden.

Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Locatie: MS Teams
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 16 maart 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 9 maart 2021. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Uitnodigingen en representatie.
5 21.00149 Bespreekstuk:
Vaststelling erfgoednota en aanverwante beleidsnota's en bijlagen.
Wethouder De Man doet niet mee aan de beraadslaging over de subsidieregeling, omdat hij in een karakteristiek pand woont.

Het college besluit:
a. in te stemmen met de reactienota zienswijzen zoals deze is bijgevoegd;
b. in te stemmen met de wijzigingen ten opzichte van de concepterfgoednota, zoals die ter inzage heeft gelegen;
c. in te stemmen met de Erfgoednota inclusief de bijbehorende beleidsonderdelen: de notitie Funerair Erfgoed: gemeentelijke begraafplaatsen, de Erfgoedverordening, de notitie Duurzaam erfgoed inclusief beleid zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten en monumenten, de beleidsnota Religieus erfgoed: kerkgebouwen, de wijziging gebiedsgerichte criteria gebied ' Historische kernen' welstandsnota 2018;
d. de Erfgoednota via de commissie DSO aan de raad voor te leggen middels het bijgevoegde raadsvoorstel.

6 21.00159 Bespreekstuk:
Vormgeving social return binnen thema Groen.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van duurzamer invullen van social return, door het realiseren van acht leer- en werkplaatsen;
b. als inclusieve arbeidsorganisatie in te stemmen om acht SW-ers te werven en in 2021 in dienst te nemen;
c. de GR te informeren over bovengenoemde besluit middels een brief;
d. kennis te nemen van het aangaan van negen seizoensdetacheringen met Empatec.
7 21.00155 Bespreekstuk:
Tijdelijke woonruimte.
Het college besluit:
a. meewerken aan het realiseren van een tijdelijke woonruimte voor maximaal
1 jaar;
b. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de persoonsgegevens die staan genoemd in dit collegevoorstel. De motivering hiervoor is op grond van artikel 10 lid 2 onder e van de Wob;
c. de geheimhouding onder punt b op te leggen tot 1 april 2041.
8 21.00152 Bespreekstuk:
Integrale Veiligheid: Jaarevaluatie 2020 en Jaaruitvoeringsplan 2021.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de 'Jaarevaluatie 2020' en het 'Jaaruitvoeringsplan 2021', vanuit cluster Openbare Orde en Veiligheid;
b. de 'jaarevaluatie 2020' en het 'jaaruitvoeringsplan 2021', vanuit cluster Openbare Orde en Veiligheid vast te stellen;
c. in te stemmen met het bijgevoegde format 'actieve info';
d. de raad te informeren over de 'jaarevaluatie 2020' en het 'jaaruitvoeringsplan 2021' vanuit het cluster openbare orde en veiligheid, middels het bijgevoegde format 'actieve info'.
9 21.00117 Bespreekstuk:
Bolsward Oost startnotitie en aanvullend voorbereidingskrediet.
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om in te stemmen met het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bolsward Oost en het vlekkenplan als kader voor de ontwikkeling van een bestemmingsplan (of omgevingsplan na invoering van de Omgevingswet);
b. de raad voor te stellen om kennis te nemen van de financiële haalbaarheid van de locatie bij de gehanteerde uitgangspunten, en de kansen en risico's om tot een sluitende grondexploitatie te komen;
c. de raad voor te stellen een aanvullend voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen, voor de kosten tot en met een onherroepelijk ruimtelijk besluit dat de woningbouw mogelijk maakt;
d. de raad voor te stellen het krediet te dekken uit de te verwachten grondopbrengsten, in een naar verwachting minimaal sluitende grondexploitatie;
e. op basis van artikel 25 tweede lid Gemeentewet juncto artikel 10 tweede lid onder b (economisch belang gemeente) van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen over de inhoud van alle bijlagen bij dit collegevoorstel die over de financiële haalbaarheid gaan;
f. aan de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen in zijn eerstvolgende vergadering op grond van artikel 25 derde lid van de Gemeentewet, en de raad te vragen om vooraf met het college te overleggen, als de raad van plan is de geheimhouding niet te bekrachtigen;
g. de geheimhouding op de financiële ramingen te leggen tot het moment dat de werken en diensten zijn aanbesteed, of de bouwgrond is verkocht.
10 21.00157 Bespreekstuk: Europese aanbesteding schoonmaakdienstverlening (+ glasbewassing) douche- en toiletvoorzieningen. Het college besluit:
a. de uitgangspunten voor de aanbesteding van schoonmaakdienstverlening (+glasbewassing) douche- en toiletvoorzieningen vast te stellen;
b. voor het afsluiten van een overeenkomst voor bovenstaande een Europese aanbesteding te volgen;
c. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van dit voorstel en alle overige informatie die hieraan ten grondslag ligt. De motivering hiervoor is op grond van artikel 10 lid 2 sub b en sub g van de Wob;
d. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage aanbestedingsdocument, bijlage gunningscriteria_puntenverdeling en bijlage vragenlijst. De motivering hiervoor is op grond van artikel 10 lid 2 sub b en sub g van de Wob;
e. de geheimhouding onder punt c en d op te leggen tot 20 maart 2021.
11 21.00151 Hamerstuk:
Beantwoording raadsvragen van de VVD.
Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde beantwoording van raadsvragen van de VVD.
12 21.00153 Hamerstuk:
Voortgang aanpak zwerfafval.
Het college besluit:
a. de actieve informatie over de voortgang van de aanpak zwerfafval vast te stellen en de gemeenteraad voor te leggen;
b. de gemeenteraad bij begrotingswijziging voor te stellen een aanvullend budget van € 103.300,- beschikbaar te stellen voor de aanpak zwerfafval in 2021;
c. het bij b. genoemde bedrag te dekken uit de bijdrage van Nedvang.
13 21.00139 Hamerstuk:
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.
Het college besluit de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, vast te stellen en bekend te maken.

Tijd: 9.30 - 12.00
Locatie: MS Teams
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Bauke Dam, Erik Faber, Mark de Man en Gea Wielinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

 

Besluitenlijst 9 maart 2021
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst van 2 maart 2021. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 Representatie en uitnodigingen
5 21.00131 Bespreekstuk
Actieve raadsinfo - Kop van de Afsluitdijk.
Het college besluit de raad per actieve info te informeren over een aantal actuele zaken rondom de Kop van de Afsluitdijk en Nij Hiddum Houw.
6 21.00133 Bespreekstuk
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.
Het college besluit:
a. de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 gemeente Súdwest-Fryslân vast te stellen;
b. de raad hierover te informeren via bijgevoegde actieve info.
7 21.00143 Bespreekstuk
Openstellen beperkt aantal openbare toiletgebouwen voor dagrecreanten tot begin vaarseizoen.
Het college besluit:
a. een aantal toiletgebouwen eerder open te stellen;
b. een tweetal tijdelijke extra toiletunits te plaatsen en daarvoor in overleg te treden met belanghebbenden;
c. deze (extra) openstelling en plaatsing te koppelen aan toekomstige wijziging van coronamaatregelen;
d. de kosten te boeken op de post havenbeheer en recreatie, taak 62 kosten coronavirus.
8 21.00110 Bespreekstuk
Addendum convenant glasvezel kernen.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het addendum glasvezel kernen Súdwest-Fryslân;
b. de raad via actieve info te informeren.
9 21.00112 Bespreekstuk
ESF-declaratiemogelijkheid React-EU 2020 - 2021.
Het college besluit:
a. te participeren in de provinciale ESF-declaratie React-EU 2020 - 2021;
b. de raad via de berap te vragen om een krediet beschikbaar te stellen van € 564.888 t.b.v. Beleid Herstel Arbeidsmarkt;
c. het onder b. genoemde bedrag te dekken uit de verwachte opbrengsten
ESF React-EU subsidie.
10 21.00130 Bespreekstuk
Voortgang Veenweideprogramma 2021-2030.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de stand van zaken;
b. de gemeenteraad door middel van de actieve info te informeren.
11 21.00073 Hamerstuk
Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTHup) 2020.
Het college besluit:
a. het Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 vast te stellen;
b. het Jaarverslag Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2020 als actieve info aan te bieden aan de raad.
12 21.00118 Hamerstuk
Kwaliteitscriteria Frysk Peil F2.
Het college besluit in te stemmen met de Kwaliteitscriteria Frysk Peil F2.
13 21.00128 Hamerstuk
Manifest verkeersveiligheid 2011 - 2025.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de verantwoording PVE 2020 kolom realisatie;
b. in te stemmen met de verantwoording 2016 - 2020 (2e meerjaren uitvoeringsplan verkeersveiligheid 2016 -2020);
c. kennis te nemen van het PVE 2021.
14 21.00116 Hamerstuk
Schriftelijke vragen FNP over sluiting keukens Patyna
Het college besluit:
a. in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de FNP over het sluiten van de keukens op diverse locaties van Patyna;
b. de raad te informeren over de uitkomst van het gesprek wat n.a.v. deze vragen plaats heeft gevonden met Patyna.
15 21.00132 Hamerstuk
Beantwoording schriftelijke vragen FNP-fractie inzake mienskipsromte Nij Claerbergen Koudum.
Het college besluit in te stemmen met bijgaande beantwoording.
16 21.00134 Hamerstuk
Lidmaatschap G40.
Het college besluit:
a. agendalid te worden van de G40 in 2021;
b. samen met de andere gemeenten de brief "Versterking G40 Stedennetwerk" te verzenden aan de voorzitter van het Stedennetwerk G40;
c. in het eerste kwartaal van 2022 op basis van een korte evaluatie een besluit te nemen over het vervolg.
17 21.00111 Hamerstuk
Beantwoording schriftelijke vragen CDA over Gymzaal Simon Havinga school Stadsfenne Sneek.
Het college besluit de schriftelijke raadsvragen van het CDA over Gymzaal
Simon Havinga school Stadsfenne Sneek te beantwoorden conform de bijlage.
18 21.00141 Hamerstuk
In te stemmen met de actieve info aangaande aanleverdata stukken en informatie van de GR Fryslân-West.
Het college besluit:
a. in te stemmen met verzenden actieve info aangaande aanleverdata stukken
GR Fryslân-West;
b. deze actieve info direct na de vergadering van B&W van 9 maart 2021 aan de raad te versturen.

Declaraties en gedragscode

Voor hun werk maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van het college gepubliceerd.