College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Hieronder lees je er meer over.

Burgemeester en Wethouders 2020
Jannewietske de Vries

Jannewietske de Vries

Burgemeester

 

 

Contact en portefeuille Jannewietske de Vries

Maarten Offinga

Maarten Offinga

Wethouder

1e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Maarten Offinga

Gea Wielinga

Gea Wielinga

Wethouder

2e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Gea Wielinga

Mark de Man

Mark de Man

Wethouder

3e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Mark de Man

Erik Faber

Erik Faber

Wethouder

4e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Erik Faber

Mirjam Bakker

Mirjam Bakker

Wethouder

5e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Mirjam Bakker

Pieter Zondervan

Pieter Zondervan

Gemeentesecretaris

 

 

Contact en nevenfuncties Pieter Zondervan

Coalitieakkoord

De gemeente is deze collegeperiode, per 2 januari 2018, gestart met een coalitie van vier partijen (CDA, PvdA, VVD en GroenLinks). Deze vier hebben samen in het coalitieakkoord ‘SWF ontwikkelt en verduurzaamt’ vastgelegd welke doelen ze in deze bestuursperiode hebben. Zo staan in het akkoord de ambities, taken en bevoegdheden beschreven. Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Bijna halverwege deze bestuursperiode, op 15 november 2019, heeft de PvdA zich teruggetrokken uit het college. Op 4 februari 2020 volgde de toetreding van D66. Het coalitieakkoord bleef ongewijzigd. De huidige coalitie steunt op de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad: 19 van de 37 zetels.

Openbare besluitenlijsten

Hieronder kun je de besluitenlijsten bekijken. Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 9:30 - 11:30 uur
Locatie: Raadzaal
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Erik Faber, Mark de Man, Maarten Offinga, Gea Wielinga, Mirjam Bakker
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 30 juni 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst d.d. 23 juni 2020. De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten. Ter kennisname.
4 20.00402 Bespreekstuk:
Last onder dwangsom.
Het college besluit aan Schaap Biogas Tirns B.V. een last onder dwangsom op te leggen vanwege overtreding van artikel 2.3, aanhef en onder b van de Wabo.
5 20.00403 Bespreekstuk:
Jaarverslag 2019 van de commissie bezwaarschriften.
Het college besluit:
a. het jaarverslag 2019 van de commissie bezwaarschriften voor kennisgeving aan te nemen;
b. de aanbevelingen over te nemen en hier uitvoering aan te geven;
c. in te stemmen met de actieve info.
6 20.00405 Bespreekstuk:
Naamgeving fiets- en wandelbrug Broeresleat in Oppenhuizen.
Het college besluit aan de brug over de Broeresleat in Oppenhuizen de naam ´Westpolderbrêge’ toe te kennen.
7 20.00417 Bespreekstuk:
Harmonisering vrijwilligersbijdrage in gemeentelijke regelingen.
Het college besluit in te stemmen met harmonisering van de vrijwilligersbijdrage in gemeentelijke regelingen, per 1 januari 2021, door aan te sluiten op de bijdrage die de provincie hanteert. Dit is voor het jaar 2020 € 10,60.
8 20.00389 Bespreekstuk:
Afwijken welstandsadvies Yttingwei 8 Workum.
Het college besluit vergunning te verlenen voor de bouw van een werktuigenberging annex opslagloods op het perceel Yttingwei 8 te Workum in afwijking van het negatieve welstandsadvies.
9 20.00425 Bespreekstuk:
Bestuursrapportage mei 2020.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de Bestuursrapportage mei 2020;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
c. in te stemmen met bijgaande actieve info;
d. de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage).
10 20.00394 Bespreekstuk:
Convenant glasvezel buitengebied Súdwest-Fryslân.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het convenant Glasvezel buitengebied Súdwest-Fryslân;
b. in te stemmen met actieve info aan de raad.
11 20.00430 Bespreekstuk:
Beantwoording schriftelijke vragen Semplonius (jaarstukken 2019).
Het college besluit in te stemmen met bijgaande concept-beantwoording.
12 20.00423 Hamerstuk:
Stand van zaken invordering conversieproblematiek jeugdzorg.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de stand van zaken van het project invordering conversieproblematiek;
b. in te stemmen met de actieve info voor de gemeenteraad.
13 20.00401 Hamerstuk:
Realiseren portaalkraan Kooijweg 8 Stavoren.
Het college besluit:
a. planologisch in te stemmen met de realisatie van een portaalkraan op het perceel Kooijweg 8 in Stavoren;
b. de hierbij behorende procedure op te starten op het moment dat uit de Ruimtelijke Onderbouwing blijkt dat het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
14 20.00416 Hamerstuk:
Vragen PvdA over statutenwijziging Afvalsturing Friesland N.V.
Het college besluit de schriftelijke vragen van de PvdA middels bijgesloten beantwoording af te doen.
15 20.00427 Hamerstuk:
Subsidie werkfestival SWF 19 september 2020.
Het college besluit in te stemmen met de financiële bijdrage voor het werkfestival SWF op 19 september 2020.
16 20.00415 Hamerstuk:
Vaststellen en publiceren subsidieregeling Duurzaamheid, Verminderen Energiegebruik.
Het college besluit:
a. bijgaande subsidieregeling Duurzaamheid, Verminderen Energiegebruik vast te stellen en dit te publiceren;
b. raad via bijgaande actieve informatie in kennis stellen.

Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Pollepleats Westhem
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Gea Wielinga, Erik Faber, Maarten Offinga en Mark de Man
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 23 juni 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3 a. Vaststellen besluitenlijst d.d.16 en 17 juni 2020. De besluitenlijst d.d. 16 en 17 juni 2020 worden ongewijzigd vastgesteld.
3 b. Overzicht Coronabesluiten.
4 Uitnodigingen en representatie. Akkoord.
5 20.00395 Bespreekstuk:
Beëindigen huurovereenkomst stichting Popkelder Sneek (Havenstraat 7a te Sneek).
Het college besluit:
a. de huurovereenkomst met de stichting Popkelder Sneek (Havenstraat 7a te Sneek) te beëindigen per 1-1-2021;
b. de opzegging schriftelijk aangetekend te versturen middels bijgevoegde uitgaande brief;
c. de opgelopen huurachterstand en een gedeelte van de naheffing van de energie te vorderen;
d. de raad van deze besluiten in kennis te stellen via bijgevoegde actieve informatie.
6 20.00223 Bespreekstuk:
Start aanbestedingsprocedure Re-integratie Participatiewet 2021.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het starten van de aanbestedingsprocedure Reintegratiedienstverlening Participatiewet 2021;
b. in te stemmen met de bijgevoegde Strategische inkoopnotitie als kader voor het verdere traject;
c. in te stemmen met het beëindigen van de Relationele- en de Deelovereenkomst met ruim 70 aanbieders op het gebied van Reintegratiedienstverlening met ingang van 1 januari 2021;
d. in te stemmen met beëindiging van jaarlijks terugkerende onderhandse opdrachtverlening aan Pastiel en Wurkjouwer met ingang van 2021;
e. de raad via actieve info over uw besluiten te informeren.
7 20.00397 Bespreekstuk:
Regeling Reductie Energiegebruik.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de subsidieregeling;
b. duurzaam Bouwloket te mandateren voor de uitvoering van de RRE regeling;
c. vooraf in te stemmen met het (indien benodigd) indienen van een verlengingsvoorstel van de regeling bij het ministerie wanneer blijkt dat het volledig benutten van de RRE subsidie niet haalbaar blijkt voor 31 maart 2021;
d. de raad hierover actief te informeren wanneer de subsidieregeling definitief is vastgesteld.
8 20.00387 Hamerstuk:
Actieve info De Rolpeal.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de stand van zaken van het proces met de Rolpeal;
b. de raad hierover actief te informeren.
9 20.00391 Hamerstuk:
Aanwijzen Toezichthouders.
Het college besluit:
a. aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 1, lid 2 Ambtenarenwet, tijdelijk belast met toezicht in het kader van de geldende Noodverordening. De heer Jacco Willem Merkus;
b. aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 1, lid 2 Ambtenarenwet, tijdelijk belast met toezicht in het kader van de geldende Noodverordening. de heer Stefan Julian Philippus van Hes;
c. dat dit besluit een dag na publicatie in werking treedt.
10 20.00280 Hamerstuk:
Vaststellen overzicht huisvestingsaanvragen 2020 en 2021.
Het college besluit:
a. het overzicht aanvragen onderwijshuisvesting 2020 en 2021 vast te stellen;
b. conform verordening het bekostigingsplafond voor de jaren 2020 en 2021 vast te stellen op 6,4 miljoen euro;
c. conform verordening de indexatie van de normbedragen over 2020 vast te stellen op 6,08%;
d. de raad middels actieve info te informeren.
11 20.00370 Hamerstuk:
Verkoop perceel grond Furmeruslocatie Sneek.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de verkoop van een perceel grond gelegen aan de Furmerusstraat te Sneek voor een bedrag van € 561.000,- ex btw (22 appartementen) of € 586.500,- ex btw (23 appartementen) aan Bruzan BV;
b. de daarbij behorende koopovereenkomst "Appartementen complex Furmerus" aan te gaan.
12 20.00399 Hamerstuk:
Verhoging urennorm peuteropvang Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Het college besluit:
a. voor de periode 01-08-2020 tot 31-12-2020 een eenmalige aanvullende subsidie te verlenen aan de organisaties peuteropvang, voor de bekostiging van de verhoging van de urennorm per 1 augustus 2020;
b. de aanbieders van de peuteropvang hierover te informeren via bijgaande beschikking;
c. de kosten voor de verhoging van uren van de VVEpeuteropvang (maximaal € 50.500) te bekostigen uit het budget Onderwijsachterstandenbeleid 2020;
d. de kosten voor de verhoging van de uren van de reguliere peuteropvang (maximaal € 75.000) eenmalig te bekostigen uit de reserve onderwijsachterstandenbeleid 2019.
13 20.00400 Hamerstuk:
Gedoogbeleid peuteropvang Wiuwert.
Het college besluit in te stemmen met het gedogen van de accommodatie peuteropvang Wiuwert, tot 1 juli 2022.
14 20.00406 Hamerstuk:
Begrotingen 2020 van de stichtingen RSG Magister Alvinus en Gearhing.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de begroting 2020 van de stichtingen RSG Magister Alvinus en Gearhing;
b. de raad actief te informeren over de begroting 2020 van de stichtingen RSG Magister Alvinus en Gearhing;
c. bijgevoegde brief (bijlage 6) na passage actieve info (ter kennisname) in de raad, te versturen naar de stichtingen RSG Magister Alvinus en Gearhing, ter bevestiging van het kennis hebben kunnen nemen van hun begrotingen voor 2020.
15 20.00407 Hamerstuk:
Voortgangsrapportage Cultuur Historisch Centrum 'de Tiid' Bolsward.
Het college besluit:
a. de voortgangsrapportage vaststellen;
b. de gemeenteraad middels actieve info in kennis te stellen van de voortgangsrapportage.

Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: Conference call
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Gea Wielinga, Erik Faber, Mark de Man, Maarten Offinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 16 juni 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda.
3 a. Vaststellen besluitenlijsten 2 en 9 juni 2020. Akkoord.
3 b. Overzicht Coronabesluiten.
4 20.00373 Bespreekstuk:
Kinderopvang AZC.
Het college besluit:
a. de pilot kinderopvang AZC te verlengen tot 1 oktober 2020;
b. met ingang van 1 oktober 2020 voor kinderen van 2 - 4 jaar binnen het AZC 2 x 4 dagdelen VVEpeuteropvang aan te bieden;
c. met ingang van 1 oktober 2020 voor kinderen van 0 - 2 jaar 2 x 2 dagdelen kinderopvang aan te bieden binnen het AZC;
d. De Raad hierover middels bijgevoegde actieve info te informeren;
e. het inrichten van een VVE-locatie binnen het AZC te bespreken binnen het LEA;
f. de kosten van de verlenging van de pilot en de VVEpeuteropvang 2 - 4 jarigen te financieren uit het Onderwijsachterstandenbudget (voor 2020: maximaal € 45.000 en voor 2021: maximaal € 118.000);
g. voor de kinderopvang 0 - 2 jarigen voor 2020 maximaal € 15.000 beschikbaar te stellen uit het budget vluchtelingenhulp;
h. voor de kinderopvang 0 - 2 jarigen vanaf 2021 jaarlijks maximaal € 36.000 beschikbaar te stellen uit de huuropbrengsten-grond van het AZC.
5 20.00371 Bespreekstuk:
Ontwerpbeschikking verbouw Martinikerk Sneek.
Het college besluit:
a. akkoord te gaan met de inhoud van de ruimtelijke onderbouwing;
b. het voornemen om de omgevingsvergunning te verlenen kenbaar te maken in bijgevoegde ontwerpbeschikking;
c. de ontwerpbeschikking voor 6 weken ter inzage te leggen.
6 20.00379 Bespreekstuk:
Kerkenvisie.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van het concept 'kerkenaanpak';
b. in te stemmen met het concept 'kerkenaanpak';
c. het concept 'kerkenaanpak' op basis van de inspraakverordening voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
d. de raad via bijgevoegde actieve informatie op de hoogte te stellen van het (vervolg) proces.
7 20.00380 Bespreekstuk:
Legalisering recreatief gebruik van reguliere en tweede woningen in Hindeloopen
Het college besluit:
a. het recreatieve gebruik van reguliere en tweede woningen in Hindeloopen te legaliseren door de raad in september van dit jaar voor te stellen de planologische inbedding van voornoemd gebruik als nieuwe ontwikkeling op te nemen in de actualisatie van het huidige bestemmingsplan "Hindeloopen beschermd stadstoezicht";
b. in te stemmen met de Actieve Info aan de gemeenteraad;
c. de memo "legalisatieonderzoek Hindeloopen voor kennisgeving aan te nemen;
d. de notitie "Verkenning Effect Tweede Woningen" voor kennisgeving aan te nemen.
8 20.00385 Bespreekstuk:
Evaluatie Sociaal Domein Fryslân.
Het college besluit in stemmen met bijgevoegde actieve informatie over evaluatie Sociaal Domein Fryslân.
9 20.00382 Bespreekstuk:
Stichting omgevingsfonds Windpark Fryslân.
Het college besluit:
a. instemmen met benoeming coördinerend wethouder IJsselmeerkustopgave als lid Raad van Toezicht bij Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân;
b. instemmen met organisatievorm en statuten;
c. instemmen met aanpassen intentie overeenkomst tussen gemeente en Windpark Fryslân;
d. instemmen met financiële bijdrage.
10 20.00388 Bespreekstuk:
Beantwoording schriftelijke vragen PvdA.
Het college besluit in te stemmen met bijgaande concept-beantwoording.
11 20.00381 Bespreekstuk:
Advies aangaande toezicht/inzicht en financiën GR Fryslân-West en Empatec.
Het college besluit:
a. in te stemmen met de adviezen 1, 2, en 3 aangaande Vordering GR op NV zoals beschreven in onderstaande;
b. in te stemmen met de adviezen 1, 2 en 3 aangaande structurele gemeentelijke bijdrage en éénmalige financiële injectie zoals beschreven in onderstaande;
c. in te stemmen met de adviezen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 aangaande control/inzicht (Toezicht/inzicht) zoals beschreven in onderstaande;
d. in te stemmen met het bijgevoegde concept actieve info en dit aan de raad te doen verzenden.
12 20.00396 Bespreekstuk:
Tijdelijk verplaatsen van de weekmarkten Sneek van 20 juni tot 1 oktober of langer zolang de crisismaatregelen van kracht zijn.
Het college besluit het college besluit de weekmarkt Sneek tijdelijk te verplaatsen.
13 20.00351 Hamerstuk:
Jaarrapportage Kernenfonds 2019.
Het college besluit:
a. de jaarrapportage Kernenfonds 2019 vast te stellen;
b. deze als actieve info aan de gemeenteraad aan te bieden.
14 20.00368 Hamerstuk:
Omgevingsvergunning voor het plaatsen van reclame aan de Begine 52 te Workum.
Het college besluit:
a. af te wijken van het welstandsadvies;
b. de omgevingsvergunning te verlenen.
15 20.00377 Hamerstuk:
VTH-beleid Súdwest-Fryslân.
Ter info: er is tevens een burgemeestersbesluit over genomen.
Het college besluit:
a. het VTH-beleid Súdwest-Fryslân vast te stellen;
b. de aanbevelingen in het VTH-beleid over te nemen en deze in het kader van de doorontwikkeling van het VTH-beleid verder uit te werken;
c. de raad te informeren via bijgevoegd format 'actieve info'.
16 20.00384 Hamerstuk:
Restwarmteonderzoek Bolsward.
Het college besluit:
a. kennis te nemen van de haalbaarheidsstudie restwarmte Bolsward-Noord;
b. de raad hierover te informeren conform de toezegging in de commissie DSO op 12 mei 2020;
c. de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie mee te nemen in een wijkuitvoeringsplan, volgend op de klimaatagenda, en de Transitievisie Warmte.
17 20.00322 Hamerstuk:
Wijzigingsplan Bûtlânswei 8 Tersoal.
Het college besluit:
a. dat het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling voor het wijzigingsplan Buitengebied2008, Bûtlânswei 8 Tersoal niet nodig is;
b. in te stemmen met het concept wijzigingsplan Buitengebied Bûtlânswei 8 Tersoal;
c. het ontwerpwijzigingsplan met identificatienummer NL.IMRO.1900.BPButlanswei8-CO01 voor een periode van zes weken ter inzage te leggen op het moment dat uit het vooroverleg blijkt dat het wijzigingsplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
18 20.00375 Hamerstuk:
Uitbreiding bedrijfsperceel Waltawag 6 Tjerkwerd.
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het verzoek om het bedrijfsperceel uit te breiden met een loods

 

Besluitenlijst burgemeester van 16 juni 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 20.00376 VTH-beleid Súdwest-Fryslân. De burgemeester besluit:
a. het VTH-beleid Súdwest-Fryslân vast te stellen;
b. de aanbevelingen in het VTH-beleid over te nemen en deze in het kader van de doorontwikkeling van het VTH-beleid verder uit te werken;
c. de raad te informeren via bijgevoegd format 'actieve info'.

 

Datum: 17 juni 2020
Tijd: Ter circulatie
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Gea Wielinga, Erik Faber, Mark de Man, Maarten Offinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 17 juni 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 Vaststellen agenda.
3 20.00404 Beantwoording mail Stadsbelang van 15 mei 2020. Het college besluit Het college besluit de mail van Stadsbelang van 15 mei 2020, te beantwoorden zoals voorgesteld.

Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Ter circulatie
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Mirjam Bakker, Mark de Man, Erik Faber en Gea Wielinga, Maarten Offinga
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurssecretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 9 juni 2020
Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 Opening en mededelingen.
2 20.00372 Verzoek FNP. Het college besluit:
a. in te stemmen met de concept-reactie;
b. de commissie BM hiervan in kennis te stellen.
3 Sluiting.