College van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur. Het college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Koning.

Jannewietske de Vries

Jannewietske de Vries.

Burgemeester.

 

 

Contact en portefeuille Jannewietske de Vries.

Maarten Offinga

Maarten Offinga.

Wethouder.

1e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Maarten Offinga.

Stella van Gent

Stella van Gent.

Wethouder.

2e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Stella van Gent.

Gea Wielinga

Gea Wielinga.

Wethouder.

3e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Gea Wielinga.

Mark de Man

Mark de Man.

Wethouder.

4e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Mark de Man.

Erik Faber

Erik Faber.

Wethouder.

5e locoburgemeester

 

Contact en portefeuille Erik Faber.

Pieter Zondervan

Pieter Zondervan.

Gemeentesecretaris.

 

 

Contact en nevenfuncties Pieter Zondervan.

Coalitieakkoord.

De gemeente kent een coalitie van 4 politieke partijen, namelijk CDA, PvdA, VVD en GroenLinks. Samen hebben ze in het coalitieakkoord vastgelegd hoe ze de komende jaren verder willen. In het akkoord staan de ambities, taken en bevoegdheden omschreven.

Lees meer in het coalitieakkoord 2018 – 2022.

Openbare besluitenlijsten.

Ben je op zoek naar een eerder gepubliceerde besluitenlijst? Ga dan naar de website van archiefweb.

Tijd: 9.00 – 11.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Wethouders: Erik Faber, Stella van Gent, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Mark de Man
Gemeentesecretaris: Pieter Zondervan
Bestuurlijk secretaris: Jacqueline Raymann-Huiszoon

Besluitenlijst 5 november 2019
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 29 oktober 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 29 oktober 2019 ongewijzigd vast te stellen.
2 2 19.00602 ASR-gebouw Woudsend voorbereidingskrediet. Besluit
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de kosten te dekken uit de reeds gesloten intentieovereenkomst met woningcorporatie Elkien;
b. de raad voor te stellen om een krediet van € 9.000 beschikbaar te stellen, voor de gemeentelijke begeleidingskosten van herbestemming en verbouw door de eigenaar van het ASRgebouw (Iewâl 17 etc.) in Woudsend.
3 3 19.00619 Vaststellingsovereenkomst. Besluit
Het college besluit:
In te stemmen met de bijgevoegde vaststellingsovereenkomst.
4 4 19.00628 Verordening rioolheffing 2020. Besluit
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening rioolheffing 2020 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit.
5 5 19.00629 Verordening forensenbelasting 2020. Besluit
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen om de verordening forensenbelasting 2020 vast te stellen;
b. in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en - besluit.
6 6 19.00633 Actualisering van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) gemeente Súdwest-Fryslân. Besluit
Het college besluit tot vaststellen van de wijzigingen genoemd in de bijlagen en deze op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Súdwest-Fryslân (LOGA-circulaire TAZ/U201900565 en LOGA-circulaire TAZ/U201900748).
7 7 19.00634 Aanpassen lijst met categorieën van gevallen projectafwijkingsbesluiten. Besluit
Het college besluit:
a. de raad voor te stellen de lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist vast te stellen conform bijlage 1;
b. de raad voor te stellen het besluit van 18 mei 2017, waarbij een lijst met categorieën is vastgesteld waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist, in te trekken.
30 8 19.00636 Verkeerscirculatie binnenstad Sneek. Besluit
Het college besluit:
a. de uitgangspunten voor de verkeerscirculatie voor de binnenstad van Sneek ter bespreking vrij te geven voor afstemming met de belanghebbenden;
b. de raad hierover actief te informeren.
31 9 19.00638 Aansluiten bij het PGB-portaal en het verlenen van een volmacht aan het Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport ten behoeve van de invoering van 'PGB 2.0'. Besluit
Het college besluit:
a. de gemeente Súdwest-Fryslân aan te laten sluiten op het PGB-Portaal;
b. daartoe de Aansluitverklaring en de Instemmingverklaring Onderlinge Regeling PGB Portaal aan te gaan;
c. aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onherroepelijke volmacht bedoeld in artikel 2 van het document Volmacht VECOZO en Vektis te verlenen.
32 10 19.00640 Herziening Algemene subsidieverordening. Besluit
Het college besluit:
a. in te stemmen met de herziening van de Algemene subidieverordening;
b. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel over de nieuwe Algemene subsidieverordening 2020;
c. de raad voor te stellen de Algemene subsidieverordening 2020 gemeente Súdwest- Fryslân vast te stellen en deze op 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Erik Faber, Stella van Gent, Mark de Man, Maarten Offinga en Gea Wielinga
Afwezig: Pieter Zondervan

Besluitenlijst 29 oktober 2019
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 22 oktober 2019.

Het college besluit de besluitenlijst d.d. 22 oktober 2019 gewijzigd vast te stellen door agendapunt 10 ‘Beleidsregels terugvordering en verhaal Participatie, IOAW en IOAZ Súdwest-Fryslân’ alsnog aan te houden.
29 2 Case 19.00610
Besluit op bezwaar van Vennootschap Hemelumer Hoeve B.V. Het college besluit:
a. het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen;
b. het bestreden besluit van 25 april 2018 en de aanvulling daarop van 17 oktober 2018 in stand te laten.
33 3 Case 19.00616 Inkoop van een dienst met betrekking tot project herinrichting binnenstad Bolsward.


Het college besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de aanbesteding van een landschapsarchitect.
34 4 Case 19.00609 Besluit op bezwaar namens de MOB, Vereniging Leefmilieu en 81 anderen. Het college besluit:
a. het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen;
b. de bezwaren van omwonenden die op meer dan 1 kilometer afstand van de Hemelumer Hoeve wonen niet-ontvankelijk te verklaren;
c. het bestreden besluit van 25 april 2018 en de aanvulling daarop van 17 oktober 2018 in stand te laten;
d. het bestreden besluit van 12 december 2018 in stand te laten.
35 5 Case 19.00596 Machtiging VNG om een Europese aanbesteding op te starten en het aangaan van een raamovereenkomst t.b.v. 'GT Print'. Het college besluit:
a. akkoord te gaan met de start van een Europese aanbesteding voor GT Print uitgevoerd door VNG ten behoeve van het leveren van printers en multifunctionals;
b. volmacht verlenen aan Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de Europese aanbesteding uit te voeren en na gunning een raamovereenkomst af te sluiten met maximaal vier leveranciers. Zie hiervoor het bijgevoegde mandaatbesluit;
c. het verlenen van ondermandaat aan teammanager Facilitair om het aanmeldingsformulier van de VNG voor de aanbesteding te ondertekenen.
36 6 Case 19.00598 Evaluatie Sneekweek 2019. Het college besluit:
a. in te stemmen met de evaluatie Sneekweek 2019 voor zover dit de bevoegdheid van het college betreft;
b. deze evaluatie ter kennisname voor te leggen aan de commissie B&F.
37 7 Case 19.00617 Beleidsregels 'Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang en regeling kinderopvang sociaal medische indicatie gemeente Súdwest-Fryslân. Het college besluit akkoord te gaan met de geactualiseerde beleidsregels "Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang en regeling kinderopvang sociaal medische indicatie gemeente Súdwest-Fryslân met ingang van 1 december 2019. De oude beleidsregels zullen hiermee vervallen.
38 8 Case 19.00624 De uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein 2018. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein over 2018;
b. de uitkomsten van het Cliëntervaringsonderzoek Sociaal Domein 2018 via Actieve Info te delen met de Raad.
39 9 Case 19.00606 Bestuursrapportage juli, augustus, september. Het college besluit:
a. in te stemmen met de Bestuursrapportage juli, augustus, september 2019;
b. in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel;
c. in te stemmen met bijgaande actieve info;
d. de gemeenteraad voor te stellen om de mutaties in kredieten vast te stellen conform paragraaf 9.1 van de bestuursrapportage;
e. de gemeenteraad voor te stellen om de begroting te wijzigen conform het overzicht begrotingswijzigingen (paragraaf 9.2 van de bestuursrapportage).

Tijd: 9.00 – 12.00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Maarten Offinga
Aanwezig: Erik Faber, Stella van Gent, Mark de Man, Gea Wielinga, en Pieter Zondervan
Afwezig: Jannewietske de Vries

Besluitenlijst 22 oktober 2019
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 15 oktober 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 15 oktober 2019 gewijzigd vast te stellen namelijk:
Ag.pt. 3 ‘Oprichting Stichting HCW’ was vorige week aangehouden en is nu alsnog van de agenda gehaald omdat nader overleg het inzicht heeft opgeleverd dat de stichtingsvorm nog nader onderzocht moet worden in samenhang met de museale doorontwikkeling.
2 2 Case 19.00588 Lokaal sportakkoord en inzet sportformateur. Het college besluit:
a. kennis te nemen van het proces voor een lokaal sportakkoord en de rol van sportformateur;
b. in te stemmen met het inzetten van een sportformateur en het aanvragen van subsidie voor de inzet van een sportformateur;
c. in te stemmen met het aanvragen van een subsidie voor de uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit het lokale sportakkoord.
8 3 Case 19.00590 Septembercirculaire gemeentefonds 2019. Het college besluit:
a. de notitie septembercirculaire 2019 voor kennisgeving aan te nemen;
b. via actieve info de raad te informeren.
9 4 Case 19.00592 Klachten van de heer Jelsma. Het college besluit:
a. het advies en de daarin opgenomen aanbeveling over te nemen;
b. in te stemmen met de afdoeningsbrief.
10 5 Case 19.00593 Vragen D66 over bermbeheer/bloemrijke bermen. Het college besluit de schriftelijk vragen van D66 middels bijgesloten beantwoording af te doen.
11 6 Case 19.00556 Vaststellen subsidieregelingen 2020. Het college besluit:
a. bijgaande subsidieregelingen 2020 (incl. subsidieplafonds) vast te stellen en dit te publiceren;
b. de richtlijnen voor jubileumgiften van 28 juni 2011 in te trekken voor wat betreft onderdeel 1; jubileumgiften voor verenigingen en instellingen.
12 7 Case 19.00390 Uitwerken van bovenwijks kostenverhaal bij private bouwplannen. Het college besluit:
a. in te stemmen met het gereed maken voor besluitvorming van bovenwijks kostenverhaal;
b. de raad hierover te informeren via het format actieve informatie;
c. te anticiperen op formele besluitvorming, door in nog te sluiten overeenkomsten met grondexploitanten per direct over te gaan tot het maximaal verhalen van de locatieoverstijgende kosten voor openbare voorzieningen.
13 8 Case 19.00594 Convenant Landelijke Toegankelijkheid. Het college besluit:
a. in te stemmen met de model-beleidsregels zoals die zijn opgesteld in het Convenant landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang, en met het hanteren van de uitvoering hiervan;
b. ondertekening van het Convenant Landelijke Toegankelijkheid.
22 9 Case 19.00597
Vaststellen geconsolideerde versie Afwegingskader woningbouw. Het college besluit de geconsolideerde versie van het Afwegingskader woningbouw vast te stellen.
23 10 Case 19.00600 Jaarverslag hûs en hiem 2018 en verslag omgang met welstandsadviezen en ambtelijke welstandstoetsing 2018. Het college besluit:
a. kennis te nemen van de in het jaarverslag genoemde conclusies en aanbevelingen;
b. de raad via actieve info in kennis te stellen van het jaarverslag 2018 van Hûs en Hiem betreffende de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Súdwest-Fryslân;
c. de raad via actieve info in kennis te stellen van het verslag van het college inzake omgang met welstandsadviezen en ambtelijke toetsing.

Tijd: 09:00 – 11:00 uur
Locatie: Sneek, kamer burgemeester
Voorzitter: Jannewietske de Vries
Aanwezigen: Erik Faber, Stella van Gent, Mark de Man, Maarten Offinga, Gea Wielinga en Pieter Zondervan

Besluitenlijst 15 oktober 2019
wdt_ID Agendapunt Nummer Onderwerp Besluit
1 1 Besluitenlijst d.d. 7 oktober 2019. Het college besluit de besluitenlijst d.d. 7 oktober 2019 ongewijzigd vast te stellen.
2 2 19.00566 Subsidie Grootzand 79, Sneek. Het college besluit (met daarbij de aantekening dat de wethouders Mark de Man en Maarten Offinga hebben tegengestemd):
a. subsidie te verstrekken voor herstel en restauratie van de voorgevel van Grootzand 79 in Sneek;
b. het subsidiebedrag van € 7.500,- te dekken uit de post ‘subsidie restauratie monumenten’ (65705).
16 3 19.00546 Tussenrapportage Innovatief Actieplan Uitstroom 2018 - 2022. Het college besluit kennis te nemen van de eerste tussenrapportage Innovatief Actieplan Uitstroom 2018 - 2022.
17 4 19.00576 Actieve informatie aan de gemeenteraad over stand van zaken afhandeling handhavingsverzoeken tegen het gebruik van woningen als tweede woning. Het college besluit in te stemmen met de actieve informatie aan de gemeenteraad.
24 5 19.00510 Bijdrage waterglijbaan Heeg. Het college besluit:
a. een bedrag van €50.000 beschikbaar te stellen aan de ondernemersvereniging Heeg (OVH2000) als eenmalige bijdrage in de kosten van een waterglijbaan in Heeg;
b. dit bedrag te dekken uit het bedrag van €50.000 dat in 2017 door de raad is gereserveerd voor een bijdrage in de kosten van een waterglijbaan in Heeg.
25 6 19.00581 GFT afvalscheiding op scholen. Het college besluit:
a. ter uitvoering van de motie d.d. 9 mei 2019 over GFT afvalscheiding op scholen in de nog op te stellen Verordening Reinigingsheffingen 2020 een tarief van € 105,50 euro per container per jaar op te nemen voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van organische aard;
b. de gemeenteraad via bijgesloten formulier voor actieve informatie daarover te informeren.
26 7 19.00584 Bouw recreatiewoning Carl Fellingerweg 2B te Makkum. Het college besluit:
a. planologisch in te stemmen met de bouw van een recreatiewoning op het perceel Carl Fellingerweg 2B te Makkum;
b. in te stemmen met meegestuurd conceptraadsvoorstel en -besluit.
27 8 19.00587 Wmo-begeleiding. Het college besluit:
a. kennis te nemen van het verwachte tekort op de Wmo-begeleiding;
b. voorlopig een bedrag van € 1 miljoen als een onvermijdelijk tekort via de berap oktober 2019 mee te nemen;
c. de raad middels actieve info hiervan op de hoogte te stellen.
28 9 19.00214 Regeling Werkvoucher Súdwest-Fryslân 2019. Het college besluit:
a. continueren van het beleid om potentiele werkgevers in voorkomende gevallen met een eenmalige werkvoucher van € 2.000 over te streep te trekken een dienstverband aan te gaan met een werkzoekende;
b. daartoe vast te stellen de Regeling Werkvoucher Súdwest-Fryslân 2019;
c. t.a.v. het aantal te verstrekken vouchers jaarlijks een plafond in te stellen;
d. het aantal te verstrekken Werkvouchers in 2019 en 2020 vooralsnog en tot nader orde te maximeren tot 20 per jaar.
29 10 19.00585 Adviesaanvraag besturenfusie Vereniging voor Algemeen Bijzonder Basisonderwijs De Opbouw Bolsward en Bisschop Möller Stichting. Het college besluit:
a. de besturenfusie De Opbouw-Bisschop Möller Stichting als wenselijk te beschouwen;
b. in te stemmen met de uitgaande brief.