Contact en nevenfuncties

Afspraak maken met de burgemeester of een wethouder?

Wil je de burgemeester spreken of wil je een gesprek met een wethouder? Een gesprek vraag je op de volgende manier aan:

 • Stuur een e-mail naar de desbetreffende secretaresse;
 • In het onderwerp zet je: ‘Afspraak maken met de burgemeester of wethouders’;
 • Geef aan waar je het over wilt hebben;
 • Wij leggen het onderwerp, waarover je wilt praten, eerst voor aan de ambtenaar die over het onderwerp gaat;
 • Deze ambtenaar neemt zo nodig nog contact met jou op;
 • Na dit contact kan de ambtenaar een gesprek aanvragen met de burgemeester of de betreffende wethouder;
 • De ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek.
Jannewietske de Vries

Jannewietske de Vries

Burgemeester

Contact

Secretaresse: Bernadette Bijlsma en Dineke IJkema
secr.devries@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Algemeen bestuur
 • Bestuurlijke samenwerking en coördinatie netwerken
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie
 • Burgerzaken

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Vice voorzitter veiligheidsregio Fryslân;
 • Lid bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân;
 • Ambassadeurschap campagne “Eet met je hart” (onbezoldigd);
 • Bestuurslid van BNG Cultuurfonds (onbezoldigd);
 • Lid Bestuur en Begeleidingsorganisatie SAMIJ (onbezoldigd);
 • Bestuurslid Waterrecreatie NL (onbezoldigd);
 • Bestuurslid Vereniging IJsselmeergemeenten (onbezoldigd);
 • Lid adviesraad Fryske Bibel (onbezoldigd).
Maarten Offinga

Maarten Offinga

Wethouder

Politieke partij: CDA
1e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Martina Pool
secr.offinga@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Financiën, inclusief grondexploitatie
 • Economische zaken, inclusief Programma Werken
 • Landbouw en landschap
 • Ontwikkelagenda, inclusief Agenda IJsselmeerkust en Agenda Sneek
 • Gebiedsagenda ZWH

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Voorzitter “De Vier oude studie lenen" Bolsward;
 • Lid Bestuurlijk Platform Friese IJsselmeerkust (Deltaprogramma);
 • Lid Stuurgroep Afsluitdijk;
 • Lid Stuurgroep Ontwikkeling nieuwe Sluis Kornwerderzand;
 • Voorzitter RCA (Afsluitdijk);
 • Waarnemend voorzitter VNG commissie Financiën.
 • Voorzitter Stichting Zeilvaartcollege Workum.
Gea Wielinga

Gea Wielinga

Wethouder

Politieke partij: CDA
2e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Ciska Visser
secr.wielinga@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Zorg, inclusief Wmo, welzijn en gebiedsteams
 • Arbeidsparticipatie en Inkomen, inclusief Empatec en minimabeleid
 • Agenda Bolsward
 • Sport
 • Dorpshuizen

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Algemeen Bestuur van het VFG;
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Hûs en Hiem.
Mark de Man

Mark de Man

Wethouder

Politieke partij: VVD
3e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Ciska Visser
secr.deman@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Wonen, inclusief programma wonen
 • Kapitaalgoederen, inclusief vastgoed en huisvesting buitendienst
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Europese agenda
 • Toerisme en Recreatie
 • Handhaving

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO;
 • Lid van RvC van de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.;
 • Lid AB + DB Marrekrite;
 • Lid VNG commissie bij zorg, jeugd en onderwijs;
 • Lid Raad van Toezicht RSG Pieter Jelles (voorheen Simon Vestdijk) (bezoldigd);
 • Gemachtigde Beista Uitvaartzorg (onbezoldigd, bedrijf partner).
Erik Faber

Erik Faber

Wethouder

Politieke partij: GroenLinks
4e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Martina Pool
secr.faber@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Duurzaamheid en Klimaatagenda
 • Afval, waterbeheer en riolering
 • Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingswet
 • Agenda Ut de Mienskip
 • Bedrijfsvoering en Dienstverlening, inclusief huisvesting en digitalisering

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Stuurgroep Energieregio Fryslân;
 • Lid commissie Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie van de Vereniging Friese Gemeenten;
 • Vertegenwoordiger Súdwest-Fryslân in Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland;
 • Lid dagelijks bestuur Vereniging Waddenzeegemeenten;
 • Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water;
Mirjam Bakker

Mirjam Bakker

Wethouder

Politieke partij: D66
5e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Jeanet Sweering-van der Wal
secr.bakker@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Cultuur en Kunst, inclusief erfgoed en project Historisch Centrum Westergo
 • Onderwijs, inclusief doordecentralisatie huisvesting
 • Kernenbeleid
 • Verkeer en Vervoer
 • Vernieuwing lokale democratie (bestuurlijke vernieuwing)

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

Worden nog vastgesteld.

Pieter Zondervan

Pieter Zondervan

Gemeentesecretaris

Contact

Secretaresse: Bernadette Bijlsma
gemeentesecretaris@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Penningmeester “Lost in the Greenhouse”;
 • Werkveldadviescommissie Bestuurskunde (onbezoldigd).