Contact en nevenfuncties

Wil je graag een collegelid uitnodigen voor een speciale gelegenheid? Je regelt het via onderstaande button.

Aanvraag uitnodiging B&W

Jannewietske de Vries

Burgemeester

Contact

Secretaresse: secr.devries@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Algemeen bestuur
 • Bestuurlijke samenwerking en coördinatie netwerken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie
 • Burgerzaken

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Vicevoorzitter, lid AB en DB Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid bestuurscommissie Veiligheid Veiligheidsregio Fryslân
 • Lid bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân
 • Lid regiegroep Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Vicevoorzitter Voordrachtscommissie VNG;
 • Voorzitter R8 gemeenten
 • Bestuurslid van BNG Cultuurfonds
 • Lid Bestuur en Begeleidingsorganisatie SAMIJ
 • Lid adviesraad Fryske Bibel
 • Bestuurslid Jaarlijkse Magister Alvinus Lezing
 • Ambassadeurschap campagne “Eet met je hart”
 • Lid Stuurgroep Gastvrij Fryslân
 • Voorzitter Friesche IJsbond

Nevenfuncties die niet horen bij de gemeentelijke taken

 • Voorzitter Raad van Toezicht Noord Nederlands Orkest (NNO) (onbezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht St. NHL Stenden Hogeschool (bezoldigd)

Marianne Poelman

Wethouder
1e locoburgemeester

Politieke partij: PvdA

Contact

Secretaresse: secr.poelman@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Werk en inkomen
 • MBO-onderwijs
 • Zorg (inclusief Wmo, welzijn en gebiedsteams)
 • Dienstverlening
 • Europa

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Commissie VNG Participatie, Schuldhulpverlening en Inburgering
 • Lid DB, AB en AVA GR Fryslân West
 • Lid AB en agendacommissie Veiligheidsregio Publieke Gezondheid
 • Lid Bestuurscommissie Gezondheid, portefeuille Leefstijl en Gezondheidsbevordering
 • Lid Bestuurlijk platform Friese Preventieaanpak (FPA)
 • Lid Comité van Toezicht SNN EFRO
 • Lid Regionaal Platform Fraudebestrijding
 • Lid stuurgroep City Deal Slim Maatwerk
 • Lid PHO VFG Europa en internationaal
 • Lid PHO VFG Werk & Inkomen
 • Lid stuurgroep Buurtbemiddeling
 • Lid AB arbeidsmarktregio Fryslân Werkt
 • Lid VFG Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport
 • Lid Stuurgroep Súdwest Werkt
 • Lid Lokale Educatieve Agende (LEA)
 • Ambassadeur GGZ Friese Samenwerkingsagenda EPA
 • Lid Europa Pact

Bauke Dam

Wethouder
2e locoburgemeester

Politieke partij: CDA

Contact

Secretaresse: secr.dam@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingswet
 • Economische zaken (inclusief Afsluitdijk)
 • Sport en Bewegen
 • Ontmoetingsplaatsen
 • Agenda Sneek
 • Gebiedsagenda Zuidwesthoek

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid DB, AB Hûs en Hiem
 • Lid bestuur vereniging van Waddenzeegemeenten
 • Lid Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk
 • Lid bestuur Vereniging IJsselmeergemeenten
 • Lid Stichting Innovatiepact Fryslân
 • Lid Adviescommissie Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG)
 • Lid VFG PHO Ruimte & Wonen
 • Lid VFG PHO Gastvrijheidseconomie
 • Lid VFG PHO Werk & Inkomen
 • Lid VFG PHO Gezondheid, Welzijn, Onderwijs en Sport
 • Lid Stuurgroep Súdwest Werkt
 • Lid stuurgroep de Friese Aanpak Omgevingswet
 • Stuurgroep Gebiedsagenda Súdwesthoeke, vertegenwoordiging gemeente Súdwest-Fryslân
 • Lid Regionale Stuurgroep Afsluitdijk
 • Lid Stuurgroep sluis Kornwerderzand
 • Lid Stuurgroep RIF Friese Poort, project Beaufort
 • Lid Stuurgroep Vitaal Sneek
 • Ambassadeur gehandicaptensport Friesland

Nevenfuncties die niet horen bij de gemeentelijke taken

 • Voorzitter 4 Bolswarder Studielenen (onbezoldigd)

Henk de Boer

Wethouder
3e locoburgemeester

Politieke partij: FNP

Contact

Secretaresse: secr.deboer@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Financiën
 • Duurzaamheid en klimaatagenda
 • Kernenbeleid
 • Landbouw, natuur en landschap
 • Kapitaalgoederen (inclusief Vastgoed)
 • Agenda IJsselmeerkust

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Algemeen bestuurslid VFG
 • Algemeen lid Regiegroep RES Fryslân
 • Plaatsvervangende lid AB GR FW (adviescommissie)
 • Lid Bestuurlijk Netwerk landelijk gebied (VNG)
 • Lid VFG PHO Klimaat & Energie
 • Lid Breed Bestuurlijk Overleg Herijking Gemeentefonds
 • Lid Stuurgroep NHH Wetterskip Fryslân
 • Bestuurslid OVEF
 • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ)
 • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeerkust
 • Lid Regiegroep Energieregio Fryslân
 • Lid Programmaraad NP RES
 • Lid Circulair Friesland
 • Lid Bestuurlijk Netwerk Stikstof
 • Lid Bestuurlijk overleg Gemeenten (BOG) / Bestuurlijk overleg Funderingen (BOF)
 • Lid BO Friese Mijnbouwtafel
 • Lid Bestuurlijk Platform mijnbouw voor decentrale overheden

Michel Rietman

Wethouder
4e locoburgemeester

Politieke partij: PvdA

Contact

Secretaresse: secr.rietman@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Wonen en grondbedrijf
 • Gastvrijheidseconomie
 • Mobiliteit
 • Afval, waterbeheer en riolering
 • Strategisch Ontwikkelfonds
 • Bedrijfsvoering
 • Agenda Merengebied, Lege Geaën en Greidhoeke

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid AVA Afvalsturing Friesland
 • Lid AVA Vitens
 • Lid DB Marrekrite
 • Lid Toerisme Alliantie Friesland (TAF)
 • Bestuurslid Coöperatie Data Fryslan
 • Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water (PBOW)
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Noord
 • Lid Bestuurlijk Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (OVVF)
 • Lid regionaal orgaan voor de Verkeersveiligheid Fryslân (ROF)
 • Lid bestuurlijk overleg Zoetwaterregio Noord-Nederland
 • Secretarispenningmeester DB Vereniging van  Zuiderzeegemeenten
 • Lid Wenje Oerlis Fryslân (WOF)
 • Lid stuurgroep stedelijk water
 • Lid VFG Portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Wonen
 • Lid VFG Portefeuillehoudersoverleg Gastvrijheidseconomie

Petra van den Akker

Wethouder
5e locoburgemeester

Politieke partij: CDA

Contact

Secretaresse: secr.vandenakker@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Jeugd(zorg)
 • Onderwijs
 • Cultuur en Kunst, inclusief erfgoed
 • Vernieuwing lokale democratie
 • Agenda Bolsward
 • Toezicht en Handhaving

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Lokale Educatieve Agenda (LEA)
 • Lid VFG Portefeuilleoverleg Cultuur
 • Lid VFG Portefeuilleoverleg Gezondheid, Welzijn, Onderwijs & Onderwijs
 • Lid Algemeen Bestuur GR FUMO
 • Lid Portefeuilleoverleg Sociaal Domein Fryslân Jeugd
 • Lid Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten
 • Lid Klankbordgroep Hoog Specialistische Jeugdhulp (HSJ)
 • Lid Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)
 • Vicevoorzitter bestuur Wethoudersvereniging

Kristiaan Strijker

Gemeentesecretaris

Contact

Secretaresse: gemeentesecretaris@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid bestuur Data Fryslân
 • Lid van het algemeen bestuur van de VGS

Nevenfuncties die niet horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Domesta (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep Noorderboog (bezoldigd)

Columns van B&W

Bekijk alle columns van B&W

Zie ook