Contact en nevenfuncties.

Afspraak maken met de burgemeester of een wethouder?

Wil je de burgemeester spreken of wil je een gesprek met een wethouder? Een gesprek vraag je op de volgende manier aan:

 • Stuur een e-mail naar de desbetreffende secretaresse;
 • In het onderwerp zet je: ‘Afspraak maken met de burgemeester of wethouders’;
 • Geef aan waar je het over wilt hebben;
 • Wij leggen het onderwerp, waarover je wilt praten, eerst voor aan de ambtenaar die over het onderwerp gaat;
 • Deze ambtenaar neemt zo nodig nog contact met jou op;
 • Na dit contact kan de ambtenaar een gesprek aanvragen met de burgemeester of de betreffende wethouder;
 • De ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek.
Jannewietske de Vries

Jannewietske de Vries.

Burgemeester.

Contact

Secretaresse: Bernadette Bijlsma en Dineke IJkema
secr.devries@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Algemeen bestuur
 • Bestuurlijke samenwerking
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie
 • Burgerzaken

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Vice voorzitter veiligheidsregio Fryslân;
 • Lid bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân;
 • Ambassadeurschap campagne “Eet met je hart” (onbezoldigd).
Maarten Offinga

Maarten Offinga.

Wethouder.

Politieke partij: CDA
1e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Martina Pool
secr.offinga@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Grondexploitatie
 • Financiën
 • Economische zaken, inclusief Landbouw
 • Ontwikkelagenda (strategie) en
  Gebiedsagenda ZWH
 • Agenda IJsselmeerkust
 • Kernenbeleid

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Voorzitter “De Vier oude studie lenen" Bolsward;
 • Lid Bestuurlijk Platform Friese IJsselmeerkust (Deltaprogramma);
 • Lid Stuurgroep Afsluitdijk;
 • Lid Stuurgroep Ontwikkeling nieuwe Sluis Kornwerderzand;
 • Voorzitter RCA (Afsluitdijk);
 • Waarnemend voorzitter VNG commissie Financiën.

 

 • Voorzitter Stichting Zeilvaartcollege Workum.
Stella van Gent

Stella van Gent.

Wethouder.

Politieke partij: PvdA
2e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Jeanet Sweering
secr.vangent@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Arbeidsparticipatie en Inkomen
 • Cultuur en Kunst, inclusief Erfgoed en HCW
 • Onderwijs, inclusief doordecentralisatie
 • Wonen, inclusief programma wonen

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Bestuur Fryslân-West (Empatec);
 • Lid KIA (Kamer Inclusieve Arbeid);
 • Lid VNG commissie Participatie, Schuldhulpverlening en integratie.
Gea Wielinga

Gea Wielinga.

Wethouder.

Politieke partij: CDA
3e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Ciska Visser
secr.wielinga@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ontwikkelingen en Omgevingswet
 • Agenda Sneek-Bolsward
 • Zorg / Wmo
 • Welzijn / Vrijwilligers
 • Gebiedsteams
 • Sport

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Algemeen Bestuur van het VFG;
 • Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Hûs en Hiem.
Mark de Man

Mark de Man.

Wethouder.

Politieke partij: VVD
4e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Ciska Visser
secr.deman@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Toerisme en Recreatie
 • Verkeer en Vervoer
 • Kapitaalgoederen, inclusief vastgoed en huisvesting buitendienst
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Handhaving

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO;
 • Lid van RvC van de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.;
 • Lid AB + DB Marrekrite;
 • Lid VNG commissie bij zorg, jeugd en onderwijs.

 

 • Lid RvT RSG Simon Vestdijk (bezoldigd);
 • Gemachtigde Beista Uitvaartzorg (onbezoldigd, bedrijf partner).
Erik Faber

Erik Faber.

Wethouder.

Politieke partij: GroenLinks
5e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Martina Pool
secr.faber@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Duurzaamheid, inclusief afval, waterbeheer en riolering
 • Bedrijfsvoering en Dienstverlening, inclusief Huisvesting en Digitalisering
 • Vernieuwing Lokale Democratie (bestuurlijke vernieuwing)
 • Agenda Ut de Mienskip
 • Dorpshuizen

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Stuurgroep Energieregio Fryslân;
 • Lid commissie Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie van de Vereniging Friese Gemeenten;
 • Vertegenwoordiger Súdwest-Fryslân in Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland;
 • Lid dagelijks bestuur Vereniging Waddenzeegemeenten;
 • Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water;
 • Bestuurlijk Platform IJsselmeer.
Pieter Zondervan

Pieter Zondervan.

Gemeentesecretaris.

Contact

Secretaresse: Bernadette Bijlsma
gemeentesecretaris@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Penningmeester “Lost in the Greenhouse”;
 • Werkveldadviescommissie Bestuurskunde (onbezoldigd).