Contact en nevenfuncties

Wil je de burgemeester spreken of wil je een gesprek met een wethouder? Een gesprek vraag je op de volgende manier aan:

 • Stuur een e-mail naar de desbetreffende secretaresse;
 • In het onderwerp zet je: ‘Afspraak maken met de burgemeester of wethouders’;
 • Geef aan waar je het over wilt hebben;
 • Wij leggen het onderwerp, waarover je wilt praten, eerst voor aan de ambtenaar die over het onderwerp gaat;
 • Deze ambtenaar neemt zo nodig nog contact met jou op;
 • Na dit contact kan de ambtenaar een gesprek aanvragen met de burgemeester of de betreffende wethouder;
 • De ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek.

Jannewietske de Vries

Burgemeester

Contact

Secretaresse: secr.devries@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Algemeen bestuur
 • Bestuurlijke samenwerking en coördinatie netwerken
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie
 • Burgerzaken

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Vice voorzitter veiligheidsregio Fryslân;
 • Lid bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân;
 • Ambassadeurschap campagne “Eet met je hart” (onbezoldigd);
 • Bestuurslid van BNG Cultuurfonds (onbezoldigd);
 • Lid Bestuur en Begeleidingsorganisatie SAMIJ (onbezoldigd);
 • Lid Dagelijks Bestuur Waterrecreatie NL (onbezoldigd);
 • Lid adviesraad Fryske Bibel (onbezoldigd);
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting NHL Stenden Hogeschool. De functie is niet ambtsgebonden functie en is bezoldigd.

Nevenfuncties die niet horen bij de gemeentelijke taken

 • Voorzitter Raad van Toezicht Noord Nederlands Orkest (NNO) (onbezoldigd).

Gea Wielinga

Wethouder

Politieke partij: CDA
1e locoburgemeester

Contact

Secretaresse:
secr.wielinga@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Financiën, Grondexploitatie
 • Zorg, inclusief Wmo, welzijn en gebiedsteams
 • Arbeidsparticipatie en Inkomen, inclusief Empatec en minimabeleid
 • Agenda Bolsward

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid bestuur van de Wethoudersvereniging;
 • Lid AB + DB + AvA Fryslân-West (Empatec);
 • Lid AB en agendacommissie gezondheid Veiligheidsregio;
 • Lid Adviescommissie de Friesland.

Bauke Dam

Wethouder

Politieke partij: CDA
2e locoburgemeester

Contact

Secretaresse:
secr.dam@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Economische zaken (Programma Werken)
 • Ontwikkelagenda, Agenda IJsselmeerkust, Agenda Sneek
 • Gebiedsagenda ZWH
 • Landbouw en Landschap
 • Sport
 • Dorpshuizen

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Regionale Stuurgroep Afsluitdijk
 • Lid Bestuurlijke Stuurgroep Afsluitdijk
 • Lid Stuurgroep Sluis Kornwerderzand
 • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeerkust
 • Lid Stuurgroep Yacht Builders Academy
 • Ambassadeur gehandicaptensport Friesland
 • Lid Stuurgroep RIF Beaufort
 • Lid Stuurgroep Gebiedsagenda Zuid-West
 • Lid RvT Omgevingsfonds Windpark Fryslan
 • Lid VFG PHO Gezondheid, Welzijn, Onderwijs & Sport
 • Bestuurslid Vereniging Zuiderzeegemeenten (onbezoldigd)
 • Bestuurslid 4 Bolswarder Studielenen (onbezoldigd)
 • Lid RvT Omgevingsfonds Windpark  Frylan (onbezoldigd)

Mark de Man

Wethouder

Politieke partij: VVD
3e locoburgemeester

Contact

Secretaresse:
secr.deman@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Wonen, inclusief programma wonen
 • Kapitaalgoederen, inclusief vastgoed en huisvesting buitendienst
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Europese agenda
 • Toerisme en Recreatie
 • Handhaving

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO;
 • Lid van RvC van de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.;
 • Lid AB + DB Marrekrite;
 • Lid VNG commissie bij zorg, jeugd en onderwijs;
 • Lid Raad van Toezicht OVO_Fryslân_Noord (voorheen RSG Piter Jelles & Simon Vestdijk) (bezoldigd);
 • Lid  denktank Toeristische Alliantie Friesland (TAF) en Wenje Oerlis;
 • Gemachtigde Beista Uitvaartzorg (onbezoldigd, bedrijf partner).

Erik Faber

Wethouder

Politieke partij: GroenLinks
4e locoburgemeester

Contact

Secretaresse:
secr.faber@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Duurzaamheid en Klimaatagenda
 • Afval, waterbeheer en riolering
 • Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingswet
 • Agenda Ut de Mienskip
 • Bedrijfsvoering en Dienstverlening, inclusief huisvesting en digitalisering

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Regiegroep Energieregio Fryslân
 • Voorzitter Programmaraad NP RES
 • Lid Stuurgroep De Friese Aanpak
 • Lid Bestuur Vereniging van Waddenzeegmeenten
 • Lid Circulair Friesland
 • Lid AB en DB Hûs en Hiem
 • Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water
 • Lid Bestuurlijk Overleg Zoetwaterregio Noord-Nederland
 • Lid RBO Noord
 • Lid COVM Luchthaven Leeuwarden
 • Lid AVA Afvalsturing
 • Lid AVA Vitens
 • Lid Bestuurlijk Newerk Stikstof
 • Lid Bestuurlijk platform Mijnbouwgemeenten
 • Lid VFG PHO Ruimte & Wonen
 • Lid VFG PHO Klimaat & Energie

Mirjam Bakker

Wethouder

Politieke partij: D66
5e locoburgemeester

Contact

Secretaresse:
secr.bakker@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Cultuur en Kunst, inclusief erfgoed en project Historisch Centrum Westergo
 • Onderwijs, inclusief doordecentralisatie huisvesting
 • Kernenbeleid
 • Verkeer en Vervoer
 • Vernieuwing lokale democratie (bestuurlijke vernieuwing)

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Regionaal Orgaan voor de verkeersveiligheid Fryslân (ROF);
 • Lid Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (OVVF);
 • Lid Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten;
 • Lid Stuurgroep De Tiid;
 • Lid Lokale Educatieve Agenda (LEA);
 • Lid On Stage Zuidwest Friesland;
 • Lid portefeuillehouders overleg Cultuur (VFG).

Pieter Zondervan

Gemeentesecretaris

Contact

Secretaresse: gemeentesecretaris@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Werkveldadviescommissie Bestuurskunde (onbezoldigd);
 • Bestuurslid VFG – onbezoldigd.

Nevenfunctie die niet horen bij de gemeentelijke taken

 • Penningmeester “Lost in the Greenhouse”.