Contact

Contact en nevenfuncties

Wil je de burgemeester spreken of wil je een gesprek met een wethouder? Een gesprek vraag je op de volgende manier aan:

 • Stuur een e-mail naar de desbetreffende secretaresse;
 • In het onderwerp zet je: 'Afspraak maken met de burgemeester of wethouders';
 • Geef aan waar je het over wilt hebben;
 • Wij leggen het onderwerp, waarover je wilt praten, eerst voor aan de ambtenaar die over het onderwerp gaat;
 • Deze ambtenaar neemt zo nodig nog contact met jou op;
 • Na dit contact kan de ambtenaar een gesprek aanvragen met de burgemeester of de betreffende wethouder;
 • De ambtenaar neemt ook deel aan het gesprek.
Jannewietske de Vries

Jannewietske de Vries

Burgemeester

Contact

Secretaresse: Bernadette Bijlsma en Dineke IJkema
secr.devries@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Algemeen bestuur
 • Bestuurlijke samenwerking en coördinatie netwerken
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Communicatie
 • Burgerzaken

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Vice voorzitter veiligheidsregio Fryslân;
 • Lid bestuurscommissie Veiligheidshuis Fryslân;
 • Ambassadeurschap campagne “Eet met je hart” (onbezoldigd);
 • Bestuurslid van BNG Cultuurfonds (onbezoldigd);
 • Lid Bestuur en Begeleidingsorganisatie SAMIJ (onbezoldigd);
 • Lid Dagelijks Bestuur Waterrecreatie NL (onbezoldigd);
 • Bestuurslid Vereniging IJsselmeergemeenten (onbezoldigd);
 • Lid adviesraad Fryske Bibel (onbezoldigd).

Nevenfuncties die niet horen bij de gemeentelijke taken

 • Voorzitter Raad van Toezicht Noord Nederlands Orkest (NNO) (onbezoldigd).
Gea Wielinga

Gea Wielinga

Wethouder

Politieke partij: CDA
1e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Ciska Visser
secr.wielinga@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Financiën, Grondexploitatie
 • Zorg, inclusief Wmo, welzijn en gebiedsteams
 • Arbeidsparticipatie en Inkomen, inclusief Empatec en minimabeleid
 • Agenda Bolsward

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid bestuur van de Wethoudersvereniging
foto-wethouder Bauke Dam

Bauke Dam

Wethouder

Politieke partij: CDA
2e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Martina Pool
secr.dam@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Economische zaken (Programma Werken)
 • Ontwikkelagenda, Agenda IJsselmeerkust, Agenda Sneek
 • Gebiedsagenda ZWH
 • Landbouw en Landschap
 • Sport
 • Dorpshuizen

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

Mark de Man

Mark de Man

Wethouder

Politieke partij: VVD
3e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Ciska Visser
secr.deman@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Wonen, inclusief programma wonen
 • Kapitaalgoederen, inclusief vastgoed en huisvesting buitendienst
 • Jeugd en Jeugdzorg
 • Europese agenda
 • Toerisme en Recreatie
 • Handhaving

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling FUMO;
 • Lid van RvC van de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.;
 • Lid AB + DB Marrekrite;
 • Lid VNG commissie bij zorg, jeugd en onderwijs;
 • Lid Raad van Toezicht RSG Pieter Jelles (voorheen Simon Vestdijk) (bezoldigd);
 • Gemachtigde Beista Uitvaartzorg (onbezoldigd, bedrijf partner).
Erik Faber

Erik Faber

Wethouder

Politieke partij: GroenLinks
4e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Martina Pool
secr.faber@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Duurzaamheid en Klimaatagenda
 • Afval, waterbeheer en riolering
 • Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingswet
 • Agenda Ut de Mienskip
 • Bedrijfsvoering en Dienstverlening, inclusief huisvesting en digitalisering

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid Stuurgroep Energieregio Fryslân;
 • Lid commissie Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Energie van de Vereniging Friese Gemeenten;
 • Vertegenwoordiger Súdwest-Fryslân in Aandeelhoudersvergadering Afvalsturing Friesland;
 • Lid dagelijks bestuur Vereniging Waddenzeegemeenten;
 • Lid Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water;
Mirjam Bakker

Mirjam Bakker

Wethouder

Politieke partij: D66
5e locoburgemeester

Contact

Secretaresse: Jeanet Sweering-van der Wal
secr.bakker@sudwestfryslan.nl

Portefeuille

 • Cultuur en Kunst, inclusief erfgoed en project Historisch Centrum Westergo
 • Onderwijs, inclusief doordecentralisatie huisvesting
 • Kernenbeleid
 • Verkeer en Vervoer
 • Vernieuwing lokale democratie (bestuurlijke vernieuwing)

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

Worden nog vastgesteld.

Pieter Zondervan

Pieter Zondervan

Gemeentesecretaris

Contact

Secretaresse: Bernadette Bijlsma
gemeentesecretaris@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Penningmeester “Lost in the Greenhouse”;
 • Werkveldadviescommissie Bestuurskunde (onbezoldigd);
 • Bestuurslid VFG (met ingang van mei 2020) – onbezoldigd.