(Nederlandse versie onderaan de pagina)

Kolumn wethâlder Bauke Dam

Gepubliceerd op in Nieuws, College van B&W.

Dêr is er dan, de maitiid. Myn favorite tiid fan it jier. De maitiidssinne nûget út om lekker nei bûten te gean. Oft it no is foar in koarte kuier of lange fytstocht; bûten bewege helpt ûntspannen en bringt nije enerzjy.

It is ek in tiid wêryn 't wy net allinnich aktiver binne, mar inoar ek wer faker opsykje. Sport ferbynt en dat wurdt yn de maitiid noch mear sichtber.

Tink oan de wille fan bern wannear 't se boartsje yn de boarterstún of fanatyk oan it fuotbaljen binne yn de pannakoai. Folwoeksenen dy 't bûten kuierje, tennisje of jeu de boules spylje.

Boartsje en bewege yn iepenbiere romtes

Wy fine it wichtich dat alle ynwenners boartsje, sporte en bewege kinne yn de eigen bûtenromte. It is wichtich dat der genôch foarsjennings binne om dit mooglik te meitsjen. Tink oan in pannakoai, klimtastellen, kuierrûtes, in jeu de boules baan of in follybalnet.

Der is jild beskikber om bewege yn iepenbiere romten (BIOR) te stimulearjen. Mei de subsydzjeregeling ' Bûten gewoan bewege ' kinne wy alle jierren nije inisjativen fan ynwenners finansjeel stypje. Sa koe yn Easterein mei help fan de subsydzjeregeling in pannakoai realisearre wurde. It is moai om te sjen hoe 't hjir fol entûsjasme gebrûk fan makke wurdt.

Hasto in idee om dyn leefomjouwing beweechfreonliker te meitsjen? Nim dan kontakt op fia bior@sudwestfryslan.nl. Mear ynformaasje? Gean dan nei de side Bewegen yn de iepenbiere romte.

Daar is ‘ie dan, de lente. Mijn favoriete tijd van het jaar.
De lentezon nodigt uit om lekker naar buiten te gaan. Of het nou is voor een korte wandeling of lange fietstocht; buiten bewegen helpt ontspannen en brengt nieuwe energie.

Het is ook een tijd waarin we niet alleen actiever zijn maar elkaar ook weer vaker opzoeken. Sport verbindt en dat wordt in de lente nog meer zichtbaar. Denk aan het plezier van kinderen wanneer ze spelen in de speeltuin of fanatiek aan het voetballen zijn in de pannakooi. Volwassenen die buiten wandelen, tennissen of jeu de boules spelen.

Spelen en bewegen in openbare ruimtes

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners kunnen spelen, sporten en bewegen in de eigen buitenruimte. Het is belangrijk dat er genoeg voorzieningen zijn om dit mogelijk te maken. Denk aan een pannakooi, klimtoestellen, wandelroutes, een jeu de boules baan of een volleybalnet.

Er is geld beschikbaar om bewegen in openbare ruimtes (BIOR) te stimuleren. Met de subsidieregeling ‘Bûten gewoan bewege’ kunnen we elk jaar nieuwe initiatieven van inwoners financieel ondersteunen. Zo kon in Easterein met behulp van de subsidieregeling een pannakooi worden gerealiseerd. Het is mooi om te zien hoe hier vol enthousiasme gebruik van wordt gemaakt.

Heb je een idee om jouw leefomgeving beweegvriendelijker te maken? Neem dan contact op via bior@sudwestfryslan.nl. Meer informatie? Ga dan naar de pagina Bewegen in de openbare ruimte.