Werk aan de weg

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Een overzicht van alle actuele wegafsluitingen vind je op deze plattegrond.

Bord doorgaand rijverkeer gestremd

Algemene werkzaamheden

Een aantal paden die vorig jaar zijn geasfalteerd worden dit jaar voorzien van een schelpen deklaag. Het gaat om de volgende paden:

Arum It Aldhof
Easterein Populierenleane, Wynserdyk, Skippersbuorren, Tsjaardaleane, de Streek
Exmorra DS. Wilh. Brakelstrjitte
Kimswerd  Jan Aukemabuorren
Koudum  Poelspaed en Trochgongsreed
Pingjum Molenlaan
Sneek Zeskanter achter no 96 (Tinga)
Sneek Franekerkade (Noordoosthoek)
Sneek Het Gemaal (Oudvaart)
Sneek Hoofden (Oudvaart)
Sneek Bij de Wetterskipsdyk wordt een nieuw stuk vrij liggend fietspad gerealiseerd
Stavoren Meerweg

Ook zijn er paden die dit jaar met asfalt worden overlaagd, en die volgend jaar worden voorzien van een schelpen deklaag. Daarbij gaat het op de volgende paden:

Blauwhuis De Sylroede
Bolsward De Berchein
Bolsward De Ielreager
Bolsward Ugoklooster
Hindeloopen Suderseewei
Sneek/IJlst IJlsterpad
Sneek Groenedijk Dekemalaan tot brug
Sneek Master Keulenstrjitte (Zwetteplan)
Sneek Slenk tot brug Oudvaart (Stadsfenne)
Tjerkwerd Sylroede
Kimswerd Harlingerweg

Daarnaast worden een aantal paden in de CoRtec gezet, dit is een cement gebonden mengsel van duurzame natuurproducten en dit word na het aanbrengen hard, en heeft een natuurlijke uitstraling. Dit zijn de volgende paden:

Sneek Domppark (De Domp)
Sneek Ontmoetingstuin (Noorderhoek)
Sneek Spitaal W.Tjaardastraat (Noorderhoek)
Sneek Prins Hendrikkade (Binnenstad)
Sneek Tammingalân (bij Ysbrechtum)
Sneek Zwettebos (Zwetteplan)
Sneek Zwettepad (Zwetteplan)

Tot slot worden de volgende erftoegangpaden van een nieuwe laag voorzien:

Allingawier Bonjeterperweg
Arum Allengaweg/de Hornen
Cornwerd Sottumerdyk 1
Dedgum Vissersburen
Kimswerd Kluurdaweg

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

Wanneer?

De komende periode staan de volgende werkzaamheden op en langs de weg gepland:

 • Den Oever
  15 september tot en met 10 juni 2020: 2-0 systeem met verkeer op HRR (de zuidelijke rijbaan) ten behoeve van de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever;
 • Tussen Monument en Breezanddijk
  15 maart tot en met 11 mei: 2-0 systeem met verkeer in op HRR (de zuidelijke rijbaan) ten behoeve van de renovatie van de weg.
 • Van zaterdag 4 april 2020 18.00 uur tot en met zondag 5 april 2020 16.00 uur is de A7 over de Afsluitdijk in beide richtingen gesloten van Den Oever tot knooppunt Zurich. Rijkswaterstaat leidt het verkeer om: verkeer uit het (zuid)westen van Nederland richting Friesland kan omrijden via de A9/A1 en de A6. Verkeer uit de kop van Noord-Holland richting Friesland kan gebruik maken van de N307 Houtribdijk (Enkhuizen – Lelystad). Verkeer uit Friesland richting het (zuid)westen van Nederland kan omrijden via de A6/A1 en A9. Verkeer uit Friesland richting de kop van Noord-Holland kan omrijden via de A6 en de N307 Houtribdijk (Lelystad – Enkhuizen).De Afsluitdijk blijft toegankelijk voor openbaar vervoer (buslijn 350) en hulpverleningsdiensten. De fietsbus rijdt op zaterdag 4 april tot en met 14.45 uur (vanaf Kornwerderzand) en 15.30 uur (vanaf Den Oever). Op zondag 5 april rijdt de fietsbus niet.

Op diverse plaatsen langs de A7 werkt aannemer Visser & Smit Hanab in de berm om de stroomkabel van Windpark Fryslân aan te leggen. Hiervoor zijn op verschillende momenten verkeersmaatregelen nodig.

 • 6 april tot en met 20 april - tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum: Tussen het knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum werken we aan de weg. Het gaat om vluchthavens, vangrails, verkeersborden en asfalteringswerk. Het wegverkeer zal hier lichte hinder van ondervinden.
 • 21 april tot en met 5 juni - tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum: Vanaf dinsdag 21 april is de afrit 16 Makkum / Witmarsum dicht. Weggebruikers kunnen via de omleidingsroute rijden en draaien bij Bolsward.
 • Vanaf dinsdag 21 april is op de A7 tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum maar één rijstrook beschikbaar voor beide rijrichtingen. De rijstroken worden gescheiden door een vangrail. Vanuit Harlingen richting Bolsward, rijdt men via een omleidingsroute.
 • 25 mei tot en met 5 juni - oprit 16 Makkum/Witmarsum richting Bolsward: Vanaf maandag 25 mei is de oprit 16 Makkum/Witmarsum richting Bolsward tijdelijk dicht. Hier geldt een omleidingsroute via de Oude Rijksweg naast de A7.

Als bovenstaande werkzaamheden afgerond zijn schuiven we de werkzaamheden op. Er worden dan op het stuk tussen afrit 16 Makkum / Witmarsum en Bolsward verkeersmaatregelen geplaatst. Verwachting is dat we eind juli 2020 klaar zijn met alle werkzaamheden tussen Zurich en Bolsward.

Let op! Het fietspad tussen Den Oever en Breezanddijk/Kornwerderzand is vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2022 afwisselend afgesloten. Wandelaars en (brom)fietsers worden in die periode met de fietsbus langs het afgesloten gedeelte over de Afsluitdijk vervoerd.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Afsluitdijk. Op deze website vind je ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via 0800-6040 of stuur een e-mail naar loket@deafsluitdijk.nl.

Lorenzcomplex Afsluitdijk

Ter kennisgeving over de werkzaamheden in maart 2020 aan het Lorenzcomplex op de Afsluitdijk: de werkzaamheden hebben gevolgen voor het weg- en scheepvaartverkeer. De mededeling komt namens Rijkswaterstaat van Arcadis/Sherpa Vof IJsselmeergebied en is ook contactpersoon.

In verband met de werkzaamheden is er op onderstaande datums sprake van stremming en/of hinder voor de scheepvaart en hinder voor het wegverkeer.

 • Als gevolg van de werkzaamheden is er een stremming voor de scheepvaart gedurende de volgende dagen: maandag 16 maart, dinsdag 17 maart en woensdag 18 maart 2020: dagelijks van 9 uur tot 11 uur stremming van de bruggen en sluizen, dagelijks van 13 uur tot 15 uur stremming van de bruggen en sluizen.
 • Als gevolg van de werkzaamheden is er een stremming voor de scheepvaart hoger dan 5 meter bij NAP gedurende de volgende dagen: donderdag 19 maart 2020: dagelijks van 9 uur tot 11 uur stremming van de bruggen, dagelijks van 13 uur tot 15 uur stremming van de bruggen. Maandag 23 maart tot donderdag 26 maart 2020: Dagelijks van 9 uur tot 11 uur stremming van de bruggen, dagelijks van 13 uur tot 15 uur stremming van de bruggen. Tijdens de werkzaamheden aan het Lorentzcomplex kun je omvaren via de Stevinsluis of een wachten tot de stremming voorbij is.

Wegverkeer

Als gevolg van de werkzaamheden is er hinder voor het wegverkeer over de Afsluitdijk (A7) op de bruggen van Kornwerderzand.

 • Hinder verkeer richting Noord-Holland van maandag 16 maart tot donderdag 19 maart 2020: Dagelijks van 7.30 uur tot 16.30 uur 1 rijstrook beschikbaar over de brug bij Kornwerderzand.
 • Hinder verkeer richting Friesland van maandag 23 maart tot donderdag 26 maart 2020: Dagelijks van 7.30 uur tot 16.30 uur 1 rijstrook beschikbaar over de brug bij Kornwerderzand.

Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden, kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. SHERPA VoF IJsselmeergebied voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Voor actuele berichten voor de scheepvaart kun je kijken op de website van Vaarweginformatie.

Vragen?

Meer informatie lees je op de website van de Afsluitdijk. Hier zijn ook de werkzaamheden op langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân te lezen.

Heb je vragen over de verkeershinder op de Afsluitdijk, neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via telefoonnummer 0800-6040.

Overzicht werk in uitvoering

Wanneer?

Vanaf donderdag 19 september 2019 tot nader order is een deel van de IJlsterkade, ter plaatse van IJlsterkade 47, in Sneek afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan het pand IJlsterkade 47 vinden bouwwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

Vragen?

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Friso B.V. te Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Alfred Zwaan van Aannemingsmaatschappij Friso B.V. via het telefoonnummer 0515-429999.

Wanneer?

Eind september 2019 start provincie Fryslân met de aanpak van de N359 tussen Bolsward en Workum. De werkzaamheden verdelen we in twee fasen: Workum-Tjerkwerd en Tjerkwerd-Bolsward.

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op dit moment past de uitstraling van de weg, de kruispunten en aansluitingen, niet bij de functie van een stroomweg. Daarnaast is de weg toe aan groot onderhoud. De weg wordt breder en er komt een nieuwe laag asfalt op.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

Op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden, geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. De weg heeft dan een zogenoemde stroomfunctie. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van hinder. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Vragen?

Heb je vragen over deze werkzaamheden? Stel deze dan aan Hendrik Vries van Provincie Fryslân via h.vries@fryslan.frl of bel naar de Provincie Fryslân via 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Wanneer?

Vanaf maandag 10 februari 2020 tot nader order is een deel van het fietspad De Geau in Sneek afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van het fietspad De Geau vinden nutswerkzaamheden plaats.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Visser & Smit Hanab bv uit Papendrecht. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk Jan-Willem Bevelander van Visser & Smit Hanab bv via het telefoonnummer 078-6417222. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Alco Boersma van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, afsluiting deel fietspad de Geau

Wanneer?

Vanaf maandag 17 februari 2020 tot nader order wordt de wijk Houkepoort in Sneek gefaseerd woonrijp gemaakt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan in de wijk sprake zijn van verkeershinder dan wel dat één of meerdere rijbanen tijdelijk niet toegankelijk zijn voor het (auto)verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De wijk Houkepoort wordt woonrijp gemaakt.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De aannemer houdt u door middel van bebording en informatiebrief op de hoogte van de geplande werkzaamheden in de wijk Houkepoort.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door WMR Rinsumageest B.V. te Rinsumageast. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Jan Jelle Braaksma van WMR Rinsumageest B.V. via het telefoonnummer 06-22763065. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder van het werk de heer Edzo Haaijer van Mug via het telefoonnummer 06-10277980.

Sneek, woonrijp maken wij Houtepoort

Wanneer?

Vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 17 april 2020 is dagelijks vanaf 6.30 uur tot 16.30 uur de Eénheid in Sneek afgesloten voor het verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Eénheid wordt de beschoeiing vervangen.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Gedurende de uitvoering van de beschoeiingswerkzaamheden moet de Eénheid dagelijks vanaf 6.30 uur tot 16.30 uur autovrij zijn! De auto kan geparkeerd worden op de parkeerlocatie Bolswarder Poort in Sneek.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Stienstra & van der Wal Aannemersbedrijf BV uit IJlst. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Durk van der Wal van Stienstra & van der Wal Aannemersbedrijf BV via het telefoonnummer 0515-533243. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Marco van der Ploeg van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeersafsluiting Eénheid

Wanneer?

Vanaf maandag 30 maart tot en met vrijdag 8 mei 2020 is een deel van De Skatting, ter hoogte van de kruising met de Polderwei/Tollewei, in Heeg afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

Wat is de reden van de verkeersafsluiting?

Aan een deel van De Skatting, ter hoogte van de kruizing met de Polderwei/Tollewei, vinden rioleringswerkzaamheden plaats. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door aannemersbedrijf Schot infra BV te Heerenveen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Leen Hofman van Schot infra B.V. via het telefoonnummer 06-53412368. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Alex Hofman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Heeg, verkeersafsluiting deel De Skatting

Wanneer?

Vanaf maandag 30 maart tot en met vrijdag 01 mei 2020 is de Loéngasterlaan in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Loéngasterlaan vinden gefaseerd werkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De Loéngasterlaan is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bereikbaar voor het bestemmingsverkeer. De werkvakken zijn niet toegankelijk voor het verkeer.

De bewoners van de Loéngasterlaan ontvangen een informatiebrief van de aannemer.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door WMR uit Rinsumageast. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Robin Kramer van WMR via het telefoonnummer 0511-425050. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Edzo Haaijer van MUG via het telefoonnummer 06-10277980 of met de heer Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek, verkeersafsluiting Loengasterlaan, 30-03 tm 01-05

Wanneer?

Vanaf woensdag 1 april 8.00 uur tot donderdag 23 april 22.00 uur 2020 is de Tuinstraat in Makkum afgesloten voor al het verkeer.

Wat is de reden van de verkeersafsluiting?

Er vinden voorbereidingen plaats voor het evenement de openluchtvoorstelling ‘Sherry Brandy’.

Vragen?

Heb je vragen over de verkeersafsluiting of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het evenement de heer Tjerk Bruinsma via het telefoonnummer 06-15657643.

Makkum, verkeersafsluiting Tuinstraat

Wanneer?

Vanaf maandag 6 april tot en met vrijdag 1 mei 2020 is een deel van De Bieren, tussen de kruising met Krabbedyk/Paaldijk en de Buorren, bij Waaksens afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Daarop volgend is vanaf woensdag 6 mei tot en met woensdag 20 mei 2020 een deel van de Krabbedyk, vanaf de kruising met De Bieren/Paaldijk tot ter hoogte van Krabbedyk 2, bij Waaksens afgesloten voor al het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van De Bieren, tussen de kruising met Krabbedyk/Paaldijk en de Buorren, en een deel van de Krabbedyk, vanaf de kruising met De Bieren/Paaldijk tot ter hoogte van Krabbedyk 2, vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het telefoonnummer 06–10132624. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Waaksens, verkeersafsluiting deel De Bieren en deel Krabbedyk

Wanneer?

Vanaf woensdag 08 april tot en met vrijdag 24 april 2020 is een deel van de Geeuwkade, tussen de kruising met Stadslaan/Zevenpelsen en Geeuwkade 10, in IJlst afgesloten voor het verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Geeuwkade, tussen de kruising met Stadslaan/Zevenpelsen en Geeuwkade 10, vinden straatwerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Vincent Nota van Nota Infra BV via het telefoonnummer 0515-443816. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Locatie verkeersafsluiting deel Geeuwkade IJlst 0804 tm 2404

Wanneer?

Vanaf woensdag 08 april tot en met vrijdag 01 mei 2020 is een deel van de Kappenburch, tussen de kruising met Wolframstrjitte en de H. Mensonidesstrjitte, en een deel van de H. Mensonidesstrjitte, tussen de Kappenburch en de kruising met Sjaerdawei, in Oppenhuizen afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Kappenburch, tussen de kruising met Wolframstrjitte en de H. Mensonidesstrjitte, en aan een deel van de H. Mensonidesstrjitte, tussen de Kappenburch en de kruising met Sjaerdawei, vinden straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Bel dan met de contactpersoon van het werk de heer Vincent Nota van Nota Infra BV via telefoonnummer 0515-443816. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sander Meijers van gemeente Súdwest-Fryslân via het telefoonnummer 14 0515.

Oppenhuizen, verkeersafsluiting deel Kappenburch 8apr tm 1mei

Wanneer?

Op woensdag 08 april 2020 is een deel van de Kerkstraat, tussen de kruising met de Jongemastraat en de kruising met de Kapelstraat, in Bolsward afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Kerkstraat, tussen Kerkstraat 20 en Kerkstraat 38, vinden nutswerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Baas bv uit Drachten. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Erwin Venema van Baas bv via het telefoonnummer 06-22466235. Ook kun je voor vragen of meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het telefoonnummer 14 0515.

Bolsward, verkeersafsluiting deel Kerkstraat 8-4-2020

Wanneer?

Vanaf woensdag 08 april 20:00 uur tot donderdag 09 april 05:00 uur 2020 is de toerit 17 Bolsward richting de snelweg A7 en een deel van de snelweg A7 ter hoogte van de toe- en afrit 17 Bolsward afgesloten voor het verkeer. De omleidingsroute verloopt via de afrit 17 Bolsward over de rijbaan Oude Rijksweg, parallel gelegen aan de snelweg A7, bij Bolsward.

De hulpdiensten hebben altijd doorgang voorzien van blauwe zwaailampen en sirenes gelieve met een matige snelheid i.v.m. de mensen die daar aan het werk zijn.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door De Jong Zuurmond B.V. uit Beesd. Heb je vragen of wil je meer informatie? Dat kun je bellen met de heer P. Kuurstra van De Jong Zuurmond B.V. via het telefoonnummer 0345-684590. Ook kun je voor meer informatie terecht op de webpagina www.vananaarbeter.nl van Rijkswaterstaat. In de bijlage vind je het verkeersplan behorend bij de genoemde verkeersstremming.

Wanneer?

Vanaf dinsdag 14 april tot en met vrijdag 17 april 2020 is een deel van de Oerdyk en een deel van de Ivige Leane, tussen de kruising met de Noardwei en de kruising met de Sint Martensdyk en een deel van de Oerdyk tot aan de kruising met de Leeuwarderweg, bij Sneek afgesloten voor al het verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Oerdyk en aan een deel van de Ivige Leane, tussen de kruising met de Noardwei en de kruising met de Sint Martensdyk en aan een deel van de Oerdyk tot aan de kruising met de Leeuwarderweg, vinden nutswerkzaamheden plaats.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Verkley uit Drachten. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Erik Plat van Verkley via het telefoonnummer 06-10033893. Ook kun je voor vragen of meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek afsluiting deel Oerdyk en deel Ivige Leane

Wanneer?

Vanaf dinsdag 14 april tot en met vrijdag 24 april 2020 is een deel van de Tjalke van der Walstraat, tussen de kruising met de Zwarteweg en de kruising met de Finkewei/Gerben Ypmastraat, in Koudum afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Ter plaatse van de nieuwbouw De Finke worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden onder toezicht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Sweco Nederland bv uit Groningen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk F. Laverman van Sweco Nederland bv via het telefoonnummer 06-51591394. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met Jaap Sierdsma van de gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Koudum, verkeersafsluiting deel Tjalke vd Walstraat

Wanneer?

Vanaf dinsdag 14 april tot en met vrijdag 08 mei 2020 is de Eénheid in Sneek afgesloten voor het verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Eénheid vinden straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden moet de rijbaan autovrij zijn!!! De auto kan geparkeerd worden op de parkeerlocatie Bolswarder Poort in Sneek.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Vincent Nota van Nota Infra BV via telefoonnummer 06-55707442. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Marco van der Ploeg van gemeente Súdwest-Fryslân via het telefoonnummer 14 0515.

Sneek afsluiting eenheid 14-04 tm 08-05

Vanaf maandag 20 april 22.00 uur tot dinsdag 21 april 6.00 uur 2020 zijn meerdere toe- en afritten van de autoweg N7 ter hoogte van Sneek afgesloten voor het verkeer. Verder is op dinsdag 21 april vanaf 1.00 uur tot 6.00 uur de toe- en afrit autoweg N7 Sneek/IJlst afgesloten voor het verkeer. Er vinden op de genoemde data werkzaamheden plaats aan een deel van de auto(snel)weg A7/N7.

De hulpdiensten hebben altijd doorgang voorzien van blauwe zwaailampen en sirenes gelieve met een matige snelheid in verband met de mensen die daar aan het werk zijn.

De werkzaamheden worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door De Jong Zuurmond B.V. uit Beesd. Heb je vragen of wil je meer informatie? Dat kun je bellen met de heer P. Kuurstra van De Jong Zuurmond B.V. via het telefoonnummer 0345-684590. Ook kun je voor meer informatie terecht op de webpagina www.vananaarbeter.nl van Rijkswaterstaat.

Donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei

In de nacht van 14 op 15 mei 2020 vanaf 22:00 uur tot 06:00 uur wordt de autoweg N7 bij Sneek afgesloten tussen de aansluiting 19 Nijland en de aansluiting 20 IJlst in de rijrichting van Zurich naar Sneek. Het verkeer wordt bij knooppunt Zurich via de autoweg N31 omgeleid. Lokaal wordt het verkeer via de gemeentelijke rijbanen Ingenawei en State As omgeleid.

Maandag 18 mei en dinsdag 19 mei

In de nacht van 18 op 19 mei 2020 vanaf 20:00 uur tot 06:00 uur wordt de autoweg N7 bij Sneek afgesloten tussen de aansluiting 22 Sneek-Oost en de aansluiting 21 Sneek-Centrum, ditmaal in de rijrichting van Joure naar Sneek. Het verkeer wordt via de autoweg N354 en de gemeentelijke rijbaan Stadsrondweg-Noord omgeleid.

De werkzaamheden worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door BAM Infra Regio Oost Wegen bv. Ook kun je voor meer informatie terecht op de webpagina www.vananaarbeter.nl van Rijkswaterstaat.