Werk aan de weg

Wij zijn regelmatig bezig om de wegen in onze gemeente te verbeteren. Wat betekenen de wegwerkzaamheden voor jou als je hier langs moet rijden? Hieronder lees je welke wegwerkzaamheden op dit moment plaatsvinden.

Een overzicht van alle actuele wegafsluitingen vind je op deze plattegrond.

Bord doorgaand rijverkeer gestremd

Algemene werkzaamheden

Een aantal paden die vorig jaar zijn geasfalteerd worden dit jaar voorzien van een schelpen deklaag. Het gaat om de volgende paden:

Arum It Aldhof
Easterein Populierenleane, Wynserdyk, Skippersbuorren, Tsjaardaleane, de Streek
Exmorra DS. Wilh. Brakelstrjitte
Kimswerd  Jan Aukemabuorren
Koudum  Poelspaed en Trochgongsreed
Pingjum Molenlaan
Sneek Zeskanter achter no 96 (Tinga)
Sneek Franekerkade (Noordoosthoek)
Sneek Het Gemaal (Oudvaart)
Sneek Hoofden (Oudvaart)
Sneek Bij de Wetterskipsdyk wordt een nieuw stuk vrij liggend fietspad gerealiseerd
Stavoren Meerweg

Ook zijn er paden die dit jaar met asfalt worden overlaagd, en die volgend jaar worden voorzien van een schelpen deklaag. Daarbij gaat het op de volgende paden:

Blauwhuis De Sylroede
Bolsward De Berchein
Bolsward De Ielreager
Bolsward Ugoklooster
Hindeloopen Suderseewei
Sneek/IJlst IJlsterpad
Sneek Groenedijk Dekemalaan tot brug
Sneek Master Keulenstrjitte (Zwetteplan)
Sneek Slenk tot brug Oudvaart (Stadsfenne)
Tjerkwerd Sylroede
Kimswerd Harlingerweg

Daarnaast worden een aantal paden in de CoRtec gezet, dit is een cement gebonden mengsel van duurzame natuurproducten en dit word na het aanbrengen hard, en heeft een natuurlijke uitstraling. Dit zijn de volgende paden:

Sneek Domppark (De Domp)
Sneek Ontmoetingstuin (Noorderhoek)
Sneek Spitaal W.Tjaardastraat (Noorderhoek)
Sneek Prins Hendrikkade (Binnenstad)
Sneek Tammingalân (bij Ysbrechtum)
Sneek Zwettebos (Zwetteplan)
Sneek Zwettepad (Zwetteplan)

Tot slot worden de volgende erftoegangpaden van een nieuwe laag voorzien:

Allingawier Bonjeterperweg
Arum Allengaweg/de Hornen
Cornwerd Sottumerdyk 1
Dedgum Vissersburen
Kimswerd Kluurdaweg

Wil je weten welke wegen en rioleringen in de planning staan voor onderhoud? Bekijk de digitale overzichtskaart.

De komende periode staan de volgende werkzaamheden op en langs de weg gepland:

 • Den Oever
  15 september t/m 31 augustus 2020: 2-0 systeem met verkeer op HRR (de zuidelijke rijbaan) ten behoeve van de bouw en renovatie van de spuimiddelen Den Oever;
 • Tussen Monument en Breezanddijk
  2 juni t/m 20 juli 2020: 2-0 systeem met verkeer op HRL (de noordelijke rijbaan) ten behoeve van de renovatie van de weg (werkvak 2 fase 2);
 • Op Breezanddijk
  26 mei t/m 20 juli 2020: verkeerslichten, barriers en verkeersregelaars, ter begeleiding van transporten ten behoeve van de versterking van de Afsluitdijk.

Op diverse plaatsen langs de A7 werkt aannemer Visser & Smit Hanab in de berm om de stroomkabel van Windpark Fryslân aan te leggen. Hiervoor zijn op verschillende momenten verkeersmaatregelen nodig.

 • 21 april tot en met 5 juni - tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum: Vanaf dinsdag 21 april is de afrit 16 Makkum / Witmarsum dicht. Weggebruikers kunnen via de omleidingsroute rijden en draaien bij Bolsward.
 • Vanaf dinsdag 21 april is op de A7 tussen knooppunt Zurich en afslag 16 Makkum/Witmarsum maar één rijstrook beschikbaar voor beide rijrichtingen. De rijstroken worden gescheiden door een vangrail. Vanuit Harlingen richting Bolsward, rijdt men via een omleidingsroute.
 • 25 mei tot en met 5 juni - oprit 16 Makkum/Witmarsum richting Bolsward: Vanaf maandag 25 mei is de oprit 16 Makkum/Witmarsum richting Bolsward tijdelijk dicht. Hier geldt een omleidingsroute via de Oude Rijksweg naast de A7.

Als bovenstaande werkzaamheden afgerond zijn schuiven we de werkzaamheden op. Er worden dan op het stuk tussen afrit 16 Makkum / Witmarsum en Bolsward verkeersmaatregelen geplaatst. Verwachting is dat we eind juli 2020 klaar zijn met alle werkzaamheden tussen Zurich en Bolsward.

Let op! Het fietspad tussen Den Oever en Breezanddijk/Kornwerderzand is vanaf 1 april 2019 tot 1 april 2022 afwisselend afgesloten. Wandelaars en (brom)fietsers worden in die periode met de fietsbus langs het afgesloten gedeelte over de Afsluitdijk vervoerd.

Meer informatie kun je vinden op de website van de Afsluitdijk. Op deze website vind je ook de werkzaamheden op/langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân. Heb je vragen? Neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via 0800-6040 of stuur een e-mail naar loket@deafsluitdijk.nl.

Vragen?

Meer informatie lees je op de website van de Afsluitdijk. Hier zijn ook de werkzaamheden op langs de weg van overige partijen zoals Windpark Fryslân te lezen.

Heb je vragen over de verkeershinder op de Afsluitdijk, neem dan contact op met Loket Afsluitdijk via telefoonnummer 0800-6040.

Visser & Smit Hanab legt in de berm van de A7 de stroomkabel aan van Windpark Fryslân. Hiervoor zijn op verschillende momenten verkeersmaatregelen nodig. Hieronder staat informatie over de 2e fase van de werkzaamheden.

5 juni tot en met eind juli

 • Vanaf 5 juni is er op de A7, tussen afslag 16 Makkum/Witmarsum en Bolsward, voor elke rijrichting maar één rijstrook beschikbaar. Beide rijstroken worden gescheiden door een vangrail. Deze tijdelijke situatie duurt tot en eind juli.
 • Tijdens deze periode is de oprit 16 Makkum/Witmarsum richting Bolsward dicht. Richting Bolsward, kan men kan rijden via de Oude Rijksweg.

Meer informatie vind je op de website van Windpark Fryslân.

Overzicht werk in uitvoering

Wanneer?

Eind september 2019 start provincie Fryslân met de aanpak van de N359 tussen Bolsward en Workum. De werkzaamheden verdelen we in twee fasen: Workum-Tjerkwerd en Tjerkwerd-Bolsward.

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op dit moment past de uitstraling van de weg, de kruispunten en aansluitingen, niet bij de functie van een stroomweg. Daarnaast is de weg toe aan groot onderhoud. De weg wordt breder en er komt een nieuwe laag asfalt op.

Zijn er verkeersmaatregelingen?

Op de N359, de provinciale weg tussen Bolsward en Leeuwarden, geldt een maximumsnelheid van 100 km/u. De weg heeft dan een zogenoemde stroomfunctie. Tijdens de werkzaamheden is er sprake van hinder. Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

Vragen?

Heb je vragen over deze werkzaamheden? Stel deze dan aan Hendrik Vries van Provincie Fryslân via h.vries@fryslan.frl of bel naar de Provincie Fryslân via 058 - 292 59 25 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.

Wanneer?

Vanaf maandag 17 februari 2020 tot nader order wordt de wijk Houkepoort in Sneek gefaseerd woonrijp gemaakt. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan in de wijk sprake zijn van verkeershinder dan wel dat één of meerdere rijbanen tijdelijk niet toegankelijk zijn voor het (auto)verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

De wijk Houkepoort wordt woonrijp gemaakt.

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De aannemer houdt u door middel van bebording en informatiebrief op de hoogte van de geplande werkzaamheden in de wijk Houkepoort.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door WMR Rinsumageest B.V. te Rinsumageast. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Jan Jelle Braaksma van WMR Rinsumageest B.V. via het telefoonnummer 06-22763065. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder van het werk de heer Edzo Haaijer van Mug via het telefoonnummer 06-10277980.

Sneek, woonrijp maken wij Houtepoort

Wanneer?

Vanaf woensdag 6 mei 7.00 uur tot en met vrijdag 3 juli is De Kat in Westhem afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan De Kat vinden gefaseerd herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De aan het werk grenzende bewoners ontvangen een informatiebrief van de aannemer. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Van der Wiel Infra & Milieu BV uit Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je  meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Henk Ypma van Van der Wiel Infra & Milieu BV via het telefoonnummer 06-20471659. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Westhem verkeersafsluiting De Kat

Wanneer?

Vanaf maandag 25 mei tot en met woensdag 1 juli 2020 is een deel van de Riegeweg, tussen de kruising met de Taekelaan en Riegeweg 12, en Nijenhuisweg bij Pingjum afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Riegeweg, tussen de kruising met de Taekelaan en Riegeweg 12, en de Nijenhuisweg vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het telefoonnummer 06–10132624. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Pingjum verkeersafsluiting deel Riegeweg en Nijenhuisweg

Wanneer?

Vanaf maandag 25 mei tot en met woensdag 1 juli 2020 is een deel van de Bonjeterperweg bij Allingawier afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Bonjeterperweg vinden betonwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Becono Betonverharding te Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Lammert Postma van Becono Betonverharding via het telefoonnummer 0512-544000. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van de Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Allingawier verkeersafsluiting Bonjeterperweg

Wanneer?

Vanaf dinsdag 02 juni tot en met vrijdag 26 juni 2020 is een deel van de Franekerstraat, tussen de kruising met de Samuel van Haringhouckstraat en de kruising met de Dr. Joost Halbertsmastraat, in Bolsward afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Franekerstraat, tussen de kruising met de Samuel van Haringhouckstraat en de kruising met de Dr. Joost Halbertsmastraat, vinden onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De aan het werk grenzende bewoners ontvangen een informatiebrief van de aannemer. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Aannemersbedrijf A. Faber B.V. uit Sondel. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer W. Faber van het Aannemersbedrijf A. Faber B.V. via het telefoonnummer 0514-602213. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Edzo Haaijer van MUG Ingenieursbureau via het telefoonnummer 06-10277980.

verkeersafsluiting deel Franekerstraat Bolsward

Wanneer?

Vanaf maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2020 is er sprake van verkeershinder voor het doorgaand verkeer op een deel van de Himmelumerdyk, ter hoogte van Himmelumerdyk 11, in Warns. De genoemde verkeershinder geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van Himmelumerdyk, ter hoogte van Himmelumerdyk 11, vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Ter hoogte van Himmelumerdyk 11 is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden één rijbaan (rijhelft) afgesloten voor het doorgaand verkeer.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Liander uitgevoerd door Baas bv uit Drachten. Heb je vragen over de werkzaamheden of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Hein Visser van Baas bv via het telefoonnummer 06-51331422. Ook kun je voor vragen of meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Warns verkeershinder aan de Himmelumerdryk

Wanneer?

Vanaf maandag 6 juli tot en met woensdag 15 juli 2020 is een deel van de Jasker, vanaf Jasker 17 tot en met Jasker 26, in Sneek afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Jasker, vanaf Jasker 17 tot en met Jasker 26, vinden herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De aan het werk grenzende bewoners ontvangen een informatiebrief van de aannemer.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Aannemersbedrijf A. Faber B.V. uit Bolsward. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer A. Faber van Aannemersbedrijf A. Faber B.V. via het telefoonnummer 0515–572828. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Mark Schotanus van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Sneek afsluiting deel Jasker

Wanneer?

Vanaf maandag 15 juni tot en met donderdag 25 juni 2020 is een deel van de Waaxenserweg, tussen de kruising met It Fabryk en Waaxenserweg 11, afgesloten voor het doorgaand verkeer. De afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Waaxenserweg, tussen de kruising met It Fabryk en Waaxenserweg 11, vinden straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen infra bv uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Tjitte Bonnema van Cnossen infra bv via het telefoonnummer 0515-430400. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Lammert Mulder van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Lollum, verkeersafsluiting deel Waaxenserweg, 15-06 tm 25-06 2020

Wanneer?

In de nacht van dinsdag 23 juni op woensdag 24 juni 2020 is vanaf 23.00 uur tot 1.00 uur de spoorwegovergang Heidenskipsterdyk bij Workum afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de spoorwegovergang niet passeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergang Heidenskipsterdyk vindt onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Verder worden de direct aanwonenden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Johan van Aalderen van Strukton Rail Nederland bv via het telefoonnummer 030-2407200. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Workum verkeersafsluiting spoorwegovergang Heidenskipsterdyk

Wanneer?

Vanaf woensdag 24 juni 07:00 uur tot donderdag 25 juni 10:00 uur 2020 is de Tsjerkwertsterbrêge in Tjerkwerd afgesloten voor het scheepvaartverkeer en het motorisch verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.

LET OP! Voor het scheepvaartverkeer geldt: de Tsjerkwertsterbrêge wordt alleen op woensdag 24 juni tussen 12:00 uur en 13:00 uur bediend.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Tsjerkwertsterbrêge vinden aan het brugdek onderhoudswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Zijlstra Betontechniek BV uit Joure. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer W. Wiersma van Zijlstra Betontechniek BV via het telefoonnummer 0513-416664. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Anton Terpstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Tjerkwerd scheepvaart Tsjerkewertserbrege

Wanneer?

Vanaf maandag 29 juni tot en met vrijdag 17 juli 2020 is een deel van de Dorpsstraat, vanaf de kruising met Surein/Dominee Wilh. A. Brakelstrjitte tot de kruising met de Bolswarderweg, in Exmorra afgesloten voor het doorgaand verkeer. De afsluiting geldt niet voor voetgangers.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Dorpsstraat, vanaf de kruising met Surein/Dominee Wilh. A. Brakelstrjitte tot de kruising met de Bolswarderweg, vinden straatwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Cnossen infra bv uit Sneek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Tjitte Bonnema van Cnossen infra bv via het telefoonnummer 0515-430400. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Lammert Mulder van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Exmorra, verkeersafsluiting deel Dorpsstraat, 29-06 tm 17-07 2020

Wanneer?

Vanaf maandag 29 juni tot en met vrijdag 17 juli 2020 is een deel van de rijbaan Nessenwei, vanaf het dorp Oosthem tot en met de kruising met de rijbaan Easthimmerwei, bij Oosthem afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de rijbaan Nessenwei, vanaf het dorp Oosthem tot en met de kruising met de rijbaan Easthimmerwei, vinden asfaltwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Dennis Eefting van Schagen Infra BV via het telefoonnummer 06–10132624. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Oosthem, verkeersafsluiting deel Nessenwei

Wanneer?

Vanaf maandag 13 juli tot en met woensdag 15 juli 2020 vinden op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats. Er is dan sprake van ernstige verkeershinder op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer. De ernstige verkeershinder geldt ook voor de fietsers en de voetgangers.

Datum van uitvoering en de diverse locaties waar tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden sprake is van ernstige verkeershinder:

 • Maandag 13 juli 2020: Zeskanter Tulpstraat Sneek wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: Hoofden Sneek wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: Franekerkade Sneek wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: Ds. Wilhelmus a Brakelstraat Exmorra wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: Burenlaan Pingjum wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: It Aldhof Arum wandelpad (schelpen)
 • Maandag 13 juli 2020: Jan Aukema Buorren Kimswerd wandelpad (schelpen)
 • Dinsdag 14 juli 2020: Sjaardaleane, Skippersbuorren en Populiereleane Easterein wandelpaden (schelpen)
 • Dinsdag 14 juli 2020: Poelspaad en Trochgeansreed wandelpaden Koudum (schelpen)
 • Dinsdag 14 juli 2020: Meerweg Stavoren wandelpaden (schelpen)
 • Dinsdag 14 juli 2020: Burgwerd Bolsward fietspad 1e fase (slijtlagen)
 • Woensdag 15 juli 2020: Burgwerd Bolsward fietspad 2e fase (slijtlagen)
 • Woensdag 15 juli 2020: Easthimmerwei Witmarsum tussen de bomen achter de sportvelden (slijtlagen)
 • Woensdag 15 juli 2020: Leeuwarderweg Sneek twee freesvakken hoofdrijbaan(slijtlagen)

Op de overzichtskaart kun je de locaties ook bekijken.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Op diverse locaties wordt een oppervlaktebehandeling op het asfalt (slijtlagen en schelpen) aangebracht. Het overtollige split van een slijtlaag wordt uiterlijk na drie tot zeven dagen opgeveegd!

Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Het busvervoer en leveranciers dienen rekening te houden met een wachttijd. Het gaat om kortdurende (ernstige) verkeershinder op het moment dat de oppervlaktebehandeling wordt aangebracht. Hierdoor zijn er geen omleidingsroutes nodig. Daar waar nodig worden wel verkeersregelaars ingezet.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door BAM Infra uit Drachten. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Koen de Vries van Bam infra via het telefoonnummer 06-53696663. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Jan Andries de Vries of met de heer Patrick van Wijngaarden van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14  0515

Wanneer?

In de nacht van dinsdag 1 september op woensdag 2 september 2020 is vanaf 23.00 uur tot 5.30 uur de spoorwegovergang Kooijweg in Stavoren afgesloten voor al het verkeer. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de spoorwegovergang Kooijweg niet passeren. Verder is in de nacht van dinsdag 01 september op woensdag 02 september 2020 vanaf 23.00 uur tot 5.30 uur sprake van verkeershinder voor al het verkeer op de spoorwegovergang Noardermar bij Stavoren. De hulpdiensten kunnen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de spoorwegovergang Noardermar wel passeren.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de spoorwegovergangen Kooijweg en Noardermar vinden onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens de werkzaamheden kan er enige geluidshinder veroorzaakt worden door de aanwezige machines.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de spoorwegovergang Noardermar is er één rijbaan (rijhelft) beschikbaar voor al het verkeer. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De direct aanwonenden worden door middel van een brief van Prorail geïnformeerd over de geplande werkzaamheden.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Prorail te Zwolle uitgevoerd door Strukton Rail Nederland bv te Nijmegen. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de contactpersoon van het werk de heer Johan van Aalderen van Strukton Rail Nederland bv via het telefoonnummer 030-2407200. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Ate Dijkstra van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Stavoren verkeersafsluiting spoorwegovergang Kooijweg en verkeershinder spoorwegovergang Noardermar