Online betalen havengeld

In de havens Bolsward, Makkum, Sneek, Stavoren en Workum kun je liggeld bij jouw ligplaats met een QR-code betalen. Hoe dat werkt lees je hieronder.

Nederlands | Frysk | English | Deutsch

Hieronder leggen we in zes stappen uit hoe je het liggeld kunt betalen via een QR-code.

 1. Scan de QR-code bij jouw ligplaats met de camera van je telefoon of tablet. Hiervoor hoef je geen app te installeren.
 2. Je krijgt dan de vraag of je er akkoord mee gaat dat de website van I-marina.eu wordt geopend. Als je akkoord gaat, word je doorgelinkt naar deze beveiligde website.
 3. Vul jouw gegevens en die van de boot in en klik op het winkelwagentje.
 4. Controleer je gegevens. Kloppen ze? Klik dan op ‘Ok’.
 5. Kies op welke manier je wilt betalen.
 6. Heb je je liggeld betaald? Dan krijgen jij en de havenmeester automatisch een bevestiging van de boeking.

Hjirûnder lizze wy yn seis stappen út hoe’tst lisjild betelje kinst mei in QR-koade:

 1. Scan de QR-koade by dyn lisplak mei de kamera fan dyn telefoan of tablet. Dêr hoechst gjin app foar te ynstallearjen.
 2. Dan krigest de fraach oftst der akkoart mei giest dat de website fan I-marina.eu iepene wurdt. Ast akkoart giest, wurdst trochstjoerd nei dy befeilige website.
 3. Folje dyn gegevens en dy fan ’e boat yn en klik op it winkelweintsje.
 4. Kontrolearje dyn gegevens. Klopje se? Klik dan op ‘Ok’.
 5. Kies op hokker wize ast betelje wolst.
 6. Hast dyn lisjild betelle? Dan krije do en de havenmaster automatysk in befêstiging fan ’e boeking.

Below, we explain in six steps how to pay the mooring fee via a QR code.

 1. Scan the QR code at your berth with the camera of your phone or tablet. You don’t need to install an app for this.
 2. You will then be asked whether you agree that the I-marina.eu website will be opened. If you agree, you will be redirected to a secure website.
 3. Fill in your details and those of the boat and click on the cart.
 4. Check your details. Are they correct? Then click "Ok".
 5. Choose how you want to pay.
 6. Have you paid your mooring fee? Then you and the harbor master will automatically receive a booking confirmation.

Hier unten erklären wir in sechs Schritten, wie Sie Liegegeld mit einen QR-Code bezahlen können.

 1. Scannen Sie an Ihrem Liegeplatz den QR-Code mit der Kamera Ihres Telefons oder Tablets. Dazu brauchen Sie keine App zu installieren.
 2. Sie werden dann um Zustimmung für das Öffnen der Website I-marina.eu gefragt. Wenn Sie zustimmen, werden Sie auf diese sichere Website weitergeleitet.
 3. Geben Sie Ihre Daten und die des Bootes ein und klicken Sie auf den Warenkorb.
 4. Überprüfen Sie Ihre Daten. Sind die Daten korrekt? Klicken Sie dann auf "Ok".
 5. Wählen Sie aus, wie Sie bezahlen möchten.
 6. Wenn Sie das Liegegeld bezahlt haben, erhalten Sie und der Hafenmeister jeweils automatisch eine Buchungsbestätigung.

Zie ook