Nieuwe opvanglocatie Sneek

Nieuwe opvanglocatie in de wijk Harinxmaland in Sneek

Gepubliceerd op in Nieuws.

Er komt een nieuwe opvanglocatie in Sneek waar ongeveer 450 vluchtelingen en statushouders kunnen wonen. Veel van hen zijn asielzoekers die mogen blijven en statushouders die wachten op een woning in de regio. Het asielzoekerscentrum in Noorderhoek in Sneek sluit als de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland gereed is. Dit is waarschijnlijk in 2026.

Plannen nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland

De nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland komt op een plek komt waar nu nog geen huizen staan. Het gaat om het gebied ten noordoosten van de rondweg van Sneek en ten westen van het Harinxmapark. De 50 woningen die het COA hier wil bouwen, moeten onderdeel worden van de wijk die hier in de toekomst komt. Vanuit deze opvanglocatie verhuizen de bewoners naar een permanente woning in onze gemeente of in de regio.

Sluiting AZC Noorderhoek

Het AZC in Noorderhoek in Sneek wordt gesloten zodra de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland klaar is. Dit is waarschijnlijk in het najaar van 2026. Na de sluiting van het AZC Noorderhoek komt deze locatie beschikbaar voor nieuwe plannen. Vanuit de wijk is er de wens voor starterswoningen op deze plek, hierover gaan we later nog in gesprek met omwonenden.

Vervolg en bewonersbijeenkomst

Op donderdag 23 november heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over de locatie van de nieuwe opvang. Het komende jaar staat in het teken van het maken van een plan voor de invulling van dit gebied. Dit proces geeft antwoord op vragen als: Hoe gaat het eruit zien? Waar komen speelvoorzieningen? Wat voor huizen komen daar? Hoe gaat de ruimte om de woningen eruit zien?

Bij het maken van de plannen worden omwonenden betrokken via inloopbijeenkomsten. Tijdens de eerste inloopbijeenkomst presenteert de gemeente Súdwest-Fryslân een eerste schets waar inwoners vervolgens op kunnen reageren en input leveren. Zo werken we stap voor stap toe naar een plan waar draagvlak voor is.

Naast inloopbijeenkomsten informeren we de inwoners van de wijken Noorderhoek, De Loten en Harinxmaland via een nieuwsbrief over de ontwikkelingen.

In dit proces werken we samen met het COA. Het COA zal uiteindelijk zorg dragen voor de opvanglocatie en haar inwoners.
De verwachting is dat in 2026 de bouw van start kan gaan.

Meer informatie en op de hoogte blijven

Lees het laatste persbericht dat is verstuurd aan media. Wil je op de hoogte blijven van het plan voor de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Veelgestelde vragen

Algemeen

Wij zijn er een voorstander van om nieuwe inwoners van onze gemeente te verwelkomen en een fijne leefplek te bieden. Veruit de meeste vluchtelingen hebben huis en haard verlaten, hebben een zware reis doorgemaakt en ontvluchten een onhoudbare situatie in hun land van herkomst. Soms vlucht het hele gezin samen, soms maken mannen, vrouwen of kinderen de reis alleen en vragen zij Nederland om hier met hun gezin herenigd te kunnen worden.

In het azc vangt het COA deze mensen op, totdat een deel van de vluchtelingen een verblijfsvergunning ontvangt en inwoner wordt van Nederland.

Taak van gemeenten en corporaties is om dan zo snel mogelijk een woning te vinden zodat er ruimte op het azc vrijkomt en de nieuwe inwoners hun leven in een nieuwe omgeving kunnen beginnen: hier kunnen wonen, werken, leren en integreren. Niet alle asielzoekers hebben recht op een verblijfsvergunning. Vluchtelingen  mannen, vrouwen en kinderen) uit landen die wij als ‘veilig’ beschouwen, zullen Nederland moeten verlaten en

zullen moeten terugreizen naar hun oude situatie. Het COA blijft deze mensen korte tijd opvangen in reguliere azc’s, maar al snel worden zij overgeplaatst naar specifieke locaties voor ‘uitgeprocedeerde asielzoekers’.

De behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen en statushouders is groot. Europa heeft te maken met een enorme toename van nieuwe asielzoekers en de verwachting is dat dit blijft groeien. Dit geldt ook voor Nederland. Het kabinet maakte eind april bekend dat er dit jaar 70.000 vluchtelingen worden verwacht.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft per 2024 ruim 77.000 opvangplekken nodig. Niet alleen vanwege de nieuwe vluchtelingen, maar ook om plek te kunnen bieden aan statushouders voor wie in de huidige krappe woningmarkt geen woningen beschikbaar zijn.

De gebouwen en de wijze waarop vluchtelingen in het huidige azc worden opgevangen, voldoet niet aan het bieden van een leefbaar bestaan. Zeker niet nu mensen hier door woningnood en achterstanden bij het IND voor langere tijd verblijven. Dit heeft ertoe geleid dat we hebben besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om te kiezen voor een andere locatie dan de huidige plek van het azc. We wilden kiezen voor een plek die niet midden in een bestaande wijk ligt en toch dichtbij de voorzieningen van de stad is. Het grote gebied ten noorden van de Rondweg is de enige locatie die op dat moment - en nu nog steeds - aan die voorwaarden voldoet en waar stedelijke uitbreiding is gepland. Bijkomend voordeel van deze plek is dat veel mensen in Sneek-noord vrijwilligerswerk doen op het azc en veel bewoners van het azc vrijwilligerswerk doen in de wijk. Er is een positieve onderlinge dynamiek ontstaan die met een verre verhuizing grotendeels verloren gaat.

Daarbij komt dat de locatie in de Noorderhoek toe is aan een andere functie, bijvoorbeeld de bouw van woningen die hier eerder waren beoogd.

Er komen ongeveer 450 vluchtelingen te wonen, dit zijn:

  • asielzoekers uit onveilige landen als Syrië, Afghanistan, Jemen en Eritrea. Dit zijn vluchtelingen die hier waarschijnlijk mogen blijven.
  • statushouders die wachten op een woning in onze gemeente of omliggende gemeenten.
  • een aantal bewoners van AZC Noorderhoek die verhuizen naar de nieuwe opvang.

Er worden ongeveer 50 woningen gebouwd voor de nieuwe opvanglocatie. Er  moeten woningen komen waar ook meerdere gezinnen in kunnen wonen.
Plannen voor de opvanglocatie en het type woningen moeten nog worden gemaakt. Naast de woningen komen er ook gebouwen voor onder andere leslokalen, kantoor en dagbesteding. En voor voorzieningen zoals een fietsenmaker, repair-café en/of restaurant met inzet van bewoners.

Het is de bedoeling dat de nieuwe opvanglocatie eind 2026 of begin 2027 wordt geopend.

De woningen worden minimaal 15 jaar gebruikt voor de opvang van vluchtelingen.

Na 15 jaar kijken we met het COA of dat de woningen nog nodig zijn voor vluchtelingen of dat we de woningen kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld starters of mensen die met spoed een woning nodig hebben.

In het AZC Noorderhoek in Sneek staan tijdelijke gebouwen waar 600 vluchtelingen wonen.

In de nieuwe opvang komen woningen voor maximaal 450 bewoners. Het zal er uitzien als een normale woonbuurt, er staan geen hekken omheen en een deel van de woningen kan ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld mensen die met spoed een woning nodig hebben. Er zal wel 24 uur per dag beveiliging en begeleiding aanwezig zijn.

Veel van de bewoners die er komen te wonen komen uit onveilige landen en krijgen waarschijnlijk een verblijfsvergunning of hebben die al.
Veel bewoners van de nieuwe opvang gaan uiteindelijk in onze gemeente of in één van de omliggende gemeenten wonen.

We vinden het belangrijk om het plan in overleg met betrokken partijen en omwonenden te maken.

In juni en september zijn, in samenwerking met het COA, twee inloopavonden georganiseerd. De input die daar is gegeven door inwoners is meegenomen in de afweging voor de locatie. Nadat de locatie door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt gestart met het maken van de plannen over hoe het er daadwerkelijk uit moet komen te zien. Bij dit proces worden direct omwonenden nauw betrokken.

Daarnaast houden we inwoners van de wijken Noorderhoek, De Loten en Harinxmaland op de hoogte van de ontwikkelingen. Zij kunnen hun input blijven geven via georganiseerde inloopavonden.

De nieuwe opvanglocatie komt ten noordoosten van de rondweg van Sneek en ten westen van het Harinxmabos.

We vinden dat dit gebied in Harinxmaland een geschikte locatie is. Er staan nog geen woningen.
Als we het plan voor de woonwijk maken kunnen we rekening houden met de bouw van woningen voor deze nieuwe opvanglocatie. We willen dat de woningen van de opvanglocatie onderdeel worden van de wijk.

  • Rondom de locatie zijn op dit moment weinig direct omwonenden. Dit maakt dat de impact van de ontwikkeling minder is dan wanneer er een nieuwe opvanglocatie in een wijk of dorp zou komen. Wanneer in de toekomst woningen grenzend aan de opvanglocatie worden gebouwd, is de koper of huurder zich bewust van de nabijheid van de opvang;
  • De locatie is gelegen op een perceel waarvan de gemeente al eigenaar is. Dit geeft de mogelijkheid om bij de bouw grip te houden op de kwaliteit en de leefbaarheid van de omgeving;
  • De locatie is gelegen nabij diverse voorzieningen, zoals sport, scholen, supermarkten en op acceptabele afstand van het openbaar vervoer.

Dat is nog niet bekend, de plannen zijn nog niet gemaakt. De verwachting is dat voor de zomer van 2024 een eerste schets wordt getoond aan omwonenden. Hierop kunnen omwonenden dan reageren en input aanleveren, waarmee we vervolgens naar een volgend ontwerp kunnen toewerken. Ook deze wordt weer getoetst bij inwoners.

De nieuwe opvanglocatie komt er en de locatie is ook definitief. Hoe het eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Daarover vragen we de inwoners mee te denken. Zodra er een definitief plan ligt, kan er bezwaar op dat plan ingediend worden. Wij roepen inwoners vooral op om constructief mee te denken in de aanloop naar dat plan, zodat we samen tot een breed gedragen invulling komen.

Gemeente en politie zijn en blijven altijd met elkaar in contact om te zorgen voor een optimale veiligheid voor onze bewoners. Ook tijdens de ontwikkeling van (de plannen voor) een opvanglocatie voor vluchtelingen zijn we met politie en met COA in overleg. We zullen gedurende het proces duidelijkheid geven en omwonenden  betrekken. De wijkagent voor het azc houdt scherp toezicht op ontwikkelingen die te maken hebben met de opvanglocatie voor vluchtelingen.

COA heeft diverse programma’s om azc-bewoners te verbinden met de omgeving, om ze richting werk te leiden en om in dagbesteding te voorzien. Daarbij vinden wij het belangrijk dat de doelgroep hoofdzakelijk bestaat uit  kansrijke asielzoekers die uiteindelijk gekoppeld zullen worden aan een gemeente in de regio. Op deze manier is het verblijf in de opvang meer dan alleen maar wachten. Bewoners weten dat ze in deze regio zullen blijven en kunnen hun werkende en sociale leven in gang zetten. Dit zijn belangrijke aspecten bij het zorgen voor een prettige en veilige situatie.

Data die jaarlijks worden verzameld en geanalyseerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wijzen geen afwijking uit in het aantal delicten dat gepleegd wordt door azc-bewoners ten opzichte van de Nederlandse bevolking. Met name mensen die gevlucht zijn vanuit  levensbedreigende situaties (zoals een aanhoudende oorlog) zijn zelden bij delicten betrokken. Juist deze mensen willen wij als gemeente graag opvangen en zullen veruit het grootste deel uitmaken van de bewoners van de nieuwe vluchtelingenopvang. Dat vinden wij belangrijk voor veiligheid en veiligheidsbeleving van onze inwoners.

Noorderhoek

Het AZC in Noorderhoek sluit zodra de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland open is. Dit is waarschijnlijk eind 2026 of begin 2027.

Voor de mensen die dan in het AZC wonen kijkt het COA naar een geschikte opvangplek.
Een deel van de bewoners gaat naar de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland.

Deze locatie komt beschikbaar voor nieuwe plannen. Zo hebben bewoners van Noorderhoek aangegeven dat ze hier graag starterswoningen willen hebben. Dit bespreken we later verder met omwonenden.

Harinxmaland ligt niet ver van de Master Amiko school vandaan. Bij de nieuwe opvanglocatie willen we graag gebruik blijven maken van de voorzieningen die er nu al zijn, zoals de school.
We blijven de komende tijd in gesprek met de school om te kijken hoe we dit kunnen organiseren voor de kinderen die in de opvanglocatie in Harinxmaland komen wonen.