Kans voor nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland Sneek

Súdwest-Fryslân ziet kans voor nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland Sneek

Gepubliceerd op in Nieuws.

Súdwest-Fryslân is van plan om een nieuwe opvanglocatie te vestigen in de wijk Harinxmaland in Sneek. Hier kunnen ongeveer 450 vluchtelingen en statushouders wonen. Veel van hen zijn vluchtelingen die mogen blijven en statushouders die wachten op een woning in de regio.
Het asielzoekerscentrum in Noorderhoek in Sneek sluit als de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland gereed is. Dit is vermoedelijk in 2026.

Burgemeester Jannewietske de Vries: “De tastream fan flechtlingen út ûnfeilige lânnen bliuwt grut. As gemeente fiele wij ús ferantwurdlik om temjitte te kommen oan de fraach fan it kabinet foar foldwaande opfangplakken. Boppedat wolle wij in gastfrije gemeente wêze dêr’t wy ek flechtlingen in feilich plak biede. Wol fine wy dat it systeem yn Nederlân feroarje moat; fan tydlike grutskalige opfang nei oer it lân spriede regionale permaninte opfanglokaasjes. Wy binne fan miening dat lytsskaliger opfang fan minsken yn de regio dêr’t sy ek wenjen en wurkjen bliuwe folle geunstiger is foar sawol flechtlingen as omjouwing.” (Nederlandse vertaling onderaan de pagina)

Nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland

De nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland komt op een plek waar nu nog geen huizen staan en waar nog geen andere plannen voor zijn. Het gaat om het gebied ten noordoosten van de rondweg van Sneek en ten westen van het Harinxmapark. Súdwest-Fryslân vindt dat dit gebied past bij een meer permanente opvanglocatie voor vluchtelingen en statushouders. “Op deze plek staan nu nog geen woningen. Dit geeft ons de mogelijkheid om een opvanglocatie te bouwen die onderdeel wordt van de nieuwe woonwijk, met alle voorzieningen die daarbij horen”, zegt wethouder Wonen, Michel Rietman.

Meedoen in de buurt

We vinden het belangrijk dat bewoners van de opvanglocatie kunnen meedoen in hun nieuwe wijk. Dat ze vlot kunnen beginnen met het opbouwen van hun leven hier in Nederland. Ze kunnen op zoek naar werk, de kinderen kunnen naar school en ze kunnen andere mensen leren kennen.

Sluiting AZC Noorderhoek

Het AZC in Noorderhoek in Sneek wordt gesloten zodra de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland klaar is. Dit is waarschijnlijk in het najaar van 2026. Na de sluiting van het AZC Noorderhoek komt deze locatie beschikbaar voor nieuwe plannen. Vanuit de wijk is er de wens voor starterswoningen op deze plek. “Inwoners uit Noorderhoek hebben zich jarenlang ingezet voor de vluchtelingen en statushouders. Denk aan al die vrijwilligers die nieuwe mensen hier wegwijs hebben gemaakt en een welkom gevoel hebben gegeven. Dat waarderen we enorm”, zegt burgemeester De Vries.

Vervolg en bewonersbijeenkomst

Op 22 juni bespreekt de gemeenteraad het plan voor een nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland. Hierna kan het bouwplan verder uitgewerkt worden in overleg met omwonenden. De verwachting is dat in 2026 de bouw start. Inwoners van Noorderhoek en omgeving Harinxmaland zijn deze week met een brief geïnformeerd over het plan en krijgen na de vergadering van de gemeenteraad op 22 juni een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst.

Veelgestelde vragen

Algemeen

We vinden het als gemeente belangrijk om mensen in nood een veilige plek te geven.

De behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen en statushouders is groot. Europa heeft te maken met een enorme toename van nieuwe asielzoekers en de verwachting is dat dit blijft groeien. Dit geldt ook voor Nederland. Het kabinet maakte eind april bekend dat er dit jaar 70.000 vluchtelingen worden verwacht.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft per 2024 ruim 77.000 opvangplekken nodig. Niet alleen vanwege de nieuwe vluchtelingen, maar ook om plek te kunnen bieden aan statushouders voor wie in de huidige krappe woningmarkt geen woningen beschikbaar zijn.

We vinden dat dit gebied in Harinxmaland een geschikte locatie is. Er staan nog geen woningen.
Als we het plan voor de woonwijk maken kunnen we rekening houden met de bouw van woningen voor deze nieuwe opvanglocatie. We willen dat de woningen van de opvanglocatie onderdeel worden van de wijk.

Harinxmaland

Er komen ongeveer 450 vluchtelingen te wonen, dit zijn:

  • asielzoekers uit onveilige landen als Syrië, Afghanistan, Jemen en Eritrea. Dit zijn vluchtelingen die hier waarschijnlijk mogen blijven.
  • statushouders die wachten op een woning in onze gemeente of omliggende gemeenten.
  • een aantal bewoners van AZC Noorderhoek die verhuizen naar de nieuwe opvang.

De exacte locatie is nog niet bekend. Hier gaan we de komende weken mee aan de slag. We kijken in het gebied ten noordoosten van de rondweg van Sneek en ten westen van het Harinxmapark.

Hier staan nu nog geen woningen. Het is een gebied van 125 ha, waarvan maximaal 2,5 ha wordt ingezet voor de opvanglocatie. De gemeenteraad moet hier uiteindelijk een besluit over nemen.

Zoekgebied opvanglocatie AZC Sneek
Zoekgebied opvanglocatie

Er worden ongeveer 50 woningen gebouwd voor de nieuwe opvanglocatie. Er  moeten woningen komen waar ook meerdere gezinnen in kunnen wonen.
Plannen voor de opvanglocatie en het type woningen moeten nog worden gemaakt. Naast de woningen komen er ook gebouwen voor onder andere leslokalen, kantoor en dagbesteding. En voor voorzieningen zoals een fietsenmaker, repair-café en/of restaurant met inzet van bewoners.

De kans is groot dat de opvanglocatie er komt. De komende weken gaan we in overleg met omwonenden over de meest geschikte plek in dit gebied. De gemeenteraad moet hier uiteindelijk een besluit over nemen.

Het is de bedoeling dat de nieuwe opvanglocatie eind 2026 of begin 2027 wordt geopend.

De woningen worden minimaal 15 jaar gebruikt voor de opvang van vluchtelingen.

Na 15 jaar kijken we met het COA of dat de woningen nog nodig zijn voor vluchtelingen of dat we de woningen kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld starters of mensen die met spoed een woning nodig hebben.

In het AZC Noorderhoek in Sneek staan tijdelijke gebouwen waar 600 vluchtelingen wonen. In de nieuwe opvang komen woningen voor maximaal 450 bewoners. Het zal er uitzien als een normale woonbuurt, er staan geen hekken omheen. Een deel van de woningen kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld mensen die met spoed een woning nodig hebben.

Veel van de bewoners die er komen te wonen komen uit onveilige landen en krijgen waarschijnlijk een verblijfsvergunning of hebben die al. Dat is anders dan in AZC’s waar meer mensen uit veilige landen wonen die waarschijnlijk Nederland moeten verlaten.
Veel bewoners van de nieuwe opvang gaan uiteindelijk in Súdwest-Fryslân wonen of in één van de omliggende gemeenten.

We vinden het belangrijk om het plan in overleg met betrokken partijen en omwonenden te maken.
We organiseren bijeenkomsten waar mensen vragen kunnen stellen en hun suggesties kunnen geven.
De eerste bewonersbijeenkomst is na de vergadering van de gemeenteraad van 22 juni. Hier worden omwonenden met een brief voor uitgenodigd.

Noorderhoek

Het AZC in Noorderhoek sluit zodra de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland open is. Dit is waarschijnlijk eind 2026 of begin 2027.

Voor de mensen die dan in het AZC wonen kijkt het COA naar een geschikte opvangplek.
Een deel van de bewoners gaat naar de nieuwe opvanglocatie in Harinxmaland.

Deze locatie komt beschikbaar voor nieuwe plannen. Zo hebben bewoners van Noorderhoek aangegeven dat ze hier graag starterswoningen willen hebben. Dit bespreken we later verder met omwonenden.

Harinxmaland ligt niet ver van de Master Amiko school vandaan. Bij de nieuwe opvanglocatie willen we graag gebruik blijven maken van de voorzieningen die er nu al zijn, zoals de school.
We blijven de komende tijd in gesprek met de school om te kijken hoe we dit kunnen organiseren voor de kinderen die in de opvanglocatie in Harinxmaland komen wonen.

Nederlandse vertaling quote burgemeester Jannewietske de Vries:

“De toestroom van vluchtelingen uit onveilige landen blijft groot. Als gemeente voelen wij ons verantwoordelijk om tegemoet te komen aan de vraag van het kabinet voor voldoende opvangplekken. Bovendien willen wij een gastvrije gemeente zijn waar we ook vluchtelingen een veilige plek bieden. Wel vinden we dat het systeem in Nederland moet veranderen: van tijdelijke, grootschalige opvang naar meer over het land verspreide permanente opvanglocaties. We zijn van mening dat kleinschalige opvang, in de regio waar ze ook willen blijven wonen en werken, gunstiger is voor zowel de vluchtelingen als voor de omgeving.”