Geslaagd bezoek Japanse delegatie aan Fryslân

Geslaagd bezoek Japanse delegatie aan Fryslân

Gepubliceerd op in Nieuws.

Gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie, bedrijven en culturele instellingen kijken met een goed gevoel terug op het bezoek van een delegatie uit de Japanse stad Kurobe. De delegatie onder leiding van burgemeester Takekuma was hier op uitnodiging van de commissaris van de Koning Brok en burgemeester van Súdwest-Fryslân De Vries. Aanleiding was het 50e jubileumjaar van de vriendschapsband tussen Kurobe en Sneek. De band ontstond na de vestiging van ritsenfabriek YKK in Sneek in 1964, het allereerste Japanse bedrijf dat zich in Nederland vestigde.

Het bezoek heeft rendement opgeleverd. De vriendschap heeft zich verdiept, de directie van YKK zegde tijdens een werkbezoek toe nooit weg te willen uit Sneek vanwege de historische gegroeide goede banden, en er is een basis gelegd voor een tegenbezoek in de toekomst.

Boargemaster de Vries: “‘Ynternasjonale freonskip is in wearde dy’t ús allegear riker makket. Tidens dizze besite binne nije ideeën ûntstien tusken kulturele ynstellings en Fryske bedriuwen dy’t yn Japan opereare. Dat binne de moaie, ûnferwachte saken dy’t út sa’n moeting fuortkomme. Ik bin grutsk op de iepen en hertlike ûntfangst troch ús ynternasjonale bedriuwen. En de kulturele organisaasjes hawwe op ynspirearjende wize sjen litten hoe’st dyn erfskip ferbynst mei takomst. Wy sjogge werom op in tige slagge moeting.”

Commissaris van de Koning Brok: “Fryslân hat him fan syn bêste kant sjen litten. Ynternasjonale kontakten binne wichtich foar ús provinsje. Wy stean yn ferbining mei de wrâld. De bannen mei Japan op ekonomysk en kultuereel flak is fersterke. De wurkbesites oan innovative ynternasjonaal operearjende Fryske bedriuwen as keninklike Tichelaar en Feadship yn Makkum ha yndruk makke. Krekt sa as de besite oan musea sa as Scheepvaartmuseum yn Snits en it Keramiekmuseum it Princessehof yn Ljouwert.”

Bezoek aan Friese bedrijven en de culturele sector

De delegatie bracht een bezoek aan YKK, het Fries Scheepvaart Museum, de Waterpoort en Movacolor in Sneek, Cultureel Historisch Centrum De Tiid, Ventura Systems in Bolsward en Koninklijke Tichelaar en Feadship in Makkum. Ook deed de Houtstad IJlst aan, de 11Fountains fontein in IJlst en het Jopie Huisman Museum in Workum. In Leeuwarden stonden het provinciehuis, Keramiekmuseum Het Princessehof, Tresoar, Afûk en de Fryske Akademy in de Friese hoofdstad op het programma. In landgoed Lauswolt was een diner waarbij ook de Japanse ambassadeur aanwezig was en vertegenwoordigers van het Friese bedrijfsleven en de culturele sector.