Eerste Friese gemeentelijke energiebedrijf

Eerste Friese gemeentelijke energiebedrijf in Súdwest-Fryslân

Gepubliceerd op in Nieuws, Duurzaam.

Het college burgemeester en wethouders van gemeente Súdwest-Fryslân wil een gemeentelijk energiebedrijf oprichten. Met het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf wil het college de lokale warmtetransitie versnellen én de lusten, lasten en zeggenschap van de transitie lokaal houden. Súdwest-Fryslân is de eerste Friese gemeente die deze organisatievorm wil oprichten. De gemeenteraad besluit 14 maart over het energiebedrijf. 

“It is wichtich dat elkenien yn de takomst der ek waarm by sitte kin. Dêrom stypje wy de plannen foar waarmtenetten yn ús gemeente. Mar as sa’n waarmtenet der aanst leit, moat dat fansels ek fan immen wêze. It Ryk jout oan dat op syn minst de helte fan it waarmtenetwurk yn publike hannen wêze moat en derom sjogge wy as gemeente hjir in rol foar ús weilein. Wy fine dat waarmte foar eltsenien wêze moat en wy wolle gean foar in betelber waarmtesysteem, wêrby de baten werom geane nei ús ynwenners. Want waarmte is in basisferlet en dat moatte wy goed regelje”, vertelt wethouder Henk de Boer.

Warmte voor inwoners

Het gemeentelijk energiebedrijf krijgt voornamelijk de taak om de toekomstige warmtesystemen te beheren. In Súdwest-Fryslân heeft de gemeente al plannen voor warmtenetten in Energiestad Bolsward, Workum en de Sneker wijk Het Eiland. Het inwonersinitiatief in Heeg richtte al een eigen warmtebedrijf op. Het gemeentelijk energiebedrijf regelt het aanleggen van warmtenetten en warmtebronnen. Een warmtenet is een stelsel van buizen waardoor warm water stroomt, om huizen te verwarmen.

Nieuwe Warmtewet

Met het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf voldoet de gemeente ook aan de nieuwe Wet Collectieve Warmte. Daar staat in dat gemeenten een regiefunctie in collectieve warmtesystemen moeten krijgen. De gezamenlijke warmtenetten en warmtebronnen moeten in publieke handen zijn. Daarom onderzocht de gemeente afgelopen jaren verschillende modellen en structuren. Daar komt uit dat een gemeentelijk energiebedrijf het beste past bij de verschillende wensen. De wens om te zorgen voor betaalbare, duurzame warmte in Súdwest-Fryslân.

“Het is belangrijk dat iedereen er in de toekomst warm bij kan zitten. Daarom steunen wij de plannen voor warmtenetten in onze gemeente. En als zo’n warmtenet er dan straks ligt, dan moet dat ook van iemand zijn. Het Rijk geeft aan dat minstens de helft van het warmtenetwerk in publieke handen moet liggen en daarom zien wij als gemeente hier een rol voor ons in weggelegd. Wij vinden dat warmte er voor iedereen moet zijn en wij willen gaan voor een betaalbaar warmtesysteem, waarbij de baten naar onze inwoners gaan. Want warmte is een basisbehoefte en dat moeten we goed regelen.”

Henk de Boer, wethouder