Raads- en commissieleden FNP

Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van de FNP.

Tsjerk Bouwhuis

Fractievoorzitter

Toppenhuzen
06 246 310 48
raadslid.bouwhuis@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Werkvoorbereider-Tekenaar bij AFT Roestvaststaalbewerking B.V (bezoldigd, 33 uur per week)

Corrie Bergstra-Veldhuis

Raadslid

Snits
06 434 135 89
raadslid.bergstra@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • geen

(Nederlandse versie onderaan)

Frysk

Wat ynspirearret dy om polityk aktyf te wêzen?

Fan hûs út ha ik meikrigen datst mei-elkoar ferantwurdlik bist foar elkoar en foar dyn omjouwing.
Nei’t ik yn oanrekking kaam mei de FNP en frege waard om my ferkiesber te stellen as riedslid foar de FNP, seach ik dat as in moaie kâns, in nije útdaging om my yn te setten foar de ynwenners fan ús moaie gemeente en de partij.

Ik wol my derfoar ynsette dat de foarsjennings yn ús gemeente sawol op it plattelân as yn de stêden sa goed mooglik op peil hâlden wurde. Troch net te sjen nei wat net kin, mar kânsen gripe om it mei de mienskip foar elkoar te krijen. Dêrby giet it foar my net allinnich om grutte ûnderwerpen, ek lytsere saken ta in goed einde bringe jouwe foldwaning.

Wêrom hasto foar dizze partij keazen?

Om’t foar my de FNP de iennichste partij is dy’t ûnôfhinklik opkomt foar de ynwenners fan ús gemeente en it Frysk en de Fryske kultuer. De FNP stiet foar ynnovearje, mei de tiid meigean en tagelyk ek it moaie en unike fan ús gemeente behâlde. It iepen lânskip, de doarpen en stêden, no, mar ek foar de folgjende generaasjes.

Wat dochsto yn it deistich libben?

Ik bin út it wurk, mar der bliuwt genôch oer te dwaan. Dêrneist mei ik graach rinne en lêze en op tillefyzje it nijs en in goede detective.

Asto ien ding feroarje mochtest yn de gemeente, wat soe dat wêze?

Net echt feroarje, mar better dwaan: Wy moatte noch better lústerje nei wat der yn de mienskip spilet en dêr ek wat mei dwaan. Net oer of foar elkoar prate, mar mei-inoar sykje om de leefberens yn ús gemeente te ferbetterjen.

Wat is dyn favorite plak yn de gemeente?

Winters bin ik it leafst yn de waarmte en gesellichheid fan de stêd, en simmers lekker nei de romte bûtenút op it plattelân.

Nederlands

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

Van huis uit heb ik meegekregen dat je samen verantwoordelijk bent voor elkaar en voor je omgeving. Nadat ik in aanraking kwam met de FNP en gevraagd werd om me verkiesbaar te stellen als raadslid voor de FNP, zag ik dat als mooie kans, een nieuwe uitdaging om me in te zetten voor de inwoners van onze mooie gemeente en de partij.

Ik wil me ervoor inzetten dat de voorzieningen in onze gemeente zowel op het platteland als in de steden zo goed mogelijk op peil worden gehouden. Door niet te kijken naar wat niet kan, maar kansen grijpen om het met de mienskip voor elkaar te krijgen. Daarbij gaat het mij niet alleen om de grote onderwerpen, ook kleinere zaken tot een goed einde te brengen geeft voldoening.

Waarom heb je voor deze partij gekozen?

Omdat voor mij de FNP de enige partij is die onafhankelijk opkomt voor de inwoners van onze gemeente en het Fries en de Friese cultuur. De FNP staat voor innoveren, met de tijd meegaan en tegelijkertijd het mooie en unieke van onze gemeente behouden. Het open landschap, de dorpen en steden, nu, maar ook voor de volgende generaties.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik werk niet meer, maar er blijft genoeg over om te doen. Daarnaast wandel en lees ik graag en op televisie volg ik het nieuws en een goede detective.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn?

Niet veranderen, maar beter doen. We moeten nog beter luisteren naar wat er in de mienskip speelt en daar ook iets mee doen. Niet over of voor elkaar praten, maar met elkaar zoeken om de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren.

Wat is je favoriete plek in de gemeente?

In de winter ben ik het liefst in de warmte en gezelligheid van de stad en in de zomer lekker naar de weidsheid buiten op het platteland.

Douwe Blom

Raadslid

Drylts
06 151 221 96
raadslid.blom@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Scheduling team lead bij DSM (bezoldigd, 38 uur per week)
Thea Hoekstra-Vleer FNP

Thea Hoekstra-Vleer

Raadslid

Reahús
06 121 553 50
raadslid.hoekstra@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Meiwurker administraasje sbo De Súdwester yn Snits (betelle, 24 oeren wyks)

René van der Leij

Raadslid

Boalsert
06 303 028 29
raadslid.vanderleij@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Planner / werkvoorbereider Regts deur en toegang Heerenveen (bezoldigd, 40 uur per week)

Jikkie Ruiter-Postma

Raadslid

Warkum
06 114 332 49
raadslid.ruiter@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • geen
Jelle van Netten FNP

Jelle van Netten

Commissielid

06 433 654 56
commissielid.vannetten@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

  • Sectorhoofd Facilitair Beheer en Documentaire Informatievoorziening, gemeente Leeuwarden (bezoldigd, 36 uur per week)
  • Voorzitter oecumenische Jeugdraad Woudsend e.o. (onbezoldigd, 2 uur per maand)
  • Jeugdtrainer v.v. Woudsend (onbezoldigd, 1 uur per week)