Contact

Raadsenquête Empatec

Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een raadsonderzoek, zoals bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet. Het onderzoek richt zich op Empatec, inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân om inzicht te krijgen in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De kern van het onderzoek is lessen te trekken voor de toekomst. Het doel is om in december 2021 het onderzoek af te ronden en aan de gemeenteraad te presenteren.

Op deze pagina houden wij jou op de hoogte van het proces van het onderzoek.

Informatie

 • Mw. A. Kerver
 • Dhr. G.C.A. Schouwstra
 • Dhr. K.J. Semplonius
 • Dhr. P.K. de Vries (voorzitter)
 • Mw. L. van der Wal (vicevoorzitter)
 • Dhr. S. Hobma (secretaris)

Een gecombineerd team van onderzoeksbureaus Twynstra Gudde uit Amersfoort en Strated Consulting uit Rotterdam ondersteunen de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bij het raadsonderzoek naar Empatec. Dit team bestaat uit:

 • Dhr. R.G.J. Lauwerier (Twynstra Gudde)
 • Mw. L. van Beek (Twynstra Gudde)
 • Mw. L. van Dordrecht (Twynstra Gudde)
 • Dhr. E.P.J. de Boer (Strated Consulting)

Heb je in het kader van dit onderzoek relevante informatie, dan kun je dit zenden naar onderstaand e-mail adres. De onderzoekscommissie neemt vervolgens contact met je opnemen.

De onderzoekscommissie Empatec is bereikbaar via het volgende e-mail adres: onderzoekscommissie@sudwestfryslan.nl.

 • Telefoonnummer voorzitter, dhr. P.K. de Vries 06-22331408
 • Telefoonnummer woordvoerder, mw. L. van der Wal 06-51957739

De enquêtecommissie heeft in samenspraak met de onderzoeksbureaus de onderzoeksvragen vastgesteld. De vragen zijn opgedeeld in deelvragen, die moeten helpen om de hoofdvraag te beantwoorden.

De hoofdvraag:

Hoe is de besluitvorming verlopen met betrekking tot de NV Empatec en GR Fryslân-West en de gemeente SWF?

De deelvragen zijn:

Financiën:

1. Welke kaders zijn er (door de raad vastgesteld) met betrekking tot de financiën van de GR en Empatec?
2. Hoe zijn deze formele kaders uitgewerkt door de GR en Empatec?
3. Hoe zijn de kaders en de uitwerking daarvan uitgevoerd?

Governance en bedrijfsvoering:

4. Hoe zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd binnen de gemeente Súdwest-Fryslân, de GR Fryslân-West en Empatec NV alsmede in de samenwerking tussen deze partijen?
5. Welke (werk)afspraken zijn over de uitvoering van deze governance alsmede over de informatievoorziening over deze uitvoering gemaakt?
6. Hoe zijn de governance en werkafspraken uitgevoerd?

Risicomanagement:

7. Welke afspraken zijn gemaakt over het risicomanagement bij de sturing op en uitvoering door Empatec?
8. Hoe is het risicomanagement uitgevoerd?

Informatievoorziening en rol van de raad:

9. Is de raad zodanig tijdig, juist en volledig geïnformeerd dat de raad zijn kaderstellende controlerende rol kon vervullen?
10. Op welke wijze heeft de raad daadwerkelijk invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

Lessen:

11. Welke lessen zijn te trekken ten aanzien van de financiën, de governance, het risicomanagement en de positie van de raad?

De Raadsenquête zal uitgevoerd worden in vier fases:

 1. Documentenonderzoek (huidige)
 2. Besloten interviews (huidige)
 3. Openbare verhoren
 4. Rapportage

De werkafspraken zijn gemaakt tussen de onderzoekscommissie en de onderzoeksbureaus. De achtergrond gesprekken en het documentenonderzoek zijn in volle gang. In augustus zal gestart worden met het houden van besloten interviews.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente: de gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert de uitvoering ervan door het college van Burgemeester en Wethouders. Het belangrijkste instrument dat de gemeenteraad kan inzetten bij het uitoefenen van die controlerende taak is de raadsenquête.

Een raadsenquête kan worden ingesteld door een meerderheid van de gemeenteraad. Vervolgens stelt de raad een onderzoekscommissie aan: de enquêtecommissie. Deze commissie moet bestaan uit leden van de gemeenteraad. De commissie gaat vervolgens aan de slag met het onderzoek naar het functioneren van het gemeentebestuur over het onderwerp bepaald tijdens het vaststellen van de Enquête.

Dit onderzoek doet de commissie door middel van documentenonderzoek en het horen van getuigen en deskundigen. De enquêtecommissie kan getuigen horen in een besloten setting of verhoren tijdens een openbare zitting. De openbare verhoren vinden plaats onder ede. Een onderzoeksrapport zal worden opgesteld en gepresenteerd aan de Gemeenteraad bij afronding van het onderzoek. De enquêtecommissie wordt ondersteund door een combinatie van twee externe onderzoeksbureaus.

gemeentewet_155-155a-155f

Persberichten & updates

Een gecombineerd team van onderzoeksbureaus Twynstra Gudde uit Amersfoort en Strated Consulting uit Rotterdam ondersteunt de onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bij het raadsonderzoek naar Empatec.

Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân ingestemd met het instellen van een raadsonderzoek naar Empatec. De onderzoekscommissie is direct van start gegaan met het verzamelen van informatie en het zoeken naar een geschikt onderzoeksbureau, via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Op 21 mei 2021 liep dit aanbestedingstraject af.

De onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Strated Consulting hebben veel ervaring met het uitvoeren van raadsenquêtes en hebben dit ook al eerder in combinatie met elkaar gedaan. Zij hebben een team opgesteld met vier ervaren onderzoekers. Een team dat goed aansluit bij de onderzoekscommissie.

De onderzoekscommissie en de bureaus zijn van start gegaan met het maken van werkafspraken en houden achtergrondgesprekken. Het onderzoek wordt in een aantal fases uitgevoerd: documentenonderzoek, besloten interviews, openbare verhoren en de rapportage. Het doel is om in december het onderzoek af te ronden en aan de gemeenteraad te presenteren.

Meer informatie over het raadsonderzoek, de onderzoekscommissie en de onderzoeksbureaus staat op  https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/raadsenquete-empatec/