Raadsenquête Empatec

Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een raadsenquête, zoals bedoeld in artikel 155a van de Gemeentewet. Het onderzoek richt zich op Empatec, inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân om inzicht te krijgen in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De kern van het onderzoek is lessen te trekken voor de toekomst. Het doel is om in december 2021 het onderzoek af te ronden en aan de gemeenteraad te presenteren.

Op deze pagina houden wij jou op de hoogte van het proces van het onderzoek.

Informatie

 • Mw. A. Kerver
 • Dhr. G.C.A. Schouwstra
 • Dhr. K.J. Semplonius
 • Dhr. P.K. de Vries (voorzitter)
 • Mw. L. van der Wal (vicevoorzitter)
 • Dhr. S. Hobma (secretaris)

Een gecombineerd team van onderzoeksbureaus Twynstra Gudde uit Amersfoort en Strated Consulting uit Rotterdam ondersteunen de enquêtecommissie van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bij het raadsenquête naar Empatec. Dit team bestaat uit:

 • Dhr. R.G.J. Lauwerier (Twynstra Gudde)
 • Mw. L. van Beek (Twynstra Gudde)
 • Mw. L. van Dordrecht (Twynstra Gudde)
 • Dhr. E.P.J. de Boer (Strated Consulting)

Heb je in het kader van dit onderzoek relevante informatie, dan kun je dit zenden naar onderstaand e-mail adres. De enquêtecommissie neemt vervolgens contact met je opnemen.

De enquêtecommissie Empatec is bereikbaar via het volgende e-mail adres: onderzoekscommissie@sudwestfryslan.nl.

 • Telefoonnummer voorzitter, dhr. P.K. de Vries 06-22331408
 • Telefoonnummer woordvoerder, mw. L. van der Wal 06-51957739

De enquêtecommissie heeft in samenspraak met de onderzoeksbureaus de onderzoeksvragen vastgesteld. De vragen zijn opgedeeld in deelvragen, die moeten helpen om de hoofdvraag te beantwoorden.

De hoofdvraag

Hoe is de besluitvorming verlopen met betrekking tot de NV Empatec en GR Fryslân-West en de gemeente SWF?

De deelvragen zijn:

Financiën

1. Welke kaders zijn er (door de raad vastgesteld) met betrekking tot de financiën van de GR en Empatec?
2. Hoe zijn deze formele kaders uitgewerkt door de GR en Empatec?
3. Hoe zijn de kaders en de uitwerking daarvan uitgevoerd?

Governance en bedrijfsvoering

4. Hoe zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden belegd binnen de gemeente Súdwest-Fryslân, de GR Fryslân-West en Empatec NV alsmede in de samenwerking tussen deze partijen?
5. Welke (werk)afspraken zijn over de uitvoering van deze governance alsmede over de informatievoorziening over deze uitvoering gemaakt?
6. Hoe zijn de governance en werkafspraken uitgevoerd?

Risicomanagement

7. Welke afspraken zijn gemaakt over het risicomanagement bij de sturing op en uitvoering door Empatec?
8. Hoe is het risicomanagement uitgevoerd?

Informatievoorziening en rol van de raad

9. Is de raad zodanig tijdig, juist en volledig geïnformeerd dat de raad zijn kaderstellende controlerende rol kon vervullen?
10. Op welke wijze heeft de raad daadwerkelijk invulling gegeven aan zijn kaderstellende en controlerende rol?

Lessen

11. Welke lessen zijn te trekken ten aanzien van de financiën, de governance, het risicomanagement en de positie van de raad?

De Raadsenquête zal uitgevoerd worden in vier fases:

 1. Documentenonderzoek
 2. Besloten interviews
 3. Openbare verhoren 
 4. Rapportage (huidige)

Na het maken van werkafspraken zijn de achtergrondgesprekken en het documentenonderzoek van start gegaan. In augustus en september zijn er besloten interviews gehouden. In de week van 11 tot en met 15 oktober vonden de openbare verhoren plaats. De verhoren zijn terug te kijken via de website.

Het rapport is inmiddels afgerond en zal op woensdag 22 december 2021 om 19.30 uur overhandigd worden aan de voorzitter van de raad, burgemeester de Vries. De commissie zal dan ook een korte presentatie geven over haar conclusies en aanbevelingen. Deze is te volgen via de website van de gemeente. Aansluitend aan de bijeenkomst zal het rapport op deze website worden geplaatst.

Het vervolgproces:

Op 12 januari 2022 zal er een (technische) informerende sessie plaatsvinden, waar raads- en commissieleden inhoudelijke vragen kunnen stellen aan de commissie. Het rapport wordt vervolgens geagendeerd voor één van de raadscommissies en daarna behandeld in de raad van 3 februari 2022. 

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente: de gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert de uitvoering ervan door het college van Burgemeester en Wethouders. Het belangrijkste instrument dat de gemeenteraad kan inzetten bij het uitoefenen van die controlerende taak is de raadsenquête.

Een raadsenquête kan worden ingesteld door een meerderheid van de gemeenteraad. Vervolgens stelt de raad een de enquêtecommissie in. Deze commissie moet bestaan uit leden van de gemeenteraad. De commissie gaat vervolgens aan de slag met het onderzoek naar het functioneren van het gemeentebestuur over het onderwerp bepaald tijdens het vaststellen van de Enquête.

Dit onderzoek doet de commissie door middel van documentenonderzoek en het horen van getuigen en deskundigen. De enquêtecommissie kan getuigen horen in een besloten setting of verhoren tijdens een openbare zitting. De openbare verhoren vinden plaats onder ede. Een onderzoeksrapport zal worden opgesteld en gepresenteerd aan de Gemeenteraad bij afronding van het onderzoek. De enquêtecommissie wordt ondersteund door een combinatie van twee externe onderzoeksbureaus.

gemeentewet_155-155a-155f

Persberichten & updates

Enquêtecommissie presenteert rapport raadsenquête Empatec

De enquêtecommissie Empatec van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft woensdag 22 december haar conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. Voorafgaand overhandigde de heer Pieter de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie, het onderzoeksrapport aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jannewietske de Vries.

“De enquêtecommissie heeft de afgelopen maanden intensief onderzoek gedaan. Via informatieverzoeken, analyses, interviews en openbare verhoren hebben we een zo compleet mogelijk beeld proberen te krijgen”, zegt Pieter K. de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie. “We presenteren nu het rapport waarin we een aantal stevige conclusies trekken en aanbevelingen doen. De commissie benadrukt dat de positie van de medewerkers van Empatec gewaarborgd moet blijven. Dat is een verantwoordelijkheid waarvoor de gemeenten aan de lat staan en blijven staan.”

Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een de raadsenquête. Het onderzoek richtte zich op Empatec, inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân om inzicht te krijgen in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De kern van de raadsenquête is lessen te trekken voor de toekomst.

Het is eind 2021, zes jaar na de invoering van de Participatiewet en nog steeds kunnen we niet spreken van een stabiele relatie van de gemeente Súdwest-Fryslân met de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Fryslân-West en Empatec, concludeert de enquêtecommissie. Een solide basis, financiële duidelijkheid, vertrouwen, eensgezindheid over de te volgen koers, een heldere governance; ze ontbreken. Er is veel geschreven, gepraat, geprobeerd, ook nu nog. Besluitvorming ontbreekt echter. Een van de aanbevelingen van de commissie is om de structuur te wijzigingen. “Het huidige construct is gebaseerd op vertrouwen en mandatering van bevoegdheden die de gemeenteraad volgens de Gemeentewet niet uit handen kan geven”, licht De Vries toe. “In rustige financiële tijden kan dit werken, maar de gemeente, de GR en Empatec zijn in de afgelopen zes jaar zover uit elkaar gegroeid, dat vertrouwen en controle niet meer vanzelfsprekend zijn.” Als uitgangspunt geeft de commissie mee dat de GR kan worden opgeheven. De uittredende gemeenten worden dan direct aandeelhouder van Empatec. Dat maakt betere, directe samenwerking met en sturing op Empatec mogelijk.

Op 12 januari 2022 is er een bijeenkomst voor raads- en commissieleden om inhoudelijke vragen aan de leden van de enquêtecommissie te stellen.

Lees het Eindrapport raadsenquête Empatec.

De verhoren vinden plaats in de raadszaal van het Bestjoershûs. Marktstraat 1 te Sneek.

Volg de openbare verhoren LIVE.

Verhoorschema Raadsenquête Empatec
Datum Tijd Naam Functie
Maandag 11 oktober 12.30 – 14.00 uur Mevrouw J. Cijntje Beleidsadviseur team Beleid Sociaal Domein
Maandag 11 oktober 15.00 – 16.30 uur Mevrouw L. Zwager Teammanager Ondersteuning en Beleid Sociaal
Dinsdag 12 oktober 13.00 – 14.30 uur De heer S.S. Kuipers Teammanager Financiën
Dinsdag 12 oktober 15.00 – 16.30 uur De heer R. Admiraal Concerncontroller
Dinsdag 12 oktober 17.00 – 18.30 uur De heer P. Zondervan Gemeentesecretaris
Woensdag 13 oktober 10.00 – 11.30 uur De heer. M.W. Offinga Oud-wethouder
Woensdag 13 oktober 12.30 – 14.00 uur De heer E. van der Sluis Voorzitter Raad van Commissarissen Empatec
Donderdag 14 oktober 10.00 – 11.30 uur De heer S. Tolsma Oud-wethouder & portefeuillehouder
Donderdag 14 oktober 15.00 – 16.30 uur Mevrouw S.C. van Gent Oud-wethouder & portefeuillehouder
Vrijdag 15 oktober 10.00 – 11.30 uur De heer F.J.R.. Faber Wethouder
Vrijdag 15 oktober 12.30 – 14.00 uur Mevrouw G.R. Wielinga Wethouder & portefeuillehouder
Vrijdag 15 oktober 15.00 – 16.30 uur Mevrouw J.A. de Vries Burgemeester

Een gecombineerd team van onderzoeksbureaus Twynstra Gudde uit Amersfoort en Strated Consulting uit Rotterdam ondersteunt de enquêtecommissie van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bij het raadsenquête naar Empatec.

Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân ingestemd met het instellen van een raadsenquête naar Empatec. De enquêtecommissie is direct van start gegaan met het verzamelen van informatie en het zoeken naar een geschikt onderzoeksbureau, via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Op 21 mei 2021 liep dit aanbestedingstraject af.

De onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Strated Consulting hebben veel ervaring met het uitvoeren van raadsenquêtes en hebben dit ook al eerder in combinatie met elkaar gedaan. Zij hebben een team opgesteld met vier ervaren onderzoekers. Een team dat goed aansluit bij de enquêtecommissie.

De enquêtecommissie en de bureaus zijn van start gegaan met het maken van werkafspraken en houden achtergrondgesprekken. Het onderzoek wordt in een aantal fases uitgevoerd: documentenonderzoek, besloten interviews, openbare verhoren en de rapportage. Het doel is om in december het onderzoek af te ronden en aan de gemeenteraad te presenteren.

De openbare verhoren die onderdeel zijn van het Raadsenquête Empatec vinden plaats van 11 tot en met 15 oktober 2021. Dit gebeurt in de raadszaal van de gemeente Súdwest-Fryslân aan de Marktstraat te Sneek. De verhoren zijn live via de website van de gemeente te volgen. Geïnteresseerden kunnen ook in de zaal aanwezig zijn. Aanmelden is niet nodig.  

Er zijn maximaal drie verhoren per dag. Het definitieve verhoorschema en de namen van de te verhoren personen worden in de loop van week 40 bekendgemaakt.

Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân ingestemd met het instellen van een raadsenquête naar Empatec. Het onderzoek richt zich op Empatec, inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân en moet inzicht geven in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De enquêtecommissie wil het onderzoek in december afronden en aan de gemeenteraad presenteren.