Raadsenquête Empatec

Begin 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een raadsenquête. Het onderzoek richtte zich op Empatec. Inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente. Om zo inzicht te krijgen in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De kern van het onderzoek was lessen te trekken voor de toekomst.

Eindrapport

Het eindrapport raadsenquête Empatec is in december 2021 gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Informatie

De Raadsenquête is uitgevoerd in vier fasen:

  1. Documentenonderzoek
  2. Besloten interviews
  3. Openbare verhoren
  4. Rapportage

Na het maken van werkafspraken zijn de achtergrondgesprekken en het documentenonderzoek van start gegaan. In augustus en september zijn er besloten interviews gehouden. In de week van 11 tot en met 15 oktober vonden de openbare verhoren plaats. 
De verhoren zijn terug te kijken via de website.

Het rapport is op woensdag 22 december 2021 overhandigd aan de voorzitter van de raad, burgemeester De Vries. De commissie heeft een korte presentatie gegeven over haar conclusies en aanbevelingen. Deze is terug te kijken via de website van de gemeente

Op 12 januari 2022 was er een (technische) informerende sessie, waar raads- en commissieleden inhoudelijke vragen konden stellen aan de enquêtecommissie. Het rapport is vervolgens besproken in de vergadering van de raadscommissie Boarger en Mienskip op 19 januari 2022 en daarna behandeld in de raad van 3 februari 2022.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de gemeente: de gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert de uitvoering ervan door het college van Burgemeester en Wethouders. Het belangrijkste instrument dat de gemeenteraad kan inzetten bij het uitoefenen van die controlerende taak is de raadsenquête.

Een raadsenquête kan worden ingesteld door een meerderheid van de gemeenteraad. Vervolgens stelt de raad een de enquêtecommissie in. Deze commissie moet bestaan uit leden van de gemeenteraad. De commissie gaat vervolgens aan de slag met het onderzoek naar het functioneren van het gemeentebestuur over het onderwerp bepaald tijdens het vaststellen van de Enquête.

Dit onderzoek doet de commissie door middel van documentenonderzoek en het horen van getuigen en deskundigen. De enquêtecommissie kan getuigen horen in een besloten setting of verhoren tijdens een openbare zitting. De openbare verhoren vinden plaats onder ede. Een onderzoeksrapport zal worden opgesteld en gepresenteerd aan de Gemeenteraad bij afronding van het onderzoek. De enquêtecommissie wordt ondersteund door een combinatie van twee externe onderzoeksbureaus.

gemeentewet_155-155a-155f

Persberichten en updates

Enquêtecommissie presenteert rapport raadsenquête Empatec

De enquêtecommissie Empatec van de gemeente heeft woensdag 22 december haar conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. Voorafgaand overhandigde de heer Pieter de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie, het onderzoeksrapport aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Jannewietske de Vries.

“De enquêtecommissie heeft de afgelopen maanden intensief onderzoek gedaan. Via informatieverzoeken, analyses, interviews en openbare verhoren hebben we een zo compleet mogelijk beeld proberen te krijgen”, zegt Pieter K. de Vries, voorzitter van de enquêtecommissie. “We presenteren nu het rapport waarin we een aantal stevige conclusies trekken en aanbevelingen doen. De commissie benadrukt dat de positie van de medewerkers van Empatec gewaarborgd moet blijven. Dat is een verantwoordelijkheid waarvoor de gemeenten aan de lat staan en blijven staan.”

Op 8 maart 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een de raadsenquête. Het onderzoek richtte zich op Empatec, inclusief de relatie tussen Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân om inzicht te krijgen in gemaakte afspraken, verantwoordelijkheden en het proces. De kern van de raadsenquête is lessen te trekken voor de toekomst.

Het is eind 2021, zes jaar na de invoering van de Participatiewet en nog steeds kunnen we niet spreken van een stabiele relatie van de gemeente Súdwest-Fryslân met de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Fryslân-West en Empatec, concludeert de enquêtecommissie. Een solide basis, financiële duidelijkheid, vertrouwen, eensgezindheid over de te volgen koers, een heldere governance; ze ontbreken. Er is veel geschreven, gepraat, geprobeerd, ook nu nog. Besluitvorming ontbreekt echter. Een van de aanbevelingen van de commissie is om de structuur te wijzigingen. “Het huidige construct is gebaseerd op vertrouwen en mandatering van bevoegdheden die de gemeenteraad volgens de Gemeentewet niet uit handen kan geven”, licht De Vries toe. “In rustige financiële tijden kan dit werken, maar de gemeente, de GR en Empatec zijn in de afgelopen zes jaar zover uit elkaar gegroeid, dat vertrouwen en controle niet meer vanzelfsprekend zijn.” Als uitgangspunt geeft de commissie mee dat de GR kan worden opgeheven. De uittredende gemeenten worden dan direct aandeelhouder van Empatec. Dat maakt betere, directe samenwerking met en sturing op Empatec mogelijk.

Op 12 januari 2022 is er een bijeenkomst voor raads- en commissieleden om inhoudelijke vragen aan de leden van de enquêtecommissie te stellen.

Lees het Eindrapport raadsenquête Empatec.