Wet open overheid actief

Gepubliceerd op in Nieuws.

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wet open overheid heeft als doel (semi-)overheden transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk én makkelijk vindbaar worden. Wat deze verandering precies betekent, leggen we in dit artikel aan je uit.

Meer publieke informatie actief openbaar

Vanaf 1 mei 2022  moeten gemeenten (en andere overheden) nog meer publieke informatie actief openbaar maken. De wet verplicht gemeenten en andere overheidsorganisaties om documenten actief openbaar te maken. 

Daarbij gaat het om 11 zogenoemde informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten.

Deze categorieën hoeven niet allemaal direct per 1 mei 2022  te worden gepubliceerd. Dit wordt in fases, de komende jaren, uitgerold. De verwachting is dat het publiceren van de eerste categorie in 2023 in gaat.

Nu al openbaar

Wij maken al verschillende documenten actief openbaar. Denk bijvoorbeeld aan raadsstukken, collegebesluiten en organisatiegegevens op de website. Ook wet- en regelgeving is al openbaar. Deze stukken worden op Overheid.nl gepubliceerd.
Wob-verzoeken werden tot op heden niet openbaar gemaakt. Daar gaat dus verandering in komen. Belangrijk hierbij is dat dit zorgvuldig gebeurt.

Privacy en belangen van derden beschermen

Privacybescherming en het beschermen van belangen van derden zijn van belang, voordat iets actief openbaar gemaakt kan worden. De Woo stelt bijvoorbeeld dat brieven aan de raad actief openbaar gemaakt moeten worden. Dit betekent in sommige situaties dat brieven geanonimiseerd moeten worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij beschikkingen die de gemeente afgeeft en bij convenanten die gesloten worden. De gemeente investeert de komende jaren in meer expertise en coördinatie om dit alles in goede banen te leiden.

Contactpersoon voor hulp

Een andere verplichting in de Woo is het aanstellen van één of meerdere contactpersonen. Deze contactpersonen bieden ondersteuning bij het vinden van documenten. Binnen onze gemeente is inmiddels een contactpersoon aangewezen: mevrouw Y. Schotanus. Je leest er meer over in het Aanwijzingsbesluit contactpersoon Wet open overheid.

Wob-verzoek vs. Woo-verzoek

Kijkend naar de Wob-verzoeken verandert er met de nieuwe wet niet veel. Je kan nog steeds een verzoek op grond van de Woo (voorheen Wob) doen.

Informatiehuishouding op orde

Naast het actief openbaar maken van informatie verplicht de Woo gemeenten ook om de informatiehuishouding op orde te brengen. De informatiehuishouding omvat de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie. Dit betekent dat documenten gemakkelijk vindbaar zijn voor functionarissen als inwoners en andere geïnteresseerden. Het op orde maken van de informatiehuishouding zal gedurende een langere periode plaatsvinden.

Meer informatie over de Wet open overheid.