Waterregulering?! Laten we er samen ff induiken

Waterregulering?! Laten we er samen ff induiken

Gepubliceerd op in Nieuws, Duurzaam.

Deze week start de campagne ‘Waterregulering?! Laten we er samen ff induiken’. Met de campagne willen we inwoners informeren over wat we samen kunnen doen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Wethouder Henk de Boer: “It is belangryk dat ynwenners harren bewust binne fan de saken dy’t sy sels yn de eigen omjouwing dwaan kinne tsjin de gefolgen fan de klimaatferoaringen. En dat sy witte dat wy dêr by helpe kinne. Inisjativen lykas Stichting Steenbreek, subsydzje foar de oanlis fan griene dakken en geveltunen drage by oan dizze bewustwurding. Sa kinne ynwenners maatregels nimme om sa goed as mooglik om te gean mei drûchte, hjitte en wetteroerlêst. Sa wurkje wy mei-inoar oan in klimaatbestindich Súdwest-Fryslân.”

“Het is belangrijk dat inwoners bewust zijn van wat ze zelf kunnen doen in hun eigen omgeving tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. En dat ze weten dat wij ze daar ook bij kunnen helpen. Initiatieven zoals Stichting Steenbreek, subsidie voor de aanleg van groene daken en geveltuinen dragen bij aan deze bewustwording. Op deze manier kunnen inwoners maatregelen nemen om zo goed mogelijk om te gaan met droogte, hitte en wateroverlast. Zo werken we samen aan een klimaatbestendig Súdwest-Fryslân.”

Regentonactie

Onderdeel van de campagne is de regentonactie voor alle huishoudens in onze gemeente. Deze organiseren we in 2024. Wethouder Michel Rietman: “Met het water uit de regenton kunnen inwoners hun groene tuin water geven. Bijkomend voordeel is dat ze hiervoor geen kostbaar drinkwater hoeven te gebruiken. Een win-win situatie dus!”

Meer informatie over waterregulering en wat jij kunt doen.