Contact

Wateroverlast in Súdwest-Fryslân

Zondag 22 augustus is er veel regen gevallen in verschillende dorpen in Súdwest-Fryslân, zoals in Heeg en Warns. In Woudsend was de overlast het grootst. In enkele uren tijd viel daar maar liefst 80 tot 90 millimeter water. Deze hoeveelheid regen valt normaal gesproken in een hele maand. Deze hoeveelheid water kon het riool niet aan. Daardoor hadden veel mensen wateroverlast en daardoor schade aan hun woning.

De hulpdiensten waren zondag snel aanwezig om het water weg te pompen. Meerdere brandweerkorpsen uit de regio hebben geholpen en ook Wetterskip Fryslân zette extra materieel in.
De gemeentelijke reinigingsdienst is maandag direct gestart met het opruimen en schoonmaken van de straten.

Vragen en schade melden

Heb je vragen over de wateroverlast of is de straat nog niet schoon? Bel dan de gemeente. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 -16.00 uur op telefoonnummer 14 0515.
Heb je schade aan je eigen woning? Neem dan in eerste instantie contact op met je verzekeraar. Heb je een huurwoning? Neem dan contact op met je verhuurder.
Heb je als ondernemer vragen over de wateroverlast of schade. Neem dan contact op met je accountmanager.

Direct betrokken inwoners uit Woudsend ontvangen nog een brief van de gemeente.

Algemeen

Hoelang speelt het probleem in Woudsend al?

Deze problemen spelen al een aantal jaren. De te nemen maatregelen staan in het licht van klimaatveranderingen.

Wat kan er aan het probleem gedaan worden?

De gemeente laat dit momenteel onderzoeken. Hiervoor is een projectteam opgericht waarin ook Bureau Tauw en Wetterskip Fryslân zitting hebben.

Wanneer zijn de problemen opgelost?

Het uit te voeren project neemt veel van de overlast weg. Het is technisch onmogelijk om voor het bestaande overlastgebied een oplossing te maken die helemaal geen overlast of hinder meer bezorgt. Grote onbekende is de extremiteit van de buien die in de toekomst mogelijk gaan vallen.

Wat is de rol van Wetterskip Fryslân?

Wetterskip heeft zitting in het projectteam en werkt mee aan de oplossingen. Verder beheersen zij het polderpeil.

Technisch

Hoeveel water kun je direct afvoeren op het buitenwater?

Een groot gedeelte van Woudsend ligt te laag om rechtstreeks op het buitenwater te lozen. Woudsend heeft een rioolwater overstort die bij veel regenwater via een bergbezinkleiding water loost op de polder in een (bergings)sloot die vervolgens verbinding heeft met een poldergemaaltje. Bij een hoog peil maalt deze het water op de boezem. Deze inrichting werkt bij “normale “regenbuien prima. Alleen bij extreme regenval kan dit systeem de hoeveelheid regenwater niet aan en geeft dit problemen in het dorp met alle ellende tot gevolg. Het afvoeren van regenwater is bij stortbuien zoals afgelopen keer dus beperkt.

Hoe komt het in het buitengebied i.v.m. buffer?

In de projectgroep worden verschillende scenario’s afgewogen. De uiteindelijke oplossing zal naar verwachting uit een combinatie van meerdere oplossingen bestaan. Zoals:
– aanpassen van het bestaande rioolstelsel;
– vinden van waterberging in het dorp (bv groenstroken);
– afkoppelen van regenwater van de riolering door de aanleg van een regenwaterriool;
– creëren van berging in de polder.
Momenteel zijn de knelpunten in beeld gebracht en liggen er verschillende scenario’s op de ontwerptafel. Wanneer het besluit valt over de te nemen maatregelen informeren wij je hierover.

Kan er een zuiveringssysteem geplaatst worden tussen de noodpomp?

Het voorstel is om voor de uitmonding een “korf” te plaatsen om het grove vuil af te vangen mocht de noodpomp in werking treden. Een zuiveringssysteem tussen de noodpomp is niet mogelijk.

Is er een oplossing voor het vollopen van de riolen bij lichte regen?

Bij “normale” regenbuien heeft het rioleringssysteem van Woudsend geen problemen.

Kan er wat gedaan worden aan de sloot bij de Friese boezem zodat tijdens het afvoeren van water, het huis niet onder water komt te staan?

Dit probleem is bekend en hier wordt aan gewerkt. Zodra de maatregel bekend is word je hierover geïnformeerd.

Wanneer gaat je over tot waterlozen op de Gouden Boaiem?

Waterlozen op de Gouden Boaijem gebeurt wanneer de boezem zo vol raakt dat gevaar voor overstroming in de woongebieden dreigt.

Is een gescheiden afvoer een optie?

Ja, het plan is om regenwater van de woningen en verhardingen af te koppelen. Dit kan overigens ook op eigenterrein deels opgelost worden. Bijvoorbeeld regenwater in regentonnen opvangen en het vergroenen van de tuinen.

Hoe gaat de gemeente om met kapotgereden straten en trottoirs?

De gemeente zal het overlastgebied bekijken en daar waar nodig is herstel plegen. Door de te nemen maatregelen zal op termijn een groot deel van de wegen opnieuw gestraat moeten worden. Dit stond overigens al in de onderhoudsplannen van de gemeente. Mogelijk dat de nutsbedrijven ook nog werkzaamheden moeten uitvoeren. Er wordt een werkgroep van bewoners geformeerd (via Dorpsbelangen) om naar kwaliteit verbetering te kijken van de openbare ruimte

Is water vasthouden door meer groenvoorziening geen optie?

Dit is een prima oplossing en draagt deels bij aan het voorkomen van wateroverlast. Dit kan zowel op gemeentelijk als particulier terrein.

Financieel

Zijn er voor dit soort projecten subsidiemogelijkheden vanuit bijv. provincie of rijk?

Momenteel wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer krijgt de gemeente weer een milieubekeuring?

Bij illegale lozingen. Echter voor de noodpomp loopt een vergunningsprocedure.

Verzekeringen

Waarom wordt de schade door wateroverlast vanuit de grond niet verzekerd?

Dit is een verzekeringskwestie. Hier kunnen we als gemeente geen antwoord op geven.

Kunnen de claims gebundeld worden?

Schade door wateroverlast is een verzekeringskwestie.

Waarom worden de overstromingen die veroorzaakt worden door de directe acties van de overheid niet vergoed?

Dit is een verzekeringskwestie

Vragen over locaties

Wat kan er gedaan worden aan de wateroverlast in de Vosseleane?

De problemen op de Vosseleane zijn bekend en onderdeel van de te nemen maatregelen.

Wat is de tussenoplossing voor de Vosseleane?

De Vosseleane is een van de overlastspots, hier wordt met metingen en onderzoek bepaald waar de knelpunten precies zitten. Als een knelpunt makkelijk op te lossen is grijpen we meteen in. Is er meer voor nodig dan wordt het meegenomen in het project.

Bij de sloot achter Vosseleane 15 en 17 mag niet gedempt worden, wat kunnen jullie daaraan doen?

Dit probleem is bekend en hier wordt aan gewerkt.

Wat voor oplossing is er voor de wateroverlast in de Yndyksterleane?

De problemen op de Yndyksterleane zijn bekend en onderdeel van de te nemen maatregelen.

Waar gaat wat heen bij de riolering van de Ynkdyksterleane?

In de Yndyksterleane ligt een gemengd rioolstelsel. Het water wordt verpompt naar de zuivering van Wetterskip Fryslân door het gemaal aan de Poel. Als het hard regent dan stroom het water ook naar het bergbezinkbassin bij Ypecolsga.

Wat is het plan/beeld van de Wellewei?

Op de Wellewei lozen heel veel grote dakvlakken op de riolering. We onderzoeken of dit water beter tot afstroming richting polder of boezem kan komen. Momenteel lukt dat niet. Hierdoor ontstaat overlast.

Kan het probleem bij molenhuis Paterstraat worden opgelost?

Dit is in beeld als knelpunt. Er wordt hiervoor een oplossing ontworpen.

Is een bergbezinkbassin ook in beeld?

Dit is er al.

Communicatie

Hoe worden inwoners geïnformeerd?

Inwoners hebben een brief gekregen en er is een bewonersbijeenkomst georganiseerd.

Er is regelmatig overleg met Dorpsbelangen. We gebruiken de dorpskrant om je regelmatig op de hoogte te houden. Verder kunnen inwoners die dat willen meedenken in een werkgroep. Daarnaast komt er een apart overleg voor inwoners die mee willen denken over technische zaken.

Aanmelden kan via het reactieformulier.