Noodverordening boerenprotesten 5 juli 2022

Gepubliceerd op in Nieuws.

Noodverordening van de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van ernstige wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde en veiligheid

De burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân,

gelet op de bespreking in het driehoeksoverleg van 5 juli 2022  en het bepaalde in artikel 176 van de Gemeentewet,

overwegende dat;

 • het plan van de landelijke overheid tot het nemen van stikstofmaatregelen bij de boeren, leidt tot maatschappelijke onrust waarbij o.a. op social media is en wordt opgeroepen actie te voeren en Nederland op 4 juli 2022 “plat te leggen”;
 • deze maatschappelijke onrust in de afgelopen week op meerdere plaatsen in het land toegenomen is, waarbij geweld werd gepleegd jegens politie en andere hulpdiensten en vernielingen werden aangericht;
 • op 4 juli 2022 is geconstateerd dat bij het distributiecentrum van Poiesz op bedrijventerrein Houkesloot in Sneek de gehele dag de toe- en aanvoer van goederen is stil gelegd door de blokkeeracties;
 • meerdere gesprekken met de actievoerders tot op heden niet geleid hebben tot een beëindiging van de blokkade;
 • blokkades werden gecreëerd door (landbouw)voertuigen, vrachtwagens, (landbouw) werktuigen, met als oogmerk de toegang tot het distributiecentrum te belemmeren;
 • dat distributiecentra een vitale maatschappelijke functie vervullen bij de voedselbevoorrading van supermarkten in de regio;
 • op 4 juli 2022 is om de demonstratie bij besluit van 18.00 uur van die datum beëindigd. Dit is medegedeeld aan de deelnemers van de demonstratie op locatie door twee medewerkers van de politie.
 • dat de deelnemers van de demonstratie geen gehoor hebben gegeven aan het beëindigingsbesluit van de burgemeester;
 • dat bij besluit van 4 juli 2022, om 19.00 uur, een noodbevel is uitgevaardigd, om het gebied te ontruimen en de openbare orde op locatie te herstellen;
 • dat bij het ontruimen van het gebied sprake was van geweld tegen medewerkers van politie, waarbij gebruik werd gemaakt van voertuigen en andere voorwerpen;
 • Dat bij eerdere ernstige openbare orde verstoringen door deze groeperingen en personen elders in het land tevens gebruik is gemaakt van landbouwvoertuigen en kettingen, waarmee richting de politie en politiewagens is uitgehaald;
 • Dat sprake is van een herhaling van de blokkades en verstoring van de openbare orde op locatie bij het distributiecentrum Poiesz in Sneek, aan de Edisonstraat;
 • de dreiging inmiddels een dusdanig karakter heeft dat van ernstige vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde moet worden gesproken. Onder ‘ernstige verstoring’ wordt in dit verband verstaan: er is vrees dat personen in conflict raken met de politie of op een andere manier de openbare orde verstoren en de organisaties, zoals de politie, het onmogelijk maken hun werkzaamheden te verrichten;
 • uit ambtsberichten verder is gebleken dat personen aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde stelselmatig negeren;
 • hierdoor van ernstige vrees voor het ontstaan van ernstige wanordelijkheden moet worden gesproken; onder ‘ernstige wanordelijkheden’ wordt in dit verband verstaan: dat een individu, diverse personen en/ of groepen met elkaar dan wel met de politie in ernstige confrontatie komen, dan wel vernielingen aanricht(en), dan wel het openbare leven in de gemeente Súdwest-Fryslân in ernstige mate verstoort/verstoren dan wel onmogelijk maakt/maken;
 • dat de inbreuk op de bewegingsvrijheid beperkt blijft aangezien de noodverordening uitsluitend raakt aan de bewegingsvrijheid van personen die zich zonder geldige reden op of in de onmiddellijke omgeving ophouden;
 • de reguliere beschikbare juridische instrumenten onvoldoende toereikend zijn om een adequaat veiligheidsniveau te garanderen en verstoringen van de openbare orde te voorkomen;

besluit de volgende noodverordening vast te stellen:

Artikel 1 Aangewezen gebied

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van [locatie], zoals nader aangegeven op de kaart, die als bijlage is verbonden aan deze verordening en als zodanig van deze verordening deel uitmaakt.

Artikel 2 Gebiedsverbod

Een ieder die zich binnen het op de bij deze verordening behorende kaart aangemerkte gebied op een openbare plaats bevindt dient zich op eerste aanzegging van een ambtenaar van politie of buitengewone opsporingsambtenaar uit dit gebied te verwijderen, behoudens de bewoners van de in dit gebied gelegen woningen en de gebruikers van in dit gebied gelegen gebouwen.

Artikel 3 Samenscholingsverbod

Het is een ieder, voor zover niet rechtstreeks betrokken bij de hulpverlening, verboden zich zonder redelijk doel in groepen van twee of meer personen op te houden op een openbare plaats binnen het aangewezen gebied.

Artikel 4 Verblijfsverbod voertuigen

Het is verboden om met (landbouw)voertuigen en /of werktuigen op een openbare plaats in het betreffende gebied te verblijven, tenzij kan worden aangetoond dat hiervoor een dringende reden is.

Artikel 5 Gelding

Bovenstaand gebod geldt niet voor hulpdiensten, voor personen die door de daartoe bevoegde autoriteiten zijn ingezet om in het aangewezen gebied de orde te handhaven of om (medische) hulp te verlenen en personen die in het gebied noodzakelijke werkzaamheden verrichten.

Artikel 6 Toezicht, handhaving en naleving

 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze verordening zijn belast:
 2. de ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onder b, van het Wetboek van strafvordering;
 3. de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren, als bedoeld in artikel 142, eerste lid onder b, van het Wetboek van Strafvordering.
 4. De in het eerste lid genoemde ambtenaren zijn bevoegd alle maatregelen te (laten) treffen, aanwijzingen of bevelen te geven en vorderingen te doen die zij noodzakelijk oordelen ter naleving van het bepaalde in deze verordening.
 5. Een ieder is verplicht de bevelen, aanwijzingen of vorderingen, door een persoon als genoemd in het eerste lid, op grond van deze verordening gegeven, stipt en terstond op te volgen.
 6. Overtreding van deze noodverordening is op grond van artikel 443 Wetboek van Strafrecht een strafbaar feit, waarop een hechtenis is gesteld van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (€ 4.350,-).

Artikel 7 Slotbepalingen

 1. Deze verordening treedt direct in werking en geldt tot een nader door de burgemeester bekend te maken tijdstip maar in ieder geval voor de duur van 48 uur.
 2. Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening van de gemeente Súdwest-Fryslân 5 juli 2022.
 3. Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de raad van de gemeente Súdwest-Fryslân, de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân en het hoofd van het arrondissementsparket.

Sneek, 5 juli 2022, 20.50 uur.
De burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân

Mr. drs. J.A. de Vries

Bijlage kaart aangewezen gebied: bedrijventerrein Houkesloot