Makke yn Súdwest!

Kollum Bauke Dam

Gepubliceerd op in College van B&W, Nieuws.

(Nederlandse versie onderaan de pagina)

Makke yn Súdwest!

Yn it kylwetter fan iuwenâlde tradysjes en mei it each rjochte op de takomst, eksellearret Súdwest-Fryslân op maritym mêd. Fan lúksueuze superjachten oant recycle sloepen en alles dêrtuskenyn, yn ús regio wurde komplete boaten boud. Fakmanskip en moderniteit komme yn dit alles gear mei as resultaat in prachtich einprodukt dat de wrâld oer giet.

Skipsbou is fansels djip woartele yn ús regio. It is libjend erfguod dat wy koesterje en trochjouwe. In wichtige rol dêryn spilet it opliedingsoanbod yn de regio, mei de Yacht Builders Academy en har ferskate Maritym Technische-opliedingen en it sterke technykûnderwiis fan Firda.

Troch in kontinue stream oan nij talint út dizze opliedingen wei, bliuwt de arbeidsmerk hjir yn beweging. En dat is wichtich yn in tiid dêr 't benammen de yndustry, wêr’t dingen makke wurde, te krijen hat mei in tekoart oan kundich personiel. Kwalitatyf goed ûnderwiis yn de regio is ûnmisber om ús posysje as maritime koprinner yn stân hâlde te kinnen. Undernimmers dy 't hjirhinne komme, litte my geregeld witte dat se goud yn hannen hawwe troch it kundige personiel.

De kennis en ekspertize meitsje dus dat we foaroprinne. It klinkt as in geheim resept, dat men leaver net dielt. Wy wolle krekt dy kennis en ekspertize oanbiede oan oare ûndernimmers yn it lân. Sa hawwe wy tegearre mei in groep ûndernimmers nei it Maritime Innovation Platform yn Dordrecht west. Sokke besites binne goed foar de ûnderlinge bân tusken ûndernimmers, mar wy bringe ek nije ynsichten en ynformaasje mei. Tige goed om te dwaan, want we meie bêst wat faker fertelle wat wy yn 'e hûs hawwe oan kennis en kunde.

Ik bin net bang dat wy troch it dielen fan kennis en kunde ús unike posysje as maritime koprinner ferlieze. Dêr soargje it opliedingsoanbod en net te ferjitten; de djipwoartele passy en tradysje wol foar. Sterker noch, troch te dielen litte wy ús sjen en fersterkje wy de posysje as koprinner. Dat meie wy - wat my oanbelanget - wol wat faker dwaan mei de maritime yndustry yn Súdwest-Fryslân.

In het kielzog van eeuwenoude tradities en met een oog gericht op de toekomst, excelleert Súdwest-Fryslân op maritiem gebied. Van luxueuze superjachten tot gerecyclede sloepen en alles daartussenin, in onze regio worden complete boten gebouwd. Vakmanschap en moderniteit komen in dit alles samen met als resultaat een prachtig eindproduct dat de wereld over gaat.

Scheepsbouw is natuurlijk diep geworteld is in onze regio. Het is levend erfgoed dat we koesteren en doorgeven. Een belangrijke rol daarin speelt het opleidingsaanbod in de regio, met de Yacht Builders Academy en haar diverse Maritiem Technische-opleidingen en het sterke techniekonderwijs van Firda.

Door een continue stroom aan nieuw talent vanuit deze opleidingen, blijft de arbeidsmarkt hier in beweging. En dat is belangrijk in een tijd waar met name de maakindustrie te maken heeft met een tekort aan kundig personeel. Kwalitatief goed onderwijs in de regio is essentieel om onze positie als maritieme koploper in stand kunnen houden. Ondernemers die hier naartoe komen, laten me regelmatig weten dat ze goud in handen hebben door het kundige personeel.

De kennis en expertise maken dat dus dat we vooroplopen. Het klinkt als een geheim recept, dat je liever niet deelt. Wij willen juist die kennis en expertise aanbieden aan andere ondernemers in het land. Zo zijn april zijn we samen met een groep ondernemers naar het Maritime Innovation Platform in Dordrecht geweest. Zulke bezoeken zijn goed voor de onderlinge band tussen ondernemers, maar we brengen ook nieuwe inzichten en informatie mee. Ontzettend goed om te doen, want we mogen best wat vaker vertellen wat wij in huis hebben aan kennis en kunde. Ik ben niet bang dat we door het delen van kennis en kunde onze unieke positie als maritieme koploper verliezen. Daar zorgen het opleidingsaanbod en belangrijker nog, de diepgewortelde passie en traditie wel voor. Sterker nog, door te delen zet je jezelf in de kijker en verstevig je de positie als koploper. Dat mogen we wat mij betreft wel wat vaker doen met de maritieme maakindustrie in Súdwest-Fryslân.