Kaart wâlskantbehear Fryslân op besjen

Digitale kaart wâlskantbehear Fryslân tydlik op besjen

Gepubliceerd op in Nieuws.

(Nederlandse versie onderaan de pagina)

Wa is ferantwurdlik foar it ûnderhâld oan de wâlskanten fan farwegen yn Fryslân? Op dy fraach jouwe de Fryske gemeenten, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân antwurd fia in digitale kaart. Sa ûntstiet dúdlikens oer hokker wâlskanten de Fryske oerheden beheare, mar ek  hokker wâlskanten ûnder it behear fan partikulieren of oare ynstânsjes falle. De kaart leit fan 12 april oant en mei 23 maaie 2023 op besjen.

Digitale kaart ynsjen?

De kaart leit fan 12 april oant en mei 23 maaie 2023 op besjen. De kaart is te finen fia www.fryslan.frl/oeversvaarwegen. Wolle jo graach help by it ynsjen fan ‘e kaart? Dan kinne jo delkomme op it provinsjehûs oan de Twibaksmerk 52 yn Ljouwert. Dêr kinne jo fia de hjirnei neamde kontaktgegevens in ôfspraak foar meitsje.

Reagearje?

Jo kinne jo sjenswize fia de kaart digitaal yntsjinje op www.fryslan.frl/oeversvaarwegen. Jo kinne jo sjenswize ek maile nei provincie@fryslan.frl. Jo kinne yngean op saken en/of belangen dy’t wy oer de holle sjoen hawwe en/of hoe’t jo mooglik yn jo belang rekke wurde.

Wolle jo in taljochting of hawwe jo oare fragen, nim dan kontakt op fia tel. 058 – 292 59 25 of mail provincie@fryslan.frl fan moandei oant en mei freed yn kantoaroeren.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân? Op die vraag geven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân antwoord via een digitale kaart. Zo ontstaat duidelijkheid welke oevers de Friese overheden beheren, maar ook welke oevers onder het beheer vallen van particulieren of andere instanties.

Digitale kaart inzien?

De kaart ligt van 12 april tot en met 23 mei ter inzage. Deze is te vinden op de website van Provincie Friesland
Wil je graag hulp bij het inzien van de kaart? Dan kun je langskomen op het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden. Hiervoor kun je een afspraak maken via de hierna genoemde contactgegevens.

Reageren?

Je kunt jouw zienswijze digitaal indienen via de kaart op de website van Provincie Friesland, of mail naar provincie@fryslan.frl. Je kunt ingaan op zaken en/of belangen die wij over het hoofd zien en/of hoe je mogelijk geraakt wordt in jouw belang.

Wens je een toelichting of heb je andere vragen, neem dan contact op via telefoonnummer 058-29259 25, van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. Of stuur een mail naar provincie@fryslan.frl