Waar hebben we geld aan uitgegeven in 2023?

Gepubliceerd op in Nieuws.

Dat kun je lezen in dit overzicht. Dit overzicht is een samenvatting van de Jaarstukken 2023 van gemeente Súdwest-Fryslân.

We investeerden het afgelopen jaar maar liefst 385 miljoen in onze mienskip. Daarmee bouwden we onder andere 217 nieuwe woningen en kregen 9 musea € 830.588,- subsidie. Ook ging er veel geld naar mensen met een kleinere beurs, bijvoorbeeld door het aanbieden van het kindpakket, een vergoeding voor zwemlessen en de energietoeslag. Om de leefomgeving van onze inwoners te versterken investeerden we in verkeersveiligheid, waterbeheer en openbaar groen. Met de investering van 385 miljoen euro sluiten we het jaar af met een negatief resultaat van - 6,6 miljoen euro. Een resultaat dat minder negatief uitvalt dan vooraf begroot.

plus-groen-120x120

Inkomsten

Van het Rijk

Algemene uitkering (gemeentefonds): 210.300.000
Uitkering BUIG (inkomsten bijstandsuitkering): 35.600.000
Diverse specifieke uitkeringen: 30.400.000
Totaal: 276.300.000

Lokale heffingen

Belastingen en heffingen: 49.300.000
(o.a. voor onroerende zaak belasting (OZB), parkeren, toeristen, afvalstoffen en riool).
Leges: 4.600.000
Overige heffingen: 1.100.000
Totaal: 55.000.000

Overig

Bestaat o.a. uit ontvangen subsidies, ontvangen rente, ontvangen vergoedingen, inzameling verpakkingsmateriaal en verrekeningen energiekosten.
Totaal: 31.100.000

Reserves

Totaal: 16.700.000

Inkomsten totaal

379.100.000

min-rood-120x120

Uitgaven

Sociaal

Ondersteuning, onderwijs, sport & cultuur, gebiedsgericht werken.
Totaal: 208.600.000

Ruimte

Wonen, werken, leefomgeving, bereikbaarheid.
Totaal: 89.700.000

Bestuur

Bestuur, veiligheid, burgerzaken.
Totaal: 17.100.000

Overzichten

Ondersteunende diensten, overhead personeel, huisvesting, ict.
Totaal: 49.700.000

Reserves

Totaal: 20.600.000

Uitgaven totaal

385.700.000

Totaal

Inkomsten: € 379.100.000
Uitgaven: € 385.700.000 _
Resultaat: -€ 6.600.000

Sosjaal (Sociaal)

 • Meer inwoners hebben via SWF Tichtby gebruikgemaakt van de minimaregelingen. Een stijging van 14,8% t.o.v. 2022.
 • We vangen bijna 600 ontheemde Oekraïners op in zes gemeentelijke opvanglocaties.
 • Met ons nieuwe sportbeleid willen we meer inwoners stimuleren om te bewegen en zorgen voor goede sportaccommodaties.
 • We hebben een nieuw cultuurbeleid: voor een divers cultuuraanbod, verspreid over de gemeente.
 • We stimuleren de doorontwikkeling van werkleerbedrijf Empatec.
 • Om zorg bereikbaar te houden voor alle inwoners, proberen we het ziekenhuis in Sneek te behouden.

Romte (Ruimte)

 • We bouwden stevig door: minimaal 1.000 nieuwe woningen, waarvan 217 in 2023.
 • Er is een doelgroepenverordening vastgesteld: doelgroepen met een lager en middeninkomen krijgen meer kans op een voor hen betaalbare woning.
 • We hebben een nieuwe overeenkomst met het Ondernemersfonds afgesloten, wat zorgt voor financiële ondersteuning aan gezamenlijke initiatieven.
 • De voorbereidingen zijn gestart voor de nieuwbouw van een circulaire huisvesting voor de buitendienst in Bolsward.
 • Het bedrijventerrein De Hemmen III wordt bouwrijp gemaakt, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor onze ondernemers.
 • De gebiedscommissie Idzegea is van start gegaan: werken aan een toekomstbestendig landelijk gebied.

Bestjoer (Bestuur)

 • We zijn “tichtby” onze inwoners omdat we op verschillende manieren toegang en persoonlijke dienstverlening bieden.
 • Door het organiseren van een kinderconferentie betrekken we kinderen bij de gemeente.
 • Voor een veilige leefomgeving werken we continu aan goede preventie en handhaving.
 • We zijn actief in vele netwerken (regionaal, landelijk en Europees), om van de juiste fondsen en gelden gebruik te kunnen maken.
 • We sturen gericht op de uitvoering van onze ambities, om grote maatschappelijke vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden.

Bekijk de jaarcijfers in de infographic (pdf).