Contact

In gesprek met Bauke Dam; online ondernemersspreekuur

Wil je kennismaken met onze wethouder van Economische Zaken, Bauke Dam? Of wil je hem een vraagstuk voorleggen? Meld je dan aan voor het online ondernemersspreekuur!

"Tige weardefol"

Wethouder Bauke Dam: “Yn dizze nuvere tiid komme je mekoar amper tsjin en is in spontaan petear der dus hast net by. Ik skilje regelmjittich mei ûndernimmers of gean by harren lâns. De petearen dy’t ik dan fier, binne tige weardefol. Mar we hawwe sa’n soad moaie bedriuwen yn ús gemeente, dat der binne in protte ûndernimmers dêr’t ik noch net mei praat haw. En foaral no fyn ik it wichtich dat ûndernimmers ienfâldich mei my yn kontakt komme kinne.”

Wanneer?

De online spreekuren zijn op:

  • Donderdag 1 april van 10.00 - 11.00 uur
  • Donderdag 29 april van 10.00 - 11.00 uur
  • Donderdag 3 juni van 10.00 - 11.00 uur

Hoe werkt het?

In een online-gesprek van tien minuten, kun je één op één jouw verhaal doen of je vragen stellen. Aanmelden kan tot een week voor de gewenste datum, met het aanmeldformulier op deze website. We laten je per e-mail weten hoe laat jouw afspraak is en hoe het spreekuur in zijn werk gaat.