Grote opkomst inloopbijeenkomst Woudsend

Gepubliceerd op in Wonen in Súdwest-Fryslân, Woudsend - It Skar 2.

De inloopbijeenkomst MFC De Driuwpôlle op woensdag 25 januari werd goed bezocht. Zo’n 100 inwoners en belangstellenden kwamen af op de uitnodiging van Dorpsbelang Woudsend, Ondernemersvereniging Woudsend en de gemeente Súdwest-Fryslân om het plan voor It Skar 2 te bekijken.

Van 30 naar 45 woningen

Tijdens de vorige inwonersbijeenkomst in maart vorig jaar, konden inwoners en belangstellenden hun mening geven of drie plannen die werden voorgelegd. Naar aanleiding van de reacties en de ingevulde enquêtes zijn de drie plannen doorontwikkeld tot één plan. In juli 2022 is het plan gepubliceerd en huis-aan-huis verspreid met het verzoek te reageren op de planschets. Naar aanleiding van de opmerkingen en aanvullingen is de planschets nog verder aangepast. Het definitieve plan is afgelopen woensdag tijdens de inloopbijeenkomst gepresenteerd.

Meest opvallende ontwikkeling is dat het gepresenteerde plan 45 woningen bevat. Dit in tegenstelling tot de eerste drie schetsen, waarbij werd uitgegaan van 30 woningen. Ondanks een vermeerdering van het aantal woningen, is er genoeg ruimte voor groen.

Positieve reacties over verdeling woningtypen en groene inrichting

De reacties op het plan zijn overwegend positief. De verdeling van de woningtypen en de groene inrichting kon op positieve reacties rekenen. Het plan bevat 12 vrijstaande woningen, waarvan 11 aan het water gelegen, 12 twee-onder-een-kap woningen aan de straat, en 21 ‘hofjeswoningen’ voor het midden- en bereikbare segment.

Vragen over vrije kavels en sociale huurwoningen

Het plan leverde ook een aantal vragen op. Met name vragen om sociale huurwoningen en woningen voor jongeren kwamen een aantal keren voorbij. Ook waren een aantal belangstellenden benieuwd naar de mogelijkheden om zelf te gaan bouwen.

De verwachting is dat een deel van de kavels projectmatig wordt uitgegeven aan marktpartijen maar er zullen ook bouwkavels aan particulieren worden uitgegeven. Hoe dat er concreet uit komt te zien wordt in een latere fase van het project  bekend gemaakt. De ontvangen opmerkingen worden in overweging genomen in het vervolgtraject.

Volgende stap: Het bestemmingsplan

Binnenkort wordt het plan voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. De raad zal uiteindelijk beslissen of het plan een goede basis vormt om verder mee te gaan. Stemt de raad in met het plan, dan start de gemeente de planologische procedure op. In deze fase wordt het zogeheten bestemmingsplan voorbereid. Hiervoor moeten allerlei onderzoeken gedaan worden, zoals een archeologisch onderzoek, een ecologisch onderzoek en een onderzoek naar geluidshinder.

De gemeente wil ook kijken of ze het gehele bouwproces kan versnellen door tijdens de onderzoeken ook alvast te starten met het voorbereiden van de grond waarop gebouwd moet worden. De grond zal een flink stuk opgehoogd moeten worden. Dit neemt normaal gesproken een half jaar tot een jaar in beslag.

Prijzen nog onbekend, start bouw verwacht in 2024/2025

De verwachting is dat de planologische procedure eind dit jaar afgerond kan worden. De verwachte startdatum voor de bouw ligt in 2024/2025. Over de prijzen kan helaas nog niets gezegd worden, de gemeenteraad zal daar tijdens de planologische procedure, bij de vaststelling van het plan, hierover een besluit nemen. Uiteraard wordt geprobeerd de prijzen zo laag mogelijk te houden. Afwegingen en afspraken daarover worden in een latere fase gemaakt.