Gouden Grutto voor weidevogelboer uit Tjerkwerd

Gouden Grutto voor weidevogelboer uit Tjerkwerd

Gepubliceerd op in Duurzaam, Nieuws.

Bote en Astrid de Boer uit Tjerkwerd ontvingen vorige week van de Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto. Naast deze wisselbeker kregen ze een geldprijs van 5.000 euro. Ze krijgen deze prijs omdat ze zich al jarenlang inzetten voor de weidevogels in onze gemeente. Dankzij hun inzet horen hun landerijen nu bij de grootste broedplaatsen voor grutto’s in Friesland. Ze laten daarmee zien dat weidevogelbeheer goed samen gaat met het boeren bedrijf.

Liefde voor weidevogels

Op het weiland van Bote en Astrid zijn veel de grutto’s, kieviten en tureluurs. De sleutel van hun succes is minder intensief werken. Bote de Boer: “Yn de lânbou moat alles tsjintwurdich grutter en flugger. Dat giet faak ten koste fan de natuer. Dat wolle wy net. De fûgels hearre wat ús oanbelanget echt by de lânbou. Dêr wolle wy graach tiid en muoite yn stekke. As se der net binne, dan misse je se. We binne hiel bliid dat ús ynset wurdearre wurdt mei dizze priis.”Bote deelt zijn kennis met andere boeren en laat regelmatig onderzoek doen op zijn bedrijf. Zo is er onderzoek gedaan naar vee op het land en wat de gevolgen daarvan zijn op de planten en weidevogels.

Wethouder Henk de Boer was ook aanwezig bij de uitreiking van de Gouden Grutto en feliciteerde Bote en Astrid de Boer met deze mooie prestatie: “Bote en Astrid litte sjen dat har wize fan buorkjen op tradisjonele greide ek kâns fan slagjen hat. Geweldich as men op dizze eigen wize each hâlde kin foar it leefgebiet fan de greidefûgels. Sa sjogge je mar wer dat ôfsûnderlike boeren in hiele protte betsjutte kinne foar de greidefûgel populaasje yn Súd West Fryslân. Us gemeente is dochs ien fan de belangrykste gebieten foar greidefûgels yn Nederlân.  Troch út te gean fan de mooglikheden fan it histoaryske lânskip, binne sy in ynspiraasjeboarne foar oare boeren. Se hawwe de priis hartstikke fertsjinne, mar ik wit dat it foar harren noch folle wichtiger is dat der mear mooglikheden komme moatte om dizze wize fan buorkjen te stimulearen. Dêr probearje we as gemeente ek ús rol yn te spyljen.”

Lees het hele artikel op de website van Vogelbescherming Nederland