Contact

Concept Erfgoednota en bijbehorende concept beleidsonderdelen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het concept van de Erfgoednota met de bijbehorende concept beleidsonderdelen ter inzage leggen.

Wat houdt dit in?

Deze Erfgoednota vervangt de eerdere nota (Basis op orde, vastgesteld in 2013). Een belangrijke reden om nieuw erfgoedbeleid vast te stellen is de gewijzigde wetgeving. De voormalige Monumentenwet 1988 en de Wet tot behoud van cultuurbezit zijn in 2016 vervangen door de nieuwe Erfgoedwet 2016. Daarnaast treedt naar verwachting in 2022 de nieuwe Omgevingswet in werking.

Deze wetswijzigingen brengen grote veranderingen met zich mee voor de gemeente. De gemeente moet voor cultureel erfgoed dat voor bescherming in aanmerking komt een toereikend beschermingsregime opnemen in het omgevingsplan.

In het kader van de wens voor het opstellen van meer integraal beleid is de concept Erfgoednota gebruikt als kapstok voor diverse beleidsstukken met een erfgoedcomponent. De volgende beleidsonderdelen worden samen met de concept Erfgoednota ter inzage gelegd: de Notitie funerair erfgoed: gemeentelijke begraafplaatsen, de Erfgoedverordening, de Notitie duurzaam erfgoed inclusief Beleid zonnepanelen in beschermde stads- en dorpsgezichten, de Beleidsnota religieus erfgoed: kerkgebouwen en de Wijziging gebiedsgerichte criteria gebied ‘Historische Kernen’ welstandsnota 2018.

Tot wanneer kun je het Concept Erfgoednota inzien?

Het concept van deze Erfgoednota kun je inzien tot en met 5 februari 2021 inzien: Erfgoednota met bijlagen.

Hoe kun je reageren?

Schriftelijk

Je kunt tot en met 5 februari een schriftelijke reactie indienen. Deze reactie kan naar het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, postbus 10.000, 8600 HA in Sneek. Je kunt de zienswijze ook per mail indienen via erfgoed@sudwestfryslan.nl.

Mondeling

Wil je liever een mondelinge reactie geven? Maak dan een afspraak met Yvonne Boonstra van Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken via het algemeen telefoonnummer 14 0515. Dit kan tot 20 januari.