Mei-inoar duorsum foarút

Column wethouder Henk de Boer

Gepubliceerd op in Nieuws, College van B&W.

(Nederlandse versie onderaan de pagina)

Yn ús gemeente wurkje wy oan in duorsume takomst. In takomst dêr’t wy ûnnedich gebrûk fan enerzjy tefoaren komme wolle, ferbetteringen dogge oan ’e isolaasje fan gebouwen en bygelyks neitinke oer nije wizen fan duorsumer ferwaarmjen. En dat dogge wy mei-inoar, mei ús ynwenners, ús ûndernimmers, skoallen en elkenien dy’t it oanbelanget.

In protte ynwenners binne al drok dwaande mei it isolearjen en ferduorsumjen fan harren huzen. Soms dogge sy dat mei de buorlju. Mar it giet fierder en dan ûntsteane der prachtige lokale inisjativen en sels enerzjykoöperaasjes. Al dy enerzjy wurket stimulearjend en dêr wurd ik entûsjast fan. Ik bin wiis mei de santjin enerzjykoöperaasjes en talleaze wurkgroepen duorsumens dy’t har ynsette foar harren stêd, doarp of wyk. Wy wolle dêr as gemeente ek fol op ynsette, yn meitinke en oan meidwaan.

Boalsert

Yn Boalsert waarden de mooglikheden fan it gebrûk fan restwaarmte en ierdwaarmte ûndersocht. En dêrneist de kânsen foar wetterstof foar ús Boalserter bedriuwen. Op basis dêrfan sjogge wy no nei de mooglikheden foar in waarmtenet yn Boalsert Noard 2 en de mooglikheden dy’t wetterstof hawwe kin foar ús gruttere bedriuwen. Wy hawwe al in soad yn byld, mar oer konkrete plannen hawwe wy noch gjin beslút nommen. Dêrom wolle wy mei alle Boalserters yn petear en organisearje wy kommende woansdei, 18 oktober, in ynformaasjejûn. Dêr sille wy elkenien byprate oer ús plannen. Wennest yn Boalsert, dan hearre wy dan ek graach dyn winsken, soargen en ideeën. Wy kinne alle enerzjy brûke!

Elkenien kin duorsum foarút. Wat dochsto?

Elkenien kin duorsumer libje en in soad ynwenners binne dêr al mei dwaande. Soms grut, lykas yn Waarm Heech of Boalsert. En soms lyts, mei in besite fan in enerzjycoach. Moarns de gerdinen iependwaan of koarter ûnder de dûs. Elkenien kin duorsum foarút. Wat dochsto?

Samen duurzaam vooruit

In onze gemeente werken we aan een duurzame toekomst. Een toekomst waar we onnodig gebruik van energie willen voorkomen, isolatie van gebouwen verbeteren en bijvoorbeeld nadenken over nieuwe manieren van duurzamer verwarmen. En dat doen we samen. Samen met onze inwoners, onze ondernemers, scholen en iedereen die het betreft.

Veel inwoners zijn al druk bezig met het isoleren en verduurzamen van hun huizen. Soms doen ze dat met de buren. Maar het gaat verder en dan ontstaan er prachtige lokale initiatieven en zelfs energiecoöperaties. Al die energie werkt stimulerend en daar word ik enthousiast van. Ik ben blij met de zeventien energiecoöperaties en talloze werkgroepen duurzaamheid die zich inzetten voor hun stad, dorp of wijk. Wij willen daar als gemeente ook vol op inzetten, in meedenken en aan meedoen.

Energiestad Bolsward

In Bolsward werden de mogelijkheden van het gebruik van restwarmte en aardwarmte onderzocht. En de kansen voor waterstof voor onze Bolswarder bedrijven. Op basis daarvan kijken we nu naar de mogelijkheden voor een warmtenet in Bolsward Noord 2 en de mogelijkheden die waterstof kan hebben voor onze grotere bedrijven. We hebben al veel in beeld, maar over concrete plannen hebben we nog geen besluit genomen. Daarom willen we met alle Bolswarders in gesprek en organiseren wij komende woensdag, 18 oktober, een informatieavond. Daar gaan we iedereen bijpraten over onze plannen. Woon je in Bolsward, dan horen wij dan ook graag je wensen, zorgen en ideeën. We kunnen alle energie gebruiken!

Iedereen kan duurzaam vooruit. Wat doe jij?

Iedereen kan duurzamer leven en veel inwoners zijn daar al mee bezig. Soms groot, zoals in Warm Heeg of Bolsward. En soms klein, met een bezoek van een energiecoach, ’s ochtends de gordijnen open te doen of korter onder de douche. Iedereen kan duurzaam vooruit. Wat doe jij?