De gemeentlike belestingen

Gepubliceerd op in College van B&W.

Column wethouder Henk de Boer

(Nederlandse versie onderaan de pagina)

Belesting… net ien wurdt bliid fan dat wurd. De Belestingtsjinst seit it sels al: “Leuker kunnen we het niet maken…” Hjoed of moarn krije jo de oanslach fan ’e gemeentlike belesting wer yn jo berjochteboks of op ’e matte. Nee hè, hear ik jo al tinken.

Ferskillende belestingen

Op it oanslachbiljet steane faak ferskillende belestingen. Bygelyks:

  1. Offalstoffeheffing
  2. Rioelheffing
  3. OZB-belesting (as jo bygelyks in keapwenning hawwe)

Miskien falt de belesting ta, mar miskien is de oanslach ek heger as ferwachte.

Wêr is it goed foar?!

Amtners... se waarden altyd assosjearre mei “net al te hurd oan it wurk” en “in soad kofjedrinke”. Dat byld haw ik eartiids ek wol hân. Mar as ik hjoed-de-dei om my hinne sjoch, sjoch ik by de gemeente minsken dy’t hurd wurkje en hert foar de saak hawwe. Hielendal gjin âlde nuten dy’t net foarút te brânen binne. Mar idealistyske minsken, dy’t wat goeds dwaan wolle foar de mienskip.

Dêr hawwe se jild foar nedich. Jild om it opheljen en ferwurkjen fan jo ôffal fan te beteljen. Jild om it rioel by jo yn ’e buert te ûnderhâlden en it grûnwetterpeil te regeljen. (En dat is mear as ea nedich, no’t grutte hoemannichten rein of lange perioaden fan drûchte hieltyd normaler wurde.) Jild om de dyk te ûnderhâlden dy’t jo faak nimme, of de brêge. Of it iepenbier grien, de boarterstunen, sportfjilden, hôven, parken... en noch folle mear.

Kriget de gemeente dan gjin jild fan it Ryk?

Jawol. Mar, dat is net genôch om al ús foarsjenningen moai en by de tiid te hâlden. Jo belesting – en likegoed dy fan my - helpt om ús gemeente in stikje moaier te meitsjen.

“Leuker” sil belestingbeteljen nea wurde. Ik beken fuort dat ik ek net stean te springen. Mar ik hoopje dat it in treast is dat wy it mei-inoar dogge. En dat wy der as ynwenners wol wat goeds foar weromkrije.

Muoite mei beteljen?

Hawwe jo in leech ynkommen en gjin fermogen? Gean dan nei www.sudwestfryslan.nl/belastingen en klik op “Kwijtschelden gemeentelijke belastingen”. Wa wit hoege jo dan gjin belesting te beteljen.

Binne jo it net iens mei de belestingoanslach?

Dan kinne jo beswier meitsje. Dat kin ek op www.sudwestfryslan.nl/belastingen.

Belasting… niemand wordt blij van dat woord. De Belastingdienst zegt het zelf al: “Leuker kunnen we het niet maken…” Vandaag of morgen krijgt u uw aanslag voor de gemeentelijke belasting weer in uw berichtenbox of op de mat. Nee hè, hoor ik u al denken.

Verschillende belastingen

Op het aanslagbiljet staan vaak verschillende belastingen. Bijvoorbeeld:

  1. Afvalstoffenheffing
  2. Rioolheffing
  3. OZB-belasting (als u bijvoorbeeld een koopwoning heeft)

Misschien valt de belasting mee, maar misschien is de aanslag ook hoger dan verwacht.

Waar is het goed voor?!

Ambtenaren… ze werden altijd geassocieerd met “niet al te hard aan het werk” en “veel koffie drinken”. Dit beeld heb ik vroeger ook wel gehad. Maar als ik nu om me heen kijk, zie ik bij de gemeente mensen die hard werken en hart voor de zaak hebben. Helemaal geen oude knarren die niet vooruit te branden zijn. Maar idealistische mensen, die wat goeds willen doen voor de samenleving.

Daar hebben ze geld voor nodig. Geld om het ophalen en verwerken van uw afval van te betalen. Geld om het riool bij u in de buurt te onderhouden en het grondwaterpeil te regelen. (En dat is meer dan ooit nodig, nu grote hoeveelheden regen of lange perioden van droogte steeds normaler worden.) Geld om de weg te onderhouden die u zo vaak neemt, of de brug. Of het openbaar groen, de speeltuinen, sportvelden, begraafplaatsen, parken… en nog veel meer.

Krijgt de gemeente dan geen geld van het Rijk?

Jawel. Maar dit is niet genoeg om onze voorzieningen mooi en up-to-date te houden. Uw belasting – en net zo goed die van mij – helpt om onze gemeente een stukje mooier te maken.

“Leuker” zal belasting betalen nooit worden. Ik beken gelijk dat ik ook niet sta te springen. Maar ik hoop dat het een troost is dat we het samen doen. En dat we er als inwoners wel wat goeds voor terugkrijgen.

Moeite met betalen?

Heeft u een laag inkomen en geen vermogen? Ga dan naar www.sudwestfryslan.nl/belastingen en klik op “Kwijtschelden gemeentelijke belastingen”. Wie weet hoeft u dan geen belasting te betalen.

Bent u het niet eens met de belastingaanslag?

Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan via www.sudwestfryslan.nl/belastingen.