It reint lintsjes yn Súdwest-Fryslân

Column Burgemeester

Gepubliceerd op in College van B&W.

(Nederlandse versie onderaan de pagina)

It reint wer lintsjes! Dit jier krije 15 ynwenners fan Súdwest-Fryslân in Keninklike Underskieding foar al it wurk dat sy ferset hawwe foar de mienskip, foar de minsken om harren hinne.

Ik fyn it alle jierren in bysûndere dei om dizze belutsen ynwenners yn it sintsje te setten. Om wurdearring út te sprekken en harren witte te litten dat sy sjoen wurde, dat it wurk dat sy dogge sa belangryk is foar ús mienskip.

De wearde fan frijwilligers moat net ûnderskat wurde. Safolle organisaasjes, ferienigingen, eveneminten, inisjativen draaie foar in grut part op de ynset fan frijwilligers. Al dy saken dy’t kleur jouwe oan it libben en minsken byinoar bringe, wurde mei mooglik makke troch al dy frijwilligers.

Frijwilligerswurk

Wat makket frijwilligers en frijwilligerswurk fan ûnskatbere wearde?

 • It jout minsken de kâns om aktyf belutsen te wêzen by harren buert, doarp, mienskip.
 • Frijwilligers hawwe faak in krúsjale rol by it stypjen fan kwetsbere groepen. Sy jouwe praktyske help, emosjonele steun en in gefoel fan mienskip oan minsken dy’t it it hurdste nedich hawwe.
 • It bringt minsken fan ferskate achtergrûnen byinoar en draacht by oan in ynklusive fearkrêftige maatskippij.
 • Frijwilligers diele kennis, kunde en ûnderfining mei oaren.
 • Frijwilligers binne fleksibel en kreatyf. Sy kinne ynspylje op feroarjende behoeften en kinne faak makliker ynnovaasje befoarderje.
 • Undersyk toant oan dat frijwilligerswurk positive effekten hat op wolwêzen en sûnens. It ferminderet stress, fergruttet eigenwearde en kin foldwaning en sinjouwing biede.

Wolst ek frijwilligerswurk dwaan, mar witst net krekt wat? It Stipepunt hat fakatueres. Of bist benijd oftst in frijwilligersbydrage krije kinst? Op ús webside stiet mear ynformaasje.

Burgemeester Jannewietske de Vries

Het regent lintjes in Súdwest-Fryslân

Het regent weer lintjes! Dit jaar krijgen 15 inwoners van Súdwest-Fryslân een Koninklijke Onderscheiding voor al het werk dat ze gedaan hebben voor de mienskip, voor de mensen in hun omgeving.

Ik vind het ieder jaar een bijzondere dag om deze betrokken inwoners in het zonnetje te zetten. Om waardering uit te spreken en hen te laten weten dat ze gezien worden, dat het werk dat ze doen zo belangrijk is voor onze samenleving.

De waarde van vrijwilligers moet niet onderschat worden. Zoveel organisaties, verenigingen, evenementen, initiatieven draaien voor een belangrijk deel op de inzet van vrijwilligers. Al die dingen die kleur geven aan het leven en mensen samenbrengen, worden mede mogelijk gemaakt door al die vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk

Wat maakt dat vrijwilligers en vrijwilligerswerk van onschatbare waarde zijn?

 • Het geeft mensen de kans om actief betrokken te zijn bij hun buurt, dorp, mienskip.
 • Vrijwilligers hebben vaak een cruciale rol bij het ondersteunen van kwetsbare groepen. Ze geven praktische hulp, emotionele steun en een gevoel van mienskip aan mensen die dit het hardste nodig hebben.
 • Het brengt mensen van verschillende achtergronden samen en draagt bij aan een inclusieve, veerkrachtige samenleving.
 • Vrijwilligers delen kennis, vaardigheden en ervaring met anderen.
 • Vrijwilligers zijn flexibel en creatief. Ze kunnen inspelen op veranderende behoeften en kunnen vaak gemakkelijker innovatie bevorderen.
 • Onderzoek toont aan dat vrijwilligerswerk positieve effecten heeft op welzijn en gezondheid. Het vermindert stress, vergroot eigenwaarde en kan voldoening en zingeving bieden.

Wil jij ook vrijwilligerswerk doen, maar weet je niet precies wat? Het Stipepunt heeft vacatures. Of ben je benieuwd of je een vrijwilligersbijdrage kunt krijgen. Kijk eens op de pagina Vrijwilligerswerk.