Verlenging opvang asielzoekers in Heeg

Het college van burgemeester en wethouders heeft van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het verzoek gekregen om de tijdelijke noodopvanglocatie aan It Eilân in Heeg na 1 mei a.s. met twee jaar te verlengen.

Het COA wil graag op dezelfde manier als in de afgelopen anderhalf jaar in Heeg opvang bieden aan vluchtelingen/statushouders. Het gaat om ongeveer 100 statushouders, in het recreatieseizoen en circa 180 buiten het seizoen, voornamelijk gezinnen en allen met een verblijfsvergunning.

Hieronder vind je antwoord op de meest gestelde vragen.

luchtfoto van StayOkay Heeg

Aanmelden als vrijwilliger

Wil je ook bijdragen aan de toekomst van asielzoekers? Kijk dan bij het COA.

Het COA is op zoek naar mensen die betaald werk willen doen, maar ook naar vrijwilligers.

Voor vrijwilligerswerk kun je je aanmelden via sneek@coa.nl.
Vacatures staan op de website van het COA.

Doneren van kleding

Azc's kunnen zelf geen kleding en schoenen aannemen en verdelen.

Kleding doneren kan via de inzamelpunten van het Leger des Heils of deponeer de kleding in de textielcontainer aan De Draei in Heeg.

Veelgestelde vragen over de noodopvang

De behoefte aan opvanglocaties voor vluchtelingen en statushouders is groot. In het hele land is COA op zoek naar opvangplekken, zowel tijdelijk als permanent. De asielzoekerscentra hebben te maken met een grote toename van nieuwe asielzoekers. Statushouders verblijven vaak lange tijd in de AZC's doordat woningen beperkt beschikbaar zijn. Dit belemmert de doorstroming op de AZC's. Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne groeit de vraag naar plekken voor asielzoekers uit andere onveilige landen, zoals Syrië, Afghanistan en Jemen.

De verlenging geldt voor de periode van 1 mei 2023 tot 1 mei 2025.

Het kan zijn dat er na 1 mei 2025 opnieuw een beroep op de gemeente Súdwest-Fryslân wordt gedaan. Mocht dat verzoek komen voor verlenging dan zal er eerst opnieuw een gesprek met de inwoners van Heeg komen.

Heeg blijft een soort van dependance van het azc in Sneek. De locatie valt dus onder de verantwoordelijkheid van de locatiemanager van Sneek, de heer Benny Schonewille.

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang. Dit is geen taak van de gemeente. De gemeente heeft wel andere taken, zoals bijvoorbeeld de zorg voor scholen, jeugdzorg en zaken als de meedoenbalie* en vrijwilligerswerk. 

*Meedoenbalie
Ruim 35 azc's hebben een Meedoen-balie waar het COA en lokale vrijwilligerscentrales vrijwilligerswerk en andere activiteiten aanbieden. Asielzoekers voeren volgens de 'Aan de Slag'-methode vrijwilligerswerk uit bij maatschappelijke organisaties in de buurt van het azc.

Zo’n locatie kan alleen tot stand komen als het college van burgemeester en wethouders hiervoor toestemming geeft.

De mening van de inwoners van Heeg is belangrijke input om een besluit te kunnen nemen. Op 20 maart wordt daarom een inloopavond voor inwoners georganiseerd. Hier is gelegenheid om in gesprek te gaan. Via deze webpagina is het ook mogelijk om te reageren. Het college van B&W neemt op 4 april 2023 een definitief besluit.

Ja. Opvang van vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van de overheid. We kunnen het niet naast ons neerleggen. Door de Rijksoverheid is een beroep gedaan op alle gemeenten, ook op Súdwest-Fryslân. Dat neemt niet weg dat het college van B&W zelfstandig een besluit nemen. De mening van de inwoners is daarbij belangrijk.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Heeg is geïnformeerd door vertegenwoordigers van de gemeente en het COA. 

In de noodopvanglocatie in Heeg worden voornamelijk gezinnen opgevangen. Het betreft statushouders afkomstig van diverse opvanglocaties in Nederland, allen mensen met een verblijfsvergunning die wachten op een woning. Zij zullen op termijn ergens in Nederland gehuisvest worden.

Het COA is op zoek naar mensen die betaald werk willen doen, maar ook naar vrijwilligers. Meer informatie vind je op de website van het COA.

Vrijwilligerswerk: voor vrijwilligerswerk kun je je aanmelden via sneek@coa.nl.
Vacatures: https://www.coa.nl/nl/werken-bij

Er zijn kamers van 3 tot maximaal 8 personen. Het COA gebruikt de bedden die er staan. De matrassen worden door de logistieke afdeling van het COA geleverd.

De bewoners van de Waterherberg in Heeg hebben al een status en zijn al een langere tijd in Nederland. Tijdens hun verblijf in Heeg werken ze verder aan hun inburgeringstraject in Nederland. Ze zijn vrij om de locatie te verlaten en nemen deel aan het openbare leven in Heeg.

Er zijn geen vergunningen nodig. Dat komt omdat er geen sprake is van langdurige opvang en worden de vluchtelingen niet ingeschreven op dit adres in Heeg. Bovendien is er een bestaande gebruiksvergunning voor de Waterherberg. Wel moet het COA of de eigenaar een melding brandveilig gebruik bij de gemeente doen. De brandweer bekijkt dan of er alsnog aanvullende maatregelen nodig zijn.

De opvang van vluchtelingen in een noodopvanglocatie kost geld. Het COA betaalt deze kosten. Gemeente Súdwest-Fryslân maakt door de komst van de opvang kosten door de inzet van menskracht en organisatiekosten. Hierover zijn afspraken met het COA.

Beveiligingsorganisatie Trigion, contractpartner van het COA is 24/7 op de locatie aanwezig. Ook de eigenaren van Ottenhome zijn continu aanwezig. Een van de eigenaren woont in de beheerderswoning.

De gemeente vindt veiligheid belangrijk voor iedereen. Gemeente Súdwest-Fryslân, het COA en de politie werken nauw samen als het gaat om veiligheid in en rond de noodopvanglocatie. Voor zaken die de openbare orde raken wordt altijd politie ingeschakeld.

Het COA heeft regels, protocollen en afspraken voor en met de asielzoekers. Iedere bewoner krijgt bij aankomst de huisregels. Eén daarvan is dat er geen overlast mag zijn voor medebewoners en omwonenden. Het COA legt de huisregels uit, geeft ze op schrift aan de bewoners en die ondertekent de huisregels. Dat is een overeenkomst met gewicht. Mocht het nodig zijn, dan heeft het COA de mogelijkheid sancties op te leggen, zoals boetes. Waar het om strafbare feiten gaat, doet het COA altijd aangifte bij de politie.

Op het besluit van het college om de vraag van het COA te honoreren is geen bezwaar mogelijk. Dit komt omdat de overeenkomst privaatrechtelijke afspraken zijn tussen het COA en de gemeente en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Bel met de COA informatielijn: 088-7157000. In geval van nood neem je contact op met de politie via het alarmnummer 112.

Het COA heeft helaas geen gelegenheid tot het sorteren en distribueren van kleding en goederen op een tijdelijke opvanglocatie. Je kunt kleding en goederen het beste brengen naar inzamelpunten, zoals van het Leger des Heils. Mochten er kleding of goederen nodig zijn voor de bewoners van de locatie, dan maakt het COA gebruik van bestaande contacten met verschillende organisaties. Je leest meer hierover op de website van het COA.

Alle inwoners ontvangen een brief van de gemeente waarin het besluit van B&W wordt bekendgemaakt.