Subsidie onderhoud en restauratie

Voor monumenten en beeldbepalende gebouwen zijn er vanuit de gemeente (en provincie en Rijk) verschillende mogelijkheden voor subsidie en financiering. Met de gemeentelijke subsidies willen we bijdragen aan het behoud van historische gebouwen. En het behoud van waardevolle stads- en dorpsgezichten.

Welke panden in onze gemeente zijn aangemerkt als monument of deel uitmaken van een beschermd dorps-stadsgezicht zie je in het geo-portaal.

Het indienen van een aanvraag voor een gemeentelijke subsidie doe je via Subsidies. Daar vind je onder het kopje ‘Erfgoed en monumenten’ ook de ‘regeling Cultureel Erfgoed’ met de meest actuele voorwaarden en bedragen.

Gemeentelijke monumenten

Voor werkzaamheden aan je gemeentelijk monument die niet onder normaal onderhoud vallen, maar wel onder groot onderhoud en/of cascoherstel, kan je subsidie aanvragen. Van groot onderhoud is sprake van wanneer je meer dan 20% van een onderdeel restaureert of vervangt.

De subsidie is 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-.

Bouwhistorisch onderzoek

Voor de kosten van een bouwhistorisch onderzoek kan je een eenmalige subsidie aanvragen wanneer deze:

 • deel uitmaakt van een aanvraag om een omgevingsvergunning (100% met maximum van € 1.000,-); 
 • nodig is voor de aanvraag van een klein initiatief (100% met een maximum van € 500,-).

Kleine initiatieven in beschermde gezichten

Voor het terugbrengen of herstellen van onderdelen die de historische beleving van een beschermde stads- of dorpsgezichten vergroot kan je een subsidie aanvragen.

Onderdelen die deze beleving vergroten zijn onder andere:

 • oude stoepen
 • uithangborden
 • muurschilderingen
 • hijsbalken
 • gevelindelingen

Het terugbrengen of herstellen van onderdelen moet gebaseerd zijn op historische gegevens zoals een bouwtekening of een oude foto. Ook kan hiervoor een (bouw)historische onderzoek worden uitgevoerd. Dit is een aparte subsidie.

De subsidie voor het terugbrengen of herstellen van historische onderdelen is 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000,-.

Inspecties

Voor een 1e bouwkundige inspectie van een rijks- of gemeentelijke monument of kerk door de Monumentenwacht Fryslân of andere onafhankelijke organisatie kan je een subsidie aanvragen. De subsidie is maximaal € 500,-.

Rijksmonumenten

Behoud van rijksmonumentale molens.
Voor werkzaamheden die nodig zijn om een rijksmonumentale molen in stand te houden kan een gemeentelijke subsidie worden aangevraagd. Deze subsidie wordt alleen verleend als hiervoor ook een Rijkssubsidie is toegekend.

De gemeentelijke subsidie is 25% van de subsidiabele kosten zoals door het rijk vastgesteld, met een maximum van € 2.500,- per jaar.

Voor werkzaamheden aan kerken zonder monumentale status ,die niet onder normaal onderhoud vallen maar wel onder groot onderhoud en/of cascoherstel, kan je subsidie aanvragen. Van groot onderhoud is sprake wanneer je meer dan 20% van een onderdeel restaureert of vervangt.

De subsidie is 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.500,-

Karakteristieke panden

Voor werkzaamheden aan een karakteristieke pand die niet onder normaal onderhoud vallen, maar wel onder groot onderhoud en/of cascoherstel, kan je subsidie aanvragen. Van groot onderhoud is sprake van wanneer je meer dan 20% van een onderdeel restaureert of vervangt.

De subsidie is 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.000,- voor panden met de aanduiding ‘karakteristiek’ of ‘karakteristiek 2’ in het bestemmingsplan. Voor panden met de hogere aanduiding ‘karakteristiek 1’ geldt een maximum van € 7.500,-

Unieke objecten

Voor het instandhouden en/of versterken van zeldzame objecten/bouwwerken die volgens het college van grote culturele erfgoedwaarde zijn. De subsidie is hier maximaal € 15.000,-

Jaarlijks stelt de provincie Fryslân subsidie beschikbaar voor, onder andere, monumentenonderhoud en herbestemming van niet-woningen (dus niet voor woonhuizen).

Subsidies die veelal jaarlijks terugkomen zijn voor werkzaamheden zoals:

 • restauratie van rijksmonumenten
 • herbestemming van rijksmonumenten
 • onderhoud van rijksmonumentale molens
 • restauratie en herbestemming van gemeentelijke monumenten
 • restauratie en herbestemming van karakteristieke panden
 • plankosten

De aanvraag is alleen mogelijk binnen een bepaalde tijd. Meer informatie over de subsidieregeling.

Instandhouden woonhuis rijksmonumenten

Jaarlijks, tussen 1 maart en 30 april, kan je voor het instandhouden van je rijksmonumentale woning een woonhuissubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het gaat hierbij om kosten die je in het kalenderjaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag hebt gemaakt. Voor werkzaamheden uitgevoerd in het jaar daarvoor kan je geen subsidieaanvraag meer doen. Meer informatie hierover en hulp bij je aanvraag vind je op website van de RCE.

Instandhouden niet-woonhuis rijksmonumenten

Voor werkzaamheden voor regulier onderhoud aan jouw rijksmonumentale niet-woningen  kan je een subsidie instandhouding rijksmonumenten (SIM-regeling) aanvragen.

Kom je hiervoor in aanmerking? Dan kan je deze jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart voor een periode van 6 jaar aanvragen. Meer info hierover vind je op de website van de RCE

Herbestemmen

Voor monumenten die zich lastig lenen voor herbestemmen is het mogelijk om gebruik te maken van herbestemmingssubsidie. De herbestemmingssubsidie moet voorkomen dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. Meer hierover vind je op de website van cultureelerfgoed.nl

Andere info over monumenten

Lees hier alles over een bouwhistorisch onderzoek.

Lees hier alles over duurzame aanpassingen.

Lees hier alles over het verbouwen van een monument.

Lees hier alles over archeologie.

Lees hier alles over vergunning voor werkzaamheden (niet bouwen) binnen waardevol gebied.

Lees hier alles over cultureel erfgoed.