Strategie Sneek 2050

Ruimtelijke Strategie Sneek 2050

Hoe gaan we om met de beleefbaarheid van het groen en water in Sneek? Hoe zorgen we ook in de toekomst voor een aantrekkelijke binnenstad ? Hoe geven we het gebied rond het spoor en het station een kwaliteitsverbetering? Hoe zorgen we voor een goede balans tussen groen en bebouwing? Hou houden we de stad veilig en gezond? En hoe spelen we in op het veranderende klimaat?

De nieuwe Ruimtelijke Strategie Sneek 2050 geeft in grote lijnen antwoord op vragen zoals deze. De strategie gaat over heel Sneek en is vrij globaal van karakter. Het is een basis voor de verdere uitwerking. Dit doen we in acht sleutelgebieden. Dit zijn gebieden waar meerdere vraagstukken en opgaven bij elkaar komen, bijvoorbeeld het gebied Spoorzone/Veemarktterrein. Daar zijn we al mee begonnen. Dit is een gebied met grote vraagstukken, bijvoorbeeld voor een gezamenlijke campus van RSG en Bogerman en een nieuwe brandweerkazerne. Maar ook het water achter het station, ook wel spoordok genoemd, de oude rondweg Bolswarderbaan en het veemarktterrein met veemarkthal.

Op dit moment zijn we bezig om de ruimtelijke strategie uit te werken. Voor de zomer 2024 is op deze pagina de strategie in te zien.

We hebben een uitgebreide analyse laten doen over verschillende thema’s, zoals water, hitte, groen en wegen. Dit is een objectief onderzoek van de omstandigheden zoals ze in Sneek zijn. Op basis daarvan worden toekomstscenario’s geschetst voor Sneek. Dit zijn dus niet per se de gewenste scenario’s, maar de verwachte scenario’s op basis van de analyse.

Voorbeeld 1

De analyse geeft weer waar hittestress op dit moment het hevigst is, bijvoorbeeld op basis van het oppervlak aan grijs (steen, beton, asfalt) wat in dat deel van Sneek ligt. Die kennis gecombineerd met de ontwikkeling van het klimaat maakt dat er een scenario volgt voor in 2050.

Voorbeeld 2

De klimaatverandering zorgt voor meer regen. De goede afvoer hiervan is steeds belangrijker. Door veel verharding in de stad is dit moeilijk en komt wateroverlast in de toekomst waarschijnlijk vaker voor. In de analyse is gekeken naar de verharding, het groen, het oppervlaktewater en kades. Dit levert bouwstenen op voor de toekomst waarmee we inspelen op het veranderende klimaat. Voorbeelden van deze bouwstenen zijn: het ‘verzachten’ van stenen kades, het toevoegen van groen in de binnenstad en het toevoegen van oppervlaktewater.

Op dit moment nog niets. De ruimtelijke strategie is geformuleerd op basis van de analyse op verschillende onderwerpen. Naast deze ruimtelijke strategie hebben we een aantal gebieden in Sneek aangewezen als sleutelgebieden die de komende jaren ontwikkeld moeten worden om de leefbaarheid te borgen of te versterken.

In totaal hebben we 8 sleutelgebieden aangewezen die we één voor één uitwerken in een visie. Dit betekent dat we meer inzoomen op het gebied en daarin concreter richting geven aan hoe het gebied er in de toekomst uitziet. We werken eerst meer globaal en worden daarna concreter. Zo staat er bijvoorbeeld in een gebiedsvisie welk deel van het gebied voor woningbouw, welk gebied voor sport en welke gebied voor parkeren beoogt is. De uitwerking volgt later en de manier van uitwerken is per deelgebied anders. Dit hangt af van de specifieke vraagstukken en opgaven in het gebied.

Gebiedsvisies