Contact

Seksbedrijf beginnen

Er is een vergunning vrij gekomen voor het starten van een seksbedrijf binnen onze gemeente.

Belangstellenden kunnen binnen 4 weken, dus tot en met 5 november 2021 een aanvraag voor een vergunning indienen. Alle ingekomen aanvragen worden beoordeeld, waarbij uiteindelijk 1 kandidaat in aanmerking komt voor een vergunning.

Meer informatie over de procedure lees je hieronder.

Definitie seksbedrijf

Onder de definitie van een seksbedrijf vallen de volgende activiteiten, waarvoor een vergunning noodzakelijk is:

 1. Prostitutie (seksclubs, raam- en thuisprostitutie);
 2. Prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en sekswerker (escortbedrijven);
 3. Het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling (bijvoorbeeld peepshows, sekstheaters);
 4. Vertoningen van erotisch-pornografische aard tegen betaling (bijvoorbeeld sekswinkels met videocabines of seksbioscopen).

Indieningstermijn

Je moet voor 5 november 2021 een aanvraag doen om in aanmerking te kunnen komen voor een exploitatievergunning.  Aanvragen die na 5 november binnen komen worden niet in behandeling genomen.

Aanvragen en informatie

De volgende formulieren heb je nodig voor het doen van een aanvraag:

Wil je ook alcohol verstrekken in je seksbedrijf? Neem dan contact op met team Vergunningen voor de aanvraagformulieren.

De aanvraag moet voldoen aan onderstaande vereisten.

 1. de persoonsgegevens van de exploitant;
 2. het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
 3. of in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de exploitant een vergunning voor een seksbedrijf is geweigerd of een aan de exploitant verleende vergunning voor een seksbedrijf is ingetrokken;
 4. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;
 5. het adres van een onder het seksbedrijf vallende seksinrichting;
 6. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;
 7. een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de exploitant;
 8. voor zover van toepassing, de verblijfstitel van de exploitant;
 9. een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst;
 10. bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimtes bestemd voor de uitoefening van het seksbedrijf;
 11. voor zover van toepassing, de plaatselijke ligging van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een situatieschets met een noordpijl en schaalaanduiding;
 12. voor zover van toepassing, de plattegrond van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een tekening met een schaalaanduiding.
 13. een bedrijfsplan dat voldoet aan de in artikel 3:15 APV voorgeschreven eisen.

De aanvraag wordt aangevuld met de volgende bescheiden en bewijsstukken:

 1. uittreksel uit het BRP (basisregistratie personen) van alle exploitant(en) / beheerder(s);
 2. kopie geldig legitimatiebewijs van het personeel;
 3. verklaring waaruit blijkt dat de natuurlijke persoon bevoegd is tot vertegenwoordiging van de rechtspersoon;
 4. kopie arbeidsovereenkomst tussen de exploitant en de beheerder;
 5. een bewijs dat u rechthebbende bent op de inventaris van het seksbedrijf;
 6. Bibob-vragenformulier inclusief de daarbij behorende bijlages;
 7. bewijs van eerste afspraak met de GGD in verband met de geldende Hygiënerichtlijn voor seksbedrijven.

Na dat je de aanvraag hebt ingediend, kijken we of deze compleet is. Blijkt dat niet alle stukken aanwezig zijn? Dan krijg je een brief waarin wordt aangegeven welke ontbrekende stukken je nog moet indienen. Dit moet dan wel binnen de gestelde termijn van 2 weken. Doe je dat niet of niet alle stukken zijn aanwezig dan wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen.

Van alle complete aanvragen die zijn ingediend wordt aan de hand van onderstaande scorelijst beoordeeld wie de beste kandidaat is. De aanvraag van de beste kandidaat wordt vervolgens inhoudelijk beoordeeld. De andere kandidaten krijgen bericht dat ze zijn afgevallen.

Let op! Ook als afgevallen kandidaat ben je leges verschuldigd.

Beoordelingscriteria seksbedrijf
Beoordelingscriteria Te behalen punten
Uitstraling inrichting Maximaal 20 punten
Geen impact: Aan de buitenkant wordt niet (expliciet) zichtbaar of kenbaar gemaakt dat er een seksbedrijf in het pand is gevestigd. 20
Middelmatige impact: aan de buitenkant is duidelijk zichtbaar of kenbaar
gemaakt dat er een seksbedrijf in het pand is gevestigd.
10
Aan de buitenkant is duidelijk zichtbaar dat het om een seksbedrijf gaat. 0
Passendheid binnen het bestemmingsplan Maximaal 30 punten
Passend: de exploitatie op de aangevraagde locatie past binnen het
bestemmingsplan.
30
Enigszins passend: het is mogelijk om voor de exploitatie op de aangevraagde locatie een ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen of een dergelijke ontheffing is al verleend 15
Niet passend: de exploitatie op de aangevraagde locatie voldoet niet aan de eisen van het bestemmingsplan en er kan geen ontheffing van het bestemmingsplan worden verleend. 0, de aanvraag wordt geweigerd.
Kwaliteit en inhoud bedrijfsplan Maximaal 40 punten
Alle (relevante) gevraagde onderdelen in het bedrijfsplan zijn uitgebreid omschreven. Er mist geen informatie. Uit het bedrijfsplan blijkt dat er alles aan wordt gedaan om de veiligheid van de sekswerkers, de klanten en de omgeving zo goed als mogelijk te waarborgen. 40
Alle (relevante) gevraagde onderdelen in het bedrijfsplan zijn omschreven, maar op een aantal punten mist er informatie. Uit het bedrijfsplan blijkt dat de exploitant meer zou kunnen doen om de veiligheid van de sekswerkers, de klanten en de omgeving zo goed als mogelijk te waarborgen. 20
Niet alle (relevante) gevraagde onderdelen in het bedrijfsplan zijn omschreven. Er ontbreekt cruciale informatie. 0
Verwachte impact omgeving Maximaal 40 punten
Geen impact: Er is in het bedrijfsplan duidelijk beschreven welke maatregelen worden getroffen om overlast vanuit de inrichting wordt voorkomen. De exploitatie van de inrichting heeft naar verwachting geen negatieve impact op de (directe) omgeving. 40
Middelmatige impact: Er is in het bedrijfsplan aandacht besteed aan het voorkomen van overlast voor de omgeving, maar op een aantal punten mist er informatie. De exploitatie van de inrichting heeft naar verwachting een mogelijke negatieve impact op de (directe) omgeving. 20
Grote impact: De inrichting bevindt zich in of nabij ( een straal van 500 m) een woonwijk, en/of de inrichting bevindt zich nabij (straal van 500 m) een school of kinderopvang. De exploitatie van de inrichting heeft naar verwachting een negatieve impact op de (directe) omgeving. Er is niet beschreven hoe overlast voor de omgeving wordt voorkomen. 0

Je mag de aanvraag op 3 manieren aanleveren:

 1. Per e-mail naar info@sudwestfryslan.nl met als onderwerp ‘Aanvraag exploitatievergunning seksbedrijf’.
 2. Persoonlijk in een gesloten envelop bij de balie aan de Marktstraat 8 in Sneek met als onderwerp ‘aanvraag exploitatievergunning seksbedrijf’ team Vergunningen.
 3. Per post naar Gemeente Súdwest-Fryslân ter attentie van team Vergunningen
  Postbus 10.000, 8600 AH Sneek

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor exploitatievergunning voor een seksbedrijf is € 312,25

Leges in verband met strijdig gebruik bestemmingsplan

In de meeste gevallen is het hebben van een seksbedrijf in strijd met het bestemmingsplan. Tijdens de procedure zal bekeken worden of je aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan. Is dit het geval? Dan bekijken we of we willen afwijken van het bestemmingsplan.

Wijken we af van het bestemmingsplan?
Is jouw aanvraag inhoudelijk goedgekeurd en heb je een positief besluit ontvangen? Dan heb je ook nog een omgevingsvergunning nodig. De kosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning vind je in de Legesverordening 2021.

Meer informatie lees je terug in de volgende stukken:

Mocht je vragen hebben dan kun je deze mailen naar vergunningenapv@sudwestfryslan.nl of je kunt ons bellen op 14 0515 (we zijn op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur bereikbaar).

Heb je hulp nodig bij het starten van een onderneming? Kijk dan eens op onze webpagina ‘ondernemen’ voor meer informatie.