(Nederlandse versie onderaan de pagina)

Renate Gerbrandy-Kuivenhoven

Telefoon: 06 231 872 33
E-mailadres: renatekuivenhoven@hotmail.com
Beskikberens: freeds en sneons

Jimme sille trouwe, lokwinske!

Myn namme is Renate Gerbrandy-Kuivenhoven. Ik bin 34 jier en wenje mei myn man Jelle en ús twa lytse famkes Silke en Elske yn Drylts. Ik fyn it prachtich om trou-amtner yn Súdwest-Fryslân te wêzen, want wat is der no moaier as it fieren fan de leafde tusken twa minsken dy’t echt foar inoar kieze? Myn passy foar it lústerjen nei ferhalen, skriuwen en presintearjen komt hjiryn moai by inoar.

It breidspear kin fan my in waarme, belutsen en sprankeljende seremoanje ferwachtsje. Wêrby’t ik jimme winsken fansels folslein folgje want jimme stean sintraal op dizze bysûndere dei.

Ik kom foarôf graach lâns om it leafdesferhaal ‘op te heljen’ om it dêrnei te ferwurkjen yn in taspraak dy’t by jimme past. Frysk, Nederlânsk of Hylpers, wat jimme mar wolle. Fansels altyd bereid om earst in tillefoanysk klikgesprek te fieren om te sjen at we by inoar passe.

Sukses mei de tariedings foar de grutte dei.

Nederlandse versie

Telefoon: 06 231 872 33
E-mailadres: renatekuivenhoven@hotmail.com
Beschikbaar op vrijdag en zaterdag.

Jullie gaan trouwen, gefeliciteerd!

Mijn naam is Renate Gerbrandy-Kuivenhoven. Ik ben 34 jaar en woon met mijn man Jelle en onze twee kleine meisjes Silke en Elske in IJlst. Ik vind het prachtig om trouwambtenaar in Súdwest-Fryslân te zijn, want wat is er nou mooier dan het vieren van de liefde tussen twee mensen die echt voor elkaar kiezen? Mijn passie voor het luisteren naar verhalen, schrijven en presenteren komt hierin mooi bij elkaar.

Het bruidspaar kan van mij een warme, betrokken en sprankelende ceremonie verwachten. Waarbij ik jullie wensen natuurlijk volkomen volg want jullie staan centraal op deze bijzondere dag.

Ik kom vooraf graag langs om het liefdesverhaal 'op te halen' om daarna te verwerken in een toespraak die bij jullie past. Fries, Nederlands of Hindeloopers, wat jullie maar willen. Natuurlijk ben ik altijd bereid om eerst een telefonisch klikgesprek te voeren om te zien of we bij elkaar passen.

Succes met de voorbereidingen voor de grote dag.

Zie ook