Raads- en commissieleden CDA

Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van het CDA.

Uilkje Attema-de Groot

Fractievoorzitter

Workum
06 465 651 78
raadslid.attema@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Wijkverpleegkundige Antonius (bezoldigd, 32 uur per week

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

Er spelen grote zaken die mensen raken. Als raadslid kan ik meedenken over waar we het geld aan uitgeven en wat dit oplevert. Als volksvertegenwoordiger wil ik goed onderbouwde keuzes maken, zodat ook de generatie na ons hiervan nog de vruchten kan plukken. Ik wil kijken naar wat wel kan en niet wat niet (meer) kan. Als lokale overheid kun je het niet alleen, samenwerken is van groot belang. Als woordvoerder zorg, sport en cultuur en de ontmoetingsplekken kom ik op veel plekken. Hier krijg ik energie van en ik vind het prachtig dat ik dit mag doen!

Waarom heb je juist voor deze partij gekozen?

Het CDA heeft goede bestuurders en is een familiepartij. Hier kan ik veel leren en voel me er thuis. Jammer dat we op dit moment worden afgerekend op landelijke keuzes.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Ik ben met veel plezier werkzaam als wijkverpleegkundige in Bolsward e.o. Samen met mijn man Willem woon ik in Workum. Overdag werk ik en ’s avonds ben ik bezig met de politieke agenda. Voor de politiek sta je 24 uur per dag aan. Daarnaast sport ik graag en komen de (klein)kinderen met regelmaat langs.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn?

Minder bureaucratie en gewoon mensen hun werk laten doen. Denk aan de boeren, ondernemers, maar ook politie, onderwijs en de zorg. Overal moeten we ons verantwoorden voor wat we doen en waarom. Weg met het hokjesdenken, de paarse krokodil.

Wat is je favoriete plek in de gemeente (en waarom)?

We hebben meer dan dertig jaar in Ferwoude aan de zeedijk gewoond. Ik vind het heerlijk om lekker achter de zeedijk te lopen, de wind door de haren. Hierna kun je door het Tillefonnepad naar Workum lopen en kom je uit op het mooiste plein. En dan het terras op!

Jos de Boer

Raadslid

Bolsward
06 156 243 92
raadslid.deboer6@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Transport coördinator Melkweg Fritom B.V. (bezoldigd, 40 uur per week)

(Nederlandse versie onderaan)

Frysk

Wat ynspirearret dy om polityk aktyf te wêzen?

It wurk fan in kristendemokraat sil yn myn belibjen noait klear wêze, want yn Mattheus 25 stiet skreaun: hongerigen te iten jaan, toarstigen te drinken jaan, frjemdlingen húsfestje, neakten klaaie, siken en finzenen besykje. Ek yn de 21ste iuw is dit noch altyd aktueel, der is dus wurk oan de winkel!

Wêrom hasto foar dizze partij keazen?

It CDA wurdt somtiden as âldsinnich besjoen, mar se is net tsjin groei en (technologyske) foarútgong, as it mar nea ten koste giet fan minsken, de maatskippij of it miljeu. Dat betsjut goed rintmasterskip. Rintmasterskip stiet foar behâld, mar is folle mear as dat! Net allinne it behâld fan hoe 't it wie, mar krekt ek mei it each rjochte op de takomst! En dat yn gearwurking mei oaren. Wat goed is moat goed bliuwe mar de wrâld feroaret en wy moatte dêrop ynspylje. Dêrom set ik my yn foar in bettere wrâld foar ús sels, ús bern en de generaasjes dy 't nei harren komme.

Wat dochsto yn it deistich libben?

Yn it deistich libben wurkje ik as ynternasjonaal transport Koördinator by Melkweg Fritom yn Boalsert. Melkweg Fritom hat neist in ôfdieling dy’t molke by de feehâlder ophellet ek in ôfdieling dy’t it transport fersoarget mei tankkonteners fan fabryk nei de haven en vice versa. Op dizze ôfdieling wurkje ik.

Asto ien ding feroarje mochtest yn de gemeente, wat soe dat wêze?

Minder burokrasy en mear de minsklike maat, der giet sa folle tiid ferlern oan burokrasy. It wurdt somtiden tige dreech makke foar ús as ynwenners.

Wat is dyn favorite plak yn de gemeente?

(Mei de motor lâns)De Iselmarkust, mei prachtige bosken en moaie kliffen mei betsjutting en histoarje.

Nederlands

Wat inspireert je om politiek actief te zijn? 

Het werk van een christendemocraat zal in mijn beleving nooit klaar zijn, want in Mattheus 25 staat geschreven: Hongerigen eten geven, dorstigen drinken geven, vreemdelingen huisvesten, naakten kleden, zieken en gevangenen bezoeken. Ook in de 21ste eeuw is dit nog altijd actueel, er is dus werk aan de winkel!

Waarom heb je voor deze partij gekozen? 

Het CDA wordt soms als conservatief gezien, maar ze is niet tegen groei en (technologische) vooruitgang, als het maar nooit ten koste gaat van mensen, de maatschappij of het milieu. Dat betekent goed rentmeesterschap. Rentmeesterschap staat voor behoud, maar is veel meer dan dat! Niet alleen het behoud van hoe het was, maar juist ook met de blik op de toekomst! En dat in samenwerking met elkaar. Wat goed is moet goed blijven, maar de wereld verandert en daar moeten we op inspelen. Daarom zet ik mij in voor een betere wereld voor onszelf, onze kinderen en de generaties die na hen komen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven werk ik als internationaal transport Coördinator bij Melkweg Fritom in Bolsward. Melkweg Fritom heeft naast een afdeling die melk ophaalt bij de veehouder ook een afdeling die het transport verzorgt met tankcontainers van fabriek naar haven en vice versa. Op deze afdeling werk ik.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn?

Minder bureaucratie en meer menselijke maat, er gaat zoveel tijd verloren aan bureaucratie. Het wordt voor ons als inwoners soms heel ingewikkeld gemaakt.

Wat is je favoriete plek in de gemeente?

(Met de motor langs) De IJsselmeerkust, met prachtige bossen en mooie kliffen met betekenis en historie.

Arjen Doedel

Raadslid

Makkum
06 573 295 69
raadslid.doedel@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Docent Atlas College te Hoorn (bezoldigd, 30 uur per week)
 • Algemeen bestuurslid Koninginnevereniging Makkum (onbezoldigd, 1 uur per week)

Karel Lever - CDA

Karel Lever

Raadslid

Nijland
06 105 206 71
raadslid.lever@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Docent VMBO bij Aeres Sneek (bezoldigd, 40 uur per week)
 • Algemeen bestuurslid Dorpsbelangen Nijland (onbezoldigd, 1 uur per week)
 • Algemeen bestuurslid, Stichting Genealogisch Onderzoek Geslachten Le(e)ver (onbezoldigd, 1 uur per week)

Haye Ketelaar

Raadslid

Heeg
06 132 841 00
raadslid.ketelaar@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Klankbordgroep lid kansrijk gebied Idzega (bezoldigd, 2-4 uur per week)
 • (mede) Eigenaar melkveehouderij (bezoldigd, fulltime)

Onderneming waarin betrokkene financieel belang heeft:

 • Melkveehouderij Mts. Ketelaar-De Jong
 • Coöperatie FrieslandCampina

Theunis de Vries

Raadslid

Koudum
06 127 913 44
raadslid.devries@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Uitvoerder, Empatec Sneek (bezoldigd, 40 uur per week)
 • Zendingscommissielid van de PKN gemeente te Koudum (onbezoldigd, 1 uur per maand)

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

Dat door mijn inzet anderen beter tot hun recht kunnen komen.

Waarom heb je voor deze partij gekozen?

Het ligt het dichtst bij wat ik zelf zou willen. Niet alles aan de markt overlaten en ook niet een overheid die alles voor je regelt. Mensen zoveel mogelijk zelf laten doen en daar waar hulp nodig is bijspringen.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Werken met mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben bij Caparis te Leeuwarden.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn?

Dat elk bedrijf minimaal 5% mensen met een beperking in dienst zou nemen. Er wordt veel over deze doelgroep gepraat maar weinig met de doelgroep. Er kan een prachtige wisselwerking ontstaan die beide partijen winst op kan leveren!

Wat is je favoriete plek in de gemeente?

Het oude sluisje in de zeedijk bij Molkwerum.

Bob van der Werf

Raadslid

Sneek
06 208 728 70
raadslid.vanderwerf@sudwestfryslan.nl

Nevenfuncties

 • Docent economische vakken Friese Poort Sneek (bezoldigd, 32 uur per week)

Wat inspireert je om politiek actief te zijn?

Wij zijn op de wereld om te helpen. Als docent en als raadslid kan ik een steentje bijdragen aan de maatschappij en in het bijzonder aan onze gemeente. Vanuit mijn opvoeding en vorige werkgever heb ik geleerd om elk dubbeltje om te draaien. We moeten aan de inwoners verantwoord kunnen uitleggen waar het geld naar toe gaat en waarom. Als raadslid mogen wij daarop controleren en de kritische vragen stellen. Het is mijn passie om daarop te acteren.

Waarom heb je juist voor deze partij gekozen?

Vanuit mijn christelijke identiteit krijg ik voldoening om anderen te helpen. Het CDA geeft mij ruimte om te helpen. Het motto ‘samen vooruit’ betekent voor mij samen met de inwoners van de gemeente vooruit.

Wat doe je in het dagelijks leven?

In het dagelijks leven geef ik les aan MBO-studenten. Ik geef les in economie, management en ondernemerschap. Mijn vrouw en kinderen spelen een zeer belangrijke rol in mijn leven. In mijn vrije tijd klus ik graag. Mijn vader is mijn voorbeeld. Hij leerde mij dat je alles kan doen, als je maar durft.

Als je één ding zou mogen veranderen in de gemeente, wat zou dat zijn?

We wonen in een prachtige gemeente. Er is echter ook onvrede. Dat een ieder naar wens en tevredenheid mag wonen in onze gemeente is mijn wens tot verandering. Als raadslid wil ik hieraan een steentje bijdragen.

Wat is je favoriete plek in de gemeente?

De gemeente heeft meerdere favoriete plekken. Ik ben in de prachtige stad IJlst geboren. Door de Galamagracht varen is een vaste routine in de zomer. Ik kan architectuur en monumentale panden waarderen en mij laten verwonderen. In Bolsward staat de Martinikerk en met name het Hinsz orgel op nummer 1. We zijn daar getrouwd en ik heb er veel orgellessen gehad.