Planschade

Planschade is schade veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken. Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade opleveren.

Ben je van mening dat je wordt benadeeld? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden van de gemeente een tegemoetkoming krijgen. Lees hieronder verder voor meer informatie.

Meer informatie over planschade

Schade kan bestaan uit inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak. Hieronder worden de twee soorten toegelicht:

  • Er is sprake van inkomensderving op het moment dat je onderneming minder inkomsten heeft door het plan;
  • Er is sprake van vermindering van de waarde van een onroerende zaak op het moment dat je huis of ander pand minder waard wordt.

Je kunt een tegemoetkoming krijgen als de schade niet redelijkerwijs voor jouw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd. Niet in alle gevallen krijg je een tegemoetkoming.

  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van jouw inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade, blijft dan voor je eigen rekening.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak (zoals een huis)? Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak op het moment dat de schade ontstond, blijft dan voor je eigen rekening.

Het eigen risico kan in beide voornoemde situaties om uiteenlopende redenen fluctueren.

Vind je dat je wordt benadeeld door planologische maatregelen? Dien dan een verzoek tot tegemoetkoming.

Het verzoek tot tegemoetkoming voor planschade moet je binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan dat de schade heeft veroorzaakt tot stand is gekomen, indienen.

Geef in het verzoek om tegemoetkoming in de schade in ieder geval de volgende gegevens:

  • Door welke ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan);
  • Een omschrijving van de schade;
  • Een motivatie en onderbouwing van de hoogte van de tegemoetkoming die je vraagt. Een taxateur kan daarbij helpen;
  • Gaat het om schade aan een onroerende zaak? Vermeld dan gegevens over de locatie waar je schade hebt geleden (eventueel met kadastraal nummer);
  • Vermeld voor de eventuele tegemoetkoming ook jouw bank- of girorekeningnummer.

De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar.

Ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je bezwaar en eventueel beroep aantekenen. De procedure kan dan, in het uiterste geval, 5 jaar duren.