Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds is bedoeld om gezamenlijke plannen en initiatieven samen te betalen. Deze initiatieven moeten de economie en leefbaarheid in de regio versterken en samenwerking tussen ondernemers stimuleren. Dit maakt het werken voor jou als ondernemer makkelijker, duurzamer of gewoon leuker. De voeding van het fonds komt uit de opbrengst van de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen. Iedere eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning betaalt mee aan de subsidie aan het ondernemersfonds..

Wijzigingen per 2024

Eind november 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met voortzetting van het Ondernemersfonds voor de komende vijf jaar, met een aantal belangrijke wijzigingen:

Het fonds krijgt per 2024 een vast subsidiebedrag. Dit bedrag wordt in drie jaar verlaagd naar 1 miljoen euro (exclusief indexatie). Voor de komende vijf jaar is de subsidie (exclusief indexatie) vastgesteld op:

  • 2024: € 1.192.000
  • 2025: € 1.096.000
  • 2026: € 1.000.000
  • 2027: € 1.000.000
  • 2028: € 1.000.000

Dit betekent dat jouw bijdrage aan het ondernemersfonds niet meer een percentage van de WOZ-waarde van jouw niet-woning is. Jouw bijdrage aan het ondernemersfonds bedraagt in 2024 9% van de aan jou opgelegde OZB aanslag. Dit is minder dan in voorgaande jaren.     

Vanaf 2024 doen alle kernen in onze gemeente mee aan het fonds. Dat betekent dat er vanaf 2024 geen mogelijkheid tot compensatie meer is en dat alle kernen budget van het fonds kunnen aanvragen. Elke kern krijgt de beschikking over het bedrag dat in die kern is betaald door eigenaren en gebruikers van niet-woningen (na aftrek van de fondskosten). De leden van de trekkingsgerechtigde vereniging in een kern (gewoonlijk een ondernemersvereniging of vereniging voor dorpsbelang) beslissen zelf over de besteding van dat budget.

De kernen krijgen 5 jaar de tijd om hun budget te besteden, in plaats van 2 jaar zoals het voorheen was.

In 2026 vindt een evaluatie plaats. In 2027 beslist de gemeenteraad of het fonds na afloop van de termijn van 5 jaar opnieuw wordt voortgezet.

Wil je meer weten over het ondernemersfonds?

Lees meer op ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.