"Mei de doar yn ‘e hûs".

In de nieuwsbrieven die door de teams stads-, dorps- en bedrijfscontacten worden samengesteld, worden belangrijke zaken binnen onze gemeente uitgelicht. Op deze pagina vind je meer informatie over besproken items in de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Nieuws “Mei de doar yn ‘e hûs”

In het voorjaar organiseren we, zoals ieder jaar, de Himmeldei in onze gemeente. Het doel van de Himmeldei is om onze steden, dorpen en wijken schoner te maken. Dit door met elkaar, zowel jong als oud, de straat op te gaan en de directe woonomgeving schoon te maken. Alle scholen in onze gemeente worden hiervoor ook gevraagd. Mogelijk kun je jouw himmelactiviteiten combineren met andere verenigingen en/of scholen uit de buurt.

De data voor Himmeldei 2019 zien er als volgt uit, met een verdeling tussen regio west en oost:

 • Regio west (met o.a. Bolsward, Witmarsum, Workum, Stavoren): 11 tot en met 23 maart;
 • Regio oost (met o.a. Woudsend, Oudega, Sneek, Wommels): 25 maart tot en met 6 april.

Wij stellen, net als voorgaande jaren, materialen beschikbaar. Heb je vragen? Mail deze dan naar himmeldei@sudwestfryslan.nl.

In Fryslân bruist het van de initiatieven! Via het Iepen Mienskipsfûns stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om deze initiatieven van inwoners verder te helpen. Initiatieven die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen in jouw stad, dorp of wijk. Ideeën die je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân.

Hoe werkt het Iepen Mienskipsfûns?

Het Iepen Mienskipsfûns is drie keer per jaar open voor aanvragen. Voor 2019 gaat het om de volgende perioden:

 • 1e tender 2019: maandag 21 januari t/m vrijdag 15 februari (tot 17.00 uur);
 • 2e tender 2019: dinsdag 23 april t/m vrijdag 17 mei (tot 17.00 uur);
 • 3e tender 2019: maandag 16 september t/m vrijdag 11 oktober (tot 17.00 uur).

In deze periode kun je een subsidieaanvraag IMF indienen.

Wat zijn de spelregels?

Subsidie aanvragen is eenvoudig, maar er zijn wel een aantal spelregels. Dit zijn de belangrijkste:

 • De aanvraag wordt ingediend door een vereniging, stichting, coöperaties en groepen van vijf natuurlijke personen.
 • Er is draagvlak voor het project. Het is van belang dat het project gezamenlijk wordt ingediend en uitgevoerd.
 • Het project bouwt aan de toekomst en versterkt de leefbaarheid.
 • De subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten en is nooit hoger dan € 3.000,- voor nieuwe evenementen, € 10.000,- voor kleine initiatieven en € 35.000,- voor grote initiatieven.
 • Bij een subsidieaanvraag hoort een projectplan, kostenbegroting, dekkingsplan en (indien van toepassing) een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Beoordeling projecten.

Na sluiting van een subsidieronde bekijkt een groep onafhankelijke inwoners van Zuidwest-Fryslân de projectplannen van grote initiatieven. Kleine initiatieven worden bekeken door Streekwurk en de dorpen- en wijkencoördinatoren van de gemeente. Alle plannen worden beoordeeld op draagvlak, continuïteit, samenwerking, empowerment en ecologie. Tenslotte is er nog een bonuspunt te verdienen met de uniciteit van het project.

Projectenkaart van het Iepen Mienskipsfûns.

Inspiratie nodig voor jouw project of gewoon nieuwsgierig naar wat het Iepen Mienskipsfûns opgeleverd heeft? Bekijk de projectenkaart van het IMF!

Vragen of meer informatie nodig?

Voor grote initiatieven neem contact op met Streekwurk Zuidwest Fryslân via: telefoon: 058-292 59 64 of e-mail: zuidwest@fryslan.frl.

Voor kleine initiatieven kun je contact opnemen met jouw stad-, dorp- of wijkcoördinator.

Nieuws “Mei de doar yn ‘e hûs”

Het voorjaar komt er weer aan! Dat betekent dat het onkruid ook weer gaat groeien. We gebruiken in onze gemeente geen chemische middelen meer, maar zetten aannemers in om de stoepen schoon te houden. Zij branden het onkruid weg of bestrijden het onkruid met heet water of hete lucht.

Gelukkig zijn ook veel bewoners bereid om het trottoir langs hun huis onkruidvrij te houden. Om de straten en goten goed schoon te houden gebruiken we onze eigen veegwagens en borstelmachines.

Help jij ook mee?

Het schoonmaken van goten en parkeerterreinen is vaak lastig, omdat er auto’s geparkeerd staan. Een oplossing hiervoor, die we inmiddels op een paar plekken hanteren, is dat we met contactpersonen samenwerken.

Onze veegmachinist belt 1 of 2 dagen van te  voren met een contactpersoon in een straat of wijk. Deze seint de buurt in. De bewoners zorgen er dan voor dat hun auto op een andere plek staat wanneer de veegwagen op de afgesproken dag in hun straat komt. Zo kan er dan vaak  flink geveegd en geborsteld worden.

Wil jij een rol spelen in deze aanpak? Neem dan contact op met Luut Stellingwerf via 06 – 51143831 of mail l.stellingwerf@sudwestfryslan.nl.

Wij krijgen regelmatig vragen over hoe een naam van bijvoorbeeld een nieuwe straat of brug tot stand komt. In onze gemeente is de commissie Naamgeving actief. Deze commissie, bestaande uit deskundige inwoners en medewerkers, adviseert het college van burgemeester en wethouders over de namen van onder meer onze straten, gebieden, en bruggen.

Werkwijze commissie

Verzoeken voor nieuwe namen komen vaak vanuit de ambtelijke organisatie (voor bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten), maar ook regelmatig vanuit onze dorpen en steden. Voor het bedenken van de namen, doet de commissie historisch onderzoek en zoeken zij naar leuke verhalen/anekdotes over de te benoemen locatie. Ook wordt regelmatig om suggesties gevraagd aan dorps- en stadsbelangen, inwoners en ondernemers. De commissie komt maandelijks bijeen om de verzoeken en suggesties te bespreken én om hierover te stemmen. Vervolgens wordt een advies gemaakt voor het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Zij beslissen uiteindelijk over de nieuwe naam.

Spelregels

Bij het bedenken van een naam kijken we altijd naar de volgende uitgangspunten:

 • De naam moet goed klinken (de bedenker moet er zelf bij/naast willen wonen);
 • De naam moet aansluiten bij de bestaande namen van straten en/of vaarwater in de omgeving;
 • De naam kan niet van nog levende personen zijn, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis. Een te vernoemen persoon moet ten minste 10 jaar geleden zijn overleden.
 • Namen die lijken op namen die al in gebruik zijn, zullen ook niet worden meegenomen.

Heb je een leuke naam in gedachten?

Je kunt je suggestie of verzoek mailen naar naamgeving@sudwestfryslan.nl of een brief sturen naar commissie Naamgeving Súdwest-Fryslân, t.a.v. mevrouw T. van der Laan (secretaris commissie), Postbus 10.000, 8600 HA Sneek.

Wat vind jij van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is er draagvlak voor besluiten? Vind je dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? De gemeente onderzoekt de kwaliteit van de lokale democratie, de antwoorden worden verwerkt in een rapport.

Aanmelden.

Van 2 tot 12 april hadden inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren de mogelijkheid om de vragenlijst in te vullen. De antwoorden worden verwerkt.