Kabels en leidingen

Als je als netbeheerder of namens een netbeheerder werkzaamheden wilt uitvoeren aan kabels en/of leidingen in gronden van de gemeente, dan heb je een instemmingsbesluit of vergunning van ons nodig.

Ben je benieuwd naar de werkzaamheden die wij op het moment uitvoeren aan kabels en leidingen? Bekijk het overzicht van werkzaamheden aan kabels en leidingen op de website van Moorwerkt.

Kabels en leidingen

Meer informatie

Als je werkzaamheden wilt uitvoeren aan kabels en/of leidingen in gronden van de gemeente, heb je hiervoor een instemmingsbesluit of vergunning van ons nodig.

Voor sommige werkzaamheden hoef je alleen een melding te doen. Voor andere werkzaamheden heb je een vergunning of instemmingsbesluit nodig.

Een instemmingsbesluit wordt afgegeven voor telecombedrijven in de openbare gronden van de gemeente. Een vergunning wordt afgegeven aan overige kabel- en leidingwerkzaamheden in gronden die in eigendom (en of beheer) zijn van de gemeente. De procedures achter beide zijn hetzelfde.

Let op: het is verboden zonder of in afwijking van een instemmingsbesluit of vergunning werkzaamheden uit te voeren.

Wil je kabels of leidingen in de grond leggen? Dan kan het zijn dat je hiervan alleen maar een melding hoeft te doen bij de gemeente. Er is alleen een melding nodig, wanneer het om werkzaamheden gaat die niet-ingrijpend van aard zijn. Hieronder lees je in welke gevallen dat geldt.

 • Bij het aanbrengen of verwijderen van kabels en/of leidingen in aangebrachte voorzieningen.
 • Bij aanleg, reparaties of onderhoudswerk aan kabels en/of leidingen met een gezamenlijke lengte van minder dan 25 meter.
 • Bij het maken van (huis)aansluitingen tot een gezamenlijke lengte van 25 meter. Hierbij mogen geen verhardingen of groenvoorzieningen worden gekruist (met uitzondering van voetpaden en gras).
 • Bij het maken van een maximaal 2 montage-/lasgaten. Het gaat hierbij om een opbreking met een beperkte afmeting van maximaal 4 m² . Dit is bedoeld voor het plaatsen van een handhole, de toegang tot een handhole, plaatsen van afsluiters, het opgraven van een kabelrol voor (huis)aansluitingen, het maken van aftakkingen, voor het herstellen van kabel- c.q. leidingstoringen, voor inspectiedoeleinden. Hierbij mogen geen  verhardingen (uitgezonderd voetpaden) of groenvoorzieningen (uitgezonderd gras) worden gekruist.

Voldoet jouw situatie aan bovenstaande? Dan hoef je alleen een melding te doen. In alle andere gevallen moet je een vergunning aanvragen.

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

Wij maken gebruik van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI).

Wil je een aanvraag of een melding doen voor het uitvoeren van werkzaamheden? Dan moet je voldoen aan de gestelde voorwaarden en eisen in de AVOI.

Een aanvraag voor een vergunning of instemmingsbesluit of melding kun je bij ons digitaal aanvragen. Hiervoor maken wij gebruik van het digitale platform “MOOR”.

Heb je nog geen toegang tot het MOOR-platform? Vraag dan een account aan. De vergunning moet aangevraagd worden door de netbeheerder of de gemachtigde.

Website van MOOR.

Voordat je start met de graafwerkzaamheden moet je altijd een graafmelding doen bij het Kadaster. Dit in het kader van de landelijke Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse Netten en Netwerken (Wibon). Deze wetgeving geldt ook voor graafwerkzaamheden in niet-openbare terreinen. Klik hier voor meer informatie over graafmeldingen.

Let op: toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en je de werkzaamheden zonder graafmachine doet.

Er zijn legeskosten verbonden aan het aanvragen van het instemmingsbesluit of vergunning, deze zijn direct bij de aanvraag in MOOR zichtbaar. Je kunt deze ook terugvinden in de legesverordening.

Na afronding van de graafactiviteit worden degeneratiekosten in rekening gebracht bij de eigenaar van het netwerk. Dit wordt gedaan omdat, door de werkzaamheden, de openbare ruimte versnelt achteruitgaat. De tarieven zijn terug te vinden in de VNG rekentabel kabels en leidingen (tarief B1).

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing op jouw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heb je vragen over het aanleggen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen of mantelbuizen in gemeentegrond? Neem dan contact met ons op via 14 0515. Je mag ook mailen, dit kan via kabelsleidingen@sudwestfryslan.nl.

Heb je vragen over loden leidingen of lood in het drinkwater in jouw huis? Meer informatie over loden leidingen in oudere woningen lees je op de website van de GGD Fryslân.

Uitbreiding elektriciteitsnet

Sneek, Sneek Noordoost, Sneek De Hemmen, Tirns en IJlst

Liander werkt aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. We gaan steeds meer elektriciteit gebruiken en produceren. Daardoor zijn er meer kabels en elektriciteitshuisjes nodig tussen Sneek - Tirns - Sneek Noordoost - Sneek De Hemmen en IJlst. Dit project heet Netwerkwerkuitbreiding Lelie, afgekort NuLelie. Kijk voor informatie en een video op de website van Liander.

Elektriciteitshuisjes

Een elektriciteitshuisje wordt ook wel een transformatorhuisje genoemd. In deze huisjes zetten we binnenkomende middenspanning van 10.000 volt om naar laagspanning van 230 volt. Vanuit het elektriciteitshuisje lopen kabels naar onze woningen, waar vervolgens 230 volt binnenkomt en we gebruik kunnen maken van stroom. Voldoende elektriciteitshuisje maken het laden van auto’s in de buurt mogelijk, het transport van duurzame elektriciteit van de zonnepanelen die op de daken liggen etc. Het is dus een onmisbaar knooppunt voor de energievoorziening in de buurt en cruciaal voor de verduurzaming van huizen.

Niet alle plekken zijn geschikt. Hierdoor is de ruimte vaak schaars en daarmee de keuzemogelijkheid beperkt.

Bij het kiezen van de plek van een elektriciteitshuisje moeten we met rekening houden met:

 • Om aan zoveel mogelijk woningen elektriciteit te kunnen leveren, moet het station op een centrale plek staan. Dat wil zeggen binnen het bereik van het bestaande netwerk en de woningen.
 • De ligging van kabels en leidingen en andere obstakels in de grond, bepalen welke plek wel en niet kan.
 • Het elektriciteitshuisje moet via de openbare weg bereikbaar zijn.

Natuurlijk houden we ook rekening met de omwonenden. Dit betekent:

 • We houden zoveel mogelijk rekening met bestaande bomen.
 • We kijken zoveel mogelijk naar een locatie die het meest past in de omgeving.

Door deze noodzakelijke uitbreidingen aan het energienet kan het straatbeeld veranderen. Toch kun je geen bezwaar maken. Dit is omdat de transformatorstations vergunningsvrij geplaatst mogen worden als ze voldoen aan de afmetingen.

De afmeting van een elektriciteitshuisje mag:

 • niet hoger dan 3 meter
 • een oppervlakte niet groter dan 15 m2

Nadat wij de mogelijkheden in het gebied gezamenlijk met Liander hebben bekeken, komt er uiteindelijk één geschikte locatie in aanmerking. Als deze locatie bekend is informeren wij hierover dorpsbelang per e-mail en informeren wij de omwonenden door het plaatsen van een bord. Liander zal je ook informeren over de werkzaamheden.

We horen af en toe dat er zorgen zijn over straling rondom een elektriciteitshuisje. Dit is gelukkig niet nodig. De elektriciteitshuisjes van Liander voldoen aan het geldende voorzorgbeleid van de Rijksoverheid over elektromagnetische velden.

Meer informatie

Transformatorstation
Voorbeeld van een elektriciteitshuisje in de omgeving
Kleur en formaat van de elektriciteitshuisjes die in onze gemeente geplaatst worden