In- en uitritten.

Een aansluiting van uw terrein naar de openbare weg wordt ook wel uitweg, inrit of uitrit genoemd. Wil je een uitweg, inrit of uitrit aanleggen? Dan kan je misschien een flitsvergunning aanvragen. Kleinere bouwwerken en in- en uitritten kunnen in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die binnen 2 werkdagen wordt verleend.

statenmaker

Aan welke regels moet mijn aanvraag voldoen?

 • De uitweg mag niet uitkomen op een stroomweg. (Een stroomweg is een weg die bestemd is om veel verkeer te verwerken en door te laten stromen met zo min mogelijk oponthoud. De stroomweg is bij voorkeur ongelijkvloers met een snelheid van minimaal 100 km/h.)
 • De uitweg mag niet uitkomen op een gebiedsontsluitingsweg. (Een gebiedsontsluitingsweg is een weg die een functie heeft voor afwikkelen en uitwisselen van verkeer en zorgt voor de ontsluiting tussen dorpen onderling en tussen dorp en snelweg.)
 • De uitweg mag niet uitkomen op voorsorteerstroken;
 • Het voertuig mag niet uitsteken over openbaar gebied zoals wegen, voetpaden etc.;
 • De uitweg mag niet binnen 25 meter van een (toekomstige) verkeersregelinstallatie worden gerealiseerd;
 • Het zicht op het overige verkeer mag niet belemmerd zijn waardoor de uitweg niet veilig kan worden gebruikt;
 • Er hoeven geen verkeerstekens/ borden of andere openbare voorzieningen zoals lantaarnpalen, putten etc. te worden verplaatst;
 • Er mag geen bushalte aanwezig zijn ter hoogte van de uitweg;
 • Het moet duidelijk zijn dat het gaat om een particuliere oprit en geen openbare weg (voornamelijk van toepassing in het buitengebied).

Er mag geen openbare parkeerplaats verloren gaan (tenzij er in de nabije omgeving een parkeerplaats gecompenseerd kan worden.

 • De uitweg mag niet gerealiseerd worden in een groenstrook die in het bestemmingsplan is aangeduid als structureel, beeldbepalend en/of beschermingswaardig;
 • De uitweg mag alleen gerealiseerd worden als er geen (beschermde) boom aanwezig is die gekapt dient te worden (tenzij hier een vergunning voor af kan worden gegeven);
 • De uitweg mag niet binnen het worteloppervlak van een boom worden gerealiseerd.

Er mag niet meer dan één uitweg per perceel aanwezig zijn na realisatie.

Hier kan van worden afgeweken, mits er kan worden aangetoond dat het om een bijzonder zwaarwegend geval gaat. Voorbeelden zijn voor een mindervalide persoon, of als het om een bedrijf gaat die meerdere ontsluitingswegen nodig heeft. Er is dan geen sprake meer van een flitsvergunningsaanvraag.

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden? Neem dan gerust contact op met het team Vergunningen via ons algemene telefoonnummer 14 0515.

Voor de aanvraag van een flitsvergunning hebben we een aantal gegevens van je nodig:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier kun je invullen via het omgevingsloket;
 • Situatietekening van de percelen met daarop de in-/uitrit op schaal met afmetingen en perceelgrenzen, wegen en ontsluiting;
 • Overzicht van de materialen.

Als het gaat om een bijzondere situatie of als wij er niet zeker van zijn dat je aanvraag  voldoet aan deze regels, vragen wij advies aan de welstandscommissie. Het duurt dan langer voordat je antwoord krijgt.