Contact

Inkoop Sociaal Domein en Inkoop Wmo

Samen met de gemeente De Fryske Marren hebben we in 2014 afspraken gemaakt over de lichte- en specialistische ondersteuning. Zorgaanbieders die voldoen aan de eisen kunnen een contract krijgen. Dit is nog steeds mogelijk. Hieronder vind je alle documenten, zoals informatiebrieven, verslagen en overeenkomsten.

Inkoop Wmo verandert

Vanaf 2022 gaan we de inkoop van de Wmo-ondersteuning op een andere manier organiseren. Per gebied gaan we een contract sluiten met één hoofdaanbieder of met een samenwerking van aanbieders. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding voor deze nieuwe aanbesteding. In februari 2021 plaatsen we de offerteaanvraag (het bestek) op Tenderned. We streven ernaar de opdracht uiterlijk 30 juni te gunnen. Op TenderNed vindt u alle gepubliceerde uitnodigingen, documenten en dergelijke op volgorde van publicatiedatum.

Vragen?

Heb je vragen over de huidige mogelijkheden (inkoop Sociaal domein 2015)? Vul dan het contactformulier in of neem telefonisch contact op via 14 0515. Wil je meer weten over de inkoop van de Wmo vanaf 2022? Op deze pagina lees je hier meer over. Heb je nog vragen? Mail ze dan naar inkoopwmo2022@sudwestfryslan.nl.

Aanbesteding van start

Donderdag 18 februari jl. zijn de aanbestedingen voor de Wmo Begeleiding 2022 en Hulp bij het Huishouden 2022 van start gegaan. We moeten deze opdracht aanbesteden. Hiervoor maken we gebruik van TenderNed; dit is het online marktplein voor Europese aanbestedingen. Op 18 februari hebben we de opdracht op TenderNed geplaatst. Uiterlijk 10 mei kunnen zorgaanbieders inschrijven op de aanbesteding voor de Wmo-ondersteuning in Súdwest-Fryslân. Hier heb je een account op TenderNed voor nodig.

De opdrachten (aanbestedingsdocumenten en bijlagen) staan op TenderNed. Hieronder staan de links naar beide opdrachten:

 • Begeleiding, hier staan alle gepubliceerde documenten voor deze aanbesteding. Het bestek staat onder nummer 4.
 • Huishoudelijke hulp, hier staan alle gepubliceerde documenten voor deze aanbesteding. Het bestek staat onder nummer 8.

Gebiedsgerichte inkoop Wmo vanaf 2022

Wil je graag met andere zorgaanbieders samenwerken voor de nieuwe aanbesteding van de Wmo-ondersteuning van Súdwest-Fryslân? Of wil je bekijken of dit mogelijk is? Wij houden een overzicht bij van zorgaanbieders die kennis willen maken met andere partijen.

Anders hadden we hiervoor een bijeenkomst georganiseerd. Nu dit vanwege corona niet mogelijk is, hebben we een digitaal kennismakingsplatform gemaakt.

Wij zorgen ervoor dat je je kunt voorstellen via dit platform en dat de gegevens actueel zijn. Verder hebben wij geen rol in dit kennismakingsplatform; hiermee willen we zorgaanbieders faciliteren elkaar gemakkelijk(er) te kunnen vinden.

Alle bijeenkomsten zijn inmiddels geweest. De verslagen en presentaties van deze bijeenkomsten vind je op deze pagina onder het tabblad ‘Informatie bijeenkomsten Inkoop Wmo 2022’.

Informatie bijeenkomsten inkoop Wmo 2022

Bij de nieuwe werkwijze voor de Wmo-ondersteuning is de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders en de gemeente Súdwest-Fryslân erg belangrijk. We willen namelijk dat inwoners dichterbij huis geholpen kunnen worden en dat mensen meer gebruik gaan maken van activiteiten en voorzieningen in de buurt.  Een belangrijke rol hierbij is er ook voor de vele vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in Súdwest-Fryslân. Daarom organiseerden we op 10 november speciaal voor deze mensen het webinar ‘Samenwerken in dorp en wijk’.

Tijdens dit webinar hebben we de organisaties bijgepraat over de nieuwe werkwijze voor de Wmo-ondersteuning en de samenwerking met zorgaanbieders die hierbij zo belangrijk is.

Vervolgens gingen Erik Blank van de Stichting AanZet, Kees van Kordelaar, pastoraal opbouwwerker en Barbara Wijbenga van Stichting Sociaal Collectief met elkaar in gesprek. Zij vertelden over de kansen die zij zien door de nieuwe manier van werken.

Presentatie bijeenkomst

Lukt het jou niet om bij het webinar van 10 november aanwezig te zijn. Geen probleem.

Wij gaan de inkoop van de WMO-ondersteuning op een nieuwe manier organiseren in Súdwest-Fryslân. We kiezen voor een gebiedsgerichte aanbesteding. Op donderdag 27 augustus organiseerden wij een webinar om je hier uitgebreid over te informeren.

Samenvatting presentatie

Lukte het jou niet om het webinar live te bekijken op 27 augustus? Geen probleem.

Inhoud

We verdelen de gemeente in een aantal gebieden. Per gebied gaan we een contract sluiten met één hoofdaanbieder of met een samenwerking van aanbieders. Deze partij is verantwoordelijk voor de WMO-ondersteuning in dat gebied.

Waarom?

Dit doen we omdat we ervoor willen zorgen dat de WMO-ondersteuning zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de inwoner, de kwaliteit van de ondersteuning goed is en dat het betaalbaar blijft.

Een gebiedsgerichte aanbesteding biedt allerlei mogelijkheden om de ondersteuning (individuele begeleiding, groepsbegeleiding/dagbesteding, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en sociale activering) op een andere manier te organiseren, samen met de mensen en organisaties in het gebied.

Vervolg

In het najaar volgen er nog meerdere consultatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we graag verder met jullie in gesprek over de nieuwe manier van aanbesteden. De data en de wijze van aanmelding van deze bijeenkomsten maken we binnenkort bekend op Tenderned en op onze gemeentelijke website. We houden bij de organisatie van deze bijeenkomsten rekening met de maatregelen vanwege corona.

Na deze bijeenkomsten gaan we de inkoopnotitie en het bestek opstellen. Het bestek zal in februari 2021 worden gepubliceerd. De gunning is gepland vóór 1 juli 2021. Daarna is er een half jaar tijd voor de invoering van de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 januari 2022 gaan we van start!

Vragen

Mocht je vragen hebben, dan kun je mailen naar Inkoopwmo2022@sudwestfryslan.nl.

Relationele overeenkomst

Wil je met de gemeente Súdwest-Fryslân een relationele overeenkomst aangaan, dan verzoeken wij je de desbetreffende overeenkomst volledig in te vullen en door de tekeningsbevoegde te laten tekenen. Daarnaast dien je een eigen verklaring aanbestedingsprocedure in te vullen en te ondertekenen.

Naast deze stukken verzoeken wij je ook een kopie uittreksel KvK (handelsregister) dat gewaarmerkt is en niet ouder is dan 6 maanden in te leveren. Deze dien je ook via het antwoordformulier te uploaden.

Verlenging deelovereenkomsten Wmo, Participatie en Schulddienstverlening

Per 1 januari 2015 of later is met diverse aanbieders een deelovereenkomst aangegaan met betrekking tot Wmo en/of Participatie en/of Schulddienstverlening.

De overeenkomsten zijn afgesloten voor de periode tot 31 december 2019. In de overeenkomsten is opgenomen dat verlenging mogelijk is, daar wordt gebruik van gemaakt.

De deelovereenkomsten zijn allen met een jaar verlengd tot 1 januari 2021.

De stukken kun je uploaden via het antwoordformulier. Hieronder een toelichting bij het formulier.

 • Op pagina 1 van dit antwoordformulier word je gevraagd een aantal NAW-gegevens in te vullen.
 • Op pagina 2 word je gevraagd naar het onderwerp. Hier kun je kiezen voor Wmo of Jeugd (maakt in deze niets uit) en in het tweede blokje voor de relationele overeenkomst.
 • Op pagina 3 kun je dan de stukken uploaden en naar de gemeente sturen.

Je dient er rekening mee te houden dat de omvang van alle documenten tezamen niet meer dan 10 MB mag zijn. Is de omvang groter dan 10 MB, dan vragen wij je om de documenten bij voorkeur te verkleinen of in een aantal delen via het antwoordformulier te versturen.

De stukken van de gemeente De Fryske Marren kun je vinden op hun eigen website via deze link.

1. Ik ben een zzp-er en heb begrepen dat ik een Verklaring omtrent gedrag (VOG) in moet inleveren in plaats van een Eigen verklaring aanbestedingsprocedure aanbestedende diensten. Klopt dit?

Wij willen van alle aanbieders (ook zzp-ers) de Eigen verklaring aanbesteden ontvangen. Je hoeft de VOG niet verplicht mee te sturen, maar de gemeente kan wel om de VOG vragen. Dit staat in de relationele overeenkomst vermeld bij artikel 5.5.

Bij artikel 5.5 sub a tot en met c vind je de documenten waar de gemeente om kan vragen. Onder a. staat de Gedragsverklaring aanbesteden voor rechtspersonen (zoals een BV). Is er in jouw geval geen sprake van een rechtspersoon, zoals bij een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (vaak van toepassing op zzp-ers)? Dan kan de gemeente je vragen een VOG in te leveren. Dat is niet eerder dan na het ondertekenen van de deelovereenkomst. Als de gemeente jouw VOG wil ontvangen, heb je uiterlijk 60 dagen om deze aan te leveren.

2. Op de Eigen verklaring staat dat ik de verklaring pas in hoef te vullen als mijn organisatie boven de Europese aanbestedingsdrempel zit (rond de 2 ton). Indien ik met mijn bedrijf daaronder zit, moet ik dan nog de Eigen verklaring invullen?

Heb je de relationele overeenkomst ondertekend? Dan moet je ook de Eigen verklaring invullen. Het maakt niet uit of je organisatie boven of onder de Europese norm zit.

De opmerking van de Europese aanbestedingsdrempel op pagina 1 van de Eigen Verklaring is bedoeld voor de aanbestedende dienst. Dat zijn in dit geval de drie gemeenten. De Europese aanbestedingsdrempel gaat over het bedrag dat gemeenten (denken te) gaan uitgeven om de diensten in te kopen. De praktijk wijst uit dat dit bedrag boven de Europese aanbestedingsdrempel ligt. De aanbestedingsdrempel heeft dus niet betrekking op het bedrag dat de individuele aanbieders verwachten te gaan ontvangen van de gemeenten voor het leveren van de diensten.

3. Is het de bedoeling dat de coöperatie de bij vraag 1.5 van de Eigen Verklaring deze alleen voor de coöperatie tekent? Moet de coöperatie ook alle leden daarin aangeven? En geldt dit ook voor de Eigen verklaringen?

Als coöperatie willen we de Relationele overeenkomst en de Eigen verklaring tekenen. De coöperatie bestaat uit meerdere leden. Bij vraag 1.5 van de Eigen verklaring vullen we de ondernemingen in waar wij een samenwerking mee hebben. Er is ruimte voor vijf organisaties. We hebben aan de leden doorgegeven dat zij zelf de Relationele overeenkomsten en de Eigen verklaringen tekenen.

Iedere aanbieder/coöperatie ondertekent zelf de Relationele overeenkomst en de Eigen verklaring. Zijn er meer dan vijf organisaties onderdeel van de coöperatie? Dan verzoeken wij je om dit in een aparte bijlage op te nemen en mee te sturen.

4. Is het traject van bestuurlijk aanbesteden alleen bedoeld voor organisaties die Zorg In Natura leveren? Of is dit traject ook bedoeld voor organisaties die werken vanuit het Persoonsgebonden Budget?

Het traject van bestuurlijk aanbesteden van zorg (inkoop) is alleen bedoeld voor organisaties die Zorg in Natura leveren.

5. Dient het uittreksel van de Kamer van Koophandel gewaarmerkt te zijn?

Ja, het uittreksel moet gewaarmerkt zijn.

6. Als er sprake is van een maatschap contract van zzp-ers, moeten dan alle deelnemers van de maatschap een Eigen verklaring, een eigen uittreksel van de Kamer van Koophandel en de Relationele overeenkomst tekenen?

Iedere deelnemer van de maatschap moet de Eigen verklaring ondertekenen, een uittreksel van de KvK indienen en de Relationele overeenkomst apart van elkaar ondertekenen. Daarnaast leveren alle partijen de documenten die de gemeente opvraagt los van elkaar aan. De gemeente kiest voor deze procedure, omdat allen apart ingeschreven staan als zelfstandigen.

7. Kan ik mijn gegevens aanleveren via een ZIP-bestand? Moeten er dan maximaal 3 ZIP-bestanden opgestuurd worden (1 per gemeente)?

Wij ontvangen de gegevens van alle gemeenten graag via het antwoordformulier. Dat hoeft niet per gemeente. Dat kan samen.

8. Hoeveel MB kan ik maximaal uploaden in het antwoordformulier?

Je kunt tot maximaal 10 MB aan bijlagen uploaden met het antwoordformulier. Zijn jouw bijlagen bij elkaar meer dan 10 MB? Dan kun je het beste twee antwoordformulieren versturen en de bijlagen daarover verdelen.

Deelovereenkomst Wmo

Hier vind je de deelovereenkomst Wmo/Jeugd van onze gemeente met de daarbij behorende bijlagen zoals deze vanaf 1 november 2017 van toepassing is. Tevens vind je bij de documenten een lijst van contractanten die de deelovereenkomst inmiddels hebben ondertekend. Hieronder vind je de uitleg hoe je contractpartner van onze gemeente kunt worden.

De deelovereenkomst is verlengd tot 1 januari 2021.

Een voorwaarde voor het ondertekenen van één of meerdere deelovereenkomsten is dat de relationele overeenkomst is ondertekend. Heb je dit nog niet gedaan, dan dien je dit eerst te regelen. Bij relationele overeenkomst vind je de procedure en de stukken.

Heb je de relationele overeenkomst getekend en ingeleverd, dan vind je hieronder de procedure met betrekking tot de Deelovereenkomst Wmo en Jeugd.

 • Vul de deelovereenkomst in en onderteken deze op bladzijde 9.
 • Daarnaast vragen wij je om zo spoedig mogelijk je IBAN-nummer en je AGB-code(s) in het antwoordformulier aan ons door te geven. (Wat betreft de AGB-code(s), graag dan ook aangeven op welke locatie/deel organisatie, etc. de AGB-code(s) betrekking heeft/hebben) in verband met onze administratieve verwerking in de systemen.
  Vergeet de AGB-code niet. De AGB-code is noodzakelijk in verband met het doorgeven van zaken aan het CAK (namelijk het doorgeven van gegevens qua eigen bijdrage), maar ook in verband met VECOZO.  Heb je (nog) geen eigen AGB-code? Wil je deze zo snel mogelijk aanvragen via www.agbcode.nl? Geef de code dan door zodra je hem hebt ontvangen.

Vervolgens kun je de stukken uploaden via het antwoordformulier. Hieronder een toelichting bij het formulier.

 • Op pagina 1 van dit antwoordformulier wordt je gevraagd een aantal NAW-gegevens in te vullen.
 • Op pagina 2 wordt je gevraagd naar het onderwerp. Hier kun je kiezen voor Wmo of Jeugd (maakt in deze niets uit) en in het tweede blokje voor de relationele overeenkomst.
 • Op pagina 3 kun je dan de stukken uploaden en naar de gemeente sturen.

Je dient er rekening mee te houden dat de omvang van alle documenten tezamen niet meer dan 10 MB mag zijn. Is de omvang groter dan 10 MB, dan vragen wij je om de documenten bij voorkeur te verkleinen of in een aantal delen via het antwoordformulier te versturen.

De stukken van de gemeente De Fryske Marren vind je via deze link.

Deelovereenkomst Participatie

Hieronder vind je de definitieve getekende deelovereenkomst Participatie van de gemeente Súdwest-Fryslân met de daarbij behorende bijlagen. Ook wordt de procedure met betrekking tot het inleveren nader toegelicht. Tevens is een lijst toegevoegd van de contractanten die tot op heden deze deelovereenkomst hebben afgesloten.

In de deelovereenkomst is de bijlage over de etalage opgenomen. De gemeenten hebben inmiddels voor een digitale vorm gekozen.

De deelovereenkomst is verlengd tot 1 januari 2021.

Een voorwaarde voor het ondertekenen van één of meerdere deelovereenkomsten is dat de relationele overeenkomst is ondertekend. Heb je dit nog niet gedaan, dan dien je dit eerst te regelen. Bij relationele overeenkomst vind je de procedure en de stukken.

Heb je de relationele overeenkomst getekend en ingeleverd? Dan vind je hieronder de procedure met betrekking tot de Deelovereenkomst Participatie.

 • Vul de deelovereenkomst in en onderteken deze op bladzijde 9.
 • Daarnaast vragen wij je om zo spoedig mogelijk je IBAN-nummer in het antwoordformulier aan ons door te geven.

De stukken kun je uploaden via het antwoordformulier. Hieronder volgt een toelichting op het formulier.

 • Op pagina 1 van dit antwoordformulier word je gevraagd een aantal NAW-gegevens in te vullen.
 • Op pagina 2 word je gevraagd naar het onderwerp. Hier kun je kiezen voor Wmo of Jeugd (maakt in deze niets uit) en in het tweede blokje voor de relationele overeenkomst.
 • Op pagina 3 kun je dan de stukken uploaden en naar de gemeente sturen.

Je dient er rekening mee te houden dat de omvang van alle documenten tezamen niet meer dan 10 MB mag zijn. Is de omvang groter dan 10 MB, dan vragen wij je om de documenten bij voorkeur te verkleinen of in een aantal delen via het antwoordformulier te versturen.

De stukken van de gemeente De Fryske Marren vind je via deze link.

Deelovereenkomst Schulddienstverlening

Hieronder deze pagina vind je de definitieve getekende deelovereenkomst Schulddienstverlening van onze gemeente met de daarbij behorende bijlagen. Ook wordt de procedure met betrekking tot het inleveren nader toegelicht.

De deelovereenkomst is verlengd tot 1 januari 2021.

Een voorwaarde voor het ondertekenen van één of meerdere deelovereenkomsten is dat de relationele overeenkomst is ondertekend. Heb je dit nog niet gedaan, dan dien je dit eerst te regelen. Bij relationele overeenkomst vind je de procedure en de stukken.

Heb je de relationele overeenkomst getekend en ingeleverd, dan vind je hieronder de procedure met betrekking tot de Deelovereenkomst Schulddienstverlening.

 • Vul de deelovereenkomst in en onderteken deze op bladzijde 9.
 • Daarnaast vragen wij je om zo spoedig mogelijk je IBAN-nummer in het antwoordformulier aan ons door te geven.

De stukken kun je uploaden via het antwoordformulier. Hieronder volgt een toelichting op het formulier.

 • Op pagina 1 van dit antwoordformulier word je gevraagd een aantal NAW-gegevens in te vullen.
 • Op pagina 2 word je gevraagd naar het onderwerp. Hier kun je kiezen voor Wmo of Jeugd (maakt in deze niets uit) en in het tweede blokje voor de relationele overeenkomst.
 • Op pagina 3 kunt je de stukken uploaden en naar de gemeente sturen.

Je dient er rekening mee te houden dat de omvang van alle documenten tezamen niet meer dan 10 MB mag zijn. Is de omvang groter dan 10 MB, dan vragen wij je om de documenten bij voorkeur te verkleinen of in een aantal delen via het antwoordformulier te versturen.

De stukken van de gemeente De Fryske Marren vind je via deze link.

Fysieke overlegtafel

Locatie: Raadszaal in het Bestjoershûs te Sneek
Tijd: 9.00 - 11.30 uur

 • 16 maart
 • 8 juni
 • 28 september
 • 16 november

De gemeente organiseert periodiek een overleg met de werkgroep Fysieke overlegtafel. De werkgroep is een afspiegeling  van de belangen en percepties van aanbieders en inwoners. De gemeente toetst regelmatig, in overleg met de aanbieders en inwoners, de effectiviteit van de samenstelling. Beargumenteerd kan de gemeente de samenstelling aanpassen.

De samenstelling van de huidige werkgroep is:

 • Gemeente Súdwest-Fryslân
 • Adviesraad Wmo-platform Súdwest-Fryslân
 • Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân
 • Zorggroep Hof en Hiem
 • MindUp
 • Patyna
 • WIL/Alliade zorggroep
 • Zienn
 • Philadelphia Zorg Noord
 • Connecting Hands
 • JP van den Bent stichting
 • Pastiel
 • Zorgboerderij Jeltehof
 • LIMOR
 • Van Hien Zorg
 • Thuiszorg Zuidwest Friesland
 • BEZINN
 • Sociaal werk De Kear (De Tinten Groep)