Aanvullende informatie Social Return

Social Return on Investment (in het vervolg Social Return) betekent letterlijk: ‘iets teruggeven aan de samenleving’ en is net als duurzaam inkopen onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of opdrachtgeven. Social Return beoogt dat een investering ook concrete sociale winst (return) oplevert, naast het ‘gewone’ rendement. In de inkooppraktijk betekent dit dat de opdrachtgever van haar opdrachtnemers (“leveranciers”) eist dat zij een deel van de opdrachtwaarde investeren in het, bij voorkeur, creëren van extra werk/leer(ervarings)plaatsen, bijvoorbeeld door een deel van de opdracht uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De aanbesteding is door opdrachtgever aangemerkt als project/opdracht voor toepassing van Social Return, waarbij onderstaande bepalingen onverkort van toepassing zijn op opdrachtnemer c.q. gegunde leverancier. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding1, verplicht de inschrijver zich om bij gunning minimaal 2% van de totale opdrachtwaarde excl. BTW, met een maximum van €300.000 aan Social Return per opdracht, die hij uit deze opdracht genereert aan te wenden in het kader van Social Return. Opdrachtgever kan naast de minimumeis van 2% Social Return verplichting aanvullend ook nog Social Return als subgunningscriterium opvoeren. Hierbij kan gevraagd worden om:

 • een Plan van Aanpak waarvoor bij de beoordeling van de offertes punten aan worden toegekend conform de beschrijving in het bestek, en/of
 • een percentage in te vullen Social Return (hoger dan 2% en maximaal 5%)

Indien Social Return ook is opgenomen als subgunningscriterium, blijkt dit uit het aanbestedingsdocument dat de gunningscriteria nader beschrijft. In een voorkomend geval is het geoffreerde Social Return percentage bepalend voor de minimale jaarwaarde van de Social Return verplichting.

Wanneer opdrachtgever Social Return ook opneemt als subgunningscriterium, waarbij inschrijvers een hoger percentage (dan 2%) Social Return verplichting kunnen offreren, dient opdrachtgever dit te motiveren.

Meer informatie

De opdrachtgever beoogt een duurzame invulling van de Social Return verplichting te realiseren, waarbij optimaal wordt ingezet op opleiding en ontwikkeling. Social Return wordt ingezet als investering om de afstand tot de arbeidsmarkt voor de doelgroep te reduceren. Dit betekent dat de doelgroep een kans krijgt zich te ontwikkelen tot volwaardig werknemer ten behoeve van een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende werkloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden die een uitkering genieten op grond van:

 1. Participatiewet 2015;
 2. Wet Banenafspraak;
 3. Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong);
 4. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);
 5. Werkloosheidwet (WW); of
 6. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)/Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO).

Met overige werkloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:

 1. HBO studenten in de vorm van stagiaires;
 2. MBO-scholieren in de vorm van stagiaires (BOL);
 3. BBL leerlingen;
 4. Voortijdig schoolverlaters, zonder startkwalificatie op MBO 2 niveau;
 5. Statushouders en Nieuwkomers die gerechtigd zijn te werken
 6. Niet-uitkeringsgerechtigden c.q. –ontvangers, die zijn geregistreerd als werkloos werkzoekende bij de daartoe behorende instantie, die langer dan 3 maanden werkloos zijn.

Voor bepaling van de doelgroep waartoe een persoon behoort is de peildatum de datum van formele opdrachtverlening door opdrachtgever aan de inschrijver ten aanzien van de aanbestede opdracht. De werkeloos-werkzoekenden en/of uitkeringsgerechtigden omschreven in lid 2.1 dienen als werkzoekend ingeschreven te staan bij UWV.

Een Social Return kandidaat kan maximaal twee jaar in aanmerking komen voor een plaats ontstaan door een Social Return verplichting, berekend vanaf de eerste werkdag van de kandidaat op een Social Return (arbeids)plaats. De kandidaat wordt maximaal twee jaar meegerekend voor Social Return. Hierbij vindt de verrekening plaats op basis van ingezette werkuren afgezet tegen het totaal aantal werkzame uren per jaar dat wordt gehanteerd bij de opdrachtnemer. Indien de kandidaat korter dan een half jaar geen Social Return opdracht heeft, wordt deze periode niet meegeteld voor het Social Return traject. Na een periode van twee (werk)jaar wordt verondersteld dat een kandidaat voldoende ervaring, kunde en kennis heeft opgedaan om in aanmerking te komen voor regulier werk. Na twee jaar kan de kandidaat niet meer geplaatst worden op een Social Return plaats.

Uitzondering hierop is de doelgroep van Wajong/ Banenafspraak. Personen behorende tot de doelgroep Banenafspraak tellen doorlopend mee mits zij staan ingeschreven in het landelijk Doelgroepregister.

De inschrijver wordt gevraagd voor de invulling van de Social Return eis een voorstel voor de in te zetten doelgroep(en), de mogelijke inzet qua arbeid of functie, eventuele scholing en het aantal plaatsingen te doen en dit in een globaal Plan van Aanpak (zie bijgevoegd document) te verwoorden. Dit voorstel is onderdeel van de inschrijving en dient gelijktijdig met de overige inschrijvingsstukken te worden ingediend. Het globaal Plan van Aanpak beslaat bij voorkeur 1 tot maximaal 2 A4 en geeft op hoofdlijnen de voorgenomen invulling weer.

Indien Social Return ook als subgunningscriterium wordt gebruikt dan kan het globaal Plan van Aanpak ook in de beoordeling daarvan worden betrokken. Opdrachtgever geeft in de aanbestedingsdocumenten aan waarop hij het globaal Plan van Aanpak beoordeelt. Dit kan betekenen dat van inschrijver in dat geval een gedetailleerder en uitgebreider Plan van Aanpak wordt verwacht.

Bij de verificatie van de winnende inschrijving wordt het ingediende Plan van Aanpak besproken. Het maakt onderdeel uit van de met de winnende inschrijver te sluiten overeenkomst. De opdrachtnemer neemt na gunning contact op met het Team Werk van de gemeente over de invulling van de te realiseren taakstelling (zie ook bepaling 7). Opdrachtnemer stelt na dit overleg een planning op van de inzet van de doelgroepen op dit project. In overleg met de opdrachtgever worden de Social Return werkafspraken contractmatig vastgelegd met de opdrachtnemer.

DoelgroepenWaarde Social Return *1Periode/Specificatie
Participatiewet€ 40.000,-2 jaar
Doelgroep Banenafspraak€ 50.000,-Altijd *3
WW€ 20.000,-2 jaar
WIA/WAO€ 40.000,-Altijd
MBO BBL€ 25.000,-Opleidingsperiode *4
MBO BOL€ 15.000,-Opleidingsperiode *5
Onder-aanneming SW-bedrijf en Sociale ondernemingDaadwerkelijk gemaakte arbeidskosten medewerkerFactuurwaarde inzet medewerkers. Bij in dienst nemen van een SW’er geldt doelgroep Banenafspraak.
NUG (Niet uitkeringsgerechtigde)€ 10.000,-2 jaar
Premieblokken *1, *2
Jongeren tot 27 jaar (Exclusief scholing/stage doelgroep)€ 10.000,-Eenmalig
Werkzoekende 50+€ 10.000,-Eenmalig
Personen met taalachterstand *6€ 10.000,-Eenmalig *7
Vast dienstverband binnen projectperiode€ 10.000,-Eenmalig *8
 1. De waarde van de doelgroep en het premieblok is op basis van een fulltime jaarcontract (= 36 uur) en telt naar rato inzet op de opdracht mee. De waarde van de doelgroep is opgebouwd uit begeleidingskosten, vervangingskosten, arbeidskosten, eenvoudige scholing en werkgeverslasten.
 2. De premieblokken zijn niet van toepassing op Onder-aanneming SW-bedrijf en sociale onderneming, MBO BBL en BOL.
 3. De doelgroep Banenafspraak telt doorlopend mee mits ingeschreven in het landelijk Doelgroepregister.
 4. Een BBL-leerling telt binnen de projectduur mee als Social Return kandidaat voor de duur van de opleiding.
 5. Een BOL-stagiair telt binnen de projectduur mee als Social Return kandidaat voor de duur van de stage.
 6. Een persoon met een taalachterstand is iemand die op taalvlak niet goed functioneert op de werkvloer.
 7. Kan eenmalig per medewerker met een taalachterstand als kosten-verantwoording opgevoerd worden op de SR verplichting na een dienstverband van 6 maanden.
 8. Kan eenmalig per medewerker als kosten-verantwoording opgevoerd worden bij uitkeringsonafhankelijkheid van de medewerker voor einde projectperiode.

Maatwerk-activiteiten

Wanneer het niet mogelijk is om de Social Returnverplichting in te vullen met bouwblokken, kan worden uitgeweken naar Maatwerk activiteiten. In overleg met en na goedkeuring van opdrachtgever kan dit maatwerk als alternatieve invulling ingezet worden onder gebruikmaking van de keuzekaart. Ook hier geldt dat de invulling een verband moet hebben met de gegunde opdracht.

Keuzekaart Maatwerk-activiteiten

ActiviteitWaardePeriode/ Specificaties
Lokale maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld een gastles, deelname (wijk c.q. lokale/regionale) activiteit.€ 100,- per uur *1Maximaal 10 uur per activiteit. Inclusief voorbereiding.
Werkervaringsplaats€ 50,- per uur voor begeleidingskosten *2
(Max 10 uur per week)
Proefplaatsing met doorbetaling van uitkering voor maximaal 3 maanden.
(Co-)financiering van (Re-integratie) project (bijvoorbeeld i.s.m. het onderwijs)Nader te bepalen bedrag per project *1Vaststelling na overleg met opdrachtgever.
Stageplaats, niet zijnde een Bol of BBL)€ 50,- per uur voor begeleidingskosten *2
(Max 5 uur per week voor duur stage)
(Afstudeer) Stage vanuit HBO/WO opleiding op het gegunde werk.
PSO-ladderKorting op SROI verplichting *1:
Trede 1: 10%
Trede 2: 25%
Trede 3: 50%
Trede 3+: 100%
Bij aanlevering van een gecertificeerd PSO-certificaat en van toepassing op de periode waarover het certificaat verstrekt is.
Lokale mogelijkhedenNader te bepalen bedrag *1Nader te bepalen bedrag.
In samenspraak met de accountmanager Werk kunnen lokale initiatieven gericht op participatie gestimuleerd worden.
 1. In te vullen onder ‘kosten-verantwoording’ na akkoord van de opdrachtgever.
 2. In te vullen onder ‘kandidaat-verantwoording’ na akkoord van de opdrachtgever.

Aanneemsom: som waarvoor is ingeschreven en gegund.

Banenafspraak: personen met een WSW-indicatie, Wiw- of ID-baan, (voormalige) leerlingen uit het voortgezet en speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (Pro) en personen uit de doelgroep van de Participatiewet die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en geregistreerd staan in het landelijk Doelgroepregister.

BBL (Beroepsbegeleidende leerweg of leerwerkbaan): een werkloos-werkzoekende (jongere) opgeleid tot vakbekwaam medewerker.

BOL (Beroeps opleidende leerweg): een student doet praktijkervaring op met behulp van een leer-/stage traject. Het is een traject waarbij sprake is van meer scholing dan praktijkervaring. De stage kent een maximumtermijn die beschreven staat in de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPV).

Jongere: iemand in de leeftijdsgroep van 18 tot 27 jaar.

NUG: niet-uitkeringsgerechtigde.

Opleidingskosten: Een investering vanuit de opdrachtnemer in een opleiding voor een Social Return kandidaat mag opgegeven worden als Social Return activiteit. Scholing en opleiding in het kader van Social Return dient te worden verschaft door een erkend opleidingsbedrijf en dient functie relevante met landelijke erkende certificering/ diplomering te zijn.

Persoon met een taalachterstand: Iemand die op taalvlak niet goed functioneert op de werkvloer.

PSO: Prestatieladder Socialer Ondernemen. Kwaliteitskeurmerk vanuit TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen.  www.pso-nederland.nl

Reguliere arbeidsplaats: werkzaamheden verricht bij een werkgever, anders dan een baan binnen een re-integratieprogramma, tegen betaling van salaris.

Social Impact: het creëren van een maatschappelijke meerwaarde.

Social Return percentage: het deel van de aanneemsom dat door de opdrachtnemer ingezet dient te worden voor de invulling van Social Return (als integraal onderdeel van de totale aanneemsom).

Stageplaats: het, als onderdeel van een opleiding, opdoen van praktijkervaring, onder begeleiding opdoen van bepaalde vaardigheden, uitvoeren van een opdracht of een onderzoek instellen naar een specifiek onderwerp.

SW’er: iemand die is geïndiceerd ingevolge de Wet Sociale Werkvoorziening.

SW-Bedrijf: Sociale werkvoorziening. Overheidsvoorziening op grond van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze voorziening biedt mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier mogelijke aan de arbeidshandicap aangepaste werkomgeving. Dit kan beschut binnen het SW-bedrijf of bij een reguliere instelling en bedrijf worden aangeboden.

SW-bedrijf en sociale onderneming in het kader van art. 2.82 Aanbestedingswet: werkplaatsen of programma’s die aan grotere groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt structureel werk bieden. Ten minste 30% van het personeelsbestand heeft een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werkervaringsplaats: het opdoen van werkervaring en vaardigheden binnen een bepaald vakgebied met als doel door te stromen naar de arbeidsmarkt.

Werkloos-werkzoekende: iemand die minimaal 3 maanden werkzoekend is en die staat ingeschreven op werk.nl. De werkloos-werkzoekende heeft een PW (Participatiewet-uitkering), een WW-uitkering (Werkloosheidswet), de Anw (Algemene nabestaanden wet) of ontvangt geen uitkering. Uitzondering op de minimale werkloosheidsduur vormt de werkzoekende vallend onder de doelgroep Banenafspraak met een verdiencapaciteit van 50-80% van het wettelijk minimumloon en personen zonder startkwalificaties. Hierop is de ondergrens niet van toepassing.

WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen): personen die (gedeeltelijk) werk naar arbeidsvermogen kunnen uitvoeren. De inzet dient binnen de onderhavige opdracht c.q. het project waarvan de onderhavige opdracht deel uitmaakt plaats te vinden.

Opdrachtnemers kunnen bij indienstneming van specifieke doelgroepen (zoals bij kandidaten vanuit de Participatiewet, Wajong) in aanmerking komen voor ondersteunende instrumenten vanuit de uitkeringsinstantie van de kandidaat. Meer informatie over instrumenten en stimuleringsmaatregelen is te verkrijgen via het Coördinatiepunt Social Return.

De opdrachtnemer is verplicht binnen 7 dagen na gunning van de opdracht contact op te nemen met de coördinator Social Return bij het Coördinatiepunt SROI Fryslân. Het Coördinatiepunt SROI Fryslân is het aanspreekpunt voor Social Return binnen Friesland. De voortgang van de Social Return activiteiten wordt gemonitord en de opdrachtnemer kan worden ondersteund bij het invullen van de Social Return verplichting.

De opdrachtgever (indien dit een gemeente betreft) kan de werving en selectie verzorgen van kandidaten uit haar bestand en uit de regio. De opdrachtnemer beslist zelf wie hij in dienst neemt en welke kandidaat een (uitzend)contract of leerwerkovereenkomst krijgt. De opdrachtnemer blijft uiteindelijk eindverantwoordelijk voor het nakomen van de Social Return verplichting.

Vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst die op de hoofdopdracht betrekking heeft dient de opdrachtnemer tenminste iedere 3 maanden (en bij korter durende opdrachten vóór voltooiing van de opdracht) de Social Return activiteiten te rapporteren aan Team Werk. De wijze van rapporteren gebeurt via een digitaal format, te verkrijgen via het Coördinatiepunt SROI Fryslân. Voor iedere kandidaat dient onder andere aangeleverd te worden:

 • Naam, woonplaats en geboortedatum;
 • Als opdrachtnemer inzage kunnen geven in urenverantwoording van kandidaten t.b.v. de opdracht;
 • Een ondertekende verklaring van opdrachtnemers dat zij in bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs en een arbeidsovereenkomst van de kandidaat.

De opdrachtgever beoordeelt intern of de opdrachtnemer aan de eisen voor Social Return heeft voldaan. Indien opdrachtnemer zijn Social Return verplichting niet nakomt, krijgt de opdrachtnemer van de opdrachtgever een redelijke herstelperiode de tijd om de Social Return verplichting alsnog in te vullen. Als de verplichting na de overeengekomen herstelperiode (gedeeltelijk) niet is voldaan, volgt een inhouding op de laatste betalingstermijn naar rato van het niet gerealiseerde deel dan wel wordt dit niet gerealiseerde deel anderszins bij opdrachtnemer in rekening gebracht. Deze inhouding vindt niet plaats, wanneer buiten de schuld van de opdrachtnemer om de beoogde inzet van de doelgroepen niet is bereikt. Opdrachtnemer moet ten genoegen van opdrachtgever kunnen aantonen er alles aan te hebben gedaan om de Social Return doelgroepen aan te trekken.

De uitleg die de opdrachtgever in concrete situaties geeft aan de bepalingen in dit document is te allen tijde bepalend en doorslaggevend in de contractuele verhoudingen met inschrijver.

In geval van een aanbesteding dienen de contacten met de opdrachtgever plaats te vinden op de wijze c.q. met de personen zoals in de aanbestedingsdocumenten is aangegeven. Dit betekent dat voorafgaand aan een gunning geen rechtstreeks contact met het Coördinatiepunt Social Return en/ of met de persoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Social Return bij de opdrachtgever mogelijk is.

Coördinatiepunt SROI Fryslân

Website: www.sroifryslan.nl
E-mail: info@sroifryslan.nl
Telefoon: 06 500 501 49 

Na het invullen wordt het formulier automatisch verstuurd naar het cluster Inkoop en contractmanagement.

Als alle stappen van het formulier zijn doorlopen, krijg je de mogelijkheid het formulier op te slaan voor jouw eigen administratie. Het formulier wordt niet automatisch naar de aanvrager gemaild.