Het Eiland Sneek

Aardgasvrije wijk Het Eiland Sneek

Samen met de woningcorporaties Elkien en Accolade werken we aan het toekomstbestendig maken van de wijk Het Eiland in Sneek. Woningcorporatie Elkien gaat aan de slag met de sloop en nieuwbouw van ongeveer 300 huurwoningen. Deze en alle andere woningen willen we graag aardgasvrij maken door Het Eiland aan te sluiten op een warmtenet. Zo kan Het Eiland van het aardgas af en de 1e aardgasvrije wijk van Sneek worden.

Wil je meer informatie over alle actuele ontwikkelingen rondom de Het Eiland Sneek? Bekijk de website Het Eiland Sneek.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je nog met veel vragen zit rondom dit project. Hieronder staat een selectie van de meest gestelde vragen en onze antwoorden daarop. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag via ons contactformulier.

Aansluiten op het warmtenet doen we  in stappen per blok of straat.

 • Eerst sluiten de woningen van Elkien aan. Daarvoor kiezen we een partij die het warmtenet aanlegt (eind 2024).
 • Daarna maken we een planning en laten we deze zien aan de wijk. Zo weet iedereen wanneer zijn huis op het warmtenet kan aansluiten. Om dat goed te laten verlopen wordt er nu veel onderzocht, berekend en afgestemd.
Tijdlijn project Het Eiland Sneek
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Dat is een stelsel van buizen om warm water te vervoeren. In je huis kun je deze warmte gebruiken om je huis te verwarmen. Of om je douchewater te verwarmen met een warmtewisselaar.
Het iets koudere water gaat terug naar een centrale punt om opnieuw verwarmd te worden. Zo ontstaat er een kringloop waar we het warme water opnieuw gebruiken. Op Het Eiland wordt het water verwarmd met aquathermie.

Dat weten we nog niet, want dit is een lastige berekening. Je betaalt bij een warmtenet een vast tarief en een variabel tarief voor wat je gebruikt. Maandelijks, net als nu met gas. Een voordeel is dat je geen cv-ketel meer hebt, je huurt een afleverset. Dat scheelt je in onderhoud en kosten.

Woningeigenaren betalen een eenmalige bijdrage om aan te sluiten. Dat is door de Autoriteit Consument en Markt vastgesteld op een maximaal tarief. Er is een (ISDE-)subsidie beschikbaar voor woningeigenaren die aansluiten op een warmtenet en van het aardgas af gaan. Als je aansluit op een warmtenet is het ook mogelijk om subsidie te krijgen voor een kookplaat op elektriciteit. Hoe de subsidies er uitzien bij aansluiten weten we nu nog niet.

Tijdens de sloop en het nieuwbouwen door Elkien ontstaat overlast. Ook bij het aanleggen van een warmtenet en opnieuw inrichten van parkeerplaatsen en groen is er overlast door werkzaamheden. We proberen zoveel mogelijk de overlast voor iedereen te beperken. Dit doen we door bijvoorbeeld:

 • Goed te plannen. Als we een nieuwe straat aanleggen, leggen we ook meteen het warmtenet. Dan hoeft de nieuwe straat niet weer open.
 • Geen transport van de aannemer langs de basisschool tijdens haal- en brengmomenten.
 • Zoveel mogelijk ergens anders bouwen, bijvoorbeeld in een fabriek. Ze zetten het alleen nog in elkaar en werken het af.
 • Verkeersverbod op de enige toegangsweg van Het Eiland.

Ook in huis zijn aanpassingen nodig. Dat weten we omdat we al bij verschillende inwoners thuis hebben gekeken. We sluiten slim aan op je bestaande verwarming. Je cv-ketel gaat weg en er komt een afleverset. Dat kan vaak op dezelfde plek als de huidige cv-ketel.

Op dit moment ben je niet verplicht om van het aardgas af te gaan, later waarschijnlijk wel.

Het kabinet heeft als doel om in 2030 ruim 1,5 miljoen aardgasvrije woningen te hebben. Daarom werkt het kabinet aan de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie.  Met deze wet is het mogelijk om een wijk aan te wijzen die binnen 8 jaar aardgasvrij wordt.

Nee, op dit moment ben je niet verplicht om aan te sluiten bij het warmtenet. Iedereen heeft de vrije keuze om wel of niet aan te sluiten op een warmtenet.

Wel is het gebruik van een warmtenet efficiënter en voordeliger dan dat iedereen zelf zijn huis verwarmt met een eigen ketel.

Nee, wanneer er een warmtenet komt, is er 1 aanbieder waar de warmte kan worden gekocht.

Je kunt vaak nog beter isoleren. Bekijk de isolatiegids. Of ga naar ons energieloket via duurzaambouwloket.nl. Ook kun je je per mail aanmelden voor het Duurzaam Doen Huis van het ROC. Daar kun je leren hoe isolatie, warmtepompen en cv-systemen werken.

Het systeem wordt zo ontworpen dat de woning met een temperatuur van 70 graden verwarmd wordt. De meeste woningen zijn daar al geschikt voor. Je hoeft je radiatoren en/of vloerverwarming niet te vervangen. De cv-ketel wordt simpelweg vervangen door een afleverset.

Aquathermie is de verzamelterm voor verwarmen en koelen met water. Hierdoor ontstaat thermische energie. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater, drinkwater en rioolwater. In het filmpje Aquathermie vertellen we je hier meer over. [link naar aquathermie]

Wij zorgen voor de aanbesteding van de aanleg van het warmtenet. Hierdoor zorgen we ervoor dat de kosten voor warmte niet hoger zijn dan huizen met gas. Het kost je dus niet meer, waarschijnlijk zelfs minder.

Een groot deel van de woningen zijn van Elkien en Accolade. Doordat zij de woningen aansluiten op het warmtenet, doen al veel huizen in de wijk mee. Hierdoor is het warmtenet haalbaar en betaalbaar. Want hoe meer woningen aansluiten, des te goedkoper is het warmtenet per woning. Daarom is het belangrijk dat het hele Eiland aansluit op het warmtenet.

Documenten

Rapporten

Nieuwsbrieven

Verslagen klankbordgroep

Eerder gepubliceerde verslagen vind je terug via Archiefweb.

Locatie: Gemeentehuis Sneek

Aanwezig:

 • Vanuit de klankbordgroep 8 leden (hierna aangegeven als WB (Wijk Bewoner).
 • Vanuit Elkien 2 vertegenwoordigers(hierna aangegeven als ME (Medewerker Elkien)
 • Vanuit de gemeente 4 vertegenwoordigers (hierna aangegeven als MG (Medewerker Gemeente)

1. Welkom

MG1 heet een ieder welkom.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld. Op MG2 haar verzoek aan de klankbordgroepleden om agendapunten aan te dragen, zijn geen reacties binnen gekomen.

3. Notulen vorige vergadering

Vanuit de vergadering komen geen op- en/of aanmerkingen.

Per mail heeft ME1 al eerder gereageerd, ik citeer:
"Ik mis de uitleg van Elkien waarom wij door moeten gaan met de sloop en nieuwbouwplannen en niet kunnen wachten op de aanleg van het warmtenet. Dit vind ik wel erg relevant. Immers, de woningen in fase 1 en 2 zijn in zeer slechte en ongezonde conditie. We moeten deze bewoners zo snel mogelijk perspectief bieden, zoals hun ook is beloofd door ons."

4. Procesafspraken

Elkien zal in het vervolg, indien nodig, aansluiten bij dit overleg omdat zij het aanspreekpunt zijn wat betreft de herstructurering.

MG1 geeft aan dat hij de sfeer tijdens de laatste twee vergaderingen als onprettig heeft ervaren. Ook Elkien heeft dit zo ervaren. MG1 geeft aan dat de input van de klankbordgroep leden zeer waardevol is, maar de inbreng moet wel gebeuren in een sfeer van vertrouwen en van wederzijds respect. Kritiek die opbouwend is, is altijd van harte welkom. Dat maakt plannen juist beter.

5. Elkien – Voortgang herstructurering

ME2 neemt het woord namens Elkien. Hij meldt dat er 20 maart een inloopmiddag is geweest betreffende de herstructurering.

Week 28 zullen de nutsbedrijven komen voor de nieuwe infra. De sloop zal mogelijk iets langer duren i.v.m. het hergebruik van de materialen.

Op dit moment is de asbestsanering bezig.

WB1 maakt zich zorgen omtrent de veiligheid in de wijk tijdens de herstructurering. ME1 antwoordt hierop dat we kunnen leren van fase 1 waar we nu in zitten. Deze fase zal geëvalueerd worden.

WB2 vraagt hoe het zit met het toezicht op de leegstaande woningen. Hij ziet nog wel eens volk daar rondstruinen wat daar niks te zoeken heeft. ME2 antwoordt dat er hekken omheen staan, maar noteert de opmerking van WB2.

Op de vraag van WB3 hoe de nieuwe woningen eruit komen te zien, biedt ME2 aan om tijdens een volgende bijeenkomst het een en ander te laten zien.

Voor de volgende bijeenkomst wordt nu reeds geconcludeerd dat het wenselijk is dat Elkien weer aanschuift. Ervaringen kunnen dan gedeeld worden en tekeningen kunnen dan getoond worden, indien mogelijk.

6. Voorbereiden agenda volgende bijeenkomst

In de volgende vergadering zal de lijst met ingediende vragen behandeld worden. Mocht men vragen hebben dan die graag ongeveer 2 weken voor de volgende vergadering indienen (mag per mail naar MG2). Ook eventuele agendapunten zijn welkom.

7. Mededelingen vanuit de gemeente

Gemeentelijk energiebedrijf – de Raad heeft nog wat extra informatie nodig om een beslissing te nemen. Er is een nieuwe warmtewet in voorbereiding waarin staat dat de overheid wil kunnen sturen in de basisbehoefte warmte/energie. We verwachten dat er na de zomer aanvullende informatie aan de Raad verstrekt kan worden voor besluitvorming.

Ontwikkeling warmtenetten – er zullen afspraken gemaakt moeten worden met het warmtebedrijf en de woning coöperaties over de tariefstelling (specifiek voor het Eiland).

Er vinden veel overleggen (bouwteamfase 1) momenteel plaats. Na de zomer zal de gang naar de Raad worden ingezet om naar de bereidstelling van een (mogelijke) bijdrage te informeren om de Business Case van het warmtenet rond te krijgen.

Er worden mogelijkheden onderzocht in diverse pilots voor andere bronnen buiten Aquathermie. Als voorbeeld worden de ervaringen in Denemarken gebruikt.

8. Presentatie Aquathermie door vertegenwoordiger van het Wetterskip.

Om een beeld te krijgen van Aquathermie geeft een vertegenwoordiger van het Wetterskip een presentatie. Deze presentatie wordt met dit verslag meegestuurd.

9. Rondvraag en sluiting

Aangezien er geen vragen meer zijn voor de rondvraag sluit MG1 de vergadering.

Locatie: De Buurtvalk

Aanwezig: Er zijn vanuit de klankbordgroep 7 leden aanwezig (hierna aangeduid als WB (Wijk Bewoner).

Er zijn vanuit Elkien 2 vertegenwoordiger aanwezig (hierna aangeduid als ME (Medewerker Elkien).

Er zijn als wijkambassadeur 3 vertegenwoordigers aanwezig (hierna aangeduid als WA (Wijk Ambassadeur).

Er zijn vanuit de Gemeente 3 vertegenwoordigers aanwezig (hierna aangeduid als GM (Gemeente Medewerker).

Welkom

GM1 heet een ieder welkom. De reden dat ook Elkien en de wijkambassadeurs aanwezig zijn is dat er vanuit deze groep veel vragen zijn rond de herstructurering.

Stand van zaken herstructurering – toelichting door Elkien

ME1 licht toe dat het bestemmingsplan in de raadsvergadering van maart mogelijk wordt vastgesteld.

Dit jaar zal gestart worden met fase 1, de sloop en aansluitend de bouw. Er wordt in eerste instantie gekozen voor all electric maar er worden wel voorzieningen getroffen om in de toekomst aan te sluiten bij het warmtenet. Wat betreft fase 2 is het ook nog twijfelachtig of deze fase gelijk op het warmtenet kan worden aangesloten.

WB1 merkt op dat hij graag had gezien dat Elkien meer informatie aan zijn bewoners had gegeven betreffende aquathermie.

WB2 maakt zich zorgen over de lange duur van het veranderen van Het Eiland in een bouwput. ME1 licht toe dat er gesprekken gaande zijn (met o.a. de slopende partijen, Gemeente) hoe alles geregeld gaat worden. De onderwerpen veiligheid, verkeer, aan- en afvoer van materialen, enz. zullen uitgebreid aan bod komen. Kortom, er wordt nu hard gewerkt aan het plan van aanpak.

Ook de mogelijke verzakkingen door zwaar bouwverkeer is een punt van zorg, GM2 licht toe dat er vooraf een 0-meting gedaan gaat worden. Dit is de verantwoordelijkheid van Elkien.

De info-voorziening richting de bewoners over de herstructurering dient meer gestroomlijnd te worden. De vraag is of deze klankbordgroep (welke in eerste instantie was opgericht voor het warmtenet) ook een functie krijgt binnen de herstructurering. Later in de vergadering komt uit de discussie naar voren dat deze twee zaken niet van elkaar los getrokken kunnen worden. GM1 en GM2 zullen dit met Elkien bespreken.

De wijkambassadeurs nodigen iedereen uit om hen vragen te stellen. Komen ze er zelf niet uit dan worden de vragen aan de deskundigen voorgelegd.

Na de pauze gaan we verder zonder de mensen van Elkien.

Stand van zaken warmtenet

WB2 heeft de vragen verzameld van de leden welke er leven omtrent het warmtenet.

 • Gebrek aan participatie vanuit Elkien/Accolade. Inmiddels is duidelijk dat de eerste fase van de herstructurering (nog) niet op het warmtenet wordt aangesloten (zie punt 2).
 • Wordt er geleerd van het Project Warm Heeg?
 • De aanlag van het warmtenet; waar komt alles te staan in de wijk?
 • Hoe ziet aquathermie eruit?
 • Waar komt de plek van de in- en uitlaat?

Afgesproken wordt dat alle vragen blijvend verzameld worden en indien er, later in het proces, antwoorden te geven zijn, dit ook zal gebeuren.

GM1 schetst het proces. Hij meldt dat er een aanbieder is die wil inschrijven op het project. De volgende fase is de bouwteamfase. In deze fase wordt meer de diepte in gegaan. O.a. de te maken kosten worden duidelijker. Mocht er een tekort zijn in de Business Case dan wordt de gemeente en andere stakeholders gevraagd om het tekort aan te vullen, dit zal mogelijk voor de zomer plaats vinden.

Omdat er zo weinig voortgang in het proces lijkt te zitten geven enkele deelnemers aan dat de beslissing om voor een eigen duurzame energievoorziening te kiezen steeds aantrekkelijker wordt. En omdat het zo’n lang proces is gaat dit ook ten koste van het draagvlak.

Wat verder ter tafel komt

De vraag wordt gesteld of omliggende nieuwbouwprojecten (Flexaterrein en Zoutepoel) ook kunnen worden aangesloten op aquathermie. GM1 antwoordt dat dit nu niet in de scoop van dit project zit. Er is nog niks formeel besloten hierover.

Ook zou het wenselijk zijn dat er in een volgende bijeenkomst eens een ervaringsdeskundige van aquathermie uitgenodigd zou kunnen worden. GM1 noteert deze suggestie.

Locatie: De Buurtvalk

Er zijn vanuit de klankbordgroep 3 leden aanwezig (hierna aangeduid met WB (wijkbewoner).

Er zijn vanuit de Gemeente 4 vertegenwoordigers (hierna aangeduid met GM (Gemeente Medewerker).

Het is erg slecht weer rond de aanvangstijd van deze bijeenkomst. Dit kan de reden zijn dat een aantal leden niet aanwezig waren (uitgezonderd degenen die zich afgemeld hadden).

GM1 heet een ieder welkom. Omdat we elkaar niet allemaal kennen doen we eerst een voorstelrondje.

Hierna stelt GM1 de vraag of er nog specifieke vragen zijn binnen de groep. WB1 antwoordt hierop dat hij erg benieuwd is naar de ervaringen uit de schouw in de wijk.

Terugkoppeling dialooggesprekken/Presentatie aanbesteding

GM2 neemt het woord en vertelt dat er 7 dialooggesprekken hebben plaatsgevonden met de 2 inschrijvende partijen (BAM en Kelvin). Deze vonden plaats vanaf januari t/m april dit jaar.

 • 1e dialooggesprek: dit was een kennismaking met beide partijen en onze uitvraag hebben we toegelicht
 • 2e dialooggesprek: pitch door aanbieders als reflexie op onze uitvraag
 • 3e dialooggesprek: dit was een schouw door de wijk Het Eiland. Hierbij zijn een aantal woningen bezocht om een beeld te krijgen van de diverse aansluitingen. De conclusie was dat het zeer gevarieerd is. Om een goed totaalbeeld te krijgen zouden er veel meer woningen geschouwd moeten worden. Toch dient er een uitgangspunt verstrekt te worden aan de inschrijvers. Na de inschrijvingsfase (dus als er nog 1 partij is overgebleven), wordt er dan ook een bouwteam opgericht. Om tot een complete aanbieding te komen zal de partij de wijk nader gaan bekijken. Dan kan er uiteindelijk maatwerk geleverd worden.
 • 4e dialooggesprek: Voorbereiding op de participatiedialoog
 • 5e dialooggesprek: Participatiedialoog. Hierbij waren ook de vertegenwoordigers van de huurdersbelangenorganisaties bij betrokken (Nieuw Elan (van Elkien). En HVS (Huurders Vereniging Sneek (van Accolade). En een bewoner van de wijk. Het doel was om de partijen een beeld te geven welke behoeftes er zijn in de wijk. Welke sentimenten er zijn. Dit is grotendeels gelukt. V.w.b. de afspiegeling van de wijk was het wenselijk geweest dat er nog 2 á 3 mensen vanuit de wijk bij waren geweest. WB1 maakt zich zorgen waar het warmtenet geplaatst gaat worden in de wijk. GM1 antwoordt hierop dat er gekeken wordt naar meerdere locaties welke het meest geschikt zijn. WB2 vraagt of er tijdens de schouw ook naar de energie labels van de woningen gekeken is. GM1 antwoordt hierop dat deze in beeld zijn. Maar labels zijn veelal voorlopig, gebaseerd op het bouwjaar, en zeggen daarom niet zoveel. Beter is om te zien naar het gasverbruik. Deze gegevens zijn ook bekend binnen de gemeente op postcode zes niveau. Ook een vraag van WB2; moeten er straks allemaal nieuwe leidingen komen? GM1 antwoordt dat dit het geval is. Het zal soms passen en meten zijn en de verantwoordelijkheid van de partij.
 • 6e dialooggesprek: Technisch van aard, verantwoordelijkheden en rollen in het proces.
 • 7e dialooggesprek: Aanbesteden en contracteren, duurzaamheid.

Conclusie was dat het goede gesprekken waren geweest. Door de output van deze gesprekken kon het aanbestedingsdossier vervolmaakt worden.

Eind mei is gestart met de inschrijvingsfase. Deze loopt tot begin september. In deze periode hebben de inschrijvers de tijd om een aanbieding te doen. Deze aanbieding bestaat uit een kwaliteitsplan en een prijsgedeelte. In het prijsgedeelte worden vanwege de vele onzekerheden veel uitgangspunten genoemd. Deze punten worden dan in het bouwteam getoetst en eventueel gewijzigd. Het kwaliteitsplan bestaat uit 3 aspecten:

 1. De participatie en communicatie; hoe gaat de partij er voor zorgen dat mensen enthousiast worden over het warmtenet en deelnemen;
 2. Risico’s, 4 stuks:
  1. het kan zijn dat straks blijkt dat het prijstechnisch toch niet uitkomt, hoe lossen zij dit op zodat we binnen de financiële kaders blijven?
  1. Het ontwerp past niet, welke ideeën dragen zij dan aan?
  1. De kosten stijgen, wat voor oplossingen worden er geboden?
  1. Hoe gevoelig liggen de eerder genoemde uitgangspunten?
 3. De CO2 reductie; hoe draagt het ontwerp bij aan de CO2 reductie?

Hierna vindt er een beoordeling plaats door 3 beoordelingscommissies (voor elk hierboven genoemd aspect 1). Voor het aspect participatie en communicatie worden ook bewoners uit de wijk betrokken via de projectleider. Deze zal om input vragen en neemt dit mee in zijn beoordeling.  

Na deze beoordelingsfase vindt er begin oktober een verhelderingsgesprek plaats waarin vragen gesteld kunnen worden aan de inschrijvende partijen (is 8e dialooggesprek). In dit gesprek kan het zijn dat er nog een aantal zaken in de uitvraag aangepast dienen te worden.

Eind oktober vindt er dan een finale aanbieding plaats.

Na beoordeling hiervan kan er in de tweede helft van november een voorlopige gunning verstrekt worden en half december de definitieve voor de bouwteamfase. Hiervoor dienen we nog wel langs de gemeenteraad te gaan. Hier is rekening in de planning mee gehouden.  

De partij welke de gunning krijgt, krijgt opdracht voor de voorbereiding. Hij krijgt opdracht om het ontwerp te maken en alle onzekerheden te verifiëren en weg te nemen, samen met ons, in ongeveer een jaar tijd. Na dit jaar, in het geval van een Go, wordt het contract getekend voor de aanleg en exploitatie.

Tussen april 2024 en september 2024 hopen we dat de partij een aanbod doet richting de bewoners. Dat is dus iets eerder dan in de hoofdlijnenplanning in de nieuwsbrief. Eind volgend jaar volgt dan een Go of een No go (afhankelijk van het aantal deelnemers). Bij een Go wordt er in 2025 gestart met de aanleg en in 2028 volgt de eerste in gebruik name.

Ambassadeurschap klankbordgroep leden

Participatie en communicatie is erg belangrijk in de wijk, zowel om mensen te enthousiasmeren als mensen te werven voor het warmtenet.

WB2 geeft de gemeente complimenten over de informatieverstrekking tot nu toe. Hij geeft nog aan dat er bij hem in het appartementencomplex een klankbordgroep zit welke ook geïnformeerd zou kunnen worden. GM1 geeft aan dat dat zeker de bedoeling is, en ook eventuele VvE’s zullen worden meegenomen in de informatievoorziening. 

Er is binnen de gemeente een Participatieplan gemaakt waarin 3 zaken staan die gedaan moeten worden:

 • Beter aansluiten bij dingen die  nu al gedaan worden (bijvoorbeeld huidige activiteiten van het Sociaal Collectief)
 • Aan de slag met operatie Ding-Dong. Dit houdt in: aanbellen bij mensen aan de deur om mensen te informeren en te enthousiasmeren
 • Het in het leven roepen van wijkambassadeurs. WB1 geeft door hierin met de gemeente van gedachten te willen wisselen. Belangrijk is dat de ambassadeurs een afspiegeling van de wijk zullen zijn

Wat verder ter tafel komt en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Door de interactie gedurende de gehele bijeenkomst zijn er aan het eind geen vragen meer. GM3 geeft nog een korte presentatie over de fases van de herstructurering. Hij benadrukt dat eventuele ideeën, wensen of opmerkingen van harte welkom zijn.

Locatie: Bestjoershûs Sneek
Aanwezig: vanuit de klankbordgroep 6 leden aanwezig (hierna aangeduid met WB (wijkbewoner).
Vanuit de gemeente 2 vertegenwoordigers aanwezig (hierna aangeduid met GM (Gemeente Medewerker)

Agenda

De agenda wordt goedgekeurd, wel heeft WB1 nog een toegevoegd punt: hij heeft zich opgegeven als wijkambassadeur, daar moeite voor gedaan, en helaas nooit meer iets gehoord. Bij het agendapunt communicatie/participatie zullen we nader ingaan op het ambassadeurschap.
WB2 mist het onderwerp ‘planning van Elkien’ op de agenda. GM1 geeft een toelichting. De herstructurering van het woningbezit heeft een ander (sneller) tempo dan de aanlag van het warmtenet, daarom koppelen we het los van elkaar (in ieder geval de eerste fase). Deze woningen (van fase 1) zullen worden voorzien van een warmtepomp. De herstructurering van de openbare ruimte wordt samengevoegd bij de aanleg van het warmtenet.

Voortgang warmtenet

GM1 ligt toe dat we nu in de fase zitten dat de aanbestedende partij van het warmtenet 25 oktober met een bieding kan komen. We kijken dan of deze aanbieding aan de eisen voldoet zoals we in de uitvraag gesteld hebben. We gaan dan naar de Raad (begin 2024) met het verzoek om de volgende stap in de aanbesteding te doen. Indien akkoord, dan komen we in een bouwteamfase waarin de hoofdlijnen (wat er allemaal dient te gebeuren, financiën, risico’s) van het project worden uitgewerkt.

Communicatie/Participatie

We dienen een helder antwoord te hebben op de vragen van mensen in de wijk, we moeten met ze in gesprek. Ook de partij waarmee we mogelijk in zee gaan heeft een communicatiebureau welke ons terzijde staat. In de bouwteamfase (maart 2024 /mei 2024) zal er duidelijkheid komen over de kosten per aansluiting, dit is het moment om de bewoners van het Eiland op te zoeken. Op welke manier is heel belangrijk. De beste periode voor de klantenwervingscampagne is de winterperiode. We willen dit heel graag samen met de klankbordgroep de komende tijd bespreken, hoe kunnen we de bewoners het beste bereiken?
Het gevoel bij de klankbordgroep is dat er de laatste jaren weinig stappen zijn gezet en op veel vragen nog geen antwoorden zijn gekomen. GM1 ligt toe dat dit een project is wat erg veel voorbereidingstijd nodig heeft en wij als gemeente ook nog lang niet op alle vragen een antwoord hebben.
GM1 nodigt iedereen uit om voor de volgende vergadering met ideeën te komen hoe we gaan communiceren, wat is het goede moment, waar kunnen we nog informatie ophalen, etc., kortom, hoe kunnen we het beste als ambassadeurs gaan optreden?
WB1 vraagt nog aandacht voor de praktische zaken, waar komt het één en ander te staan in de wijk? GM1 antwoordt hierop dat dit ook een onderwerp is waar we met zijn allen scherp op moeten zijn.

Bestemmingsplan nieuwbouw Elkien

Er zijn zorgen over de trillingen die vrachtauto’s mogelijk veroorzaken tijdens de sloop/bouw en ook over de aanrijroute. GM1 antwoordt dat de antwoorden op deze vragen bij Elkien vandaan dienen te komen.
We besluiten dat we voor de volgende vergadering een vertegenwoordiger van Elkien uit gaan nodigen en de bestaande zorgen vooraf reeds met Elkien te delen. De vergadering geeft aan dat Elkien alleen voor dit specifieke onderwerp kan worden uitgenodigd, bijvoorbeeld het eerste half uur van de vergadering. WB1 maakt een overzicht van alle zorgpunten, welke een ieder bij hem aan kan leveren.
WB1 kaart aan dat het belangrijk is om mensen met ervaring met het warmtenet aan het woord te laten. GM1 gaat zijn best hier voor doen.

Planning

Dit onderwerp is onder het kopje ‘voortgang aanbesteding’ behandeld.

Rondvraag

WB3 deelt mee dat hij er moeite mee heeft om in de avond te fietsen, in dit geval naar het Gemeentehuis. Naar de Buurtvalk gaat prima. We zullen zoveel mogelijk deze bijeenkomsten plannen in de Buurtvalk (was deze avond bezet). Mocht het onverhoopt toch nog eens nodig zijn om in het Gemeentehuis te vergaderen dan zorgen we ervoor dat WB3 met iemand mee kan rijden.

Sluiting

GM1 geeft aan dat hij blij is met de inbreng van alle leden hedenavond. Hij nodigt iedereen van harte uit om de komende periode in alle openheid zaken bespreekbaar te houden.

Locatie: De Buurtvalk

Wat is er vorige keer besproken?

De voorzitter van de gemeente SWF  heet een ieder van harte welkom. Er zijn vijf klankbordgroep leden aanwezig. In de vorige bijeenkomst in mei is afgesproken dat er weer een nieuwe bijeenkomst gehouden zou worden als er wat te melden was. Dit is nu het geval. De inrichting van de aanbesteding is dan ook het onderwerp van deze bijeenkomst.

A.d.h.v. een presentatie licht de voorzitter de inrichting van de aanbestedingsprocedure toe. De nota van uitgangpunten is inmiddels vastgesteld. Het onderwerp van gesprek van de vorige bijeenkomst. Hierin staan de uitgangspunten die we belangrijk vinden richting de markt.

Wat voor aanbesteding is er gekozen?

We kiezen voor een aanbesteding welke concurrentiegerichte dialoog wordt genoemd. In een aantal gesprekken met de markt (maximaal 3 partijen) kom je tot een aanbieding vanuit de markt. En een programma van eisen vanuit de opdrachtgever (Gemeente SWF).

Uit welke fases bestaat de aanbesteding?

De aanbesteding bestaat uit een aantal fases. We zitten nu in de selectiefase waarin partijen zich kunnen aanmelden om mee te doen. Op 24 oktober sluit de aanmeldtermijn.

De tweede fase is de dialoogfase. Deze fase zal ongeveer ¾ jaar in beslag nemen. Dit is een intensieve fase waarbij verdiepende dialooggesprekken op thema’s gevoerd worden. Ook zal in deze fase een schouw bij referentiewoningen op Het Eiland plaatsvinden. Deze fase bestaat uit 2 rondes. In ronde 1 zullen de thema’s behandeld worden in meerdere gesprekken. Doel van de dialoogronde is om een 90% versie te krijgen van de aanbieding en tevens van de eisen. In dialoogronde 2 zal dan nog een verdiepingsslag gemaakt worden. Hierin wordt het programma van eisen aangepast en zal dan de markt de inschrijving doen.

Hierop volgend komt de inschrijvingsfase. In deze fase doen partijen hun aanbieding. Er wordt dan een partij geselecteerd maar voordat definitief de concessie wordt verleend zullen er nog de nodige gesprekken plaatsvinden.

Pas in de volgende fase, de verificatiefase, worden er handtekeningen onder de contracten gezet. Het college dient hier ook een besluit in te nemen.

De dialoogfase zal bestaan uit een aantal gespreksthema’s. De vraag aan de klankbordgroep is of er interesse is om aan tafel aan te schuiven bij 1 of meerdere thema’s. Dit gaat spelen in het eerste kwartaal van 2023. Belangrijk hierbij is dat de gespreksdata ruime tijd van tevoren bekend worden gemaakt.  Ook t.a.v. de schouw in de wijk is het gewenst dat er leden van de klankbordgroep medewerking verlenen. Omdat er tijdens deze sessie een aantal klankbordgroepleden niet aanwezig zijn zal de voorzitter dit ook nog op de mail zetten naar iedereen. 

Wat als er geen warmtenet aanwezig is in oktober 2024?

Een belangrijk onderwerp in de dialoogfase is ook dat er een soort tussenoplossing dient te komen. Mocht er in oktober 2024, als de eerste woningen worden opgeleverd, nog geen warmtenet aanwezig zijn.

Wat als bewoners mee willen doen in de gesprekken in de dialoogfase?

Degenen van de klankbordgroep die mee willen doen aan de gesprekken in de dialoogfase zullen van tevoren door de procesbegeleider een uitleg krijgen. Je hebt te  maken met concurrerende partijen. Dus soms kunnen er zaken zijn die je van de ene partij hoort, welke je dan niet bij een andere partij kunt benoemen.

Wat is nu Aquathermie?

De vraag die vanuit de klankbordgroep gesteld wordt is: Wat is nu, in simpele taal, Aquathermie? Op de website staat een filmpje hierover wat we met de klankbordgroep zullen delen ter verduidelijking. Zie ook: https://youtu.be/VMipgbVuEC4

Een klankbordgroep lid spreekt uit dat de kostprijs goed geborgd gaat worden. Er moet richting de markt daar scherp naar gekeken worden.

Aanwezig: 7 Bewoners van de wijk Het Eiland, 6 medewerkers van de Gemeente SWF en 1 medewerker van Elkien.
Locatie: De Buurtvalk

Iets na de geplande aanvangstijd van 19.00 uur heet Gemeente Medewerker 1 (GM1) een ieder van harte welkom.

GM2 informeert of er mensen zijn die er bezwaar tegen hebben om met een foto in de Nieuwsbrief van Het Eiland te verschijnen (in een artikel over de Klankbordgroep). Een paar mensen hebben hier bezwaar tegen. Hier wordt rekening mee gehouden tijdens het nemen van foto’s later op de avond. Wijk Bewoner 1 (WB1) geeft aan dat hij eventueel wel benaderd wil worden voor een interview betreffende de klankbordgroep.

De genodigde docent van de Friese Poort geeft een presentatie over het onderwerp Duurzaamheid. De Terugverdientijd van de investeringen is een vraag van WB1. De docent antwoordt dat er keuzes gemaakt dienen te worden in een stappenplan. GM1 licht nog toe dat ook de Gemeente op zoek is naar behoeftes onder de mensen (bijvoorbeeld leningen of praktische tips).

Hoe kan het Duurzaam Doen Huis helpen mijn woning te verduurzamen?

In Leeuwarden staat het Duurzaam-doen-huis. Dit bestaat uit 20/25 duurzame installaties van fabrikanten uit Nederland. Studenten leren hier om de installaties zo optimaal energiezuinig in te regelen. Zo is er een workshop ontwikkeld met de naam: ‘Hoe verduurzaam ik mijn woning?’. Deze bestaat uit 3 stappen: 1. Wat is je eerste stap om te verduurzamen? 2. Mensen uitdagen om te verduurzamen volgens een plan (Trias Energetica). 3. Berekening energielasten komende 10 jaar in vergelijking tot geld wat gebruikt kan worden om te investeren in duurzaamheid. Het is de bedoeling dat je met je eigen eerste verduurzaamheidsplan aan het eind van de workshop de deur uitloopt. Hierbij is elke wijkbewoner uitgenodigd om langs te komen in dit Duurzaam-doen-huis. Met al doel mogelijk tot verdere stappen te komen. Info en mogelijkheden tot opgave betreffende het Duurzaam-doen-huis zullen in een volgende nieuwsbrief vermeld worden.

Wat leeft er onder de bewoners?

De Wethouder, met het onderwerp Duurzaamheid in zijn portefeuille, schuift aan bij deze bijeenkomst. Hij hoort graag wat er leeft onder de bewoners en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

WB2 heeft het gevoel dat de Gemeente sterk meefietst met Elkien en zelf niet met concrete info komt richting huiseigenaren. Ook niet betreffende de subsidiemogelijkheden. De wethouder neemt hier notie van. We streven naar verbetering.

WB1 maakt zich zorgen over het bouwverkeer straks tijdens de werkzaamheden. De wethouder antwoordt dat dit in een latere fase (we zitten nu nog in de voorbereidingsfase) zeker aan de orde zal komen. Medewerker Elkien (ME1) vult (later) nog aan dat hier ook nu wel over nagedacht wordt. Bij de gesprekken met aannemers is dit ook één van de voorwaarden, bijvoorbeeld bouwen buiten het Eiland en parkeerverboden. Het streven is de overlast tot een minimum te beperken.

WB3 stelt voor dat er een goed archiefsysteem binnen de Gemeente wordt ingesteld zodat alle stukken weer terug te vinden zijn. De Wethouder zegt dit toe. Via de website zal dit mogelijk worden.

WB1 benoemt de (investerings-) kosten van de huiseigenaren. De wethouder antwoordt dat de keus is of je meegaat met de collectieve aansluiting op het warmtenet of een individuele keus gaat maken. Dit is eigenlijk een unieke situatie. Hier zitten verschillende kostenplaatjes aan vast.

Voordat de Wethouder vertrekt deelt hij mee dat er altijd een mogelijkheid is dat (de volgende) wethouder periodiek langs komt bij de klankbordsessies.

ME1 meldt dat, voordat er keuzes (aansluiting warmtenet of individuele aanpak) gemaakt dienen te worden, er voldoende communicatie, transparantie en duidelijke berekeningen moeten zijn. Pas dan kan er een weloverwogen keus gemaakt worden.

Met WB2 wordt afgesproken dat zij de namen noteert van mensen waar ze wat van hoort betreffende het Eiland. Zo voorkom je foutieve aannames en kunnen zaken worden teruggekoppeld aan degene die de bewering gedaan heeft.

WB4 informeert naar de tijdspanne. Dit is tussen 2024 en 2030.

Wanneer start de aanleg van het Warmtenet?

Wanneer wordt er gestart met de aanlag van het Warmtenet vraagt WB1. GM1 antwoordt dat dit tegelijk plaatsvindt met de oplevering van de eerste woningen van Elkien en verder gebeurt dit ook via de fasering van de woningbouw.

Hoe komt de wijk eruit te zien?

Vervolgens wordt de maquette van de wijk besproken. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de getoonde modellen nog naar de architect gaan die ze verder uit gaat werken. Maximaal 20% van de huidige woningen kunnen er eventueel bij komen (veelal in de bestaande bebouwing). Aanleg van speelplaatsen en parkeerplekken wordt van tevoren met de buurt besproken. Ook wordt er aandacht besteed aan toekomstige hittestress en wateroverlast.

Hoe gaan we verder?

Gezien het uitlopen van deze bijeenkomst wordt het volgende agendapunt ingekort tot het noemen van de planning. De presentatie wordt per mail nagezonden en hier kan uiteraard op gereageerd worden of er kunnen vragen over gesteld worden. De klankbordgroepen gaan plaatsvinden voor een bestuurlijk besluitvormingsmoment. Stukken die wij gaan delen met de groep zijn derhalve concepten. De risico’s van dit hele project worden ook in kaart gebracht.

Om iedereen op de hoogte te houden wordt de vorm van deze klankbordgroep gekozen. Voor de volgende bijeenkomst wordt het moment uitgekozen wanneer er weer nieuws te melden valt. En waarover een ieder mee kan praten (selectieleidraad). Dit zal voor de zomervakantie plaatsvinden. De uitnodiging volgt.

Vervolgstappen van de gemeente

WB vraagt wanneer het in de Raad gaat komen. GM1 gaat achter de startnotitie aan. Alles wat in de raad en het college wordt behandeld is openbaar.

WB1 verdiept zich in de Staatscourant v.w.b. de gaswet en de waterwet. 

GM1 gaat navragen of het funderingsonderzoek door Elkien openbaar is.

Er wordt nog een datum geprikt voor de bijeenkomst in januari. Ook de gedetailleerde planning zal dan getoond worden.

Mocht er in de tussentijd nog iets zijn wat niet kan wachten tot januari dan kan er altijd gebeld of gemaild worden.

Nieuws