Het Eiland Sneek

Aardgasvrije wijk Het Eiland Sneek

Samen met de woningcorporaties Elkien en Accolade werken we aan het toekomstbestendig maken van de wijk Het Eiland in Sneek. Woningcorporatie Elkien gaat aan de slag met de sloop en nieuwbouw van ongeveer 300 huurwoningen. Deze en alle andere woningen willen we graag aardgasvrij maken door Het Eiland aan te sluiten op een warmtenet. Zo kan Het Eiland van het aardgas af en de 1e aardgasvrije wijk van Sneek worden.

Wat is de planning?

Aansluiten op het warmtenet doen we  in stappen per blok of straat.

 • Eerst sluiten de woningen van Elkien aan. Daarvoor kiezen we een partij die het warmtenet aanlegt (eind 2024).
 • Daarna maken we een planning en laten we deze zien aan de wijk. Zo weet iedereen wanneer zijn huis op het warmtenet kan aansluiten. Om dat goed te laten verlopen wordt er nu veel onderzocht, berekend en afgestemd.
Tijdlijn Het Eiland Sneek

Wil je meer informatie over alle actuele ontwikkelingen rondom de Het Eiland Sneek? Bekijk de website Het Eiland Sneek.

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je nog met veel vragen zit rondom dit project. Hieronder staat een selectie van de meest gestelde vragen en onze antwoorden daarop. Staat jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag via ons contactformulier.

Op dit moment ben je niet verplicht om van het aardgas af te gaan, later waarschijnlijk wel.

Het kabinet heeft als doel om in 2030 ruim 1,5 miljoen aardgasvrije woningen te hebben. Daarom werkt het kabinet aan de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie.  Met deze wet is het mogelijk om een wijk aan te wijzen die binnen 8 jaar aardgasvrij wordt.

Nee, op dit moment ben je niet verplicht om aan te sluiten bij het warmtenet. Iedereen heeft de vrije keuze om wel of niet aan te sluiten op een warmtenet.

Wel is het gebruik van een warmtenet efficiënter en voordeliger dan dat iedereen zelf zijn huis verwarmt met een eigen ketel.

Nee, wanneer er een warmtenet komt, is er 1 aanbieder waar de warmte kan worden gekocht.

Dat is een stelsel van buizen om warm water te vervoeren. In je huis kun je deze warmte gebruiken om je huis te verwarmen. Of om je douchewater te verwarmen met een warmtewisselaar.
Het iets koudere water gaat terug naar een centrale punt om opnieuw verwarmd te worden. Zo ontstaat er een kringloop waar we het warme water opnieuw gebruiken. Op Het Eiland wordt het water verwarmd met aquathermie.

Aquathermie is de verzamelterm voor verwarmen en koelen met water. Hierdoor ontstaat thermische energie. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater, drinkwater en rioolwater. In het filmpje Aquathermie vertellen we je hier meer over. [link naar aquathermie]

Tijdens de sloop en het nieuwbouwen door Elkien ontstaat overlast. Ook bij het aanleggen van een warmtenet is er overlast door werkzaamheden. We proberen zoveel mogelijk de overlast voor iedereen te beperken. Dit doen we door bijvoorbeeld:

 • Goed te plannen. Als we een nieuwe straat aanleggen, leggen we ook meteen het warmtenet. Dan hoeft de nieuwe straat niet weer open.
 • Geen transport van de aannemer langs de basisschool tijdens haal- en brengmomenten.
 • Zoveel mogelijk ergens anders bouwen, bijvoorbeeld in een fabriek. Dan hoeven we het alleen nog in elkaar te zetten op Het Eiland.
 • Verkeersverbod op de enige toegangsweg van Het Eiland.

Wij zorgen voor de aanbesteding van de aanleg van het warmtenet. Hierdoor zorgen we ervoor dat de kosten voor warmte niet hoger zijn dan huizen met gas. Het kost je dus niet meer, waarschijnlijk zelfs minder.

Dit is een lastige berekening, want het is voor iedereen anders. Jij hebt het misschien al warm bij 17 graden en je buurman bij 18,5 graden. Ook isolatie en aantal bewoners hebben veel invloed op de energievraag.

Een groot deel van de woningen zijn van Elkien en Accolade. Doordat zij de woningen aansluiten op het warmtenet, doen al veel huizen in de wijk mee. Hierdoor is het warmtenet haalbaar en betaalbaar. Want hoe meer woningen aansluiten, des te goedkoper is het warmtenet per woning. Daarom is het belangrijk dat het hele Eiland aansluit op het warmtenet.

Documenten

Rapporten

Nieuwsbrieven

Verslagen klankbordgroep

Aanwezig: 11 Bewoners van de Wijk Het Eiland, 5 Medewerkers van de Gemeente SWF, 1 Medewerker van Elkien.
Locatie: De Buurtvalk

Herstructurering Het Eiland

Er zijn zorgen m.b.t. de privacy door de komst van te hoge appartementen. Ook maakt men zich zorgen over te weinig parkeergelegenheid. Aangegeven wordt dat er al jaren gepraat wordt over de verkeerde ligging van de parkeerplaatsen. Inrichting van de straat moet anders. Ook is er een
gebrek aan handhaving in de buurt.

Is er een mogelijkheid om eigen funderingen na te laten kijken?
Appartementen worden iets hoger om zo ruimte te creëren voor andere doeleinden. Er is geld gereserveerd om infrastructuur aan te pakken. Binnen het begrip welzijn gaan ‘hoekjes’ voorkomen worden. Groen wordt ingevuld door de bewoners. Gras wordt aangevuld met bomen, struikjes en bankjes naar de wens van de inwoners. Dit is het ‘buurtplan’. De groene strook langs het water moet vriendelijker worden. Er komt een opname van schade aan de woningen. Egbert wil eventueel advies geven over de funderingen.

Is er een inventarisatie gemaakt van de woningen die van het gas af gaan, particulier en huur?
Een collectieve vorm van duurzame energie is betaalbaarder. Zo is er rekening gehouden met 70 graden waardoor dit voor alle woningen betaalbaar is. Door isolatie hoeven radiatoren etc niet veranderd te worden. Zo wordt een woning duurzamer verwarmd. Er is onderzoek gedaan door of woningen verwarmd kunnen worden tot 70 graden. Hier kwam uit naar voren dat er mogelijk woningen zijn die dit niet kunnen.

Zijn de verhuurders ook welwillend? Tijdens een bewonersbijeenkomst gaven ze aan dat ze vanwege de financiële redenen niet welwillend zijn.
De meeste verhuurders zijn welwillend. Een enkeling niet. Dit strijdt met wat de verhuurders tegen gemeente zeiden. Hier moet de gemeente nog eens over in gesprek.

Wanneer een blok leeg is, wat gebeurt er dan met de huurders?
Wanneer het woningplan definitief is gaat Elkien in gesprek met de bewoners om 70% te peilen. Dan wordt besproken wat de bewoner wil: wisselwoning, voorrang andere woning. 50%/60% geeft aan een nieuwe huurwoning te willen. Een andere groep wil graag terugkomen in de groep, hier is een wisselwoning voor beschikbaar. De wisselwoning is instap klaar om het budget voor de nieuwe woning beschikbaar te houden.

Wanneer er veel bouwverkeer is, hoe ziet dit eruit binnen de wijk m.b.t de volle straten? Het staat nu altijd al vol met auto’s. Er is maar 1 ingang dus wanneer deze vol is, is de ingang versperd. Eenrichtingsverkeer zou een betere oplossing zijn.
De school wordt meegenomen in dit verhaal. Een parkeerverbod voor een kant van de straat. De verkeerssituatie wordt in kaart gebracht. Dit probleem is eerder onderzocht en toen bleek er geen noodzaak.

Proces

Bewoner geeft aan het niet logisch te vinden om te betalen voor het leggen van de aansluiting van het netwerk. De basis van de kosten is prima, maar niet voor de hele aanleg ervan.
Meeste bewoners willen inspraak in hoe hun eigen woning eruit gaat zien, niet het proces
ernaartoe en hoe het gelegd wordt.
Er is angst dat de prijs wordt vergeleken met de huidige gasprijs, waarbij ze nog steeds veel
betalen en ook voor de kosten van de aanleg opdraaien. Geen mogelijkheid tot overstappen zoals bij gasleveranciers.

Input van de bewoners d.m.v. actieve werkvorm

D.m.v. het plakken van post-its bij de verschillende onderdelen konden de bewoners hun bijdrage leveren:
Nota van uitgangspunten

 • inspraak in de nota van uitgangspunten: kosten (neutraal), soort systeem in woning
 • van saai naar fraai
 • coöperatie bewoners?
 • geluidsarm, onderhoudsarm, gebruiksvriendelijk

Selectieleidraad

 • kosten
 • soort systeem
 • overlast tijdens bouw
 • planning

Dialoogleidraad

 • kritische blik, informerend, budget (neutraal) , gesprekspartner
 • overlast parkeren en verkeer aanpakken – indeling verkeer/parkeren
 • aanleg glasvezel
 • kosten? Eigen woning
 • zicht op hoe het eruit gaat zien, filmpje afspelen of een markt organiseren

Bewoners willen met name meedenken in de eerste fase. Ze krijgen een conceptversie te zien waar ze hun input op kunnen leveren in een dialoog met de gemeente.

Aanwezig: 4 bewoners van de wijk Het Eiland, 2 Medewerkers van de gemeente SWF.

 • Gemeente Medewerker 1 (GM1) geeft een presentatie over de technische haalbaarheid van het project aangaande aquathermie. Deze informatie wordt ook in januari nog een keer aan alle klankbordgroepleden teruggekoppeld en zal bij het verslag worden toegestuurd. Tevens wordt dan in januari ook een presentatie gegeven betreffende de financiële haalbaarheid. We gaan er vanuit dat deze bijeenkomst dan fysiek georganiseerd kan worden maar moeten natuurlijk de dan geldende regels in acht nemen.
 • Er komt binnenkort een nieuwsbrief uit voor alle bewoners van het Eiland.
 • In een aantal woningen zullen mogelijk afleversets geplaatst worden (woningen welke worden aangesloten op het MT-net). In het infopunt (Valkstraat 5, welke 15 december geopend wordt) zal zo’n afleverset te zien zijn.
 • Vanaf januari komt er een energiecoach op het Eiland, welke o.a. kan helpen met laagdrempelige investeringen.
 • Op het infopunt in de Valkstraat is het de bedoeling dat de gemeente op 2 dagen in de week aanwezig is. Verdere info hieromtrent is ook te vinden in het infopunt.
 • De vraag wordt gesteld wat de kosten zullen zijn als men in eerste instantie niet mee wil doen met aardgasvrij maar later wel. – > Dit is op dit moment nog niet te zeggen.
 • Op 21 en 22 december wordt de planning voor het jaar 2022 verfijnd en in detail bekeken.
 • Activiteitenkalender 2022, iedereen wordt uitgenodigd om ideeën aan te dragen. De ideeën kunnen gemaild worden naar duurzaamheid@sudwestfryslan.nl.
  – Bijvoorbeeld: voorstel om bijvoorbeeld een week lang bij de woningen langs te gaan (door de energiecoach) om te kijken welke investeringen nodig zijn.
  – Nadenken over de groenvoorzieningen.
  – ROC Friese poort heeft technische opleiding? We kunnen vragen of er een technische opdracht gegeven kan worden aan studenten betreffende het warmtenet op het Eiland.
 • Toegangsweg Het Eiland: is er een noodbrug waarop je het Eiland af kunt tijdens de werkzaamheden? Er is over nagedacht. Noodbrug was niet haalbaar. Er wordt wel gekeken hoe de weg toegankelijk blijft voor schoolgaande kinderen.
 • Het idee wordt geopperd om bij deze groep ook eens wat andere disciplines van de gemeente aan te laten haken (bijvoorbeeld verkeer, afdeling groen).
 • Bestemmingsplan is in voorbereiding. GM1 kijkt nog na wanneer het in de Raad gaat komen. GM1 gaat achter de startnotitie aan. Alles wat in de raad en het college wordt behandeld is openbaar.
 • Wijk Bewoner 1 (WB1) verdiept zich in de Staatscourant v.w.b. de gaswet en de waterwet.
 • GM1 gaat navragen of het funderingsonderzoek door Elkien openbaar is.
 • Er wordt nog een datum geprikt voor de bijeenkomst in januari. Ook de gedetailleerde planning zal dan getoond worden. Mocht er in de tussentijd nog iets zijn wat niet kan wachten tot januari dan kan er altijd gebeld of
  gemaild worden.

Aanwezig: 7 bewoners van de wijk Het Eiland en 2 medewerkers van de Gemeente SWF.

Vragen tijdens voorstelrondje

 • Er is behoefte aan informatie van de gemeente (niet alleen via Elkien).
  De gemeente informeert de wijk middels nieuwbrieven. Er komt voor de zomer nog een tweede nieuwsbrief met informatie. We zitten nu nog niet in de uitvoeringsfase maar in de ontwikkelfase zodat er nu nog niet heel veel te melden is. De website van het Eiland Sneek zal ook als informatiebron meer gebruikt worden.
 • Wet collectieve warmte (warmtewet 2.0)
  De inwerkingsdatum 1 januari 2022 zal niet gehaald worden, de VNG is niet akkoord. Het is niet wenselijk om mensen gedwongen van het gas af te halen. De warmteleverancier is verplicht om inwoners aan te sluiten, maar andersom geldt dit niet. Inwoners zijn niet verplicht om zich aan te sluiten op een warmtenet.
 • Hoe nu verder, wat is het vervolgproces?
  Er wordt nu onderzoek gedaan naar het toepassen van aquathermie op het eiland (haalbaarheid). O.a. de kosten worden in kaart gebracht. Vooral de distributie van warmte in de wijk is een grote kostenpost. Eind september/begin oktober worden de resultaten van het adviesbureau verwacht.
 • Waarom worden wij, als inwoners, niet kostenvrij gehouden, we hebben hier niet om gevraagd?
  Er zijn nog geen conclusies hierover getrokken. Reguliere gebruikerskosten gaan natuurlijk wel gewoon door. Er zijn verschillende varianten aangaande de warmtepomp. Deze hoeft niet in elk huis te staan, dan heb je alleen een afleverzet in je woning nodig.
 • Kan het allemaal niet wat sneller? En wat is daar voor nodig?
  Door de keuzes die het Rijk heeft gemaakt zijn alle gemeentes het wiel aan het uitvinden. Via de koepel van het VNG wordt hier wel actie op gevoerd.

Gemeente Medewerker 1 (GM1) geeft een toelichting bij de presentatie over
aquathermie.

Hier worden een aantal vragen over gesteld.

 • Is het al bekend op welke locatie zo’n installatie komt?
  Nee, dat volgt uit het onderzoek.
 • Hoe ziet het eruit in een appartementengebouw?
  Er wordt onderzocht of er per woning een warmtepomp komt of 1 per gebouw.
 • Komt er ook een back-up-installatie benodigd in het geval van storingen?
  Er zullen meerdere warmtepompen komen zodat ze elkaar bij complicaties kunnen vervangen.
 • Hoeveel installaties komen er in de wijk?
  Dit zal ook uit het onderzoek naar voren komen. Waarschijnlijk dat je aan 1 niet genoeg hebt. Installaties kunnen onder de grond worden weggewerkt.
 • Hoe zit het met het geluidsniveau van zo’n installatie?
  Omdat de installatie onder de grond wordt geplaatst vindt er een grote reductie van geluid plaats d.m.v. isolatie. Aandachtspunten op het gebied van geluid en gezondheid zullen steeds weer getoetst worden. Zoals nu bekend (ervaringen uit wijken waar reeds zo’n installatie is) zijn het geen lawaaierige installaties.
 • Kun je ook koelen met aquathermie?
  Ja dat kan. Je kunt in de winter koude onttrekken. Je zou dan wel meer leidingen aan moeten leggen, dus extra investeringen. Wim vraagt nog na bij het adviesbureau of dit op woningniveau ook zou kunnen.
 • Mocht iemand interesse hebben om meer info te ontvangen over voorbeeldprojecten elders in het land dan kan dit.
 • Als het onderzoek is afgerond zal het onderzoeksbureau een presentatie houden in deze groep is het voorstel (mogelijk al als er een conceptversie is). Hierbij zullen ook veel vragen beantwoord worden. Dit zal in september/oktober plaatsvinden.
 • Er zijn veel verschillende bouwjaren van woningen op het Eiland (en ook veel typen woningen), dit zorgt voor verschillende maatregelen in de warmtevoorziening. Dit wordt onderzocht.
 • Kun je per woning je eigen temperatuur bepalen?
  Jazeker, je bepaalt je eigen temperatuur.

RRE-regeling (Regeling Reductie Energiegebruik)

Dit houdt in dat je bij het Duurzaam Bouwloket 90 Euro subsidie voor energiebesparende maatregelen voor koopwoningen kunt aanvragen. Voor huurders komt dit jaar ook een soortgelijke regeling.

Rondvraag

 • Is het een idee om een rondleiding/ excursie te geven op een aquathermie plek?
  Eerst wachten we de resultaten van het onderzoek af zodat we een project uit kunnen kiezen. Op zich is het een goed idee. We kunnen dit het beste overdag gaan doen, gezien de tijd van het jaar (najaar). Iedereen is flexibel in de keuze van welke dag in de week.
 • Samenkomst in het Roefke met Elkien en Accolade erbij? Zou dan ook in het najaar eventueel kunnen. Ook ons volgende overleg met de klankbordgroep zou hier plaats kunnen vinden (rekening houdende met de dan geldende corona-regels).
 • Kan het proces van de herstructurering /aardgasvrij wat sneller?
  Dit soort trajecten hebben te maken met vaste procedures waar tijd mee gemoeid is, heeft ook vooral te maken met de zorgvuldigheid.
 • Opname Webinar is misschien 1 van de redenen dat er weinig animo voor was, samenkomen in een buurthuis o.i.d. zorgt voor meer aanloop.
  We zullen dit overbrengen aan de communicatieafdeling.
 • Particuliere verhuurders, wordt daar ook contact mee opgenomen?
  Ja dit is zeker de bedoeling.
 • Hoe wordt het uitgelegd dat we straks in een erg lange tijd in een bouwput zitten?
  Projectleider herstructurering is gevraag om hier antwoord op te geven (dit is één van de vele vragen).
 • Bouwverkeer bij de school, hoe verloopt dit?
  Misschien iets met tijdsloten afspreken. Concrete invulling is nu nog niet aan de orde, komt in een volgende fase aan de orde.
 • Huurders geen belangstelling voor Webinar, meer bezig met waar kom ik te wonen en kan ik terugkomen en wat gaat het kosten?
 • Laadpalen, waar komen die?
  Moet ook over nagedacht worden (straat ligt toch open).
 • Extra brug op Eiland?
  Is in het vorige overleg ook aan bod gekomen. Is in het verleden uitgezocht. Toen niet mogelijk. Exacte reden dient nog achterhaald te worden.
 • Blijft nu groen wat nu ook groen is? Als gemeente hebben we ook te maken met klimaatadaptieve maatregelen. Groen is een belangrijk speerpunt daarbij. Mogelijk biedt de aanleg van een warmtenet daar ook nog kansen voor. Parkeren is nog wel een issue.

Aanwezig: 5 bewoners van Het Eiland en 2 medewerkers van de gemeente SWF

De Wethouder met het onderwerp Duurzaamheid in zijn portefeuille heet een ieder welkom. Hij benadrukt dat het fijn is dat een ieder zich heeft aangemeld voor de klankbordgroep. De wijk het Eiland wordt door de woningcorporatie onder handen genomen. Om dingen te kunnen gaan
combineren is de wijk Het Eiland uitgekozen om als eerste aardgasvrij te worden. Er zijn nog veel zaken die onderzocht moeten worden, daarom is het erg belangrijk om als Klankbordgroep van elkaar te leren. Hopelijk kunnen er in de toekomst fysieke ontmoetingen/ bijeenkomsten
plaatsvinden waarbij de wethouder van tijd tot tijd ook graag bij wil aanschuiven.

 • De voorgestelde agenda wordt door iedereen goedgekeurd.
 • Alle aanwezigen stellen zich even kort voor. In het algemeen wil iedereen de komende ontwikkelingen volgen en zijn/haar steentje bijdragen. Ook zijn er zorgpunten welke de komende tijd aan bod zullen komen. Wim maakt een print screen van de aanwezigen die dat willen, welke bij het verslag wordt gevoegd.
 • Gemeente Medewerker 1 (GM1) stelt, wat ook de wethouder al aangaf, dat de aanleiding van de gemeente om met de wijk het Eiland aan de slag te gaan alles te maken heeft met de herstructureringsplannen van Elkien. Om ook de kopers erbij te betrekken is de keus gemaakt om collectief te kijken wat de mogelijkheden zijn in de warmtevoorziening.
 • Doel van de klankbordgroep is om te inventariseren wat de zorgen van de bewoners zijn, wat leeft er. Ook de zorgpunten van de gemeenteraad willen we graag met de klankbordgroep delen.
 • Vervolgens geeft GM1 een toelichting bij de presentatie (welke ook bij dit verslag wordt gevoegd). Er zijn nog veel vraagstukken (ook landelijk) die op de weg naar aardgasvrij nog moeten worden opgelost. Aandachtspunten vanuit de Raad m.b.t. het wijkuitvoeringsplan zijn (energie-)armoede, gezondheid, fysiek zichtbaar zijn als gemeente in de wijk, het instellen van een website voor informatie en een all-inclusive aanpak (werk met werk combineren, ook met andere partijen).
 • Er is in 2019 door een extern bureau onderzoek gedaan wat alternatieven kunnen zijn voor aardgas voor de hele wijk. Dit is na te lezen middels deze volgende link:
 • In september 2020 heeft het college besloten om met het Eiland aan de slag te gaan. Dit is met de bewoners middels een brief gecommuniceerd. Hierna is een enquête gehouden op het Eiland.
 • Er worden zorgen geuit omtrent de lengte van de bouwperiode en de daarmee gepaard gaande overlast. Dit wordt door de gemeente erkend en dit is een belangrijk aandachtspunt de komende tijd. Binnen de ruimtelijke kwaliteitsafdeling zal een ontwerp gemaakt worden waarbij ook de klankbordgroep betrokken gaat worden. Ook de zorgen omtrent o.a. parkeren en groen zullen hierbij aan bod komen.
 • Mag een particulier ook zelfvoorzienend zijn in zijn warmtevoorziening of moet hij met het collectief meegaan?
  Ja, wij mogen als gemeente inwoners niet verplichten om zich aan te sluiten bij het collectieve warmtenet.
 • Mocht aardgas in de toekomst als duurzaam worden aangemerkt, dan zal er uiteraard een andere koers worden gevaren. Ook het komende kabinet zal misschien een andere regelgeving gaan toepassen welke zijn invloed heeft op dit hele proces. Maar op dit moment gaan we uit van de regelgeving welke nu geldt (woningen aardgasvrij vóór 2050).
 • Er zijn op het Eiland ongeveer 200 woningen (veelal grondgebonden) welke een minder gunstig energielabel hebben.
 • Wat betreft de sociale aspecten in de wijk oppert Hilbrand dat er ongeveer 5 jaar geleden een Wijkvisie is opgesteld vanuit de gemeente. Deze visie wordt door Wijk Bewoner 1 (WB1) toegestuurd naar GM2. Er zijn veel ouderen in de wijk en ook veel bewoners met een zorgvraag.
 • WB2 maakt zich zorgen of ze na de renovatie wel weer terug kan keren in hetzelfde huis. Ze neemt zelf contact op met Elkien om hier navraag naar te doen.
 • Het Eiland is een versteende wijk, weinig groen. Volgens WB3 heeft de gemeente hier zelf de keuzes voor gemaakt. Extra groen creëren in de omgeving wordt ook meegenomen in dit project.
 • WB1 vult nog aan dat het ook erg wenselijk zou zijn als er verkeer remmende maatregelen zouden komen. Ook dit wordt meegenomen in het totaalplaatje. Juist in het traject wat er nu aankomt kunnen we zaken breder trekken en hier met zijn allen over nadenken.
 • WB3 vraagt zich af waarom de bouwfases niet logisch op volgorde uitgevoerd gaat worden. WB2 zal dit bij Elkien navragen.
 • GM1 geeft een toelichting op de verschillende vormen van warmtevoorziening. WB1 vraagt of er nog mogelijkheden zijn voor waterstof op het Eiland. GM1 antwoordt dat er wel naar wordt gekeken.
 • Kosten – baten is nog een issue en ook de dichtheid van de woningbouw werkt niet in het voordeel van waterstof. Ook zijn de gasleidingen economisch (niet technisch) afgeschreven. Op dit moment wordt waterstof met name gebruikt in de industrie.
 • Wat komt er in deze fase voornamelijk op ons af:
  • Het onderzoeken van het warmtenet, hoe komt het erbij te liggen?
  • Hoe komen de warmtepompen eruit te zien?
  • Welke aanpassingen in de woning zijn nodig in het geval van aquathermie?
  • We willen een fysieke locatie op het Eiland realiseren.
  • Er komt een website over het Eiland online.
  • We gaan een cursus inductie koken organiseren i.s.m. een gezonde leefstijl.
  • We willen subsidiemogelijkheden onderzoeken.
 • Er komen energiecoaches.
  Als er nog ideeën van de klankbordgroep zijn, dan zouden we dit graag willen vernemen. Ook ideeën voor burendag zijn van harte welkom.
 • 20 April wordt er een Webinar Aquathermie georganiseerd.
 • WB3 vindt dat de gemeente de huiseigenaren niet genoeg op de hoogte houdt betreffende
  informatieverstrekking. Met name de kosten. GM1 antwoordt dat de kosten ook een belangrijk punt voor de Raad zijn (woonlastenneutraliteit). Middels de website en deze klankbordgroep
  bijeenkomsten hopen we op verbetering van informatieverstrekking. Ook de op te richten fysieke locatie op het Eiland zal hier een bijdrage aan leveren.
 • Vragen betreffende het (aardgasvrij maken) van/over het Eiland kunnen gesteld worden via de mail
  (duurzaamheid@sudwestfryslan.nl) of telefonisch bij GM1 (T: 14 0515 9377).
 • Het 2e spoor (aardgasvrij) is ook belangrijk om te toetsen met de bewoners, met name aangaande
  de kosten.
 • WB2 stelt voor om meerdere huurders (ongeveer 2 á 3 personen) te gaan werven voor deze klankbordgroep.
 • WB4 zou graag willen weten wat Elkien met de wijkvisie doet. WB2 zal dit bij hun navragen.
 • Het volgende overleg van de klankbordgroep zal plaatsvinden vóór de zomer. We plannen binnenkort een nieuwe datum. Er is dan waarschijnlijk meer bekend vanuit het ruimtelijke ontwerp m.b.t. parkeren, groen, bouwoverlast, woonlastenneutraliteit.
  In september zou dan de derde bijeenkomst gehouden kunnen worden. Mogelijk dat het adviesbureau dan al een presentatie kan gaan houden over de warmtevoorziening.

Nieuws