Grond kopen, huren of pachten

Wil je gemeentegrond kopen, huren, in erfpacht krijgen of pachten? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Elke 4 jaar leggen we vast hoe we omgaan met de verkoop, verhuur en verpachting van gemeentegrond en -water, bouwkavels en panden. Op deze pagina lees je er meer over.

Strookje gemeentegrond kopen

Wil je een stuk openbaar gemeentegrond kopen dat grenst aan je erf en dit bij je eigen tuin aansluiten? Vul dan het aanvraagformulier in. Zodra wij je aanvraag binnen hebben, gaan we voor je aan de slag. Je krijgt binnen 8 weken van ons bericht. Lukt het ons niet om binnen 8 weken de aanvraag te beoordelen? Dan laten wij het je op tijd weten. Soms wijzen we een aanvraag af. We leggen dan uiteraard uit waarom we tot dat besluit zijn gekomen.

Op dit moment zijn veel stroken gemeentegrond verhuurd. Wij willen dit graag verminderen. Ben je huurder van gemeentegrond? Dan krijg je 25% korting op de grondprijs als je het stuk wilt kopen.

Houd bij het invullen van het formulier het volgende bij de hand:

 • Een digitale situatietekening met de ligging van het stuk grond ten opzichte van de woning;
 • De afmetingen van de grond;
 • De gegevens van het perceel. Heb je deze gegevens niet of heb je hier vragen over? Kijk dan eens op de website van Kadaster.

Over het algemeen letten wij op de volgende punten:

 • Er is geen gevaar voor de (verkeers-)veiligheid en doorgang van het omliggende gebied;
 • Andere groenvoorzieningen of waterlopen kunnen nog bereikt worden voor onderhoud;
 • De grond is niet functioneel en/of structureel groen en/of beeldbepalend;
 • Er zijn geen kabels, leidingen, riolering, lichtmasten et cetera;
 • De grond is eigendom van de gemeente;
 • De gemeente heeft het zelf niet nodig;
 • Er is geen bezwaar van belanghebbenden;
 • De strook grenst aan je perceel;
 • De grond is ingericht als groen;
 • Je hebt de woning gekocht.

Let op! We toetsen je aanvraag op meer punten.

Koop je een stuk grond, dan is dit van invloed op de WOZ-waardevaststelling van je woning. Dit gaat in vanaf het volgende belastingjaar. Meestal stijgt de totale waarde van de woning meer dan waarvoor de grond is aangekocht. Het gekochte stuk grond wordt toegevoegd aan het hoofdperceel. De totale grootte loopt mee in een de zogenaamde staffel voor de grond.

Een voorbeeld: als de WOZ-waarde toeneemt met bijvoorbeeld € 10.000, dan stijgt het aanslagbedrag onroerendezaakbelasting (OZB) met ongeveer € 15. In geval van gehuurde grond, vervalt na aankoop van de grond de OZB over het deel van de huurgrond. Daarnaast vervalt ook de jaarlijkse huurnota.

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met Team Belastingen.

Om een stuk gemeentegrond te kopen moet je rekening houden met de volgende kosten:

 • De omzetbelasting. Dit geldt als bij de overdracht blijkt dat het stuk grond als ‘bouwterrein’ kan worden beschouwd. Denk aan een Omgevingsvergunning om op de grond bijvoorbeeld een schuurtje te bouwen;
 • De kosten voor de klic melding. Deze melding wordt gedaan om te kijken of er ook kabels en leidingen van nutsbedrijven in de grond liggen;
 • Notaris– en kadasterkosten voor het passeren van de eigendomsakte. Informeer voor de kosten bij een notaris;
 • De grondkosten;
 • De kosten voor aanpassingen als gevolg van verkoop. Denk aan het verleggen van paden en leidingen;
 • De overdrachtsbelasting over het aankoopbedrag.

Gehuurd strookje gemeentegrond kopen

Op dit moment zijn veel stroken gemeentegrond verhuurd. Wij willen dit graag verminderen. Daarom bieden we deze stroken te koop aan bij de huurders. Ieder jaar willen we 1 wijk of dorp hiervoor benaderen. Ben je huurder van gemeentegrond? Dan krijg je 25% korting op de grondprijs als je het stuk wilt kopen. In sommige stroken grond liggen kabels en leidingen. Vaak kunnen deze stukken niet worden verkocht. Wil je jouw gehuurde stuk gemeentegrond kopen? Vul dan het aanvraagformulier in.

Zodra wij je aanvraag binnen hebben, gaan we voor je aan de slag. We doorlopen de volgende stappen:

 1. We baseren het bedrag in de grondaanbieding meestal op het aantal vierkante meters van het werkelijke gebruik. Dit kan afwijken van de vierkante meters die in de huurovereenkomst staan. We sturen een verkooptekening mee ter verduidelijking.
 2. We sturen je deze grondaanbieding toe en vragen je die te tekenen.
 3. We geven het Kadaster de opdracht voor een splitsing van het perceel. Dit kan voorlopig of definitief zijn. Dit heeft te maken met de grootte van het perceel. Kijk voor meer informatie op de website van het Kadaster.
 4. Wij sturen de stukken naar de door jou gekozen notaris. Je krijgt hierover per mail bericht van ons.
 5. De notaris neemt contact met je op voor het tekenen van de koopakte.

De kosten en gevolgen voor de WOZ-waarde zijn hetzelfde als bij het kopen van gemeentegrond. Het verschil is dat je nu 25% korting krijgt op de grondprijs.

Koop of verkoop je een woning, waarbij een strook gemeentegrond wordt gehuurd? Dan eindigt de huurovereenkomst zodra de woning wordt verkocht. Neem vóór de overdracht contact met ons op. Wij kunnen dan op tijd controleren of het gehuurde stuk grond kan worden verkocht. Kan het stuk grond niet worden verkocht? Dan moet je deze ontruimen.

We verrekenen de huur tot de maand waarin de overdracht plaatsvindt. Is het bedrag lager dan € 10? Dan verrekenen we dit niet.

Erfpacht

Erfpacht is het recht om een kavel grond te gebruiken om daar een nieuwe woning op te bouwen. De grond is eigendom van de gemeente en blijft ook eigendom van de gemeente. De erfpachter mag de grond gebruiken en betaalt daarvoor jaarlijks een vergoeding (canon).

Erfpacht heeft als voordeel dat je de grond niet hoeft te kopen. Hierdoor kun je meer geld investeren in de woning. Wij adviseren wel contact op te nemen met je hypotheekverstrekker als je overweegt om grond in erfpacht te nemen.

Iedereen die een nieuwe woning wil bouwen en grond van de gemeente wil kopen kan gebruik maken van de mogelijkheid om de grond in erfpacht uit te geven. De mogelijkheid geldt dus niet alleen voor starters op de woningmarkt.

De gemeente heeft voor de uitgifte van grond in erfpacht algemene voorwaarden vastgesteld. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 1. De erfpacht geldt voor onbepaalde tijd;
 2. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de grond wordt berekend op basis van de formule: grondwaarde vermenigvuldigd met het canonpercentage. De grondwaarde van de uit te geven percelen wordt jaarlijks door het college vastgelegd bij de jaarlijkse grondprijsbepaling en geldt voor 30 jaar. Het canonpercentage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt ongeveer 2,5 %.

Een voorbeeld: Je koopt een kavel grond van 500 m2. De grondwaarde bedraagt € 200,00 per m2. Het rentepercentage bedraagt 2,5 %. De grondwaarde is dan 500 m2 x € 200,00 = € 100.000,00.

De jaarlijkse vergoeding bedraagt dan 2,5 % van € 100.000,00 = € 2.500,00.

Over dit bedrag is 21 % omzetbelasting verschuldigd. Je betaalt dus: € 3.025,00 per jaar.

 1. De vergoeding wordt ieder jaar geïndexeerd (er komt dan circa 2 % bij). 
 2. De grond wordt bouwrijp geleverd.
 3. Alle kosten voor het erfpachtrecht komen voor jouw rekening (notariskosten, kadaster etc.).
 4. Je bent verplicht om op de grond een woning te bouwen en de grond te gebruiken voor woondoeleinden.
 5. Als je het erfpachtrecht wilt overdragen (verkoop woning) moet je dit melden bij de gemeente.
 6. De jaarlijkse vergoeding kan tijdens de looptijd worden afgekocht. Bij afkoop eindigt het erfpachtrecht en word je eigenaar van de grond en de woning.

Aan bovenstaande algemene informatie kun je geen rechten ontlenen. De voorwaarden kunnen ook worden gewijzigd. Heb je belangstelling voor erfpacht of vragen? Neem dan contact met ons op!

Wanneer mag ik bouwen?

Heb je een stuk gemeentegrond gekocht, gehuurd of gepacht?  Dat betekent niet automatisch dat je mag bouwen. Het recht om te bouwen moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen. Privaatrechtelijk houdt in dat je mag bouwen op grond waar je volledig eigenaar van bent of waar je een opstal- of erfpachtrecht gevestigd hebt. Is dit niet het geval? Dan heb je altijd toestemming nodig van de eigenaar van de grond. Hij of zij wordt dan ook de eigenaar van het bouwwerk dat je bouwt.

Publiekrechtelijk houdt in dat je mag bouwen als je hier een Omgevingsvergunning voor hebt. Ook moet het passen binnen het bestemmingsplan. Heb je toestemming om te bouwen op grond die je huurt of pacht van de gemeente? Dan zijn wij ook eigenaar van jouw bouwwerken.

Meer informatie

Pachten is het huren van een stuk agrarische grond en/of hoeve voor uitoefening van de landbouw. De huur wordt in een overeenkomst tussen de eigenaar (verpachter) en de huurder (pachter) vastgelegd. De maximale pachtprijzen zijn wettelijk bepaald.

We verhuren gemeentegrond alleen in uitzonderlijke situaties. Dit gebeurt op grond van de Nota Juridisch Eigendomsbeheer Gronden. We geven geen grond in bruikleen. Dit houdt in dat je grond gebruikt zonder hiervoor te betalen.

Een bouwkavel is grond waarop gebouwd mag worden. Je kan een bouwkavel kopen om bijvoorbeeld een eigen woning te bouwen. Kijk voor meer informatie bij Bouwkavels en nieuwbouwprojecten.

Heb je nog vragen over het kopen, huren of pachten van gemeentegrond? Neem dan telefonisch contact op met onze collega’s van Vastgoed & Exploitatie via ons algemene telefoonnummer 14 0515.