Gebiedsvisie Spoorzone/Veemarktterrein

Gebiedsvisie Spoorzone/Veemarktterrein

Spoorzone/Veemarktterrein is een gebied met veel potentie waar verschillende functies dicht bij de binnenstad samenkomen. Denk aan de brandweerkazerne, de sporthal, de veemarkthal, het station, het voortgezet onderwijs, het spoordok, de oude treinremise, de Bolswarderbaan (deel van de oude rondweg).

Ontwikkelingen

In het gebied spelen verschillende ontwikkelingen, zoals de nieuwbouw van de brandweerkazerne en een mogelijk nieuwe campus voor de voortgezet onderwijs scholen. Verder spelen in dit gebied de kwaliteitsverbetering van het natuurgebied Spoordok en de afwaardering van de vierbaansweg Bolswarderbaan-Zuidwesthoekweg.

Spoorzone/Veemarktterrein is dus een gebied dat toe is aan een opwaardering. Het is tegelijkertijd een gebied met veel dynamiek en ontwikkelkansen die ook kunnen bijdragen aan het functioneren van de binnenstad. De vermelde dynamiek en ontwikkelingen vragen om een gedegen aanpak. Dit gebied heeft veel potentie als het gaat om de oplossing van grote opgaven met betrekking tot het voorzieningenniveau van Sneek.

Inwonerbijeenkomsten

Dinsdag 4 en woensdag 5 juni hebben twee inwonerbijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens deze avonden werden drie globale varianten gepresenteerd met als doel het gesprek op gang te brengen. Het ging nog niet om een concrete invulling. Lees het verslag van de beide avonden en bekijk de presentatie van gemeente en presentatie van stedenbouwkundig bureau Defacto Urbanism.

Veelgestelde vragen

Een gebiedsvisie vormt een globaal kader voor de ontwikkeling van een gebied of zone. Een gebiedsvisie kan de uitgangspunten formuleren voor een later op te stellen omgevingsplan.

Na de vaststelling van de gebiedsvisie door het College wordt een Ontwikkelkader opgesteld. In het Ontwikkelkader worden de deelgebieden, de stedenbouwkundige kaders en het programma verder uitgewerkt. Ook wordt aangegeven met welke concrete projecten als eerste wordt gestart. Hierna volgt de concrete uitwerking van diverse deelgebieden.

We vinden participatie in de totstandkoming van de gebiedsvisie heel belangrijk. Daarom betrekken we de bewoners, ondernemers en andere stakeholders. In februari en juni zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd. We verwachten een concept van de gebiedsvisie eind dit jaar af te hebben. Dit ontwerp wordt ter inzage gelegd. Iedereen die dat wil kan daar een reactie op geven. Vragen stellen of het geven van input kan door een mail te sturen naar spoorzone@sudwestfryslan.nl.

De voortgezet onderwijs scholen RSG, Bogerman en De Diken zijn met elkaar in overleg over een gemeenschappelijke campus. Mogelijk dat deze campus is het gebied Spoorzone-Veemarktterrein een plek krijgt.

Zoals elke stad of kern heeft ook Sneek een woningbouwopgave. Zoals het nu lijkt komen daarvan 300 woningen in het gebied.

Als je het niet eens bent met de plannen kun je dit aangeven tijdens een bijeenkomst of je kunt dit laten weten door een mail te sturen naar spoorzone@sudwestfryslan.nl.

Zie ook