Funderingsloket Fryslân

Heb jij problemen met jouw fundering? En wil je weten welke stappen je moet nemen om een fundering te laten onderzoeken of te herstellen? Op de website van veenweidefryslan lees je meer en kun je een melding doen via het funderingsloket.

KCAF

Het Funderingsloket Fryslân wordt beheerd door het landelijke Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Dit is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft om kennis rond funderingen te verzamelen, te verbeteren en te delen.

De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Veel huiseigenaren weten niet welke fundering er onder hun woning zit en in welke staat deze verkeert. Een slechte fundering kan leiden tot scheuren, verzakkingen of zelfs instortingsgevaar.

Houten paalfundering

Tot ongeveer 1970  werden er vooral houten palen gebruikt om woningen te funderen. Daarna werd overgestapt op beton. Een houten paalfundering kan worden aangetast door meerdere oorzaken. Bijvoorbeeld door schimmels (paalrot), bacteriën, (palenpest) of  te weinig of te korte palen. Om ernstige schade te voorkomen is het belangrijk te weten wat de staat van een houten paalfundering is. Ook zijn sommige woningen gefundeerd op ‘staal’. Dan is de woning rechtstreeks op een verbrede (vaak gemetselde) voet op de bodem gefundeerd. Hier kan verzakking optreden bij ongelijkmatige inklinking van de bodem. Het Friese veenweidengebied heeft te maken met bodemdaling door veenoxidatie en dalende grondwaterstanden. Ook de droogte van de afgelopen jaren zorgt voor langere perioden met lage grondwaterstanden. Houten funderingen en funderingen op staal zijn dan extra kwetsbaar.

Ontwerp-Funderingsaanpak veenweidegebied Fryslân

De Friese overheden binnen het veenweidegebied werken aan een verbeterde gezamenlijke aanpak voor ondersteuning van woningeigenaren met funderingsschade. Meer informatie is te vinden op de website van het Friese Veenweideprogramma. Op deze website is de ontwerp-Funderingsaanpak digitaal in te zien.