Energieagenda Súdwest-Fryslân 2023

Bekijk deze pagina in het Fries

Samen werken aan een brede welvaart voor iedereen!

In 2050 bruist Súdwest-Fryslân van de energie. Samen met de mienskip werken wij aan brede welvaart en een schone en veilige leefomgeving. We wekken slim onze eigen energie op. Zoveel mogelijk op daken en als dat niet kan op de grond. Het open landschap beschermen we. Hier zijn we zuinig op. Bewoners zijn trots op hun omgeving. Er is geen afval meer. Oude materialen gebruiken we opnieuw om nieuwe producten van te maken. Investeringen in het klimaat zijn de nieuwe economie. Een economie die klaar is voor de toekomst.

In de Energieagenda Súdwest-Fryslân 2023 laten wij zien hoe we de overstap van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie of warmte uit water, samen met onze inwoners willen maken. We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om betaalbaar van het aardgas af te stappen. Inmiddels zien wij grote kansen voor duurzame energiebronnen als warmte uit (oppervlakte)water, aardwarmte en waterstof.

Wij vinden het belangrijk om dit samen met onze inwoners te doen. Samen willen wij de klimaatdoelen halen, met een eerlijke verdeling van lusten en lasten. We zien deze ontwikkelingen als grote kansen voor werkgelegenheid, economische groei en sociale samenhang in onze mienskip. Door volledig gebruik te maken van deze kansen, blijft het goed wonen, werken en genieten in Súdwest-Fryslân.

"Het meepraten en meedoen van onze inwoners is onze rode draad om de klimaatdoelen te behalen. Dit doen we altijd met oog voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten."

Quote energieagenda

Hoe gaan we dit bereiken?

Dit kunnen we alleen samen met onze inwoners. Een eerste stap hierin was het Burgerforumadvies uit 2020. Hierbij dachten inwoners met een vragenlijst mee over hoe zij de overgang naar nieuwe energiebronnen zien. De uitkomsten zijn vervolgens door een burgerforum vertaald naar een advies. Dit advies volgen wij voor het invullen van onze klimaatdoelen.

De volgende stap is om samen met onze inwoners deze ideeën concreet te maken. Voor Bolsward is het Burgerpanel opgericht. Het Burgerpanel wordt nauw betrokken bij het bedenken van een nieuw energiesysteem. Zo bouwen we samen aan een duurzaam en betaalbaar energienetwerk voor Bolsward. Ook werken inwoners mee aan de overgang naar duurzame energiebronnen door zelf het initiatief te nemen. Voorbeelden hiervan zijn Warm Heeg, Workum, STOGEF, Energiek Reahûs, Dearsum en onze 15 energiecoöperaties.

enerigieagenda

6 leidende principes van het Burgerforumadvies

Bij het behalen van onze klimaatdoelen houden we altijd rekening met de volgende punten:

 1. Wij willen ons geluk behouden.
 2. Versterk de zelfbeschikking van de mienskip.
 3. Help ons om het samen te doen.
 4. Van zelfbeschikking naar ‘samenbeschikking’.
 5. Heb oog voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling.
 6. Wees toekomstgericht.

Welke doelen willen wij bereiken?

icon-1

In 2050 willen we volledig in haar eigen energiebehoefte voorzien.

Productie elektriciteit nu: 220GWh. Verbruik elektriciteit nu: 390GWh. Verwachting is dat het verbruik gaat stijgen door toename elektriciteitsgebruik en afname aardgasverbruik.

icon-2

Voor 2050 zijn alle 50.000 gebouwen, zoals woningen, kantoren en winkels, van het aardgas gehaald en voorzien van een duurzaam alternatief.

Tussenresultaat: 8.000 gebouwen voor 2030.

icon-3

We werken aan een circulaire economie. Dit passen we toe in alles wat we doen.

In een circulaire economie gebruik je producten en grondstoffen zo goed mogelijk en vaker dan één keer. Je maakt (bijna) geen afval meer.

Duurzaam elektriciteit opwekken

Als Súdwest-Fryslân hebben we een behoorlijke opgave om in onze eigen energie te voorzien. Op dit moment kunnen we elektriciteit alleen op grote schaal opwekken met zonne-energie en windenergie. We willen dat de mienskip in Súdwest-Fryslân profiteert van de opbrengsten van elektriciteit voor minimaal 50% en bij voorkeur 100%. Om ervoor te zorgen dat de lusten, lasten en zeggenschap eerlijk verdeeld worden gebruiken we de aanpak Mienskipsenergie. Met deze aanpak zorgen wij samen voor betrokkenheid en draagvlak bij onze bewoners en een eerlijke verdeling van de winst.

Uitdagingen op het elektriciteitsnet

De overgang naar duurzame energiebronnen zorgt ervoor dat mensen steeds meer elektrisch rijden (auto en fiets), elektrisch koken en warmtepompen plaatsen. Maar ook zelf elektriciteit opwekken en terugleveren met zonnepanelen. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet steeds voller. Dit noemen we netcongestie. Netcongestie betekent dat verschillende delen van het elektriciteitsnet (kabels, onderstations of transformatorhuisjes) de vraag of aanbod van elektriciteit niet meer aankunnen.

Bewoners merken op dit moment nog niet zoveel van netcongestie. Ze kunnen nog wel zonnepanelen op het dak van hun woning plaatsen en aansluiten. Toch is teruglevering van zonne-energie niet altijd mogelijk. Ga naar de website van Liander voor meer informatie.

Voor grote zonneparken en het aansluiten van nieuwe bedrijven op het elektriciteitsnet is een overvol elektriciteitsnet nu al een probleem. Netbeheerders TenneT en Liander zijn bezig om de problemen op de korte en lange termijn op te lossen. Met onze ambitie om in 2050 in onze eigen energiebehoefte te voorzien, worden de gevolgen van netcongestie de komende jaren steeds duidelijker.

Woningen van het aardgas

Onze ambitie is om voor 2030 minimaal 8.000 bestaande gebouwen van het aardgas te halen. En daarvoor duurzame energiebronnen in te zetten.
Op dit moment hebben we 3 duurzame energiebronnen die we in kunnen zetten als andere keuze voor aardgas:

icon-1-groen

Warmte uit water

Met de grote hoeveelheden oppervlaktewater in Súdwest-Fryslân kunnen we warmte uit water halen. Met de projecten in Sneek (Het Eiland) en Heeg willen we laten zien dat dit haalbaar en betaalbaar is.

icon-2-groen

Warmte uit de aarde

Diep in de grond bij Bolsward zit aardwarmte uit de Zuidwalvulkaan. Dit maakt duurzame energie uit aardwarmte voor Bolsward mogelijk een goede keuze.

icon-3-groen

Warmte van bedrijven

We onderzoeken bij verschillende bedrijven de mogelijkheid om woningen te verwarmen met de warmte die ze zelf niet gebruiken. Bijvoorbeeld warmte van de afvalwaterzuivering in Workum, bedrijven in Bolsward-Noord en een waterstoffabriek in Bolsward.

Lopende projecten

We werken aan projecten voor de overgang naar duurzame energiebronnen in:

 • Sneek (Het Eiland) – warmte uit oppervlaktewater
 • Heeg – warmte uit oppervlaktewater
 • Bolsward – warmte van bedrijven, warmte uit de aarde en waterstof voor bedrijven
 • Workum – warmte uit afvalwater van bedrijven

Met deze lopende projecten kunnen wij onze doelen van 8.000 gebouwen in 2030 halen.

Bedrijven op waterstof

De elektriciteit vanuit het Windpark Fryslân kunnen we gebruiken voor de productie van waterstof in Bolsward. Daarnaast kunnen we misschien aansluiten op de waterstofleiding van Delfzijl naar Rotterdam. Waterstof kan gebruikt worden door bedrijven die hoge temperaturen nodig hebben voor hun productieproces. Het kan ook gebruikt worden als schone brandstof voor zware transportmiddelen als bussen en vrachtwagens.

Betaalbaar en bereikbaar voor iedereen

We werken aan een aanpak om woningen klaar te maken om van het aardgas af te gaan (aardgasvrij-ready). Hierbij ondersteunen we onze inwoners zoveel mogelijk en staat energie besparen en isoleren voorop.

Belangrijk hierin is: 'We laten niemand achter'.

Dit betekent dat we inzetten op acties daar waar ze hard nodig zijn.

Dit doen we zo:

Wat gaan we nog doen?

 • De energiecoach doelgerichter onder de aandacht brengen bij inwoners die het echt nodig hebben en ze voorzien van energiebesparende producten als tochtstrips, radiatorfolie en led-lampen.
 • Pilot met Fixteams om direct energiebesparende producten te installeren in de woningen.
 • Een aanpak om inwoners te ondersteunen hun woning klaar te maken om van het aardgas af te gaan.

Zie ook